SVARSMALL. REVISORSEXAMEN Del I. November 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVARSMALL. REVISORSEXAMEN Del I. November 2012"

Transkript

1 SVARSMALL REVISORSEXAMEN Del I November 2012 Revisorsnämnden 2012

2 Deluppgift 1.1 a) En franchisetagare får mot en avgift till den som äger ett varumärke använda ett beprövat affärskoncept för att sälja varor och tjänster i det aktuella namnet. Vanligtvis måste vissa regler följas för att skydda varumärkets status, vilket i normalfallet framgår av avtal. Några kända franchisekoncept är McDonald's, Pressbyrån och ICA. b) Chezzy ska som franchisetagare redovisa de löpande franchiseavgifterna i takt med att man kan nyttja konceptet, d v s per månad. Fakturorna per kvartal periodiseras och i den första månaden i varje kvartal redovisas en tredjedel som kostnad och två tredjedelar som förutbetald kostnad. Fakturorna i US dollar bokas till US dollarkursen vid registreringen. Ingen omräkning görs av de periodiserade beloppen. c) Startavgiften på en miljon US dollar ska redovisas som immateriell anläggningstillgång omräknad till den kurs som gällde vid den initiala bokningen. Beloppet periodiseras över avtalets längd, d v s avskrivningar görs med en femtedel av detta belopp per år i fem år. När det nya avtalet träder i kraft återstår ett restvärde i svenska kronor. Genom det nya avtalet har nyttjandeperioden för konceptet förlängts och nyttan kan med rimlig grad av säkerhet fastställas. Restvärdet kan skrivas av över fem år, d v s till och med december 2017 (ÅRL 4 kap 2, 4 ). Deluppgift 1.2 a) Vägledning finns i BFNAR 1999:1 Fusion av helägt aktiebolag. Vad gäller helägt dotterbolag utförs fusionen i form av en absorption av dotterbolagets tillgångar och skulder (23 kap ABL). Värdering görs enligt koncernvärdemetoden vilket innebär att Chezzy övertar tillgångar och skulder till bokförda värden som har sin grund i den förvärvsanalys som upprättades vid förvärvet av Fuzzu. Värdering ska avse förhållande på fusionsdagen. Fordringar och skulder mellan bolagen ska elimineras vid fusionen. Dotterbolagets årsresultat för det räkenskapsår som avslutas i och med fusionen ska ingå i Chezzys resultaträkning. Fusionsdifferensen beräknas och den ska i normalfallet föras direkt till balanserade vinstmedel i det övertagande bolaget. b) Det bokförda värdet på aktierna i dotterbolaget minskas med nettotillgångarna i dotterbolaget vid ingången av räkenskapsåret. Fusionsdifferensen uppgår till bokfört värde på aktier i dotterbolag 5,2 Mkr minus värdet på nettotillgångarna 1,2 Mkr (5,4-4,2) vilket blir 4,0 Mkr som kommer att minska det egna kapitalet i moderbolaget. Vid överföringen av tillgångar och skulder till moderbolaget elimineras det koncerninterna lånet. Chezzy AB (Mkr) Förändringar av fusionen (+) =debet, (-) = kredit Aktier i dotterbolag -5,2 Övriga tillgångar (exklusive interna mellanhavanden) +3,8 Övriga skulder (exklusive interna mellanhavanden) -2,6 Eget kapital +4,0 c) Ur en koncernmässig synvinkel har ett indirekt ägande av dotterbolagets tillgångar och skulder ersatts med ett direkt ägande. Koncernmässigt föranleder fusionen ingen förändring vad gäller värdering av tillgångar och skulder och någon resultatpåverkan eller annan påverkan på eget kapital uppstår inte i koncernen.

3 Deluppgift 1.3 Nej, min revisionsberättelse kommer inte att påverkas av den lämnade anmärkningen. Årsredovisningen för 2011 reviderades av en annan revisor vars uttalanden var i enlighet med standardutformningen. FAR anser i RevR 709 p 31 att revisorn bör lämna upplysningar avseende detta, om det inte finns särskilda skäl som talar emot. Föregående års revisionsberättelse innehöll en anmärkning om för sent inbetalda skatter och avgifter. Om ett modifierat uttalande för föregående period inte är relevant eller väsentligt för uttalandet om de finansiella rapporterna för aktuell period behöver inte upplysning lämnas (ISA 510 A 9). ISA 510 kan tolkas analogt vad avser anmärkningar och upplysningar i detta fall, d v s upplysning ska ej lämnas avseende anmärkningen föregående år. Deluppgift 1.4 a) Min kollega hade tänkt sig att biträda kunderna med indrivning av kundfordringar genom att i sina saldoförfrågningar uppmana bolagets kunder till betalning och hota med inkasso vid utebliven betalning. Detta innebär att det föreligger en sådan särskild omständighet som kan rubba förtroendet för revisorns opartiskhet eller självständighet i enlighet med 21 p 1 c) samt generalklausulen 21 p 2 Revisorslagen. Det skulle även kunna uppfattas som förtroenderubbande sidoverksamhet enligt 25 Revisorslagen. Jag råder min kollega att inte biträda med indrivning av kundfordringar. b) Förutsättningarna för att min kollega ska kunna hjälpa verksamheter med upprättandet av prognoser framgår av EtikR 2 Utövande av redovisningsverksamhet p 10. Budgetar och prognoser. Min kollega får medverka vid det tekniska upprättandet av prognoser inom ramen för sin kompetens om han inte är vald revisor i bolaget. Min kollega får dock inte styrka framtidsbedömningens sannolikhet. Om någon annan än min kollegas kund ska använda uppgifterna ska kollegan redogöra för det källmaterial som använts, de viktigaste antaganden samt omfattningen av medverkan och sitt ansvar. Lämpligen regleras förhållandena i ett uppdragsbrev. Jag kommer i normalfallet att kunna åta mig uppdragen som revisor efter genomförd prövning av oberoendet enligt analysmodellen. c) Bolagets verksamhet är så omfattande att jag inte skulle ha kunnat inneha ett uppdrag som ordinarie styrelseledamot. En person som åtar sig ett uppdrag som styrelsesuppleant ska, om den ordinarie ledamoten inte kan utföra sitt uppdrag, träda in som företrädare för bolaget. I den egenskapen finns ett ansvar för bolagets organisation och förvaltning. Om ordinarie styrelseledamot inte kan fullgöra sitt uppdrag skulle suppleanten omedelbart bli ansvarig för driften av en omfattande verksamhet. Det finns alltså ingen anledning att göra skillnad på uppdrag som styrelseledamot och uppdrag som styrelsesuppleant. Uppdraget kan rubba förtroendet för revisorns opartiskhet och självständighet i enlighet med 21 och 25 Revisorslagen och jag kan därför inte tacka ja till uppdraget (RN Dnr ).

4 Deluppgift 2.1 a) Nedskrivningsbehovet uppgår till 30 Mkr. I enlighet med IAS 36 p 104 ska nedskrivningsbeloppet fördelas och minska det redovisade värdet på tillgångarna inom enheten genom att först minska det redovisade värdet för goodwill, 10 Mkr, och sedan skriva ned de övriga tillgångarna i förhållande till deras redovisade värde. Maskiner skrivs ned med 20/(30+10)*30=15 Mkr och inventarier med 5 Mkr. Mkr Goodwill Maskiner Inventarier Summa Redovisade värden Nedskrivning Nytt redovisat värde b) Om återvinningsvärdet överstiger bokfört värde och förutsättningarna för nedskrivningen inte längre kvarstår så ska den återföras. Detta gäller dock inte för goodwill som aldrig kan återföras. Ytterligare en begränsning är att återföringen aldrig får leda till att det redovisade värdet blir högre än vad det skulle ha varit om ingen nedskrivning hade gjorts. Detta innebär att hänsyn ska tas till de avskrivningar som skulle ha gjorts på den nedskrivna tillgången (IAS 36 p ). Deluppgift 2.2 a) Goodwill kan redovisas antingen som full goodwill eller partiell goodwill. Med full goodwill menas att goodwill i ett rörelseförvärv redovisas för både det kontrollerande intresset i ett dotterbolag och innehav utan bestämmande inflytande. Med partiell goodwill menas att goodwill endast redovisas för moderbolagets andel i det förvärvade bolaget. Policyval avseende full eller partiell goodwill kan göras för varje förvärv. b) Exempel på effekter i balans- och resultaträkningen vid full respektive partiell goodwill: Full goodwill: Innebär högre balansomslutning respektive eget kapital jämfört med partiell goodwill. Mindre påverkan på majoritetens andel av eget kapital vid framtida förvärv av en större andel av aktierna (ökning av innehavet). Eventuellt nedskrivningsbelopp blir större (påverkar dock ej vinst per aktie). Deluppgift 2.3 a) Jag måste överväga mitt oberoende i en situation där jag kan uppleva ett direkt skrämselhot. Ekonomichefen har öppet påpekat att hon är villig att byta revisorer igen om jag blir för besvärlig. Detta ser jag som en påtryckning som är ägnad att inge obehag ( 21 p 1 e Revisorslagen) och jag bör överväga om hotet är sådant att jag bör avsäga mig uppdraget. b) Eftersom det förefaller meningslöst att diskutera intern kontroll med ekonomichefen måste jag vända mig till ledningen, i första hand VD men även styrelsen. Det kan ju vara så att de inte känner till de brister som jag har uppmärksammat.

5 Jag finner vägledning i ISA 265 Kommunikation om brister i den interna kontrollen till dem som har ansvar för företagets styrning och företagsledning som preciserar vilka identifierade brister som revisorn måste ta upp med styrelsen och företagsledningen. Kommunikationen ska enligt ISA vara i skriftlig form men kan givetvis även ske muntligen. Om styrelse och ledning inte lyssnar till mina synpunkter kommer jag att skicka en skriftlig erinran i enlighet med 9 kap 39 ABL. Om inget händer efter detta kan konsekvensen bli ett modifierat uttalande i revisionsberättelsen. Ddeluppgift 2.4 a) Revisionsutskott regleras i 49 a) 8 kap aktiebolagslagen. I bolag där dess aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad ska styrelsen ha ett revisionsutskott, alternativt kan styrelsen utgöra revisionsutskott. Revisorn ska årligen för revisionsutskottet redovisa vilka tjänster som revisorn har tillhandahållit bolaget (ISA 260) och lämna en skriftlig försäkran om sin opartiskhet och självständighet. Det finns inga skillnader på kraven på revisorns rapportering om ett bolag frivilligt inrättat ett revisionsutskott. FARs bedömning är att om ett revisionsutskott har inrättats, frivilligt eller i enlighet med ABL, bör det fullgöra de uppgifter som enligt lag och praxis ska utföras av ett sådant (EtikU 9 p 4.1.3). b) Nej, ersättningarna är inte korrekt hanterade enligt ABL. Alla ersättningar som är utöver de av stämman beslutade styrelsearvodena ska omfattas av riktlinjerna om ersättning till ledande befattningshavare och ska beslutas av stämman. I fallet med arvode till styrelsens ordförande så är det ett avsteg från principerna och ska rapporteras i revisorns skriftliga yttranden om huruvida riktlinjerna sedan föregående stämma har följts (54 8 kap ABL). Det samma gäller ersättningen till den andra styrelseledamoten. c) Då konsulttjänsterna utförs under 2012 ska kostnaden redovisas och upplysas om i årsredovisningen 2012 och på årsstämman Utbetalningstidpunkten har ingen betydelse. (Se även RevR 8 Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare.)

REVISORSEXAMEN Del I. November 2012

REVISORSEXAMEN Del I. November 2012 REVISORSEXAMEN Del I November 2012 Revisorsnämnden 2012 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 27 november 2012 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del I Krav för godkänt resultat: 75 poäng av 100 utan

Läs mer

SVARSMALL. HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II

SVARSMALL. HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II SVARSMALL HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II November 2012 Revisorsnämnden 2012 Deluppgift 3.1 a) En revisionsberättelse med en anmärkning avseende att skatter och avgifter inte har betalats i tid enligt 9 kap

Läs mer

Maj 2008. REVISORSEXAMEN Svarsmall

Maj 2008. REVISORSEXAMEN Svarsmall Maj 2008 REVISORSEXAMEN small small, Revisorsexamen, maj 2008 Deluppgift 1.1 a. Vägledning finns i BFNAR 2001:3 Redovisning av materiella anläggningstillgångar. Kommentarer till 2007 års anskaffningar:

Läs mer

SVARSMALL. HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II. Maj 2010

SVARSMALL. HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II. Maj 2010 SVARSMALL HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II Maj 2010 Revisorsnämnden 2010 3.1 Avert Media AB (26 poäng) Deluppgift 3.1 a) När moderbolaget förlorar kontrollen över dotterbolaget ska kvarvarande aktier värderas

Läs mer

SVARSMALL. REVISORSEXAMEN Del I. November 2010

SVARSMALL. REVISORSEXAMEN Del I. November 2010 SVARSMALL REVISORSEXAMEN Del I November 2010 Revisorsnämnden 2010 1. Bo-Boom AB Svar Deluppgift 1.1 a) Ja, ett företag kan byta från alternativregeln till huvudregeln. Detta är då fråga om byte av redovisningsprincip

Läs mer

REVISORSEXAMEN Svarsmall

REVISORSEXAMEN Svarsmall REVISORSEXAMEN small December 2005 Revisorsnämnden 2006 1. Teknisk byggnation i Malmö AB (50 p) Deluppgift 1.1 a. Moderföretaget Teknisk byggnation i Malmö AB redovisar för räkenskapsåret 2004/05 en vinst

Läs mer

b. Kundsaldoförfrågan är ett sätt att inhämta revisionsbevis genom externa bekräftelser, vilka behandlas i ISA 505.

b. Kundsaldoförfrågan är ett sätt att inhämta revisionsbevis genom externa bekräftelser, vilka behandlas i ISA 505. 1 FAR AKADEMIS KUNSKAPSTEST2014 SVARSMALL, FÖRSLAG TILL SVAR Fråga 1 REVISION (22 p) Svarsförslag a. Existens. Ett erhållet svar på en kundsaldoförfrågan är ett revisionsbevis på att fordran de facto finns

Läs mer

D 12. Dnr 2010-1583 2012-06-14 D 12. 1 Inledning. 1.1 Bakgrund

D 12. Dnr 2010-1583 2012-06-14 D 12. 1 Inledning. 1.1 Bakgrund Dnr 2010-1583 2012-06-14 D 12 D 12 1 Inledning 1.1 Bakgrund Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan rörande godkände revisorn A-son och har därför öppnat detta disciplinärende. Anmälan rör A-sons

Läs mer

Dnr 2012-1425 2014-06-18 D 14

Dnr 2012-1425 2014-06-18 D 14 Dnr 2012-1425 2014-06-18 D 14 D 14 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har mottagit en underrättelse från Skatteverket om godkände revisorn A-sons revisioner av tre aktiebolag som i beslutet benämns maskinbolaget,

Läs mer

REVISORSEXAMEN Svarsmall

REVISORSEXAMEN Svarsmall REVISORSEXAMEN Svarsmall Maj 2002 1 Uppgift 1 Arkitektkontoret AB (32 p) Deluppgift 1:1 (8 p) a) Möjligheter till skattemässigt direktavdrag för bolagets utgifter hos Datagrossisten AB. Anskaffningskostnaden

Läs mer

SVARSMALL REVISORSEXAMEN Del I

SVARSMALL REVISORSEXAMEN Del I SVARSMALL REVISORSEXAMEN Del I December 2013 Revisorsnämnden 2013 Svar deluppgift 1.1 a) Ja, enligt punkt 10.22 i BFNAR 2008:1 får avskrivningsplanen omprövas om planen är uppenbart felaktig och eftersom

Läs mer

KONCERN- REDOVISNING

KONCERN- REDOVISNING RR 1:00 KONCERN- REDOVISNING REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 (inkl. ändring av RR okt. 2003 samt BFNAR 2005:1) Innehållsförteckning INLEDNING 5 REKOMMENDATIONENS TlLLÄMPNlNGSOMRÅDE 5 DEFINITIONER 6 ALLMÄNNA

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096 ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 1 Bolagets resultaträkning och rapport över totalresultat 5 Bolagets rapport

Läs mer

En bokslutsrapport kan lämnas som ett resultat. Vad är en bokslutsrapport? Fördjupning #4/2015 Balans

En bokslutsrapport kan lämnas som ett resultat. Vad är en bokslutsrapport? Fördjupning #4/2015 Balans Vad är en bokslutsrapport? Bokslutsrapporten är för många en kvalitetsstämpel. Men vad den innebär mer i detalj är inte lika känt. I denna artikel redogör Yvonne Jansson, Bodil Gistrand och Kristina Lilja

Läs mer

Innehåll. Årsredovisning 2013. Förvaltningsberättelse 3. Bolagsstyrningsrapport 7. Styrelse 11. Resultaträkningar Koncernen 12

Innehåll. Årsredovisning 2013. Förvaltningsberättelse 3. Bolagsstyrningsrapport 7. Styrelse 11. Resultaträkningar Koncernen 12 Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 2 8,,,,,,,,,, Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Bolagsstyrningsrapport 7 Styrelse 11 Resultaträkningar Koncernen 12 Balansräkningar Koncernen 13 Resultaträkningar

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del II

REVISORSEXAMEN Del II REVISORSEXAMEN Del II Maj 2014 Revisorsnämnden 2014 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 27 maj 2014 Skrivtid: Krav för godkänt resultat: 2 x 6,0 timmar, varav 6,0 timmar för del II 90 poäng av 150 utan några

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Nedskrivningar UTKAST (juni 2003) Innehållsförteckning Inledning... 1 Sammanfattning... 1 Bakgrund... 2 Skatterätt... 2 Annan normgivning... 2 Lagregler och allmänt råd...

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Materiella anläggningstillgångar

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Materiella anläggningstillgångar Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Materiella anläggningstillgångar i Inledning Innehåll Sid Introduktion Tillämpning och inriktning 1 Civilrätt och skatterätt 1 Annan svensk normgivning 2 Internationell normgivning

Läs mer

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1 - Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1-0 1 0 1 2011 2 0 1 1-1 2-3 1 203 GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Innehåll Sida ALLMÄN INFORMATION 1 VD ORD 2 VERKSAMHETSÅRET 2011 3 BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION

Läs mer

Rättningskommentarer Revisorsexamen våren 2010

Rättningskommentarer Revisorsexamen våren 2010 Rättningskommentarer Revisorsexamen våren 2010 1.1 4,8 80 6 Uppgiften behandlar två frågor från nytillträdda ägare tillika ny styrelse: Kan upplysningar om bolagets verksamhet lämnas till enskilda aktieägare

Läs mer

SVARSMALL. REVISORSEXAMEN Del II. December 2010

SVARSMALL. REVISORSEXAMEN Del II. December 2010 SVARSMALL REVISORSEXAMEN Del II December 2010 Revisorsnämnden 2010 3. Cambacc AB - Svar Deluppgift 3.1 a) Exempel på förslag till enklare redovisning för alla företag: Kravet på att det i årsredovisningen

Läs mer

SVARSMALL. HÖGRE REVISORSEXAMEN Del I. November 2010

SVARSMALL. HÖGRE REVISORSEXAMEN Del I. November 2010 SVARSMALL HÖGRE REVISORSEXAMEN Del I November 2010 Revisorsnämnden 2010 1. Salemania Svar Deluppgift 1.1 En finansiell analys av ett förvärvsobjekts verksamhet och egendom i syfte att utgöra besiktningsunderlag

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR CGR-EXAMEN 2012

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR CGR-EXAMEN 2012 1 REVISIONSNÄMNDEN BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR CGR-EXAMEN 2012 Bedömningsgrunden är inget modellsvar. I bedömningsgrunderna har de omständigheter beskrivits som utgör grunden för poänggivningen. Samtliga godkännbara

Läs mer

Årsredovisning. HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883

Årsredovisning. HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883 Årsredovisning 2013 HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883 1 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse med förslag till vinstdisposition...4 Rapport över totalresultat - koncernen... 12 Balansräkningar

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del II

REVISORSEXAMEN Del II REVISORSEXAMEN Del II Maj 2015 Revisorsnämnden 2015 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 27 Maj 2015 Skrivtid: Krav för godkänt resultat: 2 x 6,0 timmar, varav 6,0 timmar för del II 90 poäng av 150 utan några

Läs mer

Dnr 2011-1544 2013-06-13 D 13

Dnr 2011-1544 2013-06-13 D 13 Dnr 2011-1544 2013-06-13 D 13 D 13 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan avseende auktoriserande revisorn A-sons uppdrag i tre aktiebolag, härefter benämnda T-bolaget, N-bolaget och

Läs mer

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6 Ändra aktiebolag 1 Innehållsförteckning Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3 Företagsnamnet... 4 Bolagsordningen... 6 Styrelsen och verkställande direktören... 8 Revisorer...10 Adress...12 Fondemission...14

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del II

REVISORSEXAMEN Del II REVISORSEXAMEN Del II November 2011 Revisorsnämnden 2011 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 30 november 2011 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del II Krav för godkänt resultat: 75 poäng av 100

Läs mer

Fördjupningsartiklar publiceras löpande på tidningenbalans.se

Fördjupningsartiklar publiceras löpande på tidningenbalans.se Fördjupning #1/2015 3 Väsentlighetsbegreppet hur ligger det till? Bertil Oppenheimer 7 Uppskjuten skatteskuld hur påverkas pris och redovisning vid förvärv och innehav av förpackad fastighet? Leonie Selting

Läs mer

ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 för Targeteveryone AB (publ) (tidigare VMSPlay AB) 556526-6748 Årsredovisningen omfattar: Sida VD-ord 2 Förvaltningsberättelse 4 Koncernens resultaträkning

Läs mer