REVISORSEXAMEN Del II

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REVISORSEXAMEN Del II"

Transkript

1 REVISORSEXAMEN Del II Maj 2012 Revisorsnämnden 2012

2 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 23 maj 2012 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del II Krav för godkänt resultat: 75 poäng av 100 utan några särskilda krav på fördelning av poäng på olika uppgifter Regler Du ska skriva ditt tentandnummer på varje blad. Det är inte tillåtet ha kontakt med någon person eller använda Internet, e-post eller liknande för att söka kontakt med någon annan person. Det är inte tillåtet att använda Internet, e-post eller liknande för att söka efter information. Följs inte reglerna kan Revisorsnämnden avstå att rätta tentandens prov samt meddela tentandens handledare och arbetsgivare om det inträffade. Kontroll av tentandens dator kan göras såväl innan, som under och efter provet. Utformning av svar Du lämnar alltid dina svar i egenskap av godkänd revisor. Svarstexten ska vara självständigt skriven och utformad så att den besvarar frågan på ett koncist sätt. Svarstexten ska inte enbart bestå av inklippt text eller hänvisningar till annan text, såsom lagar, råd, rekommendationer och liknande. Du ska ange motiveringar och hänvisningar samt visa uträkningar. Du ska markera eventuella citat med kursiv stil och ange källa. Bedömning Bedömningen av svar, som ska lämnas på bifogade svarsblanketter eller RN:s USBminne, sker utifrån en svarsmall. Alternativa svar kan - beroende på motiveringar - också beaktas vid bedömningen. Svar på varje uppgift - eller deluppgift - bedöms enligt följande princip i exempelvis en fråga omfattande fyra poäng: Poängsättningen innebär följande: 4 p - Bra svar 3 p - Tillfredsställande svar 2 p - Vissa brister 1 p - Stora brister 0 p - Uteblivet eller felaktigt svar Sida 2 av 9

3 3 Ragvalm AB Poäng Deluppgift Deluppgift Deluppgift Deluppgift Summa 26 4 Isquierda AB Poäng Deluppgift Deluppgift Deluppgift Deluppgift Summa 24 Lycka till! Sida 3 av 9

4 3. Ragvalm AB (26 poäng) Bakgrund Ragvalm AB (Ragvalm) är en större koncern inom åkerinäringen med dotterbolag i vart och ett av de nordiska länderna. Ragvalm är specialiserad på transport och logistik inom de nordiska länderna. Bolaget grundades för 26 år sedan av Gusten Stark som fortfarande är VD och leder verksamheten. I bolagets interna ledningsgrupp ingår bl a Gustens båda barn, Gunnar Stark och Marianne Nöjd, vilka även är aktieägare. Övriga tre medlemmar av ledningsgruppen äger inga aktier men det finns två före detta anställda som äger 10 % vardera. Ingen av dessa är aktivt involverade i Ragvalms verksamhet. Ekonomichef sedan ett tiotal år är Hillevi Andersson. Styrelsen består av Gusten och två externa ledamöter. Ekonomisk information Koncernen (Mkr) Omsättning Rörelseresultat Resultat före skatt Balansomslutning Soliditet 13 % 13 % 12 % Räkenskapsår överensstämmer med kalenderår. Tillämpade redovisningsprinciper är BFNAR. Du efterträdde en av dina kollegor som huvudansvarig revisor vid årsstämman Deluppgift 3.1 (4 poäng) Ragvalm har bestämt sig för att söka nya lokaler och har hittat en fastighet som verkar intressant. Byggnaden har använts för en helt annan verksamhet och för att kunna använda den som avsett kommer Ragvalm att få göra en omfattande ombyggnation och renovering. Exempel på utgifter framgår nedan. Utgifter för ombyggnad av råvind till kontor uppgående till tkr Utbyte av slitna plast- och heltäckningsmattor till nya ytskikt uppgående till tkr Utgifter för ny kyl- och ventilationsanläggning uppgående till tkr Utgifter för förkastade alternativ avseende projekteringskostnader och förslag från arkitekt uppgående till tkr Förklara hur de olika utgifterna ovan ska redovisas enligt god redovisningssed initialt och över tiden. Sida 4 av 9

5 Deluppgift 3.2 (12 poäng) Du har i början av maj 2012 avslutat granskningen av bolaget för 2011 och ett fåtal frågeställningar kvarstår. Du överväger nu hur du ska hantera dessa frågeställningar i samband med att du ska utforma revisionsberättelsen. a) Medlemmarna i den interna ledningsgruppen har, med undantag för VD, bytt tjänstebilar under december 2011 till mycket exklusiva modeller av märket BMW. I samband med detta har de privat köpt ut sina gamla bilar av samma märke. Värderingen som utgör underlag för köpesumman har gjorts av en märkesverkstad som normalt inte säljer BMW och enligt din granskningsansvariges bedömning understiger det åsatta värdet det verkliga marknadsvärdet med sammanlagt minst två miljoner kronor. Bolaget anser dock att de, grundat på att en värdering utförts, inte har gjort något fel och även styrelsen har godkänt transaktionerna. Det bokförda värdet för bilarna understeg verkligt värde och försäljningsvärde. Förmånen som respektive person har erhållit har redovisats på kontrolluppgifterna och sociala avgifter har beaktats. b) Vid din revision har du uppmärksammat att Ragvalm har problem med att fånga upp samtliga kostnader för transporter som äger rum i samband med årsskiftet. Vid din granskning har du kommit fram till att det totalt sett rör sig om för lågt redovisade kostnader uppgående till tkr i bokslutet 2010 och tkr i bokslutet VD och du är inte överens om vad resultateffekten skulle bli, inte heller om att korrigering ska ske per 31 december c) Vid din granskning av moderbolagets skattekontoutdrag framkommer att preliminärskatteinbetalningarna har gjorts i rätt tid men att sociala avgifter vid fyra tillfällen betalats 4 5 dagar för sent. Det finns ingen egentlig förklaring till varför detta skett och det har inte varit föranlett av brist på likviditet. Redogör för dina ställningstaganden till ovanstående noteringar inför avgivandet av revisionsberättelsen för Ragvalm och utforma ett förslag till revisionsberättelse för moderbolaget och koncernen med hjälp av bilagd mall. Deluppgift 3.3 (4 poäng) Ragvalm har i slutet av 2010 fått ett kontrakt med en stor beställare i konkurrens med andra transportfirmor. Kontraktet löper under två år med början 1 januari 2011 och omfattar att utföra samtliga transporter inom Sverige för ett tillverkande bolag. De totala intäkterna enligt kontraktet uppgår till 30 Mkr och utgifterna beräknas uppgå till 26 Mkr över två år. Det visar sig dock att Ragvalms säljare räknat fel på utgifterna som dessutom stigit kraftigt. I slutet av 2011 uppgår nedlagda kostnader till 18 Mkr och Ragvalm räknar med utgifter på ytterligare 14 Mkr för att kunna slutföra sitt åtagande. Hur ska kontraktet redovisas i balans- och resultaträkningen i bokslutet 2011? Sida 5 av 9

6 Deluppgift 3.4 (6 poäng) Bolaget förvärvade 100 % av Kullma AB den 1 januari I Kullma fanns en anläggningstillgång med en nyttjandeperiod på 10 år varav 5 år hade förflutit vid tidpunkten för Ragvalms förvärv. Nyttjandeperioden stämmer överens med den koncernmässiga bedömningen. Bokfört värde överensstämde med skattemässigt restvärde. Ursprungligt anskaffningsvärde på anläggningstillgången var tkr och ackumulerade avskrivningar uppgick vid förvärvstidpunkten till tkr. Vid förvärvet bedömdes det marknadsmässiga värdet uppgå till tkr. a) Med vilka belopp, och på vilka rader, kommer poster relaterade till anläggningstillgången att redovisas i koncernresultaträkningen den 31 december 2011? b) Hur kommer noten till balansräkningen att se ut avseende denna anläggningstillgång på koncernnivå den 31 december 2011, inklusive belopp? Redovisa även jämförelsetalen. Sida 6 av 9

