Innehåll 1 (1) Betalsystem Pirjo Ilola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll 1 (1) 20.5.2010. Betalsystem Pirjo Ilola"

Transkript

1 FINVOICE-FÖRMEDLINGSTJÄNST BESKRIVNING OCH VILLKOR Betalningsinstitut uppdat.

2 1 (1) Pirjo Ilola Innehåll 1 Allmänt Begrepp Varumärkena Finvoice och E-faktura Finvoice-förmedlingstjänst Sändning Allmänna villkor för sändning Finvoice-förmedlingstjänst Tjänst för meddelande av mottagningsadresser Tjänst för meddelande av mottagningsadresser Allmänna villkor för tjänst för meddelande av mottagningsadresser Finvoice-förmedlingstjänst Mottagning Allmänna villkor för mottagning Mottagning av E-faktura i Nätbank eller Nätbetalningstjänst Allmänna villkor för konsumenter... 11

3 1 (15) 1 Allmänt Med hjälp av Finvoice-förmedlingstjänsten (i det följande tjänsten) kan Sändaren göra ett Finvoice-meddelande tillgängligt för Mottagaren t.ex. att hämtas från Tjänsteleverantörens tjänst eller att behandlas och betalas i Mottagarens Nätbank eller Nätbetalningstjänst. Tjänsteleverantören behandlar Finvoice-meddelandena konfidentiellt och med iakttagande av tystnadsplikt enligt kreditinstitutslagen. På Finvoice-förmedlingstjänsten och på tjänsten för meddelande av mottagningsadresser tillämpas denna beskrivning av Finvoice-förmedlingstjänsten och Finansbranschens Centralförbunds tillämpningsanvisning för Finvoice. Beskrivningen och ytterligare uppgifter finns på Finansbranschens Centralförbunds webbplats på adressen Tjänsten tillhandhålls för förmedling av Finvoice-meddelanden såväl företag och sammanslutningar emellan som mellan företag och konsumenter. Företag, sammanslutningar och näringsutövare kan ansluta sig som Sändare. Beskrivningen och villkoren tillämpas på förmedlingen av Finvoice-meddelanden i Finland. 2 Begrepp Tjänsteleverantör är en i kreditinstitutslagen avsedd inlåningsbank. Betalningsinstitut är en i betaltjänstlagen (lagen om betalningsinstitut 297/2010) avsedd juridisk person som med stöd av beviljad betalningsinstitutsauktorisation har rätt att tillhandahålla betaltjänster som kan jämställas med allmän betalningsförmedling. Med Betalningsinstitut avses i denna beskrivning också i kreditinstitutslagen avsedda betalningsförmedlingsföretag som fortsätter sin verksamhet som betalningsinstitut efter att lagen om betalningsinstitut trätt i kraft. E-faktura är ett Finvoice-meddelande som är avsett för konsumenter och som Sändaren elektroniskt levererar direkt till Mottagarens Nätbank eller Nätbetalningstjänst. Mottagarens Tjänsteleverantör ombildar E-fakturan till ett färdigt betalningsuppdrag. Antingen bekräftar Mottagaren betalningsuppdraget eller det betalas automatiskt på förfallodagen i Nätbanken eller Nätbetalningstjänsten i enlighet med avtalet mellan Mottagaren och Tjänsteleverantören. Fakturerarmeddelande är ett i Finvoice-tillämpningsanvisningen definierat meddelande med vilket Sändaren meddelar om sin beredskap att sända E-fakturor. Fakturerarmeddelandena sänds till meddelandetjänstens adress hos Tjänsteleverantörerna. Meddelandena visas i Nätbanken eller Nätbetalningstjänsten. Finvoice-adress består av kundens unika identifikationskod och Tjänsteleverantörens internationella kod (BIC). Finvoice-meddelande är ett meddelande i den form som är angiven i Finvoicetillämpningsanvisningen och dess tekniska beskrivningar.

4 2 (15) Materialhandläggare kan vara t.ex. en revisionsbyrå, nätfakturaoperatör eller annan aktör som Sändaren eller Mottagaren befullmäktigat att avhämta och/eller avsända Finvoicemeddelanden från/till Tjänsteleverantörens tjänst. Mottagare är den vars Mottagningsadress står i Finvoice-meddelandet. Mottagaren har ett avtal med sin Tjänsteleverantör om mottagning av Finvoice-meddelanden. I meddelandetjänsten är Mottagaren en kund som använder Nätbank eller Nätbetalningstjänst för att ta emot E-fakturor. Mottagningsadress är Mottagarens eller Materialhandläggarens Finvoice-adress på basis av vilken ett Finvoice-meddelande görs tillgängligt för Mottagaren eller för Mottagarens Materialhandläggare. Mottagningsmeddelande är ett Finvoice-meddelande där Mottagaren i Nätbanken eller Nätbetalningstjänsten uttrycker sin vilja att ta emot Finvoice-meddelanden på sin angivna Mottagningsadress eller sin vilja att sluta ta emot Finvoice-meddelanden från Sändaren på Mottagningsadressen. Nätbank är en servicehelhet som en Bank ställer till sin kunds förfogande på basis av serviceavtal och via vilken kunden med hjälp av telekommunikationsmetod baserad på Internet eller annat dataöverföringsnät kan använda banktjänster och godkänna betalningsuppdrag att debiteras från ett konto i Banken. Nätbetalningstjänst är en betalningsservicehelhet som ett Betalningsinstitut ställer till sin kunds förfogande på basis av ett serviceavtal och via vilken kunden med hjälp av telekommunikationsmetod baserad på Internet eller annat dataöverföringsnät kan godkänna betalningsuppdrag att debiteras från ett betalkonto i Betalningsinstitutet. Oförmedlat material innehåller uppgifter om meddelanden som inte kunnat göras tillgängliga för Finvoice-meddelandets Mottagare t.ex. på grund av felaktig Mottagningsadress för Finvoice-meddelanden. Sändare är den som skickar egna Finvoice-meddelanden till sin Tjänsteleverantör för vidarebefordran. Sändaren kan också befullmäktiga en Materialhandläggare att skicka Finvoice-meddelandena. Sändaren har ett avtal med Tjänsteleverantören om sändning av Finvoice-meddelanden. Sändningsadress är Sändarens Finvoice-adress från vilken Finvoice-meddelandena skickas och till vilken Oförmedlat material adresseras. Tjänst för meddelande av mottagningsadresser är en tilläggstjänst till Finvoiceförmedlingstjänsten och den används för att göra Fakturerarmeddelanden tillgängliga för Mottagare i Nätbank eller Nätbetalningstjänst och för att förmedla Mottagares angivna Mottagningsadresser till Sändare för fakturering. Tjänsteleverantören kan vara en Bank eller ett Betalningsinstitut. Sändarens Tjänsteleverantör skickar ett Finvoice-meddelande som kommit från Sändaren vidare till Mottagarens Tjänsteleverantör att förmedlas. Mottagarens Tjänsteleverantör gör Finvoice-meddelandet tillgängligt för Mottagaren. När det är fråga om E-faktura för konsumenter ombildar Mottagarens Tjänsteleverantör E-fakturan till ett betalningsuppdrag i Mottagarens Nätbank eller Nätbetalningstjänst.

5 3 (15) Tjänsteleverantören har undertecknat ett avtal om anslutning till Finvoiceförmedlingstjänsten. På sidorna finns en förteckning över de Tjänsteleverantörer som är anslutna till Finvoice-förmedlingstjänsten genom avtal. Figur: Finvoice-förmedlingstjänst 1. Sändaren får Mottagningsadressen antingen direkt från Mottagaren eller via Tjänst för meddelande av mottagningsadresser. 2. Sändaren levererar Finvoice-meddelandet till sin Tjänsteleverantör. Sändarens Tjänsteleverantör identifierar Sändaren. 3. Sändarens Tjänsteleverantör levererar Finvoice-meddelandet till Mottagarens Tjänsteleverantör. 4a. Mottagarens Tjänsteleverantör gör Finvoice-meddelandet tillgängligt för Mottagaren. 4b. Om Mottagarens Tjänsteleverantör inte kan förmedla Finvoice-meddelandet så att det blir tillgängligt för Mottagaren, skickar Mottagarens Tjänsteleverantör Oförmedlat material till Sändarens Tjänsteleverantör. 5. Sändarens Tjänsteleverantör gör Oförmedlat material tillgängligt för Sändaren. 3 Varumärkena Finvoice och E-faktura Finvoice och E-lasku (E-faktura) är registrerade varumärken som tillhör Finansbranschens Centralförbund (tidigare Finlands Bankförening rf) och de får användas när Finvoice-förmedlingstjänsten till alla delar står i överensstämmelse med Finvoiceförmedlingstjänstens gällande beskrivningar och villkor. Finansbranschens Centralförbund innehar upphovsrätten till beskrivningarna och villkoren för Finvoice-förmedlingstjänsten.

6 4 (15) 4 Finvoice-förmedlingstjänst Sändning Sändaren avtalar med sin Tjänsteleverantör om sändning av Finvoice-meddelanden och om Sändningsadress. Genom avtalet med Tjänsteleverantören förbinder sig Sändaren att förutom Tjänsteleverantörens villkor iaktta följande allmänna villkor för sändning av Finvoice-meddelanden. De vid varje enskild tidpunkt gällande villkoren har publicerats av Finansbranschens Centralförbund. Finvoice-förmedlingstjänsten får inte användas för att skicka Mottagaren fakturor som direktdebiteras. Ibruktagande av Finvoice-förmedlingstjänsten eller meddelande till Sändaren om Finvoice-adress upphäver inte Mottagarens övriga betalningsrörelsetjänster, t.ex. direktdebiteringstjänst. 5 Allmänna villkor för sändning Dessa villkor gäller från. 1) Sändaren ska komma överens med Mottagaren om den Mottagningsadress dit Finvoice-meddelanden ska skickas. Sändaren får inte skicka Finvoice-meddelanden till en Mottagare som inte meddelat att de tas emot eller som förbjudit att skicka dem. Faktura som direktdebiteras eller meddelande om direktdebitering får inte skickas som Finvoicemeddelande. 2) Sändaren ansvarar för att Finvoice-meddelandet skickas till Sändarens Tjänsteleverantör. Sändarens Tjänsteleverantörs ansvar för hanteringen av Finvoicemeddelandet börjar när meddelandet har mottagits hos Sändarens Tjänsteleverantör och slutar när meddelandet har varit tillgängligt för Mottagaren i två månader eller när meddelandet vidarebefordrats till Mottagarens Tjänsteleverantör. Uppgifter om Finvoicemeddelanden som inte kunnat förmedlas håller Sändarens Tjänsteleverantör tillgängliga för Sändaren i två månaders tid. 3) Finvoice-meddelandet är tillgängligt för Mottagaren senast den andra bankdagen efter att meddelandet har anlänt till Tjänsteleverantören. Uppgift om Finvoice-meddelanden som inte kunnat förmedlas, t.ex. på grund av bristfällig Mottagningsadress, kan Sändaren hämta senast den fjärde bankdagen efter den dag då Finvoice-meddelandet blev skickat. Sändarens Tjänsteleverantör garanterar dock inte att tjänsten är tillgänglig utan avbrott. Sändarens Tjänsteleverantör har rätt att avbryta tillhandahållandet av tjänsten på grund av förfarande som strider mot avtalet, missbruk, datasäkerhetsrisk eller konstaterad teknisk störning. Med tanke på eventuella avbrott eller störningar ska Sändaren ha beredskap att leverera ett Finvoice-meddelande på nytt och dessutom ha ett reservsystem för leverans av Finvoice-meddelanden. 4) Tjänsteleverantören förmedlar Finvoice-meddelanden enbart på basis av den Mottagningsadress som Sändaren uppgett. Sändaren ansvarar för Finvoicemeddelandets innehåll, riktighet och grund. Sändarens Tjänsteleverantör och Mottagarens Tjänsteleverantör ansvarar vardera för att innehållet i ett Finvoice-meddelande inte förändras medan det finns hos Tjänsteleverantören. Sändaren får inkludera länkar i ett Finvoice-meddelande i enlighet med Finvoice-tillämpningsanvisningen. I länkarna får inte

7 5 (15) förmedlas konfidentiella kunduppgifter såsom personbeteckning, kontonummer eller kortnummer. Sändaren ansvarar för länkar, deras funktion, tjänstens innehåll och för att Tjänsteleverantörens, dess kunders eller tredje parts datasäkerhet inte äventyras genom användning av länkar. I länkarna ska användas av Tjänsteleverantören godkänd kryptering och de kunduppgifter som visas via dem ska vara vederbörligen skyddade. Tjänsteleverantören har rätt att förhindra användning av länkar, ifall de äventyrar säkerheten i skötseln av bankärenden eller strider mot lag eller god sed. 5) Sändaren kan inte utan Sändarens Tjänsteleverantörs uttryckliga samtycke göra ändringar i ett Finvoice-meddelande efter att det mottagits av Sändarens Tjänsteleverantör. Ändringar kan inte göras om meddelandet levererats till Mottagarens Tjänsteleverantör eller gjorts tillgängligt för Mottagaren. 6) Sändaren förbinder sig att hantera Mottagningsadresserna omsorgsfullt. Sändaren får inte lämna ut Mottagningsadresser till tredje part och inte heller använda dem för annat ändamål än det som beskrivs i avtalet. Sändaren förbinder sig att förvara uppgifter om Mottagare av Finvoice-meddelanden i enlighet med god datahanteringssed och så att utomstående inte kan komma åt uppgifterna. 7) Sändaren godkänner att Sändarens Tjänsteleverantör och Mottagarens Tjänsteleverantör har rätt att beträffande ett enskilt Finvoice-meddelande förse Mottagaren med kontaktuppgifter (t.ex. FO-nummer, namn och adress) för Sändaren och Sändarens Materialhandläggare. 8) Sändaren ansvarar för sin underleverantörs och Materialhandläggares handlande. Materialhandläggaren är inte Sändarens Tjänsteleverantörs underleverantör. 9) Om förmedlingen av ett Finvoice-meddelande förhindras av någon orsak som beror på Sändarens Tjänsteleverantör är Tjänsteleverantören skyldig att ersätta endast lagenlig dröjsmålsränta och skäliga utredningskostnader. Sändarens Tjänsteleverantör ansvarar inte för medelbara eller indirekta skador som Sändaren eller Mottagaren orsakats, såsom t.ex. utebliven vinst eller avkastning, inkomstbortfall, skattepåföljd, ränteförlust eller annan motsvarande skada. 10) Sändarens Tjänsteleverantör ansvarar inte för skador som uppkommer genom att förmedlingen av Finvoice-meddelanden blir förhindrad, fördröjd eller störd till följd av oöverstigligt hinder eller annan motsvarande omständighet som i oskälig utsträckning försvårar Tjänsteleverantörens verksamhet. Ansvarsbefriande hinder är exempelvis: myndighetsåtgärd, krig eller krigshot, uppror eller upplopp, av Tjänsteleverantören oberoende störning i postgång, automatisk databehandling, dataöverföring, annan elektronisk kommunikation eller elförsörjning, avbrott eller fördröjning i Tjänsteleverantörens verksamhet till följd av brand eller annan olycka eller stridsåtgärd såsom strejk, lockout, bojkott eller blockad, även om Tjänsteleverantören själv inte är part i den.

8 6 (15) Vid ett oöverstigligt hinder eller någon annan ovan nämnd omständighet som drabbar Tjänsteleverantören eller dess underleverantör har Tjänsteleverantören rätt att avbryta tillhandahållandet av tjänster och utförandet av uppdrag tills vidare. Tjänsteleverantören har rätt att avbryta Finvoice-förmedlingstjänsten till en Sändare och informera sina kunder om det, ifall Tjänsteleverantören har motiverad anledning att misstänka att tjänsten används för bedräglig, oetisk, olaglig eller avtalsstridig verksamhet eller på sätt som kan skada Tjänsteleverantörens, dess kunders eller utomståendes datasäkerhet eller affärsverksamhet eller som annars äventyrar deras rättigheter. 11) Ändringar i dessa allmänna villkor kan göras vid Finansbranschens Centralförbund. En ändring träder i kraft tidigast en (1) månad från det att de ändrade villkoren har publicerats på Finansbranschens Centralförbunds informationssidor om nätfaktura (www.finvoice.info). 12) På dessa villkor tillämpas finsk lag. Tvister till följd av dessa villkor behandlas i tingsrätten på den ort där Sändarens Tjänsteleverantör har sitt hemvist eller i Helsingfors tingsrätt. Sändaren kan anmärka till Finansinspektionen om Tjänsteleverantörens förfarande. 6 Finvoice-förmedlingstjänst Tjänst för meddelande av mottagningsadresser Med hjälp av Tjänsten för meddelande av mottagningsadresser kan Sändaren få Tjänsteleverantörers kunders Mottagningsadresser för Finvoice-meddelanden med kundernas samtycke. Användning av meddelandetjänsten förutsätter att Sändaren har ett avtal med Tjänsteleverantören om sändning av Finvoice-meddelanden och tillräcklig beredskap att sända Finvoice-meddelanden och hantera kundrespons. Sändaren skickar ett Fakturerarmeddelande via sin Tjänsteleverantör till Mottagarens Tjänsteleverantör vars kunders Mottagningsadresser Sändaren vill ha. Om Sändaren vill ha Mottagningsadresser från flera Tjänsteleverantörer ska ett separat Fakturerarmeddelande riktas till var och en av dem. Ändringar och borttagningar av Fakturerarmeddelanden görs likaså till varje Tjänsteleverantör för sig. Sändarens Tjänsteleverantör vidarebefordrar Fakturerarmeddelandet till Mottagarens Tjänsteleverantör och certifierar Sändaren för Mottagarens Tjänsteleverantör genom att till Fakturerarmeddelandet foga Sändarens namn från Tjänsteleverantörens system. Mottagarens Tjänsteleverantör som tillhandahåller Nätbank eller Nätbetalningstjänst för sina kunder gör uppgifterna i Fakturerarmeddelandet tillgängliga för kunderna i Nätbanden eller Nätbetalningstjänsten. Mottagaren kan via Nätbanken eller Nätbetalningstjänsten skicka ett Mottagningsmeddelande till Sändaren. Mottagarens Tjänsteleverantör som tillhandahåller Nätbank eller Nätbetalningstjänst certifierar Mottagarens namn för Sändaren. Mottagarens Tjänsteleverantör levererar Mottagningsmeddelandena till Sändarens Tjänsteleverantör. Ifall sändaren inte med säkerhet kan hänföra en Mottagningsadress till rätt kund ska Mottagningsmeddelandet inte godkännas och tjänsten inte tas i bruk.

9 7 (15) 7 Tjänst för meddelande av mottagningsadresser Via sin Tjänsteleverantör skickar Sändaren ett Fakturerarmeddelande till Mottagarens Nätbank eller Nätbetalningstjänst. 3. Kunden begär i sin Nätbank eller Nätbetalningstjänst att Mottagningsadressen eller ändring i den ska förmedlas till Sändaren. 4. Mottagarens Tjänsteleverantör skickar ett Mottagningsmeddelande till Sändarens Tjänsteleverantör. 5. Sändarens Tjänsteleverantör gör Mottagningsmeddelandet tillgängligt för Sändaren 6. Sändaren uppdaterar adressen i sina system och levererar fakturorna som Finvoicemeddelanden till Mottagaren. Om Sändaren inte med säkerhet kan hänföra ett Mottagningsmeddelande till systemen ska det förkastas. 8 Allmänna villkor för tjänst för meddelande av mottagningsadresser Genom avtalet med sin Tjänsteleverantör om Tjänst för meddelande av mottagningsadresser förbinder sig Sändaren att förutom Tjänsteleverantörens villkor iaktta följande allmänna villkor för tjänsten. 1) Sändaren skickar ett Fakturerarmeddelande till sin Tjänsteleverantör. Sändaren ansvarar för att uppgifterna i meddelandet är riktiga. Sändarens Tjänsteleverantör förmedlar Fakturerarmeddelandet till sina Mottagarkunders förfogande och till den Tjänsteleverantör som tillhandahåller tjänsten för meddelande av mottagningsadresser under den meddelandetjänstadress som Tjänsteleverantören i fråga uppgett. 2) Mottagarens Tjänsteleverantör gör Fakturerarmeddelandet tillgängligt för Mottagare i Nätbanken eller Nätbetalningstjänsten. De uppgifter som en Sändare angett hålls tillgängliga för Mottagarna tills Sändaren underrättat Tjänsteleverantören om att uppgifterna ändras eller avlägsnas. Mottagarens Tjänsteleverantör har dock rätt att

10 8 (15) avlägsna ett Fakturerarmeddelande om Tjänsteleverantören har motiverad anledning att misstänka att Sändarens verksamhet strider mot lag, god sed eller dessa villkor. 3) Sändarens Tjänsteleverantör gör av de av Mottagare levererade Mottagningsmeddelandena och ändringarna i dem tillgängliga för Sändaren. Sändarens Tjänsteleverantör förmedlar Mottagningsmeddelandet till Sändarens förfogande i den form som det levererats till Sändarens Tjänsteleverantör. Sändarens Tjänsteleverantör granskar inte Mottagningsmeddelandet. 4) Ett Mottagningsmeddelande har levererats till Sändaren när Sändarens Tjänsteleverantör har gjort Mottagningsmeddelandet tillgängligt för Sändaren. Sändarens Tjänsteleverantör håller Mottagningsmeddelanden tillgängliga för Sändaren under den tid som Tjänsteleverantören angett, dock minst två månader. 5) Sändaren sköter om att Mottagningsmeddelanden och ändringar i dem handläggs utan dröjsmål efter att Sändarens Tjänsteleverantör har gjort dem tillgängliga för Sändaren. Utgående från uppgifterna i Mottagningsmeddelandet ska Sändaren identifiera kunden och kunna omvandla den valda Faktureringsgrundens faktureringssätt till E-faktura. Ifall Sändaren inte med säkerhet kan hänföra en Mottagningsadress till rätt kund ska faktureringssättet för kunden inte ändras. 6) Ifall avtalet mellan Sändaren och Sändarens Tjänsteleverantör om Finvoiceförmedlingstjänsten upphör har Sändarens Tjänsteleverantör rätt att på Sändarens vägnar avlägsna alla existerande Fakturerarmeddelanden. 7) På tjänsten tillämpas i övrigt de allmänna villkoren för sändning av Finvoicemeddelanden. 9 Finvoice-förmedlingstjänst Mottagning Mottagaren avtalar med sin Tjänsteleverantör om ibruktagandet av Finvoiceförmedlingstjänst och om Mottagningsadress. Genom avtalet med Tjänsteleverantören förbinder sig Mottagaren att förutom Tjänsteleverantörens villkor iaktta följande allmänna villkor för mottagning. På kunder som ingått avtal om att ta emot nätfakturor i Nätbank eller Nätbetalningstjänst tillämpas de allmänna villkoren för mottagning av nätfakturor i Nätbank eller Nätbetalningstjänst. Dessutom kommer Sändaren och Mottagaren sinsemellan överens om att använda Finvoice-meddelanden. För mottagning av meddelanden uppger Mottagaren sin Mottagningsadress för Sändaren. Om Mottagningsadressen ändras eller om Mottagaren vill sluta ta emot Finvoice-meddelanden ska Mottagaren meddela Sändaren detta. Ibruktagande av Finvoice-tjänsten eller anmälning av Finvoice-adressen upphäver inte Mottagarens existerande betalningsrörelseavtal, t.ex. direktdebiteringsfullmakt. Ifall en direktdebiteringsfullmakt från Mottagaren är i kraft rekommenderar bankerna att Sändaren rättar sig efter kundens senaste meddelande.

11 9 (15) 10 Allmänna villkor för mottagning Dessa villkor gäller från. 1) Mottagaren godkänner ett Finvoice-meddelande såsom levererat när Mottagarens Tjänsteleverantör har gjort Finvoice-meddelandet tillgängligt för honom. En faktura som ska förmedlas som Finvoice-meddelande är Sändaren eller Tjänsteleverantören inte skyldig att leverera till Mottagaren i någon annan form. 2) Finvoice-meddelandet är tillgängligt för Mottagaren senast på Tjänsteleverantörens andra arbetsdag efter att meddelandet anlänt till Tjänsteleverantören. 3) Mottagarens Tjänsteleverantör håller Finvoice-meddelanden (Fakturor) tillgängliga för Mottagaren under den tid som Tjänsteleverantören angett, dock minst två månader från det att Finvoice-meddelandet levererats till Mottagarens Tjänsteleverantör. Mottagaren ansvarar för Finvoice-meddelandets behandling. Efter förvaringstiden är Mottagarens Tjänsteleverantör inte skyldig att förvara Finvoice-meddelandet eller att leverera det till Mottagaren i någon annan form. Mottagarens Tjänsteleverantör garanterar inte att Finvoice-förmedlingstjänsten är tillgänglig utan avbrott. 4) Anmärkningar som gäller innehållet i ett Finvoice-meddelande ska Mottagaren lämna direkt till Sändaren. 5) Mottagaren godkänner att Mottagarens Tjänsteleverantör har rätt att utan hinder av banksekretessen lämna ut Mottagningsadress och kontaktuppgifter för Mottagaren och/eller Mottagarens Materialhandläggare till Sändaren och till Sändarens Tjänsteleverantör. 6) Utan ett separat betalningsuppdrag är Mottagarens Tjänsteleverantör inte skyldig att sköta betalningen av en faktura eller hanteringen av ett Finvoice-meddelande i övrigt. Betalningen förutsätter att Mottagaren uttryckligen godkänner fakturan för betalning. Tjänsteleverantören ansvarar inte för dröjsmålspåföljder som orsakas Mottagaren på grund av att Mottagaren inte godkänner fakturan, godkänner den för betalning försenad eller godkänner den med ändrade betalningsuppgifter. Betalningar baserade på Finvoicemeddelanden förmedlas av Tjänsteleverantören som gireringar. På dem tillämpas de allmänna villkoren för betalningsförmedling. 7) Mottagarens Tjänsteleverantör har rätt att avbryta tillhandahållandet av tjänsten med anledning av förfarande som strider mot avtalet, missbruk, datasäkerhetsrisk eller konstaterad teknisk störning. 8) Mottagaren ansvarar för sin underleverantörs och Materialhandläggares handlande. Materialhandläggaren är inte Mottagarens Tjänsteleverantörs underleverantör. 9) Om förmedlingen av ett Finvoice-meddelande förhindras av någon orsak som beror på Mottagarens Tjänsteleverantör är Tjänsteleverantören skyldig att ersätta endast lagenlig dröjsmålsränta och skäliga utredningskostnader.

12 10 (15) Mottagarens Tjänsteleverantör ansvarar inte för medelbara eller indirekta skador som orsakats Sändaren, Mottagaren eller tredje part, såsom t.ex. utebliven vinst eller avkastning, inkomstbortfall, skattepåföljd, ränteförlust eller annan motsvarande skada som Tjänsteleverantören inte rimligen kan förutse. 10) Mottagarens Tjänsteleverantör ansvarar inte för skador som uppkommer genom att förmedlingen av Finvoice-meddelanden blir förhindrad eller fördröjd till följd av oöverstigligt hinder eller motsvarande omständighet som i oskälig utsträckning försvårar Tjänsteleverantörens verksamhet. Ansvarsbefriande hinder är exempelvis: myndighetsåtgärd, krig eller krigshot, uppror eller upplopp, av Tjänsteleverantören oberoende störning i postgång, automatisk databehandling, dataöverföring, annan elektronisk kommunikation eller elförsörjning, avbrott eller fördröjning i Tjänsteleverantörens verksamhet till följd av brand eller annan olycka eller stridsåtgärd såsom strejk, lockout, bojkott eller blockad, även om Tjänsteleverantören själv inte är part i den. Vid ett oöverstigligt hinder eller någon annan ovan nämnd omständighet som drabbar Tjänsteleverantören eller dess underleverantör har Tjänsteleverantören rätt att avbryta tillhandahållandet av tjänster och utförandet av uppdrag till vidare. 11) Tjänsteleverantören kan ändra dessa allmänna villkor. Ändringarna får inte stå i konflikt med beskrivningen av Finvoice-förmedlingstjänsten och tillämpningsanvisningen för Finvoice. En villkorsändring träder i kraft tidigast en (1) månad från det att Mottagarens Tjänsteleverantör har meddelat om den. Tjänsteleverantören informerar om ändringen på sin webbplats eller på annat särskilt överenskommet sätt. 12) Mottagaren ska utan dröjsmål meddela sin Tjänsteleverantör om fel som Tjänsteleverantören begått i den verksamhet som avtalet gäller och om sitt eventuella krav. Försäkrings- och finansrådgivningen (FINE, 1 Om ärendet inte kan avgöras genom förhandlingar mellan Mottagaren och Tjänsteleverantören kan en Mottagare som är konsument eller småföretag vända sig till Försäkrings- och finansrådgivningen. Adress: Porkalagatan 1, HELSINGFORS. Telefon: (09) Konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi) En Mottagare som är konsument kan föra ärendet skriftligen till Konsumenttvistenämnden. Adress: PB 306, HELSINGFORS. Telefon: Konsumenttvistenämnden kan ge en rekommendation i ärendet. Finansinspektionen Mottagaren kan anmärka till Finansinspektionen om Tjänsteleverantörens förfarande. 1 FINE är finansbranschens avtalsbaserade konsumentrådgivningsorganisation, grundad av Konsumentverket, Finansinspektionen och Finansbranschens Centralförbund (FC). En Tjänsteleverantör som är medlem i FC har rätt att i sina kundvillkor hänvisa till kundernas möjlighet att vända sig till FINE. En Tjänsteleverantör som inte är medlem i FC måste kontakta FINE innan kundvillkoren tas i bruk. FINE beslutar om eventuellt avtal med Tjänsteleverantören. Om Tjänsteleverantören inte är medlem i FC eller inte har ett avtal med FINE kan den i sina kundvillkor hänvisa endast till lagstadgade besvärs- och tvistlösningsorgan

13 11 (15) 13) På dessa villkor tillämpas finsk lag. Tvister till följd av dessa villkor behandlas i tingsrätten på den ort där Mottagarens Tjänsteleverantör har sitt hemvist eller i Helsingfors tingsrätt. 14) Om Mottagaren är konsument behandlas tvister till följd av dessa villkor i den tingsrätt inom vars domkrets Tjänsteleverantören har sitt hemvist eller sin huvudsakliga förvaltning eller i den tingsrätt i Finland inom vars domkrets Mottagaren har sitt hemvist eller sin vanliga vistelseort. Om Mottagaren inte har hemvist i Finland behandlas tvisterna i den tingsrätt inom vars domkrets Tjänsteleverantören har sitt hemvist eller sin huvudsakliga förvaltning. 11 Mottagning av E-faktura i Nätbank eller Nätbetalningstjänst Allmänna villkor för konsumenter Villkoren godkända , uppdaterade. Allmänt Mottagning av E-faktura är en tjänst där Sändaren förmedlar en till Mottagaren adresserad E-faktura till Mottagarens Nätbank eller Nätbetalningstjänst för att behandlas av Mottagaren. Dessa villkor tillämpas på kunder som har avtalat om mottagning av E-fakturor i Nätbank eller Nätbetalningstjänst. Genom avtalet om mottagning av E-fakturor i Nätbanken eller Nätbetalningstjänsten godkänner kunden förutom dessa allmänna villkor även sin Tjänsteleverantörs särskilda villkor. I samband med det får kunden en mottagningsadress för E-fakturor. Kunden meddelar mottagningsadressen till den Sändare från vilken han vill få fakturor till sin Nätbank eller Nätbetalningstjänst. I Nätbanken eller Nätbetalningstjänsten kan kunden granska en E-faktura och godkänna det betalningsförslag (betalningsuppdrag) som Tjänsteleverantören omvandlat den till. Om Kunden inte godkänner en faktura för betalning debiteras fakturabeloppet inte från kundens konto. Kunden kan på förhand ge sin Tjänsteleverantör ett stående uppdrag om att beloppet i en individualiserad E-faktura som faktureraren sänt till Nätbanken eller Nätbetalningstjänsten debiteras från kundens konto på förfallodagen, om Tjänsteleverantören tillhandahåller en sådan tjänst i Nätbanken eller Nätbetalningstjänsten. Betalningar baserade på E-fakturor förmedlas som gireringar och på dem tillämpas de allmänna villkoren för betalningsförmedling. En betalning kan inte återkallas efter att den har debiterats från kundens konto. Kunden har rätt att annullera ett betalningsuppdrag som Tjänsteleverantören bildat av en E-faktura genom att meddela Tjänsteleverantören om det på överenskommet sätt. Annulleringen måste göras senast på arbetsdagen före förfallodagen under Tjänsteleverantörens eller tjänstens öppethållningstid inom den tidpunkt som Tjänsteleverantören angett. Inom samma tid ska kunden också meddela eventuella ändringar. Om Sändaren använder tjänsten för meddelande av mottagningsadresser förmedlar Tjänsteleverantören på kundens begäran fakturamottagningsadressen och ändringar i den till Sändaren för faktureringen.

14 12 (15) Ett avtal om tjänsten för mottagning av E-fakturor eller för meddelande av mottagningsadress upphäver inte kundens betalningsförmedlingsavtal, t.ex. direktdebiteringsfullmakt. Dessa allmänna villkor är uppgjorda vid Finansbranschens Centralförbund och gäller från. På tjänsten tillämpas den av Tjänsteleverantörerna framtagna beskrivningen av Finvoice-förmedlingstjänsten och Finansbranschens Centralförbunds Finvoicetillämpningsanvisning. Dessa finns tillgängliga på adressen Begrepp Bank är en i kreditinstitutslagen avsedd inlåningsbank. Betalningsinstitut är en i betaltjänstlagen (lagen om betalningsinstitut 297/2010) avsedd juridisk person som med stöd av beviljad betalningsinstitutsauktorisation har rätt att tillhandahålla betaltjänster som kan jämställas med allmän betalningsförmedling. Med Betalningsinstitut avses i denna beskrivning också i kreditinstitutslagen avsedda betalningsförmedlingsföretag som fortsätter sin verksamhet som betalningsinstitut efter att lagen om betalningsinstitut trätt i kraft. E-faktura är ett Finvoice-meddelande som är avsett för konsumenter och som Sändaren elektroniskt levererar direkt till Mottagarens Nätbank eller Nätbetalningstjänst. Kund är den som anlitar en Nätbank eller Nätbetalningstjänst och vars Mottagningsadress för E-faktura är angiven på fakturan. Kunden kan ta emot och betala E-fakturor i Nätbanken eller Nätbetalningstjänsten. Kundens Tjänsteleverantör är den till vilken Sändarens Tjänsteleverantör skickar E- fakturan och som levererar fakturan till Nätbanken eller Nätbetalningstjänsten att behandlas av kunden. Mottagningsadress för E-faktura består av kundens unika identifikationskod och en kod för Tjänsteleverantören. Kundens identifieringsadress anges i den internationella formen av kontonumret (IBAN). Som Tjänsteleverantörens kod används den internationella koden (BIC). Mottagningsmeddelande är ett Finvoice-meddelande där Mottagaren i Nätbanken eller Nätbetalningstjänsten uttrycker sin vilja att ta emot Finvoice-meddelanden på sin angivna Mottagningsadress eller sin vilja att sluta ta emot Finvoice-meddelanden från Sändaren på Mottagningsadressen. Nätbank är en servicehelhet som en Bank ställer till sin kunds förfogande på basis av ett serviceavtal och via vilken Kunden med hjälp av telekommunikationsmetod baserad på Internet eller annat dataöverföringsnät kan använda banktjänster och godkänna betalningsuppdrag att debiteras från Kundens betalkonto enligt avtalet med Banken. Nätbetalningstjänst är en betalningsservicehelhet som ett Betalningsinstitut ställer till sin Kunds förfogande på basis av ett serviceavtal och via vilken Kunden med hjälp av telekommunikationsmetod baserad på Internet eller annat dataöverföringsnät kan godkänna betalningsuppdrag att debiteras från Kundens betalkonto enligt avtalet med Betalningsinstitutet.

15 13 (15) Sändare är den som skickar en E-faktura eller Nätfaktura till sin Tjänsteleverantör för vidareförmedling. Sändarens Tjänsteleverantör är den till vilken Sändaren skickar E-fakturan att förmedlas. Tjänsteleverantören kan vara en Bank eller ett Betalningsinstitut. Sändarens Tjänsteleverantör skickar ett Finvoice-meddelande som kommit från Sändaren vidare till Mottagarens Tjänsteleverantör att förmedlas. Mottagarens Tjänsteleverantör gör Finvoice-meddelandet tillgängligt för Mottagaren. När det är fråga om E-faktura för konsumenter ombildar Mottagarens Tjänsteleverantör E-fakturan till ett betalningsuppdrag i Mottagarens Nätbank eller Nätbetalningstjänst. Tjänsteleverantören har undertecknat ett avtal om anslutning till Finvoiceförmedlingstjänsten. På sidorna finns en förteckning över de Tjänsteleverantörer som är anslutna till Finvoice-förmedlingstjänsten genom avtal. Villkor 1) I samband med att tjänsten tas i bruk får Kunden av sin Tjänsteleverantör en Mottagningsadress för E-faktura. 2) Kunden och Sändaren kommer sinsemellan överens om mottagning av E-fakturor. För faktureringen meddelar Kunden Sändaren sin Mottagningsadress för E-faktura. Kunden kan avbryta mottagningen av E-fakturor genom att meddela detta till Sändaren. Sändaren kan reservera en handläggningstid för genomförande av ändringar i Mottagningsadressen för E-faktura. Sändaren får inte skicka E-fakturor till en Kund som inte har meddelat att han tar emot dem eller som förbjuder att de sänds. Tjänsteleverantören ansvarar dock inte för Sändarens handlande och är inte skyldig att kontrollera om Sändaren följer de avtal som Sändaren ingått med Kunden. 3) Kunden godkänner att en E-faktura har levererats till honom när Kundens Tjänsteleverantör har satt in E-fakturan i Kundens Nätbank eller Nätbetalningstjänst. En faktura som förmedlas i form av en E-faktura är Sändaren eller Tjänsteleverantören inte skyldiga att leverera till Kunden i någon annan form. 4) Kundens Tjänsteleverantör ansvarar för att E-fakturan är tillgänglig för Kunden att behandla i Nätbanken eller Nätbetalningstjänsten senast på Tjänsteleverantörens andra arbetsdag efter att fakturan anlänt till Tjänsteleverantören. 5) Kundens Tjänsteleverantör håller E-fakturan tillgänglig för Kunden i Nätbanken eller Nätbetalningstjänsten den tid som Tjänsteleverantören angett, dock minst två månader räknat från den dag den sänts till Kundens Tjänsteleverantör. Kunden ansvarar för behandlingen av E-fakturan. Efter förvaringstiden är Kundens Tjänsteleverantör inte skyldig att förvara en E-faktura eller leverera E-fakturan till Kunden i någon annan form. 6) Sändaren ansvarar för innehållet i E-fakturan samt för att den är korrekt och befogad. Kunden ska kontrollera E-fakturan före betalningen. Anmärkningar angående en E-faktura ska Kunden rikta till Sändaren. Ett betalningsförslag (betalningsuppdrag) som Tjänsteleverantören bildat av en E-faktura som Kunden godkänt eller om vars betalning på förfallodagen Kunden har avtalat med Tjänsteleverantören har Kunden rätt att annullera genom att meddela Tjänsteleverantören om det på överenskommet sätt. Annulleringen måste göras senast på arbetsdagen före

16 14 (15) förfallodagen under Tjänsteleverantörens eller tjänstens öppethållningstid inom den tidpunkt som Tjänsteleverantören angett. Inom samma tid ska Kunden också meddela eventuella ändringar. 7) Betalning av en E-faktura förutsätter att betalaren uttryckligen godkänner det betalningsuppdrag som gäller fakturan. Betalningar som baserar sig på E-fakturor förmedlas som gireringar, och på dem tillämpar Tjänsteleverantören de allmänna villkoren för betalningsförmedling. Utan ett separat betalningsuppdrag är Kundens Tjänsteleverantör är inte skyldig att sköta om att en E-faktura betalas. Kundens Tjänsteleverantör ansvarar inte för skador som beror på att Kunden inte godkänner en E-faktura, godkänner den för betalning försenad, med ändrade betalningsuppgifter eller godkänner den utan att kontrollera den. 8) Kunden godkänner att Kundens Tjänsteleverantör har rätt att till Sändaren och till Sändarens Tjänsteleverantör lämna ut de identifieringsuppgifter om Kunden som behövs för att förmedla en E-faktura. 9) Kundens Tjänsteleverantör har rätt att sluta tillhandahålla tjänsten för mottagning av E- fakturor med anledning av Kundens förfarande som strider mot avtalet, missbruk, datasäkerhetsrisk eller konstaterad teknisk störning. 10) Om förmedlingen av en E-faktura förhindras av någon orsak som beror på Kundens Tjänsteleverantör är Tjänsteleverantören skyldig att ersätta endast lagenlig dröjsmålsränta och skäliga utredningskostnader. Sändarens eller Kundens Tjänsteleverantör ansvarar inte för medelbar eller indirekt skada som orsakats Kunden eller tredje part, såsom t.ex. utebliven vinst eller avkastning, inkomstförlust, skattepåföljd, ränteförlust eller annan motsvarande skada som Tjänsteleverantören inte rimligen kan förutse. 11) Sändarens eller Kundens Tjänsteleverantör ansvarar inte för skador som uppkommer genom att förmedlingen av E-fakturor blir förhindrad eller fördröjd på grund av oöverstigligt hinder eller till följd av annan motsvarande omständighet som i oskälig utsträckning försvårar Tjänsteleverantörens verksamhet. Ansvarsbefriande hinder är exempelvis: myndighetsåtgärd, krig eller krigshot, uppror eller upplopp, av Tjänsteleverantören oberoende störning i postgång, automatisk databehandling, dataöverföring, annan elektronisk kommunikation eller elförsörjning, avbrott eller fördröjning i Tjänsteleverantörens verksamhet till följd av brand eller annan olycka eller stridsåtgärd såsom strejk, lockout, bojkott eller blockad, även om Tjänsteleverantören själv inte är part i den. Vid ett oöverstigligt hinder eller någon annan ovan nämnd omständighet som drabbar Tjänsteleverantören eller dess underleverantör har Tjänsteleverantören rätt att avbryta tillhandahållandet av tjänster och utförandet av uppdrag tills vidare. 12) Kundens Tjänsteleverantör kan ändra dessa allmänna villkor. Ändringarna får inte stå i konflikt med beskrivningen av Finvoice-förmedlingstjänsten och tillämpningsanvisningen för Finvoice. En villkorsändring träder i kraft tidigast en (1) månad från det att Kundens Tjänsteleverantör har meddelat om den. Kundens Tjänsteleverantör informerar om ändringen på sin webbplats eller på annat särskilt överenskommet sätt.

17 15 (15) 13) Kunden ska utan dröjsmål meddela sin Tjänsteleverantör om fel som Tjänsteleverantören begått i den verksamhet som avtalet gäller och om sitt eventuella krav. Försäkrings- och finansrådgivningen (FINE, 2 Om ärendet inte kan avgöras genom förhandlingar mellan Kunden och Tjänsteleverantören kan en Kund som är konsument eller småföretag vända sig till Försäkrings- och finansrådgivningen. Adress: Porkalagatan 1, HELSINGFORS. Telefon: (09) Konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi) En Kund som är konsument kan föra ärendet skriftligen till Konsumenttvistenämnden. Adress: PB 306, HELSINGFORS. Telefon: Konsumenttvistenämnden kan ge en rekommendation i ärendet. Finansinspektionen Kunden kan anmärka till Finansinspektionen om Tjänsteleverantörens förfarande. 14) På dessa villkor tillämpas finsk lag. Tvister till följd av dessa villkor behandlas i tingsrätten på den ort där Kundens Tjänsteleverantör har sitt hemvist eller i Helsingfors tingsrätt. 15) Om Kunden är konsument behandlas tvister till följd av dessa villkor i den tingsrätt inom vars domkrets Tjänsteleverantören har sitt hemvist eller sin huvudsakliga förvaltning eller i den tingsrätt i Finland inom vars domkrets Kunden har sitt hemvist eller sin vanliga vistelseort. Om Kunden inte har hemvist i Finland behandlas tvisterna i den tingsrätt inom vars domkrets Tjänsteleverantören har sitt hemvist eller sin huvudsakliga förvaltning. 2 FINE är finansbranschens avtalsbaserade konsumentrådgivningsorganisation, grundad av Konsumentverket, Finansinspektionen och Finansbranschens Centralförbund (FC). En Tjänsteleverantör som är medlem i FC har rätt att i sina kundvillkor hänvisa till kundernas möjlighet att vända sig till FINE. En Tjänsteleverantör som inte är medlem i FC måste kontakta FINE innan kundvillkoren tas i bruk. FINE beslutar om eventuellt avtal med Tjänsteleverantören. Om Tjänsteleverantören inte är medlem i FC eller inte har ett avtal med FINE kan den i sina kundvillkor hänvisa endast till lagstadgade besvärs- och tvistlösningsorgan.

Villkor för e-fakturaservice för företagskunder

Villkor för e-fakturaservice för företagskunder Villkor för e-fakturaservice för företagskunder Gäller fr.o.m. 01.1. 2013 Nedanstående avtalsvillkor tillämpas mellan Banken och Kunden vid hanteringen av e- som kunden sänder och/eller mottar via en elektronisk

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET 1. Villkorens tillämpningsområde Dessa allmänna villkor tillämpas, såvida inget annat har avtalats, på gireringar och i villkoren

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET 1 (5) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET Dessa villkor är i kraft från och med 1.6.2010. Vid skillnader mellan olika språkversioner är de finskspråkiga villkoren

Läs mer

Allmänna villkor för avgående och ankommande valutabetalningar

Allmänna villkor för avgående och ankommande valutabetalningar Allmänna villkor för avgående och ankommande valutabetalningar 1. Villkorens tillämpningsområde Dessa allmänna villkor tillämpas, såvida inget annat har avtalats, på alla gireringar, betalningsanvisningar

Läs mer

Avtalsvillkor för tillhandahållande av betaltjänster till abonnemangskunder

Avtalsvillkor för tillhandahållande av betaltjänster till abonnemangskunder Avtalsvillkor för tillhandahållande av betaltjänster till abonnemangskunder Innehåll 1. Villkorens tillämpningsområde... 4 2. Definitioner... 4 3. Tjänsteleverantör för betaltjänst... 4 4. Övervakningsmyndigheter...

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH ANKOMMANDE VALUTABETALNINGAR

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH ANKOMMANDE VALUTABETALNINGAR 1 (6) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH ANKOMMANDE VALUTABETALNINGAR Dessa villkor är i kraft från och med 1.6.2010. Vid skillnader mellan olika språkversioner är de finskspråkiga villkoren avgörande.

Läs mer

SERVICEBESKRIVNING AV E-FAKTURATJÄNSTEN 17.6.2013

SERVICEBESKRIVNING AV E-FAKTURATJÄNSTEN 17.6.2013 SERVICEBESKRIVNING AV E-FAKTURATJÄNSTEN 17.6.2013 Sida 2 av 10 1. Beskrivning av e-fakturatjänsten... 3 1.1 E-fakturatjänsten... 3 1.2 Tjänsten e-faktura till konsumenten... 3 1.3 Direktbetalningstjänsterna...

Läs mer

Program för uppgörande av fakturerarmeddelande

Program för uppgörande av fakturerarmeddelande Program för uppgörande av fakturerarmeddelande Bruksanvisning 31.10.2007 1 (1) Innehållsförteckning 1 Program för fakturerarmeddelande... 1 2 Uppgörande av fakturerarmeddelande... 1 3 Datainnehållet i

Läs mer

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten 1/7 Mitt resekort Användarvillkor för tjänsten 2/7 Innehåll 1 Allmänt... 3 2 Beskrivning av tjänsten... 3 3 Användning av tjänsten och registrering i tjänsten... 3 4 Registeruppgifter och ändamål av behandling...

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH ANKOMMANDE VALUTABETALNINGAR

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH ANKOMMANDE VALUTABETALNINGAR Sid 1 (5) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH ANKOMMANDE VALUTABETALNINGAR Dessa allmänna villkor utgår från de mallvillkor som utarbetats av Finansbranschens Centralförbund (FC). 1. Villkorens tillämpningsområde

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Sida 1 (5) STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Webbadress 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Typ av kredit Det

Läs mer

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 22.7.2013 Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 1. Allmänt Tjänsten Elisa Kirja (nedan Innehållstjänsten) är avsedd för konsumentkunder. Dessa

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster.

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster. Allmänna villkor för Fibergruppen nät Rev 2012-12-20 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fibergruppen Sverige AB ( Fibergruppen ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster Allmänna villkor för :s tjänster 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i avtalet och som tillhandahålls av (FO-nummer: 2348973-4). För det fall att det i avtalet eller

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Nyanmälan. Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Byte av behörighetsansvarig. Avregistrera nuvarande behörighetsansvarig (i samband med byte

Läs mer

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM 1 Avtalet och parterna 1.1 Tjänsten och villkoren 1.2 Avtalet Infocell AB ( Infocell ) tillhandahåller som onlinetjänst en möjlighet för användare (

Läs mer

ALANDIA PLACERINGSFÖRSÄKRING

ALANDIA PLACERINGSFÖRSÄKRING Produktfakta ALANDIA PLACERINGSFÖRSÄKRING 1.1.2015 Här får du en allmän beskrivning av vad försäkringen innehåller och hur den fungerar. En utförligare bild av försäkringen får du genom att bekanta dig

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avgift: Avtalet:

Läs mer

Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang

Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang I ett abonnemang, d.v.s. på en abonnemangsblankett, kan högst 10 företags FO-nummer anges vars uppgifter med samma innehåll ska uppföljas. Det är möjligt att

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning ALLMÄNT.2 I FÖRESKRIFTER FÖR OMBUD (UPPHÄVTS).....2 1 Registrering av ombud (upphävts)... 2 2 Anmälan om utnyttjande av etableringsfriheten eller friheten att tillhandahålla tjänster(upphävts)...

