HÖGRE REVISORSEXAMEN Del I

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÖGRE REVISORSEXAMEN Del I"

Transkript

1 HÖGRE REVISORSEXAMEN Del I November 2011 Revisorsnämnden 2011

2 HÖGRE REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 29 november 2011 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del I Krav för godkänt resultat: 75 poäng av 100 utan några särskilda krav på fördelning av poäng på olika uppgifter Regler Du ska skriva ditt tentandnummer på varje blad. Det är inte tillåtet ha kontakt med någon person eller använda Internet, e-post eller liknande för att söka kontakt med någon annan person. Det är inte tillåtet att använda Internet, e-post eller liknande för att söka efter information. Följs inte reglerna kan Revisorsnämnden avstå att rätta tentandens prov samt meddela tentandens handledare och arbetsgivare om det inträffade. Kontroll av tentandens dator kan göras såväl innan, som under och efter provet. Utformning av svar Du lämnar alltid dina svar i egenskap av godkänd revisor. Svarstexten ska vara självständigt skriven och utformad så att den besvarar frågan på ett koncist sätt. Svarstexten ska inte enbart bestå av inklippt text eller hänvisningar till annan text, såsom lagar, råd, rekommendationer och liknande. Du ska ange motiveringar och hänvisningar samt visa uträkningar. Du ska markera eventuella citat med kursiv stil och ange källa. Bedömning Bedömningen av svar, som ska lämnas på bifogade svarsblanketter eller RN:s USBminne, sker utifrån en svarsmall. Alternativa svar kan - beroende på motiveringar - också beaktas vid bedömningen. Svar på varje uppgift - eller deluppgift - bedöms enligt följande princip i exempelvis en fråga omfattande fyra poäng: Poängsättningen innebär följande: 4 p - Bra svar 3 p - Tillfredsställande svar 2 p - Vissa brister 1 p - Stora brister 0 p - Uteblivet eller felaktigt svar Sida 2 av 8

3 1 Fru Rut och Herr Rot AB Poäng Deluppgift Deluppgift Deluppgift Deluppgift Summa 24 2 Gnomes Inc AB Poäng Deluppgift Deluppgift Deluppgift Deluppgift Summa 26 Lycka till! Sida 3 av 8

4 1. Fru Rut & Herr Rot AB (24 poäng) Bakgrund Fru Rut & Herr Rot AB (Frot) startade sin rörelse när det blev möjligt för privata aktörer att bedriva verksamhet inom vård och omsorg. Verksamheten omfattar sjukvård och hemservice, inklusive hantverkshjälp. Verksamheten har utvecklats väl och under 2009 beslöt styrelsen att vidga ägandet genom att genomföra en börsintroduktion på NGM Equity. Största ägare före introduktionen var ett private equity bolag. Det finns för närvarande ett hårt tryck på marknaden avseende erfaren arbetskraft och bolagets ledning funderar på olika incitamentsprogram för de anställda. Räkenskapsår är kalenderår och bolaget tillämpar IFRS i koncernredovisningen respektive RFR 2 i moderbolaget. Ragnar Venn är VD och Anna-Lisa Löfgren är ekonomichef. Du blev vald till revisor på stämman Ekonomisk information (Mkr) Omsättning 273,3 171,0 133,6 Resultat efter skatt 20,8 16,2 6,2 Balansomslutning 84,8 62,6 40,7 Soliditet 30 % 29 % 22 % Deluppgift 1.1 (6 poäng) Du är nyvald revisor i Frot och 2011 är det första räkenskapsåret för vilket du som revisor kommer att avlämna revisionsberättelse. Hur påverkas din revision och utformningen av din revisionsberättelse för 2011 av att du inte har varit revisor i bolaget under tidigare år? Deluppgift 1.2 (8 poäng) För att motivera personalen att stanna kvar i verksamheten vill bolaget ge ut ett optionsprogram, med så kallade syntetiska optioner, riktat till de anställda. Tilldelning av optionerna gjordes utan vederlag den 1 januari 2011 och för att ha rätt till att utnyttja optionerna måste personalen fortfarande vara kvar i anställning den 31 december 2013 (intjänandetidpunkten). Den 1 januari 2014 erhåller de som deltar i programmet värdet av optionerna i kontanter. Sida 4 av 8

5 Nedanstående antaganden har gjorts avseende verkligt värde på optionsprogrammet. Tidpunkt Verkligt värde (Mkr) Tilldelning 22,5 31 december ,0 31 december ,0 31 december ,5 Hur och med vilka belopp ska optionsprogrammet redovisas i balans- och resultaträkningen vid varje bokslutstillfälle under förutsättning av att samtliga anställda är kvar i verksamheten? Bortse från skatt och sociala avgifter. Deluppgift 1.3 (6 poäng) I samband med den löpande granskningen under hösten 2011 gör dina medarbetare kontoanalyser och tar stickprov på ett antal verifikationer. Bland annat görs en uppföljning mot bolagets attestordning och attestinstruktioner. Det framkommer att det var länge sedan dessa uppdaterades, att personer som slutat fortfarande finns med och att personer som anställts för mer än två år sedan ännu inte är upptagna i instruktionen eller attestordningen. Det är därför inte möjligt att kontrollera om någon medarbetare överskridit sina befogenheter. Bland de verifikat och underlag som uppmärksammades i granskningen fanns en faktura avseende en 24-timmars kryssningsresa. Resenärer var en av Frots säljare och en av Landstingets upphandlingsansvariga, båda med respektive. Underliggande verifikat avsåg bland annat. en femrätters middag i en av fartygets exklusivare restauranger, en barnota samt kvitto från fartygets tax free-butik. Vidare fanns en debitering för ett konferensrum med förfriskningar dagtid. Som skäl för resan angavs förhandlingar om kommande projekt och hela kostnaden har bokförts som marknadsföring. Vilka problem identifierar du och vilka åtgärder bör du vidta i din revision med anledning av ovanstående iakttagelser? Deluppgift 1.4 (4 poäng) En av styrelseledamöterna i Frot, Diana Nilsson, har frågat om hon kan fakturera sitt styrelsearvode från sitt eget bolag. Ekonomichefen är osäker och bollar frågan vidare till dig och undrar om det är något särskilt man ska tänka på i sådant fall. Kan Diana faktura sitt styrelsearvode från eget bolag och i så fall under vilka förutsättningar? Sida 5 av 8

6 2. Gnomes Inc AB (26 poäng) Bakgrund Gnomes Inc AB (Gnomes) är en global tillverkare av trädgårdstomtar i olika modeller och för olika årstider. Gnomes säljer till fristående återförsäljare, som t ex Bauhaus. Bolaget är sedan tre år noterat på NGM Equity. Koncernen består av moderbolaget och ett dotterbolag i vilket administrationen och IT sköts. Moderbolaget äger dessutom andelar i ett antal bolag som de samarbetar med. Gnomes innehav i dessa bolag uppgår normalt till 30 % till 40 % vilket innebär ett betydande, men inte bestämmande, inflytande. Den största ägaren i Gnomes är styrelsens ordförande som äger strax över 10 % av aktierna och rösterna. I övrigt ägs Gnomes främst av småsparare vilket innebär att ägarspridningen är stor. Räkenskapsår är lika med kalenderår och Gnomes tillämpar IFRS i koncernredovisningen och RFR 2 i moderbolaget. VD är Peter Nisse och ekonomichef är Lucia Klenet. Du är vald revisor sedan årsstämman Ekonomisk information (Mkr) koncernen Omsättning 263,4 245,8 210,0 Resultat efter skatt 23,5 11,5 13,5 Balansomslutning 179,3 180,1 166,7 Soliditet 43 % 38 % 41 % Deluppgift 2.1 (8 poäng) Under de gångna åren har allt fler återförsäljare efterfrågat varulager på konsignation. En av dina medarbetare undrar hur detta kan påverka verksamheten och ställer ett antal frågor till dig. Förklara för din medarbetare a) Vad är ett konsignationslager? b) Vilka är fördelarna med ett konsignationslager för återförsäljarna respektive för Gnomes som leverantör? Sida 6 av 8

7 c) Hur ska Gnomes redovisa konsignationslager hos återförsäljare och när ska intäkt från konsignationsförsäljning redovisas hos Gnomes? d) Krävs särskilda upplysningar om konsignationslager i Gnomes årsredovisning? Deluppgift 2.2 (6 poäng) Gnomes eftersträvar en ägarandel kring % av sina samarbetspartners. Gnomes tycker att detta ger en större flexibilitet och att det gör att deras samarbetspartners inte faller in i någon form av falsk trygghet genom en koncerntillhörighet. Gnomes tillämpar kapitalandelsmetoden i koncernredovisningen. Det finns ett tiotal väsentliga enheter i koncernen över vilka Gnomes har betydande inflytande, men inte kontroll. En del av intressebolagen har valt andra revisorer än din byrå och Gnomes har inte möjlighet att aktivt påverka revisorsval i samtliga enheter. a) Vilken ansats bör du ha i koncernrevisionen med avseende på granskning av intressebolagen? b) Vilka granskningsåtgärder planerar du för? Deluppgift 2.3 (6 poäng) Lucia Klenet, ekonomichefen, vill ha hjälp av dig med följande frågeställningar: Gnomes AB har under första och andra kvartalet 2011 gjort nedskrivningar på några av sina andelar i intressebolag föranlett av att avkastningen inte varit tillfredsställande i dessa bolag. Under tredje kvartalet har ett flertal av bolagen dock återhämtat sig och Gnomes har reverserat nedskrivningarna för dessa bolag. Gnomes har investerat i ett i hög grad egenutvecklat system för distribution och rapportering. Utgifterna har kostnadsförts löpande under första och andra kvartalet Först under tredje kvartalet blev man medveten om storleken på den egna investeringen och då aktiverades samtliga nedlagda kostnader för utveckling som lagts ned från projektets start i januari. Gnomes ekonomichef hävdar att kostnaderna är lägre än återvinningsvärdet på det egenutvecklade systemet. a) Är det förenligt med god redovisningssed att reversera nedskrivningar av bokfört värde på intressebolagsinnehav i moderbolagets redovisning? b) Kan Gnomes under tredje kvartalet aktivera utgifter som redovisades som kostnader i koncernen under första och andra kvartalet? Sida 7 av 8

8 Deluppgift 2.4 (6 poäng) Du ställs inför två olika situationer där du måste ta ställning till om de är förenliga med god revisionssed: Utan din vetskap har dina föräldrar under hela din uppväxt investerat i aktier i Gnomes och innehavet har hunnit bli ansenligt. Att be dem sälja innehavet skulle förstöra er relation för lång tid framåt. Din byrå har som ett särskilt uppdrag sedan länge hjälpt till med att upprätta deklarationerna för bolagen i Gnomes-koncernen. Som en extra service har din byrå utan att ta ut något extra arvode - även upprättat deklarationerna för VD och den största ägaren som även är styrelsens ordförande. a) Kan du kvarstå som revisor med tanke på dina föräldrars aktieinnehav i Gnomes? b) Kan din byrå upprätta deklarationerna utan arvode för VD och styrelseordföranden i Gnomes? Sida 8 av 8

REVISORSEXAMEN Del I. November 2012

REVISORSEXAMEN Del I. November 2012 REVISORSEXAMEN Del I November 2012 Revisorsnämnden 2012 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 27 november 2012 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del I Krav för godkänt resultat: 75 poäng av 100 utan

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del II

REVISORSEXAMEN Del II REVISORSEXAMEN Del II Maj 2012 Revisorsnämnden 2012 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 23 maj 2012 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del II Krav för godkänt resultat: 75 poäng av 100 utan några

Läs mer

HÖGRE REVISORSEXAMEN Del I

HÖGRE REVISORSEXAMEN Del I HÖGRE REVISORSEXAMEN Del I November 2010 Revisorsnämnden 2010 HÖGRE REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 30 november 2010 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del I Krav för godkänt resultat: 75 poäng

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del II

REVISORSEXAMEN Del II REVISORSEXAMEN Del II November 2011 Revisorsnämnden 2011 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 30 november 2011 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del II Krav för godkänt resultat: 75 poäng av 100

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del I. November 2011

REVISORSEXAMEN Del I. November 2011 REVISORSEXAMEN Del I November 2011 Revisorsnämnden 2011 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 29 november 2011 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del I Krav för godkänt resultat: 75 poäng av 100 utan

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del II

REVISORSEXAMEN Del II REVISORSEXAMEN Del II Maj 2015 Revisorsnämnden 2015 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 27 Maj 2015 Skrivtid: Krav för godkänt resultat: 2 x 6,0 timmar, varav 6,0 timmar för del II 90 poäng av 150 utan några

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del II

REVISORSEXAMEN Del II REVISORSEXAMEN Del II Maj 2014 Revisorsnämnden 2014 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 27 maj 2014 Skrivtid: Krav för godkänt resultat: 2 x 6,0 timmar, varav 6,0 timmar för del II 90 poäng av 150 utan några

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del II

REVISORSEXAMEN Del II REVISORSEXAMEN Del II Maj 2011 Revisorsnämnden 2011 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 26 maj 2011 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del I Krav för godkänt resultat: 75 poäng av 100 utan några

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del II

REVISORSEXAMEN Del II REVISORSEXAMEN Del II December 2013 Revisorsnämnden 2013 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 4 december 2013 Skrivtid: Krav för godkänt resultat: 2 x 6,0 timmar, varav 6,0 timmar för del II 90 poäng av 150 utan

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del II

REVISORSEXAMEN Del II REVISORSEXAMEN Del II December 2010 Revisorsnämnden 2010 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 1 december 2010 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del II Krav för godkänt resultat: 75 poäng av 100 utan

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del II

REVISORSEXAMEN Del II REVISORSEXAMEN Del II Maj 2008 Revisorsnämnden 2008 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 27 maj 2008 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del II Hjälpmedel: Alla hjälpmedel är tillåtna förutom kontakt

Läs mer

HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II

HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II December 2007 2 HÖGRE REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 4-5 december 2007 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del II Hjälpmedel: Alla hjälpmedel är tillåtna förutom kontakt

Läs mer

HÖGRE REVISORSEXAMEN Del I

HÖGRE REVISORSEXAMEN Del I HÖGRE REVISORSEXAMEN Del I Maj 2008 Revisorsnämnden 2008 HÖGRE REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 26 maj 2008 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del I Hjälpmedel: Alla hjälpmedel är tillåtna förutom

Läs mer

HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II

HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II Maj 2009 Revisorsnämnden 2009 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 28 maj 2009 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del II Krav för godkänt resultat: 75 poäng av 100 utan

Läs mer

December 2008. REVISORSEXAMEN Del I

December 2008. REVISORSEXAMEN Del I December 2008 REVISORSEXAMEN Del I REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 1 december 2008 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del I Hjälpmedel: Alla hjälpmedel är tillåtna förutom kontakt med andra personer

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del II

REVISORSEXAMEN Del II REVISORSEXAMEN Del II Maj 2007 Revisorsnämnden 2007 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 28-29 maj 2007 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del II Hjälpmedel: Alla hjälpmedel är tillåtna förutom kontakt

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del I. Maj 2004. Revisorsnämnden

REVISORSEXAMEN Del I. Maj 2004. Revisorsnämnden REVISORSEXAMEN Del I Maj 2004 Revisorsnämnden REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 24-25 maj 2004 Skrivtid: 2 x 4 timmar, varav 4 timmar för del I Hjälpmedel: Alla hjälpmedel är tillåtna förutom kontakt med andra

Läs mer

REVISORSNÄMNDEN. HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II

REVISORSNÄMNDEN. HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II REVISORSNÄMNDEN HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II November 2002 HÖGRE REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 26-27 november 2002 Skrivtid: 2 x 4 timmar, varav 4 timmar för del II Hjälpmedel: Alla hjälpmedel är tillåtna

Läs mer

HÖGRE REVISORSEXAMEN Del I December 2005

HÖGRE REVISORSEXAMEN Del I December 2005 HÖGRE REVISORSEXAMEN Del I December 2005 Revisorsnämnden HÖGRE REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 6-7 december 2005 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del I Hjälpmedel: Alla hjälpmedel är tillåtna

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del II December 2005

REVISORSEXAMEN Del II December 2005 REVISORSEXAMEN Del II December 2005 Revisorsnämnden REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 5-6 december 2005 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del II Hjälpmedel: Alla hjälpmedel är tillåtna förutom

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del I December 2005

REVISORSEXAMEN Del I December 2005 REVISORSEXAMEN Del I December 2005 Revisorsnämnden REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 5-6 december 2005 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del I Hjälpmedel: Alla hjälpmedel är tillåtna förutom kontakt

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del II Maj 2003

REVISORSEXAMEN Del II Maj 2003 REVISORSEXAMEN Del II Maj 2003 Revisorsnämnden REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 20 maj 2003 Skrivtid: 2 x 4 timmar, varav 4 timmar för del II Hjälpmedel: Alla hjälpmedel är tillåtna förutom kontakt med andra

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del I. November 2004

REVISORSEXAMEN Del I. November 2004 REVISORSEXAMEN Del I November 2004 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 22-23 november 2004 Skrivtid: 2 x 4 timmar, varav 4 timmar för del I Hjälpmedel: Alla hjälpmedel är tillåtna förutom kontakt med andra personer

Läs mer

Rättningskommentarer Revisorsexamen våren 2010

Rättningskommentarer Revisorsexamen våren 2010 Rättningskommentarer Revisorsexamen våren 2010 1.1 4,8 80 6 Uppgiften behandlar två frågor från nytillträdda ägare tillika ny styrelse: Kan upplysningar om bolagets verksamhet lämnas till enskilda aktieägare

Läs mer

Far Akademis Kunskapstest 6 december 2011 kl. 10.00 17.00

Far Akademis Kunskapstest 6 december 2011 kl. 10.00 17.00 1 (6) Far Akademi Far Akademis Kunskapstest 6 december 2011 kl. 10.00 17.00 Hjälpmedel: Samlingsvolym, miniräknare, dator och böcker om så önskas. Telefon, internetuppkoppling eller annan extern kommunikation

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Gällande från 1 februari 2010 Denna skrift kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt på Kollegiets webbplats, www.bolagsstyrningskollegiet.se Producerad av Hallvarsson

Läs mer

SVARSMALL. HÖGRE REVISORSEXAMEN Del I. November 2010

SVARSMALL. HÖGRE REVISORSEXAMEN Del I. November 2010 SVARSMALL HÖGRE REVISORSEXAMEN Del I November 2010 Revisorsnämnden 2010 1. Salemania Svar Deluppgift 1.1 En finansiell analys av ett förvärvsobjekts verksamhet och egendom i syfte att utgöra besiktningsunderlag

Läs mer

Rättningsmall utvald del för offentliggörande

Rättningsmall utvald del för offentliggörande Rättningsmall utvald del för offentliggörande FARs och SRFs Redovisningskonsultexamen 24 februari 2014 Tentamensdatum 26 november 2013 Hjälpmedel: Svarssätt: Poäng: Reko-boken 2013, FARs Samlingsvolym

Läs mer

SVARSMALL. REVISORSEXAMEN Del I. November 2010

SVARSMALL. REVISORSEXAMEN Del I. November 2010 SVARSMALL REVISORSEXAMEN Del I November 2010 Revisorsnämnden 2010 1. Bo-Boom AB Svar Deluppgift 1.1 a) Ja, ett företag kan byta från alternativregeln till huvudregeln. Detta är då fråga om byte av redovisningsprincip

Läs mer

SVARSMALL. REVISORSEXAMEN Del I. November 2012

SVARSMALL. REVISORSEXAMEN Del I. November 2012 SVARSMALL REVISORSEXAMEN Del I November 2012 Revisorsnämnden 2012 Deluppgift 1.1 a) En franchisetagare får mot en avgift till den som äger ett varumärke använda ett beprövat affärskoncept för att sälja

Läs mer