REVISORSEXAMEN Del II

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REVISORSEXAMEN Del II"

Transkript

1 REVISORSEXAMEN Del II November 2012 Revisorsnämnden 2012

2 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 28 november 2012 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del II Krav för godkänt resultat: 75 poäng av 100 utan några särskilda krav på fördelning av poäng på olika uppgifter Regler Du ska skriva ditt tentandnummer på varje blad. Det är inte tillåtet ha kontakt med någon person eller använda Internet, e-post eller liknande för att söka kontakt med någon annan person. Det är inte tillåtet att använda Internet, e-post eller liknande för att söka efter information. Följs inte reglerna kan Revisorsnämnden avstå att rätta tentandens prov samt meddela tentandens handledare och arbetsgivare om det inträffade. Kontroll av tentandens dator kan göras såväl innan, som under och efter provet. Utformning av svar Du lämnar alltid dina svar i egenskap av godkänd revisor. Svarstexten ska vara självständigt skriven och utformad så att den besvarar frågan på ett koncist sätt. Svarstexten ska inte enbart bestå av inklippt text eller hänvisningar till annan text, såsom lagar, råd, rekommendationer och liknande. Du ska ange motiveringar och hänvisningar samt visa uträkningar. Du ska markera eventuella citat med kursiv stil och ange källa. Bedömning Bedömningen av svar, som ska lämnas på bifogade svarsblanketter eller RN:s USBminne, sker utifrån en svarsmall. Alternativa svar kan - beroende på motiveringar - också beaktas vid bedömningen. Svar på varje uppgift - eller deluppgift - bedöms enligt följande princip i exempelvis en fråga omfattande fyra poäng: Poängsättningen innebär följande: 4 p - Bra svar 3 p - Tillfredsställande svar 2 p - Vissa brister 1 p - Stora brister 0 p - Uteblivet eller felaktigt svar Sida 2 av 9

3 3 Okotron AB Poäng Deluppgift Deluppgift Deluppgift Deluppgift Summa 26 4 Zenaspera AB Poäng Deluppgift Deluppgift Deluppgift Deluppgift Summa 24 Lycka till! Sida 3 av 9

4 3. Okotron AB (26 poäng) Bakgrund Okotron AB (Okotron) är ett bolag med tillverkning av plastdetaljer för fordonsindustrin. Okotron har tre delägare med lika stort innehav av aktier och röster. VD Stina Valdart är en av delägarna. Ekonomichef är Pelle Tsen. I styrelsen finns en extern ledamot med omfattande erfarenhet från verkstadsindustrin. Enligt bolagsordningen ska bolaget bedriva tillverkning och handel med plastdetaljer samt handel med värdepapper. I koncernen ingår helägda dotterbolag i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Ekonomisk information Okotronkoncernen (Mkr) Omsättning Rörelseresultat Balansomslutning Soliditet 17 % 27 % 23 % Räkenskapsår är kalenderår och Okotron-koncernen tillämpar BFNAR. Du har varit huvudansvarig revisor i Okotron sedan Deluppgift 3.1 (4 poäng) Okotron har aktiverat tillgångar av mindre värde, till exempel mobiltelefoner, främst för att ekonomichefen har tyckt att det är ett bra sätt att hålla reda på dem. Det har dock visat sig vara omöjligt att ha kontroll över denna typ av tillgångar. Hanteringen i anläggningsregistret kostar också tid och pengar. Ekonomichefen undrar om det är möjligt att ångra sig och kostnadsföra restbeloppen för det som tidigare aktiverats i anläggningsregistret och framöver kostnadsföra tillgångar direkt vid anskaffningstillfället. Bortse från skattemässiga aspekter. Sida 4 av 9

5 Deluppgift 3.2 (12 poäng) Du har i början av maj 2012 avslutat granskningen av Okotron för 2011 och ett fåtal frågeställningar kvarstår. Du överväger nu hur du ska hantera dessa frågeställningar i samband med att du ska utforma revisionsberättelsen. a) VD har via olika nätverk träffat personer som kommit med förslag på nya affärer och upplägg. I slutet av maj 2011 förvärvade Okotron aktier i ett bolag på Aktietorget på inrådan av en sådan affärsbekant. Styrelsen har godkänt förvärvet. Dessvärre kunde inte bolaget på Aktietorget leva upp till förväntningarna och aktierna hade fallit med 90 % fram till bokslutsdagen. Okotron har beräknat att innehavet sjunkit i värde med närmare 25 Mkr. Nedskrivning av innehavet skulle rätteligen ha skett i bokslutet för 2011 men VD har vägrat att ändra i det bokslut som redan hade presenterats för styrelsen i mitten av januari Moderbolagets egna kapital uppgick på balansdagen till 33 Mkr varav fritt 29 Mkr. b) Den externa styrelseledamoten Victor Karlsson var i starkt behov av pengar och lånade i januari Tkr från Okotron mot en ränta på 15 %. Victor är inte aktieägare. Lånebeloppet inklusive räntan var betalda per bokslutsdagen. c) Under februari 2012 var Okotrons finansiella läge allvarligt. Då det fanns anledning att misstänka att mer än halva det registrerade aktiekapitalet var förbrukat tvingades bolaget att upprätta en kontrollbalansräkning som dock utvisade att kapitalet var intakt. Du har granskat kontrollbalansräkningen utan anmärkning. Okotron har i förvaltningsberättelsen under rubriken händelser efter räkenskapsårets utgång upplyst om vad som hänt. Nu i början av maj 2012 är kapitalet i sin helhet återställt och Okotron har en kraftigt ökande orderstock samt en kärnverksamhet som är lönsam. Det står dock helt klart för bolaget att någon vinstutdelning inte är att tänka på. Redogör för dina ställningstaganden till ovanstående noteringar inför avgivandet av revisionsberättelsen för Okotron och utforma ett förslag till revisionsberättelse för moderbolaget och koncernen med hjälp av bilagda mall. Sida 5 av 9

6 Deluppgift 3.3 (6 poäng) Efter alla ekonomiska bekymmer har den nya ekonomichefen bett dig om hjälp med att upprätta en budgeterad kassaflödesanalys för Okotron Du har fått följande uppgifter som underlag för att kunna genomföra beräkningen. Resultatbudget 2012 Mkr Försäljning 650 Kostnad såld vara -335 Övriga kostnader -200 Erlagda räntekostnader -5 Avskrivningar? Resultat före skatt? Skatt? Budgeterat resultat? Budgeterad balansräkning Mkr Balansräkning Mkr Anläggningstillgångar 110 Anläggningstillgångar 70 Varulager 50 Varulager 60 Kundfordringar 60 Kundfordringar 50 Likvida medel? Likvida medel 17 Summa tillgångar Summa tillgångar Eget kapital? Eget kapital 34 Långfristiga lån 83 Långfristiga lån 103 Leverantörsskulder 50 Leverantörsskulder 60 Summa skulder Summa skulder Budgeterade investeringar i anläggningstillgångar uppgår till 50 Mkr. Använd skattesats uppgår till 26 %. Ingen utdelning har lämnats eller erhållits, ingen nyemission har ägt rum och inte heller någon försäljning av tillgångar. Utgå från att budgeterad skatt är betald skatt. Beräkna per : budgeterat kassaflöde 2012 från den löpande verksamheten budgeterat kassaflöde 2012 från investeringsverksamheten budgeterat kassaflöde 2012 från finansieringsverksamheten, samt budgeterad förändring 2012 av likvida medel Redogör även för saknade uppgifter i uppställningarna (markerade med? ). Sida 6 av 9

7 Deluppgift 3.4 (4 poäng) Ekonomichefen hos en av dina andra klienter upptäckte under oktober ett fel som hade gjorts i bokföringen under augusti då en sommarvikarie skötte bokföringen. Du besöker ekonomichefen och han visar dig hur det är möjligt att i redovisningssystemet gå in och rätta transaktioner som bokförts i tidigare perioder. Han tycker att detta är en mycket praktisk funktion. I juli 2012 upptäcktes ett antal verifikat som av misstag hade hamnat i en skrivbordslåda i december 2011 och som ej var bokförda. Årsredovisningen var fastställd i maj 2012 och registrerad hos Bolagsverket. Ägarna till bolaget var mycket angelägna om att felaktigheterna skulle justeras och upprättade en ny årsredovisning. De vill även att du avger en ny revisionsberättelse som ska ersätta den gamla. a) Är det förenligt med god redovisningssed att göra korrigeringar i transaktioner från tidigare perioder i enlighet med tillvägagångssättet ovan? Om inte, hur bör man gå tillväga? b) Är det i enlighet med god redovisnings- och revisionssed att avge en ny årsredovisning som ersätter den tidigare avgivna samt att avge en ny revisionsberättelse? Sida 7 av 9

8 4. Zenaspera AB (24 poäng) Bakgrund Zenaspera AB (Zenaspera) verkar inom rese- och nöjesbranschen. Utöver försäljning av semesterresor driver koncernen ett antal nöjesparker med olika koncept anpassade efter lokala önskemål. Zenaspera ägs av ett brittiskt bolag som i sin tur ingår i en amerikansk koncern. Ekonomisk information Koncernen (Mkr) Omsättning Rörelseresultat Balansomslutning Soliditet 73 % 78 % 74 % Zenaspera tillämpar BFNAR i sin legala årsredovisning och US GAAP i den koncerninterna rapporteringen. Räkenskapsår är kalenderår. VD i det svenska moderbolaget är Egon Karman, ekonomichef är Sofia Gustavsson. Bolaget är ett så kallat inrefererat uppdrag, det vill säga din byrås nätverksfirma i USA koordinerar koncerngranskningen. Du lämnar inget bestyrkande på den koncerninterna rapporteringen enligt US GAAP. Du har varit utsedd till huvudansvarig revisor i Zenaspera sedan Deluppgift 4.1 (8 poäng) Ekonomichefen behöver hjälp med vissa frågor om redovisningen enligt nedan. Alla frågor avser redovisningen i Zenaspera AB. Zenaspera upprättar sin kassaflödesanalys enligt indirekt metod. Zenaspera har börjat undersöka vad en framtida övergång till att tillämpa K3 som ramverk kommer att innebära. Bolagets pensionsplaner är förmånsbestämda och pensionsförpliktelserna är tryggade genom överföring av medel till en pensionsstiftelse. Det finns risk för att stiftelsens framtida förmögenhet inte kommer att täcka de åtaganden som bolaget har avseende framtida pensioner. a) Zenaspera AB har anteciperat en utdelning i bokslutet Redogör för hur den av Zenaspera AB redovisade anteciperade utdelningen ska hanteras i kassaflödesanalysen för Zenaspera AB 2011 samt i kommande bokslut. b) Zenaspera har ett lån på en miljon US dollar. Bolaget tillämpar inte någon form av säkringsredovisning och 1 januari 2012 är lånet bokfört till kursen 6,50 kr. Vid delårsbokslutet den 30 juni är kursen 6,75. Hur ska valutakursdifferensen redovisas i balans- och resultaträkning samt i kassaflödesanalysen för Zenaspera AB? Sida 8 av 9

9 c) Hur kan en eventuell brist i pensionsstiftelsens förmögenhet redovisas i bokslutet per 31 december 2012? d) Zenaspera har för avsikt att välja att redovisa pensioner enligt de förenklingsregler som finns i K3. Vad innebär det för redovisningen av en eventuell brist i stiftelsens förmögenhet när K3 kommer att tillämpas? Deluppgift 4.2 (6 poäng) Koncernen har satt upp ett koncernkonto (cash-pool) där det ingår 10 svenska aktiebolag, varav ett har lönsamhetsproblem. Juridisk motpart till banken är Zenaspera AB. Du får frågan om arrangemanget skulle kunna stå i strid mot svensk associationsrätt. Ser du några problem med hanteringen ur associationsrättslig synvinkel? Bortse från förvärvslåneförbudet. Deluppgift 4.3 (6 poäng) Du har ställts inför följande två situationer: a) Du är revisor i ett bolag med tre delägare. Delägarna har stora samarbetssvårigheter och de har beslutat sig för att avbryta samarbetet. De har bett dig om hjälp med att sälja två av aktieägarnas aktier till den tredje av ägarna och att biträda i transaktionen genom att bl a upprätta köpehandlingar. Värderingen av bolaget har gjorts av en extern part. b) Du bedriver din revisionsverksamhet i ett aktiebolag och äger via detta 50 % av den fastighet där du bor. Resterande del av fastigheten äger du direkt. Du hävdar att även om du inte driver din dagliga verksamhet i fastigheten så har du avdelat ett kontor där du ibland jobbar hemifrån. a) Kan du åta dig uppdraget att hjälpa till med försäljning av aktierna? b) Är ägandet av fastigheten genom bolaget förenligt med god revisorssed? Deluppgift 4.4 (4 poäng) Revisorn ska i enlighet med ISA 700 göra uttalanden om de finansiella rapporterna i revisionsberättelsen. Revisorn ska dock i andra situationer avvika från standardutformningen i revisionsberättelsen utan att det påverkar revisorns uttalanden. Förklara vilka olika uttrycksformer som kan finnas i revisionsberättelsen, utöver uttalanden, och när de ska användas. Sida 9 av 9

REVISORSEXAMEN Del II

REVISORSEXAMEN Del II REVISORSEXAMEN Del II November 2011 Revisorsnämnden 2011 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 30 november 2011 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del II Krav för godkänt resultat: 75 poäng av 100

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del II

REVISORSEXAMEN Del II REVISORSEXAMEN Del II Maj 2012 Revisorsnämnden 2012 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 23 maj 2012 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del II Krav för godkänt resultat: 75 poäng av 100 utan några

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del I. November 2011

REVISORSEXAMEN Del I. November 2011 REVISORSEXAMEN Del I November 2011 Revisorsnämnden 2011 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 29 november 2011 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del I Krav för godkänt resultat: 75 poäng av 100 utan

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del II

REVISORSEXAMEN Del II REVISORSEXAMEN Del II December 2013 Revisorsnämnden 2013 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 4 december 2013 Skrivtid: Krav för godkänt resultat: 2 x 6,0 timmar, varav 6,0 timmar för del II 90 poäng av 150 utan

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del II

REVISORSEXAMEN Del II REVISORSEXAMEN Del II Maj 2011 Revisorsnämnden 2011 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 26 maj 2011 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del I Krav för godkänt resultat: 75 poäng av 100 utan några

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del II

REVISORSEXAMEN Del II REVISORSEXAMEN Del II Maj 2015 Revisorsnämnden 2015 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 27 Maj 2015 Skrivtid: Krav för godkänt resultat: 2 x 6,0 timmar, varav 6,0 timmar för del II 90 poäng av 150 utan några

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del II

REVISORSEXAMEN Del II REVISORSEXAMEN Del II December 2010 Revisorsnämnden 2010 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 1 december 2010 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del II Krav för godkänt resultat: 75 poäng av 100 utan

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del I. November 2012

REVISORSEXAMEN Del I. November 2012 REVISORSEXAMEN Del I November 2012 Revisorsnämnden 2012 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 27 november 2012 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del I Krav för godkänt resultat: 75 poäng av 100 utan

Läs mer

HÖGRE REVISORSEXAMEN Del I

HÖGRE REVISORSEXAMEN Del I HÖGRE REVISORSEXAMEN Del I November 2010 Revisorsnämnden 2010 HÖGRE REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 30 november 2010 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del I Krav för godkänt resultat: 75 poäng

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del II

REVISORSEXAMEN Del II REVISORSEXAMEN Del II Maj 2014 Revisorsnämnden 2014 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 27 maj 2014 Skrivtid: Krav för godkänt resultat: 2 x 6,0 timmar, varav 6,0 timmar för del II 90 poäng av 150 utan några

Läs mer

HÖGRE REVISORSEXAMEN Del I

HÖGRE REVISORSEXAMEN Del I HÖGRE REVISORSEXAMEN Del I November 2011 Revisorsnämnden 2011 HÖGRE REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 29 november 2011 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del I Krav för godkänt resultat: 75 poäng

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del II Maj 2003

REVISORSEXAMEN Del II Maj 2003 REVISORSEXAMEN Del II Maj 2003 Revisorsnämnden REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 20 maj 2003 Skrivtid: 2 x 4 timmar, varav 4 timmar för del II Hjälpmedel: Alla hjälpmedel är tillåtna förutom kontakt med andra

Läs mer

HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II

HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II Maj 2009 Revisorsnämnden 2009 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 28 maj 2009 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del II Krav för godkänt resultat: 75 poäng av 100 utan

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del I December 2005

REVISORSEXAMEN Del I December 2005 REVISORSEXAMEN Del I December 2005 Revisorsnämnden REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 5-6 december 2005 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del I Hjälpmedel: Alla hjälpmedel är tillåtna förutom kontakt

Läs mer

December 2008. REVISORSEXAMEN Del I

December 2008. REVISORSEXAMEN Del I December 2008 REVISORSEXAMEN Del I REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 1 december 2008 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del I Hjälpmedel: Alla hjälpmedel är tillåtna förutom kontakt med andra personer

Läs mer

HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II

HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II December 2007 2 HÖGRE REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 4-5 december 2007 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del II Hjälpmedel: Alla hjälpmedel är tillåtna förutom kontakt

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del II

REVISORSEXAMEN Del II REVISORSEXAMEN Del II Maj 2008 Revisorsnämnden 2008 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 27 maj 2008 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del II Hjälpmedel: Alla hjälpmedel är tillåtna förutom kontakt

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del II

REVISORSEXAMEN Del II REVISORSEXAMEN Del II Maj 2007 Revisorsnämnden 2007 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 28-29 maj 2007 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del II Hjälpmedel: Alla hjälpmedel är tillåtna förutom kontakt

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del II December 2005

REVISORSEXAMEN Del II December 2005 REVISORSEXAMEN Del II December 2005 Revisorsnämnden REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 5-6 december 2005 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del II Hjälpmedel: Alla hjälpmedel är tillåtna förutom

Läs mer

HÖGRE REVISORSEXAMEN Del I December 2005

HÖGRE REVISORSEXAMEN Del I December 2005 HÖGRE REVISORSEXAMEN Del I December 2005 Revisorsnämnden HÖGRE REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 6-7 december 2005 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del I Hjälpmedel: Alla hjälpmedel är tillåtna

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del I. Maj 2004. Revisorsnämnden

REVISORSEXAMEN Del I. Maj 2004. Revisorsnämnden REVISORSEXAMEN Del I Maj 2004 Revisorsnämnden REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 24-25 maj 2004 Skrivtid: 2 x 4 timmar, varav 4 timmar för del I Hjälpmedel: Alla hjälpmedel är tillåtna förutom kontakt med andra

Läs mer

SVARSMALL. HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II

SVARSMALL. HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II SVARSMALL HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II November 2012 Revisorsnämnden 2012 Deluppgift 3.1 a) En revisionsberättelse med en anmärkning avseende att skatter och avgifter inte har betalats i tid enligt 9 kap

Läs mer

Far Akademis Kunskapstest 6 december 2011 kl. 10.00 17.00

Far Akademis Kunskapstest 6 december 2011 kl. 10.00 17.00 1 (6) Far Akademi Far Akademis Kunskapstest 6 december 2011 kl. 10.00 17.00 Hjälpmedel: Samlingsvolym, miniräknare, dator och böcker om så önskas. Telefon, internetuppkoppling eller annan extern kommunikation

Läs mer

HÖGRE REVISORSEXAMEN Del I

HÖGRE REVISORSEXAMEN Del I HÖGRE REVISORSEXAMEN Del I Maj 2008 Revisorsnämnden 2008 HÖGRE REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 26 maj 2008 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del I Hjälpmedel: Alla hjälpmedel är tillåtna förutom

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del I. November 2004

REVISORSEXAMEN Del I. November 2004 REVISORSEXAMEN Del I November 2004 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 22-23 november 2004 Skrivtid: 2 x 4 timmar, varav 4 timmar för del I Hjälpmedel: Alla hjälpmedel är tillåtna förutom kontakt med andra personer

Läs mer

Samlingsvolym, miniräknare, dator och böcker om så önskas. Telefon, internetuppkoppling eller annan extern kommunikation är inte tillåten.

Samlingsvolym, miniräknare, dator och böcker om så önskas. Telefon, internetuppkoppling eller annan extern kommunikation är inte tillåten. 1 FAR AKADEMIS KUNSKAPSTEST 4 DECEMBER 2014 KL. 10.00 17.00 Hjälpmedel: Svarssätt: Samlingsvolym, miniräknare, dator och böcker om så önskas. Telefon, internetuppkoppling eller annan extern kommunikation

Läs mer

FAR Akademis Kunskapstest 4 december 2012 kl. 10.00 17.00

FAR Akademis Kunskapstest 4 december 2012 kl. 10.00 17.00 FAR Akademis Kunskapstest 4 december 2012 kl. 10.00 17.00 Hjälpmedel: Samlingsvolym, miniräknare, dator och böcker om så önskas. Telefon, internetuppkoppling eller annan extern kommunikation är inte tillåten.

Läs mer

REVISORSEXAMEN Svarsmall

REVISORSEXAMEN Svarsmall REVISORSEXAMEN small December 2005 Revisorsnämnden 2006 1. Teknisk byggnation i Malmö AB (50 p) Deluppgift 1.1 a. Moderföretaget Teknisk byggnation i Malmö AB redovisar för räkenskapsåret 2004/05 en vinst

Läs mer

Maj 2008. REVISORSEXAMEN Svarsmall

Maj 2008. REVISORSEXAMEN Svarsmall Maj 2008 REVISORSEXAMEN small small, Revisorsexamen, maj 2008 Deluppgift 1.1 a. Vägledning finns i BFNAR 2001:3 Redovisning av materiella anläggningstillgångar. Kommentarer till 2007 års anskaffningar:

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer