REVISORSEXAMEN Del I. November 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REVISORSEXAMEN Del I. November 2011"

Transkript

1 REVISORSEXAMEN Del I November 2011 Revisorsnämnden 2011

2 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 29 november 2011 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del I Krav för godkänt resultat: 75 poäng av 100 utan några särskilda krav på fördelning av poäng på olika uppgifter Regler Du ska skriva ditt tentandnummer på varje blad. Det är inte tillåtet ha kontakt med någon person eller använda Internet, e-post eller liknande för att söka kontakt med någon annan person. Det är inte tillåtet att använda Internet, e-post eller liknande för att söka efter information. Följs inte reglerna kan Revisorsnämnden avstå att rätta tentandens prov samt meddela tentandens handledare och arbetsgivare om det inträffade. Kontroll av tentandens dator kan göras såväl innan, som under och efter provet. Utformning av svar Du lämnar alltid dina svar i egenskap av godkänd revisor. Svarstexten ska vara självständigt skriven och utformad så att den besvarar frågan på ett koncist sätt. Svarstexten ska inte enbart bestå av inklippt text eller hänvisningar till annan text, såsom lagar, råd, rekommendationer och liknande. Du ska ange motiveringar och hänvisningar samt visa uträkningar. Du ska markera eventuella citat med kursiv stil och ange källa. Bedömning Bedömningen av svar, som ska lämnas på bifogade svarsblanketter eller RN:s USBminne, sker utifrån en svarsmall. Alternativa svar kan - beroende på motiveringar - också beaktas vid bedömningen. Svar på varje uppgift - eller deluppgift - bedöms enligt följande princip i exempelvis en fråga omfattande fyra poäng: Poängsättningen innebär följande: 4 p - Bra svar 3 p - Tillfredsställande svar 2 p - Vissa brister 1 p - Stora brister 0 p - Uteblivet eller felaktigt svar Sida 2 av 9

3 1 Dollydollie AB Poäng Deluppgift Deluppgift Deluppgift Deluppgift Summa 26 2 Mangostar AB Poäng Deluppgift Deluppgift Deluppgift Deluppgift Summa 24 Lycka till! Sida 3 av 9

4 1. Dollydollie AB (26 poäng) Bakgrund Dollydollie AB (Dollydollie) är ett snabbväxande företag inom modebranschen. Bolaget tar fram två kollektioner årligen som produceras av underleverantörer, d v s bolaget har ingen egen tillverkning. Bolaget förvärvade under 2009 ett dotterbolag och listades även på Aktietorget samma år. I samband med detta gjordes en nyemission för att stärka kapitalet. Dollydollie tillämpar frivilligt IFRS. Moderbolaget tillämpar RFR 2. Räkenskapsår är lika med kalenderår. De två största aktieägarna äger en fjärdedel vardera av rösterna och kapitalet. Ingen övrig delägare har ett innehav på mer än 5 %. VD är Adam Jönsson och ekonomichef är Rita Runesson, båda har varit med sedan bolaget bildades under 2008 och du har varit revisor sedan starten. Ekonomisk information Koncernen (Mkr) Omsättning Resultat efter skatt Balansomslutning Soliditet 20 % 25 % 30 % Deluppgift 1.1 (6 p) Dollydollie är i behov av ytterligare kapital för att kunna genomföra de investeringar som enligt bolagets strategi ska göras under kommande år. Dollydollie planerar därför en kontant nyemission under 2011 med företrädesrätt för nuvarande aktieägare. Aktiekapitalet uppgår före emissionen till 4,0 Mkr och Dollydollie vill få in sammanlagt 5,0 Mkr i emissionen. Kvotvärdet per aktie är 50 kr. Priset på varje ny aktie uppgår till 250 kr. a) Hur många nya aktier behöver bolaget ge ut och hur ska den totala nyemissionen redovisas och till vilka belopp i moderbolaget respektive koncernen? b) Redogör för vad begreppen p/e-tal och direktavkastning innebär och hur dessa mått beräknas. Kommentera även vad ett högt p/e-tal respektive hög direktavkastning kan betyda. Sida 4 av 9

5 Deluppgift 1.2 (8 poäng) Utöver den föreslagna nyemissionen har Dollydollie ingått avtal med sina kreditgivare om att låna pengar. Som säkerhet för sina lån har Dollydollie bl a fått pantsätta aktierna i sitt dotterbolag. Du har fått följande underlag avseende moderbolagets, dotterbolagets och koncernens redovisning: Koncernen Goodwill hänförlig till dotterbolaget 2,5 Mkr Koncernmässiga övervärden hänförliga till 1,0 Mkr dotterbolaget Uppskjuten skatteskuld hänförlig till dotterbolagets 0,3 Mkr tillgångar Moderbolaget Redovisat värde på aktier i dotterbolag Fordran på dotterbolag Dotterbolaget Eget kapital 6,0 Mkr 0,5 Mkr 2,0 Mkr a) Hur ska Dollydollie upplysa om de pantsatta aktierna i årsredovisningen för moderbolaget respektive i koncernen och till vilka belopp? b) Ge exempel på fyra generella granskningsåtgärder för att granska ställda panter och ansvarsförbindelser/eventualförpliktelser. Koppla till räkenskapspåståenden. Deluppgift 1.3 (4 poäng) Enligt upprättad årsredovisning, underskriven i februari 2011, fanns det per sista december 2010 inga utdelningsbara medel i dotterbolaget. Dotterbolaget visar under början av 2011 ett väsentligt svagare resultat än förväntat. Vid upprättande av periodbokslut per sista mars 2011 upptäcker Dollydollie att de behöver täcka upp det egna kapitalet i sitt dotterbolag och Dollydollie lämnar därför en kapitaltäckningsgaranti till dotterbolaget med innebörden att täcka brister i eget kapital vid varje tillfälle. I maj månad tillskjuter Dollydollie 1,0 Mkr i form av ett villkorat aktieägartillskott till dotterbolaget för att undvika en kontrollbalanssituation. Under sommaren vänder utvecklingen och i september 2011 är kapitalet åter intakt i dotterbolaget och dess fria medel uppgår till 1,3 Mkr. Kan dotterbolaget, i form av en utdelning, återbetala det i maj erhållna aktieägartillskottet i september 2011? Sida 5 av 9

6 Deluppgift 1.4 (8 poäng) I din roll som revisor har du ställts inför följande tre situationer som du måste ta ställning till: a) Under ett möte med Dolliedollies ekonomichef Rita Runesson berättar hon för dig att hon har noterat att bolagets inköpschef, Ricard Rutgersson, ofta får gåvor och andra förmåner av en av Dolliedollies leverantörer. Som exempel har Ricard vid flera tillfällen tagit emot exklusiva vinflaskor, utan att gåvan varit förknippad med någon högtidsdag eller annan liknande händelse, och han har även, på leverantörens bekostnad, tagit med familjen när han har gjort inköpsresor i Asien. Rita upplever situationen som lite olustig. b) Du har nyligen blivit vald till revisor i ett mindre aktiebolag vars verksamhet har påbörjats under januari Inför revisorsvalet har VD i bolaget låtit dig förstå att bolaget innehar F-skattsedel. En bit in på året, men innan du påbörjat din granskning, får du reda på att så inte är fallet. c) Du är revisor i en mindre bostadsrättsförening och det visar sig att en av styrelseledamöterna stulit pengar ur handkassan. Från föreningens synvinkel uppgår det till väsentliga belopp. Hur ska du som revisor agera med avseende på revisorns anmälningsplikt i ovanstående situationer? Sida 6 av 9

7 2. Mangostar AB (24 poäng) Bakgrund Mangostar AB (Mangostar) är en koncern som producerar och säljer köksinredningar. Alla dotterbolag ägs till 100 %. Tillverkningen sker i olika länder och produkterna säljs huvudsakligen via agenter i nord- och mellaneuropa. Mangostar är noterat på OMX Stockholmsbörsen sedan Räkenskapsår är kalenderår och bolaget tillämpar IFRS sedan börsintroduktionen. Ägandet är spritt, endast några få ägare har ett innehav överstigande 5 %. VD är Anna Nobelia och ekonomichef är Sergio Santoja. Båda har tillträtt under det senaste året. Koncernredovisningschef är Mia Tippex. Du valdes till revisor på årsstämman Ekonomisk information Koncernen (Mkr) Omsättning Resultat efter skatt Balansomslutning Soliditet 36 % 30 % 34 % Deluppgift 2.1 (8 poäng) De skåpstommar som levereras till Mangostars köksinredningar i Sverige tillverkas huvudsakligen vid fyra svenska produktionsenheter. I fabriken i Strömstad tillverkas skåpstommen 2XX. Under 2010 tillverkades enheter jämfört med en beräknad normalkapacitet på enheter. Det fanns inga stommar i lager per den 1 januari 2010, utgående lager per 31 december 2010 uppgick till skåpstommar. Enligt bolagets standardkalkyl, som utgör underlag för varulagervärderingen, uppgår den rörliga kostnaden till 200 kr per stomme. Fasta tillverkningsomkostnader uppgår till kr. Besvara nedanstående frågeställningar: a) Vad blir den fasta tillverkningsomkostnaden per stomme enligt standardkalkylen? b) Vad är den verkliga fasta tillverkningsomkostnaden per stomme under 2010? c) Hur stor är undertäckningen (underabsorption) per stomme och totalt? d) Med vilka belopp ska stommarna tas upp i balansräkningen och vad uppgår kostnad såld vara till i resultaträkningen per 31 december 2010? Hur förändras detta om faktisk produktion i stället uppgått till stommar under 2010? Sida 7 av 9

8 Deluppgift 2.2 (4 poäng) Mangostar arbetar med olika styrparametrar. Dina medarbetare i teamet ber dig att definiera vissa nyckeltal som Mangostar använder. Redogör för definitionen av följande nyckeltal och beskriv vad de innebär: a) Räntabilitet på eget kapital efter skatt b) Räntabilitet på sysselsatt kapital före skatt c) EBITDA Deluppgift 2.3 (6 poäng) Mangostar äger lastbilar som används för transporter mellan fabrikerna i Sverige och för distribution till butiker. När bilarna är avskrivna till bedömt bokfört restvärde om 0,3 Mkr per styck säljs de på andrahandsmarknaden, vilket sker efter ca 5 år. På bokslutsdagen har Mangostar 15 lastbilar som är avskrivna till bedömt restvärde, som inte längre används i verksamheten och som väntar på att säljas inom en snar framtid. Lastbilarna finns på olika orter i Sverige. Vid en bedömning på bokslutsdagen uppskattas nettoförsäljningsvärdet till totalt 5,0 Mkr. a) Hur ska ovanstående lastbilar klassificeras och till vilket värde ska de redovisas i koncernbalansräkningen på bokslutsdagen? b) Vilket är det effektivaste sättet att säkerställa fullständigheten avseende lastbilarna som finns på olika orter i Sverige? Sida 8 av 9

9 Deluppgift 2.4 (6 poäng) I din roll som revisor har du har ställts inför följande två situationer som du behöver reda ut: Din byrå ska anställa en ny revisorsassistent. Hon har alla de egenskaper som byrån önskat från en sökande och hon siktar på att skriva provet för godkännande inom tre år. Det enda som gör dig tveksam är att hon sedan flera år, parallellt med sina studier, har drivit ett eget företag med hemförsäljning av presentartiklar. Företaget går bra och hon har två anställda. Hon har för avsikt att även framöver fortsätta att driva sitt företag som en bisyssla. Sergio Santoja har beslutat sig för att byta jobb och du blir erbjuden tjänsten som ekonomichef hos Mangostar. Du överväger att acceptera detta erbjudande. a) Bedöm om det är förenligt med god revisorssed att den nya revisorsassistenten fortsätter att bedriva egen verksamhet nu och framåt i tiden. b) Kan din byrå kvarstå som revisorer om du accepterar erbjudandet avseende tjänsten som ekonomichef i Mangostar? Sida 9 av 9

REVISORSEXAMEN Del II

REVISORSEXAMEN Del II REVISORSEXAMEN Del II Maj 2012 Revisorsnämnden 2012 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 23 maj 2012 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del II Krav för godkänt resultat: 75 poäng av 100 utan några

Läs mer

HÖGRE REVISORSEXAMEN Del I

HÖGRE REVISORSEXAMEN Del I HÖGRE REVISORSEXAMEN Del I November 2010 Revisorsnämnden 2010 HÖGRE REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 30 november 2010 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del I Krav för godkänt resultat: 75 poäng

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del II

REVISORSEXAMEN Del II REVISORSEXAMEN Del II November 2011 Revisorsnämnden 2011 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 30 november 2011 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del II Krav för godkänt resultat: 75 poäng av 100

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del II

REVISORSEXAMEN Del II REVISORSEXAMEN Del II Maj 2014 Revisorsnämnden 2014 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 27 maj 2014 Skrivtid: Krav för godkänt resultat: 2 x 6,0 timmar, varav 6,0 timmar för del II 90 poäng av 150 utan några

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del I. November 2012

REVISORSEXAMEN Del I. November 2012 REVISORSEXAMEN Del I November 2012 Revisorsnämnden 2012 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 27 november 2012 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del I Krav för godkänt resultat: 75 poäng av 100 utan

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del II

REVISORSEXAMEN Del II REVISORSEXAMEN Del II Maj 2015 Revisorsnämnden 2015 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 27 Maj 2015 Skrivtid: Krav för godkänt resultat: 2 x 6,0 timmar, varav 6,0 timmar för del II 90 poäng av 150 utan några

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del II

REVISORSEXAMEN Del II REVISORSEXAMEN Del II December 2010 Revisorsnämnden 2010 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 1 december 2010 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del II Krav för godkänt resultat: 75 poäng av 100 utan

Läs mer

HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II

HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II Maj 2009 Revisorsnämnden 2009 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 28 maj 2009 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del II Krav för godkänt resultat: 75 poäng av 100 utan

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del II Maj 2003

REVISORSEXAMEN Del II Maj 2003 REVISORSEXAMEN Del II Maj 2003 Revisorsnämnden REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 20 maj 2003 Skrivtid: 2 x 4 timmar, varav 4 timmar för del II Hjälpmedel: Alla hjälpmedel är tillåtna förutom kontakt med andra

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del I. Maj 2004. Revisorsnämnden

REVISORSEXAMEN Del I. Maj 2004. Revisorsnämnden REVISORSEXAMEN Del I Maj 2004 Revisorsnämnden REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 24-25 maj 2004 Skrivtid: 2 x 4 timmar, varav 4 timmar för del I Hjälpmedel: Alla hjälpmedel är tillåtna förutom kontakt med andra

Läs mer

Far Akademis Kunskapstest 6 december 2011 kl. 10.00 17.00

Far Akademis Kunskapstest 6 december 2011 kl. 10.00 17.00 1 (6) Far Akademi Far Akademis Kunskapstest 6 december 2011 kl. 10.00 17.00 Hjälpmedel: Samlingsvolym, miniräknare, dator och böcker om så önskas. Telefon, internetuppkoppling eller annan extern kommunikation

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del II

REVISORSEXAMEN Del II REVISORSEXAMEN Del II Maj 2007 Revisorsnämnden 2007 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 28-29 maj 2007 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del II Hjälpmedel: Alla hjälpmedel är tillåtna förutom kontakt

Läs mer

HÖGRE REVISORSEXAMEN Del I

HÖGRE REVISORSEXAMEN Del I HÖGRE REVISORSEXAMEN Del I Maj 2008 Revisorsnämnden 2008 HÖGRE REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 26 maj 2008 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del I Hjälpmedel: Alla hjälpmedel är tillåtna förutom

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del II December 2005

REVISORSEXAMEN Del II December 2005 REVISORSEXAMEN Del II December 2005 Revisorsnämnden REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 5-6 december 2005 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del II Hjälpmedel: Alla hjälpmedel är tillåtna förutom

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del I. November 2004

REVISORSEXAMEN Del I. November 2004 REVISORSEXAMEN Del I November 2004 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 22-23 november 2004 Skrivtid: 2 x 4 timmar, varav 4 timmar för del I Hjälpmedel: Alla hjälpmedel är tillåtna förutom kontakt med andra personer

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del I December 2005

REVISORSEXAMEN Del I December 2005 REVISORSEXAMEN Del I December 2005 Revisorsnämnden REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 5-6 december 2005 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del I Hjälpmedel: Alla hjälpmedel är tillåtna förutom kontakt

Läs mer

REVISORSNÄMNDEN. HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II

REVISORSNÄMNDEN. HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II REVISORSNÄMNDEN HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II November 2002 HÖGRE REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 26-27 november 2002 Skrivtid: 2 x 4 timmar, varav 4 timmar för del II Hjälpmedel: Alla hjälpmedel är tillåtna

Läs mer

SVARSMALL. REVISORSEXAMEN Del I. November 2010

SVARSMALL. REVISORSEXAMEN Del I. November 2010 SVARSMALL REVISORSEXAMEN Del I November 2010 Revisorsnämnden 2010 1. Bo-Boom AB Svar Deluppgift 1.1 a) Ja, ett företag kan byta från alternativregeln till huvudregeln. Detta är då fråga om byte av redovisningsprincip

Läs mer

REVISORSEXAMEN Svarsmall

REVISORSEXAMEN Svarsmall REVISORSEXAMEN small December 2005 Revisorsnämnden 2006 1. Teknisk byggnation i Malmö AB (50 p) Deluppgift 1.1 a. Moderföretaget Teknisk byggnation i Malmö AB redovisar för räkenskapsåret 2004/05 en vinst

Läs mer

Samlingsvolym, miniräknare, dator och böcker om så önskas. Telefon, internetuppkoppling eller annan extern kommunikation är inte tillåten.

Samlingsvolym, miniräknare, dator och böcker om så önskas. Telefon, internetuppkoppling eller annan extern kommunikation är inte tillåten. 1 FAR AKADEMIS KUNSKAPSTEST 4 DECEMBER 2014 KL. 10.00 17.00 Hjälpmedel: Svarssätt: Samlingsvolym, miniräknare, dator och böcker om så önskas. Telefon, internetuppkoppling eller annan extern kommunikation

Läs mer

Rättningskommentarer Revisorsexamen våren 2010

Rättningskommentarer Revisorsexamen våren 2010 Rättningskommentarer Revisorsexamen våren 2010 1.1 4,8 80 6 Uppgiften behandlar två frågor från nytillträdda ägare tillika ny styrelse: Kan upplysningar om bolagets verksamhet lämnas till enskilda aktieägare

Läs mer

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6 Ändra aktiebolag 1 Innehållsförteckning Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3 Företagsnamnet... 4 Bolagsordningen... 6 Styrelