REVISORSEXAMEN Del I. November 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REVISORSEXAMEN Del I. November 2012"

Transkript

1 REVISORSEXAMEN Del I November 2012 Revisorsnämnden 2012

2 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 27 november 2012 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del I Krav för godkänt resultat: 75 poäng av 100 utan några särskilda krav på fördelning av poäng på olika uppgifter Regler Du ska skriva ditt tentandnummer på varje blad. Det är inte tillåtet ha kontakt med någon person eller använda Internet, e-post eller liknande för att söka kontakt med någon annan person. Det är inte tillåtet att använda Internet, e-post eller liknande för att söka efter information. Följs inte reglerna kan Revisorsnämnden avstå att rätta tentandens prov samt meddela tentandens handledare och arbetsgivare om det inträffade. Kontroll av tentandens dator kan göras såväl innan, som under och efter provet. Utformning av svar Du lämnar alltid dina svar i egenskap av godkänd revisor. Svarstexten ska vara självständigt skriven och utformad så att den besvarar frågan på ett koncist sätt. Svarstexten ska inte enbart bestå av inklippt text eller hänvisningar till annan text, såsom lagar, råd, rekommendationer och liknande. Du ska ange motiveringar och hänvisningar samt visa uträkningar. Du ska markera eventuella citat med kursiv stil och ange källa. Bedömning Bedömningen av svar, som ska lämnas på bifogade svarsblanketter eller RN:s USBminne, sker utifrån en svarsmall. Alternativa svar kan - beroende på motiveringar - också beaktas vid bedömningen. Svar på varje uppgift - eller deluppgift - bedöms enligt följande princip i exempelvis en fråga omfattande fyra poäng: Poängsättningen innebär följande: 4 p - Bra svar 3 p - Tillfredsställande svar 2 p - Vissa brister 1 p - Stora brister 0 p - Uteblivet eller felaktigt svar Sida 2 av 9

3 1 Chezzy AB Poäng Deluppgift Deluppgift Deluppgift Deluppgift Summa 26 2 Allias AB Poäng Deluppgift Deluppgift Deluppgift Deluppgift Summa 24 Lycka till! Sida 3 av 9

4 1. Chezzy AB (26 poäng) Bakgrund Chezzy AB (Chezzy) är franchisetagare i Sverige till en stor amerikansk kaffekedja, Chezzy Inc. Verksamheten är koncentrerad till Mälardalen och under våren 2012 invigdes i Eskilstuna bolagets tionde café. Utöver caféverksamhet bedriver bolaget catering i Stockholm och Uppsala i det helägda dotterbolaget Fuzzu AB (Fuzzu) och drift av personalrestauranger i ett annat dotterbolag. Samtliga dotterbolag är helägda. Ekonomisk information (Mkr) Koncernen Omsättning 22,9 15,7 18,3 Rörelseresultat 4,1 2,4 3,0 Balansomslutning 19,8 13,0 14,6 Soliditet 71 % 71 % 66 % Chezzy ägs av två privatpersoner som är mycket intresserade av mat och vin i allmänhet och kaffekultur i synnerhet. VD är Olav Wass och ekonomichef är Simone Örn. Räkenskapsår är kalenderår. Chezzy tillämpar BFNAR (ej K2) och har frivilligt upprättat en koncernårsredovisning för Din byrå är vald som revisor och du är utsedd till huvudansvarig sedan stämman Deluppgift 1.1 (6 poäng) För tre år sedan tecknade Chezzy AB ett avtal med Chezzy Inc för tiden 1 januari december I samband med att avtalet tecknades betalade Chezzy en startavgift för franchiserättigheten uppgående till en miljon US dollar. De löpande franchiseavgifterna faktureras kvartalsvis i förskott i US dollar. Under hösten 2012 fick Chezzy en möjlighet att omförhandla sitt avtal med goda villkor och ett nytt avtal tecknades med avtalstiden 1 januari december Ingen ny startavgift utgår. a) Vad innebär ett franchiseförhållande? b) Redogör för hur Chezzy ska redovisa de löpande franchiseavgifterna. c) Redogör för hur den startavgift som Chezzy betalat vid avtalets ingång ska redovisas över avtalsperioderna från 2009 till Deluppgift 1.2 (8 poäng) För att förenkla administrationen vill Chezzy under 2012 genomföra en fusion mellan Chezzy och dotterbolaget Fuzzu. I moderbolaget är aktierna i dotterbolaget bokförda till 5,2 Mkr. Den 1 januari 2012 uppgick tillgångarna i Fuzzu till 5,4 Mkr och skulderna till 4,2 Mkr varav 1,6 Mkr avser lån från moderbolaget. Vid registreringen av fusionen i maj 2012 uppgår årets resultat för Fuzzu till 1,0 Mkr. Ingen försäljning har skett mellan bolagen och det finns inga koncernmässiga justeringsposter. Sida 4 av 9

5 a) Beskriv principiellt hur fusionen ska redovisas. b) Beräkna fusionsdifferensen i moderbolaget och beskriv hur moderbolagets balansräkning påverkas på fusionsdagen. c) Beskriv hur fusionen påverkar redovisningen i koncernen. Deluppgift 1.3 (4 poäng) Du är nyvald som revisor 2012 och har tagit del av den revisionsberättelse som din företrädare avlämnat för år I revisionsberättelsen finns det en anmärkning avseende för sent inbetalda skatter och avgifter. Med anledning av detta har du särskilt fokuserat på att granska rutinerna för inbetalning av skatter och avgifter samt följt upp att inga förseningar inträffat under Kommer anmärkningen i föregående års revisionsberättelse att påverka den revisionsberättelse som du kommer att lämna för årsbokslutet 2012? Deluppgift 1.4 (8 poäng) Du har ett par revisorskollegor som vill rådgöra med dig eftersom de vet att du är mycket kompetent och har hög integritet. Även din pappa har en angelägen fråga till dig. a) En kollega har kommit på idén att kombinera saldoförfrågan med indrivning av kundfordringar. I förfrågningarna hade han tänkt lägga till att vi vill påpeka att skulden har förfallit till betalning varför betalning till bolaget ska ske inom 14 dagar. Sker inte detta kommer fordran att överlämnas till inkasso. Han tycker att detta är ett sätt att visa på nyttan med revision och flera av hans kunder har lämnat sitt bifall till idén. b) En annan revisorskollega har specialiserat sig på att upprätta resultat- och balansräkningsprognoser för nystartade verksamheter baserat på uppgifter från presumtiva kunder som ännu inte har anlitat er byrå som revisorer. Prognoserna ska bl a ligga till grund för låneansökningar och kapitalanskaffning. Tanken är att på detta sätt marknadsföra er byrå mot nystartade verksamheter och därigenom få nya revisionsuppdrag till byrån. c) Din pappa undrar om du skulle kunna ställa upp som styrelsesuppleant i det bolag där han är styrelseledamot för att kunna träda in i styrelsen om han får laga förfall. Din pappa hävdar att uppdraget endast kräver att ta del av verksamheten på en övergripande nivå och skulle inte innebära att du har något betydande affärsintresse i bolaget. Du har inga revisionskunder inom den aktuella branschen. Omsättningen uppgår till ca 100 Mkr och antalet anställda är 25 personer. Sida 5 av 9

6 a) Vilka råd bör du ge din kollega avseende indrivning av kundfordringar? b) Kan din kollega bistå verksamheter med prognoser och skulle du och din kollega kunna tacka ja till att bli valda revisorer i de verksamheter som din kollega lyckas få in som kunder? c) Kan du tacka ja till att bli styrelsesuppleant i det bolag där din pappa är styrelseledamot? Sida 6 av 9

7 2. Allias AB (24 poäng) Bakgrund Allias AB (Allias) är ett bolag inom verkstadsindustrin. Bolaget tillverkar truckar för inomhus- och utomhusbruk samt tillhandahåller även service och reservdelar. Allias har ett tiotal helägda dotterbolag i Sverige och övriga Norden. Allias är noterat på NGM Equity sedan 2003 och har ett spritt ägande sedan grundaren avyttrat sina andelar. Ekonomisk information Koncernen (Mkr) Omsättning Rörelseresultat Balansomslutning Soliditet 75 % 71 % 66 % Räkenskapsår är kalenderår och Allias tillämpar IFRS i koncernen och RFR i moderbolaget. VD är Hansi Kjellman och ekonomichef är Åsa Kravill. En annan byrå var revisorer t o m årsstämman 2012 då din byrå valdes och du blev utsedd till huvudansvarig revisor. Deluppgift 2.1 (6 poäng) Ett av Allias dotterbolag har en kassagenererande enhet i Sverige som omfattar flera olika tillgångar som samverkar för att skapa kassaflöden inom enheten. Bokförda värden i koncernredovisningen avseende den kassagenererande enheten uppgår till 50 Mkr fördelade på maskiner 30 Mkr, inventarier 10 Mkr samt goodwill 10 Mkr. Vid prövning av värdet för den kassagenererande enheten uppgår återvinningsvärdet enbart till 20 Mkr. a) Redogör för vilket nedskrivningsbehov som finns och hur det ska fördelas på tillgångarna i den kassaflödesgenererande enheten samt ange de nya redovisade värdena för respektive tillgång. b) Två år efter nedskrivningarna har verksamhetens resultat och framtidsutsikter ändrats och det beräknade återvinningsvärdet uppgår till 45 Mkr. Du får frågan om det går att återföra hela det nedskrivna beloppet. Deluppgift 2.2 (6 poäng) Allias har funderat på att utöka sin verksamhet genom förvärv. Allias har fått ett erbjudande om att köpa 51 % av andelarna i vad som bedöms vara en lämplig förvärvskandidat. Ekonomichefen Åsa har enbart erfarenhet av att genomföra förvärv av Sida 7 av 9

8 100 % av andelarna i andra bolag och är osäker på hur man bör beakta redovisning av goodwill vid förvärv av andelar där ett annat bolag får ett innehav utan bestämmande inflytande. Åsa har förstått att det finns flera alternativa sätt att redovisa goodwill på. a) Hur kan goodwill hänförlig till förvärvet av 51 % av andelarna redovisas? Redogör för de alternativa sätten. b) Ge tre exempel på skillnader mellan olika alternativ med avseende på effekt i koncernens balans- och resultaträkning vid förvärv av bolag där någon annan har ett ickebestämmande inflytande. Deluppgift 2.3 (6 poäng) Det du har kunnat ta del av i bolagsstyrningsrapporten från föregående år om intern kontroll stämmer inte överens med vad du faktiskt har iakttagit under din första tid som revisor i bolaget. Du har hunnit konstatera att det finns stora brister i den interna kontrollen. Du har bland annat konstaterat att ekonomihandbok och gemensamma rutiner saknas vilket innebär att resultat och ställning är mycket svårt att följa. Ekonomichefen verkar inte speciellt bekymrad när du påpekar detta. Det fungerade ju bra för den förre revisorn påpekar hon med en skarp antydan om att duger det inte så kan de väl byta revisor igen. Även om ni har en överenskommelse om arvodet, som är bekräftad genom uppdragsbrevet, ifrågasätter hon alla fakturor och är inte beredd att betala för extratjänster, inte ens lagstadgade tilläggsuppdrag. Vilka åtgärder bör du vidta med anledning av: a) ekonomichefens kommentarer och agerande och b) dina synpunkter på de av dig observerade bristerna i bolagets interna kontroll? Deluppgift 2.4 (6 poäng) Du har fått en fråga från ditt team avseende vilka bolag som måste ha revisionsutskott och om det finns det några skillnader i revisorns årliga rapportering till revisionsutskottet om bolaget frivilligt har inrättat ett sådant utskott. Du har även fått en fråga från ekonomichefen i bolaget angående konsultarvoden till styrelsemedlemmar. På förslag av ersättningskommittén har styrelsens ordförande under våren 2012 fått 500 tkr i konsultarvode, utöver det av stämman beslutade styrelsearvodet, för merarbete som han lagt ned vid rekrytering av en ny VD. Det diskuteras även att en annan ledamot ska få ett större konsultarvode utöver överenskommen ersättning för styrelsearbetet. Arbetet kommer att utföras under Denne ledamot kommer att avgå i samband med stämman 2013 och arvodet kommer att betalas ut efter detta för att inte utgöra avsteg från de tidigare beslutade ersättningsprinciperna. Bolagets ekonomichef vill veta om detta är korrekt och hur det ska hanteras under 2012 respektive Sida 8 av 9

9 a) Besvara teamets fråga om revisionsutskott. b) Är konsultarvodena korrekt hanterade enligt ABL? c) Hur ska ersättningarna redovisas och upplysas om i årsredovisningen 2012 och på årsstämman 2013? Sida 9 av 9

REVISORSEXAMEN Del II

REVISORSEXAMEN Del II REVISORSEXAMEN Del II November 2011 Revisorsnämnden 2011 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 30 november 2011 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del II Krav för godkänt resultat: 75 poäng av 100

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del II

REVISORSEXAMEN Del II REVISORSEXAMEN Del II Maj 2012 Revisorsnämnden 2012 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 23 maj 2012 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del II Krav för godkänt resultat: 75 poäng av 100 utan några

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del II

REVISORSEXAMEN Del II REVISORSEXAMEN Del II Maj 2015 Revisorsnämnden 2015 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 27 Maj 2015 Skrivtid: Krav för godkänt resultat: 2 x 6,0 timmar, varav 6,0 timmar för del II 90 poäng av 150 utan några

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del II

REVISORSEXAMEN Del II REVISORSEXAMEN Del II Maj 2014 Revisorsnämnden 2014 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 27 maj 2014 Skrivtid: Krav för godkänt resultat: 2 x 6,0 timmar, varav 6,0 timmar för del II 90 poäng av 150 utan några

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del II

REVISORSEXAMEN Del II REVISORSEXAMEN Del II December 2010 Revisorsnämnden 2010 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 1 december 2010 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del II Krav för godkänt resultat: 75 poäng av 100 utan

Läs mer

HÖGRE REVISORSEXAMEN Del I

HÖGRE REVISORSEXAMEN Del I HÖGRE REVISORSEXAMEN Del I November 2010 Revisorsnämnden 2010 HÖGRE REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 30 november 2010 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del I Krav för godkänt resultat: 75 poäng

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del I. Maj 2004. Revisorsnämnden

REVISORSEXAMEN Del I. Maj 2004. Revisorsnämnden REVISORSEXAMEN Del I Maj 2004 Revisorsnämnden REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 24-25 maj 2004 Skrivtid: 2 x 4 timmar, varav 4 timmar för del I Hjälpmedel: Alla hjälpmedel är tillåtna förutom kontakt med andra

Läs mer

HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II

HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II Maj 2009 Revisorsnämnden 2009 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 28 maj 2009 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del II Krav för godkänt resultat: 75 poäng av 100 utan

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del I December 2005

REVISORSEXAMEN Del I December 2005 REVISORSEXAMEN Del I December 2005 Revisorsnämnden REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 5-6 december 2005 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del I Hjälpmedel: Alla hjälpmedel är tillåtna förutom kontakt

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del II Maj 2003

REVISORSEXAMEN Del II Maj 2003 REVISORSEXAMEN Del II Maj 2003 Revisorsnämnden REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 20 maj 2003 Skrivtid: 2 x 4 timmar, varav 4 timmar för del II Hjälpmedel: Alla hjälpmedel är tillåtna förutom kontakt med andra

Läs mer

Rättningskommentarer Revisorsexamen våren 2010

Rättningskommentarer Revisorsexamen våren 2010 Rättningskommentarer Revisorsexamen våren 2010 1.1 4,8 80 6 Uppgiften behandlar två frågor från nytillträdda ägare tillika ny styrelse: Kan upplysningar om bolagets verksamhet lämnas till enskilda aktieägare

Läs mer

Maj 2008. REVISORSEXAMEN Svarsmall

Maj 2008. REVISORSEXAMEN Svarsmall Maj 2008 REVISORSEXAMEN small small, Revisorsexamen, maj 2008 Deluppgift 1.1 a. Vägledning finns i BFNAR 2001:3 Redovisning av materiella anläggningstillgångar. Kommentarer till 2007 års anskaffningar:

Läs mer

Samlingsvolym, miniräknare, dator och böcker om så önskas. Telefon, internetuppkoppling eller annan extern kommunikation är inte tillåten.

Samlingsvolym, miniräknare, dator och böcker om så önskas. Telefon, internetuppkoppling eller annan extern kommunikation är inte tillåten. 1 FAR AKADEMIS KUNSKAPSTEST 4 DECEMBER 2014 KL. 10.00 17.00 Hjälpmedel: Svarssätt: Samlingsvolym, miniräknare, dator och böcker om så önskas. Telefon, internetuppkoppling eller annan extern kommunikation

Läs mer

Vägen till examen. en resa varje revisor måste göra. 20 Balans. Balans Fokus: revisorsprovet. Revisorsprovet är inte vilken tenta som helst.

Vägen till examen. en resa varje revisor måste göra. 20 Balans. Balans Fokus: revisorsprovet. Revisorsprovet är inte vilken tenta som helst. Balans Fokus: revisorsprovet Vägen till examen en resa varje revisor måste göra Revisorsprovet är inte vilken tenta som helst. Att vara väl förberedd är ett måste för att det ska gå vägen, men knappast

Läs mer

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6 Ändra aktiebolag 1 Innehållsförteckning Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3 Företagsnamnet... 4 Bolagsordningen... 6 Styrelsen och verkställande direktören... 8 Revisorer...10 Adress...12 Fondemission...14

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

SVARSMALL. HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II

SVARSMALL. HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II SVARSMALL HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II November 2012 Revisorsnämnden 2012 Deluppgift 3.1 a) En revisionsberättelse med en anmärkning avseende att skatter och avgifter inte har betalats i tid enligt 9 kap

Läs mer

Rättningsmall utvald del för offentliggörande

Rättningsmall utvald del för offentliggörande Rättningsmall utvald del för offentliggörande FARs och SRFs Redovisningskonsultexamen 24 februari 2014 Tentamensdatum 26 november 2013 Hjälpmedel: Svarssätt: Poäng: Reko-boken 2013, FARs Samlingsvolym

Läs mer

Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 kronor för privata aktiebolag och lägst 500 000 kronor för publika aktiebolag.

Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 kronor för privata aktiebolag och lägst 500 000 kronor för publika aktiebolag. Vad du behöver veta när du startar ett aktiebolag. Innehållsförteckning Sid Kort om aktiebolag 2-3 Styrelse och VD 4 Revisor 5 Bolagets namn 6 Årsredovisning och revisionsberättelse 7 Så här bildas ett

Läs mer

b. Kundsaldoförfrågan är ett sätt att inhämta revisionsbevis genom externa bekräftelser, vilka behandlas i ISA 505.

b. Kundsaldoförfrågan är ett sätt att inhämta revisionsbevis genom externa bekräftelser, vilka behandlas i ISA 505. 1 FAR AKADEMIS KUNSKAPSTEST2014 SVARSMALL, FÖRSLAG TILL SVAR Fråga 1 REVISION (22 p) Svarsförslag a. Existens. Ett erhållet svar på en kundsaldoförfrågan är ett revisionsbevis på att fordran de facto finns

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar REVISIONSHANDBOK Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar Innehållsförteckning Inledning...1 1. Revisionsuppdraget och revisionens grunder...2 1.1 Revisionsuppdraget...2

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14

Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14 Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14 D 14 1 Inledning Sedan Revisorsnämnden (RN) tagit del av uppgifter i bl.a. media rörande ett aktiebolag, här benämnt elbolaget eller bolaget, beslutade myndigheten att ställa

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(31) 2013-02-20 Dnr 2012-1667 Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Revisorsnämnden (RN) överlämnar härmed årsredovisningen för räkenskapsåret

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

Dnr 2005-1705 2006-04-27 D 16/06

Dnr 2005-1705 2006-04-27 D 16/06 Dnr 2005-1705 2006-04-27 D 16/06 D 16/06 1 Inledning Genom systematisk och uppsökande tillsyn (SUT) informerar sig Revisorsnämnden (RN) om kvaliteten i revisorers och revisionsbolags verksamhet. Som ett

Läs mer

FARs och SRFs Redovisningskonsultexamen 15 april 2015

FARs och SRFs Redovisningskonsultexamen 15 april 2015 Exempelsvar Utvald del för offentliggörande FARs och SRFs Redovisningskonsultexamen 15 april 2015 Hjälpmedel: Svarssätt: Vid digital inlämning; dator inte uppkopplad mot internet Miniräknare Böcker t ex

Läs mer