Innehåll 1 (1) Betalsystem Pirjo Ilola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll 1 (1) 20.5.2010. Betalsystem Pirjo Ilola"

Transkript

1 FINVOICE-FÖRMEDLINGSTJÄNST BESKRIVNING OCH VILLKOR Betalningsinstitut uppdat.

2 1 (1) Pirjo Ilola Innehåll 1 Allmänt Begrepp Varumärkena Finvoice och E-faktura Finvoice-förmedlingstjänst Sändning Allmänna villkor för sändning Finvoice-förmedlingstjänst Tjänst för meddelande av mottagningsadresser Tjänst för meddelande av mottagningsadresser Allmänna villkor för tjänst för meddelande av mottagningsadresser Finvoice-förmedlingstjänst Mottagning Allmänna villkor för mottagning Mottagning av E-faktura i Nätbank eller Nätbetalningstjänst Allmänna villkor för konsumenter... 11

3 1 (15) 1 Allmänt Med hjälp av Finvoice-förmedlingstjänsten (i det följande tjänsten) kan Sändaren göra ett Finvoice-meddelande tillgängligt för Mottagaren t.ex. att hämtas från Tjänsteleverantörens tjänst eller att behandlas och betalas i Mottagarens Nätbank eller Nätbetalningstjänst. Tjänsteleverantören behandlar Finvoice-meddelandena konfidentiellt och med iakttagande av tystnadsplikt enligt kreditinstitutslagen. På Finvoice-förmedlingstjänsten och på tjänsten för meddelande av mottagningsadresser tillämpas denna beskrivning av Finvoice-förmedlingstjänsten och Finansbranschens Centralförbunds tillämpningsanvisning för Finvoice. Beskrivningen och ytterligare uppgifter finns på Finansbranschens Centralförbunds webbplats på adressen Tjänsten tillhandhålls för förmedling av Finvoice-meddelanden såväl företag och sammanslutningar emellan som mellan företag och konsumenter. Företag, sammanslutningar och näringsutövare kan ansluta sig som Sändare. Beskrivningen och villkoren tillämpas på förmedlingen av Finvoice-meddelanden i Finland. 2 Begrepp Tjänsteleverantör är en i kreditinstitutslagen avsedd inlåningsbank. Betalningsinstitut är en i betaltjänstlagen (lagen om betalningsinstitut 297/2010) avsedd juridisk person som med stöd av beviljad betalningsinstitutsauktorisation har rätt att tillhandahålla betaltjänster som kan jämställas med allmän betalningsförmedling. Med Betalningsinstitut avses i denna beskrivning också i kreditinstitutslagen avsedda betalningsförmedlingsföretag som fortsätter sin verksamhet som betalningsinstitut efter att lagen om betalningsinstitut trätt i kraft. E-faktura är ett Finvoice-meddelande som är avsett för konsumenter och som Sändaren elektroniskt levererar direkt till Mottagarens Nätbank eller Nätbetalningstjänst. Mottagarens Tjänsteleverantör ombildar E-fakturan till ett färdigt betalningsuppdrag. Antingen bekräftar Mottagaren betalningsuppdraget eller det betalas automatiskt på förfallodagen i Nätbanken eller Nätbetalningstjänsten i enlighet med avtalet mellan Mottagaren och Tjänsteleverantören. Fakturerarmeddelande är ett i Finvoice-tillämpningsanvisningen definierat meddelande med vilket Sändaren meddelar om sin beredskap att sända E-fakturor. Fakturerarmeddelandena sänds till meddelandetjänstens adress hos Tjänsteleverantörerna. Meddelandena visas i Nätbanken eller Nätbetalningstjänsten. Finvoice-adress består av kundens unika identifikationskod och Tjänsteleverantörens internationella kod (BIC). Finvoice-meddelande är ett meddelande i den form som är angiven i Finvoicetillämpningsanvisningen och dess tekniska beskrivningar.

4 2 (15) Materialhandläggare kan vara t.ex. en revisionsbyrå, nätfakturaoperatör eller annan aktör som Sändaren eller Mottagaren befullmäktigat att avhämta och/eller avsända Finvoicemeddelanden från/till Tjänsteleverantörens tjänst. Mottagare är den vars Mottagningsadress står i Finvoice-meddelandet. Mottagaren har ett avtal med sin Tjänsteleverantör om mottagning av Finvoice-meddelanden. I meddelandetjänsten är Mottagaren en kund som använder Nätbank eller Nätbetalningstjänst för att ta emot E-fakturor. Mottagningsadress är Mottagarens eller Materialhandläggarens Finvoice-adress på basis av vilken ett Finvoice-meddelande görs tillgängligt för Mottagaren eller för Mottagarens Materialhandläggare. Mottagningsmeddelande är ett Finvoice-meddelande där Mottagaren i Nätbanken eller Nätbetalningstjänsten uttrycker sin vilja att ta emot Finvoice-meddelanden på sin angivna Mottagningsadress eller sin vilja att sluta ta emot Finvoice-meddelanden från Sändaren på Mottagningsadressen. Nätbank är en servicehelhet som en Bank ställer till sin kunds förfogande på basis av serviceavtal och via vilken kunden med hjälp av telekommunikationsmetod baserad på Internet eller annat dataöverföringsnät kan använda banktjänster och godkänna betalningsuppdrag att debiteras från ett konto i Banken. Nätbetalningstjänst är en betalningsservicehelhet som ett Betalningsinstitut ställer till sin kunds förfogande på basis av ett serviceavtal och via vilken kunden med hjälp av telekommunikationsmetod baserad på Internet eller annat dataöverföringsnät kan godkänna betalningsuppdrag att debiteras från ett betalkonto i Betalningsinstitutet. Oförmedlat material innehåller uppgifter om meddelanden som inte kunnat göras tillgängliga för Finvoice-meddelandets Mottagare t.ex. på grund av felaktig Mottagningsadress för Finvoice-meddelanden. Sändare är den som skickar egna Finvoice-meddelanden till sin Tjänsteleverantör för vidarebefordran. Sändaren kan också befullmäktiga en Materialhandläggare att skicka Finvoice-meddelandena. Sändaren har ett avtal med Tjänsteleverantören om sändning av Finvoice-meddelanden. Sändningsadress är Sändarens Finvoice-adress från vilken Finvoice-meddelandena skickas och till vilken Oförmedlat material adresseras. Tjänst för meddelande av mottagningsadresser är en tilläggstjänst till Finvoiceförmedlingstjänsten och den används för att göra Fakturerarmeddelanden tillgängliga för Mottagare i Nätbank eller Nätbetalningstjänst och för att förmedla Mottagares angivna Mottagningsadresser till Sändare för fakturering. Tjänsteleverantören kan vara en Bank eller ett Betalningsinstitut. Sändarens Tjänsteleverantör skickar ett Finvoice-meddelande som kommit från Sändaren vidare till Mottagarens Tjänsteleverantör att förmedlas. Mottagarens Tjänsteleverantör gör Finvoice-meddelandet tillgängligt för Mottagaren. När det är fråga om E-faktura för konsumenter ombildar Mottagarens Tjänsteleverantör E-fakturan till ett betalningsuppdrag i Mottagarens Nätbank eller Nätbetalningstjänst.

