Sveus konferens 25 november Jonas Wohlin, IVBAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sveus konferens 25 november 2014. Jonas Wohlin, IVBAR"

Transkript

1 Sveus konferens 25 november 2014 Jonas Wohlin, IVBAR 1

2 Nationell samverkan för värdebaserad ersättning och uppföljning i hälso- och sjukvården

3 Agenda Utmaningar med sjukvårdens lednings- och styrsystem Hur kan Sveus möjliggöra värdebaserad ledning och styrning? Inblick i Sveus arbete till dags dato Sammanfattning och vision för framtiden 3

4 Vi har bra system för att mäta produktivitet men det är svårt att mäta värde (effektivitet) Vårdprocess Vårdkontakt

5 Två utmaningar med värdebaserad uppföljning idag 1) Avsaknad av definitioner, metoder och system, exempel: Definitioner, t ex patientrelevanta hälsoutfall för olika patientgrupper Metoder och system för att mäta kostnader genom en vårdprocess Metoder för att justera mätresultat utifrån behandlade patienters förutsättningar 2) Fragmenterad datatillgänglighet, exempel: Typ av information Informationskälla och nivå Sjukhus Landsting KPP DRG PAS SCB FK Nationell Kvalitets register Läkemedelsregistret Dödsorsaksregistret Patientens egenskaper/ förutsättningar Behandlingsprocess ü ü ü ü ü ü ü ü Kostnader ü ü ü ü Hälsoutfall ü ü ü ü

6 Nuvarande ersättningssystem kan motverka värdebaserad vård Vårdkontakt Vårdkontakt pga komplikation Vårdprocess

7 Vägen till värdebaserad ledning och styrning av vården Definitioner & normer Hur delas patienterna upp i grupper med liknande behov? Hur ska respektive grupp behandlas (ofta fokus idag)? Vad vill vi uppnå (hälsoutfall och kostnader) och hur ska vi mäta det? Möjliggör Uppföljning Vilka patienter behandlade vi? Hur behandlade vi dem? Vad uppnådde vi (hälsoutfall och kostnader)? Möjliggör Ansvarsutkrävning (konsekvenser) Ersättningssystem som möjliggör och stimulerar värde Prestationsuppföljning från ledning som fokuserar på värde Publicering av resultat (tex öppna jämförelser) Möjligheter till verksamhetsutveckling, autonomi etc.

8 Agenda Utmaningar med sjukvårdens lednings- och styrsystem Hur kan Sveus möjliggöra värdebaserad ledning och styrning? Inblick i Sveus arbete till dags dato Sammanfattning och vision för framtiden 8

9 Sveus är ett brett samarbete som involverar mer än 50 organisationer Represen tant Höft & knä Rygg Förlossning Obesitaskirurgi Stroke Diabetes Osteoporos Landsting LTD RS SLL VGR LTD RS SLL VGR ÖG JLL LTD RS SLL VGR ÖG LTD RS SLL VGR JLL LTD RS SLL VGR ÖG JLL LTD RS SLL VGR LTD RS SLL VGR ÖG Specialist -förening Svensk Ortopedisk Förening Svensk Ryggkirurgisk förening Svensk Förening för Obestetrik & Gynekologi Svensk Barnmorskeförening Barnläkarföreningen Svensk förening för anestesi & intensivvård Dietisternas Riksförbund Svensk Förening för Obesitaskirurgi Svensk förening för rehabilititeringsmedicin Sjukgymnastförbundet Arbetsterapeutförbundet Svenska Neorlogföreningen Svensk Geriatrisk förening Svensk förening för Diabetologi Svensk förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård Dietisternas riksförbund Svenska Osteoporossällskapet Kvalitetsregister SHPR SKPR BOAregistret SWESPINE Graviditetsregistret PNQ MFR SOReg Riks-Stroke WebRehab NDR Patientförening Reumatikerförbundet tillfrågat Överviktigas riksförbund tillfrågat Strokeriksförbundet Svenska Diabetesförbun det Riksföreningen för osteoporotiker

10 Sveus ska arbeta fram uppföljnings- och ersättningssystem för 8 patientgrupper För vardera av våra patientgrupper. definierar vi element i värdebaserad ledning och styrning Patientgrupp Ryggsmärta (kirurgi) Stroke Diabetes Osteoporos Obesitas (kirurgi) Artros (THR/TKR) Förlossning Bröstcancer Totalt Årlig samhällbörda SEK Miljarder ~35 ~18 ~16 ESTIMAT ~15 ~15 ~12 ~3 ~2 ~120 Definitioner & normer Möjliggör Uppföljning Möjliggör Ansvarsutkrävning (konsekvenser) Källa: SVEUS Förstudie; SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) 1995 (översikt ryggsmärtor omräknat till 2014 år penningvärde); SBU 2003 för Obesitas; Schmidt A, Husberg M och Berntfors L. Samhällsekonomiska kostnader för reumatiska sjukdomar

11 Sveus är ett forskningsprojekt uppdelat i 12 delprojekt

12 Utvecklingsgrupperna arbetar fram definitioner och mätmetoder som ligger till grund för nya uppföljnings- och ersättningssystem Detaljerad uppdelning av patienter i grupper och subgrupper Framtagande av definitioner och mätmetoder för respektive grupp Patientrelevanta hälsoutfall och andra nyckeltal Algoritmer för att identifiera vilka aktiviteter som hör till vårdprocess Algoritmer för justering av mätresultat utifrån behandlade patienters förutsättningar Rekommendationer kring fokus på ansvarsutkrävning (utöver hälsa och kostnader) Regelböcker för uppföljnings- och ersättningssystem Rapporteringsanvisningar Algoritmer Benchmarkingrapporter och vetenskapliga publikationer Principer och nivåer för ersättning

13 genom att kombinera datakällor med regelböcker möjliggörs värdebaserad uppföljning Genom att kombinera olika datakällor och Sveus regelböcker kan vi följa upp t ex: Landsting PAS PAS PAS Kvalitetsregister Quality Quality registries registries Försäkringskassan SCB Tjänsteplattform Regelböcker uppföljning SVEUS Landsting n Regelböcker ersättning GUI/XML Beställar organisation n Vilka patienter behandlade vi? Medicinska och demografiska förutsättningar Hur behandlade vi dem? Följsamhet till riktlinjer Kostnader Vad uppnådde vi? Hälsoutfall Behandlingstid mm.. Hur förhåller sig vår resursåtgång och våra resultat till andra? Givet vår patientgrupps förutsättningar

14 samt intelligent ansvarsutkrävning Genom att kombinera olika datakällor och Sveus regelböcker.. Möjliggörs ansvarsutkrävning Landsting PAS PAS PAS Kvalitetsregister Quality Quality registries registries Försäkringskassan SCB Tjänsteplattform Regelböcker uppföljning SVEUS Landsting n Regelböcker ersättning GUI/XML Beställar organisation n Värdebaserade ersättningsystem med syfte att Möjliggöra (inte hindra) till innovation och ökat patientvärde Stimulera till innovation och ökat patientvärde T.ex. vårdepisodersättningssystem.. Prestationsuppföljning från ledning med fokuserar på värde Publicering av data