7 4. Isquierda AB (24 poäng) Bakgrund Isquierda AB (Isquierda) är en koncern inom modebranschen som har blivit känd för sin folkloristiska stil. Bolaget ritar och syr upp kollektioner för män, kvinnor, ungdomar och barn. I sortimentet finns även en kollektion för hemmet. Isquierda äger en egen fabrik i Kina, den största delen av produktionen sker dock hos underleverantörer i Asien samt Sydeuropa. Ekonomisk information Koncernen (Mkr) Omsättning Rörelseresultat Balansomslutning Soliditet 74 % 76 % 74 % Bolaget är sedan 2008 noterat på NGM Equity. De fyra ursprungliga grundarna äger tillsammans 15 % av rösterna, i övrigt innehar ingen enskild aktieägare mer än några procent. VD är Eliza Andersson, som är en av grundarna, och ekonomichef är Albin Anton. Eliza är den enda av grundarna som ingår i styrelsen. Räkenskapsår är lika med kalenderår. I koncernen tillämpas IFRS och i moderbolaget RFR. Efter en upphandling av revisionen blev du vald till revisor på årsstämman Deluppgift 4.1 (8 poäng) Konsumtionen av kläder minskade drastiskt under höstsäsongen 2011 av orsaker som låg utanför bolagets kontroll, bl a det milda vädret. Isquierda, vars kunder hade returrätt för delar av kollektionerna, drabbades av stora förluster då de i början av 2012 fick sälja ut de returnerade plaggen till priser väsentligt underskridande anskaffningsvärdet. Ekonomichefen Albin är bekymrad över hur han i bokslutet 2011 ska kunna redovisa resultatet så att det ska bli tydligt att det är onormala omständigheter som drabbat bolaget. Han lägger fram två förslag till dig, det första är att redovisa förlusterna som jämförelsestörande, d v s på egen rad i resultaträkningen eller rapport över totalresultat. Det andra förslaget är att värdera returlagret till anskaffningsvärde 2011 och inte redovisa någon förlust i väntan på utförsäljningen. Koncernens goodwillpost utgjorde per den 31 december 2011 nästan hälften av dess balansomslutning. Posten hänför sig till skillnaden mellan köpeskilling och verkligt värde för de separat identifierade nettotillgångarna vid 2009 års förvärv av 100 % av dotterbolaget Sverige 1 AB. et är en fristående kassagenererande enhet. I samband med förvärvet utfördes en värdering av en rådgivare. Värderingen omfattade även en prognos för de kommande åren baserat på dåvarande ställning och resultat. Bolaget anser att prognosen är oförändrad och den har ej uppdaterats. Goodwill är Sida 7 av 9

8 redovisad i enlighet med denna värdering trots att såväl omsättning som resultat nu har sjunkit betydligt. a) Bedöm om de två förslagen till redovisning som ekonomichefen Anton har upprättat avseende försäljningen är acceptabla. b) Är bolagets hantering av goodwillposten i enlighet med god redovisningssed. Deluppgift 4.2 (4 poäng) Du har informerat ditt team om att en viktig del av substansgranskningsåtgärderna i revisionen är att granska manuella bokföringsordrar. a) Redogör för syftet med granskning av manuella bokföringsordrar. b) Ge tre exempel på granskningsåtgärder. Deluppgift 4.3 (6 poäng) Isquierda har ett antal dotterbolag varav två i Sverige. I samband med uppstarten av revisionen för 2012 har du samlat in nedanstående information (omräknad till SEK) per 31 december Din byrå har en internationell samarbetspartner som kan anlitas för lokal revision. Alla belopp uttrycks i Mkr i nedanstående tabell. Bolag Extern Balans- Eget Rörelseresultat Övrig information omsättning omslutning kapital Moderbolaget Risk för betydande inkurans Förvärv 2009 Sverige Sverige 2 Kina Förfallna kundfordringar 6 Mkr Tvist UK Tyskland Förlust för andra året i rad Danmark Elimineringar Summa Sida 8 av 9

9 Vilken granskningsansats planerar du för moderbolaget och respektive dotterbolag med utgångspunkt från ovanstående information. Bortse från legala krav på revision av enheterna. Deluppgift 4.4 (6 poäng) Din byrå har utvecklat ett program för koncernredovisning. Detta säljs externt på marknaden både till kunder och till andra intresserade. Byrån anordnar även utbildning i programmet. Två medarbetare i din byrå, vilka inte är revisorer och som endast arbetar med rådgivningsuppdrag, har startat ett eget företag där en av dem är utsedd till VD och den andra till styrelseordförande. Verksamheten består av tillhandahållande av en app för bokning av resor på nätet och har inget samband med deras arbete på byrån där de fortfarande är anställda. a) Är din byrås försäljning enligt ovan av egenutvecklad programvara och utbildning förenligt med god revisorssed? b) Är det förenligt med god revisorssed att två av dina medarbetare startar ett eget företag med verksamhet enligt ovan? Sida 9 av 9

REVISORSEXAMEN Del II

REVISORSEXAMEN Del II REVISORSEXAMEN Del II November 2011 Revisorsnämnden 2011 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 30 november 2011 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del II Krav för godkänt resultat: 75 poäng av 100

Läs mer

HÖGRE REVISORSEXAMEN Del I

HÖGRE REVISORSEXAMEN Del I HÖGRE REVISORSEXAMEN Del I November 2010 Revisorsnämnden 2010 HÖGRE REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 30 november 2010 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del I Krav för godkänt resultat: 75 poäng

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del II

REVISORSEXAMEN Del II REVISORSEXAMEN Del II Maj 2014 Revisorsnämnden 2014 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 27 maj 2014 Skrivtid: Krav för godkänt resultat: 2 x 6,0 timmar, varav 6,0 timmar för del II 90 poäng av 150 utan några

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del II

REVISORSEXAMEN Del II REVISORSEXAMEN Del II Maj 2015 Revisorsnämnden 2015 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 27 Maj 2015 Skrivtid: Krav för godkänt resultat: 2 x 6,0 timmar, varav 6,0 timmar för del II 90 poäng av 150 utan några

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del I December 2005

REVISORSEXAMEN Del I December 2005 REVISORSEXAMEN Del I December 2005 Revisorsnämnden REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 5-6 december 2005 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del I Hjälpmedel: Alla hjälpmedel är tillåtna förutom kontakt

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del II Maj 2003

REVISORSEXAMEN Del II Maj 2003 REVISORSEXAMEN Del II Maj 2003 Revisorsnämnden REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 20 maj 2003 Skrivtid: 2 x 4 timmar, varav 4 timmar för del II Hjälpmedel: Alla hjälpmedel är tillåtna förutom kontakt med andra

Läs mer

Rättningskommentarer Revisorsexamen våren 2010

Rättningskommentarer Revisorsexamen våren 2010 Rättningskommentarer Revisorsexamen våren 2010 1.1 4,8 80 6 Uppgiften behandlar två frågor från nytillträdda ägare tillika ny styrelse: Kan upplysningar om bolagets verksamhet lämnas till enskilda aktieägare

Läs mer

Samlingsvolym, miniräknare, dator och böcker om så önskas. Telefon, internetuppkoppling eller annan extern kommunikation är inte tillåten.

Samlingsvolym, miniräknare, dator och böcker om så önskas. Telefon, internetuppkoppling eller annan extern kommunikation är inte tillåten. 1 FAR AKADEMIS KUNSKAPSTEST 4 DECEMBER 2014 KL. 10.00 17.00 Hjälpmedel: Svarssätt: Samlingsvolym, miniräknare, dator och böcker om så önskas. Telefon, internetuppkoppling eller annan extern kommunikation

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del I. Maj 2004. Revisorsnämnden

REVISORSEXAMEN Del I. Maj 2004. Revisorsnämnden REVISORSEXAMEN Del I Maj 2004 Revisorsnämnden REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 24-25 maj 2004 Skrivtid: 2 x 4 timmar, varav 4 timmar för del I Hjälpmedel: Alla hjälpmedel är tillåtna förutom kontakt med andra