5 3 (15) Tjänsteleverantören har undertecknat ett avtal om anslutning till Finvoiceförmedlingstjänsten. På sidorna finns en förteckning över de Tjänsteleverantörer som är anslutna till Finvoice-förmedlingstjänsten genom avtal. Figur: Finvoice-förmedlingstjänst 1. Sändaren får Mottagningsadressen antingen direkt från Mottagaren eller via Tjänst för meddelande av mottagningsadresser. 2. Sändaren levererar Finvoice-meddelandet till sin Tjänsteleverantör. Sändarens Tjänsteleverantör identifierar Sändaren. 3. Sändarens Tjänsteleverantör levererar Finvoice-meddelandet till Mottagarens Tjänsteleverantör. 4a. Mottagarens Tjänsteleverantör gör Finvoice-meddelandet tillgängligt för Mottagaren. 4b. Om Mottagarens Tjänsteleverantör inte kan förmedla Finvoice-meddelandet så att det blir tillgängligt för Mottagaren, skickar Mottagarens Tjänsteleverantör Oförmedlat material till Sändarens Tjänsteleverantör. 5. Sändarens Tjänsteleverantör gör Oförmedlat material tillgängligt för Sändaren. 3 Varumärkena Finvoice och E-faktura Finvoice och E-lasku (E-faktura) är registrerade varumärken som tillhör Finansbranschens Centralförbund (tidigare Finlands Bankförening rf) och de får användas när Finvoice-förmedlingstjänsten till alla delar står i överensstämmelse med Finvoiceförmedlingstjänstens gällande beskrivningar och villkor. Finansbranschens Centralförbund innehar upphovsrätten till beskrivningarna och villkoren för Finvoice-förmedlingstjänsten.

6 4 (15) 4 Finvoice-förmedlingstjänst Sändning Sändaren avtalar med sin Tjänsteleverantör om sändning av Finvoice-meddelanden och om Sändningsadress. Genom avtalet med Tjänsteleverantören förbinder sig Sändaren att förutom Tjänsteleverantörens villkor iaktta följande allmänna villkor för sändning av Finvoice-meddelanden. De vid varje enskild tidpunkt gällande villkoren har publicerats av Finansbranschens Centralförbund. Finvoice-förmedlingstjänsten får inte användas för att skicka Mottagaren fakturor som direktdebiteras. Ibruktagande av Finvoice-förmedlingstjänsten eller meddelande till Sändaren om Finvoice-adress upphäver inte Mottagarens övriga betalningsrörelsetjänster, t.ex. direktdebiteringstjänst. 5 Allmänna villkor för sändning Dessa villkor gäller från. 1) Sändaren ska komma överens med Mottagaren om den Mottagningsadress dit Finvoice-meddelanden ska skickas. Sändaren får inte skicka Finvoice-meddelanden till en Mottagare som inte meddelat att de tas emot eller som förbjudit att skicka dem. Faktura som direktdebiteras eller meddelande om direktdebitering får inte skickas som Finvoicemeddelande. 2) Sändaren ansvarar för att Finvoice-meddelandet skickas till Sändarens Tjänsteleverantör. Sändarens Tjänsteleverantörs ansvar för hanteringen av Finvoicemeddelandet börjar när meddelandet har mottagits hos Sändarens Tjänsteleverantör och slutar när meddelandet har varit tillgängligt för Mottagaren i två månader eller när meddelandet vidarebefordrats till Mottagarens Tjänsteleverantör. Uppgifter om Finvoicemeddelanden som inte kunnat förmedlas håller Sändarens Tjänsteleverantör tillgängliga för Sändaren i två månaders tid. 3) Finvoice-meddelandet är tillgängligt för Mottagaren senast den andra bankdagen efter att meddelandet har anlänt till Tjänsteleverantören. Uppgift om Finvoice-meddelanden som inte kunnat förmedlas, t.ex. på grund av bristfällig Mottagningsadress, kan Sändaren hämta senast den fjärde bankdagen efter den dag då Finvoice-meddelandet blev skickat. Sändarens Tjänsteleverantör garanterar dock inte att tjänsten är tillgänglig utan avbrott. Sändarens Tjänsteleverantör har rätt att avbryta tillhandahållandet av tjänsten på grund av förfarande som strider mot avtalet, missbruk, datasäkerhetsrisk eller konstaterad teknisk störning. Med tanke på eventuella avbrott eller störningar ska Sändaren ha beredskap att leverera ett Finvoice-meddelande på nytt och dessutom ha ett reservsystem för leverans av Finvoice-meddelanden. 4) Tjänsteleverantören förmedlar Finvoice-meddelanden enbart på basis av den Mottagningsadress som Sändaren uppgett. Sändaren ansvarar för Finvoicemeddelandets innehåll, riktighet och grund. Sändarens Tjänsteleverantör och Mottagarens Tjänsteleverantör ansvarar vardera för att innehållet i ett Finvoice-meddelande inte förändras medan det finns hos Tjänsteleverantören. Sändaren får inkludera länkar i ett Finvoice-meddelande i enlighet med Finvoice-tillämpningsanvisningen. I länkarna får inte

7 5 (15) förmedlas konfidentiella kunduppgifter såsom personbeteckning, kontonummer eller kortnummer. Sändaren ansvarar för länkar, deras funktion, tjänstens innehåll och för att Tjänsteleverantörens, dess kunders eller tredje parts datasäkerhet inte äventyras genom användning av länkar. I länkarna ska användas av Tjänsteleverantören godkänd kryptering och de kunduppgifter som visas via dem ska vara vederbörligen skyddade. Tjänsteleverantören har rätt att förhindra användning av länkar, ifall de äventyrar säkerheten i skötseln av bankärenden eller strider mot lag eller god sed. 5) Sändaren kan inte utan Sändarens Tjänsteleverantörs uttryckliga samtycke göra ändringar i ett Finvoice-meddelande efter att det mottagits av Sändarens Tjänsteleverantör. Ändringar kan inte göras om meddelandet levererats till Mottagarens Tjänsteleverantör eller gjorts tillgängligt för Mottagaren. 6) Sändaren förbinder sig att hantera Mottagningsadresserna omsorgsfullt. Sändaren får inte lämna ut Mottagningsadresser till tredje part och inte heller använda dem för annat ändamål än det som beskrivs i avtalet. Sändaren förbinder sig att förvara uppgifter om Mottagare av Finvoice-meddelanden i enlighet med god datahanteringssed och så att utomstående inte kan komma åt uppgifterna. 7) Sändaren godkänner att Sändarens Tjänsteleverantör och Mottagarens Tjänsteleverantör har rätt att beträffande ett enskilt Finvoice-meddelande förse Mottagaren med kontaktuppgifter (t.ex. FO-nummer, namn och adress) för Sändaren och Sändarens Materialhandläggare. 8) Sändaren ansvarar för sin underleverantörs och Materialhandläggares handlande. Materialhandläggaren är inte Sändarens Tjänsteleverantörs underleverantör. 9) Om förmedlingen av ett Finvoice-meddelande förhindras av någon orsak som beror på Sändarens Tjänsteleverantör är Tjänsteleverantören skyldig att ersätta endast lagenlig dröjsmålsränta och skäliga utredningskostnader. Sändarens Tjänsteleverantör ansvarar inte för medelbara eller indirekta skador som Sändaren eller Mottagaren orsakats, såsom t.ex. utebliven vinst eller avkastning, inkomstbortfall, skattepåföljd, ränteförlust eller annan motsvarande skada. 10) Sändarens Tjänsteleverantör ansvarar inte för skador som uppkommer genom att förmedlingen av Finvoice-meddelanden blir förhindrad, fördröjd eller störd till följd av oöverstigligt hinder eller annan motsvarande omständighet som i oskälig utsträckning försvårar Tjänsteleverantörens verksamhet. Ansvarsbefriande hinder är exempelvis: myndighetsåtgärd, krig eller krigshot, uppror eller upplopp, av Tjänsteleverantören oberoende störning i postgång, automatisk databehandling, dataöverföring, annan elektronisk kommunikation eller elförsörjning, avbrott eller fördröjning i Tjänsteleverantörens verksamhet till följd av brand eller annan olycka eller stridsåtgärd såsom strejk, lockout, bojkott eller blockad, även om Tjänsteleverantören själv inte är part i den.

8 6 (15) Vid ett oöverstigligt hinder eller någon annan ovan nämnd omständighet som drabbar Tjänsteleverantören eller dess underleverantör har Tjänsteleverantören rätt att avbryta tillhandahållandet av tjänster och utförandet av uppdrag tills vidare. Tjänsteleverantören har rätt att avbryta Finvoice-förmedlingstjänsten till en Sändare och informera sina kunder om det, ifall Tjänsteleverantören har motiverad anledning att misstänka att tjänsten används för bedräglig, oetisk, olaglig eller avtalsstridig verksamhet eller på sätt som kan skada Tjänsteleverantörens, dess kunders eller utomståendes datasäkerhet eller affärsverksamhet eller som annars äventyrar deras rättigheter. 11) Ändringar i dessa allmänna villkor kan göras vid Finansbranschens Centralförbund. En ändring träder i kraft tidigast en (1) månad från det att de ändrade villkoren har publicerats på Finansbranschens Centralförbunds informationssidor om nätfaktura (www.finvoice.info). 12) På dessa villkor tillämpas finsk lag. Tvister till följd av dessa villkor behandlas i tingsrätten på den ort där Sändarens Tjänsteleverantör har sitt hemvist eller i Helsingfors tingsrätt. Sändaren kan anmärka till Finansinspektionen om Tjänsteleverantörens förfarande. 6 Finvoice-förmedlingstjänst Tjänst för meddelande av mottagningsadresser Med hjälp av Tjänsten för meddelande av mottagningsadresser kan Sändaren få Tjänsteleverantörers kunders Mottagningsadresser för Finvoice-meddelanden med kundernas samtycke. Användning av meddelandetjänsten förutsätter att Sändaren har ett avtal med Tjänsteleverantören om sändning av Finvoice-meddelanden och tillräcklig beredskap att sända Finvoice-meddelanden och hantera kundrespons. Sändaren skickar ett Fakturerarmeddelande via sin Tjänsteleverantör till Mottagarens Tjänsteleverantör vars kunders Mottagningsadresser Sändaren vill ha. Om Sändaren vill ha Mottagningsadresser från flera Tjänsteleverantörer ska ett separat Fakturerarmeddelande riktas till var och en av dem. Ändringar och borttagningar av Fakturerarmeddelanden görs likaså till varje Tjänsteleverantör för sig. Sändarens Tjänsteleverantör vidarebefordrar Fakturerarmeddelandet till Mottagarens Tjänsteleverantör och certifierar Sändaren för Mottagarens Tjänsteleverantör genom att till Fakturerarmeddelandet foga Sändarens namn från Tjänsteleverantörens system. Mottagarens Tjänsteleverantör som tillhandahåller Nätbank eller Nätbetalningstjänst för sina kunder gör uppgifterna i Fakturerarmeddelandet tillgängliga för kunderna i Nätbanden eller Nätbetalningstjänsten. Mottagaren kan via Nätbanken eller Nätbetalningstjänsten skicka ett Mottagningsmeddelande till Sändaren. Mottagarens Tjänsteleverantör som tillhandahåller Nätbank eller Nätbetalningstjänst certifierar Mottagarens namn för Sändaren. Mottagarens Tjänsteleverantör levererar Mottagningsmeddelandena till Sändarens Tjänsteleverantör. Ifall sändaren inte med säkerhet kan hänföra en Mottagningsadress till rätt kund ska Mottagningsmeddelandet inte godkännas och tjänsten inte tas i bruk.

9 7 (15) 7 Tjänst för meddelande av mottagningsadresser Via sin Tjänsteleverantör skickar Sändaren ett Fakturerarmeddelande till Mottagarens Nätbank eller Nätbetalningstjänst. 3. Kunden begär i sin Nätbank eller Nätbetalningstjänst att Mottagningsadressen eller ändring i den ska förmedlas till Sändaren. 4. Mottagarens Tjänsteleverantör skickar ett Mottagningsmeddelande till Sändarens Tjänsteleverantör. 5. Sändarens Tjänsteleverantör gör Mottagningsmeddelandet tillgängligt för Sändaren 6. Sändaren uppdaterar adressen i sina system och levererar fakturorna som Finvoicemeddelanden till Mottagaren. Om Sändaren inte med säkerhet kan hänföra ett Mottagningsmeddelande till systemen ska det förkastas. 8 Allmänna villkor för tjänst för meddelande av mottagningsadresser Genom avtalet med sin Tjänsteleverantör om Tjänst för meddelande av mottagningsadresser förbinder sig Sändaren att förutom Tjänsteleverantörens villkor iaktta följande allmänna villkor för tjänsten. 1) Sändaren skickar ett Fakturerarmeddelande till sin Tjänsteleverantör. Sändaren ansvarar för att uppgifterna i meddelandet är riktiga. Sändarens Tjänsteleverantör förmedlar Fakturerarmeddelandet till sina Mottagarkunders förfogande och till den Tjänsteleverantör som tillhandahåller tjänsten för meddelande av mottagningsadresser under den meddelandetjänstadress som Tjänsteleverantören i fråga uppgett. 2) Mottagarens Tjänsteleverantör gör Fakturerarmeddelandet tillgängligt för Mottagare i Nätbanken eller Nätbetalningstjänsten. De uppgifter som en Sändare angett hålls tillgängliga för Mottagarna tills Sändaren underrättat Tjänsteleverantören om att uppgifterna ändras eller avlägsnas. Mottagarens Tjänsteleverantör har dock rätt att

10 8 (15) avlägsna ett Fakturerarmeddelande om Tjänsteleverantören har motiverad anledning att misstänka att Sändarens verksamhet strider mot lag, god sed eller dessa villkor. 3) Sändarens Tjänsteleverantör gör av de av Mottagare levererade Mottagningsmeddelandena och ändringarna i dem tillgängliga för Sändaren. Sändarens Tjänsteleverantör förmedlar Mottagningsmeddelandet till Sändarens förfogande i den form som det levererats till Sändarens Tjänsteleverantör. Sändarens Tjänsteleverantör granskar inte Mottagningsmeddelandet. 4) Ett Mottagningsmeddelande har levererats till Sändaren när Sändarens Tjänsteleverantör har gjort Mottagningsmeddelandet tillgängligt för Sändaren. Sändarens Tjänsteleverantör håller Mottagningsmeddelanden tillgängliga för Sändaren under den tid som Tjänsteleverantören angett, dock minst två månader. 5) Sändaren sköter om att Mottagningsmeddelanden och ändringar i dem handläggs utan dröjsmål efter att Sändarens Tjänsteleverantör har gjort dem tillgängliga för Sändaren. Utgående från uppgifterna i Mottagningsmeddelandet ska Sändaren identifiera kunden och kunna omvandla den valda Faktureringsgrundens faktureringssätt till E-faktura. Ifall Sändaren inte med säkerhet kan hänföra en Mottagningsadress till rätt kund ska faktureringssättet för kunden inte ändras. 6) Ifall avtalet mellan Sändaren och Sändarens Tjänsteleverantör om Finvoiceförmedlingstjänsten upphör har Sändarens Tjänsteleverantör rätt att på Sändarens vägnar avlägsna alla existerande Fakturerarmeddelanden. 7) På tjänsten tillämpas i övrigt de allmänna villkoren för sändning av Finvoicemeddelanden. 9 Finvoice-förmedlingstjänst Mottagning Mottagaren avtalar med sin Tjänsteleverantör om ibruktagandet av Finvoiceförmedlingstjänst och om Mottagningsadress. Genom avtalet med Tjänsteleverantören förbinder sig Mottagaren att förutom Tjänsteleverantörens villkor iaktta följande allmänna villkor för mottagning. På kunder som ingått avtal om att ta emot nätfakturor i Nätbank eller Nätbetalningstjänst tillämpas de allmänna villkoren för mottagning av nätfakturor i Nätbank eller Nätbetalningstjänst. Dessutom kommer Sändaren och Mottagaren sinsemellan överens om att använda Finvoice-meddelanden. För mottagning av meddelanden uppger Mottagaren sin Mottagningsadress för Sändaren. Om Mottagningsadressen ändras eller om Mottagaren vill sluta ta emot Finvoice-meddelanden ska Mottagaren meddela Sändaren detta. Ibruktagande av Finvoice-tjänsten eller anmälning av Finvoice-adressen upphäver inte Mottagarens existerande betalningsrörelseavtal, t.ex. direktdebiteringsfullmakt. Ifall en direktdebiteringsfullmakt från Mottagaren är i kraft rekommenderar bankerna att Sändaren rättar sig efter kundens senaste meddelande.

11 9 (15) 10 Allmänna villkor för mottagning Dessa villkor gäller från. 1) Mottagaren godkänner ett Finvoice-meddelande såsom levererat när Mottagarens Tjänsteleverantör har gjort Finvoice-meddelandet tillgängligt för honom. En faktura som ska förmedlas som Finvoice-meddelande är Sändaren eller Tjänsteleverantören inte skyldig att leverera till Mottagaren i någon annan form. 2) Finvoice-meddelandet är tillgängligt för Mottagaren senast på Tjänsteleverantörens andra arbetsdag efter att meddelandet anlänt till Tjänsteleverantören. 3) Mottagarens Tjänsteleverantör håller Finvoice-meddelanden (Fakturor) tillgängliga för Mottagaren under den tid som Tjänsteleverantören angett, dock minst två månader från det att Finvoice-meddelandet levererats till Mottagarens Tjänsteleverantör. Mottagaren ansvarar för Finvoice-meddelandets behandling. Efter förvaringstiden är Mottagarens Tjänsteleverantör inte skyldig att förvara Finvoice-meddelandet eller att leverera det till Mottagaren i någon annan form. Mottagarens Tjänsteleverantör garanterar inte att Finvoice-förmedlingstjänsten är tillgänglig utan avbrott. 4) Anmärkningar som gäller innehållet i ett Finvoice-meddelande ska Mottagaren lämna direkt till Sändaren. 5) Mottagaren godkänner att Mottagarens Tjänsteleverantör har rätt att utan hinder av banksekretessen lämna ut Mottagningsadress och kontaktuppgifter för Mottagaren och/eller Mottagarens Materialhandläggare till Sändaren och till Sändarens Tjänsteleverantör. 6) Utan ett separat betalningsuppdrag är Mottagarens Tjänsteleverantör inte skyldig att sköta betalningen av en faktura eller hanteringen av ett Finvoice-meddelande i övrigt. Betalningen förutsätter att Mottagaren uttryckligen godkänner fakturan för betalning. Tjänsteleverantören ansvarar inte för dröjsmålspåföljder som orsakas Mottagaren på grund av att Mottagaren inte godkänner fakturan, godkänner den för betalning försenad eller godkänner den med ändrade betalningsuppgifter. Betalningar baserade på Finvoicemeddelanden förmedlas av Tjänsteleverantören som gireringar. På dem tillämpas de allmänna villkoren för betalningsförmedling. 7) Mottagarens Tjänsteleverantör har rätt att avbryta tillhandahållandet av tjänsten med anledning av förfarande som strider mot avtalet, missbruk, datasäkerhetsrisk eller konstaterad teknisk störning. 8) Mottagaren ansvarar för sin underleverantörs och Materialhandläggares handlande. Materialhandläggaren är inte Mottagarens Tjänsteleverantörs underleverantör. 9) Om förmedlingen av ett Finvoice-meddelande förhindras av någon orsak som beror på Mottagarens Tjänsteleverantör är Tjänsteleverantören skyldig att ersätta endast lagenlig dröjsmålsränta och skäliga utredningskostnader.