15 Djupdykning vårdepisodersättningssystem Vårdprocess Vårdkontakt Vårdkontakt pga komplikation 1) Paketpris inkl. komplikationsgaranti 2) Individjustering 3) Resultatjustering

16 Hur hänger allt ihop? Internationellt Organisation Syfte/roll Samordnar hälsoutfallsmått internationellt >20 nyckeltal/patientgrupp: Riskfaktorer, utfall Benchmarking internationell Behov av samordning Nationellt Vårdgivare Värdebaserad ledning och styrning i Sverige >40 nyckeltal/patientgrupp Riskfaktorer, utfall, kostnader, process Uppföljning över vårdgivargränser Case-mixjustering Benchmarking inom Sverige (Skandinavien?) Bedriva värdebaserad vård >100 mått Utfall, kostnader, process Möjlighet att följa vården mellan vårdgivare Samma patientgrupper & utfallsmått Samma patientgrupper & nyckeltal

17 Djupdykning exempel på utmaningar i arbetet Att definiera patientrelevanta hälsoutfall Att identifiera vilka vårdkontakter som är relaterade till en vårdepisod Gruppering via algoritmer (Sveus) Gruppering via vårdgivarens inmatning (Hälsoärende/process-ID) I framtiden behövs en kombination Att kostnadssätta vårdepisoden i uppföljningssystemet (granularitet vs jämförbarhet) Antal enheter (tex antal läkarbesök, sköterskebesk, vårddygn etc.) DRG-poäng (Socialstyrelsen eller lokala) KPP (genomsnittligt i landet eller faktiskt per vårdkontakt) Att sambearbeta data mellan vårdgivare och myndigheter Sekretessgränser mellan vårdgivare (löses förhoppningsvis genom SOU 2011:13) Sekretessgränser mellan sjukvårdshuvudmän och Försäkringskassan respektive SCB (löses förhoppningsvis genom ändrade förordningar, alternativt aggregerad data)

18 Sveus Tidsplan Arbetsplan, fullteam Arbetsplan, halvteam (lägre kapacitet) Osäkerhet (datakvalitet/synk.) Aktivitet j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d j f m Förstudie Förberedande data mgmt 1) Höft/knä v. 2 2) Rygg v. 2 3) Förlossning 4) Obesitaskirurgi 5) Stroke 6) Diabetes 7) Osteoporos 8) Bröstcancer 9) Driftsättning 10) Sjukskrivning & socioekonomi 11) Övergång i förvaltning 12) Vårdområdesanalys OUT 24/

19 Sveus övergång i förvaltning Sveus planerat att övergå i förvaltningsorganisation under 2016 Projektgrupp med deltagande landsting leds av Anneth Lundahl i Västra Götalandsregionen Exempel på delar i uppdragsbeskrivningen: Fortsatt gemensam förvaltning och utveckling Harmonisering med andra nationella och lokala funktioner Fortsatt nära samverkan med professionen och patientföreningar Nya diagnosområden ska kunna tillkomma över tid Fler landsting ska kunna tillkomma över tid 19

20 Agenda Utmaningar med sjukvårdens lednings- och styrsystem Hur kan Sveus möjliggöra värdebaserad ledning och styrning? Inblick i Sveus arbete till dags dato Förlossning (pågående utvecklingsarbete) Ryggkirurgi (ersättningssystem i drift i Stockholm) Sammanfattning och vision för framtiden 20

21 Förlossning Utvecklings- och referensgruppens sammansättning Utvecklingsgrupp Person Organisation Roll Isis Amer-Wåhlin SLL Projektledare/koordinatorer Johan Mesterton IVBAR Projektledare/koordinatorer Niclas Grahm IVBAR Projektledare/koordinatorer Marianne Weichselbraun SBF Specialitetsförening Olof Stephansson Graviditetsregistret Kvalitetsregister Stellan Håkansson SNQ Kvalitetsregister Mats Fernström SoS Kompetens inom DRG/ersättningssystem Sissel Saltvedt SLL/SFOG Landstingsrepresentant/specialitetsförening Lars Ladfors VGR/SFOG Landstingsrepresentant/specialitetsförening Monica Lilja Region Skåne Landstingsrepresentant Lena Bäck Jämtland Landstingsrepresentant Elena Bräne SLL Landstingsrepresentant Meg Wigmo LiÖ Landstingsrepresentant Anna Ekenberg Abreu LUL Landstingsrepresentant Referensgrupp Person Organisation Roll Boubou Hallberg BLF Specialitetsföreningar Anette Hein SFAI Specialitetsföreningar Karin Gottvall MFR Nationellt register Karin Pihl SFOG Kodningsexpert Karin Källen MFR/PRS Epidemiologi/statistik Lis Munk Vårdförbundet Kvalitetsindikatorer Catharina Zätterström SBF Samordningsbarnmorska SLL Elisabeth Storck Lindholm SFOG Riks-MÖL

22 Förlossning Inblick i arbetet Arbetsmaterial Förlossningsvården..Översikt.och. patientgrupper.. Arbetsmaterial Även%andel%infektioner%varierar% Lägst andel infektioner i Linköping, Falun och Östersund PRELIMINÄR Översikt (Sverige) Volym Antal (tusen) Modul 6 Förtidsbörd 5 Primärvård Specialiserad vård Sjukvårdskostnader SEK (miljarder) 2012 Arbetsmaterial 3.1 Hur$ser$vårdkedjan$ut$idag?$ Typiska karaktäristika Utveckling volym Antal (tusen) Mödrahälsovård Flerbörd Förlossningstillfälle Förhöjd risk för kejsarsnitt Eftervård och lång vårdtid Omföderskor utan 2 tidigare kejsarsnitt Spec-MVC 1 Stor risk för neonatalvård Förhöjd risk för kejsarsnitt Patientgrupper Mödrahälsovårdsbesök inkl. ultraljud 4 Ej huvudbjudning (moduler) Omföderskor med 3 tidigare kejsarsnitt Barnavårdscentral Förhöjd risk för kejsarsnitt Efterbesök MHV Arbetsmaterial Gruppen med lägst förväntade kostnader och komplikationsrisk Återbesök/- Förlossning BB inläggningar % 111 Majoriteten av komplikationer och resurser är kända vid 12 v efter förlossningen Utvalda'nyckeltal'för'dagens'presentation' Förstföderskor Akut Längre vårdtid och högre risk för Intensivvård antenatalvård komplikationer än omföderskor Svenskt neonatalt Behandlingsmetoder kvalitetsregister Neonatalvård samlar in data kring Källa: Patientadministrativa system, SKLs KPP-databas och Medicinska födelseregistret resurser och utfall 1 Förlossningssätt Vårdepisodens fas Vårdaktivitet i inom neonatalvården normal -förloppet Vårdaktivitet som avviker Organisation av MHV från normal -förloppet Hälsoutfall/PUOHs och möjlighet att följa den skiljer sig mellan landsting 2 Bristningar 3 4 Infektioner Blödningar 5 APGAR<7 vid 5 min Resursåtgång/kostnader 6 Vårdtid vid förlossningstillfället 7 Antal återbesök inom 12v Andel infektioner, Procent Andel infektioner per vårdgivare och avvikelse från övriga vårdgivare Procent, 2011 och ,3 5,2 5,2 5,4 5,4 6 4,7 4,4 4,6 4,4 4,4 4,5 4,3 4,6 4,4 4,5 4,6 4,4 4,6 4,7 5,0 4,7 4,9 4,2 4,5 4,5 4,4 4,4 4,6 4,4 3,9 4,1 4,4 4,4 3,9 4,0 3,3 3,4 4 2,9 Sammanfattande)bild)av)metoder)och)resurser) 2,5 2,8 2 JLL ÖST LIO LIN LIO NOR Kejsarsnitt Avvikelse* LTD FAL LUL AKA RS HEL Instrumentell vaginal Avvikelse* RS KRI RS SUS RS YST SLL BBS Arbetsmaterial Icke-instrumentell Avvikelse* Avvikelse från övriga 0 JLL ÖST -0,5-0,2 0,5 0,0 0,2 vårdgivare, LIO LIN -1,0 0,5-0,2-0,4 Log-odds LIO NOR -0,2 0,0-0,2 Möjligt -1 LTD FAL Sammanfattande)bild)av)hälsoutfall) - 0,4-0,3 samband LUL AKA - 0,2 0,0-0,3 1,4 mellan RS HEL 0,0 0,2-0,0-0,5 vårdtid och RS KRI - 0,3-0,5 Not: Justerat RS för SUS ålder, BMI, född -0,2 utanför EU, prematuritet, flerbörd, 0,0 fosterläge, tidigare - - Observerat återbesök? kejsarsnitt, RS förstföderska, YST komplikationer 0,3 under graviditeten och 0,2 Bristning samsjuklighet. -0,3 Infektion Blödning -1,0 APGAR<7, 5min Predicerat Infektion definierat SLL BBS som kod N71, O859, N30, O862, O860, O863, Avvikelse* O864, O868 eller - Avvikelse* -0,4 Avvikelse* -0,2 Avvikelse* Y959 inom SLL 84 dagar DAN från inskrivning förlossning. 95 % K.I. 0,4 - -0,2 0,2 Källa: Patientadministrativa SLL KSH system, SCB och MFR 0,0 0,3-0,2 0,0-0,2 SLL KSS JLL ÖST 0,2 0,3-0,3-0,4-0,5 SLL SÖD 0,3 LIO LIN 0,2-0,2-0,5 0,0-0,4 0,4 0,4 SLL SÖS 0,3 LIO NOR 0,0 0,4-0,2-0,5 0,5 VGR BOR -0,2 LTD FAL - 0,0-0,5 0,2-0,4 0,3 VGR NÄL - LUL AKA -0,2 0,2 0,0-0,20,5-0,5 0,3 VGR SKA -0,2 RS HEL 0,0 0,0-0,2 0,0 - - VGR SMÖL - RS -0,7 KRI -0,4 0,3-0,3-0,3 VGR SÖST -0,2 RS SUS -0,3 0,3 0,0 - -0,4 0,0 RS YST - -0,3 0,2 SLL BBS -0,2 *Avvikelse anges i log-odds SLL DAN 0,2-0,2 Källa: Patientadministrativa system, SLL Medicinska KSH födelseregistret, 0,0 SCB 0,6 0,0 SLL KSS 0,0 0,3 0,0 SLL SÖD - SLL SÖS 0,3-0,3-0,3 VGR BOR 0,3 - -0,4-0,2 VGR NÄL 0,0 0,2 0,0 VGR SKA 0,3 - -0,3 0,0 VGR SMÖL 0,0 0,0 0,3-0,5 VGR SÖST 0,2 0,2 0,0 *Avvikelse anges i log-odds Källa: Patientadministrativa system, Medicinska födelseregistret, SCB SLL DAN SLL KSH SLL KSS SLL SÖD SLL SÖS Vårdtid Dygn Arbetsmaterial VGR BOR VGR NÄL Återbesök Antal VGR SKA VGR SMÖL VGR SÖST LIO uppvisar en lägre frekvens av oönskade händelser. I SLL finns en tendens till något högre andel oönskade händelser.

23 Djupdykning uppföljningssystem - Överblick i sjukvårdssystemet Färger och symboler visar status patientgrupp och nyckeltalstyp

24 Förlossning Djupdykning uppföljningssystem - Överblick förlossningsvård Färger och symboler visar status för per nyckeltalsgrupp och vårdgivare

25 Förlossning Djupdykning uppföljningssystem - Analys av en enskild vårdgivare Jmf nyckeltal med andra vårdgivare och mitt förväntade värde

26 Djupdykning uppföljningssystem - Ett nyckeltal över tid Samt se utvecklingen över tid

27 Djupdykning uppföljningssystem - starta ett förbättringsprojekt Jag kan när som helst initiera ett förbättringsprojekt för ett eller flera nyckeltal och sedan följa utvecklingen över tid - Case-mixjusterat - Jämfört med andra

28 Djupdykning uppföljningssystem - Följ upp samtliga förbättringsprojekt En översikts-vy ger automatiserad uppföljning och överblick över samtliga förbättringsprojekt och deras status

29 Ryggkirurgi SLL Djupdykning ersättningssystem LIVE DEMO

30 Agenda Utmaningar med sjukvårdens lednings- och styrsystem Hur kan Sveus möjliggöra värdebaserad ledning och styrning? Inblick i Sveus arbete till dags dato Sammanfattning och vision för framtiden 30

31 Sammanfattning Framgångsfaktorer Nära samverkan mellan organisationer, professionsgrupper och patientföreningar Mod och uthållighet! Utmaningar Juridiska begränsningar i hur data får sambearbetas Tekniska begränsningar i hur data kan samlas in Behov av nationell samverkan 1. Definitioner av patientgrupper och några gemensamma nyckeltal 2. Införande av hälsoärende för att förstå vårdprocesser 3. Säkerställa att lagstiftning stödjer nödvändig analys (SOU 2011:13) 4. Investering i våra fantastiska KPP-systemen och harmonisering av dessa Vision Sjukvård med patienten i centrum på riktigt

32 Tack! Jonas Wohlin

www.vbhc.dk Konference om Værdi for Patienten Med Professor Michael E. Porter, Harvard Business School

www.vbhc.dk Konference om Værdi for Patienten Med Professor Michael E. Porter, Harvard Business School www.vbhc.dk Konference om Værdi for Patienten Med Professor Michael E. Porter, Harvard Business School Nationell samverkan för värdebaserad ersättning och uppföljning i hälso- och sjukvården National collaboration

Läs mer

Casemix-justering inom Sveus

Casemix-justering inom Sveus Casemix-justering inom Sveus 1 SVEUS uppföljningssystem möjliggör en rad olika nyttor I Uppföljningssystemen är utvecklade i bred samverkan mellan vårdens aktörer Mer än 5 organisationer involverade i

Läs mer

Statistisk metodik och presentation av resultat inom Sveus

Statistisk metodik och presentation av resultat inom Sveus Statistisk metodik och presentation av resultat inom Sveus 1 Några exempel på hur Sveus presenterar värde utifrån analys av stora datamängder Tabeller som jämför faktiska med förväntade utfall Värdeekvationen

Läs mer

Informationsförsörjning för värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem

Informationsförsörjning för värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem Informationsförsörjning för värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem Värdebaserad vård är en strategi för sjukvårdens styrning och arbetssätt som syftar till att åstadkomma så friska patienter

Läs mer

Agenda. Bakgrund och målsättning. Vad är unikt med Sveus uppföljningssystem. Sveus idag och imorgon

Agenda. Bakgrund och målsättning. Vad är unikt med Sveus uppföljningssystem. Sveus idag och imorgon Agenda Bakgrund och målsättning Vad är unikt med Sveus uppföljningssystem Sveus idag och imorgon 2 Utmaningar: svensk hälso- och sjukvård fungerar väl, men med ett antal övergripande utmaningar Ø God medicinsk

Läs mer

Värdebaserad uppföljning av förlossningsvård analys från framtagande av nya uppföljningssystem

Värdebaserad uppföljning av förlossningsvård analys från framtagande av nya uppföljningssystem 2015-05 Värdebaserad uppföljning av förlossningsvård analys från framtagande av nya uppföljningssystem Presentation av historiska resultat för att tydliggöra möjligheter och utmaningar i framtida uppföljning

Läs mer

Danderyds sjukhus Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Karolinska Universitetssjukhuset Solna Södertälje sjukhus

Danderyds sjukhus Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Karolinska Universitetssjukhuset Solna Södertälje sjukhus Värdebaserad uppföljning av förlossningsvård analys från framtagande av nya uppföljningssystem. Presentation av historiska resultat för att tydliggöra möjligheter och utmaningar i framtida uppföljning.

Läs mer

IVBAR The Institute for Value- Based Reimbursement

IVBAR The Institute for Value- Based Reimbursement Värdebaserad ersättning som verktyg för innovation och effektivitetsutveckling? CKU 2013-12-10 Johan Mesterton, 1 Vad är värde i sjukvården? Varför utvecklas inte sjukvården som andra sektorer? Vad vill

Läs mer

Sveus policy för hantering av personuppgifter

Sveus policy för hantering av personuppgifter Sveus policy för hantering av personuppgifter Bilaga 1. Hantering av personuppgifter i Sveus uppföljningssystem Dokumenthistorik Version Författare Beskrivning Datum godkännande expertgrupp 1 Nymark, Wohlin,

Läs mer

ARBETSMATERIAL. Värdebaserad uppföljning av diabetesvård analys från framtagande av nya uppföljningssystem

ARBETSMATERIAL. Värdebaserad uppföljning av diabetesvård analys från framtagande av nya uppföljningssystem Värdebaserad uppföljning av diabetesvård analys från framtagande av nya uppföljningssystem Jämförande analyser i denna presentation är ett led i utvecklingen av uppföljningssystem Forskningsdatabas per

Läs mer

Värdebaserad uppföljning av kirurgisk behandling vid diskbråck och spinal stenos analys från framtagande av nya uppföljningssystem

Värdebaserad uppföljning av kirurgisk behandling vid diskbråck och spinal stenos analys från framtagande av nya uppföljningssystem Värdebaserad uppföljning av kirurgisk behandling vid diskbråck och spinal stenos analys från framtagande av nya uppföljningssystem Workshop, Västra Götalandsregionen 2015-11-12 Expertgruppens medlemmar

Läs mer

Ersättningsmodeller som stimulerar innovation. Peter Lindgren IVBAR & Karolinska Institutet

Ersättningsmodeller som stimulerar innovation. Peter Lindgren IVBAR & Karolinska Institutet Ersättningsmodeller som stimulerar innovation Peter Lindgren IVBAR & Karolinska Institutet 1 SNS-rapport publicerad april 2014 Syfte och innehåll Vilka olika modeller finns? Hur ersätts vården i Sverige

Läs mer

Styrning av vården i SLL - sjukhusavtal, vårdval och värdeskapande. Tobias Nilsson, Ph.D.

Styrning av vården i SLL - sjukhusavtal, vårdval och värdeskapande. Tobias Nilsson, Ph.D. Styrning av vården i SLL - sjukhusavtal, vårdval och värdeskapande Hälso-och sjukvårdsförvaltningen Stockholms läns landsting Stockholms län växer Befolkningen i länet ökar - till 2020 väntas Stockholms

Läs mer

Värdebaserad uppföljning av diabetesvård analys från framtagande av nya uppföljningssystem

Värdebaserad uppföljning av diabetesvård analys från framtagande av nya uppföljningssystem 2015-06 Värdebaserad uppföljning av diabetesvård analys från framtagande av nya uppföljningssystem Presentation av historiska resultat för att tydliggöra möjligheter och utmaningar i framtida uppföljning

Läs mer

Värdebaserad uppföljning av diabetesvård analys från framtagande av nya uppföljningssystem

Värdebaserad uppföljning av diabetesvård analys från framtagande av nya uppföljningssystem Värdebaserad uppföljning av diabetesvård analys från framtagande av nya uppföljningssystem Karin Looström Muth Utvecklingschef Alingsås Lasarett Värdebaserad vård och diabetes Kort om sveusprojektet Överväganden

Läs mer

Sveus konferens 25 november 2014. Tycho Tullberg, Stockholm Spine Center

Sveus konferens 25 november 2014. Tycho Tullberg, Stockholm Spine Center Sveus konferens 25 november 2014 Tycho Tullberg, Stockholm Spine Center 1 Erfarenheter från ett värdebaserat ersättningssystem inom vårdval ryggkirurgi i SLL SVEUS 2014 Tycho Tullberg Stockholm Spine Center

Läs mer

ERSÄTTNING I SJUKVÅRDEN. Peter Lindgren

ERSÄTTNING I SJUKVÅRDEN. Peter Lindgren ERSÄTTNING I SJUKVÅRDEN Peter Lindgren 1 Syfte med rapporten Vilka olika modeller finns? Hur ersätts vården i Sverige idag? Effekter av de olika modellerna Rekommendationer Metod Genomgång av litteraturen

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 193-217 Tid: 2016-12-12, kl: 10:00-16:40 Plats: Regionens Hus, sal A 201 Angående utlämning av data från kvalitétsregistret Swespine Diarienummer: RJL 2016/3649

Läs mer

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012. Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012. Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012 Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret 1973 2010 Innehåll Graviditet Tabell 1. Mödrarnas ålder fördelat på paritet, 1973-2010

Läs mer

Hälsorelaterad forskning baserad påp. landstingens administrativa databaser. Ann-Britt

Hälsorelaterad forskning baserad påp. landstingens administrativa databaser. Ann-Britt Hälsorelaterad forskning baserad påp landstingens administrativa databaser Ann-Britt Wiréhn FoU-enheten för f r närsjukvn rsjukvården rden i Östergötlandtland Nationella populationsbaserade register relaterade

