SVARSMALL. HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVARSMALL. HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II"

Transkript

1 SVARSMALL HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II November 2012 Revisorsnämnden 2012

2 Deluppgift 3.1 a) En revisionsberättelse med en anmärkning avseende att skatter och avgifter inte har betalats i tid enligt 9 kap 34 4p ska inte skickas in till Skatteverket vilket är ett undantag i 9 kap 37 ABL. b) En revisionsberättelse som innehåller ett avstyrkande av ansvarsfrihet för styrelse och VD ska enligt 9 kap 37 och 9 kap 33, 2 st ABL skickas in till Skatteverket. c) Om revisionsberättelsen bara innehåller en upplysning enligt ISA 570 som syftar till att fästa läsarnas uppmärksamhet på viss information i årsredovisningen ska den inte skickas in till Skatteverket. Om det finns andra anmärkningar enligt ISA 570, d v s sådana som har bäring på huruvida årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen eller ej, ska den skickas in. d) En revisionsberättelse med en anmärkning avseende förbjudna lån ska alltid skickas in till Skatteverket. Enligt 9 kap 37 ska revisorn skicka in en kopia av revisionsberättelsen då sådana upplysningar som ska lämnas enligt tillämplig lag inte har lämnats (med undantag för 9 kap 34 p 4). Deluppgift 3.2 a) Om en affärstransaktion strider mot lag eller bolagsordning så skall detta påtalas senast i revisionsberättelsen. VD och styrelsen i Titicata har handlat i strid mot bolagsordningen genom att köpa andelar i ett bolag som inte är dotterbolag och som inte bedriver den verksamhet som föreskrivs. Skadan i form av nedskrivningen av andelarna med 25 Mkr är väsentlig för Titicata. Jag kommer därför att avstyrka ansvarsfrihet för VD och styrelsen. b) Titicata skulle ha upprättat en kontrollbalansräkning enligt 25 kap 13 ABL så fort som det fanns anledning att misstänka att mer än halva aktiekapitalet var förbrukat. Jag kommer att anmärka på att de underlåtit att upprätta kontrollbalansräkning i min revisionsberättelse eftersom det är ett brott mot ABL och jag därmed har upplysningsplikt. c) Det är i sig inget fel i att en styrelseledamot lånar ut pengar till ett bolag. Det finns inga jävsförhållanden då styrelseledamoten inte deltog i beslutet (8 kap 23 ABL). I Titicatas situation kunde det vara svårt att få ett lån. Räntenivån kan vara diskutabel men jag bedömer den som fullt rimlig. Oaktat räntenivån är beloppet, vilket maximalt kan uppgå till kr, inte väsentligt. Lånet kommer inte att påverka mina uttalanden i revisionsberättelsen. Jag kommer inte heller att lämna någon upplysning eller anmärkning i revisionsberättelsen.

3 Deluppgift 3.3 Utfall kassaflöde Mkr Kassaflöde från den löpande verksamheten Se nedan 67 Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Upptaget lån 25 Summa förändring av likvida medel 22 Anläggningstillgångar och avskrivningar Anläggningstillgångar Goodwill Mkr IB Investering Avskrivningar UB Kassaflöde från den löpande IB-UB Korrigering för Mkr verksamheten förvärv Resultat 74 Avskrivningar -10-3= Förändring varulager 50-60= Förändring kundfordringar 70-50= Förändring leverantörsskulder 50-60= Utfall Resultaträkning Mkr Försäljning 465 Kostnad såld vara -200 Övriga kostnader -147 Räntekostnader -5 Avskrivningar -13 Resultat före skatt 100 Skatt -26 Resultat 74 Utfall Balansräkning Mkr Balansräkning Mkr Anläggningstillgångar ( ) 110 Anläggningstillgångar 70 Goodwill (20-3) 17 Goodwill 0 Varulager 50 Varulager 60 Kundfordringar 70 Kundfordringar 50 Likvida medel (17+22) 39 Likvida medel 17 Summa tillgångar 286 Summa tillgångar 197 Eget kapital (34+74) 108 Eget kapital 34 Långfristiga lån (103+25) 128 Långfristiga lån 103 Leverantörsskulder 50 Leverantörsskulder 60 Summa skulder 286 Summa skulder 197

4 Händelse Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgår till 50 Mkr. Nya lån har tagits upp med 25 Mkr Köpeskillingen vid bolagsförvärv uppgick till 35 Mkr. Likvida medel i den förvärvade verksamheten uppgick vid förvärvstidpunkten till 15 Mkr. Goodwill från förvärvet uppgick till 20 Mkr och skrivs av över fem år. Förvärvade kundfordringar uppgick till 20 Mkr och leverantörsskulder till 20 Mkr. Hantering i kassaflödet Kassaflöde från investeringsverksamheten. Kassaflöde från finansieringsverksamheten Total köpeskilling. Minskar påverkan på koncernens likvida medel från årets förvärv. Kassaflöde från investeringsverksamheten. Korrigeras i kassaflöde från den löpande verksamheten.

5 Deluppgift 3.4 Det kanadensiska teamet gör den granskning som måste göras för att kunna konsolidera det svenska bolagets finansiella information i den kanadensiska koncernen. Som revisor i det svenska bolaget måste jag dock utföra ytterligare revision för att kunna avge en revisionsberättelse enligt svenska krav. Jag måste pröva mitt oberoende i enlighet med analysmodellen och se till att ett uppdragsbrev finns upprättat för det svenska bolaget. Jag måste även försäkra mig om att den kanadensiska granskningen utförs enligt ISA och enligt IESBAs etiska regler. Jag måste skaffa mig förståelse för tillämpade redovisningsprinciper och att dessa inte avviker mot svenska regler för väsentliga poster. Jag måste fastställa arbetsväsentlighet för min granskning av den legala svenska årsredovisningen. Eftersom jag måste skaffa mig en förståelse för det svenska bolagets verksamhet bör jag besöka bolaget och dess svenska representanter. Jag måste säkerställa att regelverket kring bokföring utomlands följs (7 kap 2-4 BFL). Jag måste säkerställa att den revisionsdokumentation som finns i Kanada kommer att arkiveras i enlighet med svenska regler (10 år). I planeringen har jag kommit överens med det kanadensiska teamet om vad jag måste ta ansvar för i revisionen, t ex skatteberäkningen, granskningen av lönerelaterade kostnader samt förvaltningsrevisionen. Dessa baserar sig på svenska regler som koncernrevisorerna saknar kunskap om. Jag måste även få tillgång till deras dokumentation av revisionen, inklusive granskning av kontroller i shared service center i enlighet med ISA 402 Revisorns överväganden vid revision av företag som anlitar en servicebyrå, för att jag och mitt team ska kunna göra en genomgång av utfört arbete och eventuellt utföra erforderliga kompletteringar.

6 Deluppgift 4.1 a) Nicklas Olsson har varit VD under hela Detta innebär att uttalandet i revisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2011 om VDs ansvarsfrihet avser hela kalenderåret och därmed endast Nicklas Olsson i egenskap av VD. I revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2012 ska uttalandet om ansvarsfrihet avse Nicklas Olsson fram till den 31 mars 2012 och Susanna Bervart för perioden efter den 31 mars Om ett modifierat uttalande lämnas för någon av perioderna bör man ange för vem eller vilka med namn. b) Då årsredovisningen inte var avgiven vid tidpunkten för förre VDs avgång så bör händelsen kommenteras i förvaltningsberättelsen under rubriken händelser efter räkenskapsårets utgång. Även om VD avgått efter räkenskapsårets utgång så ska givetvis sedvanliga uppgifter om löner och ersättningar inkluderas i notupplysningarna i årsredovisningen för Upplysningar ska även lämnas om eventuellt avgångsvederlag om detta är känt. Deluppgift 4.2 a) Vägledning finns i BFNAR 2003:2 Redovisning av fusion. Magnifake och Minifake ägs av samma fysiska personer. Det är i detta fall inte fråga om ett koncernförhållande men i praktiken verkar de bolag som ska fusioneras under koncernliknande former, så kallad oäkta koncern. Eftersom det inte finns några koncernvärden ska tillgångar och skulder tas upp till bokförda värden. Det överlåtande bolagets resultat för det år som avslutas med fusionen ska, liksom vid fusion mellan koncernbolag, ingå i det övertagande bolagets resultaträkning (se BFNAR 2003:2 Exempel 7 Absorption i oäkta koncern). b) Sker fusion mellan bolag som i sin helhet ägs av en grupp av fysiska personer skall tillgångar och skulder överföras till sina respektive bokförda värden på fusionsdagen. I detta fall uppstår ingen fusionsdifferens då fusionsvederlaget, 1,2 Mkr, motsvarar nettotillgångarnas bokförda värde (5,4 Mkr 4,2 Mkr). (BFNAR 2003:2 p 9).

7 Deluppgift 4.3 a) Följande bolag ska skicka in delårsrapporter till Bolagsverket Börsbolag, d v s bolag vars andelar eller skuldebrev är upptagna till handel på en reglerad marknad Finansiella holdingbolag bolag som uteslutande eller huvudsakligen förvaltar andelar i dotterbolag som är antingen kreditinstitut och värdepappersföretag eller försäkringsbolag Banker, kreditmarknadsföretag, hypoteksinstitut och värdepappersbolag. b) Halvårsrapporten ska undertecknas med tillämpning av 2 kap 7 och 9 kap 1-3 ÅRL vilket bland annat innebär att den ska vara underskriven av samtliga i styrelsen och den verkställande direktören. De som undertecknar en halvårsrapport ska i anslutning till underskrifterna ange sin befattning hos utgivaren av halvårsrapporten. Omedelbart före underskrifterna ska det lämnas en försäkran om att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets, och i förekommande fall, koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför (16 kap 10 Värdepappersmarknadslag (VPML)). c) Det är god sed att minst en av bolagets delårsrapporter granskas av revisorerna. Enligt svensk kod för bolagsstyrning (7.6) ska styrelsen se till att bolagets halvårs- eller niomånadersrapport översiktligt granskas av bolagets revisor. Några krav på granskning av dessa rapporter uppställs emellertid inte i lagen eller i Börsreglerna. Det ska dock av rapporten framgå om bolagets revisorer genomfört en översiktlig granskning av rapporten eller inte (ÅRL 9 kap 6 ). Koden går således i detta avseende längre än vad VPML och Börsreglerna gör. Deluppgift 4.4 a) Revisionsutskott regleras i 49 a) 8 kap aktiebolagslagen. I bolag där dess aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad ska styrelsen ha ett revisionsutskott, alternativt kan hela styrelsen utgöra revisionsutskott. b) Revisionsutskottet ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, övervaka bolagets finansiella rapportering, med avseende på den finansiella rapporteringen övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering, hålla sig informerad om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revisionstjänster, och biträda vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval ( 49 b) 8 kap aktiebolagslagen).

8 Minst en av styrelseledamöterna i revisionsutskottet ska vara oberoende i relation till bolaget, dess ledande befattningshavare och kontrollerande aktieägare. Ledamot får ej vara anställd i bolaget. Minst en ledamot av revisionsutskottet ska utöver att vara oberoende även ha redovisnings- eller revisionskompetens, det vill säga vara en finansiell expert. Med andra ord läggs en hel del av ansvaret för att bolagets finansiella rapportering blir riktig och ändamålsenlig på denna person (eller personer). Förhållandena i de enskilda bolagen får styra, d v s högre krav på kompetens ju mer komplex verksamhet hos bolaget. Det är därför viktigt att denna ledamot verkligen är insatt i alla aspekter av revisionsutskottets arbete och ser till att eventuella oklarheter blir utredda. Det anges inte några formella krav på utbildning. I propositionen anges dock att den erfarenhet som följer av bolagsledning kan vara tillräcklig, t ex uppdrag som VD. (Balans nr ).

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Gällande från 1 februari 2010 Denna skrift kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt på Kollegiets webbplats, www.bolagsstyrningskollegiet.se Producerad av Hallvarsson

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner... 10 Vilka företag

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Uppdaterad 2014-11-17 Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner...

Läs mer

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6 Ändra aktiebolag 1 Innehållsförteckning Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3 Företagsnamnet... 4 Bolagsordningen... 6 Styrelsen och verkställande direktören... 8 Revisorer...10 Adress...12 Fondemission...14

Läs mer

Styrelseansvar. Kompendium för styrelseledamöter i aktiebolag

Styrelseansvar. Kompendium för styrelseledamöter i aktiebolag Styrelseansvar Kompendium för styrelseledamöter i aktiebolag Detta kompendium avser att kort behandla huvudprinciperna för styrelsens uppgifter samt för styrelseledamöternas ansvar och skyldigheter vid

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2012

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2012 1 REVISIONSNÄMNDEN BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2012 Bedömningsgrunden är inget modellsvar. I bedömningsgrunderna har de omständigheter beskrivits som utgör grunden för poänggivningen. Samtliga godkännbara

Läs mer

I revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2009 avstyrkte A-son ansvarsfrihet för styrelseledamöterna NN och YY, varvid han angav följande.

I revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2009 avstyrkte A-son ansvarsfrihet för styrelseledamöterna NN och YY, varvid han angav följande. Dnr 2011-1628 2013-06-25 D 13 D 13 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan avseende auktoriserade revisorn A-son och har därför öppnat detta disciplinärende. Av handlingarna i ärendet

Läs mer

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida Ordlista 5 Inledning 10 Ramverk I Allmänt om standarden 11 II Ska-krav i standarden 13 III Definition av

Läs mer

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar REVISIONSHANDBOK Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar Innehållsförteckning Inledning...1 1. Revisionsuppdraget och revisionens grunder...2 1.1 Revisionsuppdraget...2

Läs mer

RFR 2. Uppdaterad januari 2015 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER

RFR 2. Uppdaterad januari 2015 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER RFR 2 Uppdaterad januari 205 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 4 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 7 HUVUDREGEL 7 UNDANTAG FRÅN OCH TILLÄGG TILL IFRS 8 IFRS Första gången International

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Stockholm 2004 Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax: 08-690 91 91 Ordertel: 08-690 91 90 E-post: order.fritzes@nj.se Internet: www.fritzes.se Tryckt

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

KONCERN- REDOVISNING

KONCERN- REDOVISNING RR 1:00 KONCERN- REDOVISNING REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 (inkl. ändring av RR okt. 2003 samt BFNAR 2005:1) Innehållsförteckning INLEDNING 5 REKOMMENDATIONENS TlLLÄMPNlNGSOMRÅDE 5 DEFINITIONER 6 ALLMÄNNA

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del II

REVISORSEXAMEN Del II REVISORSEXAMEN Del II Maj 2015 Revisorsnämnden 2015 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 27 Maj 2015 Skrivtid: Krav för godkänt resultat: 2 x 6,0 timmar, varav 6,0 timmar för del II 90 poäng av 150 utan några

Läs mer

Raising our game INTELLECTA 2014

Raising our game INTELLECTA 2014 Raising our game INTELLECTA 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER finansiell ställning 10 s rapport över förändringar i eget kapital 12

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Sida 1 Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Måndag 20 juni 2011, kl 17.00 (OBS: tiden) Plats: B-salen, Medborgarhuset Park Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Utdrag ur Lag (2003 :1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser SFS nr: 2003:1210

Utdrag ur Lag (2003 :1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser SFS nr: 2003:1210 Utdrag ur Lag (2003 :1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser SFS nr: 2003:1210 24 Styrelsen skall svara för samordningsförbundets räkenskaper och årligen inom tre månader från räkenskapsårets

Läs mer

Nyheter inför bokslutet 2014

Nyheter inför bokslutet 2014 Nyheter inför bokslutet 2014 Författare: Carina Edlund, Catharina Pramhäll, Camilla Persson och Jörgen Nilsson. Nyheter inför bokslutet 2014 publiceras i samarbete med KPMG. 1 Nyheter inför bokslutet Innehåll

Läs mer

Förslag till Dagordning vid årsstämma i Fabege AB (publ) i Stockholm tisdagen den 25 mars 2014 kl 15.00

Förslag till Dagordning vid årsstämma i Fabege AB (publ) i Stockholm tisdagen den 25 mars 2014 kl 15.00 Förslag till Dagordning vid årsstämma i i Stockholm tisdagen den 25 mars 2014 kl 15.00 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman, bilaga A. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd, bilaga

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del I December 2005

REVISORSEXAMEN Del I December 2005 REVISORSEXAMEN Del I December 2005 Revisorsnämnden REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 5-6 december 2005 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del I Hjälpmedel: Alla hjälpmedel är tillåtna förutom kontakt

Läs mer

HÖGRE REVISORSEXAMEN Del I

HÖGRE REVISORSEXAMEN Del I HÖGRE REVISORSEXAMEN Del I November 2010 Revisorsnämnden 2010 HÖGRE REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 30 november 2010 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del I Krav för godkänt resultat: 75 poäng

Läs mer

Något om den skadeståndsrättsliga betydelsen av försäkransmeningar i börsbolagens årsredovisningar

Något om den skadeståndsrättsliga betydelsen av försäkransmeningar i börsbolagens årsredovisningar Något om den skadeståndsrättsliga betydelsen av försäkransmeningar i börsbolagens årsredovisningar Av advokaten URBAN BÅVESTAM * Om styrelseledamöterna och den verkställande direktören i ett aktiebolag

Läs mer

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. En guide för studenter

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. En guide för studenter Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra En guide för studenter Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra en guide för studenter 1 Många studenter väljer att skriva uppsatser om K3 och K2 vilket ibland

Läs mer

Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05

Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05 Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05 Grundprospekt I detta prospekt ( Grundprospektet ) ) förekommer hänvisningar till :s ( Capital ) årsredovisningar

Läs mer

Micro Holding AB Årsredovisning 2005

Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Innehåll År 2005 i korthet sid 3 VD-ord sid 4 Powerit och Micro - två bolag blir ett sid 6 Korta fakta om Micro sid 7 Mål och strategi sid 8 Grunden för efterfrågan

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer