REVISORSEXAMEN Del II

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REVISORSEXAMEN Del II"

Transkript

1 REVISORSEXAMEN Del II November 2011 Revisorsnämnden 2011

2 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 30 november 2011 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del II Krav för godkänt resultat: 75 poäng av 100 utan några särskilda krav på fördelning av poäng på olika uppgifter Regler Du ska skriva ditt tentandnummer på varje blad. Det är inte tillåtet ha kontakt med någon person eller använda Internet, e-post eller liknande för att söka kontakt med någon annan person. Det är inte tillåtet att använda Internet, e-post eller liknande för att söka efter information. Följs inte reglerna kan Revisorsnämnden avstå att rätta tentandens prov samt meddela tentandens handledare och arbetsgivare om det inträffade. Kontroll av tentandens dator kan göras såväl innan, som under och efter provet. Utformning av svar Du lämnar alltid dina svar i egenskap av godkänd revisor. Svarstexten ska vara självständigt skriven och utformad så att den besvarar frågan på ett koncist sätt. Svarstexten ska inte enbart bestå av inklippt text eller hänvisningar till annan text, såsom lagar, råd, rekommendationer och liknande. Du ska ange motiveringar och hänvisningar samt visa uträkningar. Du ska markera eventuella citat med kursiv stil och ange källa. Bedömning Bedömningen av svar, som ska lämnas på bifogade svarsblanketter eller RN:s USBminne, sker utifrån en svarsmall. Alternativa svar kan - beroende på motiveringar - också beaktas vid bedömningen. Svar på varje uppgift - eller deluppgift - bedöms enligt följande princip i exempelvis en fråga omfattande fyra poäng: Poängsättningen innebär följande: 4 p - Bra svar 3 p - Tillfredsställande svar 2 p - Vissa brister 1 p - Stora brister 0 p - Uteblivet eller felaktigt svar Sida 2 av 9

3 3 Mekanika AB Poäng Deluppgift Deluppgift Deluppgift Deluppgift Summa 24 4 Stoffie AB Poäng Deluppgift Deluppgift Deluppgift Deluppgift Summa 26 Lycka till! Sida 3 av 9

4 3. Mekanika AB (24 poäng) Bakgrund Mekanika AB (Mekanika) är ett verkstadsföretag som är underleverantör till bilindustrin. Mekanika AB bedriver verksamheten i moderbolaget och i två dotterbolag. Moderbolaget finns i Eskilstuna och dotterbolagen i Gävle och Örebro. Räkenskapsår är lika med kalenderår. Mekanika ägs av Lars Rytter och hans fru Monica. Lars var tidigare VD för verksamheten men är nu passiv ägare, Monica har en halvtidstjänst för att hantera koncernens löner. Medelantalet anställda under 2008 och 2009 uppgick till 52 respektive 54. Mekanika har delat ut väsentliga belopp till ägarna under 2008 och I moderbolaget och dotterbolagen tillämpas BFNAR. Mekanika upprättar även koncernredovisning i enlighet med RR 1:00. VD för Mekanika är Bror Granlund som arbetat för Lars under många år. Ekonomichef är Sara Söder. Redovisningen har fram till nu skötts av Birgitta Alm som är anställd redovisningskonsult på den redovisningsbyrå som Mekanika anlitar. Du är utsedd till huvudansvarig revisor sedan stämman Ekonomisk information Koncernen (Mkr) Omsättning 70,0 83,5 84,3 Resultat efter skatt 3,2 8,3 9,7 Balansomslutning 25,3 28,0 30,9 Soliditet 19 % 38 % 43 % Deluppgift 3.1 (4 poäng) Den 1 januari 2008 gjordes en större investering i maskiner. Sammanlagt uppgick investeringen till 4,9 Mkr. Avskrivningar enligt plan har baserats på en nyttjandeperiod om 10 år. Avskrivningarna sker linjärt och maskinerna beräknas inte ha något restvärde. Skattemässigt görs avskrivningar med 20 % per år. I revisionen av bokslutet per 31 december 2010 väljer du att kontrollräkna de poster som hänför sig till maskinerna, inklusive eventuella koncernjusteringar. Sida 4 av 9

5 Vilka belopp hänförliga till maskinerna kommer att redovisas i koncernens balans- och resultaträkning per 31 december 2010? Beakta även skattemässiga avskrivningar. Skattesatsen uppgår till 26,3 %. Deluppgift 3.2 (12 poäng) Du har i början av maj 2011 avslutat granskningen av bolaget för 2010 och ett fåtal frågeställningar kvarstår. Du överväger nu hur du ska hantera dessa frågeställningar i samband med att du ska utforma revisionsberättelsen. a) Mekanika råkade ut för en tillfällig finansiell kris under januari till mars 2010 då de hade ovanligt höga kostnader för råmaterial, inklusive valutakursförluster på utländska inköp. Efterfrågan på Mekanikas produkter sjönk samtidigt kraftigt till följd av att en större kund var nära att komma på obestånd. Kunden återhämtade sig dock snabbt varför den akuta krisen sedan länge är över. Då Mekanikas eget kapital en kort period under 2010 understeg mindre än hälften av det registrerade aktiekapitalet har kontrollbalansräkning upprättats i enlighet med Aktiebolagslagens regler och detta har upplysts om i förvaltningsberättelsen. Kontrollbalansräkningen har granskats av dig. Mekanika redovisar en vinst under andra halvan av 2010 och har inte några likviditetsproblem. b) Mekanika har låtit en redovisningsbyrå sköta deras redovisning under många år och det har fungerat bra. Personalbyte och en försäljning av redovisningsbyrån till en av redovisningsbyråns konkurrenter under sommaren 2010 innebar dock att kvaliteten på redovisningen och rapportering drastiskt försämrades. Under en period hade man inte ens möjlighet att löpande följa resultatet p g a stora eftersläpningar i bokföringen. I samband med detta upprättades och överlämnades en erinran till styrelsen. Styrelsen tog erinran på allvar och Mekanika anställde en egen redovisningsekonom och sköter själva redovisningen sedan oktober Genom hårt och idogt arbete är redovisningen nu uppdaterad och bolaget kan fortlöpande följa resultat och ställning. c) En av Mekanikas mest betydande kunder har av misstag gjort en dubbelbetalning av en faktura på 500 tkr. Detta skedde i mars Pengarna var till stor nytta för Mekanika under krisen men ekonomichefen har trots återhämtningen i Mekanikas ekonomi inte gjort något försök att betala tillbaka pengarna. Motivet är att kunden får väl höra av sig om de vill ha tillbaka pengarna. Beloppet är bokfört i balansräkningen som tillgång på ett bankkonto respektive som en skuld till kund. VD och styrelsen har fått kännedom om dubbelbetalningen i samband med vår avrapportering för några dagar sedan. Redogör för dina ställningstaganden till ovanstående noteringar inför avgivandet av revisionsberättelsen för Mekanika och utforma ett förslag till revisionsberättelse för moderbolaget och koncernen med hjälp av bilagda mall. Sida 5 av 9

6 Deluppgift 3.3 (4 poäng) Ekonomichefen i Mekanika har varit på en informationsträff som din byrå anordnat avseende de nya redovisningsnormer som snart kommer att införas på en bredare front. De nya redovisningsreglerna har dock inte fastnat och du får återigen förklara för henne vad K1 K4 står för och vad de övergripande skillnaderna är. Redogör kortfattat för vilka bolag som kan eller ska tillämpa K1, K2, K3 respektive K4 samt vilka regelverken är/kommer att vara som styr redovisningen för respektive kategori. Deluppgift 3.4 (4 poäng) Du har satt dig ner med Far Akademis katalog över tänkbara utbildningar 2011/2012 och konstaterar att det finns många attraktiva alternativ. Du bestämmer dig för att ta reda på vilka utbildningskrav som gäller för en person som klarat revisorsexamen och som nu är godkänd revisor. Vilka utbildningskrav gäller för en kvalificerad revisor och hur kontrolleras detta? (Bortse från byråspecifika krav.) Sida 6 av 9

7 4. Stoffie AB (26 poäng) Bakgrund Stoffie AB (Stoffie) är ett helägt dotterbolag inom en internationell koncern med moderbolaget i London. Den internationella koncernen omsätter totalt 5 miljarder pund. Stoffie bedriver uthyrning av personal, rekrytering och job-coaching av arbetskraft. Räkenskapsår är kalenderår och Stoffie tillämpar BFNAR för sin svenska redovisning men rapporterar enligt IFRS till koncernen. Styrelsen består utöver VD av representanter för det engelska moderbolaget samt en extern jurist. VD är Odd Veilgang och redovisningsansvarig är Cecilia Hjort. Du är vald revisor sedan Ekonomisk information (Mkr) Omsättning 84,9 70,1 86,2 Resultat efter skatt 2,0-6,5-1,1 Balansomslutning 21,7 19,2 17,9 Soliditet 3,5 % 4,0 % 4,1 % Sida 7 av 9

8 Deluppgift 4.1 (6 poäng) I samband med revisionen har du diskuterat nedanstående frågor med företagsledningen: a) Stoffie AB har några vilande dotterbolag som man vill avveckla. Bolaget har diskuterat hur detta ska gå till och har kommit fram till att de tänkbara alternativen är fusion eller likvidation. Förklara kortfattat för redovisningsansvarige vad en fusion respektive en likvidation innebär. (Bortse från redovisning och skatt.) b) Vem eller vilka ska underteckna nedanstående handlingar? Årsredovisning Avtal om försäljning av väsentliga dotterbolag Yttrande enligt 13 kap 6 ABL p 3 Styrelseprotokoll Vad svarar du på ovanstående frågor. Deluppgift 4.2 (8 poäng) Som underlag för sin koncernrevision har koncernrevisorn i England upprättat en instruktion och bett dig att granska Stoffie på uppdrag av dem för att kunna inkludera den svenska koncernen i den engelska koncernen. Omfattningen på det arbete du ombeds att utföra enligt instruktionen är begränsat till granskning enligt särskild överenskommelse ( särskilda åtgärder eller specified procedures ). a) Vad innebär granskning enligt särskild överenskommelse ( specified procedures ) enligt gällande regelverk? b) Behöver du som vald revisor i Stoffie AB göra någon mer granskning av bolaget utöver de särskilt överenskomna åtgärderna med koncernrevisorn? c) Skiljer sig ditt juridiska ansvar som vald revisor för Stoffie respektive i förhållande till det arbete du utför på uppdrag av koncernrevisorn? d) Måste du efterfråga ett uttalande från företagsledningen från det engelska moderbolaget i enlighet med ISA 580? Sida 8 av 9

9 Deluppgift 4.3 (6 poäng) VD har under 2011 fått ett belopp utbetalt som han själv påstår att det avser bonus för Beloppet fanns inte reserverat i bokslutet 2010 men är beloppsmässigt inte så väsentligt att det behöver rättas av detta skäl. I samband med förvaltningsrevisionen under hösten 2011 följer du upp frågeställningen och konstaterar att underlag saknas. Du efterfrågar underlag från VD och hans svar är att det rör sig om en muntlig överenskommelse med de utländska styrelseledamöterna. Utbetalningen är bokförd som förskott på lön. Redogör för hur du går vidare i din granskning och vilka åtgärder du behöver vidta beroende på vilka förklaringar du erhåller avseende utbetalningen. Deluppgift 4.4 (6 poäng) Det är i sent i juni 2011 och du blir kontaktad av en yngre kollega, Pål Andersson, som vill få hjälp med hur han ska hantera en situation. Pål har ännu inte fått några redovisningshandlingar för 2010 från en av sina mindre kunder. Kunden har kalenderår som räkenskapsår så det börjar bli bråttom om årsredovisningen ska kunna revideras och avlämnas i tid. Under hösten 2010 kom Pål överens med kunden om att det skulle vara mest effektivt att utföra förvaltningsrevisionen samtidigt som bokslutrevisionen. Pål har försökt att komma i kontakt med kunden via mail skickade den 9 april och den 12 juni. Kunden har dock ej besvarat dessa. a) Har Påls agerande varit förenligt med god revisorssed? b) Kan Pål avgå som revisor i slutet av juni 2011, utan att ha genomfört revisionen? Sida 9 av 9

REVISORSEXAMEN Del II

REVISORSEXAMEN Del II REVISORSEXAMEN Del II Maj 2015 Revisorsnämnden 2015 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 27 Maj 2015 Skrivtid: Krav för godkänt resultat: 2 x 6,0 timmar, varav 6,0 timmar för del II 90 poäng av 150 utan några

Läs mer

HÖGRE REVISORSEXAMEN Del I

HÖGRE REVISORSEXAMEN Del I HÖGRE REVISORSEXAMEN Del I November 2010 Revisorsnämnden 2010 HÖGRE REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 30 november 2010 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del I Krav för godkänt resultat: 75 poäng

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del II

REVISORSEXAMEN Del II REVISORSEXAMEN Del II Maj 2014 Revisorsnämnden 2014 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 27 maj 2014 Skrivtid: Krav för godkänt resultat: 2 x 6,0 timmar, varav 6,0 timmar för del II 90 poäng av 150 utan några

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del I. Maj 2004. Revisorsnämnden

REVISORSEXAMEN Del I. Maj 2004. Revisorsnämnden REVISORSEXAMEN Del I Maj 2004 Revisorsnämnden REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 24-25 maj 2004 Skrivtid: 2 x 4 timmar, varav 4 timmar för del I Hjälpmedel: Alla hjälpmedel är tillåtna förutom kontakt med andra

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del I December 2005

REVISORSEXAMEN Del I December 2005 REVISORSEXAMEN Del I December 2005 Revisorsnämnden REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 5-6 december 2005 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del I Hjälpmedel: Alla hjälpmedel är tillåtna förutom kontakt

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del II Maj 2003

REVISORSEXAMEN Del II Maj 2003 REVISORSEXAMEN Del II Maj 2003 Revisorsnämnden REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 20 maj 2003 Skrivtid: 2 x 4 timmar, varav 4 timmar för del II Hjälpmedel: Alla hjälpmedel är tillåtna förutom kontakt med andra

Läs mer

Rättningskommentarer Revisorsexamen våren 2010

Rättningskommentarer Revisorsexamen våren 2010 Rättningskommentarer Revisorsexamen våren 2010 1.1 4,8 80 6 Uppgiften behandlar två frågor från nytillträdda ägare tillika ny styrelse: Kan upplysningar om bolagets verksamhet lämnas till enskilda aktieägare

Läs mer

Samlingsvolym, miniräknare, dator och böcker om så önskas. Telefon, internetuppkoppling eller annan extern kommunikation är inte tillåten.

Samlingsvolym, miniräknare, dator och böcker om så önskas. Telefon, internetuppkoppling eller annan extern kommunikation är inte tillåten. 1 FAR AKADEMIS KUNSKAPSTEST 4 DECEMBER 2014 KL. 10.00 17.00 Hjälpmedel: Svarssätt: Samlingsvolym, miniräknare, dator och böcker om så önskas. Telefon, internetuppkoppling eller annan extern kommunikation

Läs mer

Maj 2008. REVISORSEXAMEN Svarsmall

Maj 2008. REVISORSEXAMEN Svarsmall Maj 2008 REVISORSEXAMEN small small, Revisorsexamen, maj 2008 Deluppgift 1.1 a. Vägledning finns i BFNAR 2001:3 Redovisning av materiella anläggningstillgångar. Kommentarer till 2007 års anskaffningar:

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

Rättningsmall utvald del för offentliggörande

Rättningsmall utvald del för offentliggörande Rättningsmall utvald del för offentliggörande FARs och SRFs Redovisningskonsultexamen 24 februari 2014 Tentamensdatum 26 november 2013 Hjälpmedel: Svarssätt: Poäng: Reko-boken 2013, FARs Samlingsvolym

Läs mer

Fråga 1 Kan jag lämna en bokslutsrapport om kunden inte har undertecknat uppdragsavtalet?

Fråga 1 Kan jag lämna en bokslutsrapport om kunden inte har undertecknat uppdragsavtalet? Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om förutsättningar för bokslutsrapport Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har

Läs mer

Kvalitetskontroll av godkända och auktoriserade revisorer samt registrerade revisionsbolag som utför lagstadgad revision i börsnoterade

Kvalitetskontroll av godkända och auktoriserade revisorer samt registrerade revisionsbolag som utför lagstadgad revision i börsnoterade Inger Blomberg 2013-05-06 Dnr 2012-677 Verkställande direktören Marianne Sandén Ljungberg Mazars SET Revisionsbyrå AB Mäster Samuelsgatan 56 111 83 STOCKHOLM Kvalitetskontroll av godkända och auktoriserade

Läs mer

SVARSMALL. HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II

SVARSMALL. HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II SVARSMALL HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II November 2012 Revisorsnämnden 2012 Deluppgift 3.1 a) En revisionsberättelse med en anmärkning avseende att skatter och avgifter inte har betalats i tid enligt 9 kap

Läs mer

Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(31) 2013-02-20 Dnr 2012-1667 Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Revisorsnämnden (RN) överlämnar härmed årsredovisningen för räkenskapsåret

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Vägen till examen. en resa varje revisor måste göra. 20 Balans. Balans Fokus: revisorsprovet. Revisorsprovet är inte vilken tenta som helst.

Vägen till examen. en resa varje revisor måste göra. 20 Balans. Balans Fokus: revisorsprovet. Revisorsprovet är inte vilken tenta som helst. Balans Fokus: revisorsprovet Vägen till examen en resa varje revisor måste göra Revisorsprovet är inte vilken tenta som helst. Att vara väl förberedd är ett måste för att det ska gå vägen, men knappast

Läs mer

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som:

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som: Bilaga 02 Styrelsens roll i vårt bolag. Vi behöver ha en styrelse. Vi måste inte ha någon annan än Anton som ordförande, men jag hoppas det finns någon som både vill och kan vara med i styrelsen. För dig

Läs mer

I revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2009 avstyrkte A-son ansvarsfrihet för styrelseledamöterna NN och YY, varvid han angav följande.

I revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2009 avstyrkte A-son ansvarsfrihet för styrelseledamöterna NN och YY, varvid han angav följande. Dnr 2011-1628 2013-06-25 D 13 D 13 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan avseende auktoriserade revisorn A-son och har därför öppnat detta disciplinärende. Av handlingarna i ärendet

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 kronor för privata aktiebolag och lägst 500 000 kronor för publika aktiebolag.

Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 kronor för privata aktiebolag och lägst 500 000 kronor för publika aktiebolag. Vad du behöver veta när du startar ett aktiebolag. Innehållsförteckning Sid Kort om aktiebolag 2-3 Styrelse och VD 4 Revisor 5 Bolagets namn 6 Årsredovisning och revisionsberättelse 7 Så här bildas ett

Läs mer

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6 Ändra aktiebolag 1 Innehållsförteckning Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3 Företagsnamnet... 4 Bolagsordningen... 6 Styrelsen och verkställande direktören... 8 Revisorer...10 Adress...12 Fondemission...14

Läs mer

Förändringens vindar blåser över SRF

Förändringens vindar blåser över SRF NR 3 2011 ACKORDSCENTRALEN NYHETER NR 3 2011 A C k o r d s c e n t r a l e n nyheter Intervju med Mikael Carlson, SRF:s förbundsordförande och Mikael Kubu, vd för Ackordscentralen Förändringens vindar

Läs mer

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar REVISIONSHANDBOK Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar Innehållsförteckning Inledning...1 1. Revisionsuppdraget och revisionens grunder...2 1.1 Revisionsuppdraget...2

Läs mer

Revisorns roll i ett aktiebolag - sett ur företags samt revisorers perspektiv

Revisorns roll i ett aktiebolag - sett ur företags samt revisorers perspektiv Mälardalens Högskola Akademin för hållbar samhällsoch teknikutveckling Kandidatuppsats i företagsekonomi 15 hp, 3 juni 2010 Revisorns roll i ett aktiebolag - sett ur företags samt revisorers perspektiv

Läs mer

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida Ordlista 5 Inledning 10 Ramverk I Allmänt om standarden 11 II Ska-krav i standarden 13 III Definition av

Läs mer

Ansvaret i en ideell förening

Ansvaret i en ideell förening Ansvaret i en ideell förening Föreningen är en självständig juridisk person. Detta innebär att styrelsens ledamöter inte har något ansvar för föreningens förpliktelser mm då avtal och liknande tecknas

Läs mer

b. Kundsaldoförfrågan är ett sätt att inhämta revisionsbevis genom externa bekräftelser, vilka behandlas i ISA 505.

b. Kundsaldoförfrågan är ett sätt att inhämta revisionsbevis genom externa bekräftelser, vilka behandlas i ISA 505. 1 FAR AKADEMIS KUNSKAPSTEST2014 SVARSMALL, FÖRSLAG TILL SVAR Fråga 1 REVISION (22 p) Svarsförslag a. Existens. Ett erhållet svar på en kundsaldoförfrågan är ett revisionsbevis på att fordran de facto finns

Läs mer

Dnr 2010-575 2010-09-17 D 32/10

Dnr 2010-575 2010-09-17 D 32/10 Dnr 2010-575 2010-09-17 D 32/10 D 32/10 1 Inledning A-son har varit föremål för Revisorsnämndens (RN) systematiska och uppsökande tillsyn (SUT). Vad som därvid framkommit, och som redovisas nedan, har

Läs mer

Anmälan av KPMG AB och auktoriserade revisorn Johan Dyrefors

Anmälan av KPMG AB och auktoriserade revisorn Johan Dyrefors r.r 2010-09-10 ln Sp Revisorsnämnden Fl Dnr 10-8409 Box 24014 (Anges alltid vid svar) 104 50 STOCKHOLM Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8

Läs mer