Läs mer

Finansinspektionen tillsynsmyndighet för finansoch försäkringssektorn

Finansinspektionen tillsynsmyndighet för finansoch försäkringssektorn Finansinspektionen tillsynsmyndighet för finansoch försäkringssektorn Varför finns Finansinspektionen? Finansinspektionen (FI) arbetar för att kunder i Finland tryggt ska kunna sköta sina ärenden hos tjänsteleverantörer

Läs mer

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25.

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. 1 Allmänt 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden ( Kund ) och Excellent Hosting Sweden AB ("EHSAB") 1.2 Kunden kan vara en myndig fysisk

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Telefon E-post Webbadress Stockmann Oyj Abp Aleksanterinkatu 52, 00100

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum 11.11.2008

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum 11.11.2008 PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Arbetsgruppen för snabbkrediter ordf. Katri Kummoinen sekr. Sofia Aspelund

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Allmänna kortvillkor för privatkunder

Allmänna kortvillkor för privatkunder Allmänna kortvillkor för privatkunder Från och med den 25.3.2008 1 Tillämpningsområde och definitioner Dessa villkor tillämpas på de kort (kort) som Sampo Bank Abp (bank), beviljar sina kunder. Förutom

Läs mer

KONTOVILLKOR FÖR PENNINGKONTO

KONTOVILLKOR FÖR PENNINGKONTO KONTOVILLKOR FÖR PENNINGKONTO Definitioner Med Kund avses kontohavaren, kontohavarens intressebevakare eller en fullmäktig med intressebevakningsfullmakt. Kontohavare avser den person som banken är skyldig

Läs mer

Innehållsförteckning för villkor av kundpaketen

Innehållsförteckning för villkor av kundpaketen Allmänna v illkor för Kundavtalet Innehållsförteckning för villkor av kundpaketen Allmänna kontovillkor... 3 Allmänna villkor för förmedling av eurobetalningar inom eurobetalningsområdet... 12 Allmänna

Läs mer

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank.

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank. Allmänna villkor för betaltjänster Sida 1 av 6 Allmänna villkor för betaltjänster 1. Definitioner Netfonds Bank Netfonds Bank AS, org.nr. 976 546 180 Bankdag En dag när medverkande betaltjänstleverantörer

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

15.11.2012. 3. Definitioner

15.11.2012. 3. Definitioner Betaltjänstmeddelande 15.11.2012 I detta meddelande finns de allmänna, preliminära uppgifter om betaltjänsterna samlade som banken ska ge konsumentkunderna innan ett ramavtal ingås (nedan betaltjänstmeddelande

Läs mer

DIREKTDEBITERING Tjänstebeskrivning

DIREKTDEBITERING Tjänstebeskrivning Instruktioner för faktureraren Version 4.4/30.09.2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 2 1.1 Vem är direktdebitering avsedd för?... 2 1.2 Vad är ett direktdebiteringssystem?... 2 1.3 Ansvar... 2 2.1

Läs mer

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare.

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare. Telias villkor för marknadsplatsen för molntjänster 2014-10-03 Dessa villkor ( Användarvillkoren ) gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller molnbaserade program ( Program ) till företag

Läs mer

Innehållsförteckning. *OBS! För utbildning gäller särskilda villkor. Rev. 2013-08-16

Innehållsförteckning. *OBS! För utbildning gäller särskilda villkor. Rev. 2013-08-16 Innehållsförteckning 1. Köp- och leveransvillkor 1.1 Faktura 1.2 Leverans- och fraktvillkor 1.3 Reklamation 1.4 Öppet köp och ångerrätt 1.5 Utbildning * 1.6 PuL - Personuppgiftslagen *OBS! För utbildning

Läs mer

Villkor för elektronisk hantering webbanken och telefontjänsten

Villkor för elektronisk hantering webbanken och telefontjänsten Villkor för elektronisk hantering webbanken och telefontjänsten 1. Tillämpningsområde Dessa villkor tillämpas vid användning av webbanken och telefontjänsten (nedan online-tjänsten), då kunden eller användaren

Läs mer

Premie exemplen för NewLife per år

Premie exemplen för NewLife per år NewLifeförsäkring Trygghet för barnet Med en livförsäkring säkerställer du dina kärastes levnadsstandard och exempelvis återbetalningen av lån i händelse av ett överraskande dödsfall. En livförsäkring

Läs mer

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1.

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1. Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1.2 ( Capiting Group ) och fysisk person som hyr en eller flera av

Läs mer

Allmänna kortvillkor för företagskunder

Allmänna kortvillkor för företagskunder Allmänna kortvillkor för företagskunder Gäller från 16.2.2014 1. Tillämpningsområde och definitioner av termer Dessa allmänna kortvillkor för företagskunder tillämpas på kort som (nedan banken ) beviljar

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst 1 Allmänt 1.1 Nore 862 AB, org. nr 556902-0091 ("Horse1"), tillhandahåller på www.horse1.se, eller på annan av Horse1 anvisad webbplats ("Webbplatsen")

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Sida 1 AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Kund: Namn / Företag Adress: Pers.nr / Org-nummer Telefonnummer Epost Er referens: Faktura till: (Om annan än ovan) Namn Epost : Telefonnummer Hastighet Upp till

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation

Lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation Lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation Nya regler för dataskydd och informationssäkerhet Nya metoder för bättre dataskydd och informationssäkerhet Den tekniska utvecklingen gör det möjligt att

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

1 Allmänt... 2. 2 Klassificering och hantering av e-postmeddelanden och -adresser... 2. 2.1 Klassificeringar och användningsändamål...

1 Allmänt... 2. 2 Klassificering och hantering av e-postmeddelanden och -adresser... 2. 2.1 Klassificeringar och användningsändamål... E-POSTPOLICY VID HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND Innehållsförteckning 1 Allmänt... 2 2 Klassificering och hantering av e-postmeddelanden och -adresser... 2 2.1 Klassificeringar och användningsändamål... 2 2.2 Offentliggörande

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

1. Tillämpningsområde

1. Tillämpningsområde Villkor för elektronisk hantering - webbanken och telefontjänsten 1. Tillämpningsområde Dessa villkor tillämpas vid användning av webbanken och telefontjänsten (nedan online-tjänsten), då kunden eller

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna Villkor ) gäller vid all användning av de tjänster som tillhandahålls av Matsajten i Sverige AB, org.nr 556979-9876 ( Matsajten ),

Läs mer

1. Allmänna villkor. 2. Godkännade av uppdrag. 1. De beställningarna accepteras av den uppdragstagaren i den elektroniska formen.

1. Allmänna villkor. 2. Godkännade av uppdrag. 1. De beställningarna accepteras av den uppdragstagaren i den elektroniska formen. ORDBOK Föreskrifter för förverkligande av beställningar i storformat-digitaltryckeri Labo Print S.A. Uppdragstagare - Labo Print S.A., Rabczańska 1 gatan, 60-476 Poznań, registerad i företagsregister i

Läs mer

Molntjänster från gazoo HB

Molntjänster från gazoo HB Molntjänster från gazoo HB Extern Lagring Avtalsvillkor för molntjänsten Extern Lagring. 1. Allmänt 1.1 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Abonnent och gazoo HB, org. nr 969718-5438 (nedan

Läs mer

Licenskostnad för användande av systemet: - Inkluderar en kalender/kollega och en plats.

Licenskostnad för användande av systemet: - Inkluderar en kalender/kollega och en plats. Baraboka.se Priser och villkor En internetbaserad tidsbokningstjänst från Staircase AB Prislista 2014-01-01, alla priser anges exklusive moms. Vi reserverar oss för prisjusteringar. Baraboka är en tidsbokningstjänst

Läs mer

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Autogirobetalning Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Läs noga igenom innan du bestämmer dig Villkor för Autogiro Villkor för autogiro Jag medger att uttag får göras från det konto jag har

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

BOKNINGS- OCH AVBOKNINGSVILLKOR FÖR INKVARTERINGSRÖRELSER

BOKNINGS- OCH AVBOKNINGSVILLKOR FÖR INKVARTERINGSRÖRELSER 27.4.2011 BOKNINGS- OCH AVBOKNINGSVILLKOR FÖR INKVARTERINGSRÖRELSER Dessa avtalsvillkor som träder i kraft 1.3.2011 har upprättats av Matkailuja Ravintolapalvelut MaRa ry och granskats av konsumentombudsmannen.

Läs mer

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga.

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga. Allmänna villkor Kreditgivare är SMS Pengar Norden AB, 556221-6902 (hädanefter Kundfinans), som bedriver verksamhet under varumärket Kundfinans. Kundfinans tillhandhåller konsumentkrediter (hädanefter

Läs mer

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Allmänna villkor för Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Gäller fr.o.m 2009-10-01 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och juridisk person nedan kallad

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

Beställarens kontaktperson är: Niklas Pelin, vaktmästare Telefon: +358 (0) 18 329714 Mobil: +358 (0) 407324859 E-post: niklas.pelin@sahd.

Beställarens kontaktperson är: Niklas Pelin, vaktmästare Telefon: +358 (0) 18 329714 Mobil: +358 (0) 407324859 E-post: niklas.pelin@sahd. Bilaga 5 AVTAL FÖR STÄDNING AV VIKINGAÅSENS SKOLA 1. PARTER 1.1 Jomala kommun (FO-nummer: 0205023-9) PB 2, AX-22 151 Jomala (nedan Beställaren ) och 1.2 [Namn företag (FO-nummer eller motsvarande från

Läs mer

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben!

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! Användarvillkor 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR Välkommen! TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! TaxiPro24.se erbjuder dig som åkare en

Läs mer

Ljungby Bredband. Besöksadress Garvaren Plan 2. www.ljungbybredband.se kundtjanst@ljungbybredband.se. Postadress Garvaren 341 60 Ljungby

Ljungby Bredband. Besöksadress Garvaren Plan 2. www.ljungbybredband.se kundtjanst@ljungbybredband.se. Postadress Garvaren 341 60 Ljungby Allmänna villkor för privata bredbandstjänster gällande fiber & ADSL. 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och fysisk person nedan kallad Kunden till vilken Bredband tillhandahåller

Läs mer

AVEC spar- & PLACErings Försäkring

AVEC spar- & PLACErings Försäkring Produktfakta AVEC SPAR- & PLACErings FÖRSÄKRING 1.1.2015 Här får du en allmän beskrivning av vad försäkringen innehåller och hur den fungerar. En utförligare bild av försäkringen får du genom att bekanta

Läs mer

VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER

VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER Genom beställning och/eller köp av annons genom Göteborgs-Postens Nya AB, org. nr 556000-6966, 405 02 Göteborg ( GP ) accepterar du ( Annonsören ) GP:s vid

Läs mer

- - Betalnings data uppföljning

- - Betalnings data uppföljning 1.7.2011 1 (7) Sonera Fakturera 1 Tjänstelösning Sonera Fakturera är en webbtjänst för framtagning och utskick av fakturor avsedd för företag. I tjänsten vidarebefordras företagets elektroniska fakturamaterial

Läs mer

ALMÄNNA VILLKOR FÖR FLOOD HERSLOW HOLME

ALMÄNNA VILLKOR FÖR FLOOD HERSLOW HOLME ALMÄNNA VILLKOR FÖR FLOOD HERSLOW HOLME 1. TILLÄMPNING OCH TOLKNING 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som Flood Herslow Holme Advokatbyrå AB ( FHH ), och där verksamma jurister och

Läs mer

EasyPark Villkor. 1. Anslutning till tjänsten

EasyPark Villkor. 1. Anslutning till tjänsten EasyPark Villkor Dessa villkor reglerar förhållandet mellan EasyPark och motorföraren ( kunden ) som är ansluten till EasyPark:s system för mobila betalningar ( tjänsten ). Med kund avses både juridiska

Läs mer

Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem

Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem Tjänsten: Leverantör: Avtalet: Företrädesordning: Avtalstid: Tjänsten består i att aktivera bredbandsanslutningen till stadsnätet

Läs mer

Information angående förändrad betalningsmodell för distributionsavgift TV

Information angående förändrad betalningsmodell för distributionsavgift TV Information angående förändrad betalningsmodell för distributionsavgift TV 2014-04-02 Kalejdo Bredband AB tillhandahåller Öppen Stadsnäts-tv i Varberg och ansvarar för distributionen av betal-tv-tjänster

Läs mer

GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP

GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP Gäller från den 4 april 2010 2 LEVERANSVILLKOR FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE 1. ALLMÄNT Nedan stadgas de villkor som gäller för AB Kvällstidningen Expressens (nedan

Läs mer

Beställarens kontaktperson är:

Beställarens kontaktperson är: Bilaga 5 AVTAL FÖR STÄDNING AV VIKINGAHALLEN 1. PARTER 1.1 Jomala kommun (FO-nummer: 0205023-9) PB 2, AX-22 151 Jomala (nedan Beställaren ) och 1.2 [Namn företag (FO-nummer eller motsvarande från annat

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

Allmänna och särskilda villkor

Allmänna och särskilda villkor Allmänna villkor Köpevillkor Allmänna och särskilda villkor Som kund till Coach M: - Är jag medveten om att jag måste vara över 18 år och myndig med full juridisk rätt för att ingå avtal med Coach M. Coach

Läs mer

A N V Ä N D A R V I L L K O R ( F O R D O N S Ä G A R E )

A N V Ä N D A R V I L L K O R ( F O R D O N S Ä G A R E ) A N V Ä N D A R V I L L K O R ( F O R D O N S Ä G A R E ) 1. ALLMÄNNA VILLKOR Definitioner Fordonsägaren Den som är registrerad kund hos DriveBack AB och därigenom bereds möjligheten att publicera Fordon

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för hushållsflyttning

Allmänna avtalsvillkor för hushållsflyttning Allmänna avtalsvillkor för hushållsflyttning Konsumenter, hushåll Dessa villkor iakttas av flyttföretag som hör till Suomen Muuttopalveluyritykset ry (SMPY) och Finlands Transport och Logistik SKAL rf.

Läs mer

9/2012 Cash Management

9/2012 Cash Management 9/2012 Cash Management Ekonomin kryper från en kris till en annan s. 2 Ta hand om behörighetsadministrationen på egen hand s. 6 Förbered dig redan nu på att direktdebiteringen upphör! s. 10 2 Cash Management

Läs mer

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner 2015-01- 12 Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner Vad tjänsten innebär Alla SCUF:s regionstyrelser, vidare nämnt som regionerna, har tillgång till en tjänst

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor gäller för Bredbandsanslutning för företag. Till företag räknas även privatpersoner

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

I dessa villkor används följande termer i nedan angivna betydelser.

I dessa villkor används följande termer i nedan angivna betydelser. Användarvillkor & Fullmakt för digitalpost (Dgtlpost AB) 1. Vår tjänst Tack för att ni använder vår webbtjänst. Dgtlpost AB tillhandahåller digitalpost webbtjänsten för att samla all post (papper, email,

Läs mer

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser Användarvillkor Dessa villkor gäller för webbplatserna www.glossybox.se och www.themanbox.se ( Webbplatsen ), de prenumerationstjänster som erbjuds på Webbplatsen ( Prenumerationerna ) och de boxar eller

Läs mer

Behörighetsanmälan för Alectas internetkontor Företag

Behörighetsanmälan för Alectas internetkontor Företag Behörighetsanmälan för Alectas internetkontor Företag * Obligatorisk uppgift Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Vi vill byta behörighetsansvarig. Vi vill lägga till eller ta bort kundnummer.

Läs mer

Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor.

Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor. Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor. Information om Redeye AB Redeye AB, org nr 556581-2954, är en specialiserad finansiell rådgivare inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag

Läs mer

Våra allmänna villkor är framtagna för att skydda dig som kund!

Våra allmänna villkor är framtagna för att skydda dig som kund! Allmänna Villkor Våra allmänna villkor är framtagna för att skydda dig som kund! 1 Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet ( Avtalet ) mellan kunden ( Kund ) och Lokaldelen i Sverige AB(

Läs mer

Allmänna villkor för brukslån

Allmänna villkor för brukslån Allmänna villkor för brukslån 1 Tillämpningsområde och definitioner Dessa villkor tillämpas på brukslån som Danske Bank Abp (nedan "banken") beviljar sin kund (nedan "gäldenären"). Dessa allmänna villkor

Läs mer

Kunden avser den person som inte är försäljare och som ingår eller har ingått ett kundavtal eller använder Watson

Kunden avser den person som inte är försäljare och som ingår eller har ingått ett kundavtal eller använder Watson SPECIALVILLKOR FÖR TJÄNSTEN WATSON WATSON NORDIC AB 1. Tillämpning och definitioner 1.1. Dessa avtalsvillkor tillämpas på användning av Watson tv- och beställfilmstjänsten (nedan Watson) och de fastställer

Läs mer

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser.

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser. Given i Helsingfors den 13 mars 2003 Lag om domännamn I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att främja informationssamhällets serviceutbud

Läs mer