Villkor och övrig information

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Villkor och övrig information"

Transkript

1 Villkor och övrig information Som du kanske vet tillhör ert Sparbanken Öresund-kontor numera Sparbanken Skåne och till hösten, preliminärt i mitten av oktober, är det dags att ersätta era produkter och tjänster i Sparbanken Öresund med nya i Sparbanken Skåne. Mycket kommer att kännas välbekant, medan annat blir nytt och spännande. Vår målsättning är att ni ska känna er mer än nöjda. Tillsvidare kommer allt att fungera precis som vanligt men vi bifogar redan nu detta dokument med allmänna, särskilda villkor samt övrig information kopplat till de nya produkterna i Sparbanken Skåne. Dessa villkor kommer att gälla från och med övergången till Sparbanken Skånes system, preliminärt i mitten av oktober. Har ni frågor är du alltid välkommen att prata med oss. Ring vår kundservice på eller kontakta ditt lokala bankkontor. Ni kan också läsa mer på sparbankenskane.se

2 Innehåll Allmänna villkor - Företagstjänster mm... 3 Särskilda villkor - Företagstjänster mm... 7 Allmänna villkor - Småföretagserbjudandet Bättre Affärer...12 Allmänna villkor - Bankfack...14 Allmänna bestämmelser för Depåavtal...16 Information om Swedbank samt om förvaring och handel med finansiella instrument mm. (Depåtjänst)...20 Allmänna villkor - Ramavtal för fondhandel och fondkonto...21 Information om Sparbanken och om handel med fonandelar...23 Allmänna villkor - Konto med fast ränta...24 Allmänna villkor - Internationell betalning...26 Villkor - Telefonbanken Företag...27 Villkor - Kapitalmarknadskonto (inom Värdepapperstjänst BAS)...28 Anvisningar för Kapitalmarknadskonto...31 Allmänna villkor - Handel med finansiella instrument...32 Riktlinjer för utförande och vidarebefordran av order mm...34 Särskilda bestämmelser för handel med finansiella instrument via internet...36 Information om Sparbanken och Swedbank samt om förvaring och handel med finansiella instrument m m - (Generell info ny kund)...39 Information om kundkategorisering...40 Sammanfattande information om hantering av intressekonflikter i Sparbankens värdepappersrörelse...41 Information om incitament...42 Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument...43

3 ALLMÄNNA VILLKOR Företagstjänster m m (4) 1. FÖRHÅLLANDET MELLAN DESSA VILLKOR OCH ANDRA BESTÄMMELSER I Bankens ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M. M finns bestämmelser som i vissa avseenden reglerar förhållanden som också omfattas av dessa ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSTJÄNSTER M M I den mån dessa ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSTJÄNSTER M M innehåller bestämmelser som är oförenliga med bestämmelserna i ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M M ska bestämmelserna i dessa ALLMÄNNA VILLKOR FÖRE- TAGSTJÄNSTER M. M ha företräde. De särskilda produktvillkor som innefattas i detta dokument AVTAL OM FÖRETAGS- TJÄNSTER är ett tillägg till dessa ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSTJÄNSTER M M och utgör en integrerad del härav. I den mån dessa ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSTJÄNSTER M M innehåller bestämmelser som är oförenliga med särskilda villkor som gäller för visst kontoslag, viss produkt eller tjänst, ska de särskilda villkoren ha företräde. Kunden äger inte mot Banken åberopa något av de lagrum i Lag om betaltjänster beträffande Informationskrav vid tillhandahållande av betaltjänster och Genomförande av betaltjänster från vilka avvikelse kan ske genom avtal i enlighet med bestämmelser i nämnda lag. Strider bestämmelse i dessa ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSTJÄNSTER M M mot sådant lagrum, ska bestämmelsen i dessa ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGS- TJÄNSTER M M ha företräde. 2. DEFINITIONER M M I dessa ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSTJÄNSTER M M har följande begrepp här nedan angiven innebörd: Autogiro Tjänst för betalningstransaktioner där en betalning efter betalarens medgivande initieras av betalningsmottagaren och som administreras via Bankgirocentralen (BGC). Banken Den bank som anges i Avtal om Företagstjänster Banken har rätt att begränsa tillhandahållandet av viss produkt eller tjänst genom beloppsbegränsningar m m. Information om sådana vid var tid gällande begränsningar återfinns i användarmanualer eller lämnas av Banken till Kunden i annan ordning. 6. KUNDENS INFORMATION, REGISTRERING M M Kunden åtar sig att till Banken och/eller den Banken anvisar - vid varje tidpunkt och i enlighet med lämnade anvisningar, produktinformation, produktbilagor och användarmanualer - lämna den information som krävs för att uppdrag och instruktioner ska kunna fullgöras på överenskommet sätt. Kunden godkänner att lämnad information får lagras i register hos Banken eller dess underleverantör. Kunden åtar sig att, såsom säkerhetsbackup, spara de filer som överförts till eller från Kunden eller dennes underleverantör i tre månader efter det att överföringen blev utförd. Vad som sägs i detta stycke gäller inte beträffande Internetbanken - Företag annat än om Banken genom ny produktinformation påkallar att sådan backup ska sparas. 7. REKLAMATION Reklamation avseende vara, tjänst eller annan nyttighet som Kunden köpt eller erhållit av annan än Banken ska tillställas berörd leverantör. Fel i eller utebliven avi, faktura eller annan information från tredje part anmäls till den som avsänt eller borde ha avsänt informationen. 8. ALLMÄNT OM PRODUKTER OCH TJÄNSTER Efter särskilda överenskommelser tillhandahåller Banken produkter och tjänster för transaktioner, information etc. Kunden är skyldig att följa de särskilda villkor, anvisningar och användarmanualer för nyttjande av respektive produkt eller tjänst som Banken eller Bankens underleverantörer vid var tid meddelar. Rätten att utnyttja viss produkt eller tjänst gäller tills vidare. Betalningstransaktion där Kundens motparts betalningsleveran- tör (bank) tillhandahåller sina betalningstjänster i annan stat än Sverige eller betalningstransaktionen genomförs i Sverige i annan valuta än svenska kronor. Bankdag Betalkonto Betalningsinstrument Bryttidpunkt Internationell betalning Kunden Dag då bankernas kontor allmänt är bemannade och öppna för besök av allmänheten, med undantag för punkt 14 där innebörden är: Dag på vilken betalarens eller betalningsmottagarens betaltjänstleverantör, när denne medverkar till genomförandet av en betalningstransaktion, har öppet för verksamhet i den utsträckning som krävs för genomförande av en betalningstransaktion. Konto som är avsett för genomförande av betalningstransaktioner Kontokort eller något annan personligt instrument eller per- sonlig rutin som används för att initiera en betalningsorder. Tidpunkt som Banken fastställt efter vilken medel eller betalningsorder ska anses mottagna nästföljande Bankdag. Den fysiska eller juridiska person som anges i Avtal om Företagstjänster Banken bestämmer innehållet i respektive produkt/tjänst. Banken förbehåller sig rätten att förändra innehållet i viss produkt/tjänst. Banken är skyldig att i förväg informera om sådan förändring endast när detta innebär att de särskilda villkoren för avtalet om produkten/tjänsten i samband därmed ändras till Kontohavarens nackdel eller produktens/tjänstens egenskaper väsentligen förändras. Banken förbehåller sig även rätten att efter att ha informerat Kunden helt avskaffa viss produkt/tjänst. Om en produkt eller tjänst helt eller delvis avskaffas har Kunden rätt att säga upp avtalet enligt punkt 17 femte stycket nedan. Bestämmelser om vad som gäller Kundens och Bankens rättigheter, skyldigheter och ansvar vid nyttjande av Betalningsinstrument framgår av särskilda villkor för respektive Betalningsinstrument. 9. RÄTT ATT NYTTJA BANKENS EGENDOM M M Utfärdade Betalningsinstrument, checkblanketter, och motsvarande handlingar, programvara, säkerhetsutrustning m m är Bankens, alternativt anlitad tjänsteleverantörs/underleverantörs egendom. När rätten att utnyttja en produkt eller tjänst upphör, ska Kunden utan begäran omedelbart återlämna de checkblanketter, Betalningsinstrument och motsvarande handlingar, programvara m m som avser produkten/tjänsten i fråga. Detsamma gäller, när Kundens namn, adress eller annan uppgift om Kunden ändras på sådant sätt att de uppgifter som framgår av handlingen inte stämmer med de verkliga förhållandena. Kombination av bokstäver, siffror eller symboler som tillhandahål- lits av Banken eller annan betaltjänstleverantör och som Kunden ska uppge för att otvetydigt identifiera en annan betaltjänstanvändare eller dennes Betalkonto. Unik identifikations- kod" Ovanstående definitioner gäller även beträffande de särskilda villkoren för viss produkt eller tjänst såvida inte annat framgår i de särskilda villkoren för produkten/tjänsten. 3. SÄKERHET Kunden förbinder sig att följa de säkerhetsregler som Banken vid var tid tillämpar och som Banken meddelar Kunden. Kunden ska, om Banken begär det, vid överföring av betalningsunderlag per datamedium eller via teleförbindelse till och från Kunden, använda av Banken god-känt elektroniskt förändringsskydd. Därigenom är det möjligt för mottagaren att kontrollera att informationen förblivit opåverkad under överföringen. Kunden är skyldig att förvara program, koder och övrig information avseende det elektroniska förändringsskyddet på betryggande sätt. Banken friskriver sig från allt ansvar för skada som kan uppkomma genom obehörigt eller felaktigt utnyttjande av program, koder eller övrig information. Om Kunden har anledning anta att obehörig eller felaktig användning av en produkt eller tjänst förekommer ska Kunden omedelbart meddela Banken härom. 4. BEHÖRIGHETSKONTROLL M M Banken eller dess underleverantörer har rätt att utföra behörighetskontroll avseende Kunden med hjälp av en till Kunden lämnad unik kod/unikt lösenord (nedan kod ). Kunden ska väl förvara eventuella noteringar om kod, inte avslöja kod för obehörig, inte notera kod på ett sådant sätt eller förvara noteringen på sådant ställe att dess samband med Banken framgår, samt omedelbart meddela Banken vid misstanke om att någon obehörig fått kännedom om koden. Bestämmelser om vad som gäller Kundens och Bankens rättigheter, skyldigheter och ansvar vid nyttjande av Betalningsinstrument framgår av särskilda villkor för respektive Betalningsinstrument. 5. BEGRÄNSNINGAR I TILLHANDAHÅLLANDET AV PRODUKT/TJÄNST Banken har rätt att helt eller delvis tills vidare upphöra att tillhandahålla viss produkt eller tjänst om Banken anser att det lämpligen bör ske på grund av underhållsåtgärder, av säkerhetsskäl eller då Banken är ålagd att efterleva sanktioner. Banken garanterar inte att av Banken tillhandahållna produkter och tjänster alltid är tillgängliga. Kunden får inte upplåta, sälja eller på annat sätt förfoga över programvara eller annan upphovsrättsligt skyddad information. Kunden får inte heller kopiera eller på annat sätt mångfaldiga eller sprida sådan information. 10. KUNDENS ANSVAR FÖR EGEN UTRUSTNING För att kunna använda vissa av de produkter och tjänster som bankens tillhandahåller fordras särskild teknisk utrustning (t.ex. tonvalstelefon, dator och Internetuppkoppling) och programvara. Banken utvecklar kontinuerligt funktionaliteten på de produkter och tjänster som fordrar sådan särskild teknisk utrustning och Banken rekommenderar därför Kunden att anpassa och uppdatera sin tekniska utrustning och programvara så att de tekniska lösningar som Banken levererar för betaltjänster stöds. Kunden ansvarar alltid själv för tillgång till sin tekniska utrustning och programvara samt för de kostnader som är förknippade med anskaffning och uppdatering av teknisk utrustning och programvara, samt för abonnemangs- och användaravgifter för användning av de betaltjänster som här avses. Kunden ska visa normal aktsamhet och skydda sin tekniska utrustning mot obehörigt nyttjande, bl.a. genom att använda erforderliga skyddsåtgärder (t.ex. antivirusprogram och brandvägg). Ytterligare bestämmelser om vad som fordras i fråga om särskild teknisk utrustning i samband med nyttjande av betaltjänster finns i de särskilda villkoren för ifrågavarande betaltjänster och de kanaler genom vilka betaltjänsterna tillhandahålls (t.ex. Internetbanken och Telefonbanken). 11. KUNDENS SKYLDIGHET ATT LÄMNA INFORMATION TILL BANKEN Kunden ska utan anmodan informera banken, a) om väsentliga affärshändelser och förändrade förutsättningar för verksamheten, t.ex. förestående ägarförändringar, större förestående förändringar av verksamhetsinriktning, avyttring eller förvärv av affärsområde eller bolag, eller andra förändringar som kan medföra att Banken måste komplettera sin kundkännedom eller i övrigt ompröva sin affärsrelation med kunden; b) när skyldighet för kunden att upprätta kontrollbalansräkning har inträtt enligt lag, samt till banken utan dröjsmål överlämna ett exemplar av kontrollbalansräkningen; c) när tillstånd eller undantag från tillstånd som enligt lag, förordning eller föreskrift är en förutsättning för kundens verksamhet har återkallats eller riskerar att återkallas; 3

4 ALLMÄNNA VILLKOR Företagstjänster m m (4) Kunden ska utan anmodan till banken överlämna reviderad årsredovisning respektive upprättat årsbokslut för varje verksamhetsår, om kunden enligt lag är skyldig att upprätta sådana handlingar Kunden ska utöver vad som i övrigt framgår av denna punkt 11, på bankens begäran lämna sådana upplysningar om verksamheten och dess ekonomiska ställning som enligt bankens bedömning kan vara av betydelse för bankens affärsrelation med kunden. 12. BANKENS RÄTT ATT SPÄRRA TILLGÅNGEN TILL TJÄNSTER M M Banken har rätt att när som helst utan föregående meddelande till Kunden spärra Kundens fortsatta tillgång till avtalade produkter och tjänster om Kunden, enligt vad Banken har anledning att anta, bryter mot eller kommer att bryta mot detta avtal eller de särskilda villkor som gäller för tjänsten och avtalsbrottet inte är ringa. Varje brott mot ordnings- eller säkerhetsregler, regel för hantering av identifikationsutrustning eller kod/lösenord, lämnade anvisningar, vid var tid gällande produktinformation, produktbilagor eller användarmanualer ska anses vara ett inte ringa avtalsbrott. Banken har motsvarande rätt att spärra tillgången till avtalade tjänster om grund för uppsägning av avtalet föreligger enligt punkt 18, fjärde stycket till vilket tjänsten är ansluten spärras eller avslutas.. Bankens rätt att spärra Betalningsinstrument, framgår av särskilda villkor för respektive Betalningsinstrument. 13. PRISER M M För avtalade produkter och tjänster betalar Kunden årspriser enligt de grunder och i den ordning som banken vid var tid tillämpar. De priser som gäller vid avtalets tecknande anges normalt i avtalet. Banken har rätt att efter meddelande till kunden ändra årspris med verkan fr o m kalenderåret närmast efter det kalenderår då avtalet ingicks. Om avtalet undertecknas under löpande kalenderår, betalar kunden endast för återstående antal hela månader under kalenderåret. Härutöver utgår i förekommande fall priser för transaktioner, information m m enligt de grunder som banken vid var tid tillämpar för respektive tjänst. Priser betalas genom automatisk överföring från av kunden anvisat konto eller på annat överenskommet sätt. Banken lämnar på begäran upplysningar om gällande priser och betalningsvillkor. Om pris inte betalas i tid, ska kunden, om banken begär det, betala dröjsmålsränta till banken på det förfallna beloppet tills betalning sker. Dröjsmålsräntan beräknas efter en årlig räntesats som motsvarar Sveriges Riksbanks vid varje tidpunkt gällande referensränta med ett tillägg om åtta procentenheter. Vid försenad betalning får Banken även debitera Kunden avgift för skriftlig betalningspåminnelse. Om Kunden inte följer reglerna för utnyttjandet av viss produkt eller tjänst, utgår pristillägg enligt de grunder som Banken vid var tid tillämpar. Banken har även rätt till ersättning för kostnader som kan hänföras till en produkt/tjänst, t ex för checkhantering, överföringsrutiner, betalningstjänster, porto, upplåtelse av programvara m m samt för att återta utfärdade checkblanketter, kort, betalorderblanketter för giroprodukter och motsvarande handlingar, programvara m m avseende andra tjänster. Om betalningsuppdrag till följd av myndighets åtgärd eller annan oförutsedd omständighet medför extra kostnad, har Banken rätt till ersättning för detta av Kunden. Banken har vidare rätt att med omedelbar verkan ensidigt justera priser för tjänster om det är påkallat till följd av lagstiftning, myndighets åtgärd t ex avseende mervärdesskatt eller ändring av porto. 14 BETALTJÄNSTER OCH BETALNINGSINSTRUMENT 14.1 ALLMÄNT Efter särskilda överenskommelser kan produkter och tjänster för genomförande av betalningstransaktioner anslutas till ett Betalkonto. Bestämmelser om vad som gäller Kundens och Bankens rättigheter, skyldigheter och ansvar vid nyttjande av sådana produkter och tjänster, Kundens skyldighet att spärranmäla och Bankens rätt att spärra Betalningsinstrument, samt Kundens ansvar för obehöriga transaktioner genomförda med Betalningsinstrument framgår av särskilda villkor för respektive produkt/tjänst. Denna punkt 14 ska endast tillämpas på betalningstransaktioner som utförs inom EESområdet i euro, svenska kronor eller i någon annan av EES-ländernas valutor. För övriga betalningstransaktioner gäller de särskilda villkor som Banken tillhandahåller i samband med att betalningstransaktionen genomförs BETALNINGSTRANSAKTIONER Betalningstransaktioner till och från ett Betalkonto kan utföras via bankkontor, uttags- och insättningsautomater, kort, internet- och telefontjänster, överföringstjänster, giro- och andra betaltjänster som ansluts till kontot. Närmare bestämmelser om vad som gäller vid olika slag av betalningstransaktioner framgår av särskilda villkor för respektive betaltjänst eller Betalningsinstrument. Banken verkställer en betalningsorder antingen omgående eller på den senare dag som Kunden anger. Stående överföring innebär att Banken debiterar Kundens konto vid upprepade tillfällen med den av Kunden begärda periodiciteten till dess Kunden meddelat Banken annat. Om angiven överföringsdag infaller på dag som inte är Bankdag, verkställs betalningsuppdraget först den närmast därpå följande Bankdagen FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV EN BETALNINGSTRANS- AKTION Banken genomför en betalningstransaktion endast efter att Kunden har lämnat sitt godkännande i en betalningsorder. En betalningsorder ska innehålla information om betalningen enligt de anvisningar som gäller enligt särskilda villkor för respektive betaltjänst eller som Banken lämnar till Kunden i samband med att en betalningsorder lämnas. Detta gäller även betalningstransaktioner som Autogiro, stående överföringar samt andra betalningstransaktioner som initieras av betalningsmottagaren. Generellt gäller att Kunden alltid ska lämna uppgift om betalningsmottagarens bankkontonummer, gironummer eller annan motsvarande information, liksom information som gör det möjligt för betalningsmottagaren att identifiera betalningstransaktionen. Av särskilda villkor, anvisningar och formulär kan framgå vilka sådana uppgifter som för visst slag av betalningstransaktion utgör Unik identifikationskod. Vid Internationella betalningar till och från ett Betalkonto ska IBANnummer och BIC-kod användas som Unik identifikationskod. Om det är motiverat av särskilda skäl kan Banken och Kunden överenskomma att genomföra en Internationell betalning utan att Kunden har uppgivit IBAN-nummer och BIC-kod. Kundens och Kundens företrädare ska styrka sin identitet innan Banken är skyldig att utföra en betalningstransaktion. Banken är, även om övriga förutsättningar är uppfyllda, inte skyldig att genomföra en betalningstransaktion om det saknas medel för betalningstransaktionens genomförande på det av Kunden uppgivna Betalkontot. Alternativt får Banken senare göra ytterligare försök att debitera Betalkontot enligt de rutiner som Banken vid var tid tillämpar. Om täckning saknas på Kundens Betalkonto för genomförande av Kunden beordrad betalningstransaktion, kommer Banken att meddela detta på det sätt som framgår av särskilda villkor för respektive betaltjänst. Sådant meddelande kommer dock inte att lämnas för betalningstransaktioner som Autogiro, övriga betalningstransaktioner som har initierats av betalningsmottagaren, samt heller inte för stående överföringar GODKÄNNANDE OCH ÅTERKALLANDE AV BETALNINGSTRANSAKTION Ett godkännande till att genomföra en betalningstransaktion till eller från kontot som lämnas via bankkontor ska lämnas skriftligt på särskild blankett eller på annat sätt som Banken och Kunden kommer överens om. Betalningstransaktioner som sker på annat sätt än via bankkontor, ska godkännas på det sätt som framgår av särskilda villkor beträffande den betaltjänst via vilken betalningsordern lämnas, eller av andra anvisningar som Banken lämnar i samband med att betaltjänsten genomförs. Sedan Banken skriftligt har kvitterat mottagande av betalningsorder via bankkontor har Kunden inte rätt att återkalla den betalningsorder som avsåg den betalningstransaktionen. En betalningstransaktion som sker på annat sätt än via bankkontor, får återkallas endast på det sätt som framgår av särskilda villkor beträffande den betaltjänst via vilken betalningsordern lämnas, eller av andra anvisningar som Banken lämnar i samband med att betaltjänsten utförs. Kunden får återkalla en betalningsorder som avser en betalning som har initierats av betalningsmottagaren genom att kontakta Banken senast den tidpunkt på Bankdagen före förfallodagen som anges av Banken. För betalning via Autogiro får återkallelse även ske genom att kontakta betalningsmottagaren senast två Bankdagar före förfallodagen. Om Kunden vill att samtliga framtida betalningar till en betalningsmottagare ska stoppas, ska Kunden återkalla medgivandet i sin helhet. Bankens skyldigheter gentemot Kunden enligt detta stycke gäller från och med den 1 augusti 2010 eller det senare datum då Lag om betaltjänster träder ikraft. Ovanstående innebär att Kunden inte har ångerrätt beträffande en betalningstransaktion som har verkställts BANKENS MOTTAGANDE AV EN BETALNINGSORDER Banken ska, när Kunden lämnar en betalningsorder till eller från kontot via bankkontor, anses ha tagit emot betalningsordern när Banken har mottagit godkännande enligt punkt 14.4, eller vid den senare tidpunkt som Banken informerar om när godkännandet lämnas till Banken. Mottagande av betalningsorder som avser betalning på den senare dag som Kunden anger ska anses mottagen den dag då Kunden har angett att betalningstransaktionen ska genomföras. Vid vilken tidpunkt Banken ska anses ha tagit emot en betalningsorder vid betalningstransaktioner som sker på annat sätt än via bankkontor, framgår av särskilda villkor för den betaltjänst via vilken betalningsordern lämnas, eller av andra anvisningar som Banken lämnar i samband med att betaltjänsten utförs. Banken lämnar eller gör tillgänglig information om Bryttidpunkt för en betalningstransaktion i särskilda villkor för respektive betaltjänst och/eller när Kunden lämnar sitt godkännande enligt punkt Om tidpunkten för mottagande inte är en Bankdag i Sverige ska betalningsordern anses ha tagits emot under nästföljande Bankdag. Banken debiterar Betalkontot när den tar emot betalningsordern GENOMFÖRANDETID FÖR BETALNINGSTRANSAKTION Banken lämnar eller gör tillgänglig information om den maximala genomförandetiden för en betalningstransaktion i särskilda villkor för respektive betaltjänst och/eller nar Kunden lämnar sitt godkännande enligt punkt Generellt gäller vid betalningstransaktioner där dessa ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGS- TJÄNSTER M M på sätt som framgår av punkt 14.1 tredje stycket är tillämpliga, att; Beträffande betalningstransaktioner i svenska kronor som utförs inom Sverige och betalningstransaktioner i euro som utförs inom EES-området, kommer betalningstransaktionens belopp fram till den 1 januari 2012, att krediteras betalningsmottagarens betaltjänstleverantörs konto högst tre Bankdagar efter att Banken har mottagit betalningsordern och för tid därefter, senast vid slutet av nästföljande Bankdag. Dessa tider kan förlängas med ytterligare en Bankdag när det gäller betalningstransaktioner som initierats på papper. 4

5 ALLMÄNNA VILLKOR Företagstjänster m m (4) Beträffande Internationella betalningar inom EES-området som utförs i svenska kronor eller i valutan i annat EES-land som inte ingår i euroområdet, kommer betalningstransaktionens belopp att krediteras betalningsmottagarens betaltjänstleverantörs konto högst fyra Bankdagar efter att Banken har mottagit betalningsordern. Insättning av kontanter på Betalkonto i Betalkontots valuta som Kunden gör hos Banken är tillgängliga senast nästföljande Bankdag INFORMATION OM BETALNINGSTRANSAKTIONER Banken lämnar eller gör tillgänglig information om genomförda betalningstransaktioner i samband med att betalningstransaktionen genomförs och genom transaktionssammanställningar. Sådan information lämnas eller görs tillgänglig i enlighet med överenskommelse mellan Kunden och Banken och de särskilda villkor som gäller för den kanal (t.ex. Internetbanken) genom vilken information lämnas. Pris för information om Betalningstransaktioner utgår i enlighet med Bankens vid var tid gällande prislista 14.8 ICKE GODKÄNDA OCH FELAKTIGT UTFÖRDA BETALNINGSTRANSAKTIO- NER Under punkterna nedan finns bestämmelser om reklamation och ansvar för icke godkända och felaktigt utförda betalningstransaktioner. Bestämmelser om vad som gäller beträffande reklamation, utredning och ansvar för icke godkända och felaktigt utförda betalningstransaktioner som genomförts med nyttjande av Betalningsinstrument, finns i särskilda villkor för respektive Betalningsinstrument KUNDENS SKYLDIGHET ATT REKLAMERA Kunden ska omedelbart ta del av och granska den information om genomförda betalningstransaktioner som har lämnats eller gjorts tillgänglig för Kunden i enlighet med punkt Kunden ska utan onödigt dröjsmål från det att denne fått kännedom om felaktigt genomförda, icke godkända/obehöriga betalningstransaktioner meddela Banken och begära rättelse, dock aldrig senare än tre månader efter att betalningstransaktionen debiterats Betalkontot. Vid utebliven eller sen reklamation får Kunden inte mot Banken åberopa att transaktionen har genomförts på ett felaktigt sätt eller skett obehörigen. Om Kunden nekar till att ha lämnat sitt medgivande till en genomförd betalningstransaktion eller hävdar att betalningstransaktionen inte genomförts på korrekt sätt, ska Kunden på Bankens begäran medverka till att Banken kan identifiera betalningstransaktionen samt genomföra nödvändig utredning av den icke godkända och genomförda betalningstransaktionen. Vid reklamation av en obehörig transaktion ska Kunden tillhandahålla Banken kopia av polisanmälan om Banken begär det ANSVAR FÖR EN BETALNINGSTRANSAKTIONS KORREKTA GENOMFÖR- ANDE ALLMÄNT Bankens ansvar för att genomföra betalningstransaktioner förutsätter att förutsättningarna för genomförande enligt punkt 13.3 är uppfyllda och beträffande icke godkända och felaktigt utförda betalningstransaktioner, att Kunden har på sätt och inom tid som framgår i punkt 14.9 meddelat Banken UNIK IDENTIFIKATIONSKOD Om den Unika identifikationskod som Kunden lämnar till Banken i samband med en betalningsorder är felaktig, ska Banken inte vara ansvarig för att betalningstransaktionen inte genomförts eller för brister i genomförandet av betalningstransaktionen. Banken åtar sig dock vidta skäliga åtgärder för att återvinna de medel som betalningstransaktionen avsåg. Banken äger rätt att ta ut en avgift av Kunden för återvinningen. Även om Kunden lämnar information utöver den Unika identifikationskoden är Banken endast ansvarig för genomförandet av betalningstransaktionen i enlighet med den Unika identifikationskod som betaltjänstanvändaren har angivit FRÅN BANKEN AVGÅENDE BETALNING Har Banken anlitat biträde av annan bank som anvisats av Kunden är Banken inte ansvarig för försummelse som ligger den anlitade Banken till last. Detsamma gäller när Banken i övrigt med tillbörlig omsorg anlitat biträde av annan bank. Skada som kan uppkomma i annat fall ska inte ersättas av Banken om Banken visat normal aktsamhet. Om det inte är möjligt att genomföra en betalningstransaktion trots att Banken har vidtagit alla rimliga åtgärder för att korrigera sakfel i betalningsordern och i övrigt eliminera hinder för att genomföra den, får Banken underlåta att genomföra betalningstransaktionen. Banken ska underrätta Kunden om sådan underlåtelse samt - i den mån det är möjligt med hänsyn till regler om banksekretess - ange skälen därför, senast vid den tidpunkt då medlen enligt punkt 14.6 skulle ha varit betalningsmottagaren tillhanda. För sådan underrättelse äger Banken, om det finns skälig grund för att underlåta att genomföra betalningstransaktionen, rätt att debitera särskild avgift TILL BANKEN ANKOMMANDE BETALNING Banken ska kreditera Kundens Betalkonto så snart som möjligt efter att Banken mottagit medlen. Innan överföring krediteras Kunden uttas avgift enligt Bankens prislista och/eller särskilda produktvillkor. Banken äger tillgodogöra sig avgiften genom avdrag från det överförda beloppet KUNDENS RÄTT TILL ERSÄTTNING Kontohavaren har rätt till ersättning för avgifter och ränta som orsakats denne på grund av att en betalningstransaktion inte genomförts eller genomförts bristfälligt under förutsättning att banken är ansvarig för att betalningstransaktionen genomförs korrekt 15. SERVICEFÖRETAG För att utföra de åtgärder som - enligt särskilda villkor för respektive produkt eller tjänst - ankommer på Kunden, får denne anlita serviceföretag som, när bankens så begär, tecknat leveransavtal med Banken rörande avtalad produkt eller tjänst. Återkallelse av sådant uppdrag till servicebyrå eller byte av servicebyrå ska omgående meddelas Banken eller den Banken anvisar. Kunden ansvarar för servicebyråns arbete som om Kunden själv utfört arbetet. Av servicebyrån mottaget meddelande ska anses ha kommit Kunden tillhanda vid samma tidpunkt. För det fall av Kunden anlitat serviceföretag ska få ta del av uppgifter rörande Kunden hos Banken och/eller hos Bankens underleverantörer eller utföra åtgärder för Kundens räkning hos Banken eller Bankens underleverantörer ansvarar Kunden för att erforderliga avtal/fullmakter för detta ändamål upprättas mellan Kunden och serviceföretaget. 16. SEKRETESS Parterna förbinder sig att iaktta sekretess rörande alla uppgifter om varandras verksamhet som de får kännedom om på grund av detta avtal. Banken har dock rätt att till tredje part lämna den information som skäligen erfordras för att Banken ska kunna utföra avtalade tjänster och hantera reklamationer. 17. ÄNDRING AV VILLKOR Banken ska på det sätt som anges i punkt 19 meddela ändringar i dessa ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSTJÄNSTER M M minst en månad innan de ska börja gälla. Om Kunden inte godkänner ändringarna har Kunden rätt att omedelbart och avgiftsfritt säga upp avtalet för vilket dessa ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSTJÄNSTER M. M gäller före den dag då ändringarna ska börja gälla. Om uppsägning inte görs anses Kunden ha godkänt ändringarna. Om ny lagstiftning eller andra rättsregler träder i kraft omedelbart och detta medför att förutsättningarna för tillämpningen av dessa ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSTJÄNSTER M M förändras, får dock Banken omgående ändra innehållet i dessa ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSTJÄNSTER M M 18. AVTALSTID, UPPSÄGNING M M Avtalet gäller fr.o.m. den dag båda parter undertecknat det och till utgången av samma kalenderår. Om avtalet inte sägs upp senast den 30 november det år avtalet ingås, förlängs giltighetstiden med ett kalenderår. Därefter förlängs avtalet med ytterligare ett kalenderår i taget såvida det inte sägs upp senast den 30 november under löpande avtalsperiod. Uppsägning ska ske skriftligen. Utan hinder av bestämmelserna i första stycket i denna punkt gäller följande bestämmelser. Banken har rätt att säga upp avtalet att upphöra omedelbart om någon av följande omständigheter föreligger: Kunden fullgör inte sina åtaganden enligt detta avtal eller i övrigt mot Banken och avtalsbrottet inte får anses som ringa. Vid bedömningen av om ett avtalsbrott kan anses som ringa eller ej, ska sista meningen i första stycket i punkt 12 ovan äga tilllämpning. Motsvarande ska gälla också om det finns skälig anledning anta att Kunden inte kommer att fullgöra sina förpliktelser enligt avtalet eller i övrigt mot banken. Kunden - utan att föregående stycke är tillämpligt - handlar eller kan bedömas komma att handla på sätt som kan orsaka Banken eller annan skada, Tillstånd eller undantag från tillstånd som enligt lag, förordning eller föreskrift är en förutsättning för Kundens verksamhet har återkallats. Om Banken bedömer att kundkännedom beträffande Kunden ej kan uppnås eller vidmakthållas, i enlighet med lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, eller att Kunden agerat, eller om det finns anledning att anta att Kunden kommer att agera, så att Banken ej kan uppfylla nämnda lag. Om Banken inte kan fullfölja avtalet på grund av sanktionsregelverk som Banken är ålagd att efterleva. Kunden försätts i konkurs (eller ansökan därom görs), inleder ackordsförhandlingar, ställer in sina betalningar eller träder i likvidation (eller ansökt därom) eller om ansökan gjorts om företagsrekonstruktion (eller annat liknande förfarande påbörjats), Om Banken helt eller delvis avskaffar en produkt eller tjänst som omfattas av avtalet, har Kunden rätt att genast säga upp avtalet. Avtalet upphör då att gälla den dag Banken tar emot uppsägningen. Kunden har efter uppsägning av avtal, rätt att på begäran återfå del av erlagt årspris för det antal hela månader som återstår av löpande kalenderår. Varje hel månad berättigar härvid Kunden att återfå 1/12 av erlagt årspris. När ett avtal för vilket dessa ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSTJÄNSTER M M gäller, upphör under löpande giltighetstid på grund av uppsägning eller av annan anledning, upphör samtidigt rätten att använda Betalningsinstrument för nya betalningar/kontantuttag. Gällande kontobestämmelser ska därvid tillämpas för samtlig skuld som belastar ett konto. Detta innebär bl.a. att Kunden är betalningsskyldig såväl för transaktion som genomförs innan ett konto sagts upp men som bokförs på kontot först efter uppsägningstidpunkten som för transaktioner som genomförs trots att rätten att använda Betalningsinstrument har upphört. 19. INFORMATION OM VILLKOR Kunden har på begäran rätt att kostnadsfritt få del av dessa ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSTJÄNSTER. 5

6 ALLMÄNNA VILLKOR Företagstjänster m m (4) Om Kunden har tillgång till Internetbank kan information och villkor hämtas via Internetbanken. I annat fall, eller om Kunden särskilt begär det, skickas villkoren per post till Kontohavarens folkbokföringsadress eller annan av Kunden angiven adress. 20. MEDDELANDEN Meddelande som gäller förhållanden som regleras av dessa ALLMÄNNA VILLKOR FÖRE- TAGSTJÄNSTER M M ska lämnas skriftligen. Med skriftligt meddelande avses här även sådana elektroniska meddelanden som anges nedan. Uppsägning av avtal får dock inte ske genom elektroniskt meddelande. Har meddelande av Banken avsänts i brev till Kunden under dennes till Banken uppgivna adress eller ny adress, som är känd för Banken, ska meddelandet anses ha kommit Kunden tillhanda senast sjunde Bankdagen efter avsändandet. Har meddelandet avsänts genom telefax eller elektronisk post ska detta anses ha nått Kunden senast 24 timmar efter avsändandet. Information från Banken kan lämnas via elektronisk post till den adress för elektronisk post som Kunden meddelat Banken, eller via meddelande inom Kundens Internetbank. Meddelanden från Banken vilka är av allmän karaktär, dvs. meddelanden som rör alla eller flertalet Kunder, kan också lämnas genom annonsering i dagspress, i informationsfoldrar eller på annat liknande sätt såvida det inte framgår annat av annan bestämmelse i dessa ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSTJÄNSTER M M eller i särskilda villkor för konto, eller tjänst/produkt. Kunden ska omedelbart meddela Banken och dess underleverantörer om ändrad firma, adress och övriga ändrade kontaktuppgifter som är av betydelse för Bankens möjlighet lämna meddelanden till Kunden. Bestämmelserna i denna punkt gäller inte meddelande för avbrytande av preskription. 21. KUNDENS ANSVAR Kunden är skyldig att följa de anvisningar och användarmanualer för utnyttjandet av respektive produkt/tjänst som Banken eller Bankens underleverantörer vid var tid meddelar. Kunden ansvarar gentemot Banken och tredje man för skada som uppkommer genom obehörigt utnyttjande eller annan uppsåtlig eller oaktsam åtgärd eller underlåtenhet med programvara, säkerhetsutrustning, blankett, Betalningsinstrument liksom anan anordning eller rutin som inte utgör Betalningsinstrument, handling, kuvert, avstämningsuppgift eller annan information. Detta gäller även vid teleöverföring eller överföring med hjälp av brev eller automatisk databehandling. Ansvaret gäller obero-ende av om skadan har vållats t ex av Kunden själv, av hos Kunden anställd person, av fullmaktshavare eller av Kunden anlitat bud eller serviceföretag. Ansvaret gäller även vid brottsligt förfarande med ovan nämnd utrustning eller information. Kunden ansvarar ensam för skada i anledning av att betalningsinformation överlämnas vid en för sen tidpunkt eller att den är behäftad med sådant fel att en korrekt behandling inte är möjlig. Kunden ansvarar ensam för den skada som drabbar denne på grund av fel eller brist i Kundens data- och kommunikationsutrustning, programvara eller Internetabonnemang. 22. BEGRÄNSNING AV BANKENS ANSVAR Banken är inte ansvarig för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Banken själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av Banken, om den varit normalt aktsam. Banken ansvarar inte för indirekt skada. Föreligger hinder för Banken att verkställa betalning eller att vidta annan åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört. I händelse av uppskjuten betalning ska Banken, om ränta är utfäst, betala ränta efter den räntesats som gällde på förfallodagen. Är ränta inte utfäst är Banken inte skyldig att betala ränta efter högre räntesats än som motsvarar den av Riksbanken fastställda, vid varje tid gällande referensräntan enligt 9 räntelagen (1975:635) med tillägg av två procentenheter. Är Banken till följd av omständighet som anges i första stycket förhindrad att ta emot betalning, har Banken för den tid under vilken hindret förelegat rätt till ränta endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen. Banken svarar inte för skador som uppkommer i anledning av att obehörig använt personlig kod. Banken eller dess underleverantörer ansvarar inte heller för skada på betalningsunderlag - datamedium, lista, teleöverföring, avstämningsuppgift eller liknande - som uppkommer under överföring från Kunden till Banken eller underleverantör eller omvänt. Banken ansvarar inte för skada som uppkommer i anledning av att Kunden inte får tillgång till viss produkt eller tjänst, åtkomsten till viss produkt eller tjänst fördröjs, meddelande förloras, försenas eller förvanskas på grund av driftavbrott eller andra störningar i Kundens eller tredje parts system eller programvara eller i kommunikationen mellan Kunden och Banken (eller omvänt) eller av annat likartat skäl, eller information som överförs via kommunikationsnät utanför Banken obehörigen avlyssnas eller förändras. När Kunden vid köp av varor, tjänster eller andra nyttigheter betalar genom debitering av konto i Banken, gäller följande. Bankens uppdrag avser endast medverkan vid överföring av betalningen. Banken är inte under några förhållanden ansvarig för varornas, tjänsternas etc mängd, skick eller kvalitet, utebliven eller felaktig leverans eller liknande. Om Kunden anmält till Banken att avier, fakturor eller annan information från tredje part under medverkan av Banken får sändas elektroniskt till Kunden, gäller följande såvida inte annat uttryckligen överenskommits skriftligt. Banken är inte avtalspart till Kunden, utan är underleverantör till den som avsänder informationen. Banken är inte gentemot Kunden ansvarig för utebliven eller felaktig information eller liknande. Om Banken är ansvarig för skada i samband med genomförande av betalningstransaktion är Bankens ansvar förutom att i förekommande fall återställa det belopp som transaktionen avser - begränsat till vad som motsvarar ränta på det belopp som inte rätteligen förmedlats. Ränta ska därvid högst motsvara den av Sveriges Riksbank fastställda vid varje tid gällande referensräntan med tillägg av fyra procentenheter. Räntan ska utgå från den dag betalningsmottagaren skulle ha fått betalning med hänsyn till bestämmelserna i särskilda villkor och de rutiner som i förekommande fall tillämpas av annan bank som anlitats eller bort anlitas för att fullfölja uppdraget. Ränta ska utgå till och med den dag betalningsmottagaren eller dennes bank erhållit eller erbjudits likvid. Om Banken är ansvarig för skada som uppkommit vid försenad eller utebliven betalning till plusgirokonto eller via betalningsmottagares bankgironummer, är Banken inte skyldig att ersätta skadan i vidare omfattning än vad som enligt vid var tid gällande bestämmelser kan utgå som ersättning från Plusgirot eller Bankgirot till följd av fel eller försummelse i deras hantering. Med Banken avses i denna punkt även av Banken anlitad underleverantör. Beträffande Bankens ansvar för genomförande av betaltjänster gäller i stället för styckena ett och två i denna punkt, följande. Banken ansvarar vid genomförande av betaltjänster inte för skada som beror av osedvanliga eller oförutsägbara omständigheter som Banken inte har något inflytande över och vars konsekvenser hade varit omöjliga för Banken att avvärja trots alla ansträngningar. Banken ansvarar inte heller då Banken handlar i enlighet med svensk lag eller unionsrätt. 23. REKLAMATION, KLAGOMÅL OCH TVIST Om Kunden är missnöjd med Bankens hantering av ett konto eller en produkt/tjänst för vilket dessa ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSTJÄNSTER M M gäller bör Kunden i första hand kontakta Banken genom besök på det lokala bankkontoret, via Telefonbanken eller meddelande i Internetbanken. Om Kunden efter sådan kontakt fortfarande inte är nöjd finns möjlighet att kontakta Bankens kundombudsman. Eventuella tvister i anledning av AVTAL OM FÖRETAGSTJÄNSTER inklusive dessa ALL- MÄNNA VILLKOR FÖRETAGSTJÄNSTER M M, de särskilda avtalen/villkoren för viss tjänst samt ur nämnda avtal härflytande rättsförhållanden, ska avgöras i Sverige av svensk domstol och med tillämpning av svensk rätt. Svenska lagvalsregler ska dock inte vara tillämpliga. Banken har dock rätt att vidta rättsliga åtgärder mot Kunden vid domstol i det land där denne har sitt hemvist, säte eller driftställe eller där Kunden har tillgångar. FINANSIELL INFORMATION Kunden kan genom en tjänst komma att få information om t ex valutakurser eller börskurser eller annan information såsom ekonomiska analyser eller analyshjälpmedel. Kunden uppmanas härmed att alltid basera sina ekonomiska beslut även på annat underlag. INFORMATION OM PERSONUPPGIFTSBEHANDLING Banken behandlar som personuppgiftsansvarig, personuppgifter som lämnas till Banken i samband med ansökan, intresseanmälan och när avtal träffas om konton, krediter, produkter och tjänster, samt även personuppgifter som registreras i övrigt i samband med administration av avtal. Banken uppdaterar adressuppgifter löpande via det statliga personadressregistret. Ändamålet med bankens personuppgiftsbehandling är att samla in och kontrollera personuppgifter inför beslut, att administrera och fullgöra ingångna avtal, att upprätta underlag för finansiell rådgivning, samt att uppfylla sina förpliktelser enligt lag. Banken behandlar vidare personuppgifter inom ramen för marknads- och kundanalyser som utgör underlag för marknadsföring, metod- och affärsutveckling, samt riskhantering. Med riskhantering avses även behandling av uppgifter om kredittagare och krediter för kvalitetsbedömning av krediter för kapitaltäckningsändamål. Personuppgifter kan såvida kunden eller kundens företrädare inte har begärt direktreklamspärr också komma att behandlas för marknadsföringsändamål. Personuppgifter som Kunden eller Kundens företrädare lämnar till Banken i en betalningsorder används för att genomföra betalningstransaktionen, samt för vidtagande av åtgärder som Kunden har begärt innan eller efter Banken har mottagit betalningsordern. Detta inkluderar bl.a. uppgifter om kontakter mellan Kunden/Kundens företrädare och Banken, samt uppgifter om betalningstransaktionen. Personuppgifter lämnas också till myndigheter enligt gällande lagstiftning. Arkivering sker enligt gällande bokföringslagstiftning. Personuppgifterna behandlas av Banken och det bolag i Swedbankkoncernen och andra bolag som Banken samarbetar med för betalningstransaktionens genomförande, t.ex. Bankgirocentralen och Swift (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). Transaktioner via Swift medför att personuppgifter i uppdraget behandlas i Swifts centrala transaktionsdatabaser såväl i Europa som i USA. Information från betalningsordern kan därmed också komma att lämnas ut till myndigheter i andra länder än Sverige enligt lokal lagstiftning. Banken kommer att lämna information om Kunden och kontonummer (IBAN) till betalningsmottagarens bank i enlighet med bestämmelse i Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 1781/2006. Personuppgifter kan också komma att behandlas av de bolag i Swedbankkoncernen med vilka Banken samarbetar, samt av samarbetspartners till Banken och bolag i Swedbankkoncernen i förhållanden som avser Bankens och Swedbankkoncernens konton, krediter, produkter och tjänster. Personuppgifter lämnas dock endast ut till annan om det är tillåtet med hänsyn till banksekretessen. Information om behandling av personuppgifter lämnas av bankens kontor och Telefonbanken, vilka också tar emot begäran direktreklamspärr och begäran om rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter 6

7 SÄRSKILDA VILLKOR Företagstjänster m m 1(5) INTERNETBANKEN - FÖRETAG Allmänt Banken tillhandahåller Internetbanken - Företag (nedan benämnd Internetbanken) på de villkor som framgår av dessa särskilda villkor och av Produktinformationen. Med Produktinformation avses informationssidorna i Internetbanken och den skriftliga information som Banken vid var tid lämnar om Internetbanken. Hur Kunden kommunicerar med Internetbanken vilka olika tjänster som vid varje tidpunkt kan utnyttjas samt deras funktion och innehåll, framgår av Produktinformationen. Kunden förbinder sig att följa de anvisningar som framgår av vid var tid gällande Produktinformation. Utöver detta avtal gäller villkoren för respektive produkt/tjänst och kontovillkoren för de konton som berörs av Internetbanken. Vid bristande överensstämmelse mellan dessa villkor Internetbanken och villkoren för tjänster/konton har de senare företräde. 2. Tekniska förutsättningar m m Internetbanken nås genom uppkoppling mot Internet eller genom uppkoppling mot Banken via annat nät som Banken anvisar. 3. Hämtning av information m m Kunden medger att Banken får hämta och lämna information för automatisk databehandling rörande Kundens åtaganden hos annan tjänsteleverantör i den omfattning som krävs för att denna information ska bli tillgänglig för Kunden genom Internetbanken. 4. Behörighetskontroll m m För att kunna använda Internetbanken måste Kunden lämna fullmakt åt en eller flera fysiska personer att företräda Kunden beträffande Internetbanken, varvid varje sådan person ska ha en av banken anvisad ID-metod (= en identifieringsprodukt som kan fungera som ett Betalningsinstrument), nedan Identifieringsprodukt / Identifieringsprodukten. Fullmakt upprättas på blankett som banken tillhandahåller. Inloggning i Internetbanken sker med hjälp av Identifieringsprodukt. I samband med inloggningen identifierar Banken innehavaren av Identifieringsprodukten, nedan benämnd Företagsanvändaren. Kunden är skyldig att följa bestämmelserna i avtalet om Identifieringsprodukten och de anvisningar om Identifieringsprodukten som Banken vid varje tidpunkt meddelar. Om Företagsanvändarens åtkomst till Identifieringsprodukten spärras eller avtalet/samtliga avtal om Identifieringsprodukt löper ut, kan Kunden inte längre använda Internetbanken. För Identifieringsprodukten gäller de ordningsregler som framgår av avtalet om respektive Identifieringsprodukt, vilka Kunden tagit del av och som finns tillgängliga på Bankens webbplats. Kunden ansvarar gentemot Banken för att varje Företagsanvändare följer ordningsreglerna. Företagsanvändarens Identifieringsprodukt får - om inte annat särskilt överenskommits - användas för att företräda såväl Kunden som alla andra kunder vilka lämnat medgivande till att så sker samt, i förekommande fall, Företagsanvändaren privat. Kunden utser en eller flera behörighetsadministratörer. Endast behörighetsadministratör har rätt att ge behörighet/ändra behörighet åt Företagsanvändare i det behörighetssystem som Banken tillhandahåller för Internetbanken. Behörighetsadministratör ska själv vara Företagsanvändare. Behörighetsadministratörs behörighet gäller till dess den skriftligen återkallats hos Banken. Byte av behörighetsadministratör sker genom skriftlig anmälan härom till Banken. Ändring avseende firmatecknare för Kunden påverkar inte behörighetsadministratörens behörighet. Kunden är gentemot Banken ensam ansvarig för uppläggning/ändring av behörighet för användning av Internetbanken inklusive hantering av Identifieringsprodukter, annan utrustning och information samt personliga koder m m. Kunden är således t ex ensam ansvarig för att Företagsanvändaren iakttar sin behörighet och befogenhet beträffande rätten att beordra uppdrag och instruktioner genom Internetbanken samt för alla åtgärder som behörighetsadministratör vidtar eller underlåter att vidta. Inom ramen för detta avtal om Internetbanken åligger det Kunden att informera Företagsanvändaren om ordningsreglerna för Identifieringsprodukten och att tillse att Företagsanvändaren följer dessa regler. Kunden är gentemot Banken ansvarig för att Företagsanvändarna följer Bankens ordningsregler för hantering av Identifieringsprodukter. Ordningsreglerna följer av de vid var tid gällande allmänna villkoren för den/de Identifieringsprodukter som Företagsanvändarna nyttjar när de företräder Kunden. Om det finns skäl för misstanke att Identifieringsprodukt röjts, ska Kunden genom behörighetsadministratör se till att berörd Företagsanvändares behörighet temporärt spärras i avvaktan på att denne får tillgång till en ny Identifieringsprodukt. Mellan Banken och Kunden tillämpas, såvitt gäller Företagsanvändares användning av Identifieringsprodukt, de vid var tid gällande allmänna villkoren för berörd(a) Identifieringsprodukt(er). Dessa allmänna villkor finns tillgängliga på Bankens webbsida. Kunden äger inte gentemot Banken åberopa villkor i avtal om Identifieringsprodukt vilka villkor enbart avser Konsument, beträffande betalningstransaktioner och andra åtgärder som har vidtagits med hjälp av Identifieringsprodukt, i de fall Kunden har genomfört transaktionen/åtgärden inom ramen för sin näringsverksamhet. 5. Kundens information Kunden åtar sig att till Banken och/eller den Banken anvisar - vid varje tidpunkt och i enlighet med Produktinformationen alltid lämna den korrekta och fullständiga information som krävs för att Kundens betalningsorder, uppdrag och instruktioner m m ska kunna fullgöras på överenskommet sätt. 6. Bankens mottagande av betalningsorder m m Banken ska anses ha tagit emot betalningsordern när Kunden godkänt och i förekommande fall signerat betalningsordern eller vid den senare tidpunkt som Banken informerar om när godkännandet lämnas till Banken. Mottagande av betalningsorder som avser betalning på den senare dag som Kunden anger, ska dock anses mottagen först den dag då Kunden har angett att betalningstransaktionen ska genomföras. 7. Bindande uppdrag, återkallande av uppdrag m m Alla betalningsorder, uppdrag och instruktioner m m ska godkännas av Kunden i enlighet med anvisningarna i Produktinformationen innan de verkställs. I förekommande fall sker detta med hjälp av Identifieringsprodukten. Kunden är införstådd med att uppdrag och instruktioner som lämnats till Banken direkt eller via annan med användning av Internetbanken, och där Företagsanvändare identifierats och verifierats genom användande av en av Banken godkänd Identifieringsprodukt, är bindande för Kunden. Detsamma gäller för avtal som ingåtts med Banken med användande av Internetbanken. Kunden är således bunden även om Företagsanvändaren t ex brutit mot reglerna för Identifieringsprodukten eller om obehörig använt denna. Bestämmelser om ansvar för obehöriga transaktioner som genomförs via Internetbanken med hjälp av Identifieringsprodukt finns i reglerna för företagskunder i de allmänna villkoren för respektive Identifieringsprodukt. Vid motstridighet mellan andra stycket i denna punkt 7 och reglerna för företagskunder i de allmänna villkoren för respektive Identifieringsprodukt har reglerna för företagskunder i de allmänna villkoren för respektive Identifieringsprodukt företräde. Kunden får återkalla en betalningsorder intill den tidpunkt som anges för respektive betalningsorder/betalningstransaktion i Produktinformationen i Internetbankens användargränssnitt. När tiden för återkallelse löpt ut, är betalningsordern bindande för Kunden om inte annat följer av Allmänna villkor Företagstjänster. Kunden får återkalla uppdrag och instruktioner som lämnats till Banken genom Internetbanken och som inte är betalningsorder eller betalningstransaktioner intill dess tiden för återkallelse löpt ut. Tidpunkten för när möjligheten till återkallelse löper ut anges för respektive uppdrag/instruktion i Produktinformationen i Internetbankens användargränssnitt. Kunden är införstådd med att sådana uppdrag och instruktioner är bindande för Kunden när tiden för återkallelse har löpt ut. Detsamma gäller för avtal som ingåtts med Banken genom Internetbanken. Kunden är således i fall som avses i detta stycke bunden även om annan än Kunden använt Identifieringsprodukten. Vad som sagts i denna punkt 7 om Kundens bundenhet i förhållande till Banken gäller även i förhållande till annat företag i den koncern där Banken ingår och företag i Swedbankkoncernen (hit hör bl a Swedbank Robur AB och Swedbank Hypotek AB). 8. Information om betalningstransaktioner Kunden får löpande redovisning av betalningstransaktioner i Internetbanken. Uppdaterade kontoutdrag görs tillgängliga via Internetbanken. 9. Priser Beträffande priser, se Allmänna Villkor Företagstjänster. 10. Reklamation m m Beträffande reklamation av ej godkänd eller felaktigt genomförd betalningstransaktion, se punkt 13.9 i Allmänna villkor Företagstjänster. Fel i Internetbanken i övrigt får endast åberopas om Kunden lämnar Banken meddelande om felet utan oskäligt dröjsmål efter det han märkt eller borde märkt felet. Reklamation avseende vara, tjänst eller annan nyttighet som Kunden köpt eller erhållit av annan än Banken via Internetbanken ska tillställas berörd leverantör. Fel i eller utebliven avi, faktura eller annan information från tredje part anmäls till den som avsänt eller borde ha avsänt informationen. Alla frågor och reklamationer som avser varorna, tjänsterna etc. ska ställas till direkt till leverantören. Banken vidarebefordrar inga frågor eller reklamationer. 11. Tilläggstjänster Tilläggstjänster förutsätter att särskilda avtal träffas. Genom Internetbanken kan Kunden som en tilläggstjänst få kontoinformation från annan bank och hantera konton i annan bank via överföringsuppdrag. Sådan hantering och information förutsätter att Kunden träffar avtal med den andra Banken. Analysverktyget är en tilläggstjänst till Internetbanken. Med Analysverktyget kan Kunden skapa rapporter och göra ekonomiska analyser avseende sina bankkonton. För vissa kontoprodukter sker uppdatering av den information som Kunden kan ladda ned inte i realtid. Likviditetsprognos är en tilläggstjänst till Analysverktyget. Banken tillhandahåller Kunden uppgift om de av Banken kända preliminära och ännu inte bokförda insättningarna på och uttagen från vissa av Kundens kontoprodukter i Banken. Detta sker en gång varje bankdag vid tidpunkt som Banken bestämmer. Banken kan inte garantera att de av Banken uppgivna preliminära insättningarna/uttagen stämmer med de transaktioner som senare faktiskt bokförs. 12. Meddelanden Utöver vad som följer av punkten Meddelanden i Allmänna Villkor Företagstjänster gäller följande. Meddelande som avser Internetbanken ska lämnas skriftligen. Med skriftligt meddelande avses även elektroniskt meddelande. Uppsägning av Internetbanken får dock inte ske genom elektroniskt meddelande. Meddelande som lämnats elektroniskt ska anses ha nått Kunden 30 dagar efter det att det lämnades. Meddelande från Banken till Kunden som är av allmän karaktär, varmed avses meddelanden som rör alla eller flertalet av de kunder som är anslutna till Internetbanken, lämnas elektroniskt genom Internetbankens informationssidor. 13. Övrigt Den information om Kundens affärer med Banken som presenteras för Kunden genom Internetbanken avspeglar den information som vid presentationstillfället finns tillgänglig i Bankens system. 7

8 SÄRSKILDA VILLKOR Företagstjänster m m 2(5) Information som Kunden får från Banken om börskurser, valutakurser och annan liknande information får bara användas för Kundens eget behov och får inte spridas vidare till annan. Banken är inte beträffande information som avses i denna punkt 13 ansvarig för fel i eller utebliven information från annan bank eller försummelse från annan banks sida. E-BOKFÖRING ( ) 1. Allmänt e-bokföring är en elektronisk bokföringstjänst, som innebär att Banken ger Kunden möjlighet att själv sköta sin bokföring inom ramen för internetbanken - Företag. Med e-bokföring kan Kunden på elektronisk väg bokföra affärshändelser och andra bokföringsposter. Banken lagrar bokföringsposterna i den omfattning som framgår av vid var tid gällande produktinformation. e-bokföring innefattar inte upprättande eller lagring av verifikationer eller annat bokföringsunderlag. Kunden har ensam det fulla ansvaret för att bokföringsskyldigheten fullgörs och för att varje bokföringsåtgärd vidtas på ett korrekt sätt. För att e-bokföring ska kunna användas krävs att Kunden är ansluten till internetbanken - Företag samt använder tjänsten behörighetsadministration. e-bokföring är således en tilläggstjänst till internetbanken - Företag. Utöver dessa särskilda villkor gäller för e-bokföring Avtal Företagstjänster m m inklusive de särskilda villkoren för internetbanken Företag. För det fall dessa särskilda villkor inte är förenliga med villkoren för internetbanken Företag ska dessa särskilda villkor ha företräde. 2. Support Banken tillhandahåller support vid eventuella frågor som direkt rör handhavandet av e-bokföring. Support lämnas per telefon eller på annat sätt som Banken meddelar. Visst begränsat stöd i bokföringstekniska frågor ingår i supportåtagandet i den omfattning som Banken vid var tid beslutar. Support som rör fel som uppkommit på grund av felaktig användning av e-bokföring omfattas inte av Bankens åtagande. Rådgivning i boksluts-, deklarations- och skattefrågor ingår inte heller i åtagandet. 3. Lagring av bokföringsposter Kunden överför själv de data som lagras hos Banken till Kundens miljö enligt de rutiner som Banken vid var tid tillhandahåller. När avtalet om e-bokföring upphör att gälla är det Kundens ansvar att överföra sin bokföring från Bankens till Kundens miljö. När avtalet om e-bokföring upphört att gälla övergår ansvaret för fortsatt lagring av data helt på Kunden. Bankens ordinarie affärsrörelse har inte tillgång till data som lagras hos Banken. 4. Begränsning av Bankens ansvar Utöver vad som framgår av Avtal Företagstjänster m m gäller att Bankens ansvar för skada är begränsat så att eventuell ersättning till Kunden under ett kalenderår aldrig kan bli större än erlagt pris för e-bokföring under kalenderåret. TELEFONBANKEN FÖRETAG Allmänt om Telefonbanken Företag Banken tillhandahåller Telefonbanken Företag (nedan benämnd Telefonbanken) på de villkor som framgår av detta avtal och Produktinformationen. Med produktinformationen avses en information som Banken vid var tid lämnar i Telefonbanken samt den information om Telefonbanken som banken vid var tid lämnar skriftligen eller på Bankens webbsida. Inom Telefonbanken finns två huvudsakliga telefonbankstjänster, Telefonbanken Självbetjäning (se punkt 2 nedan) och Telefonbanken Personlig Service, (se punkt 3 nedan). Banken tillhandahåller efter överenskommelse kunden antingen Telefonbanken Självbetjäning, eller båda de huvudsakliga telefonbankstjänsterna. Utöver detta avtal gäller villkoren för respektive tjänst och kontovillkoren för de konton som berörs av Telefonbanken. Vid bristande överensstämmelse mellan dessa allmänna villkor och villkoren för tjänster/konton har de senare företräde. 2. Telefonbanken Självbetjäning Telefonbanken Självbetjäning innebär att en av Kunden utsedd användare (nedan Företagsanvändare ) ringer upp ett särskilt av Banken anvisat telefonnummer och identifierar sig såsom Företagsanvändare med dels en av Kunden vald kod, som är gemensam för alla Företagsanvändare (nedan Företagskod ) och dels en av varje Företagsanvändare vald personlig kod (nedan Personlig Kod ). Företagsanvändaren kan därefter själv för Kundens räkning göra överföringar mellan konton och vidta andra åtgärder som ingår i det sortiment av tjänster m m som Banken vid var tid tillhandahåller genom Telefonbanken Självbetjäning. 3. Telefonbanken Personlig Service Telefonbanken Personlig Service innebär att Företagsanvändaren ringer upp ett särskilt av Banken anvisat telefonnummer och identifierar sig såsom Företagsanvändare med Företagskod och Personlig Kod på samma sätt som gäller för Telefonbanken Självbetjäning. Företagsanvändaren kan därefter för Kundens räkning ge Banken i uppdrag att göra överföringar mellan konton och vidta andra åtgärder som ingår i det sortiment av tjänster mm som Banken vid var tid tillhandahåller genom Telefonbanken Personlig Service med undantag för anslutning av inlösentjänster och krediter som alltid ska undertecknas av firmatecknaren. Kunden godkänner härmed att Banken för Kundens räkning undertecknar de handlingar och vidtar de åtgärder som Banken bedömer är lämpliga för att utföra de uppdrag Företagsanvändaren ger Banken. 4. Företagskod Kunden förbinder sig att: välja Företagskod som är svår för andra än Kunden att avslöja. Företagskod får därför inte bestå av t ex delar av Kundens organisationsnummer eller liknande, förvara och hantera eventuella noteringar om Företagskod på samma betryggande sätt som kontanter och andra värdehandlingar, inte avslöja Företagskod för annan än Företagsanvändare, inte notera Företagskod på ett sådant sätt eller förvara noteringen på sådant ställe att dess samband med Telefonbanken framgår, samt att omedelbart se till att Företagskod ändras vid misstanke om att någon obehörig fått kännedom om koden. 5. Behörighetskontroll m m För att kunna använda Telefonbanken måste separat avtal om Personlig Kod träffas. Kunden är skyldig att följa bestämmelserna i avtal om Personlig Kod och de anvisningar därom som Banken vid varje tidpunkt meddelar. Villkoren för Personlig Kod finns på Bankens webbsida. Om Kundens Företagskod spärras eller avtalet /samtliga avtal om Personlig Kod upphör att gälla, kan Kunden inte längre använda Telefonbanken. För hanteringen av Företagsanvändarnas Personliga Koder gäller de ordningsregler som framgår av avtalet om Personlig Kod, vilka Kunden tagit del av och som finns tillgängliga på Bankens webbsida. Kunden ansvarar gentemot Banken för att varje Företagsanvändare följer avtal om Personlig Kod inklusive ordningsreglerna. Kunden är ensam ansvarig för att Företagsanvändaren iakttar sin behörighet och befogenhet beträffande rätten att beordra uppdrag och instruktioner genom Telefonbanken - Företag samt för alla åtgärder som Företagsanvändarna vidtar eller underlåter att vidta. Inom ramen för detta avtal om Telefonbanken - Företag åligger det Kunden att informera Företagsanvändaren om ordningsreglerna för Identifieringsprodukten och att tillse att Företagsanvändaren följer dessa regler. Om det finns skäl för misstanke att Identifieringsprodukt röjts, ska Kunden se till att berörd Företagsanvändares behörighet temporärt spärras i avvaktan på att denne får tillgång till en ny Identifieringsprodukt. Kunden är skyldig att se till att Företagsanvändares personliga kod spärras - samt, i förekommande fall, rätten att disponera kundens konton upphör - när Företagsanvändarens rätt att företräda Kunden via Telefonbanken upphör. Kunden äger inte gentemot Banken åberopa villkor i avtal om Identifieringsprodukt vilka villkor enbart avser Konsument, beträffande betalningstransaktioner och andra åtgärder som har vidtagits med hjälp av Identifieringsprodukt, i de fall Kunden har genomfört transaktionen/åtgärden inom ramen för sin näringsverksamhet 6. Kundens information Kunden åtar sig att till Banken och/eller den Banken anvisar - vid varje tidpunkt och i enlighet med Produktinformationen alltid lämna den korrekta och fullständiga information som krävs för att Kundens betalningsorder, uppdrag och instruktioner m m ska kunna fullgöras på överenskommet sätt. 7. Bankens mottagande av betalningsorder m m Banken ska, när Kunden lämnar en betalningsorder till eller från kontot via Telefonbanken, anses ha tagit emot betalningsordern när tiden för återkallande enligt punkt 8 nedan har gått ut, eller vid den senare tidpunkt som Banken informerar om när godkännandet lämnas till Banken. Mottagande av betalningsorder som avser betalning på den senare dag som Kunden anger ska anses mottagen den dag då Kunden har angett att betalningstransaktionen ska genomföras. 8. Bindande uppdrag, återkallande av uppdrag m m Alla betalningsorder, uppdrag och instruktioner m m ska godkännas av Kunden i enlighet med anvisningarna i Produktinformationen innan de verkställs. Bestämmelse om Kundens bundenhet vid uppdrag, instruktioner och avtal som lämnats till Banken via Telefonbanken och där Företagsanvändare identifierats och verifierats genom användande av Personlig Kod, är bindande för Kunden, finns i de Allmänna villkoren för Personlig Kod där också bestämmelser om ansvar för obehöriga transaktioner finns. Kunden får återkalla en betalningsorder intill dess kunden i Telefonbanken Självbetjäning genom att trycka tillämplig siffer- och teckenkombination bekräftat att kunden vill genomföra betalningsordern, respektive i Telefonbanken Personlig Service bankpersonalen uttryckligen muntligt bekräftar att Kundens betalningsorder har mottagits eller det på annat sätt av samtalet otvetydigt framgår att så har skett.. När tiden för återkallelse löpt ut, är betalningsordern bindande för Kunden om inte annat följer av Allmänna villkor Företagstjänster. Kunden får återkalla uppdrag och instruktioner som lämnats i Telefonbanken som inte är betalningsorder intill dess kunden i Telefonbanken Självbetjäning genom att trycka tillämplig siffer- och teckenkombination bekräftat att kunden vill genomföra uppdraget/instruktionen, respektive i Telefonbanken Personlig Service bankpersonalen uttryckligen muntligt bekräftar att Kundens uppdrag/instruktion har mottagits eller det på annat sätt av samtalet otvetydigt framgår att så har skett. Detsamma gäller för avtal som ingåtts med Banken genom Telefonbanken. Vad som sagts i denna punkt 8 om Kundens bundenhet i förhållande till Banken gäller även i förhållande till annat företag i den koncern där Banken ingår och företag i Swedbankkoncernen (hit hör bl a Swedbank Robur AB och Swedbank Hypotek AB). 9. Priser Beträffande priser, se Allmänna Villkor Företagstjänster 10. Reklamation m m Beträffande reklamation av ej godkänd eller felaktigt genomförd betalningstransaktion, se punkt 13.9 i Allmänna villkor Företagstjänster. Fel i Telefonbanken i övrigt får endast åberopas om Kunden lämnar Banken meddelande om felet utan oskäligt dröjsmål efter det han märkt eller borde märkt felet. BANKGIROANSLUTNING Allmänt Genom att ansluta konto i Banken till bankgironummer kan Kunden ta emot betalningar via bankgiro och verkställa betalningar från kontot. Kunden får per post och/eller i 8

9 SÄRSKILDA VILLKOR Företagstjänster m m 3(5) internetbanken - Företag (om Kunden har tecknat avtal med Banken om denna) redovisningar av betalningar som kommer till bankgironumret. Med betalningstjänst avses i dessa särskilda villkor Kuvertbetalningar, Bankgiroinbetalningar, Leverantörsbetalningar (LB), Bankgiro KI, BG-Direkt, Skattegiro, OCR, Autogiro samt varje annan metod eller rutin för verkställande av överföring till eller från Kundens konto i Banken via dennes bankgironummer och som tillhandahålls av Banken. 2. Uppgiftslämnande Banken eller dess underleverantör får lämna ut uppgifter om Kundens namn, adress, person- organisations- och bankgironummer för spridning på olika sätt inom och utom landet, t ex i katalogform eller via Internet. Kunden kan förhindra spridning av ovannämnda uppgifter genom att hos underleverantören begära att registeruppgifter inte ska införas i bankgirokatalog. 3. Rättelse av felaktig insättning Om ett belopp felaktigt sätts in på Kundens till bankgironumret anslutna konto, har Banken rätt att, inom sju dagar efter det att misstaget kommit till Bankens kännedom, göra uttag från Kundens konto med ett belopp som motsvarar den felaktiga insättningen, med tillägg respektive avdrag för den ränta som Kunden tillgodogjorts eller inte behövt erlägga på grund av misstaget. Under samma förutsättningar har Banken, om det insatta beloppet av misstag blivit för högt, rätt att göra uttag från Kundens konto av den överskjutande delen av beloppet med tilllägg av eventuell ränta beräknad enligt ovan. Banken aviserar i efterhand Kunden om sådant uttag. BANKGIROINBETALNINGAR elektronisk tjänst Bankgiroinbetalningar elektronisk tjänst är en tjänst som innefattar samma funktionalitet som OCR. Bankgiroinbetalningar - elektronisk tjänst innehåller dessutom ytterligare funktionalitet som t ex presentation av för Banken tillgängliga uppgifter om betalningen och betalaren. Kunden erhåller all Information samlad i en fil och i ett filformat. AUTOGIRO Allmänt Autogiro innebär att belopp efter särskilt medgivande från betalare på avtalad förfallodag automatiskt förs över från betalarens bankkonto till Kundens anslutna konto i Banken. 2. Bankens åtagande mm Banken åtar sig att på förfallodagar på Kundens anslutna konto i Banken sätta in likvid för verkställda överföringar i enlighet med den betalningsinformation som Kunden lämnar. Före belastning av betalarens konto får Banken göra täckningskontroll på kontot. Om erforderligt belopp då inte finns tillgängligt, har Banken rätt att inte behandla betalningsunderlagen. 3. Kundens ansvar Kunden ska i förväg från varje betalare inhämta skriftligt medgivande till uttag från betalarens bankkonto. Medgivandet ska utformas i enlighet med Bankens anvisningar och vid var tid gällande användarmanual. Kunden får inte godta att betalare eller annan gör ändringar av, tillägg till eller strykningar i den fastställda medgivandetexten och ansvarar gentemot Banken och andra berörda banker för att så inte sker. Kunden ansvarar för att det för varje begäran om uttag från betalarens konto finns giltigt medgivande från betalaren. Kunden ska förvara medgivandena på betryggande sätt och enligt bokföringslagens bestämmelser. På begäran av Banken eller betalarens bank ska Kunden omedelbart tillhandahålla de av respektive betalare undertecknade medgivandena. 4. Återföring Betalarens bank har genom Banken rätt att från Kunden återföra en betalning till betalaren, om Betalarens bank till denne har gjort återbetalning på grund av att medgivande att belasta kontot återkallats eller inte lämnats, Betalaren senast Bankdagen före förfallodagen hos sin bank har återkallat viss betalning, eller för sin bank gör sannolikt att sådant besked senast två Bankdagar före förfallodagen lämnats till Kunden, eller Betalarens bank till denne har gjort återbetalning på grund av en godkänd och genomförd betalningstransaktion på grund av att betalningstransaktionens exakta belopp inte angivits i samband med godkännandet av transaktionen och betalningstransaktionens belopp har överstigit det belopp betalaren rimligen kunde ha förväntat sig med hänsyn till sitt tidigare utgiftsmönster, villkoren i ramavtalet och relevanta omständigheter. Omständighet som finns angiven i medgivandet föreligger. Återföring på grund av någon av dessa omständigheter eller på grund av omständighet som finns angiven i medgivandet, verkställs normalt genom att Banken, på uppdrag som förmedlas från betalarens bank, belastar Kundens anslutna konto med belopp som ska återföras jämte ränta enligt gällande räntesats på betalarens konto från och med dagen för belastning av betalarens konto till och med den dag då återföringen verkställs. Vid återföring har Banken rätt att av Kunden ta ut ersättning för sina kostnader med belopp som vid var tid allmänt tillämpas av Banken. 5. Information om transaktioner Banken redovisar verkställda autogiroöverföringar endast via elektronisk medium. 6. Bankens ansvar för dröjsmål och fel Om Banken inte uppfyller sina åtaganden enligt punkt 2 ovan, är Banken skyldig att till Kunden betala ränta på belopp som på grund av Bankens underlåtenhet inte satts in på Kundens anslutna konto. Räntan ska beräknas enligt den räntesats som gäller för nämnda konto. Bankens ansvar för dröjsmål och fel är dock begränsat i enlighet med vad som framgår av "Allmänna villkor - Inlåning mm" och "Allmänna villkor - Företagstjänster m m". SVENSKA KUNDINBETALNINGAR - LÖNEAVDRAG (SIS-rutin) Allmänt Svenska Kundinbetalningar - Löneavdrag (SIS-rutin) innebär att likvid för verkställda löneavdrag sätts in på Kundens anslutna konto i Banken. Löneavdrag förutsätter att avtal om löneförmedling med lönespecifikation träffats mellan Banken och betalarens arbetsgivare. Avdrag sker från betalarens lön innan lönen sätts in på betalarens bankkonto. 2. Bankens åtagande mm Banken åtar sig att på löneutbetalningsdagar på Kundens anslutna konto i Banken sätta in likvid för löneavdrag i enlighet med den avdragsinformation som kontohavaren lämnar. Banken kan verkställa löneavdrag endast om betalarens arbetsgivare ställt erforderliga medel till Bankens förfogande för löneutbetalning enligt löneförmedlingsavtal. 3. Kundens ansvar Kunden ansvarar för att betalaren godkänt att löneavdrag får ske. Kunden ansvarar vidare för att överenskommelse med arbetsgivaren finns om att löneavdrag får redovisas i lönespecifikationen. 4. Bankens ansvar för dröjsmål och fel Om Banken inte uppfyller sina åtaganden enligt punkt 2 ovan, är Banken skyldig att till Kunden betala ränta på belopp som på grund av Bankens underlåtelse inte satts in på Kundens anslutna konto. Räntan ska beräknas enligt den räntesats som gäller för nämnda konto. Bankens ansvar för dröjsmål och fel är dock begränsat i enlighet med vad som framgår av "Allmänna villkor - Inlåning mm" och "Allmänna villkor - Företagstjänster m m". LEVERANTÖRSBETALNINGAR (LB) Allmänt Leverantörsbetalningar (LB) är en betalningstjänst som innebär att belopp avseende betalningsuppdrag (gireringar, kontantutbetalningar och kontoinsättningar m m) genom Bankens försorg på begäran av Kunden debiteras Kundens bankgiroanslutna bankkonto i Banken och - i förekommande fall - krediteras ett bankkonto som tillhör betalningsmottagare. 2. Betalningsbevakning Banken eller dess underleverantör bevakar och behandlar betalningsuppdragen på i betalningsunderlaget angivna betalningsdagar. Om betalningsunderlaget innehåller betalningsdag som inte är Bankdag eller om angiven betalningsdag är den Bankdag då betalningsunderlaget kommit underleverantören tillhanda, verkställs betalningen iställetförst närmast därpå följande Bankdag. Vid försenat betalningsunderlag som inte omfattas av ovanstående eller annan överenskommelse, underrättar Banken eller dess underleverantör Kunden för instruktion hur betalningsunderlaget ska handläggas. 3. Utlandsbetalningar Om det särskilt överenskommits kan Kunden via Leverantörsbetalningar (LB) lämna betalningsunderlag för utlandsbetalningar. 4. Övrigt "Särskilda villkor - Bankgiroanslutning" gäller för Leverantörsbetalningar (LB) i den mån de inte strider mot dessa "Särskilda villkor - Leverantörsbetalningar (LB)". KUVERTBETALNING (BG-DIREKT) Utöver ovanstående "Särskilda villkor - Bankgiroanslutning" gäller följande. Kuvertbetalning (BG-Direkt) är en blankettbetalningstjänst som innebär att Kunden sänder sina betalningsuppdrag direkt till Bankens underleverantör i enlighet med de rutiner som framgår av vid var tid gällande användarmanual för tjänsten. UTLÄNDSKA LEVERANTÖRSBETALNINGAR VIA DATOR (SPID-rutin) Allmänt om tjänsten Utländska Leverantörsbetalningar via dator (SPID-rutin) är en produkt eller tjänst som Banken tillhandahåller för att verkställa betalningar från Kundens anslutna konto till utlandet samt - i den omfattning som Bankens rutiner vid var tid medger - till konto i annan svensk bank. Banken åtar sig, på de villkor som framgår nedan, att från anslutet konto verkställa uttag enligt av Kunden tillhandahållna betalningsunderlag och översända ifrågavarande belopp till betalningsmottagare i utlandet eller till utländsk bank samt - i den omfattning som Bankens rutiner vid var tid medger - till konto i annan svensk bank. Utöver anslutning till avtalat konto, gäller att SPID-rutin ansluts till varje valutakonto som Kunden har eller i framtiden öppnar i Banken i den mån det följer av Bankens vid var tid gällande rutiner. 2. Belastning av Kundens konto Banken belastar respektive betalningsdag Kundens konto med belopp enligt mottagna betalningsuppdrag. Kunden är skyldig att se till att det finns erforderliga belopp på kontot. Banken har rätt att helt underlåta att utföra betalningsuppdrag om täckning saknas på något av de konton som uppdraget avser. 3. Bankens rätt att välja betalningsväg m m Banken förbehåller sig rätten att, oberoende av instruktioner om betalningsväg eller förmedlande bank, verkställa betalning genom att översända check till betalningsmottagaren eller genom att uppdra åt annan bank, svensk eller utländsk, att förmedla betalningen. LÖNER A. Löner via dator/lista (SUS-rutin) 1. Bankens allmänna åtaganden Banken åtar sig att ta emot löner och andra ersättningar till Kundens löntagare samt att senast på löneutbetalningsdagen hålla dessa belopp tillgängliga på konto i Banken eller till annan bank utan dröjsmål överföra beloppen, allt i enlighet med den betalningsinformation Kunden lämnar enligt vid var tid gällande användarmanual, 9

10 SÄRSKILDA VILLKOR Företagstjänster m m 4(5) att i de fall löntagaren saknar bankkonto, verkställa utbetalning med hjälp av kontantutbetalningshandling under förutsättning att Kunden tillhandahållit Banken namn/adress på löntagaren enligt vid var tid gällande användarmanual (gäller inte för kunder som lämnar lönelista), att senast dagen före utbetalningsdagen lämna löntagaren uppgift om lön, s k lönespecifikation, i de fall överenskommelse om att framställa sådana träffats mellan Banken och Kunden. 2. Kundens allmänna åtaganden samt fullmakt Kunden åtar sig att på anslutet konto i Banken före löneutbetalningsdagen - senast vid den tidpunkt som Banken anvisar - ställa erforderliga medel till Bankens förfogande för utbetalning. Ska lönebelopp och ersättning tillhandahållas Banken genom överföring från anslutet konto, befullmäktigar Kunden genom sin underskrift av "Avtal - Företagstjänster m m" Banken att ta ut erforderliga medel från kontot. 3. Informationsplikt m m Om Banken tagit ut lönebelopp, men inte utfört löneutbetalning enligt punkt A1 ovan, och Kunden själv önskar verkställa utbetalning, ska Banken återbetala lyft lönelikvid. Innan Kunden verkställer sådan löneutbetalning, åtar sig Kunden att skriftligen meddela Banken detta och invänta medgivande från Banken. 4. Kundens ansvar för dröjsmål och fel Om Kunden inte uppfyller sitt åtagande att vid avtalade tidpunkter ställa erforderliga medel till Bankens förfogande, har Banken rätt att avstå från att verkställa utbetalning till dess erforderliga medel finns tillgängliga. Om Banken ändå verkställer utbetalning genom att förskottera medel, har Banken rätt till särskild ersättning för de kostnader som detta medför för Banken. Kunden ska, om sådan förskottering sker, betala ränta till Banken beräknad på det förskotterade beloppet jämte ersättningar, från och med dagen före utbetalningsdagen till dess betalning sker, efter en räntesats som motsvarar den av Sveriges Riksbank fastställda, vid varje tidpunkt gällande referensräntan med ett tillägg om åtta procentenheter. Om Banken finner att betalningsinformation är behäftad med sådant fel att en korrekt databehandling inte är möjlig ska Kunden leverera en ny. Banken har rätt att vänta med att verkställa utbetalning till dess Banken erhållit korrekt betalningsinformation. B. Bankgirot KI Bankgirot KI är en betalningstjänst som innebär att belopp genom Bankens försorg på begäran av Kunden (betalningsavsändaren) debiteras Kundens bankgiroanslutna konto i Banken och krediteras ett eller flera konton i Banken eller i annan bank som tillhör betalningsmottagaren. Kunden kan använda Bankgirot KI för löneinsättningar som ska vara disponibla på betalningsmottagarens bankkonto en viss bestämd dag. Med löneinsättningar avses här löner, traktamenten och andra löneersättningar. SKATTEGIRO Utöver ovanstående "Särskilda villkor - Bankgiroanslutning" gäller följande. Skattegiro är en betalningstjänst som innebär att Kunden har möjlighet att lämna uppdrag åt Banken att för Kundens räkning utföra betalningar av skatt m m i enlighet med de blanketter som Banken vid var tid tillhandahåller för ändamålet. SKATTEFULLMAKT Skattefullmakt innebär att Kunden har möjlighet att lämna fullmakt åt Banken och dess underleverantör att för Kundens räkning hos Skatteverket automatiskt hämta uppgifter om Kundens skatter och utföra betalningar av skatt från av Kunden anvisat konto i Banken i enlighet med de fullmaktsblanketter som Banken vid var tid tillhandahåller för detta ändamålet. CHECKAR Kunden får med checkar förfoga över konto, till vilket denna tjänst anslutits. Checkarna utfärdas på blanketter som Banken tillhandahåller. DISTRIBUTION AV E-FAKTUROR VIA FAKTURAVÄXEL Definitioner I dessa särskilda villkor ska följande ord anses ha den betydelse som anges här nedan: Distributör Företag som i avtal med Banken åtagit sig att inom ramen för Tjänsten distribuera Fakturautställares e-fakturor till Fakturamottagare. e-faktura Fakturamottagare Fakturautställare" Tjänsten Av Fakturautställare avsänd avgränsad Informationsmängd som beskriver fordrings- eller skuldförhållande mellan Fakturautställare och Fakturamottagaren, exempelvis debetfaktura eller kreditfaktura och som distribueras elektroniskt till Fakturamottagaren via Tjänsten. Den som är ansluten till Tjänsten i Banken eller hos Distributör och som tar emot e-fakturor. Den som är ansluten till Tjänsten hos Banken eller hos Distributör och som sänder e-fakturor. Den tjänst för distribution av e-fakturor via fakturaväxel som Banken tillhandahåller kunden enligt avtalet. 2. Bankens åtaganden Banken åtar sig att i enlighet med bestämmelserna i avtalet: a) medverka till att e-fakturor utställda av kunden såsom Fakturautställare distribueras till Fakturamottagare anslutna till Tjänsten hos Banken eller Distributör, b) medverka till att e-fakturor utställda av annan Fakturautställare och där kunden är Fakturamottagare distribueras till kunden, samt att c) distribuera mottagningsbekräftelser och kvittenser från/till Fakturautställare/ Fakturamottagare i den omfattning som Banken vid var tid distribuerar sådana bekräftelser/kvittenser. Vad som sagts i punkt a) ovan gäller endast under förutsättning att parterna avtalat att kunden ska kunna ställa ut e-fakturor genom Tjänsten. Vad som sagts i punkt b) ovan gäller endast under förutsättning att parterna avtalat att kunden ska kunna ta emot Fakturor genom Tjänsten. Banken ska ta emot, behandla (vilket bl a innefattar validering och konvertering) och vidaredistribuera innehållet i till Banken sända e-fakturor till Fakturamottagare eller Distributör. Bankens ansvar för hanteringen av e-faktura inträder så snart e-fakturan överförts till Bankens IT-system och upphör när e-fakturan vidaredistribuerats, eller, i förekommande fall, efter avtalad lagring raderats, från Bankens IT-system. E-fakturan vidaredistribueras av Banken på ett sådant sätt att normalt inga informationsförluster inträffar. Banken garanterar dock inte att vidaredistribution kan ske utan informationsförluster. Banken är inte skyldig att lämna särskild underrättelse till Fakturamottagaren eller Distributören om att e-fakturan har gjorts tillgänglig. Om Kunden och Banken har avtalat att Kunden kan väja att få de e-fakturor som Kunden skickar till Banken utskrivna av Banken i pappersformat, utför Banken detta på Kundens begäran och lämnar in fakturorna till postdistributör för postbefordran. För sådan faktura gäller dessa särskilda villkor i tillämpliga delar. Istället för punkt 7 tredje stycket gäller då att Kunden ensam hanterar utskrivna fakturor som kommer i retur. Bankens åtaganden omfattar endast det som i Allmänna villkor - Företagstjänster m m och i dessa särskilda villkor uttryckligen anges vara Bankens åtaganden. 3. Kundens åtaganden Kunden åtar sig att i enlighet med bestämmelserna i detta avtal: träffa erforderligt avtal om utväxling av e-fakturor med var och en av de kunder/leverantörer som kunden önskar se som Fakturautställare/Fakturamottagare, endast sända e-fakturor till de Fakturamottagare som kunden har träffat erforderligt avtal med om utväxling, se till att avgående fakturor är korrekt utformade, beträffande varje utställd e-faktura ange Fakturamottagarens korrekta adress, samt att ersätta Banken för Bankens/Distributörernas kostnader för kundens felaktiga hantering av e-fakturor. Kunden är ensam ansvarig för att kunden fullgör sin bokföringsskyldighet och för att kundens bokföringsmaterial m m vid var tid är arkiverat i enlighet med gällande lagar och bestämmelser, vilket bl a innebär att kunden är ensam ansvarig för arkivering av e-fakturorna. För uppkoppling mot Tjänsten samt kommunikation kan erfordras viss dator- och/eller annan kommunikationsutrustning, programvara, IT-anpassningar och nätabonnemang m m som kunden anskaffar, vidmakthåller och anpassar på egen bekostnad. Om de tekniska förutsättningarna för uppkoppling/kommunikation förändras på grund av ändringar i Tjänsten, ska kunden på egen bekostnad ändra eller nyanskaffa den utrustning, programvara m m som kan behövas. Kunden har till Banken lämnat uppgifter om sina IT-system och anslutningar m m som Banken behöver för att kunna tillhandahålla Tjänsten. Kunden ska omgående meddela Banken varje ändring i IT-system eller anslutning som innebär en ändring i förhållande till de uppgifter som kunden tidigare lämnat. Kunden ska också meddela Banken om sådana driftssituationer som negativt påverkar sändning eller mottagande av e-fakturor såvida avvikelsen inte kan anses vara av ringa betydelse. Meddelande ska lämnas utan dröjsmål och i god tid om avbrottet är planerat. Om en Fakturamottagare skulle meddela kunden att Fakturamottagaren inte längre vill ta emot e-fakturor via Tjänsten, ska kunden snarast upphöra med att sända e-fakturor via Tjänsten till denne Fakturamottagare. 4. Anslutning till Tjänsten Banken ska i erforderlig omfattning medverka när kunden ansluter sig till Tjänsten genom att: Dedikera erforderliga resurser och personal Vid behov delta i möten med kunden Kunden ska i erforderlig omfattning medverka vid anslutningen till Tjänsten genom att: Dedikera erforderliga resurser och personal Vid behov delta i möten med Banken Löpande lämna de uppgifter om kunden och nyttjandet av Tjänsten som Banken skäligen begär När så behövs genomför Banken eller av Banken godkänd tredje part - efter särskild överenskommelse och mot särskild ersättning - ett anslutningsprojekt i samarbete med kunden, varefter kunden efter godkända tester ansluts till Tjänsten. I projektet ingår erforderliga tester m m. Kunden står därvid för sina kostnader för testerna om inte annat överenskommes. Om kunden efter anslutning till Tjänsten byter eller gör förändring i sina IT-system eller graderar upp befintlig programvara och det påverkar kundens användning av Tjänsten, kan det medföra att ett nytt anslutningsprojekt måste överenskommas mellan kunden och Banken. 5. Kontaktpersoner Kunden har utsett en kontaktperson som har rätt att fatta för kunden bindande beslut i alla frågor under avtalet. Kunden ska snarast underrätta Banken när kontaktpersonen byts ut. 10

11 SÄRSKILDA VILLKOR Företagstjänster m m 5(5) 6. Priser m m Utöver vad som framgår av Allmänna villkor - Företagstjänster m m gäller följande. Banken har rätt att efter meddelande till kunden med omedelbar verkan ändra priserna om kunden byter IT-system eller - i förhållande till de uppgifter som kunden tidigare lämnat Banken - förändrar sin systemmiljö genom uppgradering av befintlig programvara eller på annat sätt. Om kunden skickar felaktiga eller ofullständiga e-fakturor, eller i övrigt inte följer dessa särskilda villkor och säkerhetsbestämmelserna eller av kunden avsänd e-faktura avvisas samt det medför merkostnader för Banken eller Distributör, får Banken debitera kunden merkostnaden. 7. E-fakturans utformning e-faktura som sänds via Tjänsten ska vara rätt adresserad och utformad enligt kundens överenskommelser med respektive Fakturautställare respektive Fakturamottagare samt i enlighet med de format, regler och standarder som Banken vid var tid tillämpar. Kunden ansvarar för att till Banken sända avgående e-fakturor för vidaredistribution under den adress som Banken meddelar. Översändandet ska ske elektroniskt via förbindelse som Banken anvisar. Om kunden är Fakturautställare och den i e-fakturan angivna adressen till Fakturamottagare är felaktig eller saknas eller om e-fakturan på annat sätt är felaktig eller ofullständig, ska Banken snarast efter det att Banken blivit uppmärksammad på eller upptäckt bristen återsända e-fakturan eller underrätta kunden om att e-fakturan inte kan distribueras. Banken och Distributörerna är inte skyldiga att vidaredistribuera felaktig eller ofullständig faktura. I fall som avses i föregående stycke åligger det Fakturautställaren ensam att kontakta Fakturamottagaren och inhämta erforderlig information och vidta åtgärder m m. 8. Ansvar för innehåll i e-faktura Fakturautställaren ska se till att e-faktura innehåller underlag för ett välgrundat betalningskrav mot Fakturamottagaren eller den betalningsansvarige som denne representerar. Fakturautställare ska följa vid var tid gällande lagar och bestämmelser för fakturering. Fakturautställare ansvarar även i övrigt för att innehållet i av kunden sänd e-faktura i alla avseenden är korrekt och att e-fakturan i övrigt är utformad på ett etiskt, sakligt och korrekt sätt och inte strider mot gällande lag. Fakturamottagaren är skyldig att kontrollera att mottagen e-faktura är korrekt och fullständig. Banken får med omedelbar verkan spärra kundens tillgång till Tjänsten och/eller säga upp avtalet till omedelbart upphörande om kunden utnyttjar eller skäligen kan misstänkas utnyttja Tjänsten i strid med denna punkt Säkerhet, tekniska riktlinjer m m Utöver vad som sägs i punkt 3 i Allmänna villkor - Företagstjänster m m gäller följande. Kunden ska följa de tekniska riktlinjer för Tjänsten och kundens miljö som Banken vid var tid meddelar. 10. Bankens rätt att avbryta tillgången till Tjänsten Banken respektive Distributören har rätt att avbryta tillhandahållandet av Tjänsten för underhållsåtgärder och liknande. Banken ska om den kan förutse avbrottet underrätta kunden i förväg härom. I de fall Banken inte kunnat förutse avbrottet ska Banken underrätta kunden så snart avbrottet kommit till Bankens kännedom. Banken är dock inte i någotdera fallet skyldig att underrätta kunden om avbrottet om detta kan antas endast ha ringa betydelse för kunden. 11. Reklamationer från Fakturamottagare När kunden är Fakturautställare svarar kunden respektive Banken gentemot Fakturamottagare för handläggning av reklamationer som är att hänföra till kundens respektive Bankens verksamhet. Kunden svarar därmed gentemot Fakturamottagaren bl.a. för: reklamationer om e-fakturas innehåll, beräkningar mm, reklamationer avseende sena eller uteblivna e-fakturor mm, reklamationer avseende betalningsärenden påminnelser och krav m m. Banken svarar gentemot Fakturamottagaren endast för reklamationer som rör fel i Tjänsten. 12. Kundens reklamationer Kunden ska reklamera brist i Tjänsten till Banken inom skälig tid från det att kunden upptäckt eller borde ha upptäckt bristen. 13. Sekretess Utöver vad som anges i Allmänna villkor - Företagstjänster m m gäller följande. Kunden medger att Banken tar del av och vidaredistribuerar e-fakturor till Distributörer och Fakturamottagare. Kunden medger också att Banken får motta och ta del av e- fakturor adresserade till kunden vilka sänts av Distributör/Fakturautställare. Kunden medger vidare att Banken: till Distributörerna och allmänheten lämnar uppgift om att kunden är ansluten till Tjänsten, till Distributörerna lämnar de uppgifter som skäligen erfordras för att Distributörerna ska kunna a) distribuera e-fakturorna till sina Fakturamottagare och hantera reklamationer rörande Tjänsten, samt b) vidareutveckla Tjänsten i samarbete med Banken. 14. Marknadsföring Banken och Distributörerna har rätt att informera potentiella Fakturautställare/Fakturamottagare om att kunden har anslutit sig till Tjänsten och publicera kundens firma/motsvarande i marknadsföringsmaterial etc. 15. Begränsning av Bankens ansvar Bestämmelser i punkt 21 i Allmänna villkor - Företagstjänster m m och nedan i denna punkt 15 som avser Banken ska även gälla beträffande Distributör. Utöver vad som framgår av punkt 21 i Allmänna villkor - Företagstjänster m m gäller följande. Vid skada i anledning av försenad eller utebliven vidaredistribution av e-faktura är Bankens ansvar begränsat till ränta på fakturabeloppet för den tid betalningsdröjsmålet varat. Räntan ska därvid motsvara den av Sveriges Riksbank fastställda vid varje tid gällande referensräntan med tillägg av fyra procentenheter. Fakturautställaren är skyldig att begränsa sin skada genom att använda en lämplig reservrutin för fakturering. Bankens ansvar är utom vid uppsåt eller grov oaktsamhet under alla förhållanden begränsat till ett belopp per kalenderår om sammanlagt högst fem pris basbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110). 11

12 Allmänna villkor Småföretagserbjudandet Bättre Affärer Banken tillhandahåller Småföretagserbjudandet Bättre Affärer på de villkor som framgår av detta avtal samt de villkor som gäller för respektive i erbjudandet ingående tjänst. Småföretagserbjudandet Bättre Affärer innebär att ett förmånligare pris tas ut för de ingående tjänsterna än vad som gäller då varje tjänst köps separat. Till Småföretagserbjudandet Bättre Affärer kan olika förmånserbjudanden komma att erbjudas. Om kund vid ingående av Småföretagserbjudandet Bättre Affärer redan har någon eller några av de tjänster som ingår i Småföretagserbjudandet Bättre Affärer så ansluts befintliga avtal till Småföretagserbjudandet Bättre Affärer vilket innebär att pris för erbjudandet kommer att tas ut istället för den ordinarie årsavgift eller pris per kvartal som gäller för respektive tjänst som ansluts. Observera särskilt nedan under Uppsägning att för uppsägning av ingående tjänster räcker inte att Småföretagserbjudandet Bättre Affärer sägs upp utan att varje tjänst måste sägas upp var för sig. Pris För de i Småföretagserbjudandet Bättre Affärer ingående tjänsterna utgår ett fast enhetspris per år. Detta enhetspris ersätter de årsavgifter respektive priser per kvartal som gäller då separata avtal ingås för de olika tjänsterna. Övriga priser utgår i enlighet med vad som anges i villkor för respektive tjänst. Särskilt hänvisas till kortvillkoren där prisinformation ges om kostnader som kan tillkomma t ex vid användning av kort utomlands och, vad gäller betalkortet, uppgifter om ränta. För utnyttjande av tilläggstjänster till tjänsterna utgår ordinarie priser. Priset för Småföretagserbjudandet Bättre Affärer tas ut den sista bankdagen i anslutningsmånaden och debiteras det konto som konceptet är kopplat till. Priset gäller även om kund inte vill ha någon eller några av de ingående tjänsterna eller senare säger upp någon av de ingående tjänsterna utan att Småföretagserbjudandet Bättre Affärer sägs upp. Priset kan ändras. Information härom tillställs kund i enlighet med vad som anges nedan, se Ändring av villkor. Kund är skyldig tillse att det finns tillräckligt med medel på debiteringskonto för bankens dragning varje månad. Om pris inte betalas i tid ska kunden, om banken begär det, betala dröjsmålsränta till banken motsvarande den av Riksbanken fastställda vid varje tidpunkt gällande referensräntan med ett tillägg om åtta procentenheter. Vid försenad betalning får banken även debitera kunden avgift för skriftlig betalningspåminnelse. Samtliga priser gäller tills vidare. Ändring av villkor Banken har rätt att ändra villkor för Småföretagserbjudandet Bättre Affärer utan att i förväg ha inhämtat kundens godkännande. Sådan ändring träder i kraft två månader efter det att kund underrättats om densamma. Om kund inte godkänner ändring får denne omedelbart och avgiftsfritt säga upp avtalet före den dag då ändring träder i kraft. Vad gäller ändring av villkor för de ingående tjänsterna hänvisas till de separata villkoren för dessa. Uppsägning Kund får säga upp Småföretagserbjudandet Bättre Affärer genast. Banken får säga upp Småföretagserbjudandet Bättre Affärer med minst två månaders uppsägningstid. Uppsägning av Småföretagserbjudandet Bättre Affärer innebär endast att själva tjänsten Småföretagserbjudandet Bättre Affärer sägs upp varvid priset för de ingående tjänsterna återgår till ordinarie pris. De ingående tjänsterna löper vid uppsägning av 12

13 Småföretagserbjudandet Bättre Affärer vidare enligt sina avtalsvillkor varvid de ordinarie årsavgifterna respektive priser per kvartal gäller. De ingående tjänsterna sägs upp i enlighet med vad som anges i respektive villkor. 13

14 ALLMÄNNA VILLKOR Bankfack (2) Med bankfackinnehavaren förstås, när bankfacket innehas av två eller flera personer, bankfackinnehavarna. Flera bankfackinnehavare är solidariskt ansvariga gentemot banken för uppfyllandet av de avtalade förpliktelserna. 1. BEHÖRIGHET ATT TILLTRÄDA BANKFACK Om bankfacket innehas av två eller flera personer har de i enlighet med vad som angivits i kontraktet antingen tillträde var för sig eller endast gemensamt. Om bankfackinnehavarna har tillträde var för sig gäller detta också om någon av dem avlider, ställs under förvaltarskap eller försätts i konkurs. Tillträde till bankfacket äger bankfackinnehavaren eller den, som enligt särskild föreskrift eller enligt fullmakt är berättigad därtill. Om bankfacket innehas av två personer ska särskild föreskrift eller fullmakt vara undertecknad av dem båda. Den, som enligt särskild föreskrift äger tillträde till bankfacket får ej befullmäktiga annan därtill om inte detta uttryckligen medgivits. Fullmaktshavare får inte sätta annan i sitt ställe om detta inte framgår av fullmakten. Om en bankfackinnehavare avlider, ska en person som önskar tillträde till bankfacket kunna uppvisa fullmakt från samtliga dödsbodelägare. Sådan fullmakt fordras dock inte för den som av annan anledning är behörig att företräda dödsboet eller för den som har boet i sin vård, om tillträdet är nödvändigt för inventering av bankfacket eller av annan särskild anledning som beror på dödsfallet. Tillträde utan uppvisande av fullständiga behörighetshandlingar får dock endast ske i närvaro av en banktjänsteman och ingen egendom får avlägsnas utan bankens tillåtelse. Eventuella kostnader för öppningen ska betalas av den som begär att bankfacket ska öppnas. Rätten till ett bankfack som innehas av två personer med tillträde var för sig påverkas inte för den efterlevande om en av dem avlider. Om bankfackinnehavarna har tillträde endast gemensamt ska ett befullmäktigat ombud för dödsboet efter den avlidne bankfackinnehavaren närvara vid tillträde för den efterlevande bankfackinnehavaren. Banken får vägra en fullmaktshavare för en avliden bankfackinnehavare tillträde till bankfacket. En person som begär tillträde till ett bankfack ska styrka sin identitet och följa bankens ordningsföreskrifter för tillträde till bankfack, t.ex. att anmäla sitt tillträde på en särskild blankett. 2. NYCKLAR OCH TILLTRÄDE TILL BANKFACK Till bankfacket hör två nycklar. Bankfackinnehavaren ska förvara nycklarna väl så att de inte blir åtkomliga för obehöriga personer och får inte uppge bankfackets nummer till utomstående. Om en nyckel förkommer ska det omedelbart anmälas till banken. Har nyckel till bankfacket förkommit och föranleder detta kostnader för banken att öppna bankfacket, ska bankfackinnehavaren ersätta banken för dessa kostnader. Tillträde till bankfacket är möjligt endast under bankkontorets expeditionstider. 3. FÖREMÅL SOM INTE FÅR FÖRVARAS I BANKFACK I bankfacket får inte förvaras föremål som kan orsaka skada på person eller egendom, eller andra olägenheter, t.ex. sprängmedel, ammunition eller andra explosiva ämnen, vapen, brandfarliga eller frätande produkter eller föremål som avger magnetisk eller radioaktiv strålning. I bankfacket får inte heller förvaras egendom som åtkommits genom brottslig gärning eller vars innehav utgör brott. Det är heller inte tillåtet att förvara kontanter i bankfacket. Med kontanter avses i dessa allmänna villkor mynt och sedlar, i såväl svensk som utländsk valuta, vilka är giltiga betalningsmedel. Bankfackinnehavaren är ensam ansvarig för den skada som orsakas honom/henne själv, banken och/eller annan av otillåtet förvarade föremål. 4. AVGIFT Avgift för ett bankfack utgår med det belopp och enligt de grunder som banken vid varje tid tillämpar. Avgiften erläggs för ett år i förskott. Om hyrestiden upphör före utgången av det år för vilket avgift har betalats, återbetalas den del av avgiften som belöper sig på den tiden efter det månadsskifte som följer närmast efter att hyrestiden löpt ut. På avgiften utgår lagstadgad mervärdesskatt. Vid återbetalning av del av avgift återfås även den mervärdesskatt som avser det aktuella beloppet. Avgift betalas genom överföring från bankfackinnehavarens konto i banken eller på annat överenskommet sätt. Då avgiften överförs från konto gäller den överenskomna förfallodagen även om den infaller på allmän helgdag eller därmed likställd dag. Bankfackinnehavaren ska när avgiften överförs från konto se till att tillräckligt belopp finns disponibelt på kontot på förfallodagen. Om kontobehållningen på förfallodagen inte räcker till betalning av förfallet belopp får banken senare göra ytterligare överföringsförsök enligt de rutiner som banken vid var tid tillämpar och/eller tillfälligtvis underlåta att belasta kontot. Om banken belastar kontot när full täckning saknas får banken senare låta transaktionen återgå. Banken får av bankfackinnehavaren ta ut avgift för expeditionskostnad och för skriftliga betalningspåminnelser. Banken får också ta ut avgifter för att täcka sina kostnader för arbete och utlägg för att driva in bankens fordran hos bankfackinnehavaren. Banken lämnar på begäran upplysning om gällande avgifter. 5. ÄNDRING AV VILLKOR Banken får ändra de villkor som gäller för bankfacket. Banken ska underrätta bankfackinnehavaren om ändringar av villkoren genom meddelande till bankfackinnehavaren senast 14 dagar innan ändringen träder ikraft. 6. AVTALSTID OCH UPPSÄGNING Bankfacket hyrs ut tills vidare. Bankfackinnehavaren får säga upp kontraktet med omedelbar verkan. Om två personer innehar ett bankfack gemensamt ska uppsägning eller ändring alltid göras av dem gemensamt. Uppsägningen ska ske skriftligt på särskild blankett. Om inte avgiften för bankfacket betalas på överenskommet sätt får banken säga upp kontraktet till upphörande tidigast inom fyra veckor från förfallodagen. Om bankfackinnehavaren betalar avgiften samt avgift för betalningspåminnelse inom uppsägningstiden, ska dock kontraktet fortfarande gälla. Detta gäller dock inte om bankfackinnehavaren också vid föregående förfallodag försummat att betala avgiften eller under de senaste tolv månaderna vid två eller flera tillfällen underlåtit att i rätt tid fullgöra någon betalningsskyldighet mot banken. Om banken beslutar att byta bankfackställning, eller att inte längre tillhandahålla bankfack på det kontor där bankfacket finns, eller att lägga ned eller flytta det kontor där bankfacket finns får banken säga upp kontraktet med en uppsägningstid om två månader. Då bankfackinnehavaren brutit mot bestämmelsen om förbud mot förvaring av vissa föremål i punkt 3 ovan eller i övrigt brutit mot kontraktsvillkoren får banken, såvida avtalsbrottet inte är ringa, säga upp kontraktet med omedelbar verkan. Banken får i övriga fall säga upp kontraktet med tre månaders uppsägningstid. Uppsägningstiden räknas från den dag då meddelande har kommit bankfackinnehavaren tillhanda enligt punkt 9 nedan. Bl 829 utg 8 sida 1(2) 14

15 ALLMÄNNA VILLKOR Bankfack (2) 7. BANKFACKETS UTRYMMANDE Då hyrestiden upphör ska bankfacket vara utrymt och de nycklar bankfackinnehavaren tidigare har kvitterat återlämnas i oskadat skick till banken. Bankfackinnehavaren ska betala de kostnader som kan uppstå för banken om bankfackinnehavaren försummar att fullgöra dessa skyldigheter, liksom hyresavgift för tiden till banken kan förfoga över bankfacket. Om hyrestiden har upphört utan att nycklarna har återlämnats får banken genom att bryta upp bankfacket, låta öppna och utrymma det. Egendomen i bankfacket ska därvid antecknas i ett särskilt protokoll. Banken ska före öppnandet sända ett skriftligt meddelande till bankfackinnehavaren om att bankfacket kommer att öppnas och utrymmas utan hans/hennes närvaro, samt ange tidpunkten. De kostnader som kan uppstå för banken vid öppnandet, liksom hyresavgift för tiden tills banken kan förfoga över bankfacket, ska betalas av bankfackinnehavaren. Då bankfacket har öppnats enligt andra stycket i denna punkt 7 ska banken omhänderta den egendom som förvaras där. Föremål som enligt punkt 3 ovan inte får förvaras i bankfacket får banken genast förfoga över på lämpligt sätt. Egendom som uppenbarligen saknar värde får banken genast låta förstöra. Annan egendom ska banken omhänderta och förvara för bankfackinnehavarens räkning mot skälig ersättning. Egendom återlämnas till bankfackinnehavaren mot att han/hon uppfyller villkoren i kontraktet. Om egendomen inte har hämtats inom tre år efter det att bankfacket öppnats, får banken på det sätt som den finner lämpligt realisera egendomen eller i den mån den saknar marknadsvärde, låta förstöra den. Banken får ur köpeskillingen ta ut ersättning för kostnader som uppkommit vid öppnande samt även förfallna hyresavgifter. Eventuellt överskott redovisas på begäran till bankfackinnehavaren. Vid omhändertagande av egendom enligt tredje stycket är banken endast skyldig att förvara egendomen. Banken är således t.ex. inte skyldig att avbryta preskription, verkställa bevakning vid kallelse på okända borgenärer, lyfta utdelning och ränta eller bevaka ägarens rätt vid emissioner, aktieutbyten, konverteringar och liknande. 8. BANKENS ANSVAR Om egendom som förvaras i ett bankfack skadas eller förkommer på grund av brand, vatten, gas eller stöld förövad genom inbrott i bankfacket, svarar banken för skadan, såvida den inte visar att den har vidtagit alla rimliga åtgärder för att förhindra förlusten eller skadan. För att banken ska ersätta förlust av eller skada på egendom förvarad i bankfacket ska bankfackinnehavaren emellertid alltid kunna göra sannolikt att egendomen har förvarats i bankfacket samt styrka egendomens värde. Banken ersätter aldrig förlust av sådana föremål som enligt punkt 3 ovan inte får förvaras i bankfacket. Banken är inte skyldig att ersätta bankfackinnehavaren för en skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets beslut eller åtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, blockad, bojkott eller annan liknande omständighet. Detta gäller även om banken själv är föremål för eller vidtar åtgärd i samband med strejk, lockout, blockad eller bojkott. 9. MEDDELANDEN Om bankfackinnehavaren är ansluten till bankens internettjänst eller annan elektronisk kommunikationstjänst, kan banken tillhandahålla information och meddelanden till bankfackinnehavaren därigenom. I annat fall skickas information och meddelanden per post till den adress som är registrerad hos banken eller som eljest är känd för banken. Om bankfacket innehas av två eller flera personer har meddelande som skickas till en av dem eller avisering verkan även för övriga bankfackinnehavare. Information och meddelanden som lämnas via bankens internettjänst eller annan elektronisk kommunikationstjänst anses ha nått bankfackinnehavaren samma dag som den gjorts tillgänglig i den aktuella tjänsten. För information eller meddelande som lämnas per post utgår banken från att meddelandet kommit bankfackinnehavaren tillhanda efter normal leveranstid enligt gällande villkor hos postleverantören för den aktuella posttjänsten. Rekommenderat brev som banken sänder till bankfackinnehavaren ska anses ha nått adressaten senast på sjunde dagen efter avhändandet, om brevet är sänt till den adress som anges i kontraktet eller som eljest är känd för banken. Bankfackinnehavaren ska omedelbart meddela banken om ändrad adress och övriga ändrade kontaktuppgifter som är av betydelse för bankens möjlighet att lämna meddelanden till bankfackinnehavaren INFORMATION OM PERSONUPPGIFTSBEHANDLING Banken behandlar som personuppgiftsansvarig, personuppgifter som lämnas till banken i samband med ansökan, intresseanmälan och när avtal träffas om konton, krediter, produkter och tjänster, samt även personuppgifter som registreras i övrigt i samband med administration av avtal. Banken uppdaterar adressuppgifter löpande via det statliga personadressregistret. Ändamålet med bankens personuppgiftsbehandling är att samla in och kontrollera personuppgifter inför beslut, att administrera och fullgöra ingångna avtal, att upprätta underlag för finansiell rådgivning, samt att uppfylla sina förpliktelser enligt lag. Banken behandlar vidare personuppgifter inom ramen för marknads- och kundanalyser som utgör underlag för marknadsföring, metod- och affärsutveckling, samt riskhantering. Med riskhantering avses även behandling av uppgifter om kredittagare och krediter för kvalitetsbedömning av krediter för kapitaltäckningsändamål. Personuppgifter kan såvida kunden inte har begärt direktreklamspärr också komma att behandlas för marknadsföringsändamål. Personuppgifter kan också komma att behandlas av de bolag i Swedbank-koncernen med vilka banken samarbetar, samt av samarbetspartners till banken och bolag i Swedbank-koncernen i förhållanden som avser bankens och Swedbank-koncernens konton, krediter, produkter och tjänster. Personuppgifter lämnas dock endast ut till annan om det är tillåtet med hänsyn till banksekretessen. Information om behandling av personuppgifter lämnas av bankens kontor och Telefonbanken, vilka också tar emot begäran om direktreklamspärr och begäran om rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter. Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av banken, om den varit normalt aktsam. Banken ansvarar inte för indirekt skada, såvida inte skadan orsakats av bankens grova vårdslöshet. Banken ersätter inte i något fall förlust av eller skada på egendom förvarad i bankfacket till den del förlusten eller skadan överstiger tio (10) gånger det vid tidpunkten för förlusten/skadan gällande prisbasbeloppet enligt 2 kap. Socialförsäkringsbalken. Bl 829 utg 8 sida 2(2) 15

16 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅAVTAL (4) DEFINITIONER I Depåavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels finansiellt instrument såsom definierat i lagen om värdepappersmarknaden, d v s överlåtbara värdepapper som kan bli föremål för handel på kapitalmarknaden, penningmarknadsinstrument, fondandelar och finansiella derivatinstrument, dels värdehandling, varmed avses handling som inte kan bli föremål för handel på kapitalmarknaden såsom aktie eller enkelt skuldebrev som enligt definitionen ovan inte är finansiellt instrument, borgensförbindelse, gåvobrev, pantbrev eller liknande handling. b) avräkningsnota besked om att en order/ett affärsuppdrag har utförts. c) reglerad marknad såsom definierat i lagen om värdepappersmarknaden, d. v. s. ett multilateralt system inom EES som sammanför eller möjliggör sammanförande av ett flertal köp- och säljintressen i finansiella instrument från tredje man regelmässigt, inom systemet och i enlighet med icke skönsmässiga regler så att detta leder till avslut. d) marknadsplats en reglerad marknad eller en handelsplattform (MTF). e) handelsplats en marknadsplats, en systematisk internhandlare eller en marknadsgarant inom EES eller en annan person som tillhandahåller likviditet inom EES eller enhet som motsvarar någon av de föregående utanför EES. A. FÖRTECKNING OCH FÖRVARING I DEPÅ M M A.1 FÖRTECKNING OCH FÖRVARING I DEPÅ A.1.1 Banken skall i Depån förteckna sådant värdepapper som mottagits av Banken för förvaring m m i Depå. Banken förbehåller sig rätten att pröva mottagandet av visst värdepapper, se även punkt G.9. Om Kunden har flera depåer hos Banken och Kunden inte instruerat Banken om i vilken depå visst värdepapper skall förtecknas, får Banken själv bestämma i vilken depå förteckningen skall ske. A.1.2 Enligt dessa bestämmelser skall finansiellt instrument i kontobaserat system hos central värdepappersförvarare eller motsvarande - t ex på Vp-konto hos Euroclear Sweden AB (Euroclear Sweden) - anses ha mottagits när Banken erhållit rätt att registrera eller låta registrera uppgifter avseende instrument i sådant system. Övriga värdepapper anses ha mottagits när de överlämnats till Banken. Mottagna värdepapper som utfärdats i dokumentform skall förvaras av Banken för Kundens räkning. A.1.3 Banken får låta förteckna och i förekommande fall förvara Kundens värdepapper hos annat värdepappersinstitut i Sverige eller i utlandet, s k depåförande institut. Depåförande institut utses av Banken efter eget val. Förvaring hos depåförande institut sker normalt i Bankens namn för kunders räkning. Därvid får Kundens värdepapper registreras tillsammans med andra ägares värdepapper. Banken får även låta Kundens finansiella instrument ingå i ett för flera ägare gemensamt dokument. Banken får uppdra åt ett depåförande institut att i Bankens ställe låta sig registreras för Kundens värdepapper. Kunden är införstådd med att Kundens värdepapper kan komma att förvaras på ett samlingskonto hos depåförande institut. Huruvida Kunden har en sakrättsligt skyddad separationsrätt i händelse av att Banken eller depåförande institut skulle försättas i konkurs eller drabbas av annan åtgärd med motsvarande rättsverkningar kan variera och är beroende av tillämplig lagstiftning. I Sverige föreligger separationsrätt under förutsättning att värdepappren hålls avskilda från det depåförande institutets eller Bankens egna värdepapper. Vid förteckning och förvaring hos depåförande institut i utlandet kan det till följd av tillämplig utländsk lag vara omöjligt att identifiera kunders värdepapper separat från det depåförande institutets eller Bankens egna värdepapper, varvid kunders värdepapper vid en konkurssituation skulle kunna komma att anses ingå i det depåförande institutets eller Bankens tillgångar. Banken respektive depåförande institut kan ha säkerhet i eller kvittningsrätt avseende Kundens värdepapper och därtill kopplade fordringar. A.1.4 Banken utför ingen äkthetskontroll av Kundens värdepapper. A.1.5 För förteckning, överföring och utlämnande av värdepapper förbehåller sig Banken skälig tid. A.1.6 Banken förbehåller sig rätt att avföra värdepapper från Kundens Depå när den som utgivit värdepapperet försatts i konkurs eller värdepapperet av annat skäl förlorat sitt värde. Om möjligt skall Banken därvid söka registrera värdepapperet i Kundens namn. A.2 FÖRVALTARREGISTRERING (MOTSVARANDE) Banken får såsom förvaltare låta registrera mottagna finansiella instrument i eget namn hos den som i Sverige (t ex Euroclear Sweden) eller i utlandet fullgör registreringsuppgift avseende instrumentet. Därvid får Kundens finansiella instrument registreras tillsammans med andra ägares finansiella instrument av samma slag. Banken får även låta Kundens finansiella instrument ingå i ett för flera ägare gemensamt dokument. Banken får uppdra åt ett depåförande institut att i Bankens ställe låta sig registreras för Kundens finansiella instrument. Bl 8733 utg 5 B. BANKENS ÅTAGANDEN AVSEENDE VÄRDEPAPPER B.1 ALLMÄNT B.1.1 Banken åtar sig att för Kundens räkning vidta under punkterna B.2 B.4 nedan angivna åtgärder beträffande mottagna värdepapper. B.1.2 Åtagandena inträder - om inte annat anges nedan eller särskilt överenskommits - för svenska finansiella instrument registrerade hos Euroclear Sweden fr o m den femte och för övriga svenska värdepapper samt för utländska finansiella instrument fr o m den femtonde bankdagen efter det att värdepapperen mottagits av Banken. Banken är således ej skyldig att bevaka frister som löper ut dessförinnan. B.1.3 Banken vidtar nedan angivna åtgärder under förutsättning att Banken i god tid fått fullgod information om den omständighet som föranleder åtgärden genom meddelande från Kunden, depåförande institut, emittent, Euroclear Sweden eller annan central värdepappersförvarare. B.1.4 För distribution av årsredovisningar, delårsrapporter, prospekt och annan information ansvarar emittenten. Om Kunden i depåavtalet markerat att årsredovisningar m m vilken Kunden innehar värdepapper registrerade hos Euroclear Sweden och förtecknade i Depån, lämnar Banken på emittentens begäran, via Euroclear Sweden, Kundens namn- och adressuppgifter. Emittenten distribuerar normalt årsredovisningar, delårsrapporter och liknande. Prospekt och annan information om erbjudanden distribueras normalt inte. Banken tillställer Kunden i stället en sammanfattning av erbjudandet. Kunden får samtidigt en anvisning om var mer information om erbjudandet finns. B.1.5 Banken får helt eller delvis underlåta att vidta en åtgärd, om det på till Depån anslutet Konto inte finns erforderliga medel eller tillräckligt kreditutrymme för åtgärden eller om Banken inte förses med de uppgifter som krävs för åtgärden. B.1.6 Banken får på eget initiativ och efter egen bedömning i varje enskilt fall, oavsett vad som anges i punkt B.2 och B.3 nedan, för Kundens räkning vidta eller underlåta att vidta åtgärd som anges i nämnda punkter om Banken särskilt angivit detta i meddelande om åtgärden till Kunden och denne inte lämnat instruktion om annat inom den svarstid som angetts i meddelandet. Kunden är bunden av åtgärd som Banken sålunda vidtagit eller underlåtit att vidta på samma sätt som om Kunden själv givit uppdrag om åtgärden. B.1.7 Vid Bankens försäljning av rätter enligt nedan får försäljning ske gemensamt för flera kunder och i tillämpliga fall i enlighet med Bankens vid var tid gällande riktlinjer för hantering av order respektive Swedbanks riktlinjer för utförande och vidarebefordran av order m m samt information om incitament. Likviden skall därvid fördelas proportionellt mellan kunderna. B.1.8 Om Kunden enligt tillämplig lag eller reglerna för en emission eller ett erbjudande inte har rätt att utnyttja företrädesrätter eller andra rätter som tillkommit Kunden till följd av dennes innehav av visst finansiellt instrument, får Banken sälja dessa rätter. B.2 SVENSKA FINANSIELLA INSTRUMENT B.2.1 Beträffande svenska finansiella instrument omfattar Bankens åtagande med den eventuella avvikelse som kan följa av vad som sägs i punkt B.1.6 följande åtgärder. Med svenska finansiella instrument avses i denna punkt B.2 finansiella instrument som är utgivna av emittenter med säte i Sverige och som är kontoförda i enlighet med lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument samt handlas på svensk marknadsplats. B.2.2 Beträffande aktier åtar sig Banken att a) mottaga respektive lyfta utdelning. Om Kunden har rätt att välja mellan utdelning i kontanter eller i annan form får Banken välja utdelning i form av kontanter om Kunden inte uttryckligen instruerat om annat; b) vid nyemission av aktier i vilka Kunden har företrädesrätt underrätta Kunden härom samt biträda Kunden med önskade åtgärder i samband därmed. Om instruktion om annat inte lämnats senast tre bankdagar före sista dagen för handel med teckningsrätten skall Banken - om Banken bedömer det som praktiskt möjligt och lämpligt - försälja teckningsrätt som inte utnyttjats; c) vid offentligt erbjudande om överlåtelse av finansiellt instrument riktat till Kunden från emittenten (inlösen/ återköp) eller annan (uppköp) och som Banken erhållit information om, på sätt som angetts ovan i punkt B.1.3 eller genom tillkännagivande i Dagens Nyheter eller Svenska Dagbladet, underrätta Kunden därom och efter särskilt uppdrag av Kunden biträda denne med önskade åtgärder i samband därmed. Motsvarande gäller vid offentligt erbjudande om förvärv av finansiellt instrument riktat till Kunden; d) vid fondemission dels underrätta Kunden därom, dels uttaga på Kunden belöpande nya aktier och fondaktierätter, dels om inte överenskommelse träffats om annat försälja på Kunden belöpande överskjutande rätter; e) såvitt avser aktier i avstämningsbolag underrätta Kunden om begärd tvångsinlösen; f) såvitt avser aktier i avstämningsbolag vid nedsättning av aktiekapitalet, inlösen eller likvidation mottaga respektive lyfta kapitalbelopp samt annat förfallet belopp; samt g) på uppdrag av Kunden, under förutsättning att uppdraget är Banken tillhanda senast femte bankdagen före sista dag för införande i aktieboken för rätt att delta i bolagsstämma, ombesörja att hos Euroclear Sweden förvaltarregistre- 16

17 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅAVTAL (4) rade aktier rösträttsregistreras i Kundens namn under förutsättning att sådan rösträttsregistrering kan ske enligt gängse rösträttsregistreringsrutin hos Euroclear Sweden. Om Depån innehas av två eller flera gemensamt och det i uppdraget inte angetts i vems namn aktierna skall registreras sker rösträttsregistrering av aktierna i proportion till vars och ens andel. Rösträttsregistrering sker inte av överskjutande aktier. B.2.3 Beträffande teckningsoptioner åtar sig Banken att i god tid underrätta Kunden om sista dag för aktieteckning och, efter särskilt uppdrag från Kunden, söka verkställa kompletteringsköp av teckningsoptioner och verkställa nyteckning av aktier. Om överenskommelse om annat inte träffats senast tre bankdagar före sista dag för handel med teckningsoptioner skall Banken - om Banken bedömer det som praktiskt möjligt och lämpligt - försälja teckningsoption som inte utnyttjats. B.2.4 Beträffande inköpsrätter åtar sig Banken att i god tid underrätta Kunden om sista dag för köpanmälan och, efter särskilt uppdrag av Kunden, söka verkställa kompletteringsköp av inköpsrätt och ombesörja köpanmälan. Om överenskommelse om annat inte träffats senast tre bankdagar före sista dag för handel med inköpsrätten, skall Banken - om Banken bedömer det som praktiskt möjligt och lämpligt - försälja inköpsrätt som inte utnyttjats. B.2.5 Beträffande inlösenrätter åtar sig Banken att i god tid underrätta Kunden om sista dag för inlösenanmälan och, efter särskilt uppdrag av Kunden, söka verkställa kompletteringsköp av inlösenrätt och ombesörja inlösenanmälan. Om överenskommelse om annat inte träffats senast tre bankdagar före sista dag för handel med inlösenrätten, skall Banken - om Banken bedömer det som praktiskt möjligt och lämpligt - försälja inlösenrätt som inte utnyttjats. B.2.6 Beträffande svenska depåbevis avseende utländska aktier åtar sig Banken att vidta motsvarande åtgärder som för svenska aktier enligt ovan om Banken bedömer det som praktiskt möjligt och lämpligt. B.2.7 Beträffande skuldebrev och andra skuldförbindelser som kan bli föremål för handel på kapitalmarknaden åtar sig Banken att a) mottaga respektive lyfta ränta samt kapitalbelopp eller annat belopp som vid inlösen, utlottning eller uppsägning förfallit till betalning efter det att skuldförbindelsen mottagits; b) beträffande premieobligationer dessutom lyfta vinst på premieobligation som enligt dragningslista utfallit vid dragning som skett efter det att premieobligation mottagits av Banken samt underrätta Kunden om utbyte och biträda Kunden med önskade åtgärder med anledning därav; c) beträffande konvertibler och andra konverteringsbara skuldförbindelser dessutom i god tid underrätta Kunden om sista konverteringsdag samt efter särskilt uppdrag från Kunden verkställa konvertering; d) vid emission av skuldebrev/skuldförbindelser i vilka Kunden har företrädesrätt, för Kundens räkning teckna sådana skuldebrev/ skuldförbindelser om inte annat överenskommits. Därvid skall gälla vad som angivits ovan i punkt B.2.2 b); e) vid offentligt erbjudande om överlåtelse av finansiellt instrument riktat till Kunden från emittenten eller annan och som Banken erhållit information om, på sätt som angetts ovan i punkt B.1.3 eller genom tillkännagivande i Dagens Nyheter eller Svenska Dagbladet, underrätta Kunden därom och efter särskilt uppdrag av Kunden biträda denne med önskade åtgärder i samband därmed. Motsvarande gäller vid offentligt erbjudande om förvärv av finansiellt instrument riktat till Kunden; samt f) vid kallelse till fordringshavarmöte avseende skuldebrev/skuldförbindelser i vilka Kunden är innehavare och som Banken erhållit information om, på sätt som angivits ovan i punkt B.1.3 eller genom tillkännagivande i Dagens Nyheter eller Svenska Dagbladet, underrätta Kunden därom och efter särskild överenskommelse med Kunden biträda denne i samband därmed. B.2.8 Beträffande finansiella instrument, som inte omfattas av punkterna B ovan, såsom optioner, terminer och fondandelar, omfattar Bankens åtagande att beträffande fondandelar lyfta utdelning samt i övrigt att vidta de åtgärder som Banken åtagit sig i särskilt avtal med Kunden. B.2.9 Beträffande andra finansiella instrument utgivna av emittent med säte i Sverige upptagna till handel på en reglerad marknad utanför Sverige gäller, i stället för vad som angetts ovan under B.2.1-8, vad som anges nedan under punkt B.3 beträffande utländska finansiella instrument. B.3 UTLÄNDSKA FINANSIELLA INSTRUMENT B.3.1 Beträffande utländska aktier och skuldförbindelser som inte omfattas av B.2 ovan och som är upptagna till handel på en reglerad marknad inom EES eller på en motsvarande marknad utanför EES omfattar Bankens åtaganden - med den eventuella avvikelse som kan följa av vad som sägs i punkt B att vidta samma åtgärder som beträffande motsvarande svenska finansiella instrument -med undantag för de särskilda åtaganden beträffande premieobligationer som anges i punkt B.2.7 b) och Bl 8733 utg 5 konvertibler/andra konverteringsbara skuldförbindelser som anges i punkt B.2.7 c) och d) - när Banken bedömer detta som praktiskt möjligt och lämpligt. Kunden uppmärksammas härvid särskilt på att det för vissa utländska aktier registrerade hos Euroclear Sweden råder, på grund av inskränkningar i Euroclear Sweden:s åtaganden, begränsade möjligheter för aktieägare att utöva vissa rättigheter t.ex. att medverka vid bolagsstämma och att delta i emissioner samt att erhålla information därom. Sådana utländska aktier handlas på härför avsedd lista, exempelvis Xterna listan på Nasdaq OMX. B.3.2 Beträffande andra utländska finansiella instrument än de i föregående punkt angivna omfattar Bankens åtaganden endast att vidta de åtgärder Banken åtagit sig i särskilt avtal med Kunden. B.3.3 Kunden är införstådd med att Kundens rättigheter avseende utländska finansiella instrument kan variera beroende på vilken jurisdiktion som dessa finansiella instrument omfattas av. Kunden är även införstådd med att Banken då åtgärd avser utländskt finansiellt instrument ofta kan komma att tillämpa andra tidsfrister gentemot Kunden än dem som tillämpas i det land där åtgärd skall verkställas. B.4 SVENSKA OCH UTLÄNDSKA VÄRDEHANDLINGAR Beträffande svenska och utländska värdehandlingar omfattar Bankens förvaltningsåtagande med den eventuella avvikelse som kan följa av vad som sägs i punkt B att göra vad Banken åtagit sig i särskilt avtal med Kunden. C. TILL DEPÅN ANSLUTNA KONTON C.1 Till Depån ansluts ett eller flera Konton som öppnats för Kunden. Om överenskommelse inte träffas om annat förs ett anslutet Konto i svenska kronor. För anslutet Konto gäller de bestämmelser som vid var tid allmänt tillämpas av Banken för Konto av aktuellt slag. C.2 På anslutet Konto får Banken insätta medel som utgör förskott för köpuppdrag eller likvid för säljuppdrag (motsvarande), avkastning på förvaltade värdepapper samt medel som Kunden eljest överlämnat till Banken eller som Banken uppburit för Kundens räkning och som har samband med Depån, såvida inte Kunden anvisat Banken annat Konto för insättningen. C.3 Banken får belasta anslutet Konto med belopp som Kunden beordrat eller godkänt samt för varje utlägg, kostnad eller förskotterad skatt som har samband med den Depå till vilken Kontot är anslutet. Banken får vidare belasta anslutet Konto med belopp motsvarande dels utlägg, kostnad och arvode för uppdrag i övrigt, som Banken utfört åt Kunden, dels likvid för annan förfallen obetald fordran som Banken vid var tid har gentemot Kunden. C.4 Medel i utländsk valuta som Banken erlägger respektive mottar för Kundens räkning skall innan Kontot belastas respektive gottskrivs - om överenskommelse inte träffats om annat eller om anslutet Konto inte förs i den utländska valutan - omräknas till svenska kronor genom Bankens försorg enligt av Banken vid var tid tillämpad omräkningskurs. D. PANT D.1 Bestämmelser om pant finns, förutom under punkterna D.2 D.9 nedan, även i Depåavtalet under punkten Pantsättning. D.2 Avkastning av pant och andra rättigheter som grundas på panten omfattas också av pantsättningen och utgör pant. D.3 Bankens åtagande i egenskap av panthavare avseende pantsatt egendom är inte mer omfattande än vad som framgår av dessa bestämmelser. D.4 Om Kunden inte fullgör sina förpliktelser gentemot Banken enligt Depåavtalet eller eljest uppkomna i samband med Kundens transaktioner med finansiella instrument får Banken ta panten i anspråk på det sätt Banken finner lämpligt. Banken skall härvid förfara med omsorg och, om så är möjligt och det enligt Bankens bedömning kan ske utan förfång för Banken, i förväg underrätta Kunden härom. Banken får bestämma i vilken ordning ställda säkerheter (panter, borgensåtaganden m m) skall tas i anspråk. D.5 Vid tillämpning av vad som ovan sagts kan pantsatta värdepapper försäljas i annan ordning än på den marknadsplats där värdepapperet är upptaget till handel. D.6 Om panten utgörs av tillgodohavande på Konto anslutet till Depån får Banken, utan föregående underrättelse till Kunden, omedelbart göra sig betald genom att ta ut förfallet belopp från Kontot. D.7 Banken bemyndigas att själv eller genom någon som Banken utser, teckna Kundens namn, då detta erfordras för att genomföra pantrealisation eller för att eljest tillvarata eller utöva Bankens rätt med avseende på pantsatt egendom. Av samma skäl får Banken öppna särskild depå och/ eller Vp-konto hos Euroclear Sweden eller konto i annat kontobaserat system. Kunden kan inte återkalla detta bemyndigande så länge panträtten består. D.8 Om Kunden till annan pantsatt värdepapper förtecknade i Depån eller medel på Konto anslutet till Depån får Banken, även om Kunden invänt däremot, utlämna/ överföra värdepapper respektive överföra medel till panthavaren eller annan efter instruktioner från panthavaren från till Depån anslutet Konto. Redovisning av sådant utlämnande/ överföring skall sändas till Kunden. D.9 Kunden får inte på annat sätt förfoga över i Depåavtalet pantsatta värdepapper eller medel utan Bankens samtycke i varje särskilt fall. 17

18 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅAVTAL (4) E. HANDEL MED VÄRDEPAPPER ÖVER DEPÅN M M E.1 På uppdrag av Kunden - även innefattande vad Kunden och Banken eventuellt har kommit överens om i särskilt avtal om handel via elektroniskt medium - utför Banken, i förekommande fall, köp och försäljning av finansiella instrument samt andra uppdrag avseende handel med finansiella instrument för Kundens räkning. Banken utför Kundens order i enlighet med Bankens riktlinjer för hantering av order, vilka utgör en bilaga till dessa Allmänna bestämmelser. Banken samarbetar även med Swedbank avseende Bankens kunders handel med finansiella instrument. Banken tar därvid emot Kundens order och vidarebefordrar den till Swedbank som utför den för Kundens räkning på Bankens uppdrag. Efter fullgörandet och om förutsättningar härför föreligger redovisar Banken dessa transaktioner på Kundens Depå. Banken har dock alltid rätt att i varje enskilt fall avstå från att ta emot ett uppdrag om köp eller försäljning av, eller andra uppdrag avseende, finansiella instrument. E.2 I förekommande fall, efter överenskommelse med Kunden, kan Kunden komma att erhålla analyser, affärs/placeringsförslag, förslag till placerings/portföljstrategier eller förslag till modellportföljer och annan information, vägledning eller upplysning ( Information ) avseende finansiella instrument med eller, i förekommande fall, utan direkta köp- eller säljrekommendationer samt med eller utan möjlighet till direktkontakt med en aktiemäklare/förvaltare eller andra tilläggstjänster, härefter gemensamt och var för sig benämnt Särskild Tilläggstjänst. Kunden görs uppmärksam på att Särskild Tilläggstjänst inte i något fall innebär ett åtagande för Banken avseende s.k. diskretionär kapitalförvaltning, utan Banken genomför endast köp och försäljning av finansiella instrument på särskilt uppdrag av Kunden. Kunden uppmärksammas även på att Information som tillhandahålls genom Särskild Tilläggstjänst är tänkt att vara en del av ett underlag för ett investeringsbeslut. Kunden rekommenderas därför att komplettera sitt investeringsunderlag om Kunden bedömer det som nödvändigt. E.3 Kunden är medveten om att Banken kan spela in telefonsamtal i samband med att Kunden lämnar Banken uppdrag om handel eller instruktioner avseende Kundens Depå och anslutna Konton. E.4 Kunden är bunden av de villkor som vid var tid gäller för handel med visst finansiellt instrument i och med att Kunden tar Bankens tjänster i anspråk i vad avser instrumentet. Med sådana villkor förstås dels vid var tid gällande Allmänna villkor för handel med finansiella instrument (som bilageras dessa Allmänna bestämmelser), villkor i orderunderlag och villkor i upprättad avräkningsnota, dels regler antagna av Banken, svensk eller utländsk emittent, handelsplats, clearingorganisation eller central värdepappersförvarare. Det åligger Kunden att hålla sig underrättad om och följa nu nämnda villkor och regler. Vad som i stycket ovan sägs om Kunden och Banken ska även avse, och gälla mellan, Swedbank och Kunden då Swedbank utför order för Kundens räkning på Bankens uppdrag. Kunden har i Depåavtalet godkänt Swedbanks riktlinjer för utförande och vidarebefordran av order m m samt information om incitament, vilka bilageras dessa Allmänna bestämmelser. E.5 Enligt Allmänna villkor för handel med finansiella instrument äger Banken rätt att makulera köp eller försäljning där avslut träffats för Kundens räkning i den omfattning som avslutet makulerats av aktuell handelsplats. Samma rätt gäller om Banken i annat fall finner makulering av avslut vara påkallad med hänsyn till att ett uppenbart fel begåtts av Banken, marknadsmotpart eller av Kunden själv eller, om Kunden genom order handlat i strid med gällande lag eller annan författning eller om Kunden i övrigt brutit mot god sed på värdepappersmarknaden. Har det makulerade avslutet redan redovisats i Kundens Depå kommer Banken att korrigera och redovisa detta i enlighet med punkt G.5. Vad som i stycket ovan sägs om Banken ska även avse, och gälla, Swedbank då Swedbank utför order för Kundens räkning på Bankens uppdrag. E.6 För den händelse någon av parterna skulle försättas i konkurs eller företagsrekonstruktion skulle beslutas för Kunden, enligt lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion, skall samtliga utestående förpliktelser med anledning av handel med finansiella instrument mellan parterna avräknas mot varandra genom slutavräkning per den dag sådan händelse inträffar. Vad som efter sådan slutavräkning tillkommer ena parten är omedelbart förfallet till betalning. Vad som anges i stycket ovan om parterna (i detta Depåavtal) ska även avse, och gälla mellan, Kunden och Swedbank då Swedbank utför order för Kundens räkning på Bankens uppdrag. E.7 Enligt värdepappersmarknadslagen ska Banken när den tillhandahåller en kund en investeringstjänst inhämta från Kunden eller, i förekommande fall, begära att Kunden lämnar uppgifter om sina kunskaper och erfarenheter om aktuell tjänst eller produkt. Med dessa uppgifter som grund ska Banken bedöma om tjänsten eller produkten är lämplig eller, i förekommande fall, passande för Kunden. Om Kunden är en juridisk person kommer denna bedömning att göras med avseende på den kunskap och erfarenhet som finns i företaget och/eller innehavs av den person som företräder företaget gentemot Banken. Det åligger Kunden om denne eller dennes företrädare - pga ändrade förhållanden - inte längre besitter eller kommer att besitta samma höga kunskap och erfarenhet av aktuell investeringstjänst eller produkt - t.ex. för att Kunden har bytt, eller avser att byta, företrädare - utan dröjsmål göra Banken uppmärksam på de ändrade förhållandena och på behovet av en ny bedömning enligt ovan. F. SKATTER M M F.1 Kunden skall svara för skatter och andra avgifter som skall erläggas enligt svensk eller utländsk lag med avseende på värdepapper förtecknade i Depån, t ex preliminärskatt, utländsk källskatt respektive svensk kupongskatt på utdelning. F.2 Banken kan, till följd av svensk/utländsk lag, svensk/utländsk myndighets föreskrift eller beslut eller Bankens avtal med svensk/utländsk myndighet vara skyldig att för Kundens räkning vidtaga åtgärder beträffande skatt grundat på utdelning/ränta/ avyttring avseende Kundens värdepapper. Det åligger Kunden att tillhandahålla den information, inkluderande undertecknande av skriftliga handlingar, som Banken bedömer vara nödvändig för att fullgöra sådan skyldighet. F.3 Om Banken till följd av skyldighet enligt punkt F.2 för Kundens räkning erlagt skatt äger Banken omedelbart gottgöra sig motsvarande belopp på sätt som anges i punkt C.3. F.4 Banken skall, på särskilt uppdrag av Kunden - om rätt därtill föreligger och om Banken bedömer det som praktiskt möjligt och lämpligt - söka medverka till nedsättning eller restitution av skatt samt utbetalning av tillgodohavande hos skattemyndighet. Banken får i samband därmed teckna Kundens namn samt även lämna uppgift om Kunden och Kundens värdepapper i erforderlig omfattning. ÖVRIGA BESTÄMMELSER G.1 BANKDAG Med bankdag avses i dessa Allmänna bestämmelser dag i Sverige som inte är söndag eller allmän helgdag eller som vid betalning av skuldebrev är likställd med allmän helgdag (sådana likställda dagar är f n lördag, midsommarafton, julafton samt nyårsafton). G.2 AVGIFTER M M För förvaring samt för övriga tjänster enligt dessa bestämmelser uttages avgifter enligt vad Banken meddelat Kunden vid öppnandet av Depån eller senare på sätt som anges i punkt G.13. Avgifter debiteras anslutet Konto i svenska kronor om ej Banken meddelar annat. Upplysning om gällande avgifter kan på begäran erhållas hos Banken. Kunden skall ersätta Bankens kostnader och utlägg som har samband med Bankens uppdrag enligt dessa bestämmelser samt kostnader och utlägg för att bevaka och driva in Bankens fordran hos Kunden. G.3 MEDDELANDEN M M Kunden är införstådd med att Banken och/eller Swedbank äger rätt att tillhandahålla information till Kunden via e-post till av Kunden i detta avtal angiven e-postadress eller via meddelande i Bankens Internetbank om Kunden är ansluten till denna eller på webbplats som Banken och/eller Swedbank elektroniskt underrättat Kunden om när Banken och/eller Swedbank bedömer att aktuellt tillhandahållande är lämpligt. Information som Banken och/eller Swedbank lämnar på webbplats ska anses ha kommit Kunden tillhanda femton kalenderdagar efter det att Banken och/eller Swedbank publicerat informationen på webbplatsen. Meddelande som avsänts av Banken och/eller Swedbank med rekommenderat brev eller vanligt brev skall anses ha nått Kunden senast femte bankdagen efter avsändandet, om brevet sänts till den adress som Kunden uppgivit. Meddelande som avsänts av Banken och/eller Swedbank genom telefax, telex, S.W.I.F.T., Internet eller annan elektronisk kommunikation (däribland e-post och meddelande inom Kundens Internetbank) skall anses ha kommit Kunden till handa vid avsändandet om det sänts till av Kunden uppgivet nummer eller elektronisk adress eller avsänts inom Internetbanken. Om ett sådant meddelande når Kunden på icke normal kontorstid skall meddelandet anses ha kommit mottagaren tillhanda vid början av påföljande bankdag. Meddelande från Kunden till Banken skall ställas till det Kontor som anges i Depåavtalet, såvida Banken inte begärt svar till annan adress. Meddelande från Kunden skall anses ha kommit Banken tillhanda den bankdag meddelandet kommit nyssnämnda kontor respektive av Banken i vissa fall angiven adress tillhanda. Vad gäller handel med finansiella instrument, se Allmänna villkor för handel med finansiella instrument. G.4 UTLÄMNANDE AV UPPGIFT TILL ANNAN, BEHANDLING AV PERSONUPP- GIFTER M M Banken kan, till följd av svensk/utländsk lag, svensk/utländsk myndighets föreskrift eller beslut och/eller Bankens avtal med svensk/utländsk myndighet, svenska/utländska handelsregler eller avtal/villkor för visst värdepapper, vara skyldig att till annan lämna uppgift om Kunden och dennes förhållanden enligt Depåavtalet. Kunden är skyldig att tillhandahålla Banken sådana uppgifter på begäran av Banken. Vad som i stycket ovan sägs om Kunden och Banken ska även avse, och gälla mellan, Swedbank och Kunden då Swedbank har utfört order för Kundens räkning på Bankens uppdrag. Personuppgifter som lämnas till Banken kommer att behandlas i datasystem i den utsträckning som behövs för att tillhandahålla tjänster och administrera kundengagemanget. Även personuppgifter som inhämtas från annan än den Kund som behandlingen avser kan komma att behandlas. Det kan också förekomma att personuppgifter behandlas i datasystem hos företag och organisationer med vilka Banken samarbetar. Bl 8733 utg 5 18

