Bankens ex AVTAL. Datum. E-post

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bankens ex AVTAL. Datum. E-post"

Transkript

1 Bankens ex Bankkontor, handläggare, telefon AVTAL FÖRETAGSTJÄNSTER MM Datum KUNDENS NAMN OCH ADRESS Namn Person-/Organisationsnummer Utdelningsadress Telefon (även riktnr) Postnummer och ort E-post Kunden och banken kommer härmed överens om att nedan angivna tjänster ska anslutas till nedan angivna konto/konton. För detta avtal gäller "Allmänna villkor - Företagstjänster mm" på sidan 3-6 nedan. För respektive tjänst gäller särskilda villkor på sid 7-11 nedan. FÖRETAGSTJÄNSTER MM Ansluts till konto Internetbanken Företag Betala och överföringstjänster e-bokföring Administrera interna villkor på konton Analysverktyget Likviditetsprognos Telefonbanken - Företag Självbetjäning Summa årspriser deb anslutet konto Personlig Service Svenska Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar (LB) Kuvertbetalning (BG-Direkt) Löner Utländska Leverantörsbetalningar via dator (SPID-rutin) Lön BAS (SUS) Bankgirot (KI) Lönelista i internetbanken Kontoutdrag från banken Elektroniskt MT 940 Papper Fil Periodicitet Bankgironummer Bankgiroanslutning Svenska Kundinbetalningar Bankgiroinbetalningar (elektronisk tjänst) OCR Automatisk avprickning Autogiro Privat Autogiro Företag Löneavdrag (SIS-rutin) Skattegiro Skattefullmakt Checkar Distribution av e-faktura via fakturaväxel Avtalsnummer Tjänst Övriga tjänster PRIS Tjänst Årspris Transaktionspris Intervall Priserna gäller till och med ÖVRIGA AVTALSVILLKOR Härmed överenskommes att "ALLMÄNNA VILLKOR - Inlåning mm " ska gälla inte endast för ovannämnda konton, utan även för kundens övriga nuvarande inlåningskonton i banken med rörlig ränta utom penningmarknadskonton. För kundens samtliga valutakonton ska dock "ALLMÄNNA VILLKOR - Valutakonto mm " gälla. Kunden har tagit del av sistnämnda allmänna villkor. De allmänna villkoren som anges i denna överenskommelse ska gälla för kontona även efter det att detta avtal upphört. UNDERSKRIFTER Datum Kundens underskrift Datum Bankens underskrift Bl 279 Utg 25 sida 1

2 ens ex Bankkontor, handläggare, telefon AVTAL FÖRETAGSTJÄNSTER MM Datum KUNDENS NAMN OCH ADRESS Namn Person-/Organisationsnummer Utdelningsadress Telefon (även riktnr) Postnummer och ort E-post Kunden och banken kommer härmed överens om att nedan angivna tjänster ska anslutas till nedan angivna konto/konton. För detta avtal gäller "Allmänna villkor - Företagstjänster mm" på sidan 3-6 nedan. För respektive tjänst gäller särskilda villkor på sid 7-11 nedan. FÖRETAGSTJÄNSTER MM Ansluts till konto Internetbanken Företag Betala och överföringstjänster e-bokföring Administrera interna villkor på konton Analysverktyget Likviditetsprognos Telefonbanken - Företag Självbetjäning Summa årspriser deb anslutet konto Personlig Service Svenska Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar (LB) Kuvertbetalning (BG-Direkt) Löner Utländska Leverantörsbetalningar via dator (SPID-rutin) Lön BAS (SUS) Bankgirot (KI) Lönelista i internetbanken Kontoutdrag från banken Elektroniskt MT 940 Papper Fil Periodicitet Bankgironummer Bankgiroanslutning Svenska Kundinbetalningar Bankgiroinbetalningar (elektronisk tjänst) OCR Automatisk avprickning Autogiro Privat Autogiro Företag Löneavdrag (SIS-rutin) Skattegiro Skattefullmakt Checkar Distribution av e-faktura via fakturaväxel Avtalsnummer Tjänst Övriga tjänster PRIS Tjänst Årspris Transaktionspris Intervall Priserna gäller till och med ÖVRIGA AVTALSVILLKOR Härmed överenskommes att "ALLMÄNNA VILLKOR - Inlåning mm " ska gälla inte endast för ovannämnda konton, utan även för kundens övriga nuvarande inlåningskonton i banken med rörlig ränta utom penningmarknadskonton. För kundens samtliga valutakonton ska dock "ALLMÄNNA VILLKOR - Valutakonto mm " gälla. Kunden har tagit del av sistnämnda allmänna villkor. De allmänna villkoren som anges i denna överenskommelse ska gälla för kontona även efter det att detta avtal upphört. UNDERSKRIFTER Datum Kundens underskrift Datum Bankens underskrift Bl 279 Utg 25 sida

3 ALLMÄNNA VILLKOR Utgivningsdatum (4) 1. FÖRHÅLLANDET MELLAN DESSA VILLKOR OCH ANDRA BESTÄMMELSER I Bankens ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M. M finns bestämmelser som i vissa avseenden reglerar förhållanden som också omfattas av dessa ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSTJÄNSTER M M I den mån dessa ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSTJÄNS- TER M M innehåller bestämmelser som är oförenliga med bestämmelserna i ALL- MÄNNA VILLKOR INLÅNING M M ska bestämmelserna i dessa ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSTJÄNSTER M. M ha företräde. De särskilda produktvillkor som innefattas i detta dokument AVTAL OM FÖRETAGS- TJÄNSTER är ett tillägg till dessa ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSTJÄNSTER M M och utgör en integrerad del härav. I den mån dessa ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSTJÄNSTER M M innehåller bestämmelser som är oförenliga med särskilda villkor som gäller för visst kontoslag, viss produkt eller tjänst, ska de särskilda villkoren ha företräde. Kunden äger inte mot Banken åberopa något av de lagrum i Lag om betaltjänster beträffande Informationskrav vid tillhandahållande av betaltjänster och Genomförande av betaltjänster från vilka avvikelse kan ske genom avtal i enlighet med bestämmelser i nämnda lag. Strider bestämmelse i dessa ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSTJÄNSTER M M mot sådant lagrum, ska bestämmelsen i dessa ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSTJÄNSTER M M ha företräde. 2. DEFINITIONER M M I dessa ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSTJÄNSTER M M har följande begrepp här nedan angiven innebörd: Autogiro Tjänst för betalningstransaktioner där en betalning efter betalarens medgivande initieras av betalningsmottagaren och som administreras via Bankgirocentralen (BGC). Banken Den bank som anges i Avtal om Företagstjänster Bankdag Dag då bankernas kontor allmänt är bemannade och öppna för besök av allmänheten, med undantag för punkt 13 där innebörden är: Dag på vilken betalarens eller betalningsmottagarens betaltjänstleverantör, när denne medverkar till genomförandet av en betalningstransaktion, har öppet för verksamhet i den utsträckning som krävs för genomförande av en betalningstransaktion. Betalkonto Konto som är avsett för genomförande av betalningstransaktioner Betalningsinstrument Kontokort eller något annan personligt instrument eller personlig rutin som används för att initiera en betalningsorder. Bryttidpunkt Tidpunkt som Banken fastställt efter vilken medel eller betalningsorder ska anses mottagna nästföljande Bankdag. Internationell betalning Betalningstransaktion där Kundens motparts betalningsleverantör (bank) tillhandahåller sina betalningstjänster i annan stat än Sverige eller betalningstransaktionen genomförs i Sverige i annan valuta än svenska kronor. Kunden Den fysiska eller juridiska person som anges i Avtal om Företagstjänster Unik identifikationskod Kombination av bokstäver, siffror eller symboler som tillhandahållits av Banken eller annan betaltjänstleverantör och som Kunden ska uppge för att otvetydigt identifiera en annan betaltjänstanvändare eller dennes Betalkonto. Ovanstående definitioner gäller även beträffande de särskilda villkoren för viss produkt eller tjänst såvida inte annat framgår i de särskilda villkoren för produkten/tjänsten. 3.SÄKERHET Kunden förbinder sig att följa de säkerhetsregler som Banken vid var tid tillämpar och som Banken meddelar Kunden. Kunden ska, om Banken begär det, vid överföring av betalningsunderlag per datamedium eller via teleförbindelse till och från Kunden, använda av Banken godkänt elektroniskt förändringsskydd. Därigenom är det möjligt för mottagaren att kontrollera att informationen förblivit opåverkad under överföringen. Kunden är skyldig att förvara program, koder och övrig information avseende det elektroniska förändringsskyddet på betryggande sätt. Banken friskriver sig från allt ansvar för skada som kan uppkomma genom obehörigt eller felaktigt utnyttjande av program, koder eller övrig information. Om Kunden har anledning anta att obehörig eller felaktig användning av en produkt eller tjänst förekommer ska Kunden omedelbart meddela Banken härom. 4. BEHÖRIGHETSKONTROLL M M Banken eller dess underleverantörer har rätt att utföra behörighetskontroll avseende Kunden med hjälp av en till Kunden lämnad unik kod/unikt lösenord (nedan kod ). Kunden ska väl förvara eventuella noteringar om kod, inte avslöja kod för obehörig, inte notera kod på ett sådant sätt eller förvara noteringen på sådant ställe att dess samband med Banken framgår, samt omedelbart meddela Banken vid misstanke om att någon obehörig fått kännedom om koden. Bestämmelser om vad som gäller Kundens och Bankens rättigheter, skyldigheter och ansvar vid nyttjande av Betalningsinstrument framgår av särskilda villkor för respektive Betalningsinstrument. 5. BEGRÄNSNINGAR I TILLHANDAHÅLLANDET AV PRODUKT/TJÄNST Banken har rätt att helt eller delvis tills vidare upphöra att tillhandahålla viss produkt eller tjänst om Banken anser att det lämpligen bör ske på grund av underhållsåtgärder eller av säkerhetsskäl. Banken garanterar inte att av Banken tillhandahållna produkter och tjänster alltid är tillgängliga. Banken har rätt att begränsa tillhandahållandet av viss produkt eller tjänst genom beloppsbegränsningar m m. Information om sådana vid var tid gällande begränsningar återfinns i användarmanualer eller lämnas av Banken till Kunden i annan ordning. 6. KUNDENS INFORMATION, REGISTRERING M M Kunden åtar sig att till Banken och/eller den Banken anvisar - vid varje tidpunkt och i enlighet med lämnade anvisningar, produktinformation, produktbilagor och användarmanualer - lämna den information som krävs för att uppdrag och instruktioner ska kunna fullgöras på överenskommet sätt. Kunden godkänner att lämnad information får lagras i register hos Banken eller dess underleverantör. Kunden åtar sig att, såsom säkerhetsbackup, spara de filer som överförts till eller från Kunden eller dennes underleverantör i tre månader efter det att överföringen blev utförd. Vad som sägs i detta stycke gäller inte beträffande Internetbanken - Företag annat än om Banken genom ny produktinformation påkallar att sådan backup ska sparas. 7. REKLAMATION Reklamation avseende vara, tjänst eller annan nyttighet som Kunden köpt eller erhållit av annan än Banken ska tillställas berörd leverantör. Fel i eller utebliven avi, faktura eller annan information från tredje part anmäls till den som avsänt eller borde ha avsänt informationen. 8. ALLMÄNT OM PRODUKTER OCH TJÄNSTER Efter särskilda överenskommelser tillhandahåller Banken produkter och tjänster för transaktioner, information etc. Kunden är skyldig att följa de särskilda villkor, anvisningar och användarmanualer för nyttjande av respektive produkt eller tjänst som Banken eller Bankens underleverantörer vid var tid meddelar. Rätten att utnyttja viss produkt eller tjänst gäller tills vidare. Banken bestämmer innehållet i respektive produkt/tjänst. Banken förbehåller sig rätten att förändra innehållet i viss produkt/tjänst. Banken är skyldig att i förväg informera om sådan förändring endast när detta innebär att de särskilda villkoren för avtalet om produkten/tjänsten i samband därmed ändras till Kontohavarens nackdel eller produktens/tjänstens egenskaper väsentligen förändras. Banken förbehåller sig även rätten att efter att ha informerat Kunden helt avskaffa viss produkt/tjänst. Om en produkt eller tjänst helt eller delvis avskaffas har Kunden rätt att säga upp avtalet enligt punkt 17 femte stycket nedan. Bestämmelser om vad som gäller Kundens och Bankens rättigheter, skyldigheter och ansvar vid nyttjande av Betalningsinstrument framgår av särskilda villkor för respektive Betalningsinstrument. 9. RÄTT ATT NYTTJA BANKENS EGENDOM M M Utfärdade Betalningsinstrument, checkblanketter, och motsvarande handlingar, programvara, säkerhetsutrustning m m är Bankens, alternativt anlitad tjänsteleverantörs/underleverantörs egendom. När rätten att utnyttja en produkt eller tjänst upphör, ska Kunden utan begäran omedelbart återlämna de checkblanketter, Betalningsinstrument och motsvarande handlingar, programvara m m som avser produkten/tjänsten i fråga. Detsamma gäller, när Kundens namn, adress eller annan uppgift om Kunden ändras på sådant sätt att de uppgifter som framgår av handlingen inte stämmer med de verkliga förhållandena. Kunden får inte upplåta, sälja eller på annat sätt förfoga över programvara eller annan upphovsrättsligt skyddad information. Kunden får inte heller kopiera eller på annat sätt mångfaldiga eller sprida sådan information. 10. KUNDENS ANSVAR FÖR EGEN UTRUSTNING För att kunna använda vissa av de produkter och tjänster som bankens tillhandahåller fordras särskild teknisk utrustning (t.ex. tonvalstelefon, dator och Internetuppkoppling) och programvara. Banken utvecklar kontinuerligt funktionaliteten på de produkter och tjänster som fordrar sådan särskild teknisk utrustning och Banken rekommenderar därför Kunden att anpassa och uppdatera sin tekniska utrustning och programvara så att de tekniska lösningar som Banken levererar för betaltjänster stöds. Kunden ansvarar alltid själv för tillgång till sin tekniska utrustning och programvara samt för de kostnader som är förknippade med anskaffning och uppdatering av teknisk utrustning och programvara, samt för abonnemangs- och användaravgifter för användning av de betaltjänster som här avses. Kunden ska visa normal aktsamhet och skydda sin tekniska utrustning mot obehörigt nyttjande, bl.a. genom att använda erforderliga skyddsåtgärder (t.ex. antivirusprogram och brandvägg). Ytterligare bestämmelser om vad som fordras i fråga om särskild teknisk utrustning i samband med nyttjande av betaltjänster finns i de särskilda villkoren för ifrågavarande betaltjänster och de kanaler genom vilka betaltjänsterna tillhandahålls (t.ex. Internetbanken och Telefonbanken).

4 ALLMÄNNA VILLKOR Utgivningsdatum (4) 11. BANKENS RÄTT ATT SPÄRRA TILLGÅNGEN TILL TJÄNSTER M M Banken har rätt att när som helst utan föregående meddelande till Kunden spärra Kundens fortsatta tillgång till avtalade produkter och tjänster om Kunden, enligt vad Banken har anledning att anta, bryter mot eller kommer att bryta mot detta avtal eller de särskilda villkor som gäller för tjänsten och avtalsbrottet inte är ringa. Varje brott mot ordnings- eller säkerhetsregler, mot lämnade anvisningar, vid var tid gällande produktinformation, produktbilagor eller användarmanualer ska anses vara ett inte ringa avtalsbrott. Banken har motsvarande rätt att spärra tillgången till avtalade tjänster om Grund för uppsägning av avtalet föreligger enligt punkt 17, fjärde stycket. Kunden försätts i konkurs (eller ansökan därom görs), inleder ackordsförhandlingar, ställer in sina betalningar eller träder i likvidation (eller ansökt därom) eller om ansökan gjorts om företagsrekonstruktion (eller annat liknande förfarande påbörjats), Kunden bryter mot säkerhetsregel eller regel för hantering av identifieringsutrustning eller kod/lösenord, Kunden, enligt vad Banken har anledning att anta, på annat sätt handlar eller kommer att handla på sätt som kan orsaka Banken eller annan skada, eller Kontot till vilket tjänsten är ansluten spärras eller avslutas, Bankens rätt att spärra Betalningsinstrument, framgår av särskilda villkor för respektive Betalningsinstrument. 12. PRISER M M För avtalade produkter och tjänster betalar Kunden årspriser enligt de grunder och i den ordning som banken vid var tid tillämpar. De priser som gäller vid avtalets tecknande anges normalt i avtalet. Banken har rätt att efter meddelande till kunden ändra årspris med verkan fr o m kalenderåret närmast efter det kalenderår då avtalet ingicks. Om avtalet undertecknas under löpande kalenderår, betalar kunden endast för återstående antal hela månader under kalenderåret. Härutöver utgår i förekommande fall priser för transaktioner, information m m enligt de grunder som banken vid var tid tillämpar för respektive tjänst. Priser betalas genom automatisk överföring från av kunden anvisat konto eller på annat överenskommet sätt. Banken lämnar på begäran upplysningar om gällande priser och betalningsvillkor. Om pris inte betalas i tid, ska kunden, om banken begär det, betala dröjsmålsränta till banken på det förfallna beloppet tills betalning sker. Dröjsmålsräntan beräknas efter en årlig räntesats som motsvarar Sveriges Riksbanks vid varje tidpunkt gällande referensränta med ett tillägg om åtta procentenheter. Vid försenad betalning får Banken även debitera Kunden avgift för skriftlig betalningspåminnelse. Om Kunden inte följer reglerna för utnyttjandet av viss produkt eller tjänst, utgår pristillägg enligt de grunder som Banken vid var tid tillämpar. Banken har även rätt till ersättning för kostnader som kan hänföras till en produkt/ tjänst, t ex för checkhantering, överföringsrutiner, betalningstjänster, upplåtelse av programvara m m samt för att återta utfärdade checkblanketter, kort, betalorderblanketter för giroprodukter och motsvarande handlingar, programvara m m avseende andra tjänster. Om betalningsuppdrag till följd av myndighets åtgärd eller annan oförutsedd omständighet medför extra kostnad, har Banken rätt till ersättning för detta av Kunden. Banken har vidare rätt att med omeelbar verkan ensidigt justera priser för tjänster om det är påkallat till följd av lagstiftning eller myndighets åtgärd, t ex avseende mervärdesskatt. 13 BETALTJÄNSTER OCH BETALNINGSINSTRUMENT 13.1 ALLMÄNT Efter särskilda överenskommelser kan produkter och tjänster för genomförande av betalningstransaktioner anslutas till ett Betalkonto. Bestämmelser om vad som gäller Kundens och Bankens rättigheter, skyldigheter och ansvar vid nyttjande av sådana produkter och tjänster, Kundens skyldighet att spärranmäla och Bankens rätt att spärra Betalningsinstrument, samt Kundens ansvar för obehöriga transaktioner genomförda med Betalningsinstrument framgår av särskilda villkor för respektive produkt/tjänst. Denna punkt 13 ska endast tillämpas på betalningstransaktioner som utförs inom EES-området i euro, svenska kronor eller i någon annan av EES-ländernas valutor. För övriga betalningstransaktioner gäller de särskilda villkor som Banken tillhandahåller i samband med att betalningstransaktionen genomförs BETALNINGSTRANSAKTIONER Betalningstransaktioner till och från ett Betalkonto kan utföras via bankkontor, uttags- och insättningsautomater, kort, internet- och telefontjänster, överföringstjänster, giro- och andra betaltjänster som ansluts till kontot. Närmare bestämmelser om vad som gäller vid olika slag av betalningstransaktioner framgår av särskilda villkor för respektive betaltjänst eller Betalningsinstrument. Banken verkställer en betalningsorder antingen omgående eller på den senare dag som Kunden anger. Stående överföring innebär att Banken debiterar Kundens konto vid upprepade tillfällen med den av Kunden begärda periodiciteten till dess Kunden meddelat Banken annat. Om angiven överföringsdag infaller på dag som inte är Bankdag, verkställs betalningsuppdraget först den närmast därpå följande Bankdagen FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV EN BETALNINGSTRANS- AKTION Banken genomför en betalningstransaktion endast efter att Kunden har lämnat sitt godkännande i en betalningsorder. En betalningsorder ska innehålla information om betalningen enligt de anvisningar som gäller enligt särskilda villkor för respektive betaltjänst eller som Banken lämnar till Kunden i samband med att en betalningsorder lämnas. Detta gäller även betalningstransaktioner som Autogiro, stående överföringar samt andra betalningstransaktioner som initieras av betalningsmottagaren. Generellt gäller att Kunden alltid ska lämna uppgift om betalningsmottagarens bankkontonummer, gironummer eller annan motsvarande information, liksom information som gör det möjligt för betalningsmottagaren att identifiera betalningstransaktionen. Av särskilda villkor, anvisningar och formulär kan framgå vilka sådana uppgifter som för visst slag av betalningstransaktion utgör Unik identi-ikationskod. Vid Internationella betalningar till och från ett Betalkonto ska IBANnummer och BICkod användas som Unik identifikationskod. Om det är motiverat av särskilda skäl kan Banken och Kunden överenskomma att genomföra en Internationell betalning utan att Kunden har uppgivit IBAN-nummer och BIC-kod. Kundens och Kundens företrädare ska styrka sin identitet innan Banken är skyldig att utföra en betalningstransaktion. Banken är, även om övriga förutsättningar är uppfyllda, inte skyldig att genomföra en betalningstransaktion om det saknas medel för betalningstransaktionens genomförande på det av Kunden uppgivna Betalkontot. Alternativt får Banken senare göra ytterligare försök att debitera Betalkontot enligt de rutiner som Banken vid var tid tillämpar. Om täckning saknas på Kundens Betalkonto för genomförande av Kunden beordrad betalningstransaktion, kommer Banken att meddela detta på det sätt som framgår av särskilda villkor för respektive betaltjänst. Sådant meddelande kommer dock inte att lämnas för betalningstransaktioner som Autogiro, övriga betalningstransaktioner som har initierats av betalningsmottagaren, samt heller inte för stående överföringar GODKÄNNANDE OCH ÅTERKALLANDE AV BETALNINGSTRANSAKTION Ett godkännande till att genomföra en betalningstransaktion till eller från kontot som lämnas via bankkontor ska lämnas skriftligt på särskild blankett eller på annat sätt som Banken och Kunden kommer överens om. Betalningstransaktioner som sker på annat sätt än via bankkontor, ska godkännas på det sätt som framgår av särskilda villkor beträffande den betaltjänst via vilken betalningsordern lämnas, eller av andra anvisningar som Banken lämnar i samband med att betaltjänsten genomförs. Sedan Banken skriftligt har kvitterat mottagande av betalningsorder via bankkontor har Kunden inte rätt att återkalla den betalningsorder som avsåg den betalningstransaktionen. En betalningstransaktion som sker på annat sätt än via bankkontor, får återkallas endast på det sätt som framgår av särskilda villkor beträffande den betaltjänst via vilken betalningsordern lämnas, eller av andra anvisningar som Banken lämnar i samband med att betaltjänsten utförs. Kunden får återkalla en betalningsorder som avser en betalning som har initierats av betalningsmottagaren genom att kontakta Banken senast den tidpunkt på Bankdagen före förfallodagen som anges av Banken. För betalning via Autogiro får återkallelse även ske genom att kontakta betalningsmottagaren senast två Bankdagar före förfallodagen. Om Kunden vill att samtliga framtida betalningar till en betalningsmottagare ska stoppas, ska Kunden återkalla medgivandet i sin helhet. Bankens skyldigheter gentemot Kunden enligt detta stycke gäller från och med den 1 augusti 2010 eller det senare datum då Lag om betaltjänster träder ikraft. Ovanstående innebär att Kunden inte har ångerrätt beträffande en betalningstransaktion som har verkställts BANKENS MOTTAGANDE AV EN BETALNINGSORDER Banken ska, när Kunden lämnar en betalningsorder till eller från kontot via bankkontor, anses ha tagit emot betalningsordern när Banken har mottagit godkännande enligt punkt 13.4, eller vid den senare tidpunkt som Banken informerar om när godkännandet lämnas till Banken. Mottagande av betalningsorder som avser betalning på den senare dag som Kunden anger ska anses mottagen den dag då Kunden har angett att betalningstransaktionen ska genomföras. Vid vilken tidpunkt Banken ska anses ha tagit emot en betalningsorder vid betalningstransaktioner som sker på annat sätt än via bankkontor, framgår av särskilda villkor för den betaltjänst via vilken betalningsordern lämnas, eller av andra anvisningar som Banken lämnar i samband med att betaltjänsten utförs. Banken lämnar eller gör tillgänglig information om Bryttidpunkt för en betalningstransaktion i särskilda villkor för respektive betaltjänst och/eller när Kunden lämnar sitt godkännande enligt punkt Om tidpunkten för mottagande inte är en Bankdag i Sverige ska betalningsordern anses ha tagits emot under nästföljande Bankdag. Banken debiterar Betalkontot när den tar emot betalningsordern GENOMFÖRANDETID FÖR BETALNINGSTRANSAKTION Banken lämnar eller gör tillgänglig information om den maximala genomförandetiden för en betalningstransaktion i särskilda villkor för respektive betaltjänst och/eller nar Kunden lämnar sitt godkännande enligt punkt Generellt gäller vid betalningstransaktioner där dessa ALLMÄNNA VILLKOR FÖRE- TAGSTJÄNSTER M M på sätt som framgår av punkt 13.1 tredje stycket är tillämpliga, att; Beträffande betalningstransaktioner i svenska kronor som utförs inom Sverige och betalningstransaktioner i euro som utförs inom EES-området, kommer betalningstransaktionens belopp fram till den 1 januari 2012, att krediteras betalningsmottagarens betaltjänstleverantörs konto högst tre Bankdagar efter att Banken har

5 ALLMÄNNA VILLKOR Utgivningsdatum (4) mottagit betalningsordern och för tid därefter, senast vid slutet av nästföljande Bankdag. Dessa tider kan förlängas med ytterligare en Bankdag när det gäller betalningstransaktioner som initierats på papper. Beträffande Internationella betalningar inom EES-området som utförs i svenska kronor eller i valutan i annat EES-land som inte ingår i euroområdet, kommer betalningstransaktionens belopp att krediteras betalningsmottagarens betaltjänstleverantörs konto högst fyra Bankdagar efter att Banken har mottagit betalningsordern. Insättning av kontanter på Betalkonto i Betalkontots valuta som Kunden gör hos Banken är tillgängliga senast nästföljande Bankdag INFORMATION OM BETALNINGSTRANSAKTIONER Banken lämnar eller gör tillgänglig information om genomförda betalningstransaktioner i samband med att betalningstransaktionen genomförs och genom transaktionssammanställningar. Sådan information lämnas eller görs tillgänglig i enlighet med överenskommelse mellan Kunden och Banken och de särskilda villkor som gäller för den kanal (t.ex. Internetbanken) genom vilken information lämnas. Pris för information om Betalningstransaktioner utgår i enlighet med Bankens vid var tid gällande prislista 13.8 ICKE GODKÄNDA OCH FELAKTIGT UTFÖRDA BETALNINGSTRANSAKTIO- NER Under punkterna nedan finns bestämmelser om reklamation och ansvar för icke godkända och felaktigt utförda betalningstransaktioner. Bestämmelser om vad som gäller beträffande reklamation, utredning och ansvar för icke godkända och felaktigt utförda betalningstransaktioner som genomförts med nyttjande av Betalningsinstrument, finns i särskilda villkor för respektive Betalningsinstrument KUNDENS SKYLDIGHET ATT REKLAMERA Kunden ska omedelbart ta del av och granska den information om genomförda betalningstransaktioner som har lämnats eller gjorts tillgänglig för Kunden i enlighet med punkt Kunden ska utan onödigt dröjsmål från det att denne fått kännedom om felaktigt genomförda, icke godkända/obehöriga betalningstransaktioner meddela Banken och begära rättelse, dock aldrig senare än tre månader efter att betalningstransaktionen debiterats Betalkontot. Vid utebliven eller sen reklamation får Kunden inte mot Banken åberopa att transaktionen har genomförts på ett felaktigt sätt eller skett obehörigen. Om Kunden nekar till att ha lämnat sitt medgivande till en genomförd betalningstransaktion eller hävdar att betalningstransaktionen inte genomförts på korrekt sätt, ska Kunden på Bankens begäran medverka till att Banken kan identifiera betalningstransaktionen samt genomföra nödvändig utredning av den icke godkända och genomförda betalningstransaktionen. Vid reklamation av en obehörig transaktion ska Kunden tillhandahålla Banken kopia av polisanmälan om Banken begär det ANSVAR FÖR EN BETALNINGSTRANSAKTIONS KORREKTA GENOMFÖR- ANDE ALLMÄNT Bankens ansvar för att genomföra betalningstransaktioner förutsätter att förutsättningarna för genomförande enligt punkt 13.3 är uppfyllda och beträffande icke godkända och felaktigt utförda betalningstransaktioner, att Kunden har på sätt och inom tid som framgår i punkt 13.9 meddelat Banken UNIK IDENTIFIKATIONSKOD Om den Unika identifikationskod som Kunden lämnar till Banken i samband med en betalningsorder är felaktig, ska Banken inte vara ansvarig för att betalningstransaktionen inte genomförts eller för brister i genomförandet av betalningstransaktionen. Banken åtar sig dock vidta skäliga åtgärder för att återvinna de medel som betalningstransaktionen avsåg. Banken äger rätt att ta ut en avgift av Kunden för återvinningen. Även om Kunden lämnar information utöver den Unika identifikationskoden är Banken endast ansvarig för genomförandet av betalningstransaktionen i enlighet med den Unika identifikationskod som betaltjänstanvändaren har angivit FRÅN BANKEN AVGÅENDE BETALNING Har Banken anlitat biträde av annan bank som anvisats av Kunden är Banken inte ansvarig för försummelse som ligger den anlitade Banken till last. Detsamma gäller när Banken i övrigt med tillbörlig omsorg anlitat biträde av annan bank. Skada som kan uppkomma i annat fall ska inte ersättas av Banken om Banken visat normal aktsamhet. Om det inte är möjligt att genomföra en betalningstransaktion trots att Banken har vidtagit alla rimliga åtgärder för att korrigera sakfel i betalningsordern och i övrigt eliminera hinder för att genomföra den, får Banken underlåta att genomföra betalningstransaktionen. Banken ska underrätta Kunden om sådan underlåtelse samt - i den mån det är möjligt med hänsyn till regler om banksekretess - ange skälen därför, senast vid den tidpunkt då medlen enligt punkt 13.6 skulle ha varit betalningsmottagaren tillhanda. För sådan underrättelse äger Banken, om det finns skälig grund för att underlåta att genomföra betalningstransaktionen, rätt att debitera särskild avgift TILL BANKEN ANKOMMANDE BETALNING Banken ska kreditera Kundens Betalkonto så snart som möjligt efter att Banken mottagit medlen. Innan överföring krediteras Kunden uttas avgift enligt Bankens prislista och/eller särskilda produktvillkor. Banken äger tillgodogöra sig avgiften genom avdrag från det överförda beloppet KUNDENS RÄTT TILL ERSÄTTNING Kontohavaren har rätt till ersättning för avgifter och ränta som orsakats denne på grund av att en betalningstransaktion inte genomförts eller genomförts bristfälligt under förutsättning att banken är ansvarig för att betalningstransaktionen genomförs korrekt 14. SERVICEFÖRETAG För att utföra de åtgärder som - enligt särskilda villkor för respektive produkt eller tjänst - ankommer på Kunden, får denne anlita serviceföretag som, när bankens så begär, tecknat leveransavtal med Banken rörande avtalad produkt eller tjänst. Återkallelse av sådant uppdrag till servicebyrå eller byte av servicebyrå ska omgående meddelas Banken eller den Banken anvisar. Kunden ansvarar för servicebyråns arbete som om Kunden själv utfört arbetet. Av servicebyrån mottaget meddelande ska anses ha kommit Kunden tillhanda vid samma tidpunkt. För det fall av Kunden anlitat serviceföretag ska få ta del av uppgifter rörande Kunden hos Banken och/eller hos Bankens underleverantörer eller utföra åtgärder för Kundens räkning hos Banken eller Bankens underleverantörer ansvarar Kunden för att erforderliga avtal/fullmakter för detta ändamål upprättas mellan Kunden och serviceföretaget. 15. SEKRETESS Parterna förbinder sig att iaktta sekretess rörande alla uppgifter om varandras verksamhet som de får kännedom om på grund av detta avtal. Banken har dock rätt att till tredje part lämna den information som skäligen erfordras för att Banken ska kunna utföra avtalade tjänster och hantera reklamationer. 16. ÄNDRING AV VILLKOR Banken ska på det sätt som anges i punkt 19 meddela ändringar i dessa ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSTJÄNSTER M M minst en månad innan de ska börja gälla. Om Kunden inte godkänner ändringarna har Kunden rätt att omedelbart och avgiftsfritt säga upp avtalet för vilket dessa ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSTJÄNSTER M. M gäller före den dag då ändringarna ska börja gälla. Om uppsägning inte görs anses Kunden ha godkänt ändringarna. Om ny lagstiftning eller andra rättsregler träder i kraft omedelbart och detta medför att förutsättningarna för tillämpningen av dessa ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSTJÄNS- TER M M förändras, får dock Banken omgående ändra innehållet i dessa ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSTJÄNSTER M M 17. AVTALSTID, UPPSÄGNING M M Avtalet gäller fr.o.m. den dag båda parter undertecknat det och till utgången av samma kalenderår. Om avtalet inte sägs upp senast den 30 november det år avtalet ingås, förlängs giltighetstiden med ett kalenderår. Därefter förlängs avtalet med ytterligare ett kalenderår i taget såvida det inte sägs upp senast den 30 november under löpande avtalsperiod. Uppsägning ska ske skriftligen. Utan hinder av bestämmelserna i första stycket i denna punkt gäller följande bestämmelser. Banken har rätt att säga upp avtalet att upphöra omedelbart om någon av följande omständigheter föreligger: Kunden fullgör inte sina åtaganden enligt detta avtal eller i övrigt mot Banken och avtalsbrottet inte får anses som ringa. Det finns skälig anledning anta, att Kunden inte kommer att fullgöra sina förpliktelser enligt avtalet eller i övrigt mot Banken. Om Banken helt eller delvis avskaffar en produkt eller tjänst som omfattas av avtalet, har Kunden rätt att genast säga upp avtalet. Avtalet upphör då att gälla den dag Banken tar emot uppsägningen. Kunden har efter uppsägning av avtal, rätt att på begäran återfå del av erlagt årspris för det antal hela månader som återstår av löpande kalenderår. Varje hel månad berättigar härvid Kunden att återfå 1/12 av erlagt årspris. När ett avtal för vilket dessa ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSTJÄNSTER M M gäller, upphör under löpande giltighetstid på grund av uppsägning eller av annan anledning, upphör samtidigt rätten att använda Betalningsinstrument för nya betalningar/ kontantuttag. Gällande kontobestämmelser ska därvid tillämpas för samtlig skuld som belastar ett konto. Detta innebär bl.a. att Kunden är betalningsskyldig såväl för transaktion som genomförs innan ett konto sagts upp men som bokförs på kontot först efter uppsägningstidpunkten som för transaktioner som genomförs trots att rätten att använda Betalningsinstrument har upphört. 18. INFORMATION OM VILLKOR Kunden har på begäran rätt att kostnadsfritt få del av dessa ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSTJÄNSTER. Om Kunden har tillgång till Internetbank kan information och villkor hämtas via Internetbanken. I annat fall, eller om Kunden särskilt begär det, skickas villkoren per post till Kontohavarens folkbokföringsadress eller annan av Kunden angiven adress. 19. MEDDELANDEN Meddelande som gäller förhållanden som regleras av dessa ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSTJÄNSTER M M ska lämnas skriftligen. Med skriftligt meddelande avses här även sådana elektroniska meddelanden som anges nedan. Uppsägning av avtal får dock inte ske genom elektroniskt meddelande. Har meddelande av Banken avsänts i brev till Kunden under dennes till Banken uppgivna adress eller ny adress, som är känd för Banken, ska meddelandet anses ha kommit Kunden tillhanda senast sjunde Bankdagen efter avsändandet. Har meddelandet avsänts genom telefax eller elektronisk post ska detta anses ha nått Kunden senast 24 timmar efter avsändandet.

6 ALLMÄNNA VILLKOR Utgivningsdatum (4) Information från Banken kan lämnas via elektronisk post till den adress för elektronisk post som Kunden meddelat Banken, eller via meddelande inom Kundens Internetbank. Meddelanden från Banken vilka är av allmän karaktär, dvs. meddelanden som rör alla eller flertalet Kunder, kan också lämnas genom annonsering i dagspress, i informationsfoldrar eller på annat liknande sätt såvida det inte framgår annat av annan bestämmelse i dessa ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSTJÄNSTER M M eller i särskilda villkor för konto, eller tjänst/produkt. Kunden ska omedelbart meddela Banken och dess underleverantörer om ändrad firma, adress och övriga ändrade kontaktuppgifter som är av betydelse för Bankens möjlighet lämna meddelanden till Kunden. Bestämmelserna i denna punkt gäller inte meddelande för avbrytande av preskription. 20. KUNDENS ANSVAR Kunden är skyldig att följa de anvisningar och användarmanualer för utnyttjandet av respektive produkt/tjänst som Banken eller Bankens underleverantörer vid var tid meddelar. Kunden ansvarar gentemot Banken och tredje man för skada som uppkommer genom obehörigt utnyttjande eller annan uppsåtlig eller oaktsam åtgärd eller underlåtenhet med programvara, säkerhetsutrustning, blankett, Betalningsinstrument liksom anan anordning eller rutin som inte utgör Betalningsinstrument, handling, kuvert, avstämningsuppgift eller annan information. Detta gäller även vid teleöverföring eller överföring med hjälp av brev eller automatisk databehandling. Ansvaret gäller oberoende av om skadan har vållats t ex av Kunden själv, av hos Kunden anställd person, av fullmaktshavare eller av Kunden anlitat bud eller serviceföretag. Ansvaret gäller även vid brottsligt förfarande med ovan nämnd utrustning eller information. Kunden ansvarar ensam för skada i anledning av att betalningsinformation överlämnas vid en för sen tidpunkt eller att den är behäftad med sådant fel att en korrekt behandling inte är möjlig. Kunden ansvarar ensam för den skada som drabbar denne på grund av fel eller brist i Kundens data- och kommunikationsutrustning, programvara eller Internetabonnemang. 21. BEGRÄNSNING AV BANKENS ANSVAR Banken är inte ansvarig för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Banken själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av Banken, om den varit normalt aktsam. Banken ansvarar inte för indirekt skada. Föreligger hinder för Banken att verkställa betalning eller att vidta annan åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört. I händelse av uppskjuten betalning ska Banken, om ränta är utfäst, betala ränta efter den räntesats som gällde på förfallodagen. Är ränta inte utfäst är Banken inte skyldig att betala ränta efter högre räntesats än som motsvarar den av Riksbanken fastställda, vid varje tid gällande referensräntan enligt 9 räntelagen (1975:635) med tillägg av två procentenheter. Är Banken till följd av omständighet som anges i första stycket förhindrad att ta emot betalning, har Banken för den tid under vilken hindret förelegat rätt till ränta endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen. Banken svarar inte för skador som uppkommer i anledning av att obehörig använt personlig kod. Banken eller dess underleverantörer ansvarar inte heller för skada på betalningsunderlag - datamedium, lista, teleöverföring, avstämningsuppgift eller liknande - som uppkommer under överföring från Kunden till Banken eller underleverantör eller omvänt. Banken ansvarar inte för skada som uppkommer i anledning av att Kunden inte får tillgång till viss produkt eller tjänst, åtkomsten till viss produkt eller tjänst fördröjs, meddelande förloras, försenas eller förvanskas på grund av driftavbrott eller andra störningar i Kundens eller tredje parts system eller programvara eller i kommunikationen mellan Kunden och Banken (eller omvänt) eller av annat likartat skäl, eller information som överförs via kommunikationsnät utanför Banken obehörigen avlyssnas eller förändras. När Kunden vid köp av varor, tjänster eller andra nyttigheter betalar genom debitering av konto i Banken, gäller följande. Bankens uppdrag avser endast medverkan vid överföring av betalningen. Banken är inte under några förhållanden ansvarig för varornas, tjänsternas etc mängd, skick eller kvalitet, utebliven eller felaktig leverans eller liknande. Om Kunden anmält till Banken att avier, fakturor eller annan information från tredje part under medverkan av Banken får sändas elektroniskt till Kunden, gäller följande såvida inte annat uttryckligen överenskommits skriftligt. Banken är inte avtalspart till Kunden, utan är underleverantör till den som avsänder informationen. Banken är inte gentemot Kunden ansvarig för utebliven eller felaktig information eller liknande. Om Banken är ansvarig för skada i samband med genomförande av betalningstransaktion är Bankens ansvar förutom att i förekommande fall återställa det belopp som transaktionen avser - begränsat till vad som motsvarar ränta på det belopp som inte rätteligen förmedlats. Ränta ska därvid högst motsvara den av Sveriges Riksbank fastställda vid varje tid gällande referensräntan med tillägg av fyra procentenheter. Räntan ska utgå från den dag betalningsmottagaren skulle ha fått betalning med hänsyn till bestämmelserna i särskilda villkor och de rutiner som i förekommande fall tillämpas av annan bank som anlitats eller bort anlitas för att fullfölja uppdraget. Ränta ska utgå till och med den dag betalningsmottagaren eller dennes bank erhållit eller erbjudits likvid. Om Banken är ansvarig för skada som uppkommit vid försenad eller utebliven betalning till plusgirokonto eller via betalningsmottagares bankgironummer, är Banken inte skyldig att ersätta skadan i vidare omfattning än vad som enligt vid var tid gällande bestämmelser kan utgå som ersättning från Plusgirot eller Bankgirot till följd av fel eller försummelse i deras hantering. Med Banken avses i denna punkt även av Banken anlitad underleverantör. Beträffande Bankens ansvar för genomförande av betaltjänster gäller i stället för styckena ett och två i denna punkt, följande. Banken ansvarar vid genomförande av betaltjänster inte för skada som beror av osedvanliga eller oförutsägbara omständigheter som Banken inte har något inflytande över och vars konsekvenser hade varit omöjliga för Banken att avvärja trots alla ansträngningar. Banken ansvarar inte heller då Banken handlar i enlighet med svensk lag eller unionsrätt. 22. REKLAMATION, KLAGOMÅL OCH TVIST Om Kunden är missnöjd med Bankens hantering av ett konto eller en produkt/tjänst för vilket dessa ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSTJÄNSTER M M gäller bör Kunden i första hand kontakta Banken genom besök på det lokala bankkontoret, via Telefonbanken eller meddelande i Internetbanken. Om Kunden efter sådan kontakt fortfarande inte är nöjd finns möjlighet att kontakta Bankens kundombudsman. Eventuella tvister i anledning av AVTAL OM FÖRETAGSTJÄNSTER inklusive dessa ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSTJÄNSTER M M, de särskilda avtalen/villkoren för viss tjänst samt ur nämnda avtal härflytande rättsförhållanden, ska avgöras i Sverige av svensk domstol och med tillämpning av svensk rätt. Svenska lagvalsregler ska dock inte vara tillämpliga. Banken har dock rätt att vidta rättsliga åtgärder mot Kunden vid domstol i det land där denne har sitt hemvist, säte eller driftställe eller där Kunden har tillgångar. FINANSIELL INFORMATION Kunden kan genom en tjänst komma att få information om t ex valutakurser eller börskurser eller annan information såsom ekonomiska analyser eller analyshjälpmedel. Kunden uppmanas härmed att alltid basera sina ekonomiska beslut även på annat underlag. INFORMATION OM PERSONUPPGIFTSBEHANDLING Banken behandlar som personuppgiftsansvarig, personuppgifter som lämnas till Banken i samband med ansökan, intresseanmälan och när avtal träffas om konton, krediter, produkter och tjänster, samt även personuppgifter som registreras i övrigt i samband med administration av avtal. Banken uppdaterar adressuppgifter löpande via det statliga personadressregistret. Ändamålet med bankens personuppgiftsbehandling är att samla in och kontrollera personuppgifter inför beslut, att administrera och fullgöra ingångna avtal, att upprätta underlag för finansiell rådgivning, samt att uppfylla sina förpliktelser enligt lag. Banken behandlar vidare personuppgifter inom ramen för marknads- och kundanalyser som utgör underlag för marknadsföring, metod- och affärsutveckling, samt riskhantering. Med riskhantering avses även behandling av uppgifter om kredittagare och krediter för kvalitetsbedömning av krediter för kapitaltäckningsändamål. Personuppgifter kan såvida kunden eller kundens företrädare inte har begärt direktreklamspärr också komma att behandlas för marknadsföringsändamål. Personuppgifter som Kunden eller Kundens företrädare lämnar till Banken i en betalningsorder används för att genomföra betalningstransaktionen, samt för vidtagande av åtgärder som Kunden har begärt innan eller efter Banken har mottagit betalningsordern. Detta inkluderar bl.a. uppgifter om kontakter mellan Kunden/Kundens företrädare och Banken, samt uppgifter om betalningstransaktionen. Personuppgifter lämnas också till myndigheter enligt gällande lagstiftning. Arkivering sker enligt gällande bokföringslagstiftning. Personuppgifterna behandlas av Banken och det bolag i Swedbankkoncernen och andra bolag som Banken samarbetar med för betalningstransaktionens genomförande, t.ex. Bankgirocentralen och Swift (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). Transaktioner via Swift medför att personuppgifter i uppdraget behandlas i Swifts centrala transaktionsdatabaser såväl i Europa som i USA. Information från betalningsordern kan därmed också komma att lämnas ut till myndigheter i andra länder än Sverige enligt lokal lagstiftning. Banken kommer att lämna information om Kunden och kontonummer (IBAN) till betalningsmottagarens bank i enlighet med bestämmelse i Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 1781/2006. Personuppgifter kan också komma att behandlas av de bolag i Swedbankkoncernen med vilka Banken samarbetar, samt av samarbetspartners till Banken och bolag i Swedbankkoncernen i förhållanden som avser Bankens och Swedbankkoncernens konton, krediter, produkter och tjänster. Personuppgifter lämnas dock endast ut till annan om det är tillåtet med hänsyn till banksekretessen. Information om behandling av personuppgifter lämnas av bankens kontor och Telefonbanken, vilka också tar emot begäran direktreklamspärr och begäran om rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter

7 SÄRSKILDA VILLKOR 1(5) INTERNETBANKEN - FÖRETAG Allmänt Banken tillhandahåller Internetbanken - Företag (nedan benämnd Internetbanken) på de villkor som framgår av dessa särskilda villkor och av Produktinformationen. Med Produktinformation avses informationssidorna i Internetbanken och den skriftliga information som Banken vid var tid lämnar om Internetbanken. Hur Kunden kommunicerar med Internetbanken vilka olika tjänster som vid varje tidpunkt kan utnyttjas samt deras funktion och innehåll, framgår av Produktinformationen. Kunden förbinder sig att följa de anvisningar som framgår av vid var tid gällande Produktinformation. Utöver detta avtal gäller villkoren för respektive produkt/tjänst och kontovillkoren för de konton som berörs av Internetbanken. Vid bristande överensstämmelse mellan dessa villkor Internetbanken och villkoren för tjänster/konton har de senare företräde. 2. Tekniska förutsättningar m m Internetbanken nås genom uppkoppling mot Internet eller genom uppkoppling mot Banken via annat nät som Banken anvisar. 3. Hämtning av information m m Kunden medger att Banken får hämta och lämna information för automatisk databehandling rörande Kundens åtaganden hos annan tjänsteleverantör i den omfattning som krävs för att denna information ska bli tillgänglig för Kunden genom Internetbanken. 4. Behörighetskontroll m m För att kunna använda Internetbanken måste Kunden lämna fullmakt åt en eller flera fysiska personer att företräda Kunden beträffande Internetbanken, varvid varje sådan person ska ha en av banken anvisad ID-metod (= en identifieringsprodukt som kan fungera som ett Betalningsinstrument), nedan Identifieringsprodukt / Identifieringsprodukten. Fullmakt upprättas på blankett som banken tillhandahåller. Inloggning i Internetbanken sker med hjälp av Identifieringsprodukt. I samband med inloggningen identifierar Banken innehavaren av Identifieringsprodukten, nedan benämnd Företagsanvändaren. Kunden är skyldig att följa bestämmelserna i avtalet om Identifieringsprodukten och de anvisningar om Identifieringsprodukten som Banken vid varje tidpunkt meddelar. Om Företagsanvändarens åtkomst till Identifieringsprodukten spärras eller avtalet/samtliga avtal om Identifieringsprodukt löper ut, kan Kunden inte längre använda Internetbanken. För Identifieringsprodukten gäller de ordningsregler som framgår av avtalet om respektive Identifieringsprodukt, vilka Kunden tagit del av och som finns tillgängliga på Bankens webbplats. Kunden ansvarar gentemot Banken för att varje Företagsanvändare följer ordningsreglerna. Företagsanvändarens Identifieringsprodukt får - om inte annat särskilt överenskommits - användas för att företräda såväl Kunden som alla andra kunder vilka lämnat medgivande till att så sker samt, i förekommande fall, Företagsanvändaren privat. Kunden utser en eller flera behörighetsadministratörer. Endast behörighetsadministratör har rätt att ge behörighet/ändra behörighet åt Företagsanvändare i det behörighetssystem som Banken tillhandahåller för Internetbanken. Behörighetsadministratör ska själv vara Företagsanvändare. Behörighetsadministratörs behörighet gäller till dess den skriftligen återkallats hos Banken. Byte av behörighetsadministratör sker genom skriftlig anmälan härom till Banken. Ändring avseende firmatecknare för Kunden påverkar inte behörighetsadministratörens behörighet. Kunden är gentemot Banken ensam ansvarig för uppläggning/ändring av behörighet för användning av Internetbanken inklusive hantering av Identifieringsprodukter, annan utrustning och information samt personliga koder m m. Kunden är således t ex ensam ansvarig för att Företagsanvändaren iakttar sin behörighet och befogenhet beträffande rätten att beordra uppdrag och instruktioner genom Internetbanken samt för alla åtgärder som behörighetsadministratör vidtar eller underlåter att vidta. Inom ramen för detta avtal om Internetbanken åligger det Kunden att informera Företagsanvändaren om ordningsreglerna för Identifieringsprodukten och att tillse att Företagsanvändaren följer dessa regler. Kunden är gentemot Banken ansvarig för att Företagsanvändarna följer Bankens ordningsregler för hantering av Identifieringsprodukter. Ordningsreglerna följer av de vid var tid gällande allmänna villkoren för den/de Identifieringsprodukter som Företagsanvändarna nyttjar när de företräder Kunden. Om det finns skäl för misstanke att Identifieringsprodukt röjts, ska Kunden genom behörighetsadministratör se till att berörd Företagsanvändares behörighet temporärt spärras i avvaktan på att denne får tillgång till en ny Identifieringsprodukt. Mellan Banken och Kunden tillämpas, såvitt gäller Företagsanvändares användning av Identifieringsprodukt, de vid var tid gällande allmänna villkoren för berörd(a) Identif ieringsprodukt(er). Dessa allmänna villkor finns tillgängliga på Kunden äger inte gentemot Banken åberopa villkor i avtal om Identifieringsprodukt vilka villkor enbart avser Konsument, beträffande betalningstransaktioner och andra åtgärder som har vidtagits med hjälp av Identifieringsprodukt, i de fall Kunden har genomfört transaktionen/åtgärden inom ramen för sin näringsverksamhet. 5. Kundens information Kunden åtar sig att till Banken och/eller den Banken anvisar - vid varje tidpunkt och i enlighet med Produktinformationen alltid lämna den korrekta och fullständiga information som krävs för att Kundens betalningsorder, uppdrag och instruktioner m m ska kunna fullgöras på överenskommet sätt. 6. Bankens mottagande av betalningsorder m m Banken ska anses ha tagit emot betalningsordern när Kunden godkänt och i förekommande fall signerat betalningsordern eller vid den senare tidpunkt som Banken informerar om när godkännandet lämnas till Banken. Mottagande av betalningsorder som avser betalning på den senare dag som Kunden anger, ska dock anses mottagen först den dag då Kunden har angett att betalningstransaktionen ska genomföras. 7. Bindande uppdrag, återkallande av uppdrag m m Alla betalningsorder, uppdrag och instruktioner m m ska godkännas av Kunden i enlighet med anvisningarna i Produktinformationen innan de verkställs. I förekommande fall sker detta med hjälp av Identifieringsprodukten. Kunden är införstådd med att uppdrag och instruktioner som lämnats till Banken direkt eller via annan med användning av Internetbanken, och där Företagsanvändare identifierats och verifierats genom användande av en av Banken godkänd Identifieringsprodukt, är bindande för Kunden. Detsamma gäller för avtal som ingåtts med Banken med användande av Internetbanken. Kunden är således bunden även om Företagsanvändaren t ex brutit mot reglerna för Identifieringsprodukten eller om obehörig använt denna. Bestämmelser om ansvar för obehöriga transaktioner som genomförs via Internetbanken med hjälp av Identifieringsprodukt finns i reglerna för företagskunder i de allmänna villkoren för respektive Identifieringsprodukt. Vid motstridighet mellan andra stycket i denna punkt 7 och reglerna för företagskunder i de allmänna villkoren för respektive Identifieringsprodukt har reglerna för företagskunder i de allmänna villkoren för respektive Identifieringsprodukt företräde. Kunden får återkalla en betalningsorder intill den tidpunkt som anges för respektive betalningsorder/betalningstransaktion i Produktinformationen i Internetbankens användargränssnitt. När tiden för återkallelse löpt ut, är betalningsordern bindande för Kunden om inte annat följer av Allmänna villkor Företagstjänster. Kunden får återkalla uppdrag och instruktioner som lämnats till Banken genom Internetbanken och som inte är betalningsorder eller betalningstransaktioner intill dess tiden för återkallelse löpt ut. Tidpunkten för när möjligheten till återkallelse löper ut anges för respektive uppdrag/instruktion i Produktinformationen i Internetbankens användargränssnitt. Kunden är införstådd med att sådana uppdrag och instruktioner är bindande för Kunden när tiden för återkallelse har löpt ut. Detsamma gäller för avtal som ingåtts med Banken genom Internetbanken. Kunden är således i fall som avses i detta stycke bunden även om annan än Kunden använt Identifieringsprodukten. Vad som sagts i denna punkt 7 om Kundens bundenhet i förhållande till Banken gäller även i förhållande till annat företag i den koncern där Banken ingår och företag i Swedbankkoncernen (hit hör bl a Swedbank Robur AB och Swedbank Hypotek AB). 8. Information om betalningstransaktioner Kunden får löpande redovisning av betalningstransaktioner i Internetbanken. Uppdaterade kontoutdrag görs tillgängliga via Internetbanken. 9. Priser Beträffande priser, se Allmänna Villkor Företagstjänster. 10. Reklamation m m Beträffande reklamation av ej godkänd eller felaktigt genomförd betalningstransaktion, se punkt 13.9 i Allmänna villkor Företagstjänster. Fel i Internetbanken i övrigt får endast åberopas om Kunden lämnar Banken meddelande om felet utan oskäligt dröjsmål efter det han märkt eller borde märkt felet. Reklamation avseende vara, tjänst eller annan nyttighet som Kunden köpt eller erhållit av annan än Banken via Internetbanken ska tillställas berörd leverantör. Fel i eller utebliven avi, faktura eller annan information från tredje part anmäls till den som avsänt eller borde ha avsänt informationen. Alla frågor och reklamationer som avser varorna, tjänsterna etc. ska ställas till direkt till leverantören. Banken vidarebefordrar inga frågor eller reklamationer. 11. Tilläggstjänster Tilläggstjänster förutsätter att särskilda avtal träffas. Genom Internetbanken kan Kunden som en tilläggstjänst få kontoinformation från annan bank och hantera konton i annan bank via överföringsuppdrag. Sådan hantering och information förutsätter att Kunden träffar avtal med den andra Banken. Analysverktyget är en tilläggstjänst till Internetbanken. Med Analysverktyget kan Kunden skapa rapporter och göra ekonomiska analyser avseende sina bankkonton. För vissa kontoprodukter sker uppdatering av den information som Kunden kan ladda ned inte i realtid. Likviditetsprognos är en tilläggstjänst till Analysverktyget. Banken tillhandahåller Kunden uppgift om de av Banken kända preliminära och ännu inte bokförda insättningarna på och uttagen från vissa av Kundens kontoprodukter i Banken. Detta sker en gång varje bankdag vid tidpunkt som Banken bestämmer. Banken kan inte garantera att de av Banken uppgivna preliminära insättningarna/uttagen stämmer med de transaktioner som senare faktiskt bokförs. 12. Meddelanden Utöver vad som följer av punkten Meddelanden i Allmänna Villkor Företagstjänster gäller följande. Meddelande som avser Internetbanken ska lämnas skriftligen. Med skriftligt meddelande avses även elektroniskt meddelande. Uppsägning av Internetbanken får dock inte ske genom elektroniskt meddelande. Meddelande som lämnats elektroniskt ska anses ha nått Kunden 30 dagar efter det att det lämnades. Meddelande från Banken till Kunden som är av allmän karaktär, varmed avses meddelanden som rör alla eller flertalet av de kunder som är anslutna till Internetbanken, lämnas elektroniskt genom Internetbankens informationssidor.

8 SÄRSKILDA VILLKOR 2(5) 13. Övrigt Den information om Kundens affärer med Banken som presenteras för Kunden genom Internetbanken avspeglar den information som vid presentationstillfället finns tillgänglig i Bankens system. Information som Kunden får från Banken om börskurser, valutakurser och annan liknande information får bara användas för Kundens eget behov och får inte spridas vidare till annan. Banken är inte beträffande information som avses i denna punkt 13 ansvarig för fel i eller utebliven information från annan bank eller försummelse från annan banks sida. E-BOKFÖRING ( ) 1. Allmänt e-bokföring är en elektronisk bokföringstjänst, som innebär att Banken ger Kunden möjlighet att själv sköta sin bokföring inom ramen för internetbanken - Företag. Med e-bokföring kan Kunden på elektronisk väg bokföra affärshändelser och andra bokföringsposter. Banken lagrar bokföringsposterna i den omfattning som framgår av vid var tid gällande produktinformation. e-bokföring innefattar inte upprättande eller lagring av verifikationer eller annat bokföringsunderlag. Kunden har ensam det fulla ansvaret för att bokföringsskyldigheten fullgörs och för att varje bokföringsåtgärd vidtas på ett korrekt sätt. För att e-bokföring ska kunna användas krävs att Kunden är ansluten till internetbanken - Företag samt använder tjänsten behörighetsadministration. e-bokföring är således en tilläggstjänst till internetbanken - Företag. Utöver dessa särskilda villkor gäller för e-bokföring Avtal inklusive de särskilda villkoren för internetbanken Företag. För det fall dessa särskilda villkor inte är förenliga med villkoren för internetbanken Företag ska dessa särskilda villkor ha företräde. 2. Support Banken tillhandahåller support vid eventuella frågor som direkt rör handhavandet av e-bokföring. Support lämnas per telefon eller på annat sätt som Banken meddelar. Visst begränsat stöd i bokföringstekniska frågor ingår i supportåtagandet i den omfattning som Banken vid var tid beslutar. Support som rör fel som uppkommit på grund av felaktig användning av e-bokföring omfattas inte av Bankens åtagande. Rådgivning i boksluts-, deklarations- och skattefrågor ingår inte heller i åtagandet. 3. Lagring av bokföringsposter Kunden överför själv de data som lagras hos Banken till Kundens miljö enligt de rutiner som Banken vid var tid tillhandahåller. När avtalet om e-bokföring upphör att gälla har Banken rätt att översända hos Banken lagrade data till Kunden på det medium och enligt de rutiner som Banken vid var tid tillämpar. När data som lagrats hos Banken överförts till Kunden övergår ansvaret för fortsatt lagring helt på Kunden. Bankens ordinarie affärsrörelse har inte tillgång till data som lagras hos Banken. 4. Begränsning av Bankens ansvar Utöver vad som framgår av Avtal gäller att Bankens ansvar för skada är begränsat så att eventuell ersättning till Kunden under ett kalenderår aldrig kan bli större än erlagt pris för e-bokföring under kalenderåret. TELEFONBANKEN FÖRETAG Allmänt om Telefonbanken Företag Banken tillhandahåller Telefonbanken Företag (nedan benämnd Telefonbanken) på de villkor som framgår av detta avtal och Produktinformationen. Med Produktinformationen avses den in formation som banken vid var tid lämnar i Telefonbanken samt den information om Telefonbanken som banken vid var tid lämnar skriftligen eller på Inom Telefonbanken finns två huvudsakliga telefonbankstjänster, Telefonbanken Självbetjäning (se punkt 2 nedan) och Telefonbanken Personlig Service, (se punkt 3 nedan). Banken tillhandahåller efter överenskommelse kunden antingen Telefonbanken Självbetjäning, eller båda de huvudsakliga telefonbankstjänsterna. Utöver detta avtal gäller villkoren för respektive tjänst och kontovillkoren för de konton som berörs av Telefonbanken. Vid bristande överensstämmelse mellan dessa allmänna villkor och villkoren för tjänster/konton har de senare företräde. 2. Telefonbanken Självbetjäning Telefonbanken Självbetjäning innebär att en av Kunden utsedd användare (nedan Företagsanvändare ) ringer upp ett särskilt av Banken anvisat telefonnummer och identifierar sig såsom Företagsanvändare med dels en av Kunden vald kod, som är gemensam för alla Företagsanvändare (nedan Företagskod ) och dels en av varje Företagsanvändare vald personlig kod (nedan Personlig Kod ). Företagsanvändaren kan därefter själv för Kundens räkning göra överföringar mellan konton och vidta andra åtgärder som ingår i det sortiment av tjänster m m som Banken vid var tid tillhandahåller genom Telefonbanken Självbetjäning. 3. Telefonbanken Personlig Service Telefonbanken Personlig Service innebär att Företagsanvändaren ringer upp ett särskilt av Banken anvisat telefonnummer och identifierar sig såsom Företagsanvändare med Företagskod och Personlig Kod på samma sätt som gäller för Telefonbanken Självbetjäning. Företagsanvändaren kan därefter för Kundens räkning ge Banken i uppdrag att göra överföringar mellan konton och vidta andra åtgärder som ingår i det sortiment av tjänster m m som Banken vid var tid tillhandahåller genom Telefonbanken Personlig Service. Kunden godkänner härmed att Banken för Kundens räkning undertecknar de handlingar och vidtar de åtgärder som Banken bedömer är lämpliga för att utföra de uppdrag Företagsanvändaren ger Banken. 4. Företagskod Kunden förbinder sig att: välja Företagskod som är svår för andra än Kunden att avslöja. Företagskod får därför inte bestå av t ex delar av Kundens organisationsnummer eller liknande, förvara och hantera eventuella noteringar om Företagskod på samma betryggande sätt som kontanter och andra värdehandlingar, inte avslöja Företagskod för annan än Företagsanvändare, inte notera Företagskod på ett sådant sätt eller förvara noteringen på sådant ställe att dess samband med Telefonbanken framgår, samt att omedelbart se till att Företagskod ändras vid misstanke om att någon obehörig fått kännedom om koden. 5. Behörighetskontroll m m För att kunna använda Telefonbanken måste separat avtal om Personlig Kod träffas. Kunden är skyldig att följa bestämmelserna i avtal om Personlig Kod och de anvisningar därom som Banken vid varje tidpunkt meddelar. Villkoren för Personlig Kod finns på Om Kundens Företagskod spärras eller avtalet /samtliga avtal om Personlig Kod upphör att gälla, kan Kunden inte längre använda Telefonbanken. För hanteringen av Företagsanvändarnas Personliga Koder gäller de ordningsregler som framgår av avtalet om Personlig Kod, vilka Kunden tagit del av och som finns tillgängliga på Kunden ansvarar gentemot Banken för att varje Företagsanvändare följer avtal om Personlig Kod inklusive ordningsreglerna. Kunden är ensam ansvarig för att Företagsanvändaren iakttar sin behörighet och befogenhet beträffande rätten att beordra uppdrag och instruktioner genom Telefonbanken - Företag samt för alla åtgärder som Företagsanvändarna vidtar eller underlåter att vidta. Inom ramen för detta avtal om Telefonbanken - Företag åligger det Kunden att informera Företagsanvändaren om ordningsreglerna för Identifieringsprodukten och att tillse att Företagsanvändaren följer dessa regler. Om det finns skäl för misstanke att Identifieringsprodukt röjts, ska Kunden se till att berörd Företagsanvändares behörighet temporärt spärras i avvaktan på att denne får tillgång till en ny Identifieringsprodukt. Kunden är skyldig att se till att Företagsanvändares personliga kod spärras - samt, i förekommande fall, rätten att disponera kundens konton upphör - när Företagsanvändarens rätt att företräda Kunden via Telefonbanken upphör. Kunden äger inte gentemot Banken åberopa villkor i avtal om Identifieringsprodukt vilka villkor enbart avser Konsument, beträffande betalningstransaktioner och andra åtgärder som har vidtagits med hjälp av Identifieringsprodukt, i de fall Kunden har genomfört transaktionen/åtgärden inom ramen för sin näringsverksamhet 6. Kundens information Kunden åtar sig att till Banken och/eller den Banken anvisar - vid varje tidpunkt och i enlighet med Produktinformationen alltid lämna den korrekta och fullständiga information som krävs för att Kundens betalningsorder, uppdrag och instruktioner m m ska kunna fullgöras på överenskommet sätt. 7. Bankens mottagande av betalningsorder m m Banken ska, när Kunden lämnar en betalningsorder till eller från kontot via Telefonbanken, anses ha tagit emot betalningsordern när tiden för återkallande enligt punkt 8 nedan har gått ut, eller vid den senare tidpunkt som Banken informerar om när godkännandet lämnas till Banken. Mottagande av betalningsorder som avser betalning på den senare dag som Kunden anger ska anses mottagen den dag då Kunden har angett att betalningstransaktionen ska genomföras. 8. Bindande uppdrag, återkallande av uppdrag m m Alla betalningsorder, uppdrag och instruktioner m m ska godkännas av Kunden i enlighet med anvisningarna i Produktinformationen innan de verkställs. Bestämmelse om Kundens bundenhet vid uppdrag, instruktioner och avtal som lämnats till Banken via Telefonbanken och där Företagsanvändare identifierats och verifierats genom användande av Personlig Kod, är bindande för Kunden, finns i de Allmänna villkoren för Personlig Kod där också bestämmelser om ansvar för obehöriga transaktioner finns. Kunden får återkalla en betalningsorder intill dess kunden i Telefonbanken Självbetjäning genom att trycka tillämplig siffer- och teckenkombination bekräftat att kunden vill genomföra betalningsordern, respektive i Telefonbanken Personlig Service bankpersonalen uttryckligen muntligt bekräftar att Kundens betalningsorder har mottagits eller det på annat sätt av samtalet otvetydigt framgår att så har skett.. När tiden för återkallelse löpt ut, är betalningsordern bindande för Kunden om inte annat följer av Allmänna villkor Företagstjänster. Kunden får återkalla uppdrag och instruktioner som lämnats i Telefonbanken som inte är betalningsorder intill dess kunden i Telefonbanken Självbetjäning genom att trycka tillämplig siffer- och teckenkombination bekräftat att kunden vill genomföra uppdraget/instruktionen, respektive i Telefonbanken Personlig Service bankpersonalen uttryckligen muntligt bekräftar att Kundens uppdrag/instruktion har mottagits eller det på annat sätt av samtalet otvetydigt framgår att så har skett. Detsamma gäller för avtal som ingåtts med Banken genom Telefonbanken. Vad som sagts i denna punkt 8 om Kundens bundenhet i förhållande till Banken gäller även i förhållande till annat företag i den koncern där Banken ingår och företag i Swedbankkoncernen (hit hör bl a Swedbank Robur AB och Swedbank Hypotek AB).

9 SÄRSKILDA VILLKOR 3(5) 9. Priser Beträffande priser, se Allmänna Villkor Företagstjänster 10. Reklamation m m Beträffande reklamation av ej godkänd eller felaktigt genomförd betalningstransaktion, se punkt 13.9 i Allmänna villkor Företagstjänster. Fel i Telefonbanken i övrigt får endast åberopas om Kunden lämnar Banken meddelande om felet utan oskäligt dröjsmål efter det han märkt eller borde märkt felet. BANKGIROANSLUTNING Allmänt Genom att ansluta konto i Banken till bankgironummer kan Kunden ta emot betalningar via bankgiro och verkställa betalningar från kontot. Kunden får per post och/eller i internetbanken - Företag (om Kunden har tecknat avtal med Banken om denna) redovisningar av betalningar som kommer till bankgironumret. Med betalningstjänst avses i dessa särskilda villkor Kuvertbetalningar, Bankgiroinbetalningar, Leverantörsbetalningar (LB), Bankgiro KI, BG-Direkt, Skattegiro, OCR, Autogiro samt varje annan metod eller rutin för verkställande av överföring till eller från Kundens konto i Banken via dennes bankgironummer och som tillhandahålls av Banken. 2. Uppgiftslämnande Banken eller dess underleverantör får lämna ut uppgifter om Kundens namn, adress, person- organisations- och bankgironummer för spridning på olika sätt inom och utom landet, t ex i katalogform eller via Internet. Kunden kan förhindra spridning av ovannämnda uppgifter genom att hos underleverantören begära att registeruppgifter inte ska införas i bankgirokatalog. 3. Rättelse av felaktig insättning Om ett belopp felaktigt sätts in på Kundens till bankgironumret anslutna konto, har Banken rätt att, inom sju dagar efter det att misstaget kommit till Bankens kännedom, göra uttag från Kundens konto med ett belopp som motsvarar den felaktiga insättningen, med tillägg respektive avdrag för den ränta som Kunden tillgodogjorts eller inte behövt erlägga på grund av misstaget. Under samma förutsättningar har Banken, om det insatta beloppet av misstag blivit för högt, rätt att göra uttag från Kundens konto av den överskjutande delen av beloppet med tilllägg av eventuell ränta beräknad enligt ovan. Banken aviserar i efterhand Kunden om sådant uttag. BANKGIROINBETALNINGAR elektronisk tjänst Bankgiroinbetalningar elektronisk tjänst är en tjänst som innefattar samma funktionalitet som OCR. Bankgiroinbetalningar - elektronisk tjänst innehåller dessutom ytterligare funktionalitet som t ex presentation av för Banken tillgängliga uppgifter om betalningen och betalaren. Kunden erhåller all Information samlad i en fil och i ett filformat. OCR OCR är en betalningstjänst som ger mottagare av stora mängder kundinbetalningar möjlighet att få information om dessa på ett rationellt sätt. OCR ger Kunden (betalningsmottagaren) en hanterlig sammanställning av belopp och betalningsinformation vilket avlastar och förenklar arbetet med avstämning av stora mängder betalningsaviseringar mot kundreskontran. Redovisning sker till Kunden på datamedium för automatisk avprickning av kundreskontran. Likviden gottgörs det till Kundens bankgironummer anslutna kontot i Banken. AUTOGIRO Allmänt Autogiro innebär att belopp efter särskilt medgivande från betalare på avtalad förfallodag automatiskt förs över från betalarens bankkonto till Kundens anslutna konto i Banken. 2. Bankens åtagande mm Banken åtar sig att på förfallodagar på Kundens anslutna konto i Banken sätta in likvid för verkställda överföringar i enlighet med den betalningsinformation som Kunden lämnar. Före belastning av betalarens konto får Banken göra täckningskontroll på kontot. Om erforderligt belopp då inte finns tillgängligt, har Banken rätt att inte behandla betalningsunderlagen. 3. Kundens ansvar Kunden ska i förväg från varje betalare inhämta skriftligt medgivande till uttag från betalarens bankkonto. Medgivandet ska utformas i enlighet med Bankens anvisningar och vid var tid gällande användarmanual. Kunden får inte godta att betalare eller annan gör ändringar av, tillägg till eller strykningar i den fastställda medgivandetexten och ansvarar gentemot Banken och andra berörda banker för att så inte sker. Kunden ansvarar för att det för varje begäran om uttag från betalarens konto finns giltigt medgivande från betalaren. Kunden ska förvara medgivandena på betryggande sätt och enligt bokföringslagens bestämmelser. På begäran av Banken eller betalarens bank ska Kunden omedelbart tillhandahålla de av respektive betalare undertecknade medgivandena. 4. Återföring Betalarens bank har genom Banken rätt att från Kunden återföra en betalning till betalaren, om Betalarens bank till denne har gjort återbetalning på grund av att medgivande att belasta kontot återkallats eller inte lämnats, Betalaren senast Bankdagen före förfallodagen hos sin bank har återkallat viss betalning, eller för sin bank gör sannolikt att sådant besked senast två Bankdagar före förfallodagen lämnats till Kunden, eller Betalarens bank till denne har gjort återbetalning på grund av en godkänd och genomförd betalningstransaktion på grund av att betalningstransaktionens exakta belopp inte angivits i samband med godkännandet av transaktionen och betalningstransaktionens belopp har överstigit det belopp betalaren rimligen kunde ha förväntat sig med hänsyn till sitt tidigare utgiftsmönster, villkoren i ramavtalet och relevanta omständigheter. Omständighet som finns angiven i medgivandet föreligger. Återföring på grund av någon av dessa omständigheter eller på grund av omständighet som finns angiven i medgivandet, verkställs normalt genom att Banken, på uppdrag som förmedlas från betalarens bank, belastar Kundens anslutna konto med belopp som ska återföras jämte ränta enligt gällande räntesats på betalarens konto från och med dagen för belastning av betalarens konto till och med den dag då återföringen verkställs. Vid återföring har Banken rätt att av Kunden ta ut ersättning för sina kostnader med belopp som vid var tid allmänt tillämpas av Banken. 5. Information om transaktioner Banken redovisar verkställda autogiroöverföringar endast via elektronisk medium. 6. Bankens ansvar för dröjsmål och fel Om Banken inte uppfyller sina åtaganden enligt punkt 2 ovan, är Banken skyldig att till Kunden betala ränta på belopp som på grund av Bankens underlåtenhet inte satts in på Kundens anslutna konto. Räntan ska beräknas enligt den räntesats som gäller för nämnda konto. Bankens ansvar för dröjsmål och fel är dock begränsat i enlighet med vad som framgår av "Allmänna villkor - Inlåning mm" och "Allmänna villkor - ". SVENSKA KUNDINBETALNINGAR - LÖNEAVDRAG (SIS-rutin) Allmänt Svenska Kundinbetalningar - Löneavdrag (SIS-rutin) innebär att likvid för verkställda löneavdrag sätts in på Kundens anslutna konto i Banken. Löneavdrag förutsätter att avtal om löneförmedling med lönespecifikation träffats mellan Banken och betalarens arbetsgivare. Avdrag sker från betalarens lön innan lönen sätts in på betalarens bankkonto. 2. Bankens åtagande mm Banken åtar sig att på löneutbetalningsdagar på Kundens anslutna konto i Banken sätta in likvid för löneavdrag i enlighet med den avdragsinformation som kontohavaren lämnar. Banken kan verkställa löneavdrag endast om betalarens arbetsgivare ställt erforderliga medel till Bankens förfogande för löneutbetalning enligt löneförmedlingsavtal. 3. Kundens ansvar Kunden ansvarar för att betalaren godkänt att löneavdrag får ske. Kunden ansvarar vidare för att överenskommelse med arbetsgivaren finns om att löneavdrag får redovisas i lönespecifikationen. 4. Bankens ansvar för dröjsmål och fel Om Banken inte uppfyller sina åtaganden enligt punkt 2 ovan, är Banken skyldig att till Kunden betala ränta på belopp som på grund av Bankens underlåtelse inte satts in på Kundens anslutna konto. Räntan ska beräknas enligt den räntesats som gäller för nämnda konto. Bankens ansvar för dröjsmål och fel är dock begränsat i enlighet med vad som framgår av "Allmänna villkor - Inlåning mm" och "Allmänna villkor - ". LEVERANTÖRSBETALNINGAR (LB) Allmänt Leverantörsbetalningar (LB) är en betalningstjänst som innebär att belopp avseende betalningsuppdrag (gireringar, kontantutbetalningar och kontoinsättningar m m) genom Bankens försorg på begäran av Kunden debiteras Kundens bankgiroanslutna bankkonto i Banken och - i förekommande fall - krediteras ett bankkonto som tillhör betalningsmottagare. 2. Betalningsbevakning Banken eller dess underleverantör bevakar och behandlar betalningsuppdragen på i betalningsunderlaget angivna betalningsdagar. Om betalningsunderlaget innehåller betalningsdag som inte är Bankdag eller om angiven betalningsdag är den Bankdag då betalningsunderlaget kommit underleverantören tillhanda, verkställs betalningen iställetförst närmast därpå följande Bankdag. Vid försenat betalningsunderlag som inte omfattas av ovanstående eller annan överenskommelse, underrättar Banken eller dess underleverantör Kunden för instruktion hur betalningsunderlaget ska handläggas. 3. Utlandsbetalningar Om det särskilt överenskommits kan Kunden via Leverantörsbetalningar (LB) lämna betalningsunderlag för utlandsbetalningar. 4. Övrigt "Särskilda villkor - Bankgiroanslutning" gäller för Leverantörsbetalningar (LB) i den mån de inte strider mot dessa "Särskilda villkor - Leverantörsbetalningar (LB)". KUVERTBETALNING (BG-DIREKT) Utöver ovanstående "Särskilda villkor - Bankgiroanslutning" gäller följande. Kuvertbetalning (BG-Direkt) är en blankettbetalningstjänst som innebär att Kunden sänder sina betalningsuppdrag direkt till Bankens underleverantör i enlighet med de rutiner som framgår av vid var tid gällande användarmanual för tjänsten. UTLÄNDSKA LEVERANTÖRSBETALNINGAR VIA DATOR (SPID-rutin) Allmänt om tjänsten Utländska Leverantörsbetalningar via dator (SPID-rutin) är en produkt eller tjänst som Banken tillhandahåller för att verkställa betalningar från Kundens anslutna konto till utlandet samt - i den omfattning som Bankens rutiner vid var tid medger - till konto i annan svensk bank. Banken åtar sig, på de villkor som framgår nedan, att från anslutet konto verkställa uttag enligt av Kunden tillhandahållna betalningsunderlag och översända ifrågavarande belopp till betalningsmottagare i utlandet eller till utländsk bank samt - i den omfattning som Bankens rutiner vid var tid medger - till konto i annan svensk bank.

10 SÄRSKILDA VILLKOR 4(5) Utöver anslutning till avtalat konto, gäller att SPID-rutin ansluts till varje valutakonto som Kunden har eller i framtiden öppnar i Banken i den mån det följer av Bankens vid var tid gällande rutiner. 2. Belastning av Kundens konto Banken belastar respektive betalningsdag Kundens konto med belopp enligt mottagna betalningsuppdrag. Kunden är skyldig att se till att det finns erforderliga belopp på kontot. Banken har rätt att helt underlåta att utföra betalningsuppdrag om täckning saknas på något av de konton som uppdraget avser. 3. Bankens rätt att välja betalningsväg m m Banken förbehåller sig rätten att, oberoende av instruktioner om betalningsväg eller förmedlande bank, verkställa betalning genom att översända check till betalningsmottagaren eller genom att uppdra åt annan bank, svensk eller utländsk, att förmedla betalningen. LÖNER A. Löner via dator/lista (SUS-rutin) 1. Bankens allmänna åtaganden Banken åtar sig att ta emot löner och andra ersättningar till Kundens löntagare samt att senast på löneutbetalningsdagen hålla dessa belopp tillgängliga på konto i Banken eller till annan bank utan dröjsmål överföra beloppen, allt i enlighet med den betalningsinformation Kunden lämnar enligt vid var tid gällande användarmanual, att i de fall löntagaren saknar bankkonto, verkställa utbetalning med hjälp av kontantutbetalningshandling under förutsättning att Kunden tillhandahållit Banken namn/adress på löntagaren enligt vid var tid gällande användarmanual (gäller inte för kunder som lämnar lönelista), att senast dagen före utbetalningsdagen lämna löntagaren uppgift om lön, s k lönespecifikation, i de fall överenskommelse om att framställa sådana träffats mellan Banken och Kunden. 2. Kundens allmänna åtaganden samt fullmakt Kunden åtar sig att på anslutet konto i Banken före löneutbetalningsdagen - senast vid den tidpunkt som Banken anvisar - ställa erforderliga medel till Bankens förfogande för utbetalning. Ska lönebelopp och ersättning tillhandahållas Banken genom överföring från anslutet konto, befullmäktigar Kunden genom sin underskrift av "Avtal - Företagstjänster m m" Banken att ta ut erforderliga medel från kontot. 3. Informationsplikt m m Om Banken tagit ut lönebelopp, men inte utfört löneutbetalning enligt punkt A1 ovan, och Kunden själv önskar verkställa utbetalning, ska Banken återbetala lyft lönelikvid. Innan Kunden verkställer sådan löneutbetalning, åtar sig Kunden att skriftligen meddela Banken detta och invänta medgivande från Banken. 4. Kundens ansvar för dröjsmål och fel Om Kunden inte uppfyller sitt åtagande att vid avtalade tidpunkter ställa erforderliga medel till Bankens förfogande, har Banken rätt att avstå från att verkställa utbetalning till dess erforderliga medel finns tillgängliga. Om Banken ändå verkställer utbetalning genom att förskottera medel, har Banken rätt till särskild ersättning för de kostnader som detta medför för Banken. Kunden ska, om sådan förskottering sker, betala ränta till Banken beräknad på det förskotterade beloppet jämte ersättningar, från och med dagen före utbetalningsdagen till dess betalning sker, efter en räntesats som motsvarar den av Sveriges Riksbank fastställda, vid varje tidpunkt gällande referensräntan med ett tillägg om åtta procentenheter. Om Banken finner att betalningsinformation är behäftad med sådant fel att en korrekt databehandling inte är möjlig ska Kunden leverera en ny. Banken har rätt att vänta med att verkställa utbetalning till dess Banken erhållit korrekt betalningsinformation. B. Bankgirot KI Bankgirot KI är en betalningstjänst som innebär att belopp genom Bankens försorg på begäran av Kunden (betalningsavsändaren) debiteras Kundens bankgiroanslutna konto i Banken och krediteras ett eller flera konton i Banken eller i annan bank som tillhör betalningsmottagaren. Kunden kan använda Bankgirot KI för löneinsättningar som ska vara disponibla på betalningsmottagarens bankkonto en viss bestämd dag. Med löneinsättningar avses här löner, traktamenten och andra löneersättningar. SKATTEGIRO Utöver ovanstående "Särskilda villkor - Bankgiroanslutning" gäller följande. Skattegiro är en betalningstjänst som innebär att Kunden har möjlighet att lämna uppdrag åt Banken att för Kundens räkning utföra betalningar av skatt m m i enlighet med de blanketter som Banken vid var tid tillhandahåller för ändamålet. SKATTEFULLMAKT Skattefullmakt innebär att Kunden har möjlighet att lämna fullmakt åt Banken och dess underleverantör att för Kundens räkning hos Skatteverket automatiskt hämta uppgifter om Kundens skatter och utföra betalningar av skatt från av Kunden anvisat konto i Banken i enlighet med de fullmaktsblanketter som Banken vid var tid tillhandahåller för detta ändamålet. CHECKAR Kunden får med checkar förfoga över konto, till vilket denna tjänst anslutits. Checkarna utfärdas på blanketter som Banken tillhandahåller. DISTRIBUTION AV E-FAKTUROR VIA FAKTURAVÄXEL Definitioner I dessa särskilda villkor ska följande ord anses ha den betydelse som anges här nedan: "Distributör" Företag som i avtal med Banken åtagit sig att inom ramen för Tjänsten distribuera Fakturautställares e-fakturor till Fakturamottagare. "e-faktura" Av Fakturautställare avsänd avgränsad Informationsmängd som beskriver fordrings- eller skuldförhållande mellan Fakturautställare och Fakturamottagaren, exempelvis debetfaktura eller kreditfaktura och som distribueras elektroniskt till Fakturamottagaren via Tjänsten. "Fakturamottagare" "Fakturautställare" "Tjänsten" Den som är ansluten till Tjänsten i Banken eller hos Distributör och som tar emot e-fakturor. Den som är ansluten till Tjänsten hos Banken eller hos Distributör och som sänder e-fakturor. Den produkt eller tjänst för distribution av e-fakturor via fakturaväxel som Banken tillhandahåller Kunden enligt avtalet. 2. Bankens åtaganden Banken åtar sig att i enlighet med bestämmelserna i avtalet: a) medverka till att e-fakturor utställda av Kunden såsom Fakturautställare distribueras till Fakturamottagare anslutna till Tjänsten hos Banken eller Distributör, b) medverka till att e-fakturor utställda av annan Fakturautställare och där Kunden är Fakturamottagare distribueras till Kunden, samt att c) distribuera mottagningsbekräftelser och kvittenser från/till Fakturautställare/ Fakturamottagare i den omfattning som Banken vid var tid distribuerar sådana bekräftelser/kvittenser. Vad som sagts i punkt a) ovan gäller endast under förutsättning att parterna avtalat att Kunden ska kunna ställa ut e-fakturor genom Tjänsten. Vad som sagts i punkt b) ovan gäller endast under förutsättning att parterna avtalat att Kunden ska kunna ta emot Fakturor genom Tjänsten. Banken ska ta emot, behandla och vidaredistribuera innehållet i till Banken sända e- fakturor i oförvanskat skick till Fakturamottagare eller Distributör. Bankens ansvar för hanteringen av e-faktura inträder så snart e-fakturan överförts till Bankens IT-system och upphör när e-fakturan vidaredistribuerats, eller, i förekommande fall, efter avtalad lagring raderats, från Bankens IT-system. Banken är inte skyldig att lämna särskild underrättelse till Fakturamottagaren eller Distributören om att e-fakturan har gjorts tillgänglig. Bankens åtaganden omfattar endast det som i "Allmänna villkor - Företagstjänster m m" och i dessa särskilda villkor uttryckligen anges vara Bankens åtaganden. 3. Kundens åtaganden Kunden åtar sig att i enlighet med bestämmelserna i detta avtal: träffa erforderligt avtal om utväxling av e-fakturor med var och en av de kunder/ leverantörer som Kunden önskar se som Fakturautställare/Fakturamottagare, endast sända e-fakturor till de Fakturamottagare som Kunden har träffat erforderligt avtal med om utväxling, se till att avgående fakturor är korrekt utformade beträffande varje utställd e-faktura ange Fakturamottagarens korrekta adress, samt att ersätta Banken för Bankens/Distributörernas kostnader för Kundens felaktiga hantering av e-fakturor. Kunden är ensam ansvarig för att Kunden fullgör sin bokföringsskyldighet och för att Kundens bokföringsmaterial m m vid var tid är arkiverat i enlighet med gällande lagar och bestämmelser. För uppkoppling mot Tjänsten samt kommunikation kan erfordras viss dator- och/eller annan kommunikationsutrustning, programvara, IT-anpassningar och nätabonnemang m m som Kunden anskaffar, vidmakthåller och anpassar på egen bekostnad. Om de tekniska förutsättningarna för uppkoppling/kommunikation förändras på grund av ändringar i Tjänsten, ska Kunden på egen bekostnad ändra eller nyanskaffa den utrustning, programvara m m som kan behövas. Kunden har till Banken lämnat uppgifter om sina IT-system och anslutningar m m som Banken behöver för att kunna tillhandahålla Tjänsten. Kunden ska omgående meddela Banken varje ändring i IT-system eller anslutning som innebär en ändring i förhållande till de uppgifter som Kunden tidigare lämnat. Kunden ska också meddela Banken om sådana driftssituationer som negativt påverkar sändning eller mottagande av e-fakturor såvida avvikelsen inte kan anses vara av ringa betydelse. Meddelande ska lämnas utan dröjsmål och i god tid om avbrottet är planerat. Om en Fakturamottagare skulle meddela Kunden att Fakturamottagaren inte längre vill ta emot e-fakturor via Tjänsten, ska Kunden snarast upphöra med att sända e- fakturor via Tjänsten till denne Fakturamottagare. 4. Anslutning till tjänsten Banken ska i erforderlig omfattning medverka när Kunden ansluter sig till Tjänsten genom att: Dedicera erforderliga resurser och personal Vid behov delta i möten med Kunden

11 SÄRSKILDA VILLKOR 5(5) Kunden ska i erforderlig omfattning medverka vid anslutningen till Tjänsten genom att: Dedicera erforderliga resurser och personal Vid behov delta i möten med Banken Löpande lämna de uppgifter om Kunden och nyttjandet av Tjänsten som Banken skäligen begär När så behövs genomför Banken eller av Banken godkänd tredje part - efter särskild överenskommelse och mot särskild ersättning - ett anslutningsprojekt i samarbete med Kunden, varefter Kunden efter godkända tester ansluts till Tjänsten. I projektet ingår erforderliga tester m m. Kunden står därvid för sina kostnader för testerna om inte annat överenskommes. Om Kunden efter anslutning till Tjänsten byter eller gör förändring i sina IT-system eller graderar upp befintlig programvara och det påverkar Kundens användning av Tjänsten, kan det medföra att ett nytt anslutningsprojekt måste överenskommas mellan Kunden och Banken. 5. Kontaktpersoner Kunden har utsett en kontaktperson som har rätt att fatta för Kunden bindande beslut i alla frågor under avtalet. Kunden ska snarast underrätta Banken när kontaktpersonen byts ut. 6. Priser m m Utöver vad som framgår av "Allmänna villkor - " gäller följande. Banken har rätt att efter meddelande till Kunden med omedelbar verkan ändra priserna om Kunden byter IT-system eller - i förhållande till de uppgifter som Kunden tidigare lämnat Banken - förändrar sin systemmiljö genom uppgradering av befintlig programvara eller på annat sätt. Om Kunden skickar felaktiga eller ofullständiga e-fakturor, eller i övrigt inte följer dessa särskilda villkor och säkerhetsbestämmelserna eller av Kunden avsänd e-faktura avvisas samt det medför merkostnader för Banken eller Distributör, får Banken debitera Kunden merkostnaden. 7. Utdrag ur loggar m m Banken kan efter särskild överenskommelse och mot särskild avgift tillhandahålla uppgifter om Kundens nyttjande av Tjänsten såsom utdrag ur loggar m m 8. E-fakturans utformning e-faktura som sänds via Tjänsten ska vara rätt adresserad och utformad enligt Kundens överenskommelser med respektive Fakturautställare respektive Fakturamottagare samt i enlighet med de format, regler och standarder som Banken vid var tid tillämpar. Kunden ansvarar för att till Banken sända avgående e-fakturor för vidaredistribution under den adress som Banken meddelar. Översändandet ska ske elektroniskt via förbindelse som Banken anvisar. Om Kunden är fakturautställare och den i e-fakturan angivna adressen till Fakturamottagare är felaktig eller saknas eller om e-fakturan på annat sätt är felaktig eller ofullständig, ska Banken snarast efter det att Banken upptäckt bristen återsända e-fakturan eller underrätta Kunden om att e-fakturan inte kan distribueras. Banken och Distributörerna är inte skyldiga att vidaredistribuera felaktig eller ofullständig faktura. I fall som avses i föregående stycke åligger det Fakturautställaren ensam att kontakta Fakturamottagaren och inhämta erforderlig information och vidta åtgärder m m. 9. Ansvar för innehåll i e-faktura e-faktura ska innehålla underlag för ett välgrundat betalningskrav mot Fakturamottagaren eller den betalningsansvarige som denne representerar. Kunden ska i sin egenskap av Fakturautställare följa vid var tid gällande lagar och bestämmelser för fakturering. Kunden ansvarar i sin egenskap av Fakturautställare vidare för att innehållet i sänd e-faktura i alla avseenden är korrekt och att e-fakturan i övrigt är utformad på ett etiskt, sakligt och korrekt sätt och inte strider mot gällande lagstiftning. Banken får med omedelbar verkan spärra Kundens tillgång till Tjänsten och/eller säga upp avtalet till omedelbart upphörande om Kunden utnyttjar eller skäligen kan misstänkas utnyttja Tjänsten i strid med denna punkt Säkerhet, tekniska riktlinjer m m Utöver vad som sägs i punkt 3 i "Allmänna villkor - " gäller följande. Kunden ska följa de tekniska riktlinjer för Tjänsten och Kundens miljö som Banken vid var tid meddelar. 11. Bankens rätt att avbryta tillgången till tjänsten Banken respektive Distributören har rätt att avbryta tillhandahållandet av Tjänsten för underhållsåtgärder och liknande. Banken ska om den kan förutse avbrottet underrätta Kunden i förväg härom. I de fall Banken inte kunnat förutse avbrottet ska Banken underrätta Kunden så snart avbrottet kommit till Bankens kännedom. Banken är dock inte i någotdera fallet skyldig att underrätta Kunden om avbrottet om detta kan antas endast ha ringa betydelse för Kunden. 12. Reklamationer från fakturamottagare När Kunden är Fakturautställare svarar Kunden respektive Banken gentemot Fakturamottagare för handläggning av reklamationer som är att hänföra till Kundens respektive Bankens verksamhet. Kunden svarar därmed gentemot Fakturamottagaren bl.a. för: reklamationer om e-fakturas innehåll, beräkningar mm, reklamationer avseende sena eller uteblivna e-fakturor mm, reklamationer avseende betalningsärenden påminnelser och krav m m. Banken svarar gentemot Fakturamottagaren endast för reklamationer som rör fel i Tjänsten. 13. Kundens reklamationer Kunden ska reklamera brist i Tjänsten till Banken inom skälig tid från det att Kunden upptäckt eller borde ha upptäckt bristen. 14. Sekretess Utöver vad som anges i "Allmänna villkor - " gäller följande. Kunden medger att Banken tar del av och vidaredistribuerar e-fakturor till Distributörer och Fakturamottagare. Kunden medger också att Banken får motta och ta del av e- fakturor adresserade till Kunden vilka sänts av Distributör/Fakturautställare. Kunden medger vidare att Banken till Distributörerna och allmänheten lämnar uppgift om att Kunden är ansluten till Tjänsten. till Distributörerna lämnar de uppgifter som skäligen erfordras för att Distributörerna ska kunna a) distribuera e-fakturorna till sina Fakturamottagare och hantera reklamationer rörande Tjänsten, samt b) vidareutveckla Tjänsten i samarbete med Banken. 15. Marknadsföring Banken och Distributörerna har rätt att informera potentiella Fakturautställare/Fakturamottagare om att Kunden har anslutit sig till Tjänsten och publicera Kundens firma/motsvarande i marknadsföringsmaterial etc. 16. Begränsning av Bankens ansvar Med Banken i punkt 21 i "Allmänna villkor - " avses även Distributör.

ALLMÄNNA VILLKOR. Swish Företag. Utgivningsdatum 2014-06-01. Sida 1(2)

ALLMÄNNA VILLKOR. Swish Företag. Utgivningsdatum 2014-06-01. Sida 1(2) Swish Företag 2014-06-01 1(2) 1. Allmänt om Swish Företag Banken tillhandahåller Swish Företag i enlighet med vad som framgår av dessa Allmänna villkor Swish Företag, och Produktinformationen, dvs. den

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR Valutakonto Utgivningsdatum 2010-12-31

ALLMÄNNA VILLKOR Valutakonto Utgivningsdatum 2010-12-31 1(5) 1. DEFINITIONER I dessa ALLMÄNNA VILLKOR VALUTAKONTO har följande begrepp här nedan angiven innebörd: med erforderliga handlingar som ska företes för Banken. Behörighetshandlingar avseende juridisk

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR Företagstjänster m.m.

ALLMÄNNA VILLKOR Företagstjänster m.m. Utgivningsdatum 2014-11-14 1(36) 1. FÖRHÅLLANDET MELLAN DESSA VILLKOR OCH ANDRA BESTÄMMELSER I Bankens ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M. M finns bestämmelser som i vissa avseenden reglerar förhållanden som

Läs mer

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank.

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank. Allmänna villkor för betaltjänster Sida 1 av 6 Allmänna villkor för betaltjänster 1. Definitioner Netfonds Bank Netfonds Bank AS, org.nr. 976 546 180 Bankdag En dag när medverkande betaltjänstleverantörer

Läs mer

Villkor och övrig information

Villkor och övrig information Villkor och övrig information Som du kanske vet tillhör ert Sparbanken Öresund-kontor numera Sparbanken Skåne och till hösten, preliminärt i mitten av oktober, är det dags att ersätta era produkter och

Läs mer

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa.

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa. Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal, vilka jag förbinder mig att följa. Jag lämnar härmed samtycke till behandling av personuppgifter

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING, INTERNETBANK M.M. FÖRETAG 2016-05-23

ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING, INTERNETBANK M.M. FÖRETAG 2016-05-23 ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING, INTERNETBANK M.M. FÖRETAG 2016-05-23 1.ALLMÄNT Tjänsterna i dessa allmänna villkor tillhandahålls av Ekobanken medlemsbank banken, org.nr. 516401-9993, Box 64, 153 22 Järna,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR Valutakonto Utgivningsdatum 2010-06-21

ALLMÄNNA VILLKOR Valutakonto Utgivningsdatum 2010-06-21 1(5) 1. DEFINITIONER I dessa ALLMÄNNA VILLKOR VALUTAKONTO har följande begrepp här nedan angiven innebörd: med erforderliga handlingar som ska företes för Banken. Behörighetshandlingar avseende juridisk

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR Inlåning m m (med Särskilda villkor Betalkonton och Betaltjänster - Konsument Utgivningsdatum 2010-12-31

ALLMÄNNA VILLKOR Inlåning m m (med Särskilda villkor Betalkonton och Betaltjänster - Konsument Utgivningsdatum 2010-12-31 1. Definitioner I dessa ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M M har följande begrepp här nedan angiven innebörd: Banken Bankdag Betalkonto Kontokort eller något annan personligt instrument eller per- sonlig rutin

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR TELEFONBANKEN OCH INTERNETBANKEN KONSUMENT 2013-01-01

ALLMÄNNA VILLKOR TELEFONBANKEN OCH INTERNETBANKEN KONSUMENT 2013-01-01 1. ALLMÄNT Tjänsterna i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Öresund AB (publ) (banken), org.nr. 516406-0088, Box 466, 201 24 Malmö, tfn. 010-4999010 (Telefonbanken), webbplats: www.sparbankenoresund.se,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON. ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01. Sid 1 (5)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON. ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01. Sid 1 (5) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON Sid 1 (5) ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg, Tfn växel:

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR Inlåning m m (med Särskilda villkor Betalkonton och Betaltjänster - Konsument Utgivningsdatum 2010-12-31

ALLMÄNNA VILLKOR Inlåning m m (med Särskilda villkor Betalkonton och Betaltjänster - Konsument Utgivningsdatum 2010-12-31 1. Definitioner I dessa ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M M har följande begrepp ha här nedan angiven innebörd: ALLMÄNNA VILLKOR Inlåning m m 1(6) Kontohavaren får lämna fullmakt åt annan (fullmaktshavare) att

Läs mer

Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank.

Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank. BASKONTO Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank. Definitioner m.m.... 1 Allmän produktbeskrivning... 2 Betalningar till och från kontot... 2 Begränsningar

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR Inlåning m m (med Särskilda villkor Betalkonton och Betaltjänster - Konsument Utgivningsdatum 2015-06-03

ALLMÄNNA VILLKOR Inlåning m m (med Särskilda villkor Betalkonton och Betaltjänster - Konsument Utgivningsdatum 2015-06-03 1. Definitioner I dessa ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M M har följande begrepp här nedan angiven innebörd: 1(6) Banken förbehåller sig rätten att avgöra om identitetshandlingar, fullmakter och övriga behörighetshandlingar

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON Sid 1 (5) ( RBAV05 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-01-01 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg, Tfn växel:

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR MOBILBANKEN OCH INTERNETBANKEN FÖRETAG

ALLMÄNNA VILLKOR MOBILBANKEN OCH INTERNETBANKEN FÖRETAG ALLMÄNNA VILLKOR MOBILBANKEN OCH INTERNETBANKEN FÖRETAG 2016-09-01 1. ALLMÄNT Tjänsterna i detta avtal tillhandahålls av Ekobanken medlemsbank (banken), org.nr51401-9993, Box 64, 153 22 Järna, tfn 08-551714

Läs mer

KONTOANSÖKAN HSB Bosparkonto

KONTOANSÖKAN HSB Bosparkonto KONTOANSÖKAN HSB Bosparkonto Kontonummer (fylls i av banken) Obligatoriska uppgifter (Är kontohavaren omyndig anges även samtliga förmyndare) Kontohavare Namn Utdelningsadress Telefon dagtid (även riktnr)

Läs mer

Allmänna villkor för SveaDirektSpar

Allmänna villkor för SveaDirektSpar Allmänna villkor för SveaDirektSpar 1. PARTER Parter är SveaDirekt, bifirma till Svea Ekonomi AB (556489-2924), nedan kallad Svea och den eller de som tecknat avtal med Svea innebärande att sådan fysisk

Läs mer

Affärssammanställning

Affärssammanställning ANDERS ROSELL FJÄLLGATAN 14 LGH 1103 413 17 GÖTEBORG BOX 717 791 29 FALUN Kunden och banken har genom distansavtal kommit överens om följande: Sparande Servicekonto 8166-1,934 569 476-5 Ränteuppgifter

Läs mer

Framtidskonto. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. 3 Begränsning av tjänst. 4 Räntor, priser och avgifter. Gäller från 2012-01-01

Framtidskonto. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. 3 Begränsning av tjänst. 4 Räntor, priser och avgifter. Gäller från 2012-01-01 Framtidskonto Gäller från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken avser i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Konto är ett framtidskonto som en kontohavare öppnat i banken enligt

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER Parter är Avida Finans AB, nedan kallad Avida, och den eller de som tecknat avtal med Avida om Avidas tjänster och för vilken respektive ett konto förs, nedan

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR SWISH KONSUMENT [2015-10-23]

ALLMÄNNA VILLKOR SWISH KONSUMENT [2015-10-23] ALLMÄNNA VILLKOR SWISH KONSUMENT [2015-10-23] 1. ALLMÄNT Tjänsterna i dessa allmänna villkor tillhandahålls av Sparbanken Syd Banken, org.nr. 548000-7425, Box 252, 271 25 YSTAD, tfn 0411-82 20 00, webbsida:

Läs mer

BASKONTO. Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank.

BASKONTO. Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank. BASKONTO Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank. Definitioner m.m.... 1 Allmän produktbeskrivning... 2 Betalningar till och från kontot... 2 Begränsningar

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR Inlåning m m (med Särskilda villkor Betalkonton och Betaltjänster - Konsument Utgivningsdatum

ALLMÄNNA VILLKOR Inlåning m m (med Särskilda villkor Betalkonton och Betaltjänster - Konsument Utgivningsdatum 1. Definitioner I dessa ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M M har följande begrepp här nedan angiven innebörd: Banken Den bank som anges i det avtal för vilket dessa ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M M gäller Bankdag

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR TELEFONBANKEN OCH INTERNETBANKEN FÖRETAG 2014-06-02

ALLMÄNNA VILLKOR TELEFONBANKEN OCH INTERNETBANKEN FÖRETAG 2014-06-02 1. ALLMÄNT Tjänsterna i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Öresund AB (publ) (banken), org.nr. 516406-0088, Box 466, 201 24 Malmö, tfn. 010-4999020 (Kundcenter Företag), webbplats: www.sparbankenoresund.se,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR Inlåning m m (med Särskilda villkor Betalkonton och Betaltjänster - Konsument Utgivningsdatum

ALLMÄNNA VILLKOR Inlåning m m (med Särskilda villkor Betalkonton och Betaltjänster - Konsument Utgivningsdatum 1. Definitioner I dessa ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M M har följande begrepp här nedan angiven innebörd: 1(6) Banken förbehåller sig rätten att avgöra om identitetshandlingar, fullmakter och övriga behörighetshandlingar

Läs mer

Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst 1 (2) Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst Avtal avser behörighetsansvarig för företaget eller företagsgruppen och måste undertecknas av behörig firmatecknare på respektive företag eller annan person

Läs mer

SÄRSKILDA VILLKOR Företagstjänster m m

SÄRSKILDA VILLKOR Företagstjänster m m 1(5) INTERNETBANKEN - FÖRETAG 2010-06-21 Banken tillhandahåller Internetbanken - Företag (nedan benämnd Internetbanken) på de villkor som framgår av dessa särskilda villkor och av Produktinformationen.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2009-10-01 1. PARTER

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2009-10-01 1. PARTER ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2009-10-01 1. PARTER Parter är Flexil Finans AB, nedan kallad Flexil, och den eller de som tecknat avtal med Flexil om Flexils tjänster och för vilken respektive ett konto förs,

Läs mer

KONTOANSÖKAN HSB Bosparkonto

KONTOANSÖKAN HSB Bosparkonto KONTOANSÖKAN HSB Bosparkonto Kontonummer (fylls i av banken) Obligatoriska uppgifter (Är kontohavaren omyndig anges även samtliga förmyndare) Kontohavare Namn Utdelningsadress Personnummer Telefon dagtid

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om betalningsöverföringar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet; SFS 1999:268 Utkom från trycket den 1 juni 1999 utfärdad den 12 maj 1999. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR TELEFONBANKEN OCH INTERNETBANKEN KONSUMENT 2014-06-02

ALLMÄNNA VILLKOR TELEFONBANKEN OCH INTERNETBANKEN KONSUMENT 2014-06-02 1. ALLMÄNT Tjänsterna i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Öresund AB (publ) (banken), org.nr. 516406-0088, Box 466, 201 24 Malmö, tfn. 010-4999010 (Telefonbanken), webbplats: www.sparbankenoresund.se,

Läs mer

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst PRI Pensionsgarantis kunder har möjlighet att utnyttja de webbtjänster som erbjuds på PRI Pensionsgarantis webbplats. För att kunna börja använda tjänsten

Läs mer

Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016

Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016 Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016 1. Allmänt Parter är ViaSpar Finans AB, nedan kallat ViaSpar, org nr 559010-8816, Holländargatan 27, 11359 Stockholm, tel: 08 12 44 60 10,

Läs mer

Deltagare är oförhindrad att med Deltagare eller annan träffa andra avtal om utväxling i annan ordning av information/data motsvarande detta avtal.

Deltagare är oförhindrad att med Deltagare eller annan träffa andra avtal om utväxling i annan ordning av information/data motsvarande detta avtal. AVTAL OM DATACLEARING 1 (5) 2001-04-23 Avtal om Dataclearing Mellan i bilaga 2 angivna Deltagare och Svenska Bankföreningen träffas härmed följande avtal om de grundläggande bestämmelserna för den tekniska

Läs mer

MONEY SPAR 24MONEY SPARKONTO ANSÖKAN. 24Money Spar AB Box 2078, 750 02 Uppsala T: +46 10 150 1600 E: info@24money.se www.24money.

MONEY SPAR 24MONEY SPARKONTO ANSÖKAN. 24Money Spar AB Box 2078, 750 02 Uppsala T: +46 10 150 1600 E: info@24money.se www.24money. ANSÖKAN Vänligen fyll i fälten nedan, antingen digitalt eller för hand, var god och texta i det senare fallet. OBS! Alla fält är obligatoriska. Skicka in ansökan på något av följande sätt: (1) Posta ansökan

Läs mer

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR S. 1/6 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Förutsättningar för att bli prenumerant... 3 3 Avtal om Prenumeration... 3 4 Betalning via autogiro... 3 5 Upphörande

Läs mer

Villkor Betalningstjänster 2

Villkor Betalningstjänster 2 Villkor Betalningstjänster Allmänna villkor från 2011-11-14 Innehåll Villkor Betalningstjänster 2 1 Tillämpliga avtal och definitioner med mera 2 2 Leveranssätt med mera 2 3 Information 3 Leverantörsbetalningar

Läs mer

Sparkonto. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. 3 Betalningar till och från kontot. Allmänna villkor från 2012-01-01

Sparkonto. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. 3 Betalningar till och från kontot. Allmänna villkor från 2012-01-01 Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när en medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

autogiroavtal Autogiro Gäller från 2010-09-30

autogiroavtal Autogiro Gäller från 2010-09-30 autogiroavtal Autogiro Gäller från 2010-09-30 Autogiro hos Länsförsäkringar Vill du sköta betalningarna av dina försäkringar på ett enkelt och bekymmersfritt sätt, är du välkommen att använda autogiro

Läs mer

Placeringskonto för näringsidkare

Placeringskonto för näringsidkare Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

PRODUKTVILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S LÖNEKONTO

PRODUKTVILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S LÖNEKONTO PRODUKTVILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S LÖNEKONTO 1. DEFINITIONER Avtal: Kundens ansökan angående FOREX Bank AB:s Lönekonto tillsammans med dessa produktvillkor och de allmänna villkoren. Beviljad kredit: Den

Läs mer

1. Läs igenom villkorstexten. 2. Fyll i Autogiromedgivande. 3. Klipp av, vik på mitten, tejpa ihop och posta. Vi betalar portot.

1. Läs igenom villkorstexten. 2. Fyll i Autogiromedgivande. 3. Klipp av, vik på mitten, tejpa ihop och posta. Vi betalar portot. Autogiro Ett enkelt sätt att betala räkningar Vad är Autogiro? Att betala via Autogiro innebär att pengar förs över från ditt bankkonto till Skånska Energi, samma dag som räkningen förfaller till betalning.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL om förskottsladdning och medgivande om betalning via Bankgirots autogiro

TILLÄGGSAVTAL om förskottsladdning och medgivande om betalning via Bankgirots autogiro TILLÄGGSAVTAL om förskottsladdning och medgivande om betalning via Bankgirots autogiro Kund (Betalaren) Fullständig firmabeteckning Gata, box e d Postnummer och postort Organisationsnummer Telefonnummer

Läs mer

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Nyanmälan. Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Byte av behörighetsansvarig. Avregistrera nuvarande behörighetsansvarig (i samband med byte

Läs mer

Villkor Bankprodukter/tjänster för företag Uppdaterade per 2010-09-01 (För Avtal ingångna fr.o.m. 2010-07-05 gäller dessa villkor omedelbart.

Villkor Bankprodukter/tjänster för företag Uppdaterade per 2010-09-01 (För Avtal ingångna fr.o.m. 2010-07-05 gäller dessa villkor omedelbart. Uppdaterade per 2010-09-01 (För Avtal ingångna fr.o.m. 2010-07-05 gäller dessa villkor omedelbart.) Innehållsförteckning 1 Allmänna villkor 1.1 Struktur och omfattning 1.2 Definitioner och begreppsförklaringar

Läs mer

Användarvillkor - Ladda kort

Användarvillkor - Ladda kort Lingua Fastigheter AB Användarvillkor - Ladda kort Reviderad 2014-08-19 Kort från Lingua fastigheter AB (Café Cupcake, Språkskolan i Umeå), nedan kallat Lingua. Dessa allmänna villkor gäller för Lingua

Läs mer

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Autogirobetalning Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Läs noga igenom innan du bestämmer dig Villkor för Autogiro Villkor för autogiro Jag medger att uttag får göras från det konto jag har

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när en medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

SWISH privat. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor från 2014-06-12. 1.3 Inledande bestämmelser. 1.

SWISH privat. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor från 2014-06-12. 1.3 Inledande bestämmelser. 1. SWISH privat Allmänna villkor från 2014-06-12 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Betalare är en person som lämnar och godkänner en betalningsorder.

Läs mer

För dig som är 60+ Sparliv 60+

För dig som är 60+ Sparliv 60+ För dig som är 60+ Sparliv 60+ 2 Spara till dig själv och till dina efterlevande När du går i pension upphör det efterlevandeskydd som du har genom kollektivavtal och medlemskap i fackförbund. För att

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M.M. FÖRETAG 2013-01-18

ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M.M. FÖRETAG 2013-01-18 ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M.M. FÖRETAG 2013-01-18 Generella bestämmelser 1. ALLMÄNT Tjänsterna i dessa allmänna villkor tillhandahålls av Sparbanken Syd banken, org.nr. 548000-7425, Box 252, 271 25 YSTAD,

Läs mer

Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo).

Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo). Unionens personförsäkringar 2017 Gruppavtal nr 1005 ANSÖKAN: Studentmedlem FYLL I: 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo). 2. Försäkring 3. Intygande 4. Betala

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR Inlåning m m (med Särskilda villkor Betalkonton och Betaltjänster - Konsument) Utgivningsdatum

ALLMÄNNA VILLKOR Inlåning m m (med Särskilda villkor Betalkonton och Betaltjänster - Konsument) Utgivningsdatum 1. Definitioner I dessa ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M M har följande begrepp här nedan angiven innebörd: Banken Den bank som anges i det avtal för vilket dessa ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M M gäller Bankdag

Läs mer

Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag

Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag 1. Allmänt 1.1. Alectas internetkontor för företag ger företag som är kunder hos Alecta ( Företag ) en överblick över de anställdas försäkringsuppgifter

Läs mer

AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL

AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL Inledning Detta avtal för Advitums dokumentportal, ( Avtalet ), har slutits mellan Advitum AB, 556671-9448, Kraftvägen 2, 382 36 Nybro, ( Advitum ), och organisationen

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Allmänna villkor för insättning och betaltjänster - näringsidkare Del B av kontoavtalet

Allmänna villkor för insättning och betaltjänster - näringsidkare Del B av kontoavtalet Allmänna villkor för insättning och betaltjänster - näringsidkare Del B av kontoavtalet 1. Öppnande av konto - kundidentifikation Den som vill öppna ett konto hos Banken ska lämna erforderliga identifikations-

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M.M. FÖRETAG 2014-06-02. Generella bestämmelser. Sidan 1 av 8

ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M.M. FÖRETAG 2014-06-02. Generella bestämmelser. Sidan 1 av 8 Generella bestämmelser 1. ALLMÄNT Tjänsterna i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Öresund AB (publ) (banken), org.nr. 516406-0088, Box 466, 201 24 Malmö, tfn. 010-4999020 (Kundcenter Företag), webbplats:

Läs mer

Behörighetsanmälan för Alectas internetkontor Företag

Behörighetsanmälan för Alectas internetkontor Företag Behörighetsanmälan för Alectas internetkontor Företag * Obligatorisk uppgift Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Vi vill byta behörighetsansvarig. Vi vill lägga till eller ta bort kundnummer.

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Januari 2012 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 519 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Nyanmälan. Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Byte av behörighetsansvarig. Avregistrera nuvarande behörighetsansvarig (i samband med byte

Läs mer

Villkor. Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-12-01. Innehållsförteckning 1 Inledning

Villkor. Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-12-01. Innehållsförteckning 1 Inledning Villkor Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-12-01 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Definitioner och begreppsförklaringar 3 Användarmanualer 4 Tillgång till tjänster m.m.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RÅDGIVNING OCH ORDERHANTERING

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RÅDGIVNING OCH ORDERHANTERING ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RÅDGIVNING OCH ORDERHANTERING 1. Uppdraget Vator Securities AB ( Rådgivaren ) lämnar Kunden investeringsrådgivning avseende placeringar i finansiella instrument i Rådgivarens produktutbud.

Läs mer

LICENSAVTAL -VARUMÄRKE-

LICENSAVTAL -VARUMÄRKE- LICENSAVTAL -VARUMÄRKE- Villaägarna Riksförbund, 802003-7118, Box 7119, 192 07 Sollentuna, nedan benämnt Villaägarna, medger Eskilstorps Bygg AB, 556789-0123, Hantverkargatan 1, 123 45 Eskilstorp, nedan

Läs mer

www.danskebank.se/myndighet Villkorsbok Företag Kundavtal Staten

www.danskebank.se/myndighet Villkorsbok Företag Kundavtal Staten www.danskebank.se/myndighet Villkorsbok Företag Kundavtal Staten Fr o m 19 Oktober 2015 Innehållsförteckning Generella villkor... 3 Kontovillkor Företag...12 Villkor för Företagskonto och Depåkonto Kontotypvillkor

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 1 juni 2012) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box 6343,

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Juli 2015 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 554 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det 184,67

Läs mer

AFA Försäkrings kundwebb

AFA Försäkrings kundwebb v 1.02 augusti 2011 Allmänna villkor för Privatpersoner vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb 1. Bakgrund 1.1 AFA Försäkring är samlingsnamnet för de tre bolagen AFA Sjukförsäkringsaktiebolag, AFA

Läs mer

SÖDERTÄLJE GYM AB. Allmänna villkor för medlemskap i 8T. Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1.

SÖDERTÄLJE GYM AB. Allmänna villkor för medlemskap i 8T. Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1. Allmänna villkor för medlemskap i 8T Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i 8T mellan

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 31 januari 2013) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box

Läs mer

Allmänna villkor Sparkonto Jord och Skog 2014:01

Allmänna villkor Sparkonto Jord och Skog 2014:01 Allmänna villkor Sparkonto Jord och Skog 2014:01 - Företagskunder Information enligt lag (2010:75) om betaltjänster Bolags- och verksamhetsinformation, 556500-2762, Box 140 92, 104 41 Stockholm, växel:

Läs mer

Allmänna villkor Sparkonto Företag 2015:01

Allmänna villkor Sparkonto Företag 2015:01 Allmänna villkor Sparkonto Företag 2015:01 - Företagskunder Information enligt lag (2010:75) om betaltjänster Bolags- och verksamhetsinformation, 556500-2762, Box 140 92, 104 41 Stockholm, växel: 08-459

Läs mer

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och DEPOSITIONSAVTAL (1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr 556063-6796, Box 5253, SE-402 25 Göteborg ( Handelskammaren ) och (2) XXXXX, XXXX, org.nr 000000-000, ( Deponenten ) och (3) XXXXXX,

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING LS xxxxx Sid 1 (5) Mellan 1. Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, genom Hälso- och sjukvårdsnämnden ( Beställaren ); och 2. [**], organisationsnummer [**] ( Vårdgivaren ), har slutits

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX LÅNA SAMT DISPONERINGEN AV DETTA

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX LÅNA SAMT DISPONERINGEN AV DETTA Gäller från FEB2009 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX LÅNA SAMT DISPONERINGEN AV DETTA 1. Parter Parter är FOREX Bank AB, nedan kallad Banken, och den eller de personer som har beviljats kredit, nedan kallad

Läs mer

amfa banks allmänna villkor 2015:1 för företagskonto och sparkonto företag

amfa banks allmänna villkor 2015:1 för företagskonto och sparkonto företag amfa banks allmänna villkor 2015:1 för företagskonto och sparkonto företag 1 inledning Detta avtal består av allmänna villkor för Betalkonton. För priser, Stopptider och Genomförandetider hänvisar vi till

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT VISA OCH BANKKORT VISA ONLINE 2010-08-01

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT VISA OCH BANKKORT VISA ONLINE 2010-08-01 ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT VISA OCH BANKKORT VISA ONLINE 2010-08-01 1. ALLMÄNT Tjänsten i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Syd banken, org.nr. 548000-7425, Box 252, 271 25 YSTAD, tfn 0411-82 20

Läs mer

SWISH företag. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor från 2014-06-12. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om Swish Företag

SWISH företag. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor från 2014-06-12. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om Swish Företag SWISH företag Allmänna villkor från 2014-06-12 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Betalare är en fysisk person som lämnar och godkänner en

Läs mer

sparkonto för privatpersoner

sparkonto för privatpersoner sparkonto för privatpersoner 1. allmänna villkor 1.1. inledning Detta avtal består av allmänna villkor för Betalkonton. För Stopptider och Genomförandetider hänvisar vi till vår hemsida. Samtliga villkor

Läs mer

KUNDAVTAL A Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset )

KUNDAVTAL A Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Förmedlande Clearingmedlem (nedan Medlemmen ) Handläggare KUNDAVTAL A Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Till Integrerat Handels- och Clearingkonto kan ytterligare

Läs mer

avtal för handel med optioner och terminer på om - marknaden kunder med externt förvar Handläggare

avtal för handel med optioner och terminer på om - marknaden kunder med externt förvar Handläggare Förmedlande Clearingmedlem (nedan Medlemmen ) Handläggare KUNDAVTAL Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Till Integrerat Handels- och Clearingkonto kan ytterligare

Läs mer

Se också "Kommentarer till Stockholms Handelskammares Modellavtal 2014". Vid frågor, vänligen kontakta Handelskammaren via escrow@chamber.se.

Se också Kommentarer till Stockholms Handelskammares Modellavtal 2014. Vid frågor, vänligen kontakta Handelskammaren via escrow@chamber.se. 1 STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES MODELLAVTAL 2014 INSTRUKTIONER STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES MODELLAVTAL 2014 Detta är ett modellavtal, vilket innebär att parterna ska anpassa tillämpningen av villkoren i detta

Läs mer

Dessa Användarvillkor avser det avtal som Kund tecknar med BASTA Online AB för användning av BASTA Projekthanteraren.

Dessa Användarvillkor avser det avtal som Kund tecknar med BASTA Online AB för användning av BASTA Projekthanteraren. Användarvillkor för BASTA Projekthanteraren A. Allmänt 1. Definitioner I dessa Användarvillkor skall nedan nämnda termer ha följande betydelser. Användarvillkor: Dessa Användarvillkor. Användare: Den som

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Kommunen och Personuppgiftsbiträdet benämns nedan var för sig Part eller gemensamt Parterna.

Kommunen och Personuppgiftsbiträdet benämns nedan var för sig Part eller gemensamt Parterna. DETTA PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL ( Personuppgiftsbiträdesavtalet ) är dag som nedan träffat mellan: (1) Lomma kommun, organisationsnummer 212000-1066 ( Kommunen ); och (2) [ ], organisationsnummer [ ]

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Kopia av giltig ID-handling vidimerad av en person skall bifogas vid öppnande av depå hos Nordnetdirekt. Detta gäller för samtliga depåägare. Använd bifogad blankett

Läs mer

Kunden den person som genom undertecknande av fullmakt, skriftligt eller muntligt, har gett RefundFlight i uppdrag att utföra Tjänsten.

Kunden den person som genom undertecknande av fullmakt, skriftligt eller muntligt, har gett RefundFlight i uppdrag att utföra Tjänsten. Allmänna villkor Allmänt Dessa allmänna villkor, inklusive eventuella ändringar, utgör del av avtalet mellan Kunden och företaget RefundFlight Europe AB (RefundFlight). Eventuella tillägg eller ändringar

Läs mer