12 10 (15) Mottagarens Tjänsteleverantör ansvarar inte för medelbara eller indirekta skador som orsakats Sändaren, Mottagaren eller tredje part, såsom t.ex. utebliven vinst eller avkastning, inkomstbortfall, skattepåföljd, ränteförlust eller annan motsvarande skada som Tjänsteleverantören inte rimligen kan förutse. 10) Mottagarens Tjänsteleverantör ansvarar inte för skador som uppkommer genom att förmedlingen av Finvoice-meddelanden blir förhindrad eller fördröjd till följd av oöverstigligt hinder eller motsvarande omständighet som i oskälig utsträckning försvårar Tjänsteleverantörens verksamhet. Ansvarsbefriande hinder är exempelvis: myndighetsåtgärd, krig eller krigshot, uppror eller upplopp, av Tjänsteleverantören oberoende störning i postgång, automatisk databehandling, dataöverföring, annan elektronisk kommunikation eller elförsörjning, avbrott eller fördröjning i Tjänsteleverantörens verksamhet till följd av brand eller annan olycka eller stridsåtgärd såsom strejk, lockout, bojkott eller blockad, även om Tjänsteleverantören själv inte är part i den. Vid ett oöverstigligt hinder eller någon annan ovan nämnd omständighet som drabbar Tjänsteleverantören eller dess underleverantör har Tjänsteleverantören rätt att avbryta tillhandahållandet av tjänster och utförandet av uppdrag till vidare. 11) Tjänsteleverantören kan ändra dessa allmänna villkor. Ändringarna får inte stå i konflikt med beskrivningen av Finvoice-förmedlingstjänsten och tillämpningsanvisningen för Finvoice. En villkorsändring träder i kraft tidigast en (1) månad från det att Mottagarens Tjänsteleverantör har meddelat om den. Tjänsteleverantören informerar om ändringen på sin webbplats eller på annat särskilt överenskommet sätt. 12) Mottagaren ska utan dröjsmål meddela sin Tjänsteleverantör om fel som Tjänsteleverantören begått i den verksamhet som avtalet gäller och om sitt eventuella krav. Försäkrings- och finansrådgivningen (FINE, 1 Om ärendet inte kan avgöras genom förhandlingar mellan Mottagaren och Tjänsteleverantören kan en Mottagare som är konsument eller småföretag vända sig till Försäkrings- och finansrådgivningen. Adress: Porkalagatan 1, HELSINGFORS. Telefon: (09) Konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi) En Mottagare som är konsument kan föra ärendet skriftligen till Konsumenttvistenämnden. Adress: PB 306, HELSINGFORS. Telefon: Konsumenttvistenämnden kan ge en rekommendation i ärendet. Finansinspektionen Mottagaren kan anmärka till Finansinspektionen om Tjänsteleverantörens förfarande. 1 FINE är finansbranschens avtalsbaserade konsumentrådgivningsorganisation, grundad av Konsumentverket, Finansinspektionen och Finansbranschens Centralförbund (FC). En Tjänsteleverantör som är medlem i FC har rätt att i sina kundvillkor hänvisa till kundernas möjlighet att vända sig till FINE. En Tjänsteleverantör som inte är medlem i FC måste kontakta FINE innan kundvillkoren tas i bruk. FINE beslutar om eventuellt avtal med Tjänsteleverantören. Om Tjänsteleverantören inte är medlem i FC eller inte har ett avtal med FINE kan den i sina kundvillkor hänvisa endast till lagstadgade besvärs- och tvistlösningsorgan

13 11 (15) 13) På dessa villkor tillämpas finsk lag. Tvister till följd av dessa villkor behandlas i tingsrätten på den ort där Mottagarens Tjänsteleverantör har sitt hemvist eller i Helsingfors tingsrätt. 14) Om Mottagaren är konsument behandlas tvister till följd av dessa villkor i den tingsrätt inom vars domkrets Tjänsteleverantören har sitt hemvist eller sin huvudsakliga förvaltning eller i den tingsrätt i Finland inom vars domkrets Mottagaren har sitt hemvist eller sin vanliga vistelseort. Om Mottagaren inte har hemvist i Finland behandlas tvisterna i den tingsrätt inom vars domkrets Tjänsteleverantören har sitt hemvist eller sin huvudsakliga förvaltning. 11 Mottagning av E-faktura i Nätbank eller Nätbetalningstjänst Allmänna villkor för konsumenter Villkoren godkända , uppdaterade. Allmänt Mottagning av E-faktura är en tjänst där Sändaren förmedlar en till Mottagaren adresserad E-faktura till Mottagarens Nätbank eller Nätbetalningstjänst för att behandlas av Mottagaren. Dessa villkor tillämpas på kunder som har avtalat om mottagning av E-fakturor i Nätbank eller Nätbetalningstjänst. Genom avtalet om mottagning av E-fakturor i Nätbanken eller Nätbetalningstjänsten godkänner kunden förutom dessa allmänna villkor även sin Tjänsteleverantörs särskilda villkor. I samband med det får kunden en mottagningsadress för E-fakturor. Kunden meddelar mottagningsadressen till den Sändare från vilken han vill få fakturor till sin Nätbank eller Nätbetalningstjänst. I Nätbanken eller Nätbetalningstjänsten kan kunden granska en E-faktura och godkänna det betalningsförslag (betalningsuppdrag) som Tjänsteleverantören omvandlat den till. Om Kunden inte godkänner en faktura för betalning debiteras fakturabeloppet inte från kundens konto. Kunden kan på förhand ge sin Tjänsteleverantör ett stående uppdrag om att beloppet i en individualiserad E-faktura som faktureraren sänt till Nätbanken eller Nätbetalningstjänsten debiteras från kundens konto på förfallodagen, om Tjänsteleverantören tillhandahåller en sådan tjänst i Nätbanken eller Nätbetalningstjänsten. Betalningar baserade på E-fakturor förmedlas som gireringar och på dem tillämpas de allmänna villkoren för betalningsförmedling. En betalning kan inte återkallas efter att den har debiterats från kundens konto. Kunden har rätt att annullera ett betalningsuppdrag som Tjänsteleverantören bildat av en E-faktura genom att meddela Tjänsteleverantören om det på överenskommet sätt. Annulleringen måste göras senast på arbetsdagen före förfallodagen under Tjänsteleverantörens eller tjänstens öppethållningstid inom den tidpunkt som Tjänsteleverantören angett. Inom samma tid ska kunden också meddela eventuella ändringar. Om Sändaren använder tjänsten för meddelande av mottagningsadresser förmedlar Tjänsteleverantören på kundens begäran fakturamottagningsadressen och ändringar i den till Sändaren för faktureringen.

14 12 (15) Ett avtal om tjänsten för mottagning av E-fakturor eller för meddelande av mottagningsadress upphäver inte kundens betalningsförmedlingsavtal, t.ex. direktdebiteringsfullmakt. Dessa allmänna villkor är uppgjorda vid Finansbranschens Centralförbund och gäller från. På tjänsten tillämpas den av Tjänsteleverantörerna framtagna beskrivningen av Finvoice-förmedlingstjänsten och Finansbranschens Centralförbunds Finvoicetillämpningsanvisning. Dessa finns tillgängliga på adressen Begrepp Bank är en i kreditinstitutslagen avsedd inlåningsbank. Betalningsinstitut är en i betaltjänstlagen (lagen om betalningsinstitut 297/2010) avsedd juridisk person som med stöd av beviljad betalningsinstitutsauktorisation har rätt att tillhandahålla betaltjänster som kan jämställas med allmän betalningsförmedling. Med Betalningsinstitut avses i denna beskrivning också i kreditinstitutslagen avsedda betalningsförmedlingsföretag som fortsätter sin verksamhet som betalningsinstitut efter att lagen om betalningsinstitut trätt i kraft. E-faktura är ett Finvoice-meddelande som är avsett för konsumenter och som Sändaren elektroniskt levererar direkt till Mottagarens Nätbank eller Nätbetalningstjänst. Kund är den som anlitar en Nätbank eller Nätbetalningstjänst och vars Mottagningsadress för E-faktura är angiven på fakturan. Kunden kan ta emot och betala E-fakturor i Nätbanken eller Nätbetalningstjänsten. Kundens Tjänsteleverantör är den till vilken Sändarens Tjänsteleverantör skickar E- fakturan och som levererar fakturan till Nätbanken eller Nätbetalningstjänsten att behandlas av kunden. Mottagningsadress för E-faktura består av kundens unika identifikationskod och en kod för Tjänsteleverantören. Kundens identifieringsadress anges i den internationella formen av kontonumret (IBAN). Som Tjänsteleverantörens kod används den internationella koden (BIC). Mottagningsmeddelande är ett Finvoice-meddelande där Mottagaren i Nätbanken eller Nätbetalningstjänsten uttrycker sin vilja att ta emot Finvoice-meddelanden på sin angivna Mottagningsadress eller sin vilja att sluta ta emot Finvoice-meddelanden från Sändaren på Mottagningsadressen. Nätbank är en servicehelhet som en Bank ställer till sin kunds förfogande på basis av ett serviceavtal och via vilken Kunden med hjälp av telekommunikationsmetod baserad på Internet eller annat dataöverföringsnät kan använda banktjänster och godkänna betalningsuppdrag att debiteras från Kundens betalkonto enligt avtalet med Banken. Nätbetalningstjänst är en betalningsservicehelhet som ett Betalningsinstitut ställer till sin Kunds förfogande på basis av ett serviceavtal och via vilken Kunden med hjälp av telekommunikationsmetod baserad på Internet eller annat dataöverföringsnät kan godkänna betalningsuppdrag att debiteras från Kundens betalkonto enligt avtalet med Betalningsinstitutet.

15 13 (15) Sändare är den som skickar en E-faktura eller Nätfaktura till sin Tjänsteleverantör för vidareförmedling. Sändarens Tjänsteleverantör är den till vilken Sändaren skickar E-fakturan att förmedlas. Tjänsteleverantören kan vara en Bank eller ett Betalningsinstitut. Sändarens Tjänsteleverantör skickar ett Finvoice-meddelande som kommit från Sändaren vidare till Mottagarens Tjänsteleverantör att förmedlas. Mottagarens Tjänsteleverantör gör Finvoice-meddelandet tillgängligt för Mottagaren. När det är fråga om E-faktura för konsumenter ombildar Mottagarens Tjänsteleverantör E-fakturan till ett betalningsuppdrag i Mottagarens Nätbank eller Nätbetalningstjänst. Tjänsteleverantören har undertecknat ett avtal om anslutning till Finvoiceförmedlingstjänsten. På sidorna finns en förteckning över de Tjänsteleverantörer som är anslutna till Finvoice-förmedlingstjänsten genom avtal. Villkor 1) I samband med att tjänsten tas i bruk får Kunden av sin Tjänsteleverantör en Mottagningsadress för E-faktura. 2) Kunden och Sändaren kommer sinsemellan överens om mottagning av E-fakturor. För faktureringen meddelar Kunden Sändaren sin Mottagningsadress för E-faktura. Kunden kan avbryta mottagningen av E-fakturor genom att meddela detta till Sändaren. Sändaren kan reservera en handläggningstid för genomförande av ändringar i Mottagningsadressen för E-faktura. Sändaren får inte skicka E-fakturor till en Kund som inte har meddelat att han tar emot dem eller som förbjuder att de sänds. Tjänsteleverantören ansvarar dock inte för Sändarens handlande och är inte skyldig att kontrollera om Sändaren följer de avtal som Sändaren ingått med Kunden. 3) Kunden godkänner att en E-faktura har levererats till honom när Kundens Tjänsteleverantör har satt in E-fakturan i Kundens Nätbank eller Nätbetalningstjänst. En faktura som förmedlas i form av en E-faktura är Sändaren eller Tjänsteleverantören inte skyldiga att leverera till Kunden i någon annan form. 4) Kundens Tjänsteleverantör ansvarar för att E-fakturan är tillgänglig för Kunden att behandla i Nätbanken eller Nätbetalningstjänsten senast på Tjänsteleverantörens andra arbetsdag efter att fakturan anlänt till Tjänsteleverantören. 5) Kundens Tjänsteleverantör håller E-fakturan tillgänglig för Kunden i Nätbanken eller Nätbetalningstjänsten den tid som Tjänsteleverantören angett, dock minst två månader räknat från den dag den sänts till Kundens Tjänsteleverantör. Kunden ansvarar för behandlingen av E-fakturan. Efter förvaringstiden är Kundens Tjänsteleverantör inte skyldig att förvara en E-faktura eller leverera E-fakturan till Kunden i någon annan form. 6) Sändaren ansvarar för innehållet i E-fakturan samt för att den är korrekt och befogad. Kunden ska kontrollera E-fakturan före betalningen. Anmärkningar angående en E-faktura ska Kunden rikta till Sändaren. Ett betalningsförslag (betalningsuppdrag) som Tjänsteleverantören bildat av en E-faktura som Kunden godkänt eller om vars betalning på förfallodagen Kunden har avtalat med Tjänsteleverantören har Kunden rätt att annullera genom att meddela Tjänsteleverantören om det på överenskommet sätt. Annulleringen måste göras senast på arbetsdagen före

