Sveus konferens 25 november Jonas Wohlin, IVBAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sveus konferens 25 november 2014. Jonas Wohlin, IVBAR"

Transkript

1 Sveus konferens 25 november 2014 Jonas Wohlin, IVBAR 1

2 Nationell samverkan för värdebaserad ersättning och uppföljning i hälso- och sjukvården

3 Agenda Utmaningar med sjukvårdens lednings- och styrsystem Hur kan Sveus möjliggöra värdebaserad ledning och styrning? Inblick i Sveus arbete till dags dato Sammanfattning och vision för framtiden 3

4 Vi har bra system för att mäta produktivitet men det är svårt att mäta värde (effektivitet) Vårdprocess Vårdkontakt

5 Två utmaningar med värdebaserad uppföljning idag 1) Avsaknad av definitioner, metoder och system, exempel: Definitioner, t ex patientrelevanta hälsoutfall för olika patientgrupper Metoder och system för att mäta kostnader genom en vårdprocess Metoder för att justera mätresultat utifrån behandlade patienters förutsättningar 2) Fragmenterad datatillgänglighet, exempel: Typ av information Informationskälla och nivå Sjukhus Landsting KPP DRG PAS SCB FK Nationell Kvalitets register Läkemedelsregistret Dödsorsaksregistret Patientens egenskaper/ förutsättningar Behandlingsprocess ü ü ü ü ü ü ü ü Kostnader ü ü ü ü Hälsoutfall ü ü ü ü

6 Nuvarande ersättningssystem kan motverka värdebaserad vård Vårdkontakt Vårdkontakt pga komplikation Vårdprocess

7 Vägen till värdebaserad ledning och styrning av vården Definitioner & normer Hur delas patienterna upp i grupper med liknande behov? Hur ska respektive grupp behandlas (ofta fokus idag)? Vad vill vi uppnå (hälsoutfall och kostnader) och hur ska vi mäta det? Möjliggör Uppföljning Vilka patienter behandlade vi? Hur behandlade vi dem? Vad uppnådde vi (hälsoutfall och kostnader)? Möjliggör Ansvarsutkrävning (konsekvenser) Ersättningssystem som möjliggör och stimulerar värde Prestationsuppföljning från ledning som fokuserar på värde Publicering av resultat (tex öppna jämförelser) Möjligheter till verksamhetsutveckling, autonomi etc.

8 Agenda Utmaningar med sjukvårdens lednings- och styrsystem Hur kan Sveus möjliggöra värdebaserad ledning och styrning? Inblick i Sveus arbete till dags dato Sammanfattning och vision för framtiden 8

9 Sveus är ett brett samarbete som involverar mer än 50 organisationer Represen tant Höft & knä Rygg Förlossning Obesitaskirurgi Stroke Diabetes Osteoporos Landsting LTD RS SLL VGR LTD RS SLL VGR ÖG JLL LTD RS SLL VGR ÖG LTD RS SLL VGR JLL LTD RS SLL VGR ÖG JLL LTD RS SLL VGR LTD RS SLL VGR ÖG Specialist -förening Svensk Ortopedisk Förening Svensk Ryggkirurgisk förening Svensk Förening för Obestetrik & Gynekologi Svensk Barnmorskeförening Barnläkarföreningen Svensk förening för anestesi & intensivvård Dietisternas Riksförbund Svensk Förening för Obesitaskirurgi Svensk förening för rehabilititeringsmedicin Sjukgymnastförbundet Arbetsterapeutförbundet Svenska Neorlogföreningen Svensk Geriatrisk förening Svensk förening för Diabetologi Svensk förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård Dietisternas riksförbund Svenska Osteoporossällskapet Kvalitetsregister SHPR SKPR BOAregistret SWESPINE Graviditetsregistret PNQ MFR SOReg Riks-Stroke WebRehab NDR Patientförening Reumatikerförbundet tillfrågat Överviktigas riksförbund tillfrågat Strokeriksförbundet Svenska Diabetesförbun det Riksföreningen för osteoporotiker

10 Sveus ska arbeta fram uppföljnings- och ersättningssystem för 8 patientgrupper För vardera av våra patientgrupper. definierar vi element i värdebaserad ledning och styrning Patientgrupp Ryggsmärta (kirurgi) Stroke Diabetes Osteoporos Obesitas (kirurgi) Artros (THR/TKR) Förlossning Bröstcancer Totalt Årlig samhällbörda SEK Miljarder ~35 ~18 ~16 ESTIMAT ~15 ~15 ~12 ~3 ~2 ~120 Definitioner & normer Möjliggör Uppföljning Möjliggör Ansvarsutkrävning (konsekvenser) Källa: SVEUS Förstudie; SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) 1995 (översikt ryggsmärtor omräknat till 2014 år penningvärde); SBU 2003 för Obesitas; Schmidt A, Husberg M och Berntfors L. Samhällsekonomiska kostnader för reumatiska sjukdomar

11 Sveus är ett forskningsprojekt uppdelat i 12 delprojekt

12 Utvecklingsgrupperna arbetar fram definitioner och mätmetoder som ligger till grund för nya uppföljnings- och ersättningssystem Detaljerad uppdelning av patienter i grupper och subgrupper Framtagande av definitioner och mätmetoder för respektive grupp Patientrelevanta hälsoutfall och andra nyckeltal Algoritmer för att identifiera vilka aktiviteter som hör till vårdprocess Algoritmer för justering av mätresultat utifrån behandlade patienters förutsättningar Rekommendationer kring fokus på ansvarsutkrävning (utöver hälsa och kostnader) Regelböcker för uppföljnings- och ersättningssystem Rapporteringsanvisningar Algoritmer Benchmarkingrapporter och vetenskapliga publikationer Principer och nivåer för ersättning

13 genom att kombinera datakällor med regelböcker möjliggörs värdebaserad uppföljning Genom att kombinera olika datakällor och Sveus regelböcker kan vi följa upp t ex: Landsting PAS PAS PAS Kvalitetsregister Quality Quality registries registries Försäkringskassan SCB Tjänsteplattform Regelböcker uppföljning SVEUS Landsting n Regelböcker ersättning GUI/XML Beställar organisation n Vilka patienter behandlade vi? Medicinska och demografiska förutsättningar Hur behandlade vi dem? Följsamhet till riktlinjer Kostnader Vad uppnådde vi? Hälsoutfall Behandlingstid mm.. Hur förhåller sig vår resursåtgång och våra resultat till andra? Givet vår patientgrupps förutsättningar

14 samt intelligent ansvarsutkrävning Genom att kombinera olika datakällor och Sveus regelböcker.. Möjliggörs ansvarsutkrävning Landsting PAS PAS PAS Kvalitetsregister Quality Quality registries registries Försäkringskassan SCB Tjänsteplattform Regelböcker uppföljning SVEUS Landsting n Regelböcker ersättning GUI/XML Beställar organisation n Värdebaserade ersättningsystem med syfte att Möjliggöra (inte hindra) till innovation och ökat patientvärde Stimulera till innovation och ökat patientvärde T.ex. vårdepisodersättningssystem.. Prestationsuppföljning från ledning med fokuserar på värde Publicering av data

15 Djupdykning vårdepisodersättningssystem Vårdprocess Vårdkontakt Vårdkontakt pga komplikation 1) Paketpris inkl. komplikationsgaranti 2) Individjustering 3) Resultatjustering

16 Hur hänger allt ihop? Internationellt Organisation Syfte/roll Samordnar hälsoutfallsmått internationellt >20 nyckeltal/patientgrupp: Riskfaktorer, utfall Benchmarking internationell Behov av samordning Nationellt Vårdgivare Värdebaserad ledning och styrning i Sverige >40 nyckeltal/patientgrupp Riskfaktorer, utfall, kostnader, process Uppföljning över vårdgivargränser Case-mixjustering Benchmarking inom Sverige (Skandinavien?) Bedriva värdebaserad vård >100 mått Utfall, kostnader, process Möjlighet att följa vården mellan vårdgivare Samma patientgrupper & utfallsmått Samma patientgrupper & nyckeltal

17 Djupdykning exempel på utmaningar i arbetet Att definiera patientrelevanta hälsoutfall Att identifiera vilka vårdkontakter som är relaterade till en vårdepisod Gruppering via algoritmer (Sveus) Gruppering via vårdgivarens inmatning (Hälsoärende/process-ID) I framtiden behövs en kombination Att kostnadssätta vårdepisoden i uppföljningssystemet (granularitet vs jämförbarhet) Antal enheter (tex antal läkarbesök, sköterskebesk, vårddygn etc.) DRG-poäng (Socialstyrelsen eller lokala) KPP (genomsnittligt i landet eller faktiskt per vårdkontakt) Att sambearbeta data mellan vårdgivare och myndigheter Sekretessgränser mellan vårdgivare (löses förhoppningsvis genom SOU 2011:13) Sekretessgränser mellan sjukvårdshuvudmän och Försäkringskassan respektive SCB (löses förhoppningsvis genom ändrade förordningar, alternativt aggregerad data)

18 Sveus Tidsplan Arbetsplan, fullteam Arbetsplan, halvteam (lägre kapacitet) Osäkerhet (datakvalitet/synk.) Aktivitet j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d j f m Förstudie Förberedande data mgmt 1) Höft/knä v. 2 2) Rygg v. 2 3) Förlossning 4) Obesitaskirurgi 5) Stroke 6) Diabetes 7) Osteoporos 8) Bröstcancer 9) Driftsättning 10) Sjukskrivning & socioekonomi 11) Övergång i förvaltning 12) Vårdområdesanalys OUT 24/

19 Sveus övergång i förvaltning Sveus planerat att övergå i förvaltningsorganisation under 2016 Projektgrupp med deltagande landsting leds av Anneth Lundahl i Västra Götalandsregionen Exempel på delar i uppdragsbeskrivningen: Fortsatt gemensam förvaltning och utveckling Harmonisering med andra nationella och lokala funktioner Fortsatt nära samverkan med professionen och patientföreningar Nya diagnosområden ska kunna tillkomma över tid Fler landsting ska kunna tillkomma över tid 19

20 Agenda Utmaningar med sjukvårdens lednings- och styrsystem Hur kan Sveus möjliggöra värdebaserad ledning och styrning? Inblick i Sveus arbete till dags dato Förlossning (pågående utvecklingsarbete) Ryggkirurgi (ersättningssystem i drift i Stockholm) Sammanfattning och vision för framtiden 20

21 Förlossning Utvecklings- och referensgruppens sammansättning Utvecklingsgrupp Person Organisation Roll Isis Amer-Wåhlin SLL Projektledare/koordinatorer Johan Mesterton IVBAR Projektledare/koordinatorer Niclas Grahm IVBAR Projektledare/koordinatorer Marianne Weichselbraun SBF Specialitetsförening Olof Stephansson Graviditetsregistret Kvalitetsregister Stellan Håkansson SNQ Kvalitetsregister Mats Fernström SoS Kompetens inom DRG/ersättningssystem Sissel Saltvedt SLL/SFOG Landstingsrepresentant/specialitetsförening Lars Ladfors VGR/SFOG Landstingsrepresentant/specialitetsförening Monica Lilja Region Skåne Landstingsrepresentant Lena Bäck Jämtland Landstingsrepresentant Elena Bräne SLL Landstingsrepresentant Meg Wigmo LiÖ Landstingsrepresentant Anna Ekenberg Abreu LUL Landstingsrepresentant Referensgrupp Person Organisation Roll Boubou Hallberg BLF Specialitetsföreningar Anette Hein SFAI Specialitetsföreningar Karin Gottvall MFR Nationellt register Karin Pihl SFOG Kodningsexpert Karin Källen MFR/PRS Epidemiologi/statistik Lis Munk Vårdförbundet Kvalitetsindikatorer Catharina Zätterström SBF Samordningsbarnmorska SLL Elisabeth Storck Lindholm SFOG Riks-MÖL

22 Förlossning Inblick i arbetet Arbetsmaterial Förlossningsvården..Översikt.och. patientgrupper.. Arbetsmaterial Även%andel%infektioner%varierar% Lägst andel infektioner i Linköping, Falun och Östersund PRELIMINÄR Översikt (Sverige) Volym Antal (tusen) Modul 6 Förtidsbörd 5 Primärvård Specialiserad vård Sjukvårdskostnader SEK (miljarder) 2012 Arbetsmaterial 3.1 Hur$ser$vårdkedjan$ut$idag?$ Typiska karaktäristika Utveckling volym Antal (tusen) Mödrahälsovård Flerbörd Förlossningstillfälle Förhöjd risk för kejsarsnitt Eftervård och lång vårdtid Omföderskor utan 2 tidigare kejsarsnitt Spec-MVC 1 Stor risk för neonatalvård Förhöjd risk för kejsarsnitt Patientgrupper Mödrahälsovårdsbesök inkl. ultraljud 4 Ej huvudbjudning (moduler) Omföderskor med 3 tidigare kejsarsnitt Barnavårdscentral Förhöjd risk för kejsarsnitt Efterbesök MHV Arbetsmaterial Gruppen med lägst förväntade kostnader och komplikationsrisk Återbesök/- Förlossning BB inläggningar % 111 Majoriteten av komplikationer och resurser är kända vid 12 v efter förlossningen Utvalda'nyckeltal'för'dagens'presentation' Förstföderskor Akut Längre vårdtid och högre risk för Intensivvård antenatalvård komplikationer än omföderskor Svenskt neonatalt Behandlingsmetoder kvalitetsregister Neonatalvård samlar in data kring Källa: Patientadministrativa system, SKLs KPP-databas och Medicinska födelseregistret resurser och utfall 1 Förlossningssätt Vårdepisodens fas Vårdaktivitet i inom neonatalvården normal -förloppet Vårdaktivitet som avviker Organisation av MHV från normal -förloppet Hälsoutfall/PUOHs och möjlighet att följa den skiljer sig mellan landsting 2 Bristningar 3 4 Infektioner Blödningar 5 APGAR<7 vid 5 min Resursåtgång/kostnader 6 Vårdtid vid förlossningstillfället 7 Antal återbesök inom 12v Andel infektioner, Procent Andel infektioner per vårdgivare och avvikelse från övriga vårdgivare Procent, 2011 och ,3 5,2 5,2 5,4 5,4 6 4,7 4,4 4,6 4,4 4,4 4,5 4,3 4,6 4,4 4,5 4,6 4,4 4,6 4,7 5,0 4,7 4,9 4,2 4,5 4,5 4,4 4,4 4,6 4,4 3,9 4,1 4,4 4,4 3,9 4,0 3,3 3,4 4 2,9 Sammanfattande)bild)av)metoder)och)resurser) 2,5 2,8 2 JLL ÖST LIO LIN LIO NOR Kejsarsnitt Avvikelse* LTD FAL LUL AKA RS HEL Instrumentell vaginal Avvikelse* RS KRI RS SUS RS YST SLL BBS Arbetsmaterial Icke-instrumentell Avvikelse* Avvikelse från övriga 0 JLL ÖST -0,5-0,2 0,5 0,0 0,2 vårdgivare, LIO LIN -1,0 0,5-0,2-0,4 Log-odds LIO NOR -0,2 0,0-0,2 Möjligt -1 LTD FAL Sammanfattande)bild)av)hälsoutfall) - 0,4-0,3 samband LUL AKA - 0,2 0,0-0,3 1,4 mellan RS HEL 0,0 0,2-0,0-0,5 vårdtid och RS KRI - 0,3-0,5 Not: Justerat RS för SUS ålder, BMI, född -0,2 utanför EU, prematuritet, flerbörd, 0,0 fosterläge, tidigare - - Observerat återbesök? kejsarsnitt, RS förstföderska, YST komplikationer 0,3 under graviditeten och 0,2 Bristning samsjuklighet. -0,3 Infektion Blödning -1,0 APGAR<7, 5min Predicerat Infektion definierat SLL BBS som kod N71, O859, N30, O862, O860, O863, Avvikelse* O864, O868 eller - Avvikelse* -0,4 Avvikelse* -0,2 Avvikelse* Y959 inom SLL 84 dagar DAN från inskrivning förlossning. 95 % K.I. 0,4 - -0,2 0,2 Källa: Patientadministrativa SLL KSH system, SCB och MFR 0,0 0,3-0,2 0,0-0,2 SLL KSS JLL ÖST 0,2 0,3-0,3-0,4-0,5 SLL SÖD 0,3 LIO LIN 0,2-0,2-0,5 0,0-0,4 0,4 0,4 SLL SÖS 0,3 LIO NOR 0,0 0,4-0,2-0,5 0,5 VGR BOR -0,2 LTD FAL - 0,0-0,5 0,2-0,4 0,3 VGR NÄL - LUL AKA -0,2 0,2 0,0-0,20,5-0,5 0,3 VGR SKA -0,2 RS HEL 0,0 0,0-0,2 0,0 - - VGR SMÖL - RS -0,7 KRI -0,4 0,3-0,3-0,3 VGR SÖST -0,2 RS SUS -0,3 0,3 0,0 - -0,4 0,0 RS YST - -0,3 0,2 SLL BBS -0,2 *Avvikelse anges i log-odds SLL DAN 0,2-0,2 Källa: Patientadministrativa system, SLL Medicinska KSH födelseregistret, 0,0 SCB 0,6 0,0 SLL KSS 0,0 0,3 0,0 SLL SÖD - SLL SÖS 0,3-0,3-0,3 VGR BOR 0,3 - -0,4-0,2 VGR NÄL 0,0 0,2 0,0 VGR SKA 0,3 - -0,3 0,0 VGR SMÖL 0,0 0,0 0,3-0,5 VGR SÖST 0,2 0,2 0,0 *Avvikelse anges i log-odds Källa: Patientadministrativa system, Medicinska födelseregistret, SCB SLL DAN SLL KSH SLL KSS SLL SÖD SLL SÖS Vårdtid Dygn Arbetsmaterial VGR BOR VGR NÄL Återbesök Antal VGR SKA VGR SMÖL VGR SÖST LIO uppvisar en lägre frekvens av oönskade händelser. I SLL finns en tendens till något högre andel oönskade händelser.

23 Djupdykning uppföljningssystem - Överblick i sjukvårdssystemet Färger och symboler visar status patientgrupp och nyckeltalstyp

24 Förlossning Djupdykning uppföljningssystem - Överblick förlossningsvård Färger och symboler visar status för per nyckeltalsgrupp och vårdgivare

25 Förlossning Djupdykning uppföljningssystem - Analys av en enskild vårdgivare Jmf nyckeltal med andra vårdgivare och mitt förväntade värde

26 Djupdykning uppföljningssystem - Ett nyckeltal över tid Samt se utvecklingen över tid

27 Djupdykning uppföljningssystem - starta ett förbättringsprojekt Jag kan när som helst initiera ett förbättringsprojekt för ett eller flera nyckeltal och sedan följa utvecklingen över tid - Case-mixjusterat - Jämfört med andra

28 Djupdykning uppföljningssystem - Följ upp samtliga förbättringsprojekt En översikts-vy ger automatiserad uppföljning och överblick över samtliga förbättringsprojekt och deras status

29 Ryggkirurgi SLL Djupdykning ersättningssystem LIVE DEMO

30 Agenda Utmaningar med sjukvårdens lednings- och styrsystem Hur kan Sveus möjliggöra värdebaserad ledning och styrning? Inblick i Sveus arbete till dags dato Sammanfattning och vision för framtiden 30

31 Sammanfattning Framgångsfaktorer Nära samverkan mellan organisationer, professionsgrupper och patientföreningar Mod och uthållighet! Utmaningar Juridiska begränsningar i hur data får sambearbetas Tekniska begränsningar i hur data kan samlas in Behov av nationell samverkan 1. Definitioner av patientgrupper och några gemensamma nyckeltal 2. Införande av hälsoärende för att förstå vårdprocesser 3. Säkerställa att lagstiftning stödjer nödvändig analys (SOU 2011:13) 4. Investering i våra fantastiska KPP-systemen och harmonisering av dessa Vision Sjukvård med patienten i centrum på riktigt

32 Tack! Jonas Wohlin

www.vbhc.dk Konference om Værdi for Patienten Med Professor Michael E. Porter, Harvard Business School

www.vbhc.dk Konference om Værdi for Patienten Med Professor Michael E. Porter, Harvard Business School www.vbhc.dk Konference om Værdi for Patienten Med Professor Michael E. Porter, Harvard Business School Nationell samverkan för värdebaserad ersättning och uppföljning i hälso- och sjukvården National collaboration

Läs mer

Värdebaserad uppföljning av strokevård analys från framtagande av nya uppföljningssystem

Värdebaserad uppföljning av strokevård analys från framtagande av nya uppföljningssystem 2015-05 Värdebaserad uppföljning av strokevård analys från framtagande av nya uppföljningssystem Presentation av historiska resultat för att tydliggöra möjligheter och utmaningar i framtida uppföljning

Läs mer

Ersättning i sjukvården

Ersättning i sjukvården Ersättning i sjukvården MODELLER, EFFEKTER, REKOMMENDATIONER PETER LINDGREN SNS FÖRLAG Ersättning i sjukvården Modeller, effekter, rekommendationer peter lindgren sns förlag SNS Förlag Box 5629 114 86

Läs mer

öppna jämförelser 2013 Hälso- och sjukvård Jämförelser mellan landsting

öppna jämförelser 2013 Hälso- och sjukvård Jämförelser mellan landsting öppna jämförelser 2013 Hälso- och sjukvård Jämförelser mellan landsting Öppna jämförelser 2013 Hälso- och sjukvård JÄMFÖRELSER MELLAN LANDSTING Du får gärna citera rapportens texter eller diagram om du

Läs mer

Varför jämföra oss när vi vet att vi är bäst? Svensk hälso- och sjukvård i ett internationellt perspektiv. Peter Daneryd

Varför jämföra oss när vi vet att vi är bäst? Svensk hälso- och sjukvård i ett internationellt perspektiv. Peter Daneryd Varför jämföra oss när vi vet att vi är bäst? Svensk hälso- och sjukvård i ett internationellt perspektiv Peter Daneryd Forum för Health Policy Forum för Health Policy (FHP) är en politiskt oberoende

Läs mer

Satsningen på Nationella Kvalitetsregister

Satsningen på Nationella Kvalitetsregister PM 2013:1 Satsningen på Nationella Kvalitetsregister Tidiga iakttagelser av läget i satsningen 2013 Vårdanalys PM-serie Myndigheten för vårdanalys produkter redovisas i olika serier. Vårdanalys analyser,

Läs mer

Webrehab Sweden (Kvalitetsregister inom rehabiliteringsmedicin), NKR14-062

Webrehab Sweden (Kvalitetsregister inom rehabiliteringsmedicin), NKR14-062 Webrehab Sweden (Kvalitetsregister inom rehabiliteringsmedicin), NKR14-062 Webrehab Sweden (Kvalitetsregister inom rehabiliteringsmedicin) Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna

Läs mer

Nationella indikatorer för God vård. Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Nationella indikatorer för God vård. Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer Nationella indikatorer för God vård Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer Artikelnr 2009-11-5 Publicerad www.socialstyrelsen.se, november 2009

Läs mer

landstinget i jönköpings län

landstinget i jönköpings län landstinget i jönköpings län ÅRSREDOVISNING 2010 Årsredovisning 2010 Till landstingsfullmäktige 12 april 2011 Innehåll: Sidan 2: För ett bra liv i ett attraktivt län Sidan 9: Hälso- och sjukvård - Perspektiv:

Läs mer

Översyn av tillämpningen av befintliga riktlinjer och förslag till vårdprocess för obesitaskirurgi

Översyn av tillämpningen av befintliga riktlinjer och förslag till vårdprocess för obesitaskirurgi Avdelningen för somatisk specialistvård Rapport Specialiserad obesitasbehandling Översyn av tillämpningen av befintliga riktlinjer och förslag till vårdprocess för obesitaskirurgi 2010-02-22 Arbetsgrupp

Läs mer

användning av medicinteknik

användning av medicinteknik Rapport 2015:2 Mot en mer effektiv och jämlik användning av medicinteknik om nyttan med hälsoekonomiska Mot en bedömningar mer effektiv av och medicinteknik jämlik användning av medicinteknik om nyttan

Läs mer

Vårdval i primärvården. Jämförelse av uppdrag,

Vårdval i primärvården. Jämförelse av uppdrag, Vårdval i primärvården Jämförelse av uppdrag, ersättningsprinciper och kostnadsansvar Vårdval i primärvården Jämförelse av uppdrag, ersättningsprinciper och kostnadsansvar Upplysningar om innehållet:

Läs mer

PM 2013:3. Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården?

PM 2013:3. Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården? PM 2013:3 Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården? Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys ISBN: 978-91-87213-17-5 www.vardanalys.se

Läs mer

Behandlingsindikationer för tre ortopediska sjukdomsgrupper

Behandlingsindikationer för tre ortopediska sjukdomsgrupper Indikationer för behandling inom ortopedi Behandlingsindikationer för tre ortopediska sjukdomsgrupper Höft- och knäartros Ländryggens sjukdomar Menisk- och korsbandsskador Nationellt kompetenscentrum för

Läs mer

Årsredovisning för år 2011

Årsredovisning för år 2011 1(2) 2012-03-14 LK11-0636 Landstingets kansli Ekonomiavdelningen Landstingsstyrelsen Årsredovisning för år 2011 Landstingets utgångspunkt för styrning är att tillgängliga resurser används så att en god

Läs mer

Ersättningssystem för innovation. En studie av åtta projekt som utvecklar nya ersättningsmodeller inom vård och omsorg

Ersättningssystem för innovation. En studie av åtta projekt som utvecklar nya ersättningsmodeller inom vård och omsorg Ersättningssystem för innovation En studie av åtta projekt som utvecklar nya ersättningsmodeller inom vård och omsorg 1 Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 6 1. Bakgrund och upplägg... 10 LHC:s följeforskning...

Läs mer

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar 2014 2017 Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Tryck: Elanders 2014 Omslagsfoto: Johnér Artikelnr: S2014.005 Innehåll Därför

Läs mer

målområde 6 En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård

målområde 6 En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård Kunskapsunderlag till folkhälsopolitisk rapport 2005 målområde 6 En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Kunskapsunderlag till Folkhälsopolitisk rapport 2005 målområde

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

RiksSvikt (Nationellt Hjärtsviktregister), Q2-15-002

RiksSvikt (Nationellt Hjärtsviktregister), Q2-15-002 RiksSvikt (Nationellt Hjärtsviktregister), Q2-15-002 RiksSvikt (Nationellt Hjärtsviktregister) Steg 1 - Återkoppling till deltagande verksamheter Finns webbmodul för utdata som individuella kliniker kan

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

Utveckling och användning av kvalitetsindikatorer i Medicinskt Program Arbete

Utveckling och användning av kvalitetsindikatorer i Medicinskt Program Arbete Medicinskt Program Arbete / Kvalitetsutveckling Utveckling och användning av kvalitetsindikatorer i Stockholms läns landsting 2004 Utveckling och användning av kvalitetsindikatorer i Rapporten är framtagen

Läs mer

Styrning i vården genom uppföljning av indikatorer på kvalitet och effektivitet

Styrning i vården genom uppföljning av indikatorer på kvalitet och effektivitet ANDERS ANELL Styrning i vården genom uppföljning av indikatorer på kvalitet och effektivitet SKRIFTSERIE 2014:4 INSTITUTET FÖR EKONOMISK FORSKNING VID LUNDS UNIVERSITET FÖRORD Uppföljning av indikatorer

Läs mer

En jämförande studie mellan tre landsting före och efter vårdvalets införande i primärvården

En jämförande studie mellan tre landsting före och efter vårdvalets införande i primärvården Rapport 2013:1 Vem har vårdvalet gynnat? En jämförande studie mellan tre landsting före och efter vårdvalets införande i primärvården Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten

Läs mer

Varför kan inte doktorn komma? Problembild och lösningar för mer läkarnärvaro i de sköra äldres sjukvård

Varför kan inte doktorn komma? Problembild och lösningar för mer läkarnärvaro i de sköra äldres sjukvård Varför kan inte doktorn komma? Problembild och lösningar för mer läkarnärvaro i de sköra äldres sjukvård RAPPORT September 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Olle Högrell, utredare Sveriges läkarförbund Susann

Läs mer

Ekonomi på tvären. Ersättningsmodeller för samverkan en vägledning. Leading Health Care nr 1 2014

Ekonomi på tvären. Ersättningsmodeller för samverkan en vägledning. Leading Health Care nr 1 2014 & report Leading Health Care nr 1 2014 Ekonomi på tvären Ersättningsmodeller för samverkan en vägledning Författare: Karin Fernler, Anna Krohwinkel, Jon Rognes, Hans Winberg ISBN: 978-91-980169-1-8 Utgiven

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE INFORMATION KPP. Kostnad Per Patient. Kunskapsbaserad ledning av vården

GRUNDLÄGGANDE INFORMATION KPP. Kostnad Per Patient. Kunskapsbaserad ledning av vården GRUNDLÄGGANDE INFORMATION KPP Kostnad Per Patient Kunskapsbaserad ledning av vården Leif Lundstedt Statistiksektionen Sveriges Kommuner och Landsting Växjö 13 maj 2013 AGENDA - Vad är KPP och varför? -

Läs mer

riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22

riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22 riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD ett steg på vägen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. ISBN 978-91-86585-26-6 Artikelnr 2010-6-6 Omslagsfoto

Läs mer

Handbok för utveckling av indikatorer. För god vård och omsorg

Handbok för utveckling av indikatorer. För god vård och omsorg Handbok för utveckling av indikatorer För god vård och omsorg Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer