K O R T V I L L K O R - F Ö R E T A G S K O R T

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "K O R T V I L L K O R - F Ö R E T A G S K O R T"

Transkript

1 Sida 1 av 5 1. Inledande bestämmelser Kortutgivare och kreditgivare är Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, nedan kallad Banken. Utfärdade Kort är Bankens egendom och ska återlämnas till Banken vid anfordran i enlighet med Kortvillkoren. Avtal är det Avtal Kortinnehavare för Företagskort med personligt betalningsansvar som träffats mellan Kortinnehavaren och Banken, varvid dessa villkor godkänts. Avtal Företagskort är det Avtal om Företagskort med personligt betalningsansvar som träffats mellan Företaget och Banken, varvid dessa villkor godkänts. Kortet erbjuds i fyra huvudnivåer: Företagskort Classic small, Classic, Gold och Platinum. För information om respektive kort hänvisas till vid var tid gällande produktblad, vilka utgör del av kortvillkoren. Kortinnehavaren har betalningsansvaret. Företaget är enskild näringsidkare eller juridisk person som tecknat Avtal Företagskort med Banken. Kortinnehavaren ansvarar gentemot Banken för all inom Avtalet uppkommen skuld. Företaget ansvarar för att samtliga Kortinnehavare är medvetna om och följer villkoren. Kortinnehavare är person som av Företaget och Banken medgivits rätten att få ett Kort tillhörande Avtal Företagskort utfärdat i sitt namn. Kortinnehavaren ska tillse att Kortet hanteras enligt villkoren. Kortet, som är anslutet till MasterCard, fungerar som ett internationellt betalkort eller som ett internationellt kreditkort (se nedan). Varje utfärdat Kort tillhör ett Avtal samt ett Avtal Företagskort. Avtalsskuld är samtliga debiteringar som uppkommit inom Avtalet genom användning av Kort och uttag via Hembanken samt påförda tillämpliga räntor och avgifter. Säljföretag är ett företag som accepterar kort utgivna genom MasterCard som betalningsmedel. Kortet kan användas för: Köp av varor och tjänster såväl i Sverige som utomlands. Kontantuttag i automater, banker, växlings- och postkontor såväl i Sverige som utomlands. Uttag via Hembanken till annat konto Förmåner kopplade till kortet: Till kortet är olika funktioner och erbjudanden kopplade. Vilka förmåner som är kopplade till kortet avgörs av vilken nivå kortet har. För fullständig information om vilka funktioner och erbjudanden som är kopplade till kortet hänvisas till vid var tid gällande produktblad för respektive Kort. Kortinnehavaren är införstådd med och medger att till Kortet/ Kontot knutna tjänster, användningsområden o dyl kan komma att utökas, minskas eller på annat sätt förändras under löpande avtalsförhållande utan att kortinnehavarens medgivande behöver inhämtas. 2. Företagskortet som betalkort Varje månad ställs gjorda inköp, kontantuttag, uttag via Hembanken samt automatuttag samman på en faktura. Kortinnehavaren skall betala hela fakturan på förfallodagen. För denna kredit utgår ingen ränta. För uttag via Hembanken utgår dock ränta på överfört belopp från och med dagen för uttaget. 