Läs mer

Bilaga till rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret

Bilaga till rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret Bilaga till rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret 1973-2006 Bilagan innehåller tabeller till diagrammen i rapporten (rådata till diagrammen) samt extramaterial

Läs mer

Att mäta effektivitet i vård och omsorg

Att mäta effektivitet i vård och omsorg Att mäta effektivitet i vård och omsorg Kristina Stig Enheten för öppna jämförelser 1 2015-05-07 Modellen för effektivitetsanalys God vård och omsorg t 2015-05-07 Effektivitetsanalyser 3 Modell för effektivitet

Läs mer

Värdebaserad vård. Kvalitetsregister i ledning och styrning. Mats Tullberg chefläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Värdebaserad vård. Kvalitetsregister i ledning och styrning. Mats Tullberg chefläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset Värdebaserad vård Kvalitetsregister i ledning och styrning Mats Tullberg chefläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset Huvudbudskap Värdebaserad vård - en styrmodell för kvalitet Målet - att skapa värde

Läs mer

Information från förlossningen Maria Jonsson Docent Överläkare

Information från förlossningen Maria Jonsson Docent Överläkare Information från förlossningen Maria Jonsson Docent Överläkare Obstetrik Gemensamma mål. Fokusmål 2016/2017 Nya riktlinjer för intrapartal CTG-övervakning Frågor och funderingar från er? Gemensamma mål

Läs mer

Induk&on 26:e augus& 2015

Induk&on 26:e augus& 2015 Induk&on 26:e augus& 2015 Jag har inga jäv eller intressekonflikter att deklarera Primum non nocere Induktion leder till Längre förlossningar Ökad risk för sectio Slutsats: Inducera bara på medicinsk indikation

Läs mer

Ett ledningsperspektiv på aktiv hälsostyrning och personcentrerad vård i Västra Götalandsregionen

Ett ledningsperspektiv på aktiv hälsostyrning och personcentrerad vård i Västra Götalandsregionen Ett ledningsperspektiv på aktiv hälsostyrning och personcentrerad vård i Västra Götalandsregionen Presentation för Hälsoekonomiskt nätverk i VGR 1 mars 2012 Vårdsystem med fokus på patientnytta Väl kända

Läs mer

Värdebaserad uppföljning av strokevård analys från framtagande av nya uppföljningssystem

Värdebaserad uppföljning av strokevård analys från framtagande av nya uppföljningssystem 2015-05 Värdebaserad uppföljning av strokevård analys från framtagande av nya uppföljningssystem Presentation av historiska resultat för att tydliggöra möjligheter och utmaningar i framtida uppföljning

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning RAPPORT Datum 2013-12-10 1 (10) Till Regiondirektör Jonas Rastad Genomlysning av förlossningsvården i Under sommaren 2013 var förlossningsvården i ansträngd.

Läs mer

Välkomna till Göteborg

Välkomna till Göteborg Välkomna till Göteborg 14e Mars 2014 10:00-12:00 Genomgång av nationella resultat 2013 Dagens program Presentationer av framgångsfaktorer: Linköping, Marie Nelson Halmstad, Eva Nordberg Diskussion 12:00-13:00

Läs mer

Viktiga Gravida. Projekt Mödrahälsovården Kalmar Län Minskad viktuppgång, övervikt och fetma under graviditet

Viktiga Gravida. Projekt Mödrahälsovården Kalmar Län Minskad viktuppgång, övervikt och fetma under graviditet Viktiga Gravida Projekt Mödrahälsovården Kalmar Län 2017-2019 Minskad viktuppgång, övervikt och fetma under graviditet Annika Eckerlid Mödrahälsovårdsöverläkare Norra Kalmar Län Maria Maria är inte ensam

Läs mer

Vårdval och vårdutnyttjande i primär- och specialiserad vård. Privatvårdsdagen 2014-11-18

Vårdval och vårdutnyttjande i primär- och specialiserad vård. Privatvårdsdagen 2014-11-18 Vårdval och vårdutnyttjande i primär- och specialiserad vård Privatvårdsdagen 2014-11-18 Vårdanalys har sedan myndigheten bildades 2011 studerat effekterna av vårdval 2 Dagens agenda 1. Några allmänna

Läs mer

Värdebaserad uppföljning av kirurgisk behandling vid diskbråck och spinal stenos analys från framtagande av nya uppföljningssystem

Värdebaserad uppföljning av kirurgisk behandling vid diskbråck och spinal stenos analys från framtagande av nya uppföljningssystem 2015-10 Värdebaserad uppföljning av kirurgisk behandling vid diskbråck och spinal stenos analys från framtagande av nya uppföljningssystem Presentation av historiska resultat för att tydliggöra möjligheter

Läs mer

Reviderade förslag på mål för graviditetsregistret. Olof Stephansson

Reviderade förslag på mål för graviditetsregistret. Olof Stephansson Reviderade förslag på mål för graviditetsregistret Olof Stephansson Ny vision och mål för GR Visionen för graviditetsregistret är att förbättra hälsa för mödrar och barn. Övergripande mål graviditetsregistret

Läs mer

Förslag att godkänna ansökan om tilläggsuppdrag inom vårdval förlossning

Förslag att godkänna ansökan om tilläggsuppdrag inom vårdval förlossning Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-02-20 1 (5) HSN 1310-1164 Handläggare: Gunilla Berg 2015-03-18, P 6 P 3 Förslag att godkänna ansökan om tilläggsuppdrag inom vårdval förlossning

Läs mer

Indikatorer. A Medicinska resultat. B Patienterfarenheter. C Tillgänglighet. D Kostnader

Indikatorer. A Medicinska resultat. B Patienterfarenheter. C Tillgänglighet. D Kostnader Indikatorer A Medicinska resultat allmänna indikatorer läkemedelsbehandling intensivvård cancersjukvård mödrahälso-, förlossnings- och nyföddhetsvård diabetesvård psykiatrisk vård strokesjukvård hjärtsjukvård

Läs mer

Sveus policy för hantering av personuppgifter

Sveus policy för hantering av personuppgifter Sveus policy för hantering av personuppgifter Bilaga 2 - Utökad juridisk beskrivning av hantering av personuppgifter inom Sveus uppföljnings- och ersättningssystem Dokumenthistorik Version Författare Beskrivning

Läs mer

Hälso - och sjukvårdens utveckling under 1990-talet. 2007-02-07 Hälso- och sjukvårdens utveckling under 90-talet BILD 1 Sjukvårdens utveckling

Hälso - och sjukvårdens utveckling under 1990-talet. 2007-02-07 Hälso- och sjukvårdens utveckling under 90-talet BILD 1 Sjukvårdens utveckling Hälso - och sjukvårdens utveckling under 1990-talet 2007-02-07 Hälso- och sjukvårdens utveckling under 90-talet BILD 1 Den medicinska kunskapen och den medicinska teknologin (arbetsmetoder, utrustning

Läs mer

Värdebaserad uppföljning av vården vid kirurgisk behandling av fetma analys från framtagande av nya uppföljningssystem

Värdebaserad uppföljning av vården vid kirurgisk behandling av fetma analys från framtagande av nya uppföljningssystem 2015-10 Värdebaserad uppföljning av vården vid kirurgisk behandling av fetma analys från framtagande av nya uppföljningssystem Presentation av historiska resultat för att tydliggöra möjligheter och utmaningar

Läs mer

Träning ger värdighet. Koncentrera vården för patientens bästa

Träning ger värdighet. Koncentrera vården för patientens bästa S 2014:11 utredningen om högspecialiserad vård Sammanfattning av regeringens utredning: Träning ger värdighet. Koncentrera vården för patientens bästa Utredningen om högspecialiserad vård har i uppdrag

Läs mer

Förslag till auktorisering av förlossningsenhet

Förslag till auktorisering av förlossningsenhet Förvaltningen Eva Lestner HSN 2008-12-16 p 16 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (5) 2008-11-28 HSN 0804-0605 Förslag till auktorisering av förlossningsenhet Ärendet I detta ärende framläggs förslag till godkännande av

Läs mer

Strategier för ersättningssystem

Strategier för ersättningssystem Strategier för ersättningssystem Nätverket Uppdrag Hälsa 150520 Georg.engel@sll.se Överblick - upplägg Vilka ersättningsmodeller har SLL nu EM del av styrning Grundmodell Husläkarmodellen, akutsjukhusen,

Läs mer

Fördelning av medel från Sveriges Kommuner och Landsting för förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa

Fördelning av medel från Sveriges Kommuner och Landsting för förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-04-18 1 (5) HSN 1512-1458 Handläggare: Anne Siltamäki Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-05-24, p 5 Fördelning av medel från Sveriges Kommuner och

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Sven Oredsson Medicinsk rådgivare 040-675 30 59 Sven.Oredsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-04-20 Dnr 1500885 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Icke-kirurgisk behandling

Läs mer

Sveus policy för hantering av personuppgifter

Sveus policy för hantering av personuppgifter Sveus policy för hantering av personuppgifter Bilaga 2 - Utökad juridisk beskrivning av hantering av personuppgifter inom Sveus uppföljningssystem Dokumenthistorik Version Författare Beskrivning Datum

Läs mer

Specialiserade överviktsmottagningar

Specialiserade överviktsmottagningar Underlag Specialiserade överviktsmottagningar Bakgrund Fetma utgör ett stort hot för folkhälsan. Med fetma följer en ökad risk för psykisk ohälsa, ökad sjuklighet och för tidig död. Övervikt/fetma brukar

Läs mer

Att forska på hälsodataregister Hälsodataregister att forska på!

Att forska på hälsodataregister Hälsodataregister att forska på! Att forska på hälsodataregister Hälsodataregister att forska på! Henrik Nordin SCB:s forskardag 2013-10-08 Hälsodataregister Cancerregistret Medicinska födelseregistret Patientregistret Läkemedelsregistret

Läs mer

Cancer Okänd Primärtumör - CUP

Cancer Okänd Primärtumör - CUP Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Cancer Okänd Primärtumör - CUP Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Gunnar Lengstrand oktober 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Översynen av vårdval Halland process, resultat och reflektioner

Översynen av vårdval Halland process, resultat och reflektioner 1 Översynen av vårdval Halland process, resultat och reflektioner Presentation för nätverket Uppdrag Hälsa 2015-05-20 Ulf-Johan Olson Utvecklingspartner i Stockholm 1:a mer omfattande och systematiska

Läs mer

Kvalitet och patientsäkerhet. Krister Björkegren & Karl Landergren

Kvalitet och patientsäkerhet. Krister Björkegren & Karl Landergren Kvalitet och patientsäkerhet Krister Björkegren & Karl Landergren Ytterligare krafttag behövs mätresultat vårdrelaterade infektioner 19 mars 11,5 % av de inneliggande patienterna hade på mätdagen en vårdrelaterad

Läs mer

RDK Historisk utveckling Peter Bolin Norra Stockholms Psykiatri. Registreringens utveckling Vilka variabler kan man luta sig mot?

RDK Historisk utveckling Peter Bolin Norra Stockholms Psykiatri. Registreringens utveckling Vilka variabler kan man luta sig mot? Registreringens utveckling Vilka variabler kan man luta sig mot? Agenda Inledning Hur vill vi styra utvecklingen? Historiska utvecklingen Var står vi idag? Lärdomar och framåtblick Avslutning Måluppfyllelse

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Hälsoval Örebro län Plan för uppföljning 2016

Hälsoval Örebro län Plan för uppföljning 2016 Bilaga 4, Krav- och kvalitetsbok 15RS5982, version 3 Hälsoval Örebro län Plan för uppföljning 2016 Beslutad av RS 2015-12-02 1 (11) Uppföljning av God vård mm Uppföljning målrelaterad ersättning Övrig

Läs mer

B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING

B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING Enkätsvaren skickas in senast den 29 februari. Upplysningar om enkäten Sakinnehåll: Kerstin Sjöberg, 08-452 76 67 eller kerstin.sjoberg@skl.se. Tekniska frågor: Kenneth

Läs mer

Journal- och registerstudier

Journal- och registerstudier Journal- och registerstudier Grundläggande forskningsmetodik för ST-läkare 2016-04-14, Johan Lyth FoU-enheten för närsjukvården Informationens väg hälsodataregister LiÖ-data kvalitetsregister Patientregistret

Läs mer

Vårdvalets konsekvenser

Vårdvalets konsekvenser Vårdvalets konsekvenser Anders Anell 25 september 2014 Vårdval och patientinflytande i olika former Val av vårdgivare Allmänläkare, operatör Enhet/organisation Vårdvalssystem (hittills) Inom landsting

Läs mer

Praktiske forbedringer basert på DRG-analyse. hva har vi gjort?

Praktiske forbedringer basert på DRG-analyse. hva har vi gjort? Praktiske forbedringer basert på DRG-analyse hva har vi gjort? Urban Jürgensen 40-talist Dansk (fast icke rökare) Specialist i Gynekologi och obstetrik 1980 Klinikchef K.K. Eksjö sedan 1994 Obstetrik och

Läs mer

2011-09-20. Till äldresamordnaren Eva Nilsson Bågenholm

2011-09-20. Till äldresamordnaren Eva Nilsson Bågenholm 2011-09-20 Till äldresamordnaren Eva Nilsson Bågenholm, önskar med denna skrivelse beskriva vår syn på munhälsans betydelse för den allmänna hälsan hos de mest sjuka äldre. Uppdraget att stärka de mest

Läs mer

Framtidens primärvård

Framtidens primärvård Framtidens primärvård Strukturerad vårddokumentation checklistor för evidens och vårdprogram dela information patienten dela information med andra vårdgivare överföring till kvalitetsregister verksamhetsuppföljning

Läs mer

RESULTAT. Graviditets- och förlossningsvård. 1. Övervikt och fetma vid inskrivning till mödrahälsovård

RESULTAT. Graviditets- och förlossningsvård. 1. Övervikt och fetma vid inskrivning till mödrahälsovård RESULTAT Graviditets- och förlossningsvård 1. Övervikt och fetma vid inskrivning till mödrahälsovård Övervikt och fetma vid inskrivning på MVC speglar det aktuella hälsoläget i befolkningen. Norrbotten

Läs mer

Nationella indikatorer för f r God vårdv

Nationella indikatorer för f r God vårdv Nationella indikatorer för f r God vårdv Birgitta Lindelius Enheten för öppna jämförelser Avdelningen för statistik och utvärdering birgitta.lindelius@socialstyrelsen.se Nationella indikatorer för f r

Läs mer

Användarmanual Nationell statistik. Statistiktjänsten 3.0

Användarmanual Nationell statistik. Statistiktjänsten 3.0 Användarmanual Nationell statistik Statistiktjänsten 3.0 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Begreppet sjukfall... 3 1.3 Ordinerad sjukskrivning... 3 1.4 Bortfall av läkarintyg...

Läs mer

Landstingsprofiler resultat per landsting i alla jämförelser

Landstingsprofiler resultat per landsting i alla jämförelser Bilaga 2 19 juni 2006 Landstingsprofiler resultat per landsting i alla jämförelser I huvudrapporten Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet jämförelser mellan landsting 2006

Läs mer

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 2012-02-24 Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 Forskningsplanen är framtagen i enighet mellan representanter för Region Skåne, Folktandvården Skåne, Privattandläkarna Skåne, Odontologiska

Läs mer

Åtgärder i Västra Götaland för att minska sjukfrånvaron

Åtgärder i Västra Götaland för att minska sjukfrånvaron Åtgärder i Västra Götaland för att minska sjukfrånvaron Regional åtgärdsplan 2006-2008 Denna åtgärdsplan är en överenskommelse mellan Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan i Västra Götaland. Mer

Läs mer

Jan 2015. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society

Jan 2015. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society KRAFTSAMLING KRING SVENSK SMÄRTVÅRD Jan 2015 Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society Vi kan skapa en modern smärtvård Ifall vi kraftsamlar tillsammans! Innehåll

Läs mer

Förslag till justering av Krav- och kvalitetsbok 2013 VG PV. 29 maj 2012

Förslag till justering av Krav- och kvalitetsbok 2013 VG PV. 29 maj 2012 Förslag till justering av Krav- och kvalitetsbok 2013 VG PV 29 maj 2012 Justering av Krav- och kvalitetsbok 2013 Inriktning Vidareutveckla modellen efter beslutade mål för primärvården (Idéskissen medborgarens

Läs mer

(O)hälsoutmaning: Norrbotten

(O)hälsoutmaning: Norrbotten (O)hälsoutmaning: Norrbotten Vi har mer hjärtinfarkt, stroke och högt blodtryck än i övriga riket. 61% av männen och 47 % kvinnorna är överviktiga/feta i åldern16-84 år. Var fjärde ung kvinna visar symptom

Läs mer

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009. Jämförelser mellan landsting

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009. Jämförelser mellan landsting Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009 Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting

Läs mer

Patientregistret. Anders Jacobsson. Statistiker. Socialstyrelsen

Patientregistret. Anders Jacobsson. Statistiker. Socialstyrelsen Patientregistret Socialstyrelsen Anders Jacobsson Statistiker Bakgrund Cancerregistret 1958 Psykiatrisk vård 1962 Missbildningsregistret 1964 Slutenvårdsregistret (försök) 1964-1969 Slutenvårdsregistret

Läs mer

Nationellt kvalitetsregister

Nationellt kvalitetsregister Nationellt kvalitetsregister Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 108 nationella kvalitetsregister löpande lärande, förbättring, forskning samt kunskapsstyrning för att tillsammans med individen skapa

Läs mer

Synkronisering av riktlinjer, dokumentation, kvalitetsregister och informationsstruktur.

Synkronisering av riktlinjer, dokumentation, kvalitetsregister och informationsstruktur. Synkronisering av riktlinjer, dokumentation, kvalitetsregister och informationsstruktur. Mattias Agestam, Stockholms läns sjukvårdsområde Staffan Winter, Nationella Programmet för Datainsamling IT-kommitténs

Läs mer

Etablering av nationellt programråd för diabetes 2012 en pilot

Etablering av nationellt programråd för diabetes 2012 en pilot Etablering av nationellt programråd för diabetes 2012 en pilot - Identifiering och prioritering av förbättringsområden - Benchmarkstudie för ökad kunskap om framgångsfaktorer Nationella programrådet för

Läs mer

Kvinnors upplevelse av förlossnings- och BB-vård

Kvinnors upplevelse av förlossnings- och BB-vård Kvinnors upplevelse av förlossnings- och BB-vård Ulla Waldenström Institutionen för kvinnors och barns hälsa Karolinska Institutet Vem och vad ska styra vårdens innehåll? De trendkänsliga? Alla blivande

Läs mer

Övervikt/fetma och graviditet/förlossning, gällande rutin

Övervikt/fetma och graviditet/förlossning, gällande rutin Övervikt/fetma och graviditet/förlossning, gällande rutin Berörda enheter Samtliga mvc, smvc och förlossningsavd i Norrbotten. Syfte Minska risken för komplikationer vid övervikt/fetma under graviditet

Läs mer

FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014

FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014 FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014 FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014 Framtiden - jag? MATTIAS SCHINDELE Västgöte,

Läs mer

Robson Ett förbättringsarbete inom ST-utbildningen av Frida Ekengård

Robson Ett förbättringsarbete inom ST-utbildningen av Frida Ekengård Robson Ett förbättringsarbete inom ST-utbildningen av Frida Ekengård It is not whether your caesarean section rate is too high or too low but: Do you know what it is, why, and what are the consequences?

Läs mer

Förlängning av avtal fortsatt försöksverksamhet med rehabilitering vid stressrelaterad psykisk ohälsa

Förlängning av avtal fortsatt försöksverksamhet med rehabilitering vid stressrelaterad psykisk ohälsa HSN 2010-01-26 P 16 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2009-12-01 Handläggare: Elisabet Erwall Gunnel Andersson Förlängning av avtal fortsatt försöksverksamhet med rehabilitering vid stressrelaterad

Läs mer

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009. Jämförelser mellan landsting

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009. Jämförelser mellan landsting Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009 Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting

Läs mer

Vem behöver vad? underlag för bedömning av befolkningens behov av sjukvård, hälsofrämjande och förebyggande insatser åren 2010-2015

Vem behöver vad? underlag för bedömning av befolkningens behov av sjukvård, hälsofrämjande och förebyggande insatser åren 2010-2015 Vem behöver vad? underlag för bedömning av befolkningens behov av sjukvård, hälsofrämjande och förebyggande insatser åren 2010-2015 Barbara Rubinstein epidemiolog Karin Althoff vårddataanalytiker Rapportens

Läs mer

Våga väga. Ett interventionsprojekt för obesa kvinnor på Danderyds sjukhus Mödrahälsovårdsöverläkare, Med Dr. Elisabeth Storck Lindholm.

Våga väga. Ett interventionsprojekt för obesa kvinnor på Danderyds sjukhus Mödrahälsovårdsöverläkare, Med Dr. Elisabeth Storck Lindholm. Våga väga Ett interventionsprojekt för obesa kvinnor på Danderyds sjukhus Mödrahälsovårdsöverläkare, Med Dr. Elisabeth Storck Lindholm Våga väga På Danderyds sjukhus sedan september 2006, i Södertälje,

Läs mer

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd - vägledning för f r sjukskrivning

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd - vägledning för f r sjukskrivning Försäkringsmedicinskt beslutsstöd - vägledning för f r sjukskrivning Uppdraget Regeringsuppdrag Socialstyrelsen och Försäkringskassan Kvalitetssäkrad, enhetlig, rättssäker sjukskrivningsprocess Försäkringsmedicinskt

Läs mer

Politisk viljeinriktning för rörelseorganens sjukdomar i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för rörelseorganens sjukdomar i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Politisk viljeinriktning för rörelseorganens sjukdomar i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden 2012-09-28 Samverkansnämnden rekommenderar

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende vad är nytt?

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende vad är nytt? Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende vad är nytt? Charlotta Rehnman Wigstad, samordnare ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel) charlotta.rehnman-wigstad@socialstyrelsen.se

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

ST i vårdval. Framtidens specialistläkare den 4 september 2014

ST i vårdval. Framtidens specialistläkare den 4 september 2014 ST i vårdval Framtidens specialistläkare den 4 september 2014 Bakgrund Förändringar i sjukvårdens organisation påverkar FOU. Vårdval är en aspekt i denna process Olika faktorer bakom förändring Befolkningsökning

Läs mer

Uppdrag NSKregion Nationella programråden för astma/kol, diabetes och stroke

Uppdrag NSKregion Nationella programråden för astma/kol, diabetes och stroke Uppdrag NSKregion Nationella programråden för astma/kol, diabetes och stroke Ta fram ett systematiskt kvalitetssäkringssystem som syftar till att ge en kunskapsbaserad, jämlik och högkvalitativ vård för

Läs mer

Revidering av förfrågningsunderlag för vårdval förlossning

Revidering av förfrågningsunderlag för vårdval förlossning Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Marie Hellström TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-09-10 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-10-08, p 6 1 (5) HSN 1111-1442 Revidering av förfrågningsunderlag för vårdval

Läs mer

Bättre kunskapsstyrning av diabetesvården - vad kan det nya nationella programrådet uträtta?

Bättre kunskapsstyrning av diabetesvården - vad kan det nya nationella programrådet uträtta? Bättre kunskapsstyrning av diabetesvården - vad kan det nya nationella programrådet uträtta? 14 november 2012 Tony Holm, Sophia Björk, Christian Berne Vad menas då med kunskapsstyrning? Ingen vedertagen

Läs mer

Svensk hälso- och sjukvård

Svensk hälso- och sjukvård Svensk hälso- och sjukvård Värdsledande succé eller krisigt renoveringsobjekt? Anna-Lena Sörenson, vice ordf. Socialutskottet samt gruppledare (S) Mål för regeringens hälso- och sjukvårdspolitik Politiken

Läs mer

Bakgrundsinformation VG Primärvård. En del av det goda livet

Bakgrundsinformation VG Primärvård. En del av det goda livet Bakgrundsinformation VG Primärvård En del av det goda livet Innehåll: Primärvården... 3 Framtidens vårdbehov... 3 Nytt vårdvalssystem i Sverige... 3 Nytt vårdvalssystem i Västra Götaland VG Primärvård...

Läs mer

Om NordDRG 2012 SWE CC

Om NordDRG 2012 SWE CC Om NordDRG 2012 SWE CC År 2012 introduceras i Sverige en ny version av NordDRG benämnd NordDRG-CC. Den skiljer sig från ordinarie NordDRG-version avseende möjligheten att beskriva patienternas komplikationer

Läs mer

Ny version av den nationella informationsstrukturen, NI. Vitalis 23/ Ingela Strandh Informationsstruktur och e-hälsa, avdelningen Kunskapsstöd

Ny version av den nationella informationsstrukturen, NI. Vitalis 23/ Ingela Strandh Informationsstruktur och e-hälsa, avdelningen Kunskapsstöd Ny version av den nationella informationsstrukturen, NI Vitalis 23/4 2015 Ingela Strandh Informationsstruktur och e-hälsa, avdelningen Kunskapsstöd Översikt Vad är NI Modellerna i NI Exempel på tillämpning

Läs mer

Implementering av artrosskolor

Implementering av artrosskolor Implementering av artrosskolor Thérése Olsson, Leg. sjukgymnast Ortopediska kliniken, Skånes Universitetssjukhus - Bättre Omhändertagande av patienter med Artros BOA tre delar Utbildning av patienter Evidensbaserad

Läs mer

Övergripande indikatorer. Områdesvisa indikatorer

Övergripande indikatorer. Områdesvisa indikatorer Övergripande indikatorer Hälsotillstånd, dödlighet med mera 1 Återstående medellivslängd. Kv. + 82,9 + 83,2 + 83,4 82,3 + 82,7 + 83,2 83,5 + 82,8 + 82,8 + 83,0 + 83,0 + 83,9 + 83,0 + 82,4 + 82,8 + 82,6

Läs mer

mförelser? offentlighetsperspektivet Utgångspunkter för f r arbetet Öppna jämförelser av effektivitet och kvalitet i lso- och sjukvården

mförelser? offentlighetsperspektivet Utgångspunkter för f r arbetet Öppna jämförelser av effektivitet och kvalitet i lso- och sjukvården Öppna jämförelser av effektivitet och kvalitet i hälso- och sjukvården Ett samarbete mellan Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting Uppdrag Hälsa & Demokrati, 5 oktober 2006 Fredrik Westander

Läs mer

Skånejournalen-Stroke. Kvalitetsregisterdag 070328 Hélène Pessah-Rasmussen

Skånejournalen-Stroke. Kvalitetsregisterdag 070328 Hélène Pessah-Rasmussen Skånejournalen-Stroke Kvalitetsregisterdag 070328 Hélène Pessah-Rasmussen En patient, en journal en inmatning Dokumentationssystem som stöd för det individuella och multidisciplinära/tvärprofessionella

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Peter Sigsjö Hälso och sjukvårdsstrateg 040-675 36 70 Stefan.karlegard@skane.se Datum 2015-04-01 1 (5) Behovsanalys vid förlängning av befintligt

Läs mer

Södra Regionvårdsnämnden. Karlskrona 2013-05-24 Anja Nyberg, Birgitta Grahn

Södra Regionvårdsnämnden. Karlskrona 2013-05-24 Anja Nyberg, Birgitta Grahn Södra Regionvårdsnämnden Karlskrona 2013-05-24 Anja Nyberg, Birgitta Grahn REHSAM (100 Mkr) Forskningsprogram - hitta bästa metoderna för att behålla och få tillbaka arbetskapaciteten Målgrupp - Psykisk

Läs mer