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Maj 2008. REVISORSEXAMEN Svarsmall

Maj 2008. REVISORSEXAMEN Svarsmall Maj 2008 REVISORSEXAMEN small small, Revisorsexamen, maj 2008 Deluppgift 1.1 a. Vägledning finns i BFNAR 2001:3 Redovisning av materiella anläggningstillgångar. Kommentarer till 2007 års anskaffningar:

Läs mer

del ii. H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning

del ii. H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning del ii. H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning topp 198:- sidentunika 498:- INNEHÅLL DEL II H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning Årsredovisning

Läs mer

FAR Akademis Kunskapstest 4 december 2012 kl. 10.00 17.00

FAR Akademis Kunskapstest 4 december 2012 kl. 10.00 17.00 FAR Akademis Kunskapstest 4 december 2012 kl. 10.00 17.00 Hjälpmedel: Samlingsvolym, miniräknare, dator och böcker om så önskas. Telefon, internetuppkoppling eller annan extern kommunikation är inte tillåten.

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 versace for H&M Klänning 1299:- innehåll del 2 H&M i siffror 2011 Årsredovisning och koncernredovisning 5 Förvaltningsberättelse inklusive förslag till

Läs mer

KONCERN- REDOVISNING

KONCERN- REDOVISNING RR 1:00 KONCERN- REDOVISNING REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 (inkl. ändring av RR okt. 2003 samt BFNAR 2005:1) Innehållsförteckning INLEDNING 5 REKOMMENDATIONENS TlLLÄMPNlNGSOMRÅDE 5 DEFINITIONER 6 ALLMÄNNA

Läs mer

K2 - Årsredovisning i mindre aktiebolag

K2 - Årsredovisning i mindre aktiebolag K2 - Årsredovisning i mindre aktiebolag Innehållsförteckning Förord 4 1. Inledning 5 1.1 Vilken kompletterande normgivning ska tillämpas? 6 1.2 BFN:s K-projekt 6 1.3 Tidsplan för införande av K-regler

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096 ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 1 Bolagets resultaträkning och rapport över totalresultat 5 Bolagets rapport

Läs mer

RR 17 NEDSKRIVNINGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring

RR 17 NEDSKRIVNINGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring RR 17 NEDSKRIVNINGAR REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring SAMMANFATTNING 1. Denna rekommendation (RR 17) anger hur en nedskrivning av värdet på en tillgång skall beräknas och redovisas samt vilken

Läs mer

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension ALLMÄNT RÅD (BFNAR 2005:X) 1. Detta allmänna råd skall tillämpas av bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen

Läs mer

Nyheter inför bokslutet 2014

Nyheter inför bokslutet 2014 Nyheter inför bokslutet 2014 Författare: Carina Edlund, Catharina Pramhäll, Camilla Persson och Jörgen Nilsson. Nyheter inför bokslutet 2014 publiceras i samarbete med KPMG. 1 Nyheter inför bokslutet Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

En snabbguide i K3. Nytt regelverk för redovisning. kpmg.se

En snabbguide i K3. Nytt regelverk för redovisning. kpmg.se En snabbguide i Nytt regelverk för redovisning kpmg.se i korthet 3 nytt regelverk för redovisning Vad innebär det nya redovisningsregelverket? Hur skiljer det sig från befintlig normgivning och hur påverkar

Läs mer

Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(31) 2013-02-20 Dnr 2012-1667 Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Revisorsnämnden (RN) överlämnar härmed årsredovisningen för räkenskapsåret

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

b. Kundsaldoförfrågan är ett sätt att inhämta revisionsbevis genom externa bekräftelser, vilka behandlas i ISA 505.

b. Kundsaldoförfrågan är ett sätt att inhämta revisionsbevis genom externa bekräftelser, vilka behandlas i ISA 505. 1 FAR AKADEMIS KUNSKAPSTEST2014 SVARSMALL, FÖRSLAG TILL SVAR Fråga 1 REVISION (22 p) Svarsförslag a. Existens. Ett erhållet svar på en kundsaldoförfrågan är ett revisionsbevis på att fordran de facto finns

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer