Villkor för användning av Finnair Plus Visaoch Finnair Plus Visa Gold-kreditkort

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Villkor för användning av Finnair Plus Visaoch Finnair Plus Visa Gold-kreditkort"

Transkript

1 Villkor för användning av Finnair Plus Visaoch Finnair Plus Visa Gold-kreditkort från och med Tillämpningsområde Dessa villkor tillämpas på de Finnair Plus Visa- och Finnair Plus Visa Gold-kreditkort ( kort ) och kreditkonton som Sampo Bank Abp ( bank ), beviljar sina kunder. Förutom dessa användningsvillkor tilllämpas på kortet allmänna kreditkortsvillkor och villkor för de tjänster som används. Vid eventuella motstridigheter mellan olika språkversioner av villkoren tillämpas i första hand de finskspråkiga villkoren. I dessa kortvillkor avses med: Finnair Plus Visa-kreditkort det internationella betalkort som ingår i Visa-systemet och som banken beviljar sin kund. Genom att använda kortets betaltids- och kreditegenskaper vid betalning av produkter och tjänster samlar man Finnair Plus-poäng. Finnair Plus programmet Finnair Abp:s stamkundsprogram utifrån vilket medlemmarna kan samla Finnair Plus-poäng. 2 Beviljande av kreditkonto och kort Ett kreditkonto och kort kan utifrån en skriftlig ansökan beviljas myndiga personer som är fast bosatta i Finland och som har en regelbunden inkomst, fast bostad och som bevisat sköter sina penningärenden klanderfritt och som inte har några registrerade betalningsstörningar och som är Finnair Plus-medlem (=huvudkortsinnehavaren). Genom att underteckna ansökan försäkrar kunden att de uppgifter som lämnas i ansökan är riktiga, förbinder sig att följa gällande användningsvillkor, allmänna kreditkortsvillkor samt servicetaxan. En familjemedlem som fyllt 16 år och som bor i samma hushåll kan med sökandens medgivande beviljas ett parallellkort som berättigar till användning av kreditkontot. Parallellkortet berättigar kortinnehavaren att följa transaktionerna som registreras på kreditkontot. Huvudkortsinnehavaren ansvarar också för användningen av parallellkortet och för de avgifter och arvoden som uppbärs för det. Inköp och kontantuttag som görs av huvud- och parallellkortsinnehavaren samt andra debiteringar och avgifter som nämns i användningsvillkoren och servicetaxan faktureras på samma faktura. Avtalet träder i kraft då ansökan beviljats av banken. Som en indikation på att avtalet har godkänts får kunden ett kort och en kod. Banken har rätt att avslå en ansökan utan att lämna skäl till det, förutom då kredituppgifterna utgör det främsta skälet till avslaget. 3 Samlande av Finnair Plus-poäng Genom att använda kortets betaltids- och kreditegenskaper vid betalning av produkter och tjänster samlar huvudkortsinnehavaren Finnair Plus-poäng på sitt Finnair Plus-konto såtillvida att varje en (1) euro som används vid betalning ger en (1) Finnair- Plus-poäng. Innehavaren av ett Finnair Plus Visa Gold huvudkort samlar dessutom årligen en separat avtalad mängd Finnair Plus-poäng i samband med att årsavgiften erläggs. Alla kort som är anslutna till samma kreditkonto samlar poäng på huvudkortsinnehavarens Finnair Plus-konto. Finnair Plus-poäng som har samlats med kortet påverkar inte medlemmens insamlade Finnair Plusnivåpoäng. Banken har rätt att för beräkning av Finnair Pluspoäng informera Finnair Abp om antalet köp som 1 af 6 Sampo Bank Abp

2 gjorts med kortets betaltids- och kreditegenskaper och andra transaktioner som kan påverka poängen. Köp gjorda under faktureringsperioden meddelas Finnair Abp på en och samma gång i efterhand. Banken har dessutom rätt att informera Finnair Abp om godkännande av ansökan, huvudkortsinnehavarens medlemsnummer i Finnair Plus samt öppnande och avslutande av kreditkonto. Huvudkortsinnehavaren har rätt att lösa in priser mot poäng som har samlats på Finnair Plus-kontot enligt Finnair Plus-programmets regler. Finnair Plus poäng erhålles inte för bl.a.: årsavgifter och andra arvoden, räntor, kontantuttag, kreditkortsuttag eller annat liknande handlande. Kortinnehavaren informeras alltid separat om olika kampanj-, start- och/eller andra liknande poäng som eventuellt kopplas till kortet och dess användning. Kortinnehavaren kan bara beviljas särskilda startpoäng eventuellt kopplade till korten en gång per kortprodukt. Finnair Abp ansvarar för beräkning och registrering på huvudkortinnehavarens konto av poäng som har samlats ihop genom användning av kortet. Huvudkortinnehavaren skall utan dröjsmål meddela bankens kundtjänst om medlemsnumret som är knutet till Finnair Plus-programmet ändras. Om kortinnehavaren använder sitt kort på felaktigt sätt och i strid med dessa användningsvillkor eller de allmänna kreditkortsvillkoren har banken och/eller Finnair rätt att som följd av missbruket ta tillbaka de insamlade Finnair Plus-poängen från huvudkortsinnehavarens Finnair Plus konto. Om huvudkortinnehavarens Finnair Plus medlemskap upphör samlas inga fler poäng från köp och tjänster gjorda med kortet till Finnair Plus kontot på grund av det upphörda medlemskapet. Kortet kan till övriga delar användas tills kortets innevarande årsavgiftsperiod löper ut. 4 Användning av kortet Genom att underteckna inköpsverifikatet eller genom att använda kortet tillsammans med koden eller identifieraren godkänner kortinnehavaren de avtal som han slutit och förbinder sig att betala den skuld som uppkommit av inköpen, kontantuttagen eller andra debiteringar till banken. Kortinnehavaren ansvarar för att den beviljade kreditgränsen inte överskrids. Banken har rätt att omedelbart häva kreditanvändningen om den överenskomna kreditgränsen överskrids. Kortet får inte användas om det finns fordringar som förfallit till betalning på kreditkontot. Kortet är personligt och skall förvaras omsorgsfullt och åtskilt från den tillhörande koden. Konto- och kortinnehavarens ansvar om kortet förkommer står angivet i punkt 4.3 i de allmänna kreditkortsvillkoren. Kortet kan användas som betalningsmedel i de servicepunkter i Finland och utomlands som godkänner betalning med Visa-kreditkort. I Finland kan kortet användas till att göra uttag från kreditkontot i kontantautomater och övriga uttag och debiteringar på av banken angivet sätt. I utlandet kan kortet användas till att lyfta kontanter från kreditkontot i automater som ingår i Visa-systemet och på de servicepunkter som är berättigade att godkänna Visa-kreditkort. Banken har rätt att från kortinnehavarens kreditkonto betala affärernas eller andra rörelsers fordringar som uppstått då kortinnehavaren har använt sitt kort och som kortinnehavaren har godkänt för betalning genom sin underskrift eller den hemliga koden. Banken har rätt att fastställa kontrollgränser för köp och kontantuttag samt maximalbelopp för användning av kortet. Banken har rätt att av särskilda skäl neka att godkänna enstaka köp eller kontantuttag. Om det finns två eller fler kortinnehavare får var och en av dem själv använda kortet. Om någon av kortinnehavarna vill förhindra att kortet används skall det meddelas banken, varvid banken har rätt att förhindra att kortet används. 5 Kreditgräns Kunden väljer kreditgräns i sin ansökan. Den beviljade kreditgränsen framgår av fakturan. Den beviljade kreditgränsen är kreditkontospecifik och ett eller fler kort kan anslutas till kreditkontot. Banken har rätt att ändra den ansökta kreditgränsen. 2 af 6 Sampo Bank Abp

3 6 Kreditränta 6.1 Kredit med rörlig ränta Inköp, kontantuttag, kontoöverföringar och andra debiteringar som gjorts under faktureringsperioden är räntefria fram till förfallodagen, varefter den obetalda skulden uppräknas med en ränta i enlighet med kreditavtalet. Den del av slutsumman som kortinnehavaren inte betalar på fakturans förfallodag är kredit med ränta. Totalräntan på krediten utgörs av i kreditavtalet överenskommen referensränta och marginal. Referensräntans värde justeras på räntejusteringsdagarna, som är den 1 mars, juni, september och december. Referensräntan är 3 månaders euriborränta utökad med 8,5 procentenheter. Om räntejusteringsdagen inte är en bankdag, används som referensräntans värde värdet på referensräntan den bankdag som följer på justeringsdagen. Om referensräntans värde ändras på justeringsdagen ändras kreditens ränta på motsvarande sätt. Ränta räknas för tiden mellan den dag den räntefria perioden slutar och betalningsdagarna. Året har 365 räntedagar. Räntan för ett kreditkonto är 13,31% enligt referensräntan per den Den effektiva årsräntan för en kredit som anslutits till ett Finnair Plus Visa-kort är 15,20 % då krediten uppgår till euro. Den effektiva årsräntan för en kredit som anslutits till ett Finnair Plus Visa Gold-kort är 15,20 % då krediten uppgår till euro. Den effektiva årsräntan har räknats med antagande om att räntan och övriga kreditkostnader är oförändrade under hela kredittiden. Huvudkortsinnehavaren informeras om räntejusteringsperiodens ränteprocent med faktura. Om noteringen av referensräntan upphör eller avbryts, fastställs den referensränta som skall tilllämpas på krediten i enlighet med författning eller myndighetsbeslut eller -anvisning som ges om den nya referensräntan. Om ingen ny referensränta ges genom författning, myndighetsbeslut eller - anvisning och kreditgivaren och kortinnehavaren inte når samförstånd om tillämpandet av den nya referensräntan, fastställer kreditgivaren den nya referensräntan efter att ha hört de myndigheter som övervakar kreditinstituten. 6.2 Dröjsmålsränta Om minimiamortering inte betalas senast på förfallodagen uppbärs på det försenade beloppet dröjsmålsränta för tiden från förfallodagen till betalningsdagen. Dröjsmålsräntan är 7 procentenheter högre än den gällande referensräntan i enlighet med 12 i räntelagen (633/1982). Dröjsmålsräntan är emellertid alltid minst lika stor som den ränta som vid respektive tidpunkt tas ut på krediten. Om hela krediten förfaller till betalning, avses med den ränta som tas ut vid respektive tidpunkt den ränta som skulle tagits ut på krediten om krediten inte hade förfallit till betalning. Dröjsmålsränta som motsvarar den ränta som vid respektive tidpunkt tas ut på krediten kan uppbäras för högst 180 dygn från det att hela krediten har förfallit till betalning, emellertid högst tills domstolens dom om krediten fallit. 7 Fakturering och återbetalning av kredit Inköp, kontantuttag, kontoöverföringar samt kredit med ränta, kredit- och dröjsmålsräntor och andra avgifter som anges i dessa användningsvillkor och i servicetaxan och som görs på kortets kreditkonto debiteras huvudkortsinnehavaren i euro per konto en gång i månaden. Den totala kreditsumman som är i bruk framgår av fakturan. När kunden betalar krediten som är i bruk till fullo senast på förfallodagen är de nya inköpen räntefria. Av fakturan framgå dessutom minimibeloppet, som är den mellan banken och kortinnehavaren överenskomna minsta månadsposten. I minimiamorteringen ingår amortering, ränta och eventuella arvoden. Minimiamorteringens belopp motsvarar emellertid alltid åtminstone eventuella räntor och arvoden. Den minimiamortering som förfallit samt den del av fakturans slutsumma som överstiger den avtalade kreditgränsen skall betalas utöver den avtalade minimiamorteringen. Huvudkortsinnehavaren kan avtala med banken om en ändring av minimiamorteringens belopp. 3 af 6 Sampo Bank Abp

4 Om kortinnehavaren inte betalar det belopp som enligt fakturan skall betalas senast på förfallodagen eller en annan separat överenskommen dag har banken och/eller Finnair rätt att ta tillbaka Finnair Plus-poängen för de obetalda köpen från huvudkortinnehavarens Finnair Plus-konto. Fakturans förfallodag är den i kreditavtalet angivna förfallodagen, på vilken kortinnehavaren minst skall betala minimiamorteringen. Om förfallodagen inte är en bankdag flyttas betalningsdagen till nästa bankdag. Med bankdag avses en dag då bankerna allmänt sett har öppet i Finland. Betalningarna är bara giltiga då de har betalats in på bankens konto. Anmärkningar mot fakturan skall göras skriftligen inom rimlig tid, normalt sett sju (7) dagar efter att fakturan mottagits. För att kunna göra en anmärkning skall kortinnehavaren förvara verifikatet från korttransaktionen. Kortinnehavaren har rätt att utan avgifter betala större belopp än den avtalsenliga minimiamorteringen eller betala tillbaka hela skulden i förtid. Vid utnyttjande av kredit har kunden rätt till två icke på varandra följande betalningsfria månader om året vid tidpunkter som avtalas separat med banken och från och med en separat meddelad tidpunkt. Räntan för en betalningsfri månad ingår i följande minimiamortering. Banken skickar fakturan och andra meddelanden som rör krediten till huvudkortsinnehavaren på en av honom angiven eller ur Befolkningsregistret hämtad adress. När fakturan eller ett annat meddelande rörande krediten skickas till huvudkortsinnehavaren på ovan nämnda adress anses meddelandet har anlänt senast den sjunde dagen efter att det avsänts. 8 Speciella grunder för avslutande av kreditavtalet Om kortinnehavaren använder kortet i strid med villkoren och avtalsbrottet är betydande har banken rätt att upphäva kreditavtalet med omedelbar verkan. Om betalningen av en betaltidspost eller en minimiamortering dröjer längre än en månad och fortfarande är obetald kan banken låta fordringen förfalla till betalning i sin helhet. Banken kan även låta fordringar som ännu inte förfallit till betalning förfalla till betalning i sin helhet om kortinnehavaren har gett banken vilseledande eller felaktiga uppgifter som har kunnat inverka på beviljandet av krediten eller dess villkor, eller om kortinnehavaren har gjort sig skyldig till annat väsentligt avtalsbrott eller har försatts i konkurs. Om dröjsmålet med betalningen beror på att kortinnehavaren insjuknat, blivit arbetslös eller annan faktor som kan jämföras med dessa, skall detta s.k. sociala prestationshinder beaktas innan banken låter fordringen förfalla och/eller säger upp avtalet. Kortinnehavaren skall skriftligen meddela banken om ett socialt prestationshinder om han vill att det skall beaktas. Betalningen förfaller fyra (4) veckor, eller om kortinnehavaren redan tidigare fått en anmärkning om att betalningen är försenad eller om annat avtalsbrott, två (2) veckor efter att meddelandet om att betalningen förfaller har avsänts. Om kortinnehavaren betalar det belopp som försenats eller rättar till annat avtalsbrott inom ovan nämnda tidsfrist hävs förfallogrunden. För det belopp som förfallit uppbärs dröjsmålsränta enligt punkt 6.2. Även om banken inte skulle ha låtit krediten förfalla genast efter att ha fått kännedom om förfallogrunden, har banken inte avstått från sina rättigheter att åberopa den aktuella förfallogrunden. Banken har rätt att överföra den obetalda skulden till tredje part för indrivning. Kunden ansvarar för avgifter och kostnader som förorsakas av den obetalda skulden och indrivningen av den. Banken har rätt att anmäla och registerföraren rätt att registrera försummelse av betalningen av krediten i kreditupplysningsregistret, om det har gått minst tre veckor sedan kortinnehavaren efter förfallodagen sändes en betalningsanmodan med uppgifter om att betalningsstörningen kan registreras i kreditupplysningsregistret, och betalningen har försenats med mer än 60 dagar från den ursprungliga förfallodagen som anges i betalningsanmodan 4 af 6 Sampo Bank Abp

5 eller om registreringen tillåts med stöd av lagstiftning eller annat beslut av dataskyddsmyndighet. 9 Avgifter och arvoden Följande avgifter och arvoden uppbärs av gäldenären för kortet och skötseln av krediten: Årsavgiften för Finnair Plus Visa-kortet är 60 euro och för parallellkortet 15 euro. Årsavgiften för Finnair Plus Visa Gold-kortet är 150 euro och för parallellkortet 30 euro. Kontoöverföring via bankens webbtjänst och uttag i euro inom EU-området är 2 % av det belopp som tas ut. För övriga kontantuttag debiteras 2,5 % i provision och 2 euro i arvode. För en ändring av betalningsplanen debiteras 5 euro. För en betalningspåminnelse debiteras 5 euro. För en eftersändning av faktura debiteras 5 euro. För en ändring av kreditgränsen på ansökan av kortinnehavaren debiteras 10 euro. För överskridande av kreditgränsen debiteras 10 euro. För kort som förnyas på kundens initiativ samt för ändring av koden debiteras 10 euro. För ett ränteintyg på kundens begäran debiteras 5 euro och för en fakturakopia 2 euro. Till upphittaren av ett förkommet kort betalas en hittelön på 10 euro, som debiteras kunden. Kunden debiteras en borttagningsavgift (150 euro), som erläggs affären, samt andra kostnader för borttagning av kortet, om någon försöker använda kortet i strid med bruksvillkoren. För en kopia av en inhemsk verifikation debiteras 2 euro och för en utländsk 5 euro. En utländsk bank har dessutom rätt att debitera ett eget servicearvode i samband med uttaget. Om banken på egen bekostnad måste skaffa nya kontaktuppgifter till kunden har banken rätt att debitera ett arvode på 5 euro för åtgärden i samband med faktureringen av nästkommande månadspost. För skriftliga utredningar debiteras 1,50 euro/verifikat och för kreditutredningar 15 euro/timme, förutom i de fall då utredningen konstateras bero på bankens fel. 10 Villkor för direktdebitering av faktura Då kunden ansluter sin faktura för direktdebitering befullmäktigar han banken att debitera den i avtalet definierade minimiposten på förfallodagen. Kunden skall se till att det finns tillräcklig täckning för betalningarna på kontot senast en bankdag före förfallodagen. Om kunden inte godkänner debiteringen efter att ha mottagit fakturan skall han underrätta banken eller den egna bankens kontoförande kontor om saken senast fem (5) vardagar före förfallodagen. Fullmakten för direktdebitering av fakturan kan annulleras genom en anmälan därom till den egna kontoförande banken så att ingen avtalsenlig direktdebitering görs på nästkommande faktura efter anmälan. 11 Rätt till ändringar Banken har rätt att ändra kontoförvaltnings- och övriga arvoden i enlighet med detta kreditkortsavtal samt provisioner tidigast och därefter vart tredje år genom ett meddelande till kunden minst sex (6) månader tidigare. Om banken inte utnyttjar sin rätt till ändring ovan nämnda dag har banken rätt att använda sin rätt till ändring vid ett senare tillfälle och vart tredje år efter ändringsdagen genom ett meddelande till kunden minst sex (6) månader tidigare. Banken har rätt att ändra kortets och kreditkontots användningsvillkor genom att skriftligen meddela kortinnehavaren om ändringarna minst två månader tidigare. Banken har rätt att ändra kreditkortens allmänna villkor och servicetaxa i enlighet med avtalsvillkoren. 12 Överlåtande av avtal Banken har rätt att överlåta detta avtal med samtliga rättigheter och skyldigheter till tredje part utan att höra kunden. 13 Uppsägning och hävande av kortavtalet Huvudkortinnehavaren har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan, till följd av vilket även dispositionsrätten till parallellkortet upphör. Innehavaren av ett parallellkort har för egen del rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. Banken har rätt att säga upp avtalet att upphöra med en (1) 5 af 6 Sampo Bank Abp

6 månads uppsägningstid. Efter uppsägningen slutbetalas den kvarvarande skulden enligt gällande användningsvillkor. Då avtalet har hävts eller upphört på grund av uppsägning upphör rätten att använda kortet och kunden skall returnera kortet klippt i flera delar till banken. Banken har rätt att utan villkor säga upp en av kunden outnyttjad kreditlimit med omedelbar verkan t.ex. om bankens soliditet äventyras eller till följd av myndigheternas åtgärder. Banken har rätt att häva kreditkonto- och kortavtalet om kortinnehavaren väsentligt bryter mot avtalets villkor eller om banken har vägande skäl att anse att kunden har gjort sig skyldig till missbruk av en kortfunktion. Avtalet upphör med omedelbar verkan på grund av hävandet. 14 Avtalets giltighetstid Detta avtal gäller tills vidare. 15 Tillämplig lag och rättsplats På detta skuldförhållande tillämpas finsk lag. Om meningsskiljaktigheter inte kan lösas genom överläggning kan kunden hänskjuta ärendet till prövning av konsumentklagonämnden. Om meningsskiljaktigheten hänskjuts till domstol för prövning kan talan väckas i tingsrätten på kundens hemort om kunden inte vill väcka talan i tingsrätten på bankens hemort. Om kunden inte är bosatt i Finland behandlas eventuella tvister vid Helsingfors tingsrätt. 6 af 6 Sampo Bank Abp

Villkor för användning av Visa-kreditkort

Villkor för användning av Visa-kreditkort Villkor för användning av Visa-kreditkort från och med 25.3.2008 1 Tillämpningsområde och definitioner Dessa villkor tillämpas på de Visa-, Visa Gold- och Visa Platinum-kreditkort (kort) och kreditkonton

Läs mer

1. Tillämpningsområde och definitioner. och kreditegenskap vid betalning av produkter och tjänster, får denne Finnair Plus-poäng.

1. Tillämpningsområde och definitioner. och kreditegenskap vid betalning av produkter och tjänster, får denne Finnair Plus-poäng. Bruksvillkor för Finnair Plus Visaoch Finnair Plus Visa Gold - kreditkort 1. Tillämpningsområde och definitioner Dessa bruksvillkor för Finnair Plus Visa - och Finnair Plus Visa Gold-kreditkort tillämpas

Läs mer

Villkor för kreditkonto St1 Visa

Villkor för kreditkonto St1 Visa Villkor för kreditkonto St1 Visa 1. DEFINITIONER Kreditgivare: IKANO Banken AB, IKANO Card (IKANO Card). Ikano Rahoitus: IKANO Card kommer att överföra alla sina kreditkontofordringar som grundar sig på

Läs mer

betalningsförmedling på användningen av kortet (1.4.2007).

betalningsförmedling på användningen av kortet (1.4.2007). betalningsförmedling på användningen av kortet (1.4.2007). VILLKOR FÖR VISA-KREDITKORT 1. Tillämpningsområde för villkoren Dessa villkor tillämpas på det Visakreditkort som banken och Luottokunta tillsammans

Läs mer

Handelsbankens allmänna kortvillkor

Handelsbankens allmänna kortvillkor Innehåll 1. Tillämpningsområde 1 2. Definitioner 1 3. Kommunikation mellan Handelsbanken och kontohavaren 3 3.1. Rätten till information om villkoren och förhandsinformation under avtalsförhållandet 3

Läs mer

Peugeotkortet. Peugeotägare ska ha det lite bättre

Peugeotkortet. Peugeotägare ska ha det lite bättre Peugeotkortet Peugeotägare ska ha det lite bättre Peugeotkortet Bekvämare för dig som kör Peugeot Peugeotkortet är ett av bilbranschens förmånligaste betal-/kreditkort. Med Visakopplingen har du möjlighet

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16

Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16 Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Ålems Sparbank (org. nr 532800-6282), Bankvägen 2, 384 02 Ålem, 0499-487 50,

Läs mer

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras Villkor Betal- & Kreditkort 2011-01-01 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken i Karlshamn (org. nr. 536200-9481), Box 44 374 21 Karlshamn, tel

Läs mer

Innehållsförteckning för villkor av kundpaketen

Innehållsförteckning för villkor av kundpaketen Allmänna v illkor för Kundavtalet Innehållsförteckning för villkor av kundpaketen Allmänna kontovillkor... 3 Allmänna villkor för förmedling av eurobetalningar inom eurobetalningsområdet... 12 Allmänna

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09

Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09 Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Västra Mälardalen (org. nr. 578500-7120), Box 904, 731

Läs mer

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras Villkor Betal- & Kreditkort GULDKORT 2014-07-09 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Västra Mälardalen (org. nr. 578500-7120), Box 904, 731

Läs mer

Allmänna villkor Betal- & Kreditkort MasterCard (Utgivningsdatum 2010-12-22)

Allmänna villkor Betal- & Kreditkort MasterCard (Utgivningsdatum 2010-12-22) 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Tidaholms Sparbank (org. nr. 567200-4883),Box 23, 522 21 Tidaholm, 0502-18500,tidaholms-sparbank.se, info@tidaholms-sparbank.se

Läs mer

Kontoavtal Hammarbykortet

Kontoavtal Hammarbykortet Kontoavtal Hammarbykortet Glöm inte att fylla i samtliga fält samt underteckna kontoavtalet. 42119126 Tipsa en vän! Tipsa en vän så bjuder vi er båda på 3 000 poäng! Vi bjuder även den sökande på den första

Läs mer

Medlemskap- och kreditvillkor för Lindex Club

Medlemskap- och kreditvillkor för Lindex Club Medlemskap- och kreditvillkor för Lindex Club (2009-05-01) MEDLEMSKAP I LINDEX CLUB Kortet är personligt och skall bara användas av den person kortet är utställt till. Personen måste ha fyllt 16 år och

Läs mer

K O R T V I L L K O R - F Ö R E T A G S K O R T

K O R T V I L L K O R - F Ö R E T A G S K O R T Sida 1 av 5 1. Inledande bestämmelser Kortutgivare och kreditgivare är Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, nedan kallad Banken. Utfärdade Kort är Bankens egendom och ska återlämnas till Banken vid

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10 Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat Kortet, är ett avtal med nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Syd, (org. nr. 548000-7425),

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION CLASSIC_uppdat.130205 8191_ 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer

Allmänna villkor för ICA-kort samt ICA-kort med kredit samt Allmänna villkor för ICA-bonus

Allmänna villkor för ICA-kort samt ICA-kort med kredit samt Allmänna villkor för ICA-bonus Allmänna villkor för ICA-kort samt ICA-kort med kredit samt Allmänna villkor för ICA-bonus 1 (5) Allmänna villkor för ICA-kort samt ICA-kort med kredit Januari 2015 1. Parter, avtal, ansökan m m Dessa

Läs mer

GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT 203-09 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013

GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT 203-09 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013 203-09 sida 1 (4) Representativt exempel Kreditbelopp: 25 000 kr Årsränta: 14,95 % Räntefritt: 30 dagar Avbetalning: Återbetalt under 12 månader Effektiv ränta: 13,34 % Genomsnittlig månadsbetalning: 2

Läs mer

Kreditkort Privat. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor. Gäller från 2012-04-14. 1.

Kreditkort Privat. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor. Gäller från 2012-04-14. 1. Allmänna villkor Kreditkort Privat Gäller från 2012-04-14 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Banken är kortutgivare och kreditgivare. Bankdag

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION MERKON_uppdat.150507 8999_ 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer

Ansök om Visa Business Card

Ansök om Visa Business Card 1. Fyll i övergripande företagsuppgifter Ansök om Visa Business Card OBLIGATORISKA UPPGIFTER FÖRETAG Företagets /Enskilda Firmans fullständiga namn Utdelningsadress Företagets organisationsnummer Postadress

Läs mer

Allmänna villkor för OKQ8 Kreditkort, OKQ8 Kontantkort och OKQ8 Servicekonto (gäller fr.o.m. 2015-10-01)

Allmänna villkor för OKQ8 Kreditkort, OKQ8 Kontantkort och OKQ8 Servicekonto (gäller fr.o.m. 2015-10-01) Allmänna villkor för OKQ8 Kreditkort, OKQ8 Kontantkort och OKQ8 Servicekonto (gäller fr.o.m. 2015-10-01) Genom att använda kortet har du godkänt villkoren. Alla frågor och kundkontakter gällande OKQ8-kort

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01 Sid 1 (5) Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg Tfn växel:

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/ kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer Adress EnterCard

Läs mer

Kreditkort Detta avtal består av: Del Avtalsvillkor för kreditkort

Kreditkort Detta avtal består av: Del Avtalsvillkor för kreditkort Bank/Företag Bank Norwegian Organisationsnummer Avtal om Kreditkort Detta avtal består av: Del Avtalsvillkor för kreditkort 1 Del Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SECCI) 2 Kundens exemplar

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV09 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2015-03-20

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV09 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2015-03-20 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV09 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2015-03-20 Sid 1 (5) Information om Resurs Bank Resurs Bank AB (publ), org.nr. 516401-0208 Box 22209, 250 24 Helsingborg Tfn

Läs mer

BETALNING OCH FAKTUROR

BETALNING OCH FAKTUROR BETALNING OCH FAKTUROR Spelreglerna i den här linjedragningen är allmänna och berör ursprungligen all betalningstrafik, där konsumenten betalar ett företag eller ett företag debiterar konsumenten. Vi rekommenderar

Läs mer

Testkund, Ett Vägen 123 Lgh 1022 215 50 MALMÖ

Testkund, Ett Vägen 123 Lgh 1022 215 50 MALMÖ 21550 SE Sida 1 Box 1341, 171 26 Solna, Sweden Vägen 123 Lgh 1022 215 50 MALMÖ Solna 2014-06-23 Varsågod, här kommer dina lånehandlingar! Din låneansökan på 60 000 kronor har blivit godkänd. Nu vill vi

Läs mer