16 14 (15) förfallodagen under Tjänsteleverantörens eller tjänstens öppethållningstid inom den tidpunkt som Tjänsteleverantören angett. Inom samma tid ska Kunden också meddela eventuella ändringar. 7) Betalning av en E-faktura förutsätter att betalaren uttryckligen godkänner det betalningsuppdrag som gäller fakturan. Betalningar som baserar sig på E-fakturor förmedlas som gireringar, och på dem tillämpar Tjänsteleverantören de allmänna villkoren för betalningsförmedling. Utan ett separat betalningsuppdrag är Kundens Tjänsteleverantör är inte skyldig att sköta om att en E-faktura betalas. Kundens Tjänsteleverantör ansvarar inte för skador som beror på att Kunden inte godkänner en E-faktura, godkänner den för betalning försenad, med ändrade betalningsuppgifter eller godkänner den utan att kontrollera den. 8) Kunden godkänner att Kundens Tjänsteleverantör har rätt att till Sändaren och till Sändarens Tjänsteleverantör lämna ut de identifieringsuppgifter om Kunden som behövs för att förmedla en E-faktura. 9) Kundens Tjänsteleverantör har rätt att sluta tillhandahålla tjänsten för mottagning av E- fakturor med anledning av Kundens förfarande som strider mot avtalet, missbruk, datasäkerhetsrisk eller konstaterad teknisk störning. 10) Om förmedlingen av en E-faktura förhindras av någon orsak som beror på Kundens Tjänsteleverantör är Tjänsteleverantören skyldig att ersätta endast lagenlig dröjsmålsränta och skäliga utredningskostnader. Sändarens eller Kundens Tjänsteleverantör ansvarar inte för medelbar eller indirekt skada som orsakats Kunden eller tredje part, såsom t.ex. utebliven vinst eller avkastning, inkomstförlust, skattepåföljd, ränteförlust eller annan motsvarande skada som Tjänsteleverantören inte rimligen kan förutse. 11) Sändarens eller Kundens Tjänsteleverantör ansvarar inte för skador som uppkommer genom att förmedlingen av E-fakturor blir förhindrad eller fördröjd på grund av oöverstigligt hinder eller till följd av annan motsvarande omständighet som i oskälig utsträckning försvårar Tjänsteleverantörens verksamhet. Ansvarsbefriande hinder är exempelvis: myndighetsåtgärd, krig eller krigshot, uppror eller upplopp, av Tjänsteleverantören oberoende störning i postgång, automatisk databehandling, dataöverföring, annan elektronisk kommunikation eller elförsörjning, avbrott eller fördröjning i Tjänsteleverantörens verksamhet till följd av brand eller annan olycka eller stridsåtgärd såsom strejk, lockout, bojkott eller blockad, även om Tjänsteleverantören själv inte är part i den. Vid ett oöverstigligt hinder eller någon annan ovan nämnd omständighet som drabbar Tjänsteleverantören eller dess underleverantör har Tjänsteleverantören rätt att avbryta tillhandahållandet av tjänster och utförandet av uppdrag tills vidare. 12) Kundens Tjänsteleverantör kan ändra dessa allmänna villkor. Ändringarna får inte stå i konflikt med beskrivningen av Finvoice-förmedlingstjänsten och tillämpningsanvisningen för Finvoice. En villkorsändring träder i kraft tidigast en (1) månad från det att Kundens Tjänsteleverantör har meddelat om den. Kundens Tjänsteleverantör informerar om ändringen på sin webbplats eller på annat särskilt överenskommet sätt.

17 15 (15) 13) Kunden ska utan dröjsmål meddela sin Tjänsteleverantör om fel som Tjänsteleverantören begått i den verksamhet som avtalet gäller och om sitt eventuella krav. Försäkrings- och finansrådgivningen (FINE, 2 Om ärendet inte kan avgöras genom förhandlingar mellan Kunden och Tjänsteleverantören kan en Kund som är konsument eller småföretag vända sig till Försäkrings- och finansrådgivningen. Adress: Porkalagatan 1, HELSINGFORS. Telefon: (09) Konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi) En Kund som är konsument kan föra ärendet skriftligen till Konsumenttvistenämnden. Adress: PB 306, HELSINGFORS. Telefon: Konsumenttvistenämnden kan ge en rekommendation i ärendet. Finansinspektionen Kunden kan anmärka till Finansinspektionen om Tjänsteleverantörens förfarande. 14) På dessa villkor tillämpas finsk lag. Tvister till följd av dessa villkor behandlas i tingsrätten på den ort där Kundens Tjänsteleverantör har sitt hemvist eller i Helsingfors tingsrätt. 15) Om Kunden är konsument behandlas tvister till följd av dessa villkor i den tingsrätt inom vars domkrets Tjänsteleverantören har sitt hemvist eller sin huvudsakliga förvaltning eller i den tingsrätt i Finland inom vars domkrets Kunden har sitt hemvist eller sin vanliga vistelseort. Om Kunden inte har hemvist i Finland behandlas tvisterna i den tingsrätt inom vars domkrets Tjänsteleverantören har sitt hemvist eller sin huvudsakliga förvaltning. 2 FINE är finansbranschens avtalsbaserade konsumentrådgivningsorganisation, grundad av Konsumentverket, Finansinspektionen och Finansbranschens Centralförbund (FC). En Tjänsteleverantör som är medlem i FC har rätt att i sina kundvillkor hänvisa till kundernas möjlighet att vända sig till FINE. En Tjänsteleverantör som inte är medlem i FC måste kontakta FINE innan kundvillkoren tas i bruk. FINE beslutar om eventuellt avtal med Tjänsteleverantören. Om Tjänsteleverantören inte är medlem i FC eller inte har ett avtal med FINE kan den i sina kundvillkor hänvisa endast till lagstadgade besvärs- och tvistlösningsorgan.

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET 1. Villkorens tillämpningsområde Dessa allmänna villkor tillämpas, såvida inget annat har avtalats, på gireringar och i villkoren

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET 1 (5) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET Dessa villkor är i kraft från och med 1.6.2010. Vid skillnader mellan olika språkversioner är de finskspråkiga villkoren

Läs mer

Allmänna villkor för avgående och ankommande valutabetalningar

Allmänna villkor för avgående och ankommande valutabetalningar Allmänna villkor för avgående och ankommande valutabetalningar 1. Villkorens tillämpningsområde Dessa allmänna villkor tillämpas, såvida inget annat har avtalats, på alla gireringar, betalningsanvisningar

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH ANKOMMANDE VALUTABETALNINGAR

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH ANKOMMANDE VALUTABETALNINGAR 1 (6) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH ANKOMMANDE VALUTABETALNINGAR Dessa villkor är i kraft från och med 1.6.2010. Vid skillnader mellan olika språkversioner är de finskspråkiga villkoren avgörande.

Läs mer

Villkor för e-fakturaservice för företagskunder

Villkor för e-fakturaservice för företagskunder Villkor för e-fakturaservice för företagskunder Gäller fr.o.m. 01.1. 2013 Nedanstående avtalsvillkor tillämpas mellan Banken och Kunden vid hanteringen av e- som kunden sänder och/eller mottar via en elektronisk

Läs mer

Innehållsförteckning för villkor av kundpaketen

Innehållsförteckning för villkor av kundpaketen Allmänna v illkor för Kundavtalet Innehållsförteckning för villkor av kundpaketen Allmänna kontovillkor... 3 Allmänna villkor för förmedling av eurobetalningar inom eurobetalningsområdet... 12 Allmänna

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH ANKOMMANDE VALUTABETALNINGAR

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH ANKOMMANDE VALUTABETALNINGAR Sid 1 (5) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH ANKOMMANDE VALUTABETALNINGAR Dessa allmänna villkor utgår från de mallvillkor som utarbetats av Finansbranschens Centralförbund (FC). 1. Villkorens tillämpningsområde

Läs mer

Allmänna villkor företagens webbtjänst Business Online

Allmänna villkor företagens webbtjänst Business Online Allmänna villkor företagens webbtjänst Business Online Gäller från 14.03.2014 Presentation Business Online är en Internet-baserad webbtjänst som Banken erbjuder och via vilken Kunden och Användaren av

Läs mer

Villkor för elektronisk hantering webbanken och telefontjänsten

Villkor för elektronisk hantering webbanken och telefontjänsten Villkor för elektronisk hantering webbanken och telefontjänsten 1. Tillämpningsområde Dessa villkor tillämpas vid användning av webbanken och telefontjänsten (nedan online-tjänsten), då kunden eller användaren

Läs mer

Allmänna kortvillkor för privatkunder

Allmänna kortvillkor för privatkunder Allmänna kortvillkor för privatkunder Från och med den 25.3.2008 1 Tillämpningsområde och definitioner Dessa villkor tillämpas på de kort (kort) som Sampo Bank Abp (bank), beviljar sina kunder. Förutom

Läs mer

Avtalsvillkor för tillhandahållande av betaltjänster till abonnemangskunder

Avtalsvillkor för tillhandahållande av betaltjänster till abonnemangskunder Avtalsvillkor för tillhandahållande av betaltjänster till abonnemangskunder Innehåll 1. Villkorens tillämpningsområde... 4 2. Definitioner... 4 3. Tjänsteleverantör för betaltjänst... 4 4. Övervakningsmyndigheter...

Läs mer

Handelsbankens allmänna kortvillkor

Handelsbankens allmänna kortvillkor Innehåll 1. Tillämpningsområde 1 2. Definitioner 1 3. Kommunikation mellan Handelsbanken och kontohavaren 3 3.1. Rätten till information om villkoren och förhandsinformation under avtalsförhållandet 3

Läs mer

1. Tillämpningsområde

1. Tillämpningsområde Villkor för elektronisk hantering - webbanken och telefontjänsten 1. Tillämpningsområde Dessa villkor tillämpas vid användning av webbanken och telefontjänsten (nedan online-tjänsten), då kunden eller

Läs mer

betalningsförmedling på användningen av kortet (1.4.2007).

betalningsförmedling på användningen av kortet (1.4.2007). betalningsförmedling på användningen av kortet (1.4.2007). VILLKOR FÖR VISA-KREDITKORT 1. Tillämpningsområde för villkoren Dessa villkor tillämpas på det Visakreditkort som banken och Luottokunta tillsammans

Läs mer

KONTOVILLKOR FÖR PENNINGKONTO

KONTOVILLKOR FÖR PENNINGKONTO KONTOVILLKOR FÖR PENNINGKONTO Definitioner Med Kund avses kontohavaren, kontohavarens intressebevakare eller en fullmäktig med intressebevakningsfullmakt. Kontohavare avser den person som banken är skyldig

Läs mer

Elisas allmänna avtalsvillkor för privatkunder 1.2.2008

Elisas allmänna avtalsvillkor för privatkunder 1.2.2008 Elisas allmänna avtalsvillkor för privatkunder 1.2.2008 1. Allmänt 1.1 Dessa avtalsvillkor tillämpas på leveranser av Elisas tjänster åt konsumentkunden. Tjänsterna kan omfatta anslutningar och andra kommunikationstjänster

Läs mer

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER Sida 1 (4) S9635-1A ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER KUND Namn, efternamn och tilltalsnamn/firma, fullständigt namn Telefon dagtid, inkl. riktnummer Person-/Organisationsnummer Telefon mobil TJÄNSTEN

Läs mer

Specialvillkor för Watson -tjänst

Specialvillkor för Watson -tjänst Utöver dessa villkor tillämpas i alla våra tjänster Kimito Telefon Ab:s allmänna avtalsvillkor för konsumenter. SPECIALVILLKOR FÖR TJÄNSTEN WATSON WATSON NORDIC AB 1. Tillämpning och definitioner 1.1.

Läs mer

Allmänna villkor Sparkonto Företag 2015:01

Allmänna villkor Sparkonto Företag 2015:01 Allmänna villkor Sparkonto Företag 2015:01 - Företagskunder Information enligt lag (2010:75) om betaltjänster Bolags- och verksamhetsinformation, 556500-2762, Box 140 92, 104 41 Stockholm, växel: 08-459

Läs mer

Kunden avser den person som inte är försäljare och som ingår eller har ingått ett kundavtal eller använder Watson

Kunden avser den person som inte är försäljare och som ingår eller har ingått ett kundavtal eller använder Watson SPECIALVILLKOR FÖR TJÄNSTEN WATSON WATSON NORDIC AB 1. Tillämpning och definitioner 1.1. Dessa avtalsvillkor tillämpas på användning av Watson tv- och beställfilmstjänsten (nedan Watson) och de fastställer

Läs mer

- - Betalnings data uppföljning

- - Betalnings data uppföljning 1.7.2011 1 (7) Sonera Fakturera 1 Tjänstelösning Sonera Fakturera är en webbtjänst för framtagning och utskick av fakturor avsedd för företag. I tjänsten vidarebefordras företagets elektroniska fakturamaterial

Läs mer

amfa banks allmänna villkor 2015:1 för företagskonto och sparkonto företag

amfa banks allmänna villkor 2015:1 för företagskonto och sparkonto företag amfa banks allmänna villkor 2015:1 för företagskonto och sparkonto företag 1 inledning Detta avtal består av allmänna villkor för Betalkonton. För priser, Stopptider och Genomförandetider hänvisar vi till

Läs mer

SONERAS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEVERANS AV TJÄNSTER TILL KONSUMENTKUNDER

SONERAS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEVERANS AV TJÄNSTER TILL KONSUMENTKUNDER SONERAS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEVERANS AV TJÄNSTER TILL KONSUMENTKUNDER Sammandrag för tjänstens användare 2 Innan du ingår avtal ska du noggrant läsa igenom teleföretagets allmänna avtalsvillkor, tjänstespecifika

Läs mer

Allmänna villkor för brukslån

Allmänna villkor för brukslån Allmänna villkor för brukslån 1 Tillämpningsområde och definitioner Dessa villkor tillämpas på brukslån som Danske Bank Abp (nedan "banken") beviljar sin kund (nedan "gäldenären"). Dessa allmänna villkor

Läs mer

Bankens ex AVTAL. Datum. E-post

Bankens ex AVTAL. Datum. E-post Bankens ex Bankkontor, handläggare, telefon AVTAL FÖRETAGSTJÄNSTER MM Datum KUNDENS NAMN OCH ADRESS Namn Person-/Organisationsnummer Utdelningsadress Telefon (även riktnr) Postnummer och ort E-post Kunden

Läs mer

Soneras allmänna villkor för leverans av tjänster till konsumentkunder

Soneras allmänna villkor för leverans av tjänster till konsumentkunder Soneras allmänna villkor för leverans av tjänster till konsumentkunder Centralförbundet för telekommunikation och informationsteknik, 1.7.2015 FiCom rf har förhandlat fram dessa avtalsvillkor tillsammans

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

KUND- OCH KONTOAVTAL Privatpersoner

KUND- OCH KONTOAVTAL Privatpersoner KUND- OCH KONTOAVTAL Privatpersoner A, F, A2.7 1.1.2013/1 Kund Efternamn: Alla förnamn: Personnummer: Servicespråk: svenska finska engelska Nationalitet: Hemort: Postadress: Telefon: (hem/arbete/ mobil):

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för JNT:s tjänster för konsumenter

Allmänna avtalsvillkor för JNT:s tjänster för konsumenter 1 1/7/2015 Allmänna avtalsvillkor för JNT:s tjänster för konsumenter Centralförbundet för telekommunikation och informationsteknik, FiCom rf har förhandlat fram dessa avtalsvillkor tillsammans med konsumentombudsmannen

Läs mer