ALLMÄNNA VILLKOR. Swish Företag. Utgivningsdatum Sida 1(2)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ALLMÄNNA VILLKOR. Swish Företag. Utgivningsdatum 2014-06-01. Sida 1(2)"

Transkript

1 Swish Företag (2) 1. Allmänt om Swish Företag Banken tillhandahåller Swish Företag i enlighet med vad som framgår av dessa Allmänna villkor Swish Företag, och Produktinformationen, dvs. den information om Swish Företag som vid var tid finns under Bankens hemsida på Internet och den information som banken vid var tid lämnar i användargränssnittet för Swish Företag. När Swish Företag används gäller också vid var tid gällande allmänna villkor för det betalkonto som är anslutet till Swish Företag, Särskilda villkor Internetbanken Företag, samt Allmänna villkor Företagstjänster m.m. Dessa Allmänna villkor Swish Företag har företräde framför övriga här nämnda villkor. Swish Företag är en möjlighet för näringsidkare, föreningar och organisationer att för egen räkning från privatpersoner som är anslutna till tjänsten Swish mobil betalning ta emot betalningar i svenska kronor i realtid. De båda tjänsterna Swish Företag och Swish mobil betalning benämns i dessa Allmänna villkor Swish Företag sammantaget som Swish. Ytterligare och mer detaljerad information om Swish Företag finns i Produktinformationen. 2. Beskrivning av tjänsten Swish Företag m.m. Swish Företag innebär att banken - under förutsättning att kunden har uppfyllt vad som ankommer på denne enligt här gällande villkor - åtar sig att ta emot betalning från en betalares betalkonto som är anslutet till Swish mobil betalning i banken eller hos annan betaltjänstleverantör och kreditera kundens betalkonto som är anslutet till Swish Företag i banken. Banken krediterar kundens konto omgående efter att banken har tagit emot betalningen från betalaren direkt eller via dennes betalningsleverantör och redovisar transaktionen i kundens internetbankgränssnitt eller via annan överenskommen kanal. Kunden erhåller ett unikt nummer (Swish-nummer) kopplat till ett av kunden valt betalkonto. Swish-numret identifierar kunden som betalningsmottagare i Swish Företag. Swish-numret får inte överlåtas till någon annan. När en betalning via Swish bekräftas för betalaren presenteras kundens firma och eventuellt marknadsnamn för denne. Det utbud av tjänster som erbjuds genom Swish Företag kan komma att variera från tid till annan. Banken förbehåller sig rättten att utöka, ändra eller inskränka tjänsterna i Swish Företag och de tekniska förutsättningarna för utnyttjandet av de tjänster som erbjuds genom Swish Företag. I Produktinformationen finns anvisningar om hur kunden kommunicerar med banken via Swish Företag och vilka olika tjänster som vid varje tidpunkt är tillgängliga, samt deras funktion och innehåll. Kunden förbinder sig att följa de anvisningar som framgår av Produktinformationen. Den affärstransaktion för vilken betalning sker via Swish är en angelägenhet mellan kunden och betalaren. Banken svarar endast för att de betalningsuppdrag som beordras av betalaren når kunden i enlighet med här gällande villkor. Återbetalning av genomförd transaktion (retur) kan inte ske via Swish Företag. 3. Tekniska förutsättningar m.m. För att kunna använda Swish Företag fordras att kunden har avtal om med banken om internetbank eller annan kanal genom vilken banken tillhandahåller Swish Företag och innehar ett betalkonto i banken. 4. Kundens skyldigheter avseende varumärket Swish m.m. Kunden får inte exponera varumärket Swish i sammanhang som, strider mot marknadsföringslagstiftning och/eller god marknadsföringssed, riskerar att skada förtroendet för Swish, eller som i övrigt kan anses oetiskt eller omoraliskt, kan leda till ekonomisk skada eller varumärkesskada för banken eller annan aktör i Swish-samarbetet, eller är diskriminerande på grund av etnicitet, religion, sexuell läggning eller kön. Bestämmelsen i första stycket i denna punkt 4 gäller också för det marknadsnamn som kunden själv väljer att använda för identifiering gentemot betalare i Swish. Sådant marknadsnamn får heller inte inkräkta på annans varumärke. Banken får omgående och utan att i förväg meddela kunden, ta bort kundens marknadsnamn från Swish Företag om banken har skälig anledning anta att kunden genom användandet av marknadsnamnet bryter mot vad som sägs ovan. Bestämmelsen i första stycket i denna punkt 4 innebär bland annat att Swish inte får erbjudas som betalningssätt beträffande: Produkter och tjänster som har utformats, säljs eller används i strid med svensk lag eller EU-förordning Produkter och tjänster som saknar av svensk myndighet föreskrivet godkännande, t.ex. samverkan med utländsk arrangör av spel och vadslagning. 5. Information om Swish till betalare Kunden åtar sig att i sin affärslokal, på sin webbplats eller på annat lämpligt sätt, lämna upplysning om att Swish accepteras för betalning av kundens varor och tjänster. Banken tillhandahåller informationsmaterial för detta syfte. Kunden får inte använda Swish varumärke, produktnamn eller logotyp i något annat syfte än att informera om att Swish accepteras för betalning av kundens varor och tjänster. 6. Kundens ansvar för att uppfylla sin bokföringsskyldighet m.m. Kunden får löpande redovisning av de betalningstransaktioner som genomförs genom Swish Företag i användargränssnittet i internetbanken eller annan kanal genom vilken banken tillhandahåller Swish Företag, samt i kontoinformation som lämnas i de övriga kanaler som kunden och banken har avtalat om. Den dokumentation som banken därvid tillhandahåller är inte ägnad att utgöra kvitto eller verifikation avseende den affärstransaktion för vilken betalning sker via Swish. Kunden ansvarar själv för att uppfylla de skyldigheter enligt lag och andra bestämmelser som gäller för den verksamhet som kunden bedriver, t.ex. att arkivera räkenskapsinformation och att erbjuda kvitto. 7. Behandling av betalarens personuppgifter Genomförandet av en betalning via Swish förutsätter att ett visst informationsutbyte sker vad avser betalarens personuppgifter. Kunden får inte behandla betalarens personuppgifter (t.ex. telefonnummer) som kunden får kännedom om genom en betalning via Swish för andra ändamål än sådana som sammanhänger med betalningen och för att fullgöra sådana skyldigheter som åligger kunden enligt lag. De personuppgifter som kunden får del av genom betalningsinformationen får därför t.ex. inte behandlas för att erbjuda betalaren varor och tjänster. Swish Företag

2 Swish Företag (2) 8. Kundens ansvar för ersättning till betalare Kunden ska hålla banken skadelös för eventuella krav från Kundens kunder med anledning av att Kunden inte fullgör sina skyldigheter enligt lag och avtalet om Swish Företag. 9. Förhindrande och utredning av brott m.m. Kunden åtar sig att i skälig omfattning samarbeta med banken för att förhindra och utreda misstänkta brottsliga handlingar med anknytning till Swish. Kunden åtar sig härvid att, i den utsträckning som gällande lagstiftning om behandling av personuppgifter tilllåter, till banken rapportera handlingar som kunden har anledning att misstänka utgör brott eller försök till brott, samt i motsvarande utsträckning till banken utlämna dokument och annan skriftlig och muntlig information som kan underlätta förhindrande och utredning av misstänkta brottsliga handlingar med anknytning till Swish. 10. Förbud mot att ta ut avgift av betalare Kunden får inte ta ut särskild avgift av betalare för betalning med Swish eller tillämpa ett högre pris för varor, tjänster eller andra nyttigheter som betalas via Swish. 11. Ändrade förhållanden Kunden ska utan dröjsmål meddela banken om ändrade förhållanden som är av betydelse för tillämpning av avtalet om Swish Företag. Sådana förhållanden är t.ex. kundens ägarförhållanden, adress, organisationsnummer, e-postadress, telefonnummer, verksamhet, produkt- eller tjänsteutbud, eller organisation. Vid ändringar som föranleder nytt registreringsbevis ska kopia av aktuellt registreringsbevis lämnas till banken. 12. Begränsning av tillgänglighet m.m. Banken får med omedelbar verkan begränsa tillgängligheten till Swish Företag t.ex. genom att bestämma en högsta gräns för antal transaktioner per tidsenhet och beloppsbegränsningar. Överskridande av sådana gränser kan medföra att viss transaktion inte kan genomföras. Banken informerar om sådana tillfälliga och mer varaktiga begränsningar i Produktinformationen. Banken får med omedelbar verkan helt eller delvis stänga kundens fortsatta åtkomst till Swish Företag, om banken finner att det av säkerhetsskäl lämpligen bör ske. Banken har vidare rätt att avbryta åtkomsten till Swish Företag för underhåll eller uppdatering. Betaltjänstleverantörer som är anslutna till Swish kan gentemot betalare tillämpa vissa gränser för högsta belopp för betalning per transaktion och/eller per tidsperiod. Överskridande av dessa gränser kan medföra att en eller flera betalningstransaktioner inte kan genomföras. Uppgift om vid var tid tillämpad beloppsbegränsning lämnas av betalarens betaltjänstleverantör. 13. Priser För Swish Företag betalar kunden det pris som framgår av vid var tid gällande prislista i Produktinformationen. 14. Ändring av villkor Banken har rätt att besluta om ändring av dessa Allmänna villkor. Det kan t.ex. ske med anledning av att förutsättningarna för att tillhandahålla Swish Företag förändras genom ny lagstiftning eller genom teknisk utveckling. Ändring som avses i första stycket i denna punkt träder i kraft tidigast en månad efter det att banken har informerat kunden om innebörden av ändringen samt de nya bestämmelserna. Om kunden inte godkänner ändringarna har kunden rätt att omedelbart och utan särskild avgift säga upp avtalet före den dag då ändringarna ska börja gälla. Om uppsägning inte görs anses kunden ha godkänt ändringarna. Om ny lagstiftning eller andra rättsregler träder i kraft omedelbart och detta medför att förutsättningarna för Företag förändras, får banken omgående ändra innehållet i avtalet. Ändring som är till fördel för kunden får utan hinder av bestämmelserna i denna punkt 14 tillämpas omedelbart. 15. Avtalstid, uppsägning m.m. Avtalet om Swish Företag gäller tills vidare. Kunden har rätt att när som helst säga upp avtalet att upphöra omedelbart och utan särskild avgift. Banken har rätt att säga upp avtalet att upphöra en månad efter uppsägningen. Banken har dock rätt att, utan att i förväg meddela kunden, säga upp avtalet att upphöra med omedelbar verkan om någon av följande omständigheter föreligger: a) Kunden i väsentligt avseende, eller vid upprepade tillfällen och trots anmodan om att vidta rättelse, bryter mot förpliktelse enligt detta avtal eller annat åtagande som kunden ingått med eller kan komma att ingå med banken. Så som ett väsentligt avtalsbrott anses varje överträdelse av bestämmelserna i punkterna 4, 5 andra stycket, 7 och 10 ovan, liksom även varje brott mot de ordnings- och säkerhetsregler och andra anvisningar som framgår av Produktinformationen. b) Det finns skälig anledning att anta att kunden inte kommer att fullgöra sina betalningsförpliktelser enligt avtalet eller i övrigt gentemot banken. c) Kund som är enskild näringsidkare avlider, god man eller förvaltare enligt föräldrabalken förordnas för kunden. d) Kunden träder i likvidation, försätts i konkurs, ansöker om konkurs, ställer in betalningarna, blir föremål för ackordsförfarande, företagsrekonstruktion eller annat liknande förfarande, eller enligt bankens skäliga uppfattning av andra orsaker kan antas vara på obestånd eller annars ha en osäker ekonomisk ställning. e) Kunden enligt bankens bedömning missbrukar Swish på ett sätt som kan förorsaka banken eller annan skada. f) Om för banken erforderliga avtal för tillhandahållandet av Swish upphör att gälla. g) Kunden har lämnat felaktiga eller vilseledande uppgifter vid avtalets ingående och de felaktiga eller vilseledande uppgifterna inte är av oväsentlig betydelse, h) Kundens verksamhet har ändrats eller enligt bankens skäliga uppfattning kan bedömas komma att förändras såvitt avser branschtillhörighet eller karaktär på ett sätt som har betydelse för betaltjänsten Swish Företag, Om kunden hos annan betaltjänstleverantör ansluter samma Swish-nummer till Swish Företag som kunden tilldelats med anledning av avtalet om Swish Företag upphör avtalet automatiskt utan föregående meddelande. 16. Tillgång till villkoren Kunden har rätt att på begäran erhålla avtalsvillkoren. De finns tillgängliga under bankens externa hemsida på Internet och på bankens kontor. De kan även rekvireras via Telefonbanken.

3 1(4) 1. FÖRHÅLLANDET MELLAN DESSA VILLKOR OCH ANDRA BESTÄMMELSER I Bankens ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M. M finns bestämmelser som i vissa avseenden reglerar förhållanden som också omfattas av dessa ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSTJÄNSTER M M I den mån dessa ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSTJÄNSTER M M innehåller bestämmelser som är oförenliga med bestämmelserna i ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M M ska bestämmelserna i dessa ALLMÄNNA VILLKOR FÖRE- TAGSTJÄNSTER M. M ha företräde. De särskilda produktvillkor som innefattas i detta dokument AVTAL OM FÖRETAGS- TJÄNSTER är ett tillägg till dessa ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSTJÄNSTER M M och utgör en integrerad del härav. I den mån dessa ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSTJÄNSTER M M innehåller bestämmelser som är oförenliga med särskilda villkor som gäller för visst kontoslag, viss produkt eller tjänst, ska de särskilda villkoren ha företräde. Kunden äger inte mot Banken åberopa något av de lagrum i Lag om betaltjänster beträffande Informationskrav vid tillhandahållande av betaltjänster och Genomförande av betaltjänster från vilka avvikelse kan ske genom avtal i enlighet med bestämmelser i nämnda lag. Strider bestämmelse i dessa ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSTJÄNSTER M M mot sådant lagrum, ska bestämmelsen i dessa ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSTJÄNSTER M M ha företräde. 2. DEFINITIONER M M I dessa ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSTJÄNSTER M M har följande begrepp här nedan angiven innebörd: Autogiro Tjänst för betalningstransaktioner där en betalning efter betalarens medgivande initieras av betalningsmottagaren och som administreras via Bankgirocentralen (BGC). Banken Bankdag Betalkonto Kontokort eller något annan personligt instrument eller person- lig rutin som används för att initiera en betalningsorder. Betalningsinstrument Bryttidpunkt Betalningstransaktion där Kundens motparts betalningsleveran- tör (bank) tillhandahåller sina betalningstjänster i annan stat än Sverige eller betalningstransaktionen genomförs i Sverige i annan valuta än svenska kronor. Internationell betalning Kunden Kombination av bokstäver, siffror eller symboler som tillhanda- hållits av Banken eller annan betaltjänstleverantör och som Kun- den ska uppge för att otvetydigt identifiera en annan betaltjänstanvändare eller dennes Betalkonto. Unik identifikations- kod Den bank som anges i Avtal om Företagstjänster Dag då bankernas kontor allmänt är bemannade och öppna för besök av allmänheten, med undantag för punkt 13 där innebörden är: Dag på vilken betalarens eller betalningsmottagarens betaltjänstleverantör, när denne medverkar till genomförandet av en betalningstransaktion, har öppet för verksamhet i den utsträckning som krävs för genomförande av en betalningstransaktion. Konto som är avsett för genomförande av betalningstransaktioner Tidpunkt som Banken fastställt efter vilken medel eller betalningsorder ska anses mottagna nästföljande Bankdag. Den fysiska eller juridiska person som anges i Avtal om Företagstjänster Ovanstående definitioner gäller även beträffande de särskilda villkoren för viss produkt eller tjänst såvida inte annat framgår i de särskilda villkoren för produkten/tjänsten. 3.SÄKERHET Kunden förbinder sig att följa de säkerhetsregler som Banken vid var tid tillämpar och som Banken meddelar Kunden. Kunden ska, om Banken begär det, vid överföring av betalningsunderlag per datamedium eller via teleförbindelse till och från Kunden, använda av Banken godkänt elektroniskt förändringsskydd. Därigenom är det möjligt för mottagaren att kontrollera att informationen förblivit opåverkad under överföringen. Kunden är skyldig att förvara program, koder och övrig information avseende det elektroniska förändringsskyddet på betryggande sätt. Banken friskriver sig från allt ansvar för skada som kan uppkomma genom obehörigt eller felaktigt utnyttjande av program, koder eller övrig information. Om Kunden har anledning anta att obehörig eller felaktig användning av en produkt eller tjänst förekommer ska Kunden omedelbart meddela Banken härom. 4. BEHÖRIGHETSKONTROLL M M Banken eller dess underleverantörer har rätt att utföra behörighetskontroll avseende Kunden med hjälp av en till Kunden lämnad unik kod/unikt lösenord (nedan kod ). Kunden ska väl förvara eventuella noteringar om kod, inte avslöja kod för obehörig, inte notera kod på ett sådant sätt eller förvara noteringen på sådant ställe att dess samband med Banken framgår, samt omedelbart meddela Banken vid misstanke om att någon obehörig fått kännedom om koden. Bestämmelser om vad som gäller Kundens och Bankens rättigheter, skyldigheter och ansvar vid nyttjande av Betalningsinstrument framgår av särskilda villkor för respektive Betalningsinstrument. 5. BEGRÄNSNINGAR I TILLHANDAHÅLLANDET AV PRODUKT/TJÄNST Banken har rätt att helt eller delvis tills vidare upphöra att tillhandahålla viss produkt eller tjänst om Banken anser att det lämpligen bör ske på grund av underhållsåtgärder eller av säkerhetsskäl. Banken garanterar inte att av Banken tillhandahållna produkter och tjänster alltid är tillgängliga. Banken har rätt att begränsa tillhandahållandet av viss produkt eller tjänst genom beloppsbegränsningar m m. Information om sådana vid var tid gällande begränsningar återfinns i användarmanualer eller lämnas av Banken till Kunden i annan ordning. 6. KUNDENS INFORMATION, REGISTRERING M M Kunden åtar sig att till Banken och/eller den Banken anvisar - vid varje tidpunkt och i enlighet med lämnade anvisningar, produktinformation, produktbilagor och användarmanualer - lämna den information som krävs för att uppdrag och instruktioner ska kunna fullgöras på överenskommet sätt. Kunden godkänner att lämnad information får lagras i register hos Banken eller dess underleverantör. Kunden åtar sig att, såsom säkerhetsbackup, spara de filer som överförts till eller från Kunden eller dennes underleverantör i tre månader efter det att överföringen blev utförd. Vad som sägs i detta stycke gäller inte beträffande Internetbanken - Företag annat än om Banken genom ny produktinformation påkallar att sådan backup ska sparas. 7. REKLAMATION Reklamation avseende vara, tjänst eller annan nyttighet som Kunden köpt eller erhållit av annan än Banken ska tillställas berörd leverantör. Fel i eller utebliven avi, faktura eller annan information från tredje part anmäls till den som avsänt eller borde ha avsänt informationen. 8. ALLMÄNT OM PRODUKTER OCH TJÄNSTER Efter särskilda överenskommelser tillhandahåller Banken produkter och tjänster för transaktioner, information etc. Kunden är skyldig att följa de särskilda villkor, anvisningar och användarmanualer för nyttjande av respektive produkt eller tjänst som Banken eller Bankens underleverantörer vid var tid meddelar. Rätten att utnyttja viss produkt eller tjänst gäller tills vidare. Banken bestämmer innehållet i respektive produkt/tjänst. Banken förbehåller sig rätten att förändra innehållet i viss produkt/tjänst. Banken är skyldig att i förväg informera om sådan förändring endast när detta innebär att de särskilda villkoren för avtalet om produkten/tjänsten i samband därmed ändras till Kontohavarens nackdel eller produktens/tjänstens egenskaper väsentligen förändras. Banken förbehåller sig även rätten att efter att ha informerat Kunden helt avskaffa viss produkt/tjänst. Om en produkt eller tjänst helt eller delvis avskaffas har Kunden rätt att säga upp avtalet enligt punkt 17 femte stycket nedan. Bestämmelser om vad som gäller Kundens och Bankens rättigheter, skyldigheter och ansvar vid nyttjande av Betalningsinstrument framgår av särskilda villkor för respektive Betalningsinstrument. 9. RÄTT ATT NYTTJA BANKENS EGENDOM M M Utfärdade Betalningsinstrument, checkblanketter, och motsvarande handlingar, programvara, säkerhetsutrustning m m är Bankens, alternativt anlitad tjänsteleverantörs/underleverantörs egendom. När rätten att utnyttja en produkt eller tjänst upphör, ska Kunden utan begäran omedelbart återlämna de checkblanketter, Betalningsinstrument och motsvarande handlingar, programvara m m som avser produkten/tjänsten i fråga. Detsamma gäller, när Kundens namn, adress eller annan uppgift om Kunden ändras på sådant sätt att de uppgifter som framgår av handlingen inte stämmer med de verkliga förhållandena. Kunden får inte upplåta, sälja eller på annat sätt förfoga över programvara eller annan upphovsrättsligt skyddad information. Kunden får inte heller kopiera eller på annat sätt mångfaldiga eller sprida sådan information. 10. KUNDENS ANSVAR FÖR EGEN UTRUSTNING För att kunna använda vissa av de produkter och tjänster som bankens tillhandahåller fordras särskild teknisk utrustning (t.ex. tonvalstelefon, dator och Internetuppkoppling) och programvara. Banken utvecklar kontinuerligt funktionaliteten på de produkter och tjänster som fordrar sådan särskild teknisk utrustning och Banken rekommenderar därför Kunden att anpassa och uppdatera sin tekniska utrustning och programvara så att de tekniska lösningar som Banken levererar för betaltjänster stöds. Kunden ansvarar alltid själv för tillgång till sin tekniska utrustning och programvara samt för de kostnader som är förknippade med anskaffning och uppdatering av teknisk utrustning och programvara, samt för abonnemangs- och användaravgifter för användning av de betaltjänster som här avses. Kunden ska visa normal aktsamhet och skydda sin tekniska utrustning mot obehörigt nyttjande, bl.a. genom att använda erforderliga skyddsåtgärder (t.ex. antivirusprogram och brandvägg). Ytterligare bestämmelser om vad som fordras i fråga om särskild teknisk utrustning i samband med nyttjande av betaltjänster finns i de särskilda villkoren för ifrågavarande betaltjänster och de kanaler genom vilka betaltjänsterna tillhandahålls (t.ex. Internetbanken och Telefonbanken). 11. BANKENS RÄTT ATT SPÄRRA TILLGÅNGEN TILL TJÄNSTER M M Banken har rätt att när som helst utan föregående meddelande till Kunden spärra Kundens fortsatta tillgång till avtalade produkter och tjänster om Kunden, enligt vad Banken har anledning att anta, bryter mot eller kommer att bryta mot detta avtal eller de särskilda villkor som gäller för tjänsten och avtalsbrottet inte är ringa. Varje brott mot ordnings- eller säkerhetsregler, mot lämnade anvisningar, vid var tid gällande produktinformation, produktbilagor eller användarmanualer ska anses vara ett inte ringa avtalsbrott.

4 2(4) Banken har motsvarande rätt att spärra tillgången till avtalade tjänster om Grund för uppsägning av avtalet föreligger enligt punkt 17, fjärde stycket. Kunden försätts i konkurs (eller ansökan därom görs), inleder ackordsförhandlingar, ställer in sina betalningar eller träder i likvidation (eller ansökt därom) eller om ansökan gjorts om företagsrekonstruktion (eller annat liknande förfarande påbörjats), Kunden bryter mot säkerhetsregel eller regel för hantering av identifieringsutrustning eller kod/lösenord, Kunden, enligt vad Banken har anledning att anta, på annat sätt handlar eller kommer att handla på sätt som kan orsaka Banken eller annan skada, eller Kontot till vilket tjänsten är ansluten spärras eller avslutas, Bankens rätt att spärra Betalningsinstrument, framgår av särskilda villkor för respektive Betalningsinstrument. 12. PRISER M M För avtalade produkter och tjänster betalar Kunden årspriser enligt de grunder och i den ordning som banken vid var tid tillämpar. De priser som gäller vid avtalets tecknande anges normalt i avtalet. Banken har rätt att efter meddelande till kunden ändra årspris med verkan fr o m kalenderåret närmast efter det kalenderår då avtalet ingicks. Om avtalet undertecknas under löpande kalenderår, betalar kunden endast för återstående antal hela månader under kalenderåret. Härutöver utgår i förekommande fall priser för transaktioner, information m m enligt de grunder som banken vid var tid tillämpar för respektive tjänst. Priser betalas genom automatisk överföring från av kunden anvisat konto eller på annat överenskommet sätt. Banken lämnar på begäran upplysningar om gällande priser och betalningsvillkor. Om pris inte betalas i tid, ska kunden, om banken begär det, betala dröjsmålsränta till banken på det förfallna beloppet tills betalning sker. Dröjsmålsräntan beräknas efter en årlig räntesats som motsvarar Sveriges Riksbanks vid varje tidpunkt gällande referensränta med ett tillägg om åtta procentenheter. Vid försenad betalning får Banken även debitera Kunden avgift för skriftlig betalningspåminnelse. Om Kunden inte följer reglerna för utnyttjandet av viss produkt eller tjänst, utgår pristillägg enligt de grunder som Banken vid var tid tillämpar. Banken har även rätt till ersättning för kostnader som kan hänföras till en produkt/tjänst, t ex för checkhantering, överföringsrutiner, betalningstjänster, porto, upplåtelse av programvara m m samt för att återta utfärdade checkblanketter, kort, betalorderblanketter för giroprodukter och motsvarande handlingar, programvara m m avseende andra tjänster. Om betalningsuppdrag till följd av myndighets åtgärd eller annan oförutsedd omständighet medför extra kostnad, har Banken rätt till ersättning för detta av Kunden. Banken har vidare rätt att med omedelbar verkan ensidigt justera priser för tjänster om det är påkallat till följd av lagstiftning, myndighets åtgärd t ex avseende mervärdesskatt eller ändring av porto. 13 BETALTJÄNSTER OCH BETALNINGSINSTRUMENT 13.1 ALLMÄNT Efter särskilda överenskommelser kan produkter och tjänster för genomförande av betalningstransaktioner anslutas till ett Betalkonto. Bestämmelser om vad som gäller Kundens och Bankens rättigheter, skyldigheter och ansvar vid nyttjande av sådana produkter och tjänster, Kundens skyldighet att spärranmäla och Bankens rätt att spärra Betalningsinstrument, samt Kundens ansvar för obehöriga transaktioner genomförda med Betalningsinstrument framgår av särskilda villkor för respektive produkt/tjänst. Denna punkt 13 ska endast tillämpas på betalningstransaktioner som utförs inom EES-området i euro, svenska kronor eller i någon annan av EES-ländernas valutor. För övriga betalningstransaktioner gäller de särskilda villkor som Banken tillhandahåller i samband med att betalningstransaktionen genomförs BETALNINGSTRANSAKTIONER Betalningstransaktioner till och från ett Betalkonto kan utföras via bankkontor, uttags- och insättningsautomater, kort, internet- och telefontjänster, överföringstjänster, giro- och andra betaltjänster som ansluts till kontot. Närmare bestämmelser om vad som gäller vid olika slag av betalningstransaktioner framgår av särskilda villkor för respektive betaltjänst eller Betalningsinstrument. Banken verkställer en betalningsorder antingen omgående eller på den senare dag som Kunden anger. Stående överföring innebär att Banken debiterar Kundens konto vid upprepade tillfällen med den av Kunden begärda periodiciteten till dess Kunden meddelat Banken annat. Om angiven överföringsdag infaller på dag som inte är Bankdag, verkställs betalningsuppdraget först den närmast därpå följande Bankdagen FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV EN BETALNINGSTRANS- AKTION Banken genomför en betalningstransaktion endast efter att Kunden har lämnat sitt godkännande i en betalningsorder. En betalningsorder ska innehålla information om betalningen enligt de anvisningar som gäller enligt särskilda villkor för respektive betaltjänst eller som Banken lämnar till Kunden i samband med att en betalningsorder lämnas. Detta gäller även betalningstransaktioner som Autogiro, stående överföringar samt andra betalningstransaktioner som initieras av betalningsmottagaren. Generellt gäller att Kunden alltid ska lämna uppgift om betalningsmottagarens bankkontonummer, gironummer eller annan motsvarande information, liksom information som gör det möjligt för betalningsmottagaren att identifiera betalningstransaktionen. Av särskilda villkor, anvisningar och formulär kan framgå vilka sådana uppgifter som för visst slag av betalningstransaktion utgör Unik identifikationskod. Vid Internationella betalningar till och från ett Betalkonto ska IBANnummer och BICkod användas som Unik identifikationskod. Om det är motiverat av särskilda skäl kan Banken och Kunden överenskomma att genomföra en Internationell betalning utan att Kunden har uppgivit IBAN-nummer och BIC-kod. Kundens och Kundens företrädare ska styrka sin identitet innan Banken är skyldig att utföra en betalningstransaktion. Banken är, även om övriga förutsättningar är uppfyllda, inte skyldig att genomföra en betalningstransaktion om det saknas medel för betalningstransaktionens genomförande på det av Kunden uppgivna Betalkontot. Alternativt får Banken senare göra ytterligare försök att debitera Betalkontot enligt de rutiner som Banken vid var tid tillämpar. Om täckning saknas på Kundens Betalkonto för genomförande av Kunden beordrad betalningstransaktion, kommer Banken att meddela detta på det sätt som framgår av särskilda villkor för respektive betaltjänst. Sådant meddelande kommer dock inte att lämnas för betalningstransaktioner som Autogiro, övriga betalningstransaktioner som har initierats av betalningsmottagaren, samt heller inte för stående överföringar GODKÄNNANDE OCH ÅTERKALLANDE AV BETALNINGSTRANSAKTION Ett godkännande till att genomföra en betalningstransaktion till eller från kontot som lämnas via bankkontor ska lämnas skriftligt på särskild blankett eller på annat sätt som Banken och Kunden kommer överens om. Betalningstransaktioner som sker på annat sätt än via bankkontor, ska godkännas på det sätt som framgår av särskilda villkor beträffande den betaltjänst via vilken betalningsordern lämnas, eller av andra anvisningar som Banken lämnar i samband med att betaltjänsten genomförs. Sedan Banken skriftligt har kvitterat mottagande av betalningsorder via bankkontor har Kunden inte rätt att återkalla den betalningsorder som avsåg den betalningstransaktionen. En betalningstransaktion som sker på annat sätt än via bankkontor, får återkallas endast på det sätt som framgår av särskilda villkor beträffande den betaltjänst via vilken betalningsordern lämnas, eller av andra anvisningar som Banken lämnar i samband med att betaltjänsten utförs. Kunden får återkalla en betalningsorder som avser en betalning som har initierats av betalningsmottagaren genom att kontakta Banken senast den tidpunkt på Bankdagen före förfallodagen som anges av Banken. För betalning via Autogiro får återkallelse även ske genom att kontakta betalningsmottagaren senast två Bankdagar före förfallodagen. Om Kunden vill att samtliga framtida betalningar till en betalningsmottagare ska stoppas, ska Kunden återkalla medgivandet i sin helhet. Bankens skyldigheter gentemot Kunden enligt detta stycke gäller från och med den 1 augusti 2010 eller det senare datum då Lag om betaltjänster träder ikraft. Ovanstående innebär att Kunden inte har ångerrätt beträffande en betalningstransaktion som har verkställts BANKENS MOTTAGANDE AV EN BETALNINGSORDER Banken ska, när Kunden lämnar en betalningsorder till eller från kontot via bankkontor, anses ha tagit emot betalningsordern när Banken har mottagit godkännande enligt punkt 13.4, eller vid den senare tidpunkt som Banken informerar om när godkännandet lämnas till Banken. Mottagande av betalningsorder som avser betalning på den senare dag som Kunden anger ska anses mottagen den dag då Kunden har angett att betalningstransaktionen ska genomföras. Vid vilken tidpunkt Banken ska anses ha tagit emot en betalningsorder vid betalningstransaktioner som sker på annat sätt än via bankkontor, framgår av särskilda villkor för den betaltjänst via vilken betalningsordern lämnas, eller av andra anvisningar som Banken lämnar i samband med att betaltjänsten utförs. Banken lämnar eller gör tillgänglig information om Bryttidpunkt för en betalningstransaktion i särskilda villkor för respektive betaltjänst och/eller när Kunden lämnar sitt godkännande enligt punkt Om tidpunkten för mottagande inte är en Bankdag i Sverige ska betalningsordern anses ha tagits emot under nästföljande Bankdag. Banken debiterar Betalkontot när den tar emot betalningsordern GENOMFÖRANDETID FÖR BETALNINGSTRANSAKTION Banken lämnar eller gör tillgänglig information om den maximala genomförandetiden för en betalningstransaktion i särskilda villkor för respektive betaltjänst och/eller nar Kunden lämnar sitt godkännande enligt punkt Generellt gäller vid betalningstransaktioner där dessa ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGS- TJÄNSTER M M på sätt som framgår av punkt 13.1 tredje stycket är tillämpliga, att; Beträffande betalningstransaktioner i svenska kronor som utförs inom Sverige och betalningstransaktioner i euro som utförs inom EES-området, kommer betalningstransaktionens belopp fram till den 1 januari 2012, att krediteras betalningsmottagarens betaltjänstleverantörs konto högst tre Bankdagar efter att Banken har mottagit betalningsordern och för tid därefter, senast vid slutet av nästföljande Bankdag. Dessa tider kan förlängas med ytterligare en Bankdag när det gäller betalningstransaktioner som initierats på papper. Beträffande Internationella betalningar inom EES-området som utförs i svenska kronor eller i valutan i annat EES-land som inte ingår i euroområdet, kommer betalningstransaktionens belopp att krediteras betalningsmottagarens betaltjänstleverantörs konto högst fyra Bankdagar efter att Banken har mottagit betalningsordern. Insättning av kontanter på Betalkonto i Betalkontots valuta som Kunden gör hos Banken är tillgängliga senast nästföljande Bankdag.

5 3(4) 13.7 INFORMATION OM BETALNINGSTRANSAKTIONER Banken lämnar eller gör tillgänglig information om genomförda betalningstransaktioner i samband med att betalningstransaktionen genomförs och genom transaktionssammanställningar. Sådan information lämnas eller görs tillgänglig i enlighet med överenskommelse mellan Kunden och Banken och de särskilda villkor som gäller för den kanal (t.ex. Internetbanken) genom vilken information lämnas. Pris för information om Betalningstransaktioner utgår i enlighet med Bankens vid var tid gällande prislista 13.8 ICKE GODKÄNDA OCH FELAKTIGT UTFÖRDA BETALNINGSTRANSAKTIO- NER Under punkterna nedan finns bestämmelser om reklamation och ansvar för icke godkända och felaktigt utförda betalningstransaktioner. Bestämmelser om vad som gäller beträffande reklamation, utredning och ansvar för icke godkända och felaktigt utförda betalningstransaktioner som genomförts med nyttjande av Betalningsinstrument, finns i särskilda villkor för respektive Betalningsinstrument KUNDENS SKYLDIGHET ATT REKLAMERA Kunden ska omedelbart ta del av och granska den information om genomförda betalningstransaktioner som har lämnats eller gjorts tillgänglig för Kunden i enlighet med punkt Kunden ska utan onödigt dröjsmål från det att denne fått kännedom om felaktigt genomförda, icke godkända/obehöriga betalningstransaktioner meddela Banken och begära rättelse, dock aldrig senare än tre månader efter att betalningstransaktionen debiterats Betalkontot. Vid utebliven eller sen reklamation får Kunden inte mot Banken åberopa att transaktionen har genomförts på ett felaktigt sätt eller skett obehörigen. Om Kunden nekar till att ha lämnat sitt medgivande till en genomförd betalningstransaktion eller hävdar att betalningstransaktionen inte genomförts på korrekt sätt, ska Kunden på Bankens begäran medverka till att Banken kan identifiera betalningstransaktionen samt genomföra nödvändig utredning av den icke godkända och genomförda betalningstransaktionen. Vid reklamation av en obehörig transaktion ska Kunden tillhandahålla Banken kopia av polisanmälan om Banken begär det ANSVAR FÖR EN BETALNINGSTRANSAKTIONS KORREKTA GENOMFÖR- ANDE ALLMÄNT Bankens ansvar för att genomföra betalningstransaktioner förutsätter att förutsättningarna för genomförande enligt punkt 13.3 är uppfyllda och beträffande icke godkända och felaktigt utförda betalningstransaktioner, att Kunden har på sätt och inom tid som framgår i punkt 13.9 meddelat Banken UNIK IDENTIFIKATIONSKOD Om den Unika identifikationskod som Kunden lämnar till Banken i samband med en betalningsorder är felaktig, ska Banken inte vara ansvarig för att betalningstransaktionen inte genomförts eller för brister i genomförandet av betalningstransaktionen. Banken åtar sig dock vidta skäliga åtgärder för att återvinna de medel som betalningstransaktionen avsåg. Banken äger rätt att ta ut en avgift av Kunden för återvinningen. Även om Kunden lämnar information utöver den Unika identifikationskoden är Banken endast ansvarig för genomförandet av betalningstransaktionen i enlighet med den Unika identifikationskod som betaltjänstanvändaren har angivit FRÅN BANKEN AVGÅENDE BETALNING Har Banken anlitat biträde av annan bank som anvisats av Kunden är Banken inte ansvarig för försummelse som ligger den anlitade Banken till last. Detsamma gäller när Banken i övrigt med tillbörlig omsorg anlitat biträde av annan bank. Skada som kan uppkomma i annat fall ska inte ersättas av Banken om Banken visat normal aktsamhet. Om det inte är möjligt att genomföra en betalningstransaktion trots att Banken har vidtagit alla rimliga åtgärder för att korrigera sakfel i betalningsordern och i övrigt eliminera hinder för att genomföra den, får Banken underlåta att genomföra betalningstransaktionen. Banken ska underrätta Kunden om sådan underlåtelse samt - i den mån det är möjligt med hänsyn till regler om banksekretess - ange skälen därför, senast vid den tidpunkt då medlen enligt punkt 13.6 skulle ha varit betalningsmottagaren tillhanda. För sådan underrättelse äger Banken, om det finns skälig grund för att underlåta att genomföra betalningstransaktionen, rätt att debitera särskild avgift TILL BANKEN ANKOMMANDE BETALNING Banken ska kreditera Kundens Betalkonto så snart som möjligt efter att Banken mottagit medlen. Innan överföring krediteras Kunden uttas avgift enligt Bankens prislista och/eller särskilda produktvillkor. Banken äger tillgodogöra sig avgiften genom avdrag från det överförda beloppet KUNDENS RÄTT TILL ERSÄTTNING Kontohavaren har rätt till ersättning för avgifter och ränta som orsakats denne på grund av att en betalningstransaktion inte genomförts eller genomförts bristfälligt under förutsättning att banken är ansvarig för att betalningstransaktionen genomförs korrekt 14. SERVICEFÖRETAG För att utföra de åtgärder som - enligt särskilda villkor för respektive produkt eller tjänst - ankommer på Kunden, får denne anlita serviceföretag som, när bankens så begär, tecknat leveransavtal med Banken rörande avtalad produkt eller tjänst. Återkallelse av sådant uppdrag till servicebyrå eller byte av servicebyrå ska omgående meddelas Banken eller den Banken anvisar. Kunden ansvarar för servicebyråns arbete som om Kunden själv utfört arbetet. Av servicebyrån mottaget meddelande ska anses ha kommit Kunden tillhanda vid samma tidpunkt. För det fall av Kunden anlitat serviceföretag ska få ta del av uppgifter rörande Kunden hos Banken och/eller hos Bankens underleverantörer eller utföra åtgärder för Kundens räkning hos Banken eller Bankens underleverantörer ansvarar Kunden för att erforderliga avtal/fullmakter för detta ändamål upprättas mellan Kunden och serviceföretaget. 15. SEKRETESS Parterna förbinder sig att iaktta sekretess rörande alla uppgifter om varandras verksamhet som de får kännedom om på grund av detta avtal. Banken har dock rätt att till tredje part lämna den information som skäligen erfordras för att Banken ska kunna utföra avtalade tjänster och hantera reklamationer. 16. ÄNDRING AV VILLKOR Banken ska på det sätt som anges i punkt 19 meddela ändringar i dessa ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSTJÄNSTER M M minst en månad innan de ska börja gälla. Om Kunden inte godkänner ändringarna har Kunden rätt att omedelbart och avgiftsfritt säga upp avtalet för vilket dessa ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSTJÄNSTER M. M gäller före den dag då ändringarna ska börja gälla. Om uppsägning inte görs anses Kunden ha godkänt ändringarna. Om ny lagstiftning eller andra rättsregler träder i kraft omedelbart och detta medför att förutsättningarna för tillämpningen av dessa ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSTJÄNS- TER M M förändras, får dock Banken omgående ändra innehållet i dessa ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSTJÄNSTER M M 17. AVTALSTID, UPPSÄGNING M M Avtalet gäller fr.o.m. den dag båda parter undertecknat det och till utgången av samma kalenderår. Om avtalet inte sägs upp senast den 30 november det år avtalet ingås, förlängs giltighetstiden med ett kalenderår. Därefter förlängs avtalet med ytterligare ett kalenderår i taget såvida det inte sägs upp senast den 30 november under löpande avtalsperiod. Uppsägning ska ske skriftligen. Utan hinder av bestämmelserna i första stycket i denna punkt gäller följande bestämmelser. Banken har rätt att säga upp avtalet att upphöra omedelbart om någon av följande omständigheter föreligger: Kunden fullgör inte sina åtaganden enligt detta avtal eller i övrigt mot Banken och avtalsbrottet inte får anses som ringa. Det finns skälig anledning anta, att Kunden inte kommer att fullgöra sina förpliktelser enligt avtalet eller i övrigt mot Banken. Om Banken helt eller delvis avskaffar en produkt eller tjänst som omfattas av avtalet, har Kunden rätt att genast säga upp avtalet. Avtalet upphör då att gälla den dag Banken tar emot uppsägningen. Kunden har efter uppsägning av avtal, rätt att på begäran återfå del av erlagt årspris för det antal hela månader som återstår av löpande kalenderår. Varje hel månad berättigar härvid Kunden att återfå 1/12 av erlagt årspris. När ett avtal för vilket dessa ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSTJÄNSTER M M gäller, upphör under löpande giltighetstid på grund av uppsägning eller av annan anledning, upphör samtidigt rätten att använda Betalningsinstrument för nya betalningar/ kontantuttag. Gällande kontobestämmelser ska därvid tillämpas för samtlig skuld som belastar ett konto. Detta innebär bl.a. att Kunden är betalningsskyldig såväl för transaktion som genomförs innan ett konto sagts upp men som bokförs på kontot först efter uppsägningstidpunkten som för transaktioner som genomförs trots att rätten att använda Betalningsinstrument har upphört. 18. INFORMATION OM VILLKOR Kunden har på begäran rätt att kostnadsfritt få del av dessa ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSTJÄNSTER. Om Kunden har tillgång till Internetbank kan information och villkor hämtas via Internetbanken. I annat fall, eller om Kunden särskilt begär det, skickas villkoren per post till Kontohavarens folkbokföringsadress eller annan av Kunden angiven adress. 19. MEDDELANDEN Meddelande som gäller förhållanden som regleras av dessa ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSTJÄNSTER M M ska lämnas skriftligen. Med skriftligt meddelande avses här även sådana elektroniska meddelanden som anges nedan. Uppsägning av avtal får dock inte ske genom elektroniskt meddelande. Har meddelande av Banken avsänts i brev till Kunden under dennes till Banken uppgivna adress eller ny adress, som är känd för Banken, ska meddelandet anses ha kommit Kunden tillhanda senast sjunde Bankdagen efter avsändandet. Har meddelandet avsänts genom telefax eller elektronisk post ska detta anses ha nått Kunden senast 24 timmar efter avsändandet. Information från Banken kan lämnas via elektronisk post till den adress för elektronisk post som Kunden meddelat Banken, eller via meddelande inom Kundens Internetbank. Meddelanden från Banken vilka är av allmän karaktär, dvs. meddelanden som rör alla eller flertalet Kunder, kan också lämnas genom annonsering i dagspress, i informationsfoldrar eller på annat liknande sätt såvida det inte framgår annat av annan bestämmelse i dessa ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSTJÄNSTER M M eller i särskilda villkor för konto, eller tjänst/produkt.

6 4(4) Kunden ska omedelbart meddela Banken och dess underleverantörer om ändrad firma, adress och övriga ändrade kontaktuppgifter som är av betydelse för Bankens möjlighet lämna meddelanden till Kunden. Bestämmelserna i denna punkt gäller inte meddelande för avbrytande av preskription. 20. KUNDENS ANSVAR Kunden är skyldig att följa de anvisningar och användarmanualer för utnyttjandet av respektive produkt/tjänst som Banken eller Bankens underleverantörer vid var tid meddelar. Kunden ansvarar gentemot Banken och tredje man för skada som uppkommer genom obehörigt utnyttjande eller annan uppsåtlig eller oaktsam åtgärd eller underlåtenhet med programvara, säkerhetsutrustning, blankett, Betalningsinstrument liksom anan anordning eller rutin som inte utgör Betalningsinstrument, handling, kuvert, avstämningsuppgift eller annan information. Detta gäller även vid teleöverföring eller överföring med hjälp av brev eller automatisk databehandling. Ansvaret gäller oberoende av om skadan har vållats t ex av Kunden själv, av hos Kunden anställd person, av fullmaktshavare eller av Kunden anlitat bud eller serviceföretag. Ansvaret gäller även vid brottsligt förfarande med ovan nämnd utrustning eller information. Kunden ansvarar ensam för skada i anledning av att betalningsinformation överlämnas vid en för sen tidpunkt eller att den är behäftad med sådant fel att en korrekt behandling inte är möjlig. Kunden ansvarar ensam för den skada som drabbar denne på grund av fel eller brist i Kundens data- och kommunikationsutrustning, programvara eller Internetabonnemang. 21. BEGRÄNSNING AV BANKENS ANSVAR Banken är inte ansvarig för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Banken själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av Banken, om den varit normalt aktsam. Banken ansvarar inte för indirekt skada. Föreligger hinder för Banken att verkställa betalning eller att vidta annan åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört. I händelse av uppskjuten betalning ska Banken, om ränta är utfäst, betala ränta efter den räntesats som gällde på förfallodagen. Är ränta inte utfäst är Banken inte skyldig att betala ränta efter högre räntesats än som motsvarar den av Riksbanken fastställda, vid varje tid gällande referensräntan enligt 9 räntelagen (1975:635) med tillägg av två procentenheter. Är Banken till följd av omständighet som anges i första stycket förhindrad att ta emot betalning, har Banken för den tid under vilken hindret förelegat rätt till ränta endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen. Banken svarar inte för skador som uppkommer i anledning av att obehörig använt personlig kod. Banken eller dess underleverantörer ansvarar inte heller för skada på betalningsunderlag - datamedium, lista, teleöverföring, avstämningsuppgift eller liknande - som uppkommer under överföring från Kunden till Banken eller underleverantör eller omvänt. Banken ansvarar inte för skada som uppkommer i anledning av att Kunden inte får tillgång till viss produkt eller tjänst, åtkomsten till viss produkt eller tjänst fördröjs, meddelande förloras, försenas eller förvanskas på grund av driftavbrott eller andra störningar i Kundens eller tredje parts system eller programvara eller i kommunikationen mellan Kunden och Banken (eller omvänt) eller av annat likartat skäl, eller information som överförs via kommunikationsnät utanför Banken obehörigen avlyssnas eller förändras. När Kunden vid köp av varor, tjänster eller andra nyttigheter betalar genom debitering av konto i Banken, gäller följande. Bankens uppdrag avser endast medverkan vid överföring av betalningen. Banken är inte under några förhållanden ansvarig för varornas, tjänsternas etc mängd, skick eller kvalitet, utebliven eller felaktig leverans eller liknande. Om Kunden anmält till Banken att avier, fakturor eller annan information från tredje part under medverkan av Banken får sändas elektroniskt till Kunden, gäller följande såvida inte annat uttryckligen överenskommits skriftligt. Banken är inte avtalspart till Kunden, utan är underleverantör till den som avsänder informationen. Banken är inte gentemot Kunden ansvarig för utebliven eller felaktig information eller liknande. Om Banken är ansvarig för skada i samband med genomförande av betalningstransaktion är Bankens ansvar förutom att i förekommande fall återställa det belopp som transaktionen avser - begränsat till vad som motsvarar ränta på det belopp som inte rätteligen förmedlats. Ränta ska därvid högst motsvara den av Sveriges Riksbank fastställda vid varje tid gällande referensräntan med tillägg av fyra procentenheter. Räntan ska utgå från den dag betalningsmottagaren skulle ha fått betalning med hänsyn till bestämmelserna i särskilda villkor och de rutiner som i förekommande fall tillämpas av annan bank som anlitats eller bort anlitas för att fullfölja uppdraget. Ränta ska utgå till och med den dag betalningsmottagaren eller dennes bank erhållit eller erbjudits likvid. Om Banken är ansvarig för skada som uppkommit vid försenad eller utebliven betalning till plusgirokonto eller via betalningsmottagares bankgironummer, är Banken inte skyldig att ersätta skadan i vidare omfattning än vad som enligt vid var tid gällande bestämmelser kan utgå som ersättning från Plusgirot eller Bankgirot till följd av fel eller försummelse i deras hantering. Med Banken avses i denna punkt även av Banken anlitad underleverantör. Beträffande Bankens ansvar för genomförande av betaltjänster gäller i stället för styckena ett och två i denna punkt, följande. Banken ansvarar vid genomförande av betaltjänster inte för skada som beror av osedvanliga eller oförutsägbara omständigheter som Banken inte har något inflytande över och vars konsekvenser hade varit omöjliga för Banken att avvärja trots alla ansträngningar. Banken ansvarar inte heller då Banken handlar i enlighet med svensk lag eller unionsrätt. 22. REKLAMATION, KLAGOMÅL OCH TVIST Om Kunden är missnöjd med Bankens hantering av ett konto eller en produkt/tjänst för vilket dessa ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSTJÄNSTER M M gäller bör Kunden i första hand kontakta Banken genom besök på det lokala bankkontoret, via Telefonbanken eller meddelande i Internetbanken. Om Kunden efter sådan kontakt fortfarande inte är nöjd finns möjlighet att kontakta Bankens kundombudsman. Eventuella tvister i anledning av AVTAL OM FÖRETAGSTJÄNSTER inklusive dessa ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSTJÄNSTER M M, de särskilda avtalen/villkoren för viss tjänst samt ur nämnda avtal härflytande rättsförhållanden, ska avgöras i Sverige av svensk domstol och med tillämpning av svensk rätt. Svenska lagvalsregler ska dock inte vara tillämpliga. Banken har dock rätt att vidta rättsliga åtgärder mot Kunden vid domstol i det land där denne har sitt hemvist, säte eller driftställe eller där Kunden har tillgångar. FINANSIELL INFORMATION Kunden kan genom en tjänst komma att få information om t ex valutakurser eller börskurser eller annan information såsom ekonomiska analyser eller analyshjälpmedel. Kunden uppmanas härmed att alltid basera sina ekonomiska beslut även på annat underlag. INFORMATION OM PERSONUPPGIFTSBEHANDLING Banken behandlar som personuppgiftsansvarig, personuppgifter som lämnas till Banken i samband med ansökan, intresseanmälan och när avtal träffas om konton, krediter, produkter och tjänster, samt även personuppgifter som registreras i övrigt i samband med administration av avtal. Banken uppdaterar adressuppgifter löpande via det statliga personadressregistret. Ändamålet med bankens personuppgiftsbehandling är att samla in och kontrollera personuppgifter inför beslut, att administrera och fullgöra ingångna avtal, att upprätta underlag för finansiell rådgivning, samt att uppfylla sina förpliktelser enligt lag. Banken behandlar vidare personuppgifter inom ramen för marknads- och kundanalyser som utgör underlag för marknadsföring, metod- och affärsutveckling, samt riskhantering. Med riskhantering avses även behandling av uppgifter om kredittagare och krediter för kvalitetsbedömning av krediter för kapitaltäckningsändamål. Personuppgifter kan såvida kunden eller kundens företrädare inte har begärt direktreklamspärr också komma att behandlas för marknadsföringsändamål. Personuppgifter som Kunden eller Kundens företrädare lämnar till Banken i en betalningsorder används för att genomföra betalningstransaktionen, samt för vidtagande av åtgärder som Kunden har begärt innan eller efter Banken har mottagit betalningsordern. Detta inkluderar bl.a. uppgifter om kontakter mellan Kunden/Kundens företrädare och Banken, samt uppgifter om betalningstransaktionen. Personuppgifter lämnas också till myndigheter enligt gällande lagstiftning. Arkivering sker enligt gällande bokföringslagstiftning. Personuppgifterna behandlas av Banken och det bolag i Swedbankkoncernen och andra bolag som Banken samarbetar med för betalningstransaktionens genomförande, t.ex. Bankgirocentralen och Swift (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). Transaktioner via Swift medför att personuppgifter i uppdraget behandlas i Swifts centrala transaktionsdatabaser såväl i Europa som i USA. Information från betalningsordern kan därmed också komma att lämnas ut till myndigheter i andra länder än Sverige enligt lokal lagstiftning. Banken kommer att lämna information om Kunden och kontonummer (IBAN) till betalningsmottagarens bank i enlighet med bestämmelse i Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 1781/2006. Personuppgifter kan också komma att behandlas av de bolag i Swedbankkoncernen med vilka Banken samarbetar, samt av samarbetspartners till Banken och bolag i Swedbankkoncernen i förhållanden som avser Bankens och Swedbankkoncernens konton, krediter, produkter och tjänster. Personuppgifter lämnas dock endast ut till annan om det är tillåtet med hänsyn till banksekretessen. Information om behandling av personuppgifter lämnas av bankens kontor och Telefonbanken, vilka också tar emot begäran direktreklamspärr och begäran om rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter

ALLMÄNNA VILLKOR Valutakonto Utgivningsdatum 2010-12-31

ALLMÄNNA VILLKOR Valutakonto Utgivningsdatum 2010-12-31 1(5) 1. DEFINITIONER I dessa ALLMÄNNA VILLKOR VALUTAKONTO har följande begrepp här nedan angiven innebörd: med erforderliga handlingar som ska företes för Banken. Behörighetshandlingar avseende juridisk

Läs mer

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa.

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa. Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal, vilka jag förbinder mig att följa. Jag lämnar härmed samtycke till behandling av personuppgifter

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING, INTERNETBANK M.M. FÖRETAG 2016-05-23

ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING, INTERNETBANK M.M. FÖRETAG 2016-05-23 ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING, INTERNETBANK M.M. FÖRETAG 2016-05-23 1.ALLMÄNT Tjänsterna i dessa allmänna villkor tillhandahålls av Ekobanken medlemsbank banken, org.nr. 516401-9993, Box 64, 153 22 Järna,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR TELEFONBANKEN OCH INTERNETBANKEN KONSUMENT 2013-01-01

ALLMÄNNA VILLKOR TELEFONBANKEN OCH INTERNETBANKEN KONSUMENT 2013-01-01 1. ALLMÄNT Tjänsterna i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Öresund AB (publ) (banken), org.nr. 516406-0088, Box 466, 201 24 Malmö, tfn. 010-4999010 (Telefonbanken), webbplats: www.sparbankenoresund.se,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON. ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01. Sid 1 (5)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON. ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01. Sid 1 (5) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON Sid 1 (5) ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg, Tfn växel:

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER Parter är Avida Finans AB, nedan kallad Avida, och den eller de som tecknat avtal med Avida om Avidas tjänster och för vilken respektive ett konto förs, nedan

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON Sid 1 (5) ( RBAV05 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-01-01 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg, Tfn växel:

Läs mer

Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016

Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016 Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016 1. Allmänt Parter är ViaSpar Finans AB, nedan kallat ViaSpar, org nr 559010-8816, Holländargatan 27, 11359 Stockholm, tel: 08 12 44 60 10,

Läs mer

SÖDERTÄLJE GYM AB. Allmänna villkor för medlemskap i 8T. Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1.

SÖDERTÄLJE GYM AB. Allmänna villkor för medlemskap i 8T. Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1. Allmänna villkor för medlemskap i 8T Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i 8T mellan

Läs mer

KONTOANSÖKAN HSB Bosparkonto

KONTOANSÖKAN HSB Bosparkonto KONTOANSÖKAN HSB Bosparkonto Kontonummer (fylls i av banken) Obligatoriska uppgifter (Är kontohavaren omyndig anges även samtliga förmyndare) Kontohavare Namn Utdelningsadress Telefon dagtid (även riktnr)

Läs mer

PRODUKTVILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S LÖNEKONTO

PRODUKTVILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S LÖNEKONTO PRODUKTVILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S LÖNEKONTO 1. DEFINITIONER Avtal: Kundens ansökan angående FOREX Bank AB:s Lönekonto tillsammans med dessa produktvillkor och de allmänna villkoren. Beviljad kredit: Den

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT VISA OCH BANKKORT VISA ONLINE 2010-08-01

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT VISA OCH BANKKORT VISA ONLINE 2010-08-01 ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT VISA OCH BANKKORT VISA ONLINE 2010-08-01 1. ALLMÄNT Tjänsten i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Syd banken, org.nr. 548000-7425, Box 252, 271 25 YSTAD, tfn 0411-82 20

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

Villkor. Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-12-01. Innehållsförteckning 1 Inledning

Villkor. Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-12-01. Innehållsförteckning 1 Inledning Villkor Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-12-01 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Definitioner och begreppsförklaringar 3 Användarmanualer 4 Tillgång till tjänster m.m.

Läs mer

www.danskebank.se/myndighet Villkorsbok Företag Kundavtal Staten

www.danskebank.se/myndighet Villkorsbok Företag Kundavtal Staten www.danskebank.se/myndighet Villkorsbok Företag Kundavtal Staten Fr o m 19 Oktober 2015 Innehållsförteckning Generella villkor... 3 Kontovillkor Företag...12 Villkor för Företagskonto och Depåkonto Kontotypvillkor

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 30 april 2010 Nr 290 304 INNEHÅLL Nr Sidan 290 Betaltjänstlag... 1121 291 Lag om ändring av 7 kap. 19 i konsumentskyddslagen... 1144 292 Lag

Läs mer

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster:

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: (gäller från och med den 1 december 2014) 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fält Communications AB ( Fältcom ) tillhandahåller tjänster

Läs mer

Brukskonto 1 (6) Särskilda och allmänna villkor 04.14

Brukskonto 1 (6) Särskilda och allmänna villkor 04.14 Brukskonto 1 (6) Särskilda villkor Definition av kontot Brukskonto är avsett för skötsel av dagliga bankärenden och omfattas inte av uttagsbegränsningar. Inlåningsränta Inlåningsränta på kontot: 0,00 %

Läs mer

Villkor Bankprodukter/tjänster för företag Uppdaterade per 2010-09-01 (För Avtal ingångna fr.o.m. 2010-07-05 gäller dessa villkor omedelbart.

Villkor Bankprodukter/tjänster för företag Uppdaterade per 2010-09-01 (För Avtal ingångna fr.o.m. 2010-07-05 gäller dessa villkor omedelbart. Uppdaterade per 2010-09-01 (För Avtal ingångna fr.o.m. 2010-07-05 gäller dessa villkor omedelbart.) Innehållsförteckning 1 Allmänna villkor 1.1 Struktur och omfattning 1.2 Definitioner och begreppsförklaringar

Läs mer

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank.

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank. Allmänna villkor för betaltjänster Sida 1 av 6 Allmänna villkor för betaltjänster 1. Definitioner Netfonds Bank Netfonds Bank AS, org.nr. 976 546 180 Bankdag En dag när medverkande betaltjänstleverantörer

Läs mer

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR SVENSKA SPEL Gäller fr o m den 27 november 2009 1 Allmänt... 3 2 Prenumerant... 3 3 Avtal om Prenumeration... 3 4 Betalning via autogiro... 3 5 Upphörande av Prenumeration...

Läs mer

Anmälan/byte av behörighet SBABs kontotjänst, bostadsrättsförening

Anmälan/byte av behörighet SBABs kontotjänst, bostadsrättsförening Anmälan/byte av behörighet SBABs kontotjänst, bostadsrättsförening Undertecknade personer - förbinder sig att följa de anvisningar som SBAB Bank AB (publ), vid var tid, lämnar om nyttjandet av aktuella

Läs mer

Speciella villkor för 1 (5) för tidsbundet konto

Speciella villkor för 1 (5) för tidsbundet konto Speciella villkor för 1 (5) Inlåningsränta Inlåningsräntan är fast under hela insättningsperioden. Beräkning och betalning av inlåningsränta Ränta beräknas från insättningsdagen till förfallodagen, exklusive

Läs mer

Kontobestämmelser för euroshell Företagskort

Kontobestämmelser för euroshell Företagskort 1. Parter/Definition St1: St1 Sverige AB, org. nr 556308-5942, tillika kortutgivare, kreditgivare och kontohållare. Konto: Kontohavarens konto hos St1 för vilket ett kreditutrymme beviljats som Kortinnehavare

Läs mer

Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank.

Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank. BASKONTO Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank. Definitioner m.m.... 1 Allmän produktbeskrivning... 2 Betalningar till och från kontot... 2 Begränsningar

Läs mer

Gäller från och med 2011-10-01

Gäller från och med 2011-10-01 1 (7) Gäller från och med 2011-10-01 1 Definitioner Arbetsdag: Avtalat Leveransdag: Beställning: Beställningsbekräftelse: Faktisk Leveransdag: Fastighetsnät: Fel: Hyresavtal: Klarrapport: Mindre anpassning

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande Allmänna villkor Konsulttjänster - Resurs 1 (10) ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS Dessa allmänna villkor gäller vid utförande av konsulttjänst där leverantören ställer viss resurs till kundens förfogande.

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (12) Dnr: 2015:190 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx)

Läs mer

Avtal investerin ssparkonto ISK Allmänna villkor för Investeringssparkonto 2012-01-01

Avtal investerin ssparkonto ISK Allmänna villkor för Investeringssparkonto 2012-01-01 Avtal investerin ssparkonto ISK Allmänna villkor för Investeringssparkonto 2012-01-01 Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller

Läs mer

GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT 203-09 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013

GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT 203-09 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013 203-09 sida 1 (4) Representativt exempel Kreditbelopp: 25 000 kr Årsränta: 14,95 % Räntefritt: 30 dagar Avbetalning: Återbetalt under 12 månader Effektiv ränta: 13,34 % Genomsnittlig månadsbetalning: 2

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag AVTALSVILLKOR 1(8) Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag Gäller från och med 2013-11-01. 1 Allmänt 1.1, 556016-2561, nedan Skellefteå Kraft, förfogar över ett kommunikationsnät med bredbandskapacitet.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR Företagstjänster m.m.

ALLMÄNNA VILLKOR Företagstjänster m.m. Utgivningsdatum 2014-11-14 1(36) 1. FÖRHÅLLANDET MELLAN DESSA VILLKOR OCH ANDRA BESTÄMMELSER I Bankens ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M. M finns bestämmelser som i vissa avseenden reglerar förhållanden som

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE Genom att beställa tjänster från MedSpace har Användaren accepterat dessa Allmänna Villkor. Dessa Allmänna Villkor finns tillgängliga på MedSpace webbsida och kan erhållas

Läs mer

Leverantör: Telecom3 Sverige AB ( T3 ), Org.nr: 556642-1763, Västra Esplanaden 2, 903 26 Umeå. Tel: 0770-350 330

Leverantör: Telecom3 Sverige AB ( T3 ), Org.nr: 556642-1763, Västra Esplanaden 2, 903 26 Umeå. Tel: 0770-350 330 Detta Kundavtal ("Avtalet") mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person som anges under punkten 1 nedan ("Kunden") gäller för de tjänster och den utrustning som T3 tillhandahåller Kunden från

Läs mer

Företagsnamn:.. ( EDI-användaren ) Adress:... Organisationsnummer:

Företagsnamn:.. ( EDI-användaren ) Adress:... Organisationsnummer: SvK1000, v3.3, 2014-03-26 AVTAL 2015/1169 EDI-avtal för el- och naturgasmarknaden PARTER Affärsverket svenska kraftnät ( Svenska kraftnät ) Box 1200 172 24 Sundbyberg Organisationsnummer: 202100-4284 Företagsnamn:..

Läs mer

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT Öresundskraft AB, org nr 556089-7851 ( Öresundskraft ) och nedan angiven fastighetsägare ( Fastighetsägaren ) har ingått avtal på de villkor som framgår

Läs mer

Allmänna Kundvillkor för spel via Internet samt Spelkonto

Allmänna Kundvillkor för spel via Internet samt Spelkonto Allmänna Kundvillkor för spel via Internet samt Spelkonto 2012-11-27 Uppdaterade 2014-02-12 1 ALLMÄNT 4 1.1 GENERELLT 4 1.2 VILLKORENS GILTIGHET OCH ÄNDRING AV VILLKOR 4 1.3 BEGREPP OCH DEFINITIONER 4

Läs mer

Villkor och övrig information

Villkor och övrig information Villkor och övrig information Som du kanske vet tillhör ert Sparbanken Öresund-kontor numera Sparbanken Skåne och till hösten, preliminärt i mitten av oktober, är det dags att ersätta era produkter och

Läs mer

Leveransavtalsvillkor

Leveransavtalsvillkor 1 (9) Leveransavtalsvillkor Leverans av kuverteringsmaskin och leverans av fullservice av kuverteringsmaskin Nedan följer de avtalsvillkor som ska gälla för leveransen. Avtalsvillkoren godkänns i sin helhet

Läs mer

Vänligen kryssa för val av faktureringsperiod och betaltid samt val av fakturamodell.

Vänligen kryssa för val av faktureringsperiod och betaltid samt val av fakturamodell. Ansökan SAS Faktura Vi ansöker härmed och accepterar betalningsansvar för SAS Faktura. Företagets fullständiga namn Företagets organisationsnummer Adress Postnummer Postadress Företagets kontaktperson

Läs mer

Barnförsäkring 2015-01-01 2015-12-31. Försäkringsbelopp och pris

Barnförsäkring 2015-01-01 2015-12-31. Försäkringsbelopp och pris Barnförsäkring 2015-01-01 2015-12-31 Försäkringsbelopp och pris Försäkringsbelopp Pris Invaliditetsbelopp (Grundbelopp), kr Maximal ersättning vid invaliditet *, kr Per helår, kr Per månad, kr 10 basbelopp

Läs mer

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2014/2018 AVSEENDE KÖP AV B-AKTIER I B&B TOOLS AB (publ)

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2014/2018 AVSEENDE KÖP AV B-AKTIER I B&B TOOLS AB (publ) VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2014/2018 AVSEENDE KÖP AV B-AKTIER I B&B TOOLS AB (publ) Augusti 2014 2 1 DEFINITIONER I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörden som angivits nedan. Bankdag

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014 Utgivna av IT&Telekomföretagen 2014 Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att tillämpas när leverantören tillhandahåller en standardiserad och varaktig

Läs mer

ANVÄNDARAVTAL PARTER AVTALSTID ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN

ANVÄNDARAVTAL PARTER AVTALSTID ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN ANVÄNDARAVTAL PARTER I avtalstexten nedan kallas Du/Ditt företag för Användaren och Apptech 24 AB, 556870-0230, Sjötullsgatan 16, 82450 Hudiksvall, för Apptech. De tjänster som Du faktureras för kallas

Läs mer

Allmänna Villkor M2M G-Tre GSM kort 2010-12-06

Allmänna Villkor M2M G-Tre GSM kort 2010-12-06 Allmänna Villkor M2M G-Tre GSM kort 2010-12-06 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då bolag inom G-Tre Säkerhetsteknik Koncernen tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR 1. BAKGRUND 1.1 Samport Payment Services AB ( Bolaget ) är ett företag som för sina kunders räkning hanterar elektroniska betalningar vid såväl fysisk handel, telefoni som vid handel

Läs mer

Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna

Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna 1(10) Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna 2(10) 1 Ramavtal Detta ramavtal är upprättat efter upphandling med ärendenummer DUC 2014/506/50 Ramavtalet har träffats mellan nedanstående parter

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH ANKOMMANDE VALUTABETALNINGAR

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH ANKOMMANDE VALUTABETALNINGAR ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH ANKOMMANDE Dessa allmänna villkor för valutabetalningar har utarbetats vid Danske Bank på basis av de modellvillkor som utarbetats av Finansbranschens Centralförbund (FC).

Läs mer

Konsumentkredit Kreditnummer. Kreditgivare Kreditgivarens adress Kontor. Kredittagare. Kreditbelopp Kr (med bokstäver) Kr (med siffror) Kredittid

Konsumentkredit Kreditnummer. Kreditgivare Kreditgivarens adress Kontor. Kredittagare. Kreditbelopp Kr (med bokstäver) Kr (med siffror) Kredittid SVENSKA BANKEN KONTOKREDITKONTRAKT K Konsumentkredit Kreditnummer Kreditgivare Kreditgivarens adress Kontor Organisationsnr Kreditförmedlare (i tillämpliga fall) Kreditförmedlarens adress Kreditförmedlarens

Läs mer

BASKONTO. Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank.

BASKONTO. Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank. BASKONTO Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank. Definitioner m.m.... 1 Allmän produktbeskrivning... 2 Betalningar till och från kontot... 2 Begränsningar

Läs mer

Villkor. Allmän information. S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015

Villkor. Allmän information. S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER NORDKINN FIXED INCOME MACRO FUND (SEK) A

FONDBESTÄMMELSER NORDKINN FIXED INCOME MACRO FUND (SEK) A FONDBESTÄMMELSER NORDKINN FIXED INCOME MACRO FUND (SEK) A 1 Fondens beteckning och rättsliga ställning Den alternativa investeringsfondens namn är Nordkinn Fixed Income Macro Fund (SEK) A, nedan fonden.

Läs mer

KUNDAVTAL TELECOM 3 SVERIGE AB 1/5

KUNDAVTAL TELECOM 3 SVERIGE AB 1/5 1/5 Detta Kundavtal ("Avtalet") mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person som anges under punkten 1 nedan ("Kunden") gäller för de tjänster och den utrustning som T3 tillhandahåller Kunden

Läs mer

SWISH företag. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor från 2014-06-12. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om Swish Företag

SWISH företag. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor från 2014-06-12. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om Swish Företag SWISH företag Allmänna villkor från 2014-06-12 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Betalare är en fysisk person som lämnar och godkänner en

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB

ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB Appsales Allmänna villkor för Appsales AppManager CMS Mobila Applikationer skapade i verktygen AppManager CMS 1.0 AppManager CMS.

Läs mer

Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun

Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun Grästorps kommun Social verksamhet Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun Kapitel 4 Avtal för bedrivande av hemvård Innehållsförteckning 4. Avtal för bedrivande av hemvård... 3 4.1 Parter... 3 4.1.1

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR Valutakonto Utgivningsdatum 2010-06-21

ALLMÄNNA VILLKOR Valutakonto Utgivningsdatum 2010-06-21 1(5) 1. DEFINITIONER I dessa ALLMÄNNA VILLKOR VALUTAKONTO har följande begrepp här nedan angiven innebörd: med erforderliga handlingar som ska företes för Banken. Behörighetshandlingar avseende juridisk

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR Inlåning m m (med Särskilda villkor Betalkonton och Betaltjänster - Konsument Utgivningsdatum 2010-12-31

ALLMÄNNA VILLKOR Inlåning m m (med Särskilda villkor Betalkonton och Betaltjänster - Konsument Utgivningsdatum 2010-12-31 1. Definitioner I dessa ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M M har följande begrepp här nedan angiven innebörd: Banken Bankdag Betalkonto Kontokort eller något annan personligt instrument eller per- sonlig rutin

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Kund

ALLMÄNNA VILKOR. Kund ALLMÄNNA VILKOR Kund INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT OCH DEFINTIONER... 3 2. STAFFRECS ÅTAGANDEN OCH SKYLDIGHETER... 3 3. KUNDENS ÅTAGANDEN OCH SKYLDIGHETER... 4 4. PROVPERIOD... 6 5. PRIS OCH BETALNING...

Läs mer

LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR

LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR Dessa villkor utgör en integrerad del av avtalet. Hänvisningar till avtalet omfattar också dessa villkor. 1 Definitioner I dessa allmänna villkor gäller följande

Läs mer

Allmänna villkor - Individuellt pensionssparande (IP) 2011-01-28

Allmänna villkor - Individuellt pensionssparande (IP) 2011-01-28 1 (5) Pensionssparande i, nedan kallad Banken, följer vad som stadgas i lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande och annan lagstiftning om individuellt pensionssparande. Banken har av Finansinspektionen

Läs mer

Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna villkor Utgivningsdatum

Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna villkor Utgivningsdatum Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna villkor Sida 1(2) Dessa allmänna villkor tillsammans med villkor för handel med respektive fonds fondandelar reglerar Kundens handel och förvar av fondandelar.

Läs mer

2.1 Fastighet Med Fastighet avses fast egendom som angivits i Avtalet (definierat nedan).

2.1 Fastighet Med Fastighet avses fast egendom som angivits i Avtalet (definierat nedan). 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller när du som husägare ( Fastighetsägaren ) tecknar avtal med Satellithuset i limmared ab, org nr 556180-4583, med adress Fabriksgatan 2, 51442 Limmared,

Läs mer

Överenskommelse angående Däckverkstadens reparationsvillkor. Stockholm den 21 februari 2003

Överenskommelse angående Däckverkstadens reparationsvillkor. Stockholm den 21 februari 2003 Konsument verket KO PROTOKOLL Datum Dnr 2003-02-21 2002/2916 Överenskommelse angående Däckverkstadens reparationsvillkor 1 Konsumentverket/KO och Däckspecialisternas Riksförbund (DRF) har träffat en överenskommelse

Läs mer

Du som har har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Du som har har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 519 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det 173 kronor

Läs mer

Avtalsbilaga D.1 Integration. Mall för avropsavtal. Stödtjänster för Säkerhetstjänster

Avtalsbilaga D.1 Integration. Mall för avropsavtal. Stödtjänster för Säkerhetstjänster Avtal Säkerhetstjänster Avtalsbilaga D.1 Integration - Mall för avropsavtal Rev.2.1 Senast ändrad Avtalsbilaga D.1 Integration Mall för avropsavtal avseende Stödtjänster för Säkerhetstjänster Detta dokument

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Lannebo Sverige, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. Verksamheten

Läs mer

Om mot varandra stridande villkor skulle förekomma mellan det skriftliga avtalet och NÄT 2012 H ska avtalet gälla.

Om mot varandra stridande villkor skulle förekomma mellan det skriftliga avtalet och NÄT 2012 H ska avtalet gälla. 1.1 Dessa allmänna avtalsvillkor avser anslutning av elektriska högspänningsanläggningar och överföring av el till eller från sådana anläggningar och ska tillämpas när parterna skriftligen har överenskommit

Läs mer

För att förenkla för dig som kund har vi nedan tagit fram några av de vanligaste frågorna kring avtalsvillkoren med tillhörande svar

För att förenkla för dig som kund har vi nedan tagit fram några av de vanligaste frågorna kring avtalsvillkoren med tillhörande svar VILLKOR Särskilda villkor för installation och nätanslutning av småhus med fiber Gällande fr o m 2015-12-01 För att förenkla för dig som kund har vi nedan tagit fram några av de vanligaste frågorna kring

Läs mer

Bilaga 1. Allmänna villkor för IA-företagens informationssystem om arbetsmiljö. 1. Bakgrund

Bilaga 1. Allmänna villkor för IA-företagens informationssystem om arbetsmiljö. 1. Bakgrund v1.5 maj 2015 Bilaga 1 Allmänna villkor för IA-företagens informationssystem om arbetsmiljö 1. Bakgrund Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet mellan AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag org. nr. 516401-8615

Läs mer

Villkor för Reflex Livränta med fondförvaltning

Villkor för Reflex Livränta med fondförvaltning Villkor för Reflex Livränta med fondförvaltning Gäller från 2015-04-01 1 Begrepp i försäkringsavtalet 2 1.1 Försäkringstagare 2 1.2 Försäkrad 2 1.3 Medförsäkrade 2 1.4 Förmånstagare 2 1.5 Prisbasbelopp

Läs mer

Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707

Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707 Försäkringsvillkor Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707 Gäller fr o m 2007-07-01 (med ändringar per 2011-12-01) 1. Inledande bestämmelser Dessa villkor är tillämpliga på Swedbank Kapitalförsäkring Depå.