19 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅAVTAL (4) Personuppgifter kan komma att behandlas för marknadsföringsändamål hos Banken och hos dess samarbetspartners. Information om behandling av personuppgifter lämnas av Bankens kontor, vilka också tar emot begäran om rättelse av personuppgift. G.5 REDOVISNING Redovisning för Depån och anslutna konton lämnas - om inte särskilt avtal träffats om annat - minst en gång per år såvida inte en sådan översikt har tillhandahållits i något annat regelbundet utdrag. Banken ansvarar inte för riktigheten av information om värdepapper, som inhämtats av Banken från extern informationslämnare. G.6 FELAKTIG FÖRTECKNING I DEPÅN M.M. Om Banken av misstag skulle förteckna värdepapper i Kundens Depå eller sätta in medel på till Depån anslutet Konto, äger Banken korrigera förteckningen eller insättningen i fråga. Om Kunden förfogat över av misstag förtecknade värdepapper eller insatta medel, skall Kunden snarast möjligt till Banken återlämna värdepapperen eller återbetala de medel som erhållits vid avyttringen eller insättningen. Om Kunden underlåter detta äger Banken rätt att, vid Kundens förfogande över värdepapper, köpa in värdepapperen i fråga och belasta Kundens Konto med vad som erfordras för betalning av Bankens fordran i anledning härav samt, vid Kundens förfogande över medel, belasta Kundens Konto med beloppet i fråga. Om Banken vidtagit korrigering enligt ovan, skall Banken utan dröjsmål underrätta Kunden därom. Kunden äger inte rätt att ställa några krav gentemot Banken med anledning av sådana misstag. Vad som angetts i de två föregående styckena gäller även när Banken eljest förtecknat värdepapper i Depån eller satt in medel på Konto, som rätteligen inte skulle ha tillkommit Kunden. G.9 AVSTÅENDE FRÅN UPPDRAG M M Banken förbehåller sig rätt att avsäga sig uppdrag enligt dessa bestämmelser avseende svenskt finansiellt instrument registrerat hos Euroclear Sweden inom fem och för övriga svenska värdepapper samt för utländska finansiella instrument inom femton bankdagar efter det att värdepapperen mottagits av Banken. För utlämnande/ överföring av värdepapperet i fråga gäller därvid vad som nedan i punkt G.10 anges om utlämnande/överföring vid uppsägning. G.10 UPPSÄGNING Envar av Banken och Kunden kan uppsäga Depåavtalet till upphörande trettio bankdagar efter det att part till motparten i brev avsänt uppsägningen. Vid Depåavtalets upphörande skall parterna genast reglera samtliga sina förpliktelser enligt dessa bestämmelser. Depåavtalet gäller dock i tillämpliga delar intill dess part fullgjort samtliga sina åtaganden gentemot motparten. Vidare får envar av Banken och Kunden uppsäga uppdrag enligt dessa bestämmelser avseende visst värdepapper respektive Särskild Tilläggstjänst på samma villkor som anges ovan. Oavsett vad som sagts i föregående stycke får part säga upp Depåavtalet med omedelbar verkan om motparten väsentligen brutit mot avtalet. Härvid skall varje avtalsbrott, där rättelse trots anmaning härom inte snarast möjligt vidtagits, anses som ett väsentligt avtalsbrott. Banken får även säga upp Depåavtalet med omedelbar verkan vid förändringar beträffande Kundens skatterättsliga hemvist som medför att Banken inte längre kan fullgöra sin skyldighet att för Kundens räkning vidta åtgärder beträffande skatt enligt vad som anges i avsnitt F. eller att fullgörandet av sådan skyldighet avsevärt försvåras. Vid Depåavtalets upphörande skall Banken till Kunden utlämna/överföra samtliga i Depån förtecknade värdepapper eller - om uppsägningen avser visst värdepapper - detta värdepapper. Kunden skall lämna anvisningar till Banken om utlämnandet/ överföringen. Om inte sådana anvisningar lämnats inom sextio kalenderdagar efter den dag Depåvtalet enligt uppsägningen upphört eller om utlämnandet/överföringen inte kan ske enligt av Kunden lämnade anvisningar, får Banken G.7 INFORMATION OM INSÄTTNINGSGARANTI OCH INVESTERARSKYDD Riksgälden har prövat kontovillkoren och bedömt att kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin. beträffande värdepapper i dokumentform, om hinder inte föreligger mot utlämnande på grund av lag eller avtal, på betryggande sätt och på bekostnad av Kunden översända värdepapperen under adress som är känd för Banken, Ersättningen för varje kund uppgår till högst det belopp i kronor som vid tidpunkten för ersättningens inträde motsvarar euro. Ersättningen betalas ut av Riksgälden inom 20 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller den dag Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. Mer information, Riksgälden, Stockholm. Enligt lagen (1999:158) om investerarskydd har Kunden, om denne i händelse av Bankens konkurs inte skulle få ut sina finansiella instrument hos Banken, rätt till särskild ersättning med ett belopp som föreskrivs i lag, vilket per den 1 juli 2009 uppgår till högst kr. Nämnda ersättning kan även innefatta medel som Banken tagit emot med redovisningsskyldighet. Kund som vill ha ersättning skall senast ett år från dagen för konkursbeslutet framställa sitt krav till Riksgälden, som efter prövning betalar ut ersättning. G.8 BEGRÄNSNING AV BANKENS ANSVAR Banken är inte ansvarig för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Banken själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommit i andra fall skall inte ersättas av Banken, om den varit normalt aktsam. Kunden är medveten om att det ekonomiska resultatet av Kundens köp och försäljning av finansiella instrument, eller avstående därav - i förekommande fall i enlighet med aktuell Särskild Tilläggstjänst och däri tillhandahållen information - kan bli positivt eller negativt. Banken är inte ansvarig för det ekonomiska resultatet av de åtgärder som Kunden vidtar eller underlåter i enlighet därmed. Banken svarar inte för skada som orsakats av - svensk eller utländsk - handelsplats, depåförande institut, central värdepappersförvarare, clearingorganisation, eller andra som tillhandahåller motsvarande tjänster, och inte heller av uppdragstagare som Banken med tillbörlig omsorg anlitat eller som anvisats av Kunden. Detsamma gäller skada som orsakats av att ovannämnda organisationer, uppdragstagare eller tjänsteleverantörer blivit insolventa. Banken svarar inte för skada som uppkommer för Kunden eller annan med anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot Banken beträffande finansiella instrument. Banken ansvarar inte för indirekt skada om inte den indirekta skadan orsakats av Bankens grova vårdslöshet. Vad gäller handel med finansiella instrument, se Allmänna villkor för handel med finansiella instrument. Föreligger hinder för Banken, på grund av omständighet som anges i första stycket, att helt eller delvis utföra åtgärd enligt dessa Allmänna bestämmelser eller köp- eller säljuppdrag avseende finansiella instrument får åtgärd uppskjutas till dess hindret har upphört. Om Banken till följd av sådan omständighet är förhindrad att verkställa eller ta emot betalning/ leverans, skall Banken respektive Kunden inte vara skyldig att erlägga ränta. Vad ovan sagts gäller i den mån inte annat följer av lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. beträffande finansiellt instrument som registreras enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument för Kundens räkning öppna Vp-konto eller motsvarande hos central värdepappersförvarare och till sådant konto överföra de finansiella instrumenten, samt beträffande annat värdepapper än ovan nämnda samt värdepapper i dokumentform om försändelse visat sig vara obeställbar på det sätt Banken finner lämpligt försälja eller på annat sätt avveckla värdepapperen ävensom, om värdepapperen saknar värde, låta förstöra respektive avregistrera dessa. Ur inflytande köpeskilling får Banken göra sig betald för vidtagna åtgärder samt för kostnaderna för avvecklingen. Eventuellt överskott insättes på Kundens Konto i Banken, medan eventuellt underskott omgående skall ersättas av Kunden. G.11 DEPÅ GEMENSAM FÖR FLERA KUNDER Gemensam Depå kan öppnas för flera kunder som därvid äger förtecknade värdepapper med samäganderätt. Om annan överenskommelse inte har träffats mellan kunderna gäller som huvudregel lika stora andelar för varje kund. Kund kan vid öppnandet av depån träffa överenskommelse om annan procentuell fördelning som därvid skall anges i Depåavtalet. För riktigheten av sådan uppdelning har Banken inget ansvar. Begär samtliga kunder förändring av den procentuella fördelningen av äganderätten har Banken rätt att avsluta den befintliga Depån och överföra samtliga i Depån förtecknade värdepapper till ny depå med det nya ägandeförhållandet. För förändring av ägandeförhållandet under löpande avtal har Banken inget ansvar. G.12 BEGRÄNSNING AV ÅTAGANDEN OCH FÖRHÅLLANDE TILL ANDRA AVTAL Banken är inte skyldig att vidta andra åtgärder än vad som anges i dessa bestämmelser, om inte särskilt avtal därom skriftligen träffats. Vad som uttryckligen anges i sådant särskilt avtal skall gälla före dessa bestämmelser. G.13 ÄNDRING AV DE ALLMÄNNA BESTÄMMELSERNA OCH AVGIFTER M M Ändringar av dessa Allmänna bestämmelser, och/eller deras bilagor, eller Bankens avgifter skall ha verkan gentemot Kunden från och med trettionde kalenderdagen efter det att Kunden enligt punkt G.3 skall anses ha mottagit meddelande om ändringen. Om Kunden inte godtar ändringen har Kunden rätt att inom nämnda tid uppsäga Depåavtalet enligt dessa bestämmelser till upphörande utan iakttagande av i punkt G.10 ovan nämnd uppsägningstid. Såvitt avser Särskild Tilläggstjänst skall förändringen av tjänstens innehåll gälla gentemot Kunden med omedelbar verkan efter att Kunden skall anses ha mottagit meddelande om ändringen enligt punkt G.3. Om Kunden inte godtar ändringen har Kunden rätt att säga upp avtalet eller tjänsten i enlighet med punkt G. 10. G.14 TILLÄMPLIG LAG OCH FORUM För Depåavtalet, inklusive dessa Allmänna bestämmelser, gäller svensk rätt. Tvist mellan Kunden och Banken på grund av detta avtal skall avgöras av svensk domstol. Bl 8733 utg 5 19

20 Allmän information Namn: Swedbank AB (publ) Adress: Stockholm Tel: Hemsida: Banken är moderbolag i Swedbank AB koncernen. Banken är ett bankaktiebolag som i enlighet med lagen om bank- och finansieringsrörelse har tillstånd att bedriva bankrörelse. Banken har även tillstånd att bedriva värdepappersrörelse enligt lagen om värdepappersmarknaden. Tillstånd har erhållits enligt 2 kap 1, punkt 1-7 och omfattar 1 mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument, 2 utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag, 3 handel med finansiella instrument för egen räkning, 4 diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument, 5 investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument, 6 garantigivning avseende finansiella instrument och placering av finansiella instrument med ett fast åtagande, och 7 placering av finansiella instrument utan fast åtagande. Banken står under tillsyn av Finansinspektionen. Finansinspektionen Brunnsgatan 3 Box STOCKHOLM I vissa konsumentfrågor står banken dessutom under Konsumentverkets tillsyn. Konsumentverket Lagergrens Gata 8 Box Karlstad Den finansiella tjänstens egenskaper och rapportering Banken förtecknar för kunds räkning och enligt kunds uppdrag finansiella instrument i depå i enlighet med avtal om depå ( Depåavtalet ). Banken tar även emot köp- och säljuppdrag avseende finansiella instrument över depån. Till depån ansluts ett eller flera konton för likvider, avkastning, insättningar o.dyl. med anledning av i depån förteckande finansiella instrument jämte kunds köp och försäljning av finansiella instrument. Se vidare Depåavtalet och dess Allmänna Bestämmelser. Banken tillställer kunden avräkningsnota efter varje köp- eller försäljning av finansiellt instrument. Kunden erhåller dessutom rapportering avseende bl.a. sitt värdepappersinnehav förtecknat i depån i enlighet med vad som anges i Depåavtalet och punkt G.5 i dess Allmänna Bestämmelser. Språk och metoder för kommunikation Avtalsvillkor och information om värdepapperstjänsterna tillhandahålls på svenska. Under avtalstiden kommer banken att kommunicera med kunden på svenska. Kommunikation mellan kunden och banken och, i tillämpliga fall, vid översändning och mottagande av order, kan på kundens initiativ ske genom att kunden besöker något av bankens bankkontor eller nyttjar bankens Telefon- eller Internetbank. Banken kan beroende på omständigheterna och lämplighet kommunicera med kunden via brev, telefon, e-post, telefax, Internetbanken eller via bankens hemsida. Riktlinjer för utförande och vidarebefordran av order Vid utförande av kundens order strävar banken alltid efter att uppnå bästa möjliga resultat för kunden. I syfte att åstadkomma detta har banken antagit riktlinjer för utförande av order. För ytterligare information hänvisas till bankens dokument Riktlinjer för utförande och vidarebefordran av order m m. Intressekonflikter och incitament Banken söker i möjligaste mån undvika intressekonflikter mellan banken och bankens kunder. I de fall en kunds och bankens intressen inte sammanfaller strävar banken efter att kundens intressen inte åsidosätts. Regler avseende intressekonflikter finns i olika interna policydokument. För ytterligare information hänvisas till bankens blanketter Sammanfattande information om hantering av intressekonflikter i Swedbanks värdepappersrörelse respektive Information om incitament. Information om priser och avgifter Uppgift om aktuella priser finns att tillgå på bankens kontor eller hemsida För värdepapperstjänster betalar kunden, i förekommande fall, en avgift. Hur aktuell avgift betalas och sättet för fullgörande framgår av ditt avtal med banken. Bl 7972 utg 4 Information om Swedbank samt om förvaring och handel med finansiella instrument m m - (Depåtjänst) Förutom tjänstens pris kan det tillkomma ytterligare skatter, avgifter och kostnader, som inte påförs eller betalas av banken. Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument Kunden uppmärksammas särskilt på att uppgifter om tidigare värdeutveckling och avkastning av finansiella instrument inte ger någon säker vägledning i fråga om framtida utveckling och avkastning. För ytterligare information hänvisas till bankens blanketten Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument samt i förekommande fall Information om handel med optioner, terminer och andra derivatinstrument. Ångerrätt Om du har tecknat Depåavtal på distans enligt distans- och hemförsäljningslagen gäller nedanstående avseende ångerrätt. Du har rätt att utan särskild kostnad frånträda tecknat Depåavtal. Ångerfristen är 14 dagar från den dag då Depåavtalet ingicks eller tidigast den dag då du erhållit denna information och tjänstens avtalsvillkor. Om du ingått tjänsten via Telefonbanken ska du i sådant fall kontakta Telefonbanken personlig service ( ) eller ditt lokala bankkontor och meddela att du önskar utöva din ångerrätt. Om du ingått tjänsten via annan kanal in i banken kontaktar du ditt lokala bankkontor eller den person som du haft kontakt med inför anslutningen av tjänsten. Vid utövande av ångerrätten förbehåller sig banken rätten att debitera dig för en avgift motsvarande den period du haft tjänsten i förhållande till den totala debiteringsperioden. Banken har även rätt till ersättning för sådana skäliga kostnader som hänför sig till tiden före det att avtalet upphörde. Hit hör bankens kostnader i samband med att avtalet ingicks i form av administrativa kostnader. Du uppmärksammas särskilt på att ångerrätten inte gäller för redan utförda köp- eller försäljningsuppdrag av finansiella instrument eller uppdrag avseende sådana transaktioner som inte avslutats men som redan lämnats till handelsplatsen och som inte går att annullera. Då Depåavtalet upphör skall du och banken genast reglera samtliga utestående förpliktelser enligt avtalet. I samband med avtalets upphörande skall du överenskomma med banken hur eventuella finansiella instrument skall utlämnas/överföras till dig. Detsamma gäller för de medel som finns på kontot. Se vidare Depåavtalet och punkt G.10 i dess Allmänna Bestämmelser. Avtalets löptid, uppsägning av avtalet och tillämplig lag Depåavtalet löper tillsvidare. Depåavtalet kan både du och banken säga upp till upphörande trettio bankdagar efter det att uppsägningen skickats i rekommenderat brev. Båda parter har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om någon part väsentligt har brutit mot Depåavtalet. Då Depåavtalet upphör skall du och banken genast reglera samtliga utestående förpliktelser enligt avtalet. I samband med avtalets upphörande skall du överenskomma med banken hur eventuella finansiella instrument skall utlämnas/överföras till dig. Detsamma gäller för de medel som finns på kontot. Se vidare Depåavtalet och punkt G.10 i dess Allmänna Bestämmelser. För Depåavtalet gäller svensk lag, se vidare Depåavtalet och punkt G.14 i dess Allmänna Bestämmelser. Information om insättningsgaranti och investerarskydd Riksgälden har prövat kontovillkoren och bedömt att kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin. Ersättningen för varje kund uppgår till högst det belopp i kronor som vid tidpunkten för ersättningens inträde motsvarar euro. Ersättningen betalas ut av Riksgälden inom 20 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller den dag Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. Mer information, Riksgälden, Stockholm. www. insattningsgarantin.se. Enligt lagen om investerarskydd har kunden, om denne i händelse av bankens konkurs inte skulle få ut sina finansiella instrument hos banken, rätt till ersättning med ett belopp som föreskrivs i lag, vilket per 1 juli 2009 uppgår till högst kr. Nämnda ersättning kan även innefatta medel som banken tagit emot med redovisningsskyldighet. Kund som vill ha ersättning skall senast ett år från dagen för konkursbeslutet framställa sitt krav till Riksgälden, som efter prövning betalar ut ersättning. Reklamationer och ersättningsanspråk Vid reklamationer och ersättningsanspråk ska kunden vända sig till sin kontaktperson i banken. Om en reklamation inte kan tillmötesgås, informeras kunden om att han eller hon kan föra ärendet vidare inom banken genom att skriva till Swedbank, Klagomålsansvarig, Stockholm eller att kunden kan få hjälp med att föra ärendet vidare till klagomålsansvarig genom att kontakta handläggaren av reklamationen eller annan på kontoret. Dessutom kan kunden utan kostnad erhålla information om gällande regler och praxis från Konsumenternas Bank- och finansbyrå. 20

ALLMÄNNA VILLKOR. Swish Företag. Utgivningsdatum 2014-06-01. Sida 1(2)

ALLMÄNNA VILLKOR. Swish Företag. Utgivningsdatum 2014-06-01. Sida 1(2) Swish Företag 2014-06-01 1(2) 1. Allmänt om Swish Företag Banken tillhandahåller Swish Företag i enlighet med vad som framgår av dessa Allmänna villkor Swish Företag, och Produktinformationen, dvs. den

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR Valutakonto Utgivningsdatum 2010-12-31

ALLMÄNNA VILLKOR Valutakonto Utgivningsdatum 2010-12-31 1(5) 1. DEFINITIONER I dessa ALLMÄNNA VILLKOR VALUTAKONTO har följande begrepp här nedan angiven innebörd: med erforderliga handlingar som ska företes för Banken. Behörighetshandlingar avseende juridisk

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR Företagstjänster m.m.

ALLMÄNNA VILLKOR Företagstjänster m.m. Utgivningsdatum 2014-11-14 1(36) 1. FÖRHÅLLANDET MELLAN DESSA VILLKOR OCH ANDRA BESTÄMMELSER I Bankens ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M. M finns bestämmelser som i vissa avseenden reglerar förhållanden som

Läs mer

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank.

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank. Allmänna villkor för betaltjänster Sida 1 av 6 Allmänna villkor för betaltjänster 1. Definitioner Netfonds Bank Netfonds Bank AS, org.nr. 976 546 180 Bankdag En dag när medverkande betaltjänstleverantörer

Läs mer

Bankens ex AVTAL. Datum. E-post

Bankens ex AVTAL. Datum. E-post Bankens ex Bankkontor, handläggare, telefon AVTAL FÖRETAGSTJÄNSTER MM Datum KUNDENS NAMN OCH ADRESS Namn Person-/Organisationsnummer Utdelningsadress Telefon (även riktnr) Postnummer och ort E-post Kunden

Läs mer

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa.

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa. Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal, vilka jag förbinder mig att följa. Jag lämnar härmed samtycke till behandling av personuppgifter

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING, INTERNETBANK M.M. FÖRETAG 2016-05-23

ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING, INTERNETBANK M.M. FÖRETAG 2016-05-23 ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING, INTERNETBANK M.M. FÖRETAG 2016-05-23 1.ALLMÄNT Tjänsterna i dessa allmänna villkor tillhandahålls av Ekobanken medlemsbank banken, org.nr. 516401-9993, Box 64, 153 22 Järna,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR Valutakonto Utgivningsdatum 2010-06-21

ALLMÄNNA VILLKOR Valutakonto Utgivningsdatum 2010-06-21 1(5) 1. DEFINITIONER I dessa ALLMÄNNA VILLKOR VALUTAKONTO har följande begrepp här nedan angiven innebörd: med erforderliga handlingar som ska företes för Banken. Behörighetshandlingar avseende juridisk

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR TELEFONBANKEN OCH INTERNETBANKEN KONSUMENT 2013-01-01

ALLMÄNNA VILLKOR TELEFONBANKEN OCH INTERNETBANKEN KONSUMENT 2013-01-01 1. ALLMÄNT Tjänsterna i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Öresund AB (publ) (banken), org.nr. 516406-0088, Box 466, 201 24 Malmö, tfn. 010-4999010 (Telefonbanken), webbplats: www.sparbankenoresund.se,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON. ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01. Sid 1 (5)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON. ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01. Sid 1 (5) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON Sid 1 (5) ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg, Tfn växel:

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR Inlåning m m (med Särskilda villkor Betalkonton och Betaltjänster - Konsument Utgivningsdatum 2010-12-31

ALLMÄNNA VILLKOR Inlåning m m (med Särskilda villkor Betalkonton och Betaltjänster - Konsument Utgivningsdatum 2010-12-31 1. Definitioner I dessa ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M M har följande begrepp här nedan angiven innebörd: Banken Bankdag Betalkonto Kontokort eller något annan personligt instrument eller per- sonlig rutin

Läs mer

Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank.

Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank. BASKONTO Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank. Definitioner m.m.... 1 Allmän produktbeskrivning... 2 Betalningar till och från kontot... 2 Begränsningar

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR Inlåning m m (med Särskilda villkor Betalkonton och Betaltjänster - Konsument Utgivningsdatum 2010-12-31

ALLMÄNNA VILLKOR Inlåning m m (med Särskilda villkor Betalkonton och Betaltjänster - Konsument Utgivningsdatum 2010-12-31 1. Definitioner I dessa ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M M har följande begrepp ha här nedan angiven innebörd: ALLMÄNNA VILLKOR Inlåning m m 1(6) Kontohavaren får lämna fullmakt åt annan (fullmaktshavare) att

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR Inlåning m m (med Särskilda villkor Betalkonton och Betaltjänster - Konsument Utgivningsdatum 2015-06-03

ALLMÄNNA VILLKOR Inlåning m m (med Särskilda villkor Betalkonton och Betaltjänster - Konsument Utgivningsdatum 2015-06-03 1. Definitioner I dessa ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M M har följande begrepp här nedan angiven innebörd: 1(6) Banken förbehåller sig rätten att avgöra om identitetshandlingar, fullmakter och övriga behörighetshandlingar

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON Sid 1 (5) ( RBAV05 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-01-01 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg, Tfn växel:

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR MOBILBANKEN OCH INTERNETBANKEN FÖRETAG

ALLMÄNNA VILLKOR MOBILBANKEN OCH INTERNETBANKEN FÖRETAG ALLMÄNNA VILLKOR MOBILBANKEN OCH INTERNETBANKEN FÖRETAG 2016-09-01 1. ALLMÄNT Tjänsterna i detta avtal tillhandahålls av Ekobanken medlemsbank (banken), org.nr51401-9993, Box 64, 153 22 Järna, tfn 08-551714

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

Allmänna villkor för SveaDirektSpar

Allmänna villkor för SveaDirektSpar Allmänna villkor för SveaDirektSpar 1. PARTER Parter är SveaDirekt, bifirma till Svea Ekonomi AB (556489-2924), nedan kallad Svea och den eller de som tecknat avtal med Svea innebärande att sådan fysisk

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER Parter är Avida Finans AB, nedan kallad Avida, och den eller de som tecknat avtal med Avida om Avidas tjänster och för vilken respektive ett konto förs, nedan

Läs mer

Framtidskonto. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. 3 Begränsning av tjänst. 4 Räntor, priser och avgifter. Gäller från 2012-01-01

Framtidskonto. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. 3 Begränsning av tjänst. 4 Räntor, priser och avgifter. Gäller från 2012-01-01 Framtidskonto Gäller från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken avser i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Konto är ett framtidskonto som en kontohavare öppnat i banken enligt

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR SWISH KONSUMENT [2015-10-23]

ALLMÄNNA VILLKOR SWISH KONSUMENT [2015-10-23] ALLMÄNNA VILLKOR SWISH KONSUMENT [2015-10-23] 1. ALLMÄNT Tjänsterna i dessa allmänna villkor tillhandahålls av Sparbanken Syd Banken, org.nr. 548000-7425, Box 252, 271 25 YSTAD, tfn 0411-82 20 00, webbsida:

Läs mer

Affärssammanställning

Affärssammanställning ANDERS ROSELL FJÄLLGATAN 14 LGH 1103 413 17 GÖTEBORG BOX 717 791 29 FALUN Kunden och banken har genom distansavtal kommit överens om följande: Sparande Servicekonto 8166-1,934 569 476-5 Ränteuppgifter

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR TELEFONBANKEN OCH INTERNETBANKEN FÖRETAG 2014-06-02

ALLMÄNNA VILLKOR TELEFONBANKEN OCH INTERNETBANKEN FÖRETAG 2014-06-02 1. ALLMÄNT Tjänsterna i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Öresund AB (publ) (banken), org.nr. 516406-0088, Box 466, 201 24 Malmö, tfn. 010-4999020 (Kundcenter Företag), webbplats: www.sparbankenoresund.se,

Läs mer

BASKONTO. Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank.

BASKONTO. Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank. BASKONTO Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank. Definitioner m.m.... 1 Allmän produktbeskrivning... 2 Betalningar till och från kontot... 2 Begränsningar

Läs mer

Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst 1 (2) Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst Avtal avser behörighetsansvarig för företaget eller företagsgruppen och måste undertecknas av behörig firmatecknare på respektive företag eller annan person

Läs mer

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst PRI Pensionsgarantis kunder har möjlighet att utnyttja de webbtjänster som erbjuds på PRI Pensionsgarantis webbplats. För att kunna börja använda tjänsten

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR Inlåning m m (med Särskilda villkor Betalkonton och Betaltjänster - Konsument Utgivningsdatum

ALLMÄNNA VILLKOR Inlåning m m (med Särskilda villkor Betalkonton och Betaltjänster - Konsument Utgivningsdatum 1. Definitioner I dessa ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M M har följande begrepp här nedan angiven innebörd: Banken Den bank som anges i det avtal för vilket dessa ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M M gäller Bankdag

Läs mer

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR S. 1/6 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Förutsättningar för att bli prenumerant... 3 3 Avtal om Prenumeration... 3 4 Betalning via autogiro... 3 5 Upphörande

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR TELEFONBANKEN OCH INTERNETBANKEN KONSUMENT 2014-06-02

ALLMÄNNA VILLKOR TELEFONBANKEN OCH INTERNETBANKEN KONSUMENT 2014-06-02 1. ALLMÄNT Tjänsterna i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Öresund AB (publ) (banken), org.nr. 516406-0088, Box 466, 201 24 Malmö, tfn. 010-4999010 (Telefonbanken), webbplats: www.sparbankenoresund.se,

Läs mer

KONTOANSÖKAN HSB Bosparkonto

KONTOANSÖKAN HSB Bosparkonto KONTOANSÖKAN HSB Bosparkonto Kontonummer (fylls i av banken) Obligatoriska uppgifter (Är kontohavaren omyndig anges även samtliga förmyndare) Kontohavare Namn Utdelningsadress Telefon dagtid (även riktnr)

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR Inlåning m m (med Särskilda villkor Betalkonton och Betaltjänster - Konsument Utgivningsdatum

ALLMÄNNA VILLKOR Inlåning m m (med Särskilda villkor Betalkonton och Betaltjänster - Konsument Utgivningsdatum 1. Definitioner I dessa ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M M har följande begrepp här nedan angiven innebörd: 1(6) Banken förbehåller sig rätten att avgöra om identitetshandlingar, fullmakter och övriga behörighetshandlingar

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2009-10-01 1. PARTER

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2009-10-01 1. PARTER ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2009-10-01 1. PARTER Parter är Flexil Finans AB, nedan kallad Flexil, och den eller de som tecknat avtal med Flexil om Flexils tjänster och för vilken respektive ett konto förs,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om betalningsöverföringar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet; SFS 1999:268 Utkom från trycket den 1 juni 1999 utfärdad den 12 maj 1999. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Nyanmälan. Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Byte av behörighetsansvarig. Avregistrera nuvarande behörighetsansvarig (i samband med byte

Läs mer

Behörighetsanmälan för Alectas internetkontor Företag

Behörighetsanmälan för Alectas internetkontor Företag Behörighetsanmälan för Alectas internetkontor Företag * Obligatorisk uppgift Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Vi vill byta behörighetsansvarig. Vi vill lägga till eller ta bort kundnummer.

Läs mer

KONTOANSÖKAN HSB Bosparkonto

KONTOANSÖKAN HSB Bosparkonto KONTOANSÖKAN HSB Bosparkonto Kontonummer (fylls i av banken) Obligatoriska uppgifter (Är kontohavaren omyndig anges även samtliga förmyndare) Kontohavare Namn Utdelningsadress Personnummer Telefon dagtid

Läs mer

Sparkonto. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. 3 Betalningar till och från kontot. Allmänna villkor från 2012-01-01

Sparkonto. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. 3 Betalningar till och från kontot. Allmänna villkor från 2012-01-01 Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när en medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016

Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016 Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016 1. Allmänt Parter är ViaSpar Finans AB, nedan kallat ViaSpar, org nr 559010-8816, Holländargatan 27, 11359 Stockholm, tel: 08 12 44 60 10,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Placeringskonto för näringsidkare

Placeringskonto för näringsidkare Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Juli 2015 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 554 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det 184,67

Läs mer

MONEY SPAR 24MONEY SPARKONTO ANSÖKAN. 24Money Spar AB Box 2078, 750 02 Uppsala T: +46 10 150 1600 E: info@24money.se www.24money.

MONEY SPAR 24MONEY SPARKONTO ANSÖKAN. 24Money Spar AB Box 2078, 750 02 Uppsala T: +46 10 150 1600 E: info@24money.se www.24money. ANSÖKAN Vänligen fyll i fälten nedan, antingen digitalt eller för hand, var god och texta i det senare fallet. OBS! Alla fält är obligatoriska. Skicka in ansökan på något av följande sätt: (1) Posta ansökan

Läs mer

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när en medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

SWISH privat. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor från 2014-06-12. 1.3 Inledande bestämmelser. 1.

SWISH privat. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor från 2014-06-12. 1.3 Inledande bestämmelser. 1. SWISH privat Allmänna villkor från 2014-06-12 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Betalare är en person som lämnar och godkänner en betalningsorder.

Läs mer

PRODUKTVILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S LÖNEKONTO

PRODUKTVILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S LÖNEKONTO PRODUKTVILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S LÖNEKONTO 1. DEFINITIONER Avtal: Kundens ansökan angående FOREX Bank AB:s Lönekonto tillsammans med dessa produktvillkor och de allmänna villkoren. Beviljad kredit: Den

Läs mer

Användarvillkor - Ladda kort

Användarvillkor - Ladda kort Lingua Fastigheter AB Användarvillkor - Ladda kort Reviderad 2014-08-19 Kort från Lingua fastigheter AB (Café Cupcake, Språkskolan i Umeå), nedan kallat Lingua. Dessa allmänna villkor gäller för Lingua

Läs mer

AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL

AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL Inledning Detta avtal för Advitums dokumentportal, ( Avtalet ), har slutits mellan Advitum AB, 556671-9448, Kraftvägen 2, 382 36 Nybro, ( Advitum ), och organisationen

Läs mer

Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag

Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag 1. Allmänt 1.1. Alectas internetkontor för företag ger företag som är kunder hos Alecta ( Företag ) en överblick över de anställdas försäkringsuppgifter

Läs mer

Deltagare är oförhindrad att med Deltagare eller annan träffa andra avtal om utväxling i annan ordning av information/data motsvarande detta avtal.

Deltagare är oförhindrad att med Deltagare eller annan träffa andra avtal om utväxling i annan ordning av information/data motsvarande detta avtal. AVTAL OM DATACLEARING 1 (5) 2001-04-23 Avtal om Dataclearing Mellan i bilaga 2 angivna Deltagare och Svenska Bankföreningen träffas härmed följande avtal om de grundläggande bestämmelserna för den tekniska

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

1. Läs igenom villkorstexten. 2. Fyll i Autogiromedgivande. 3. Klipp av, vik på mitten, tejpa ihop och posta. Vi betalar portot.

1. Läs igenom villkorstexten. 2. Fyll i Autogiromedgivande. 3. Klipp av, vik på mitten, tejpa ihop och posta. Vi betalar portot. Autogiro Ett enkelt sätt att betala räkningar Vad är Autogiro? Att betala via Autogiro innebär att pengar förs över från ditt bankkonto till Skånska Energi, samma dag som räkningen förfaller till betalning.

Läs mer

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Kopia av giltig ID-handling vidimerad av en person skall bifogas vid öppnande av depå hos Nordnetdirekt. Detta gäller för samtliga depåägare. Använd bifogad blankett

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RÅDGIVNING OCH ORDERHANTERING

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RÅDGIVNING OCH ORDERHANTERING ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RÅDGIVNING OCH ORDERHANTERING 1. Uppdraget Vator Securities AB ( Rådgivaren ) lämnar Kunden investeringsrådgivning avseende placeringar i finansiella instrument i Rådgivarens produktutbud.

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

autogiroavtal Autogiro Gäller från 2010-09-30

autogiroavtal Autogiro Gäller från 2010-09-30 autogiroavtal Autogiro Gäller från 2010-09-30 Autogiro hos Länsförsäkringar Vill du sköta betalningarna av dina försäkringar på ett enkelt och bekymmersfritt sätt, är du välkommen att använda autogiro

Läs mer

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Nyanmälan. Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Byte av behörighetsansvarig. Avregistrera nuvarande behörighetsansvarig (i samband med byte

Läs mer

Villkor Bankprodukter/tjänster för företag Uppdaterade per 2010-09-01 (För Avtal ingångna fr.o.m. 2010-07-05 gäller dessa villkor omedelbart.

Villkor Bankprodukter/tjänster för företag Uppdaterade per 2010-09-01 (För Avtal ingångna fr.o.m. 2010-07-05 gäller dessa villkor omedelbart. Uppdaterade per 2010-09-01 (För Avtal ingångna fr.o.m. 2010-07-05 gäller dessa villkor omedelbart.) Innehållsförteckning 1 Allmänna villkor 1.1 Struktur och omfattning 1.2 Definitioner och begreppsförklaringar

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

Allmänna villkor för insättning och betaltjänster - näringsidkare Del B av kontoavtalet

Allmänna villkor för insättning och betaltjänster - näringsidkare Del B av kontoavtalet Allmänna villkor för insättning och betaltjänster - näringsidkare Del B av kontoavtalet 1. Öppnande av konto - kundidentifikation Den som vill öppna ett konto hos Banken ska lämna erforderliga identifikations-

Läs mer

SÖDERTÄLJE GYM AB. Allmänna villkor för medlemskap i 8T. Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1.

SÖDERTÄLJE GYM AB. Allmänna villkor för medlemskap i 8T. Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1. Allmänna villkor för medlemskap i 8T Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i 8T mellan

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Januari 2012 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 519 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det

Läs mer

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och DEPOSITIONSAVTAL (1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr 556063-6796, Box 5253, SE-402 25 Göteborg ( Handelskammaren ) och (2) XXXXX, XXXX, org.nr 000000-000, ( Deponenten ) och (3) XXXXXX,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M.M. FÖRETAG 2013-01-18

ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M.M. FÖRETAG 2013-01-18 ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M.M. FÖRETAG 2013-01-18 Generella bestämmelser 1. ALLMÄNT Tjänsterna i dessa allmänna villkor tillhandahålls av Sparbanken Syd banken, org.nr. 548000-7425, Box 252, 271 25 YSTAD,

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Autogirobetalning Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Läs noga igenom innan du bestämmer dig Villkor för Autogiro Villkor för autogiro Jag medger att uttag får göras från det konto jag har

Läs mer

Villkor Betalningstjänster 2

Villkor Betalningstjänster 2 Villkor Betalningstjänster Allmänna villkor från 2011-11-14 Innehåll Villkor Betalningstjänster 2 1 Tillämpliga avtal och definitioner med mera 2 2 Leveranssätt med mera 2 3 Information 3 Leverantörsbetalningar

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR Inlåning m m (med Särskilda villkor Betalkonton och Betaltjänster - Konsument) Utgivningsdatum

ALLMÄNNA VILLKOR Inlåning m m (med Särskilda villkor Betalkonton och Betaltjänster - Konsument) Utgivningsdatum 1. Definitioner I dessa ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M M har följande begrepp här nedan angiven innebörd: Banken Den bank som anges i det avtal för vilket dessa ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M M gäller Bankdag

Läs mer

LICENSAVTAL -VARUMÄRKE-

LICENSAVTAL -VARUMÄRKE- LICENSAVTAL -VARUMÄRKE- Villaägarna Riksförbund, 802003-7118, Box 7119, 192 07 Sollentuna, nedan benämnt Villaägarna, medger Eskilstorps Bygg AB, 556789-0123, Hantverkargatan 1, 123 45 Eskilstorp, nedan

Läs mer

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB... 3 1. Förvaring av tillgångar på investeringssparkontot... 3 2. Överföring

Läs mer

Ramavtal för fondhandel Allmänna villkor 2007-11-01

Ramavtal för fondhandel Allmänna villkor 2007-11-01 Ramavtal för fondhandel Allmänna villkor 1. Avtal Mellan Kunden och Banken träffas härmed avtal om handel med fondandelar, enligt på denna sida nämnda villkor (Avtalet) samt enligt vid var tid gällande

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Allmänna villkor Sparkonto Jord och Skog 2014:01

Allmänna villkor Sparkonto Jord och Skog 2014:01 Allmänna villkor Sparkonto Jord och Skog 2014:01 - Företagskunder Information enligt lag (2010:75) om betaltjänster Bolags- och verksamhetsinformation, 556500-2762, Box 140 92, 104 41 Stockholm, växel:

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M.M. FÖRETAG 2014-06-02. Generella bestämmelser. Sidan 1 av 8

ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M.M. FÖRETAG 2014-06-02. Generella bestämmelser. Sidan 1 av 8 Generella bestämmelser 1. ALLMÄNT Tjänsterna i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Öresund AB (publ) (banken), org.nr. 516406-0088, Box 466, 201 24 Malmö, tfn. 010-4999020 (Kundcenter Företag), webbplats:

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: I U C i Skåne AB, 556101-2153, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö i det följande IUC SKÅNE AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de

Läs mer

www.danskebank.se/myndighet Villkorsbok Företag Kundavtal Staten

www.danskebank.se/myndighet Villkorsbok Företag Kundavtal Staten www.danskebank.se/myndighet Villkorsbok Företag Kundavtal Staten Fr o m 19 Oktober 2015 Innehållsförteckning Generella villkor... 3 Kontovillkor Företag...12 Villkor för Företagskonto och Depåkonto Kontotypvillkor

Läs mer

Allmänna villkor Sparkonto Företag 2015:01

Allmänna villkor Sparkonto Företag 2015:01 Allmänna villkor Sparkonto Företag 2015:01 - Företagskunder Information enligt lag (2010:75) om betaltjänster Bolags- och verksamhetsinformation, 556500-2762, Box 140 92, 104 41 Stockholm, växel: 08-459

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

OPTIONSBEVIS. Detta optionsbevis är utfärdat till. Lars Berg eller order och omfattar köpoptioner av serie 2016/2017 (C)

OPTIONSBEVIS. Detta optionsbevis är utfärdat till. Lars Berg eller order och omfattar köpoptioner av serie 2016/2017 (C) OPTIONSBEVIS Detta optionsbevis är utfärdat till Lars Berg eller order och omfattar 10 000 köpoptioner av serie 2016/2017 (C) och varje köpoption ger rätt att förvärva en aktie i Greater Than AB (publ)

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

AFA Försäkrings kundwebb

AFA Försäkrings kundwebb v 1.02 augusti 2011 Allmänna villkor för Privatpersoner vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb 1. Bakgrund 1.1 AFA Försäkring är samlingsnamnet för de tre bolagen AFA Sjukförsäkringsaktiebolag, AFA

Läs mer

Kunden den person som genom undertecknande av fullmakt, skriftligt eller muntligt, har gett RefundFlight i uppdrag att utföra Tjänsten.

Kunden den person som genom undertecknande av fullmakt, skriftligt eller muntligt, har gett RefundFlight i uppdrag att utföra Tjänsten. Allmänna villkor Allmänt Dessa allmänna villkor, inklusive eventuella ändringar, utgör del av avtalet mellan Kunden och företaget RefundFlight Europe AB (RefundFlight). Eventuella tillägg eller ändringar

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT VISA OCH BANKKORT VISA ONLINE 2010-08-01

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT VISA OCH BANKKORT VISA ONLINE 2010-08-01 ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT VISA OCH BANKKORT VISA ONLINE 2010-08-01 1. ALLMÄNT Tjänsten i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Syd banken, org.nr. 548000-7425, Box 252, 271 25 YSTAD, tfn 0411-82 20

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 31 januari 2013) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box

Läs mer

Se också "Kommentarer till Stockholms Handelskammares Modellavtal 2014". Vid frågor, vänligen kontakta Handelskammaren via escrow@chamber.se.

Se också Kommentarer till Stockholms Handelskammares Modellavtal 2014. Vid frågor, vänligen kontakta Handelskammaren via escrow@chamber.se. 1 STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES MODELLAVTAL 2014 INSTRUKTIONER STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES MODELLAVTAL 2014 Detta är ett modellavtal, vilket innebär att parterna ska anpassa tillämpningen av villkoren i detta

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 1 juni 2012) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box 6343,

Läs mer

Dessa Användarvillkor avser det avtal som Kund tecknar med BASTA Online AB för användning av BASTA Projekthanteraren.

Dessa Användarvillkor avser det avtal som Kund tecknar med BASTA Online AB för användning av BASTA Projekthanteraren. Användarvillkor för BASTA Projekthanteraren A. Allmänt 1. Definitioner I dessa Användarvillkor skall nedan nämnda termer ha följande betydelser. Användarvillkor: Dessa Användarvillkor. Användare: Den som

Läs mer

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB... 3 1. Uppdrag... 3 2. Riktlinjer för mottagande och vidarebefordran

Läs mer

SWISH företag. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor från 2014-06-12. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om Swish Företag

SWISH företag. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor från 2014-06-12. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om Swish Företag SWISH företag Allmänna villkor från 2014-06-12 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Betalare är en fysisk person som lämnar och godkänner en

Läs mer

För dig som är 60+ Sparliv 60+

För dig som är 60+ Sparliv 60+ För dig som är 60+ Sparliv 60+ 2 Spara till dig själv och till dina efterlevande När du går i pension upphör det efterlevandeskydd som du har genom kollektivavtal och medlemskap i fackförbund. För att

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX LÅNA SAMT DISPONERINGEN AV DETTA

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX LÅNA SAMT DISPONERINGEN AV DETTA Gäller från FEB2009 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX LÅNA SAMT DISPONERINGEN AV DETTA 1. Parter Parter är FOREX Bank AB, nedan kallad Banken, och den eller de personer som har beviljats kredit, nedan kallad

Läs mer

Kommunen och Personuppgiftsbiträdet benämns nedan var för sig Part eller gemensamt Parterna.

Kommunen och Personuppgiftsbiträdet benämns nedan var för sig Part eller gemensamt Parterna. DETTA PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL ( Personuppgiftsbiträdesavtalet ) är dag som nedan träffat mellan: (1) Lomma kommun, organisationsnummer 212000-1066 ( Kommunen ); och (2) [ ], organisationsnummer [ ]

Läs mer