3. Företagskortet som kreditkort Till skillnad från ett betalkort, där hela skulden ska återbetalas månaden efter inköp och/eller uttag, kan Kortinnehavaren om han avtalat om kredit - välja att återbetala skulden helt eller delvis genom månadsvisa betalningar. Betalar Kortinnehavaren hela skulden före förfallodagen utgår ingen ränta. För uttag via Hembanken utgår dock ränta på överfört belopp från och med dagen för uttaget. För utnyttjad kredit utgår ränta enligt avtal. Månadsbetalningen ska utgöra en i avtalet angiven procentsats dock minst 200 kr. 4. Ansökan om nytt avtal samt tillkommande kort Ansökan om Kort görs i Avtal. Blanketten ska vara komplett ifylld och underskriven av Kortinnehavaren. Vid personligt betalningsansvar kreditprövas alltid Kortinnehavaren. Banken förbehåller sig rätten att inhämta kompletterande kreditupplysningar avseende såväl Företaget som Kortinnehavaren, samt försäkra sig om riktigheten i de lämnade uppgifterna. Efter ansökan och kreditprövning kan Banken bevilja Kort och/eller kredit på kontot. Från kontot tar Banken ut avgifter och skuldräntor på kredit. Banken förbehåller sig rätten att avslå ansökan om Kort eller kredit eller att bevilja en lägre kredit än sökt. När ett Avtal Företagskort tecknas beviljas efter kreditprövning av Kortinnehavaren en kredit till ett visst belopp. Krediten anger det maximala belopp som respektive Kortinnehavare får disponera under faktureringsperioden. Banken kan ändra denna kredit. Beviljad kredit får inte överskridas. Uppsåtligt överskridande är straffbart. Varje Kort har en avtalad inköpsgräns. Inköpsgränsen är det maximala belopp som varje Kortinnehavare kan utnyttja för köp. Inköpsgränsen på Kortet gäller för de 30 senaste dagarna. Den påverkas inte automatiskt av fakturabetalningar eller extrainsättningar på Kortet. Vid behov kan inköpsgränsen ändras tillfälligt eller permanent. Beviljad inköpsgräns får inte överskridas. Uppsåtligt överskridande är straffbart. 5. Ansvar för kortet Då ansökan beviljats sänds Kort och Kod till Kortinnehavaren. Kortet är personligt och får endast användas av Kortinnehavare. Kortet är en värdehandling och ska förvaras på samma betryggande sätt som pengar och andra värdehandlingar. Postbefordran av Kort får endast ske genom Bankens försorg. De instruktioner som Banken lämnar tillsammans med Kortet ska följas. Kortinnehavaren förbinder sig att följa gällande lagstiftning. Kortinnehavare ska omedelbart vid mottagandet förse Kortet med sin namnteckning på därför avsedd plats. Användande av Kortet är en bekräftelse på att Kortinnehavaren tagit del av och accepterat villkoren för Kortet. Giltighetstiden för ett Kort är begränsad. Banken utfärdar nytt Kort vid giltighetstidens utgång förutsatt att Kortet skötts enligt Kortvillkoren och att årsavgiften betalats.

2 Sida 2 av 5 När utbyteskort erhållits är Kortinnehavaren skyldig att genast makulera det tidigare Kortet. Detta gäller även utbyte av Kortet av annan anledning. Kortinnehavaren är ansvarig för alla debiteringar som uppkommer genom transaktioner som gjorts med samtliga till Avtalet tillhörande Kort. Kortinnehavaren är betalningsskyldig för belopp som påförts kontot genom att obehörig använt Kortet om Kortinnehavaren: lämnat ifrån sig Kortet eller avslöjat koden till någon annan, genom grov oaktsamhet förlorat Kortet eller på annat sätt förlorat besittningen av Kortet och inte snarast efter upptäckten anmält förlusten till Banken. Om belopp har påförts kontot på i föregående stycke angivet sätt efter det att Banken via telefon mottagit anmälan om att Kortinnehavare inte längre har Kortet i sin besittning, är Kortinnehavaren betalningsskyldig endast om Kortinnehavare förfarit svikligt. Vid misstanke om obehörigt användande av Kort förbehåller sig Banken av säkerhetsskäl rätten att spärra Kortet utan att först meddela Kortinnehavaren och/eller Kontohavaren. Om Kortet förloras utomlands kan ett tillfälligt Kort utfärdas och/eller kontanter utlämnas mot avgift, så kallade Emergency Card/Emergency Cash. Vid behov ska Banken kontaktas. Om Kort som anmälts saknat återfinns, får det inte användas utan ska makuleras och lämnas till Banken. Vid upphörande av Avtal och/eller Avtal Företagskort ska Kortinnehavaren omedelbart makulera utfärdade Kort och återlämna dem till Banken. Kortinnehavare tilldelas en Kod för användning vid kontantuttag i uttagsautomat och vid betalning via kortterminal där Kod kan användas. Koden skickas till Kortinnehavarens hemadress. Kortinnehavare förbinder sig att: så snart Kortinnehavare tagit del av den personliga Koden förstöra kodförsändelsen. inte avslöja Koden för någon, inte anteckna Koden på Kortet och inte heller förvara anteckning om Koden tillsammans med Kortet eller i Kortets omedelbara närhet eller som notering i Kortinnehavarens mobiltelefon eller på annat medium, göra anteckning om Koden endast på sådant sätt att utomstående inte får anledning att anta att anteckningen avser en kortkod, genast anmäla till Banken om det kan misstänkas att någon obehörig fått kännedom om Koden. Banken erbjuder Kortinnehavaren möjlighet att ha en gemensam Kod till två eller flera av sina Kort utgivna av Banken i Sverige. Kortinnehavaren beställer den gemensamma koden av Banken genom att välja vilket korts Kod som ska vara kopplad till två eller flera av Kortinnehavarens Kort. Kortinnehavaren förbinder sig att ansvara för den gemensamma Koden på samma sätt som för Kortets/Kortens ursprungliga Kod/Koder i enlighet med villkoren för respektive Kort. Vid köp och kontantuttag med Kod anses Kortinnehavaren ha godkänt att det aktuella beloppet påförs Kontot. Vid köp via internet anses Kortinnehavaren genom utlämnandet av kortnumret ha lämnat sådant godkännande och vid användande i automat enligt punkt 6 nedan anses Kortinnehavaren genom användandet av kortet ha lämnat sådant godkännande. 6. Användning hos försäljningsställen Kortinnehavare får använda Kortet i Sverige och utomlands för att betala inköp av varor och tjänster hos säljföretag som är anslutna till det internationella betalningssystem som gäller för Kortet. Kortinnehavarens underskrift på köpnotan, användning av den personliga koden eller uppgivande av kortnumret innebär godkännande att aktuellt belopp påförs kontot, en försäkran om att inköpsgränsen inte överskrids samt att vid varje tidpunkt gällande villkor efterföljs. Detsamma gäller för Kortinnehavarens användande av Kortet i obemannade kortterminaler såsom t ex telefon-, biljett- och parkeringsautomater. Vid betalning och överföring via Hembanken godkänns transaktionen genom att Kortinnehavaren är inloggad i Hembanken. Om kontot överskrids tillämpas dröjsmålsränta samt övriga avgifter enligt vid var tid gällande prislista och bestämmelser. Kortinnehavaren är skyldig att efter begäran från säljföretag uppvisa giltig legitimation. 7. Kontantuttag Kortet kan inom de beloppsgränser som Banken bestämmer även användas för kontantuttag på bank-, post- och växlingskontor i Sverige och utomlands där man accepterar MasterCard. Kontantuttag belastas med en avgift enligt Bankens vid var tid gällande prislista. Eventuella avgifter som den utländska Banken tar ut tillkommer. 8. Automatuttag Kortet kan användas för kontantuttag i uttagsautomater som är anslutna till MasterCard. Automatuttag i Sverige och utomlands belastas med en avgift enligt Bankens för var tid gällande prislista. För automatuttag gäller beloppsbegränsningar per uttagstillfälle och sjudagarsperiod. Uppgift om gällande beloppsgränser lämnas av Banken. 9. Överföring och betalning via Hembanken Kortinnehavare kan utnyttja Kortet genom att inom givet kreditutrymme via Hembanken göra betalningar eller överföra pengar till eget eller annans konto. Vid sådan betalning eller överföring debiteras ränta på beloppet från och med dagen för uttaget. 10. Valutaomräkning Vid köp eller kontantuttag utomlands sker omräkning från utländsk valuta till svenska kronor till en av Banken tillämpad omräkningskurs. Dessutom tillkommer ett valutaväxlingspåslag på beloppet enligt vid var tid gällande prislista. Kortinnehavaren står för eventuella kursförändringar som kan inträffa under tiden från inköp eller uttag till dess transaktionen omräknats och bokförts. Vid omräkning utgår Banken från den valuta Banken mottagit transaktionen i. Den kan i vissa fall avvika från den valuta köpet eller utbetalningen gjorts i.

3 Sida 3 av Fakturering Transaktioner redovisas och faktureras enligt överenskommelse mellan Kortinnehavaren och Banken. Totalt fakturabelopp under 50 kr faktureras först följande månad. Fakturorna ska kontrolleras noggrant. Vid köp via Internet, per telefon eller postorder har kortet inte uppvisats vid köpet och därför bör dessa transaktioner kontrolleras extra noggrant. 12. Betalning av skuld på kontot Aviserat belopp skall vara Banken tillhanda senast på fakturans förfallodag. Vid betalningsförsummelse äger Banken rätt att spärra Kortet. Dröjsmålsränta beräknas från fakturans förfallodag till och med den dag betalning sker efter den räntesats som vid varje tid allmänt tillämpas av Banken. 13. Ränta och avgifter mm Kreditkort Skuldränta beräknas som dag- för dagränta efter en årlig räntesats. Den räntesats som gäller när kontot läggs upp anges i ansökan/avtalet. Gällande räntesats framgår av fakturan. Ränta debiteras kontot månadsvis. Det utgår ingen ränta om man betalar hela sin utgående skuld senast på förfallodagen. Banken får med omedelbar verkan ändra skuldräntan om det motiveras av kreditpolitiska beslut, ändrade upplåningskostnader för Banken eller andra kostnadsförändringar som Banken inte skäligen kunde förutse när krediten lämnades. Övertrassering av beviljad kredit Om skulden på kontot överstiger beviljad kredit, är Kortinnehavaren skyldig att omedelbart till kontot inbetala det belopp som överstiger beviljad kredit. På skulden upp till beviljad kredit debiteras den vanliga årsräntesatsen. På övertrasserat belopp debiteras den vanliga årsräntesatsen + 6 procentenheter. Dessutom debiteras en övertrasseringsavgift enligt Bankens vid var tid gällande prislista. Sen betalning Om betalning av skuld, ränta eller avgift inte betalas i tid, fortsätter den vanliga räntan att beräknas på förfallna belopp till dess betalning sker. Dessutom debiteras en påminnelseavgift med vid var tid av Banken tillämpat belopp. Kontrolluppgift avseende belastad skuldränta skickas i januari till Kortinnehavaren och skattemyndighet. Årsavgift Årsavgift debiteras en gång per Kort och år. Årsavgift utgår som en proportionell del av årsavgiften om Företagskort beviljas mitt under pågående avgiftsperiod. Årsavgifter återbetalas ej. Inte heller sker någon återbetalning då hela kontot sägs upp. Banken får när som helst besluta om höjning av årsavgiften. Övriga avgifter mm Kortinnehavaren ska även till Banken betala andra avgifter än sådana som förorsakats av Bankens kostnader för kontot som sådant. Sådana avgifter utgår med de belopp och enligt lag samt de grunder i övrigt som Banken vid var tid allmänt tillämpar och utgörs exempelvis av avgift för övertrasseringsavi och påminnelseavi. Upplysning om dessa avgifter lämnas av Banken. Banken får när som helst under avtalstiden besluta om ändring av avgifter eller införa nya avgifter och kostnadsersättningar med verkan en månad efter det att Kortinnehavaren underrättats om ändringen. Meddelande om ändrade avgifter lämnas antingen genom särskilt meddelande till Kortinnehavaren eller genom annonsering i dagspressen. I sistnämnda fall lämnas också meddelande om ändringen i nästa avisering eller faktura. Kortinnehavaren ska även ersätta Bankens kostnader och arbete för att bevaka och driva in Bankens fordran hos Kortinnehavaren eller annan betalningsskyldig samt åtgärder för återtagande av Kort. 14. Uppsägning av avtalen Avtal och Avtal Företagskort gäller tills vidare. Banken eller Kortinnehavaren får säga upp Avtalet med en uppsägningstid av minst en månad. Uppsägning ska ske skriftligt. Banken eller Företaget får säga upp Avtal Företagskort med en uppsägningstid av minst en månad. Uppsägning ska ske skriftligt. Uppsägning i övriga fall A. Fullgör inte Kortinnehavaren och/eller Företaget sina förpliktelser enligt respektive avtal eller missbrukas Kort tillhörande Avtal Företagskort, har Banken rätt att med omedelbar verkan säga upp Avtalet och/eller Avtal Företagskort. Detsamma gäller om betalningsanmärkningar registreras på Kortinnehavaren, Kortinnehavaren och/eller Företaget inleder åtgärder enligt skuldsaneringslagen eller Banken på annat sätt har grundad anledning befara att Kortinnehavaren och/eller Företaget inte kommer att fullgöra sina förpliktelser enligt Avtalet. B. Om Kortinnehavaren och/eller Företaget avlider, försätts i konkurs, inleder skuldsanering eller om förvaltare enligt 11 kap. 7 Föräldrabalken förordnas för Kortinnehavaren och/eller Företaget upphör rätten att använda Kortet. C. När rätten att använda Kortet upphör under löpande giltighetstid på grund av uppsägning eller av annan anledning, upphör samtidigt rätten att använda kontot för nya inköp/ kontantuttag och all inom avtalet uppkommen skuld förfaller till omedelbar betalning. Avtalsvillkoren gäller i tillämpliga delar för samtlig skuld som belastar kontot. Detta innebär bl.a. att Kortinnehavare är betalningsskyldig såväl för transaktioner som genomförs innan Kortavtalet sagts upp men som bokförs på kontot först efter uppsägningstidpunkten som för transaktioner som genomförs trots att rätten att använda Kort har upphört.

4 Sida 4 av 5 D. Banken har rätt att säga upp kreditutrymmet till betalning vid tidpunkt som banken bestämmer om någon av följande omständigheter föreligger. 1. Kortinnehavaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger tio procent av det totala kreditutrymmet 2. Kortinnehavaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger 5 procent av det totala kreditutrymmet och dröjsmålet avser två eller flera poster som förfallit vid olika tidpunkter. 3. Kortinnehavaren är på annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalningen. 4. Det står klart att Kortinnehavaren genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på annat sätt undandrar sig att betala krediten. Vill Banken få betalt i förtid enligt punkterna 1-3 gäller en uppsägningstid av minst fyra veckor räknat från den tidpunkt då Banken sänder ett meddelande om uppsägningen i rekommenderat brev till Kortinnehavaren eller uppsägningen utan sådan åtgärd kommer Kortinnehavaren tillhanda. Har Banken krävt betalning i förtid enligt punkterna 1-3, är Kortinnehavare ändå inte skyldig att betala i förtid, om det före utgången av uppsägningstiden betalas vad som förfallit jämte dröjsmålsränta och påminnelseavgift. Detsamma gäller om Kortinnehavaren vid uppsägning enligt punkt 4 genast efter uppsägningen eller inom medgiven uppsägningstid ställer godtagbar säkerhet för krediten. Har Kortinnehavaren tidigare med stöd av bestämmelserna i föregående stycke befriats från skyldigheten att betala krediten i förtid, gäller inte bestämmelserna i det stycket. När Avtal och/eller Avtal Företagskort har upphört får utfärdade Kort inte längre användas. Samtliga Kort ska omedelbart makuleras och återsändas till Banken. 15. Reklamationer Säljföretaget ansvarar gentemot Kortinnehavaren för fel i vara eller tjänst enligt i varje land gällande lagstiftning. Reklamationer för fel i vara eller tjänst ska därför riktas mot säljföretaget och inte mot Banken. Anmärkning mot transaktioner på fakturan ska framföras till Banken omedelbart efter det att fakturan har nått Kortinnehavaren. 16. Meddelanden mm Företaget ska i god tid före flyttning underrätta Banken om sin och Kortinnehavares namn- och adressändring. Rekommenderat brev som Banken sänder till Kortinnehavare eller Företaget ska anses ha nått adressaten senast på sjunde dagen efter avsändandet, om brevet sänts till den adress som är angiven i respektive Avtal eller som eljest är känd för Banken. Bestämmelserna gäller inte meddelande för avbrytande av preskription. 17. Återlämnande av felaktigt kort Kort med felaktiga uppgifter återlämnas makulerat till Banken som i förekommande fall utfärdar nytt Kort. 18. Återkallelse av kortinnehavares kort Om Företaget vill att Kortinnehavares Kort ska återkallas, gäller sådan återkallelse inte gentemot Banken förrän det berörda Kortet återlämnats till Banken. 19. Ändring av villkoren Banken förbehåller sig rätten att ändra dessa Kortvillkor utan att i förväg inhämta Företagets och/eller Kortinnehavarens godkännande. Vid ändringar av väsentlig art ska Banken meddela Kortinnehavaren om detta utan dröjsmål. Kortinnehavaren har då rätt att säga upp Avtalet. Om ändringarna inte godtas av kunden, ska de tillhörande Korten returneras ituklippta tillsammans med en uppsägning av Avtalet. Genom att behålla och/eller använda Kort har Kortinnehavaren godkänt förändringarna. 20. Begränsning av Bankens ansvar Banken garanterar inte att inköp eller kontantuttag alltid kan ske hos anslutna säljföretag/banker/postkontor. Banken ersätter således inte eventuella kostnader som kan uppkomma om Kortinnehavaren inte kunnat göra inköp eller kontantuttag. Banken ansvarar inte för olägenhet eller skada som kan åsamkas Kortinnehavare eller Företaget till följd av att Kortet inte kan användas på grund av ett tekniskt fel, eller på grund av att medel som inbetalats inte blivit tillgängliga på kontot. Banken är inte ansvarig för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet ifråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Banken själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av Banken, om den varit normalt aktsam. Banken ansvarar inte för indirekt skada, om inte skadan orsakats av Bankens grova vårdslöshet. Är Banken till följd av omständighet som anges ovan förhindrad att ta emot betalning, har Banken för den tid under vilken hindret förelegat rätt till ränta endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen. 21. Överlåtelse Banken har rätt att överlåta sin rätt enligt Avtalet. Företaget äger inte rätt att utan Bankens godkännande överlåta sina förpliktelser enligt Avtal Företagskort. Kortinnehavaren äger inte rätt att överlåta sina förpliktelser enligt Kortavtalet.

5 Sida 5 av 5 Uppgiftslämnande i enlighet med kreditupplysningslagen (1973:1173) Uppgifter om kredit på kontot, betalningsförsummelser och kreditmissbruk kan av Banken komma att lämnas till kreditupplysningsföretag m fl. Ytterligare upplysningar om uppgiftslämnande kan erhållas av Banken Bankens behandling av personuppgifter Ändamålen med Bankens behandling av personuppgifter är att samla in och kontrollera personuppgifter inför ett beslut (t ex kreditgivning) samt att administrera och fullgöra ingångna avtal (detta inkluderar bland annat uppgifter om kontakter mellan kortinnehavare och Banken och uppgifter om eventuella företrädare och om hur avtal fullgörs). Vidare behandlas personuppgifter inom ramen för marknads- och kundanalyser som utgör underlag för marknadsföring, metod- och affärsutveckling samt riskhantering. Personuppgifterna används också i syfte att kunna rikta direktreklam och erbjudanden av olika slag till kortinnehavare samt som underlag för rådgivning till kunden. Behandling av personuppgifterna kan ske av bolag i Danske Bankkoncernen eller av företag som koncernen samarbetar med för att utföra sina tjänster. Personuppgifter om kunden samlas i första hand in direkt från kortinnehavare i samband med att ett avtal träffas. Uppgifter om fastighets- och värdepappersinnehav kan inhämtas från centrala register för dessa områden. Dessutom sker en löpande registrering av affärstransaktioner och av de kontakter kunden har med Banken och andra koncernbolag. Vidare sker en uppdatering av adressuppgifter genom samkörning med statens person- och adressregister (SPAR). En kortinnehavare som vill få information om vilka personuppgifter om honom eller henne som behandlas av Banken och bolag inom koncernen kan skriftligen begära det hos sitt bankkontor. Kunden som vill begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift kan också vända sig till sitt bankkontor.

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION MERKON_uppdat.150507 8999_ 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer

GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT 203-09 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013

GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT 203-09 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013 203-09 sida 1 (4) Representativt exempel Kreditbelopp: 25 000 kr Årsränta: 14,95 % Räntefritt: 30 dagar Avbetalning: Återbetalt under 12 månader Effektiv ränta: 13,34 % Genomsnittlig månadsbetalning: 2

Läs mer

Ansök om Visa Business Card

Ansök om Visa Business Card 1. Fyll i övergripande företagsuppgifter Ansök om Visa Business Card OBLIGATORISKA UPPGIFTER FÖRETAG Företagets /Enskilda Firmans fullständiga namn Utdelningsadress Företagets organisationsnummer Postadress

Läs mer

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när en medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

Bolån Bank. 1 Definitioner, med mera. 2 Kredit med rörlig ränta. Allmänna villkor från 2014-07-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt. 2.

Bolån Bank. 1 Definitioner, med mera. 2 Kredit med rörlig ränta. Allmänna villkor från 2014-07-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt. 2. Bolån Bank Allmänna villkor från 2014-07-01 1 Definitioner, med mera 1.1 Definitioner Nedan angivna begrepp ska ha den betydelse som där anges vid tolkningen av villkoren för krediten. Allmänna villkor

Läs mer

Placeringskonto för näringsidkare

Placeringskonto för näringsidkare Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

Medlemslån och Medlemskredit

Medlemslån och Medlemskredit Medlemslån och Medlemskredit Som medlem i facket kan du låna tryggt och förmånligt! Medlemslån eller Medlemskredit? Välj rätt utifrån ditt behov. Vad är Medlemslån? När du behöver låna pengar för att renovera

Läs mer

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER Sida 1 (4) S9635-1A ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER KUND Namn, efternamn och tilltalsnamn/firma, fullständigt namn Telefon dagtid, inkl. riktnummer Person-/Organisationsnummer Telefon mobil TJÄNSTEN

Läs mer

ALLMÄNNA KREDITVILLKOR BOLÅN

ALLMÄNNA KREDITVILLKOR BOLÅN 1. Parter/Definition Kreditgivare: Avida Finans AB, org. nr 556230-9004, eller den som efter en eventuell överlåtelse är innehavare av Kreditavtalet. Kreditavtal: Skuldebrevet jämte vid var tid gällande

Läs mer

Tandvårdskonto. Den smidigaste vägen till bättre tandvård.

Tandvårdskonto. Den smidigaste vägen till bättre tandvård. Tandvårdskonto. Den smidigaste vägen till bättre tandvård. Det finns roligare saker att spara till. Men inte så många bättre. Du kan säkert räkna upp en lång rad saker som du tycker skulle vara roligare

Läs mer

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar Kreditgivare PayEx Credit AB Organisationsnummer 556735-5671 Personnummer sökande (kontohavare) _ Gatuadress S:t Hansplan 1 Telefonnummer: 0498-20 15 20

Läs mer

Villkor. Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-06-01. Innehållsförteckning. 1 Inledning

Villkor. Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-06-01. Innehållsförteckning. 1 Inledning Villkor Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-06-01 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Definitioner och begreppsförklaringar 3 Användarmanualer 4 Tillgång till tjänster m.m.

Läs mer

LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL

LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL Parter Lendify och Kreditgivaren benämns nedan enskilt Part och gemensamt Parterna Lendify AB, org.nr 556968-1744, Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm ( Lendify ); Kreditgivaren

Läs mer

Ansökan öppna konto, juridisk person

Ansökan öppna konto, juridisk person Ansökan öppna konto, juridisk person Kontohavare - kontot kan endast ha en kontohavare. Kontohavaren måste vara en juridisk person, dock ej bostadsrättsförening, eller försäkringsbolag, kreditmarknadsbolag,

Läs mer

E-postadress: ingenmail@svensklaneformedl. Amorteringstid: 96 månader Anställningsform: Fast > 6 mån. Uppläggningsavgift: 495 SEK Civilstånd:

E-postadress: ingenmail@svensklaneformedl. Amorteringstid: 96 månader Anställningsform: Fast > 6 mån. Uppläggningsavgift: 495 SEK Civilstånd: Skuldebrev Förnamn: Jean Folkbokföringsadress (gatuadress): Ödestuguvägen 24 Postnummer, Ort: 56732 Vaggeryd Efternamn: Lindroos Land: Sverige Skuldebrevet skickas till: "Frisvar" Collector Credit AB 201

Läs mer

Allmänna villkor för lån hos Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB

Allmänna villkor för lån hos Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB Allmänna villkor för lån hos Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅN Aktuella från 2014-01-01. Version 2014 A Med långivaren avses nedan den inom LÅGKOSTNADSBOLAGET I SKANDINAVIEN

Läs mer

direk direk direk Allmänna bestämmelser för Depå/konto hos Nordnetdirekt (2012:3) B. BOLAGETS ÅTAGANDEN AVSEENDE VÄRDEPAPPER

direk direk direk Allmänna bestämmelser för Depå/konto hos Nordnetdirekt (2012:3) B. BOLAGETS ÅTAGANDEN AVSEENDE VÄRDEPAPPER direk Allmänna bestämmelser för Depå/konto hos Nordnetdirekt (2012:3) direk direk DEFINITIONER I Depå-/kontoavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels finansiellt instrument,

Läs mer

Internet- och telefontjänst privat

Internet- och telefontjänst privat Allmänna villkor från 2011-11-14 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med följande uttryck: Allmänna villkor De villkor som återfinns i detta dokument. Länsförsäkringar Varje bolag inom länsförsäkringsgruppen

Läs mer

Depåhandlingar Privatperson. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014

Depåhandlingar Privatperson. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014 Depåhandlingar Privatperson Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014 Innehåll Hej och varmt välkommen som kund hos Strukturinvest Fondkommission AB (Strukturinvest). Innan du blir kund så

Läs mer

Allmänna villkor för medlemskap i SATS

Allmänna villkor för medlemskap i SATS Allmänna villkor för medlemskap i SATS Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i SATS från och med den 15 september 2014. 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i SATS

Läs mer

Danica Kapitalförsäkring Juridisk Person. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014

Danica Kapitalförsäkring Juridisk Person. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014 Danica Kapitalförsäkring Juridisk Person Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014 Innehållsförteckning Hej och varmt välkommen som kund hos Strukturinvest Fondkommission AB (Strukturinvest).

Läs mer

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund

Läs mer

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part.

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part. BAMBORA ONE ALLMÄNNA VILLKOR 1 Bakgrund, definitioner m.m. 1.1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna villkoren ) utgör del av det avtal ( Avtalet ) som har ingåtts mellan Euroline AB, 556233-9423, ( Bambora

Läs mer

Trygga arbetslöshetsförsäkring

Trygga arbetslöshetsförsäkring Försäkringsvillkor Trygga arbetslöshetsförsäkring Gäller försäkringar tecknade från 2013-01-01 Detta villkor gäller försäkring för arbetslöshet i Swedbank Försäkrings Tryggakoncept. Försäkringsgivare Tre

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB (Barret) och kund (Kunden) för den tjänst eller de tjänster

Läs mer

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende andra granskningstjänster än revision som

Läs mer

Allmänna villkor om rådgivningstjänster

Allmänna villkor om rådgivningstjänster Allmänna villkor om rådgivningstjänster version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende de rådgivningstjänster som Uppdragstagaren åtar sig att utföra

Läs mer

Östersunds kommuns Medium Term Note-program om SEK 2 000 000 000

Östersunds kommuns Medium Term Note-program om SEK 2 000 000 000 NOTERINGSDOKUMENT Daterat 2 juli 2013 Östersunds kommuns Medium Term Note-program om SEK 2 000 000 000 Ledarbank: Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut: Handelsbanken Capital Markets SEB Nordea

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

Tillägg till grundprospekt avseende Medium Term Notes program

Tillägg till grundprospekt avseende Medium Term Notes program Daterat: 31 juli 2012 Tillägg till grundprospekt avseende Medium Term Notes program Tillägg till Meda AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt, vilket godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 25

Läs mer