Läs mer

Bankens ex AVTAL. Datum. E-post

Bankens ex AVTAL. Datum. E-post Bankens ex Bankkontor, handläggare, telefon AVTAL FÖRETAGSTJÄNSTER MM Datum KUNDENS NAMN OCH ADRESS Namn Person-/Organisationsnummer Utdelningsadress Telefon (även riktnr) Postnummer och ort E-post Kunden

Läs mer

Allmänna villkor (mytaxi ramavtal om förmedlande av taxitjänster) för taxibolag Sverige/mytaxi Sweden AB/B2B/Procurement Framework Agreement

Allmänna villkor (mytaxi ramavtal om förmedlande av taxitjänster) för taxibolag Sverige/mytaxi Sweden AB/B2B/Procurement Framework Agreement Allmänna villkor (mytaxi ramavtal om förmedlande av taxitjänster) för taxibolag Sverige/mytaxi Sweden AB/B2B/Procurement Framework Agreement mytaxi Sweden AB, org. nr 559060-2933, Tulegatan 39, 113 53

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR Inlåning m m (med Särskilda villkor Betalkonton och Betaltjänster - Konsument Utgivningsdatum 2010-12-31

ALLMÄNNA VILLKOR Inlåning m m (med Särskilda villkor Betalkonton och Betaltjänster - Konsument Utgivningsdatum 2010-12-31 1. Definitioner I dessa ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M M har följande begrepp ha här nedan angiven innebörd: ALLMÄNNA VILLKOR Inlåning m m 1(6) Kontohavaren får lämna fullmakt åt annan (fullmaktshavare) att

Läs mer

Koncerninköp Inköpare Torleif Stenberg

Koncerninköp Inköpare Torleif Stenberg Koncerninköp Inköpare Torleif Stenberg Datum Tel 046-15 35 38 2009-03-09 torleif.stenberg@skane.se Diarienr 0802545 Sidan 1(8) AVTAL Avtalsnr: 0802545-4.3, Personbilar, service mm för Region Skåne Leverantör:

Läs mer

AVTAL AVSEENDE SKOGSBRANDBEVAKNING MED FLYG

AVTAL AVSEENDE SKOGSBRANDBEVAKNING MED FLYG 2015-04-07 Bilaga 1 AVTALSUTKAST AVTAL AVSEENDE SKOGSBRANDBEVAKNING MED FLYG Dnr: 452-2170-2015 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen i Värmlands län, nedan kallad Beställaren, och [Leverantör], nedan

Läs mer

Kapitel 3 Förslag till kontrakt med kommersiella villkor

Kapitel 3 Förslag till kontrakt med kommersiella villkor Förfrågningsunderlag för upphandling av insatser i form av hemtjänst, boendestöd, ledsagar- och avlösarservice genom kundval för personer med funktionsnedsättning yngre än 65 år i Huddinge kommun Kapitel

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ HOS EXCEED CAPITAL SVERIGE AB

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ HOS EXCEED CAPITAL SVERIGE AB ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ HOS EXCEED CAPITAL SVERIGE AB DEFINITIONER I depåavtalet samt i dessa bestämmelser förstås med a) VÄRDEPAPPER dels finansiellt instrument såsom definierat i lagen (2007:528)

Läs mer

Betala med autogiro eller e-faktura

Betala med autogiro eller e-faktura Betala med autogiro eller e-faktura Enklare sätt att betala hyran Hyran är en av de viktigaste räkningarna du betalar varje månad. För att göra det så enkelt som möjligt för dig finns det flera olika betalningssätt

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER. 2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr. 556737-5562, nedan kallat bolaget.

FONDBESTÄMMELSER. 2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr. 556737-5562, nedan kallat bolaget. FONDBESTÄMMELSER 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Plain Capital StyX. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Fondförmögenheten

Läs mer

En kreditprövning genomförs alltid av Vivus innan lån kan beviljas. Låntagaren godkänner att sedvanlig kreditprövning genomförs.

En kreditprövning genomförs alltid av Vivus innan lån kan beviljas. Låntagaren godkänner att sedvanlig kreditprövning genomförs. ALLMÄNNA VILLKOR 4Finance AB, org nr. 556790-4189 Maj 2013 1. Allmän. Kreditgivare är 4Finance AB ( Vivus ). 4finance är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556790-4189 och har även sin

Läs mer

ÄNDRINGAR DEN 24 juni 2014 V I L L K O R BROBIZZ FÖRETAG. Inledning De använda definitionerna framgår av bilaga 1 till Avtalet.

ÄNDRINGAR DEN 24 juni 2014 V I L L K O R BROBIZZ FÖRETAG. Inledning De använda definitionerna framgår av bilaga 1 till Avtalet. ÄNDRINGAR DEN 24 juni 2014 V I L L K O R BROBIZZ FÖRETAG Inledning De använda definitionerna framgår av bilaga 1 till Avtalet. 1. Avtalet 1.1 Avtalets parter och objekt Avtalet kan endast tecknas av företag

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVTAL OM ANNONS OCH SPONSRING PÅ TV OCH WEBB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVTAL OM ANNONS OCH SPONSRING PÅ TV OCH WEBB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVTAL OM ANNONS OCH SPONSRING PÅ TV OCH WEBB 1. INLEDANDE BESTÄMMELSER 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal ingångna mellan Annonsör och TV4 AB, org. nr. 556242-7152 (nedan

Läs mer

Cygrids Allmänna Bestämmelser

Cygrids Allmänna Bestämmelser Cygrids Allmänna Bestämmelser 1 Defenitioner 1.1 Cygrids Cygrids är en förkortning av det juridiska namnet på företaget Cygrids Communications AB med organisationsnummer 556552-0540. I avtalstexten nedan

Läs mer

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor AMERICAN EXPRESS Webbplats för affärspartners regler och villkor Webbplatsen för affärspartners tillhandahålls av American Express Payment Services Limited (här även kallat "American Express", "vår/t",

Läs mer

Autogiro och e-faktura

Autogiro och e-faktura Autogiro och e-faktura Enkelt automatisk betalning från ditt konto Bekvämt inga blanketter och inget köande på bank eller post Tryggt alltid betalning i rätt tid med tydlig redovisning Kostnadsfritt betalning

Läs mer

Detta avtal gäller mellan TelliQ AB nedan kallad TelliQ och Kunden nedan kallad (Kund),

Detta avtal gäller mellan TelliQ AB nedan kallad TelliQ och Kunden nedan kallad (Kund), Tjänsteavtal TelliQ 2016-03-22 Detta avtal gäller mellan TelliQ AB nedan kallad TelliQ och Kunden nedan kallad (Kund), vid leverans av driftstjänster till TelliQ produkter. Avtalet träder i kraft i samband

Läs mer

Allmänna villkor för Kundavtalet

Allmänna villkor för Kundavtalet Allmänna villkor för Kundavtalet Innehållsförteckning Allmänna kontovillkor... 3 Allmänna villkor för förmedling av eurobetalningar inom eurobetalningsområdet... 12 Allmänna villkor för avgående och ankommande

Läs mer

PLUSpension. Försäkringsvillkor 2016:1

PLUSpension. Försäkringsvillkor 2016:1 PLUSpension Försäkringsvillkor 2016:1 Dessa villkor gäller från och med 1 januari 2016. De avser försäkringsavtal som ingåtts såväl före som efter detta datum. För avtal som ingåtts före detta datum innehåller

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar ITPK-P

Villkor för Länsförsäkringar ITPK-P Villkor för Länsförsäkringar ITPK-P Gäller från 2010-04-01 LFAB 04688 utg 06 2010-02 Form & Profil PP2311 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad... 1 2 Försäkringen börjar gälla.... 1 3 Premiebetalning...

Läs mer

Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30

Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30 Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige 130/30, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

Giltiga from 1 oktober 2014 ALLMÄNNA VILLKOR. för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten

Giltiga from 1 oktober 2014 ALLMÄNNA VILLKOR. för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten ALLMÄNNA VILLKOR för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten 1 Allmänna villkor för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten 1. ALLMÄNT Svenska Spel har som affärsidé att utveckla och erbjuda spel på

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR Inlåning m m (med Särskilda villkor Betalkonton och Betaltjänster - Konsument Utgivningsdatum 2015-06-03

ALLMÄNNA VILLKOR Inlåning m m (med Särskilda villkor Betalkonton och Betaltjänster - Konsument Utgivningsdatum 2015-06-03 1. Definitioner I dessa ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M M har följande begrepp här nedan angiven innebörd: 1(6) Banken förbehåller sig rätten att avgöra om identitetshandlingar, fullmakter och övriga behörighetshandlingar

Läs mer

Allmänna Villkor för Bättre Läge

Allmänna Villkor för Bättre Läge Allmänna Villkor för Bättre Läge Gäller Fr.o.m 2016-01-12 1 Inledning 1.1Dessa allmänna villkor gäller då Svenska Stadsnät AB ( SSAB ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707

Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707 Försäkringsvillkor Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707 Gäller försäkringar tecknade fr o m 2008-04-01 t o m 2009-01-31 (med ändringar per 2011-12-01 och 2012-01-01) 1. Inledande bestämmelser Dessa villkor

Läs mer

Allmänna villkor för SveaDirektSpar

Allmänna villkor för SveaDirektSpar Allmänna villkor för SveaDirektSpar 1. PARTER Parter är SveaDirekt, bifirma till Svea Ekonomi AB (556489-2924), nedan kallad Svea och den eller de som tecknat avtal med Svea innebärande att sådan fysisk

Läs mer

2. Förfrågningsunderlag, Kontrakt Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser

2. Förfrågningsunderlag, Kontrakt Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-17 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tuula Lindström Upphandling Sysselsättningsplatser 2012 Af-2012/037227 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor 2016-01-01

Allmänna försäkringsvillkor 2016-01-01 Allmänna försäkringsvillkor 2016-01-01 Sidan 1 av 14 1 Inledning... 3 2 Definitioner... 3 3 Vem ansluts till/får teckna försäkringen... 6 4 Försäkringstid... 6 5 Premie... 7 6 Ersättning... 9 7 Vad krävs

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner i REHACT AB (publ) I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

Villkor för teckningsoptioner i REHACT AB (publ) I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Villkor för teckningsoptioner i REHACT AB (publ) 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Aktiebolagslagen Bankdag avser aktiebolagslagen (2005:551), i

Läs mer