REVISORSEXAMEN Del II

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REVISORSEXAMEN Del II"

Transkript

1 REVISORSEXAMEN Del II December 2010 Revisorsnämnden 2010

2 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 1 december 2010 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del II Krav för godkänt resultat: 75 poäng av 100 utan några särskilda krav på fördelning av poäng på olika uppgifter Regler Du ska skriva ditt tentandnummer på varje blad. Det är inte tillåtet ha kontakt med någon person eller använda Internet, e-post eller liknande för att söka kontakt med någon annan person. Det är inte tillåtet att använda Internet, e-post eller liknande för att söka efter information. Följs inte reglerna kan Revisorsnämnden avstå att rätta tentandens prov samt meddela tentandens handledare och arbetsgivare om det inträffade. Kontroll av tentandens dator kan göras såväl innan, som under och efter provet. Utformning av svar Du lämnar alltid dina svar i egenskap av godkänd revisor. Svarstexten ska vara självständigt skriven och utformad så att den besvarar frågan på ett koncist sätt. Svarstexten ska inte enbart bestå av inklippt text eller hänvisningar till annan text, såsom lagar, råd, rekommendationer och liknande. Du ska ange motiveringar och hänvisningar samt visa uträkningar. Du ska markera eventuella citat med kursiv stil och ange källa. Bedömning Bedömningen av svar, som ska lämnas på bifogade svarsblanketter eller RN:s USB-minne, sker utifrån en svarsmall. Alternativa svar kan - beroende på motiveringar - också beaktas vid bedömningen. Svar på varje uppgift - eller deluppgift - bedöms enligt följande princip i exempelvis en fråga omfattande fyra poäng: Poängsättningen innebär följande: 4 p - Bra svar 3 p - Tillfredsställande svar 2 p - Vissa brister 1 p - Stora brister 0 p - Uteblivet eller felaktigt svar 2 (9)

3 Uppgift 3 Cambacc AB Poäng Deluppgift Deluppgift Deluppgift Summa 24 Uppgift 4 Tråd och råd AB Poäng Deluppgift Deluppgift Deluppgift Deluppgift Summa 26 Lycka till! 3 (9)

4 3. Cambacc AB (24 poäng) Bakgrund Cambacc AB äger och driver en inspelningsstudio med inriktning på 60- och 70-talsmusik. Totalt omsatte koncernen 75 Mkr under 2009, hade en balansomslutning uppgående till 45 Mkr och 10 anställda. Soliditeten uppgår till 23 %. Studion ligger i Stockholm där all verksamhet bedrivs. Cambacc ägs av enskilda medlemmar i kollektivet Blue Moon Shining. Till VD har bolagets styrelse utsett Nina Karlsson som har jobbat länge inom skivbranschen. Redovisningschef är Gunnar Rubin. Räkenskapsår är kalenderår och bolaget tillämpar BFNAR Du är vald revisor i bolaget sedan årsstämman Deluppgift 3.1 Redovisningschefen för Cambacc har förstått att det kommer att ske flera förenklingar i redovisningen från och med år 2011, bl a genom ändringar i ÅRL. Han har ett antal frågor med anledning av detta. Han vill även ha information om hur noten om ersättning till revisorer ska se ut i 2010 års årsredovisning. Cambacc uppfyller kriterierna för att klassificeras som en större koncern och Cambacc äger fem dotterbolag. Alla är vilande alternativt omsätter mindre än 50 Tkr och tillsammans är de oväsentliga i förhållande till Cambaccs totala omsättning och resultat. Uppgift (6 poäng) a) Beskriv kortfattat för Gunnar vilka mer betydande förändringar i form av förenklingar i redovisningen för större och mindre företag som föreslagits och som troligtvis kommer att gälla från början av år Ange tre exempel som gäller/påverkar alla företag och tre exempel som specifikt gäller/påverkar mindre företag (dock ej finansiella bolag eller publika aktiebolag). b) Redogör för vad noten om ersättning till revisorer ska innehålla för mindre respektive för större bolag. c) Kommer det att vara nödvändigt för Cambacc att upprätta en koncernredovisning för 2010? Deluppgift 3.2 Du har observerat att Cambaccs verksamhet inte utvecklats enligt plan och att likviditeten är ansträngd. Du har diskuterat situationen såväl med VD som med ekonomichefen Gunnar och det har framkommit ett antal förhållanden som indikerar att företagets framtida verksamhet 4 (9)

5 kan vara hotad. Gunnar har vid ett flertal tillfällen uppmärksammat händelser som han bedömde vara tveksamma med tanke på bolagets situation och om bolaget längre fram skulle gå i konkurs. Gunnar vänder sig till dig och ber dig att undersöka om transaktionerna kan medföra någon typ av problem. a) VD har träffat bolagets bank för att förhandla om nya krediter. För att överhuvudtaget vara villiga att förhandla kräver banken först att Cambacc lämnar säkerheter för befintliga lån och för den för närvarande kraftigt övertrasserade checkräkningskrediten. Vid en genomgång av kassaskåpet hittade VD företagsinteckningar i eget förvar som omedelbart lämnades över till banken som säkerhet för befintliga lån och checkräkningskrediten. b) En av delägarna har erbjudit sig att förvärva en del av bolagets tillgångar i form av inspelningsanläggningar till bokfört restvärde. Inspelningsanläggningarna är så gott som fullt avskrivna. Delägarens syfte med transaktionen är att, via sitt eget bolag, hyra ut utrustningen till Cambacc eller Cambaccs konkurrenter på marknadsmässiga villkor. c) En av bolagets leverantörer, Bee-bop a lu lu AB (Bee-bop) har reagerat mycket negativt då uteblivna eller sena betalningar från Cambacc inneburit problem för Beebop att i sin tur betala sina leverantörer. Bee-bop har nu krävt omedelbar betalning av samtliga utestående fordringar, inklusive ej förfallna belopp. Fortsättningsvis måste Cambacc betala i förskott för sina leveranser. Cambacc lyckades betala skulden till Bee-bop för tidigare leveranser genom ett tillfälligt lån från en av delägarna. Uppgift (6 poäng) Bedöm hur de av Gunnar uppmärksammade situationerna skulle hanteras i en obeståndssituation med avseende på eventuell återvinning och andra problem som skulle kunna uppstå. Deluppgift 3.3 Du har i början av maj avslutat granskningen av Cambacc för 2009 och ett fåtal frågeställningar kvarstår. Du överväger nu hur du ska hantera dessa frågeställningar i samband med att du ska utforma revisionsberättelsen. a) Trots bolagets inte alltför lysande ekonomiska situation och låga soliditet har VD Nina Karlsson en lördagskväll i december 2009 spontant ringt in under en välgörenhetsgala på TV och skänkt 500 tkr i Cambaccs namn. Beloppet har utbetalats från Cambaccs bankkonto till arrangören av galan. b) Cambacc har efter beslut av Nina investerat tkr i ett noterat bolag inom samma bransch. Transaktionen skedde sista vardagen före nyår. Hon är övertygad om att det noterade bolaget har en lysande framtid och att aktiekursen snabbt kommer att utvecklas i en positiv riktning som gör att Cambacc ska kunna realisera en betydande vinst vid en försäljning. Vid din granskning av transaktionen har investeringens värde sjunkit till tkr och någon nära förestående uppgång verkar inte trolig. Styrelsen har i efterhand godkänt transaktionen och värdenedgången kommenteras i 5 (9)

6 förvaltningsberättelsen. c) Möjligheten att ladda ned musik från Internet har lett till att intäkterna i Cambacc stadigt minskar. I bolaget finns immateriella tillgångar i form av varumärken och upphovsrättigheter för ett antal artister som var populära främst på 60- och 70-talet. Du har under revisionen hävdat att de minskande intäkterna är en indikation på att det kan finnas nedskrivningsbehov avseende de immateriella tillgångarna. Gunnar har därför upprättat en värdering. Han har dock låtit dig förstå att det egentligen är Nina som ligger bakom de antaganden som finns i modellen. I dina diskussioner med Nina poängterar hon att hon är den av oss två som har tillräcklig kunskap och erfarenheter från branschen. Hon anser att du som varandes lekman inte är kompetent nog att göra en bedömning av värdet av de immateriella rättigheterna. Din uppskattning är att nedskrivningsbehovet uppgår till mellan 3 och 5 Mkr. Nina har inte för avsikt att acceptera en nedskrivning av immateriella tillgångar trots att värderingen i dina ögon är tvivelaktig. Uppgift (12 poäng) Redogör för dina ställningstaganden till ovanstående noteringar inför avgivandet av revisionsberättelsen för Cambacc AB och utforma ett förslag till revisionsberättelse för moderbolaget och koncernen med hjälp av bilagda mall. Bortse från eventuella skattekonsekvenser. 6 (9)

7 4. Tråd och råd AB (26 poäng) Bakgrund Verksamheten i Tråd och råd AB är postorderförsäljning och butiksförsäljning av garner och handarbetsmaterial. Bolaget omsätter 98 Mkr och har 25 anställda. Butiken och kontoret ligger i en liten ort strax norr om Ulricehamn. Varulagret, som är den enskilt största posten i balansräkningen, uppgår till 24 Mkr. Tråd och råd AB ägs av familjen Dahlberg där mamma Märta, som är utsedd till VD, är den som är mest aktiv i verksamheten. Förutom att vara VD sköter hon även ekonomin. Pappa Bertil är liksom Märta styrelseledamot men i övrigt inte aktiv. De tre barnen är ännu för små för att kunna delta i verksamheten annat än med enklare sysslor. Räkenskapsår är kalenderår och bolaget tillämpar BFNAR Du valdes till revisor på årsstämman Deluppgift 4.1 Det är våren 2010 och det av Tråd och råd sedan länge beställda certifierade kassaregistret kommer snart att levereras. Märta Dahlberg känner sig dock fortfarande osäker på om det är nödvändigt för Tråd och råd att ha ett certifierat kassaregister och vill ha svar på ett antal frågor som hon ställer till dig. Uppgift (4 poäng) a) Vem omfattas av Kassaregisterlagen med avseende på krav på certifierade kassaregister och finns det några undantag? b) Finns det något alternativ för bolag som har kontantförsäljning, och som omfattas av kraven i Kassaregisterlagen, till att ha certifierade kassaregister och vilka krav ställer Skatteverket i så fall på alternativet? c) Vad kan följderna bli om bolaget inte uppfyller kraven som Skatteverket ställer? Deluppgift 4.2 Märta har hört att det finns förändringar i sättet att beräkna semesterlön. Hon ber dig att hjälpa henne genom att visa hur beräkningarna ska göras för två anställda, Knut och Anne-Lie. De anställda har inga tillägg i sina anställningsavtal med avseende på semester utan semesterlön utgår enligt lag. Anne-Lie har en månadslön om kr. Per sista september har hon kvar två sparade dagar från tidigare år. När hon tjänade in dessa dagar arbetade hon 80 %. Under föregående intjänandeår tjänade hon in 25 dagar av vilka hon tagit ut 20 dagar under innevarande semesterår. 7 (9)

8 Knut är timavlönad och föregående intjänandeår hade han en semesterlönegrundande inkomst som uppgick till kr och hittills i år har han erhållt Knut har per sista september 4 sparade dagar från föregående år. Under föregående intjänandeår år tjänade han in 25 dagar av vilka han tagit ut 15 under semesteråret. Märta har även fått frågan från en anställd om det är möjligt att få pengar utbetalda i stället för ledighet. Uppgift (6 poäng) a) Visa Märta hur hon ska beräkna semesterskulden för Knut och Anne-Lie per sista september 2010 utifrån uppgifterna ovan. b) Kan den som så önskar få semestern utbetald i pengar i stället för ledighet? Deluppgift 4.3 Tråd och råd uppdaterar inte lagerbok och huvudbok löpande och lagerredovisningen är därmed inte fullt tillförlitlig under löpande år. Under veckan mellan jul och nyår genomförde Tråd och råd en fullständig inventering av sitt varulager. Du var närvarande vid delar av inventeringen och gjorde stickprov på inventerade kvantiteter utan att finna några väsentliga avvikelser. Bolaget valde att vänta med att uppdatera lagersystem och huvudbok till efter helgerna. Dessvärre brann all bokslutsdokumentation avseende lagerinventering och prissättning upp efter det att en nyårssmällare av misstag sköts in genom fönstret på kontoret under nyårsnatten. Branden släcktes utan att några väsentliga övriga skador uppstod och verksamheten i övrigt fortskred som vanligt, om än med en ovanligt god försäljning under veckan efter nyår. Familjen Dahlberg tillbringade nyår i Thailand och eftersom de synbara skadorna inte var så stora så ville inte personalen oroa dem i onödan. När familjen kom hem den 10 januari ringer Märta dig direkt och vill diskutera hur de, efter vad som inträffat, ska kunna upprätta ett reviderbart bokslut innefattande en korrekt varulagervärdering och intäktsredovisning. Uppgift (10 poäng) a) Hur påverkas din granskningsinsats avseende varulager med tanke på det inträffade och vilka åtgärder vidtar du? Utgå ifrån räkenskapspåståenden. b) Vilka konsekvenser får det för revisionen i en situation där bolaget inte lyckas rekonstruera ett tillfredsställande lagervärde? c) Hur borde Tråd och råd hanterat bokslutsdokumentationen avseende lagerinventering och prissättning och hade det inneburit någon skillnad om motsvarande dokumentation hade gått förlorad i ett datorhaveri i stället för genom branden? Deluppgift 4.4 Märta Dahlberg tycker att det skulle vara trevligt och förtroendeingivande om du skulle kunna medverka i bolagets nya reklamkampanj tillsammans med familjen Dahlberg. Märta ser framför sig att ni skulle kunna dela på marknadsföringskostnaderna och du skulle få visa din 8 (9)

9 byrås logotyp i annonsen samt en uppmaning till att uppsöka din byrås web-sida. På websidan skulle Märta berätta om fördelarna med att anlita dig som revisor. Du har sedan lång tid tillbaka varit politiskt aktiv och har nu blivit erbjuden att kandidera för en plats i kommunfullmäktige. Du känner att detta är ett tillfälle att verkligen kunna göra nytta i samhället. Uppgift (6 poäng) a) Hur ställer du dig till att medverka i reklamkampanjen tillsammans med familjen Dahlberg? b) Kan du som godkänd revisor kandidera till en plats i kommunfullmäktige? 9 (9)

REVISORSEXAMEN Del II

REVISORSEXAMEN Del II REVISORSEXAMEN Del II November 2011 Revisorsnämnden 2011 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 30 november 2011 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del II Krav för godkänt resultat: 75 poäng av 100

Läs mer

HÖGRE REVISORSEXAMEN Del I

HÖGRE REVISORSEXAMEN Del I HÖGRE REVISORSEXAMEN Del I November 2010 Revisorsnämnden 2010 HÖGRE REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 30 november 2010 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del I Krav för godkänt resultat: 75 poäng

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del II

REVISORSEXAMEN Del II REVISORSEXAMEN Del II Maj 2015 Revisorsnämnden 2015 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 27 Maj 2015 Skrivtid: Krav för godkänt resultat: 2 x 6,0 timmar, varav 6,0 timmar för del II 90 poäng av 150 utan några

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del II

REVISORSEXAMEN Del II REVISORSEXAMEN Del II Maj 2014 Revisorsnämnden 2014 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 27 maj 2014 Skrivtid: Krav för godkänt resultat: 2 x 6,0 timmar, varav 6,0 timmar för del II 90 poäng av 150 utan några

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del I. Maj 2004. Revisorsnämnden

REVISORSEXAMEN Del I. Maj 2004. Revisorsnämnden REVISORSEXAMEN Del I Maj 2004 Revisorsnämnden REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 24-25 maj 2004 Skrivtid: 2 x 4 timmar, varav 4 timmar för del I Hjälpmedel: Alla hjälpmedel är tillåtna förutom kontakt med andra

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del II Maj 2003

REVISORSEXAMEN Del II Maj 2003 REVISORSEXAMEN Del II Maj 2003 Revisorsnämnden REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 20 maj 2003 Skrivtid: 2 x 4 timmar, varav 4 timmar för del II Hjälpmedel: Alla hjälpmedel är tillåtna förutom kontakt med andra

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del I December 2005

REVISORSEXAMEN Del I December 2005 REVISORSEXAMEN Del I December 2005 Revisorsnämnden REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 5-6 december 2005 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del I Hjälpmedel: Alla hjälpmedel är tillåtna förutom kontakt

Läs mer

Samlingsvolym, miniräknare, dator och böcker om så önskas. Telefon, internetuppkoppling eller annan extern kommunikation är inte tillåten.

Samlingsvolym, miniräknare, dator och böcker om så önskas. Telefon, internetuppkoppling eller annan extern kommunikation är inte tillåten. 1 FAR AKADEMIS KUNSKAPSTEST 4 DECEMBER 2014 KL. 10.00 17.00 Hjälpmedel: Svarssätt: Samlingsvolym, miniräknare, dator och böcker om så önskas. Telefon, internetuppkoppling eller annan extern kommunikation

Läs mer

Rättningskommentarer Revisorsexamen våren 2010

Rättningskommentarer Revisorsexamen våren 2010 Rättningskommentarer Revisorsexamen våren 2010 1.1 4,8 80 6 Uppgiften behandlar två frågor från nytillträdda ägare tillika ny styrelse: Kan upplysningar om bolagets verksamhet lämnas till enskilda aktieägare

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

Vägen till examen. en resa varje revisor måste göra. 20 Balans. Balans Fokus: revisorsprovet. Revisorsprovet är inte vilken tenta som helst.

Vägen till examen. en resa varje revisor måste göra. 20 Balans. Balans Fokus: revisorsprovet. Revisorsprovet är inte vilken tenta som helst. Balans Fokus: revisorsprovet Vägen till examen en resa varje revisor måste göra Revisorsprovet är inte vilken tenta som helst. Att vara väl förberedd är ett måste för att det ska gå vägen, men knappast

Läs mer

Ansvaret i en ideell förening

Ansvaret i en ideell förening Ansvaret i en ideell förening Föreningen är en självständig juridisk person. Detta innebär att styrelsens ledamöter inte har något ansvar för föreningens förpliktelser mm då avtal och liknande tecknas

Läs mer

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG?

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2010-11-10 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler för skatter, förmåner etc för dig som driver ditt företag

Läs mer

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag Sälja företaget Råd och tips vid ägarväxling i företag 1 Förbered ägarskiftet För att lyckas med en ägarväxling krävs det oftast gott om tid. Tid till att ta reda på vad man vill, tid till att planera

Läs mer

Rättningsmall utvald del för offentliggörande

Rättningsmall utvald del för offentliggörande Rättningsmall utvald del för offentliggörande FARs och SRFs Redovisningskonsultexamen 24 februari 2014 Tentamensdatum 26 november 2013 Hjälpmedel: Svarssätt: Poäng: Reko-boken 2013, FARs Samlingsvolym

Läs mer

FAR Akademis Kunskapstest 4 december 2012 kl. 10.00 17.00

FAR Akademis Kunskapstest 4 december 2012 kl. 10.00 17.00 FAR Akademis Kunskapstest 4 december 2012 kl. 10.00 17.00 Hjälpmedel: Samlingsvolym, miniräknare, dator och böcker om så önskas. Telefon, internetuppkoppling eller annan extern kommunikation är inte tillåten.

Läs mer

Maj 2008. REVISORSEXAMEN Svarsmall

Maj 2008. REVISORSEXAMEN Svarsmall Maj 2008 REVISORSEXAMEN small small, Revisorsexamen, maj 2008 Deluppgift 1.1 a. Vägledning finns i BFNAR 2001:3 Redovisning av materiella anläggningstillgångar. Kommentarer till 2007 års anskaffningar:

Läs mer

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG och hur du i så fall byter på lättaste sättet Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2012-04-03 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler

Läs mer

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida Ordlista 5 Inledning 10 Ramverk I Allmänt om standarden 11 II Ska-krav i standarden 13 III Definition av

Läs mer

.. ta nasta steg med oss

.. ta nasta steg med oss Undrar du om Next Level är något för dig? Läs hur vi bl.a. har bistått Mynewsdesk Alltsedan Mynewsdesk startade 2003 har Setterwalls varit vår juridiska partner. Vår tjänst erbjuder företag en modern,

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2010:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Svar på frågor om arbetsrätt i konkurs samt lönegaranti

Svar på frågor om arbetsrätt i konkurs samt lönegaranti Göteborg den 28 december 2011 Uppdaterad den 27 januari 2012 Tillagda frågor och svar hittar du i slutet av dokumentet Svar på frågor om arbetsrätt i konkurs samt lönegaranti Vad innebär konkurs? En gäldenär

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2011:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Förändringens vindar blåser över SRF

Förändringens vindar blåser över SRF NR 3 2011 ACKORDSCENTRALEN NYHETER NR 3 2011 A C k o r d s c e n t r a l e n nyheter Intervju med Mikael Carlson, SRF:s förbundsordförande och Mikael Kubu, vd för Ackordscentralen Förändringens vindar

Läs mer

Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14

Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14 Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14 D 14 1 Inledning Sedan Revisorsnämnden (RN) tagit del av uppgifter i bl.a. media rörande ett aktiebolag, här benämnt elbolaget eller bolaget, beslutade myndigheten att ställa

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

Skillnaden mellan regelverken K2 och K3 En studie om valets påverkan på det mindre företaget och dess verksamhet

Skillnaden mellan regelverken K2 och K3 En studie om valets påverkan på det mindre företaget och dess verksamhet Mälardalens Högskola Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, EST FÖA300 Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15 hp VT 2013 Skillnaden mellan regelverken K2 och K3 En studie om valets påverkan på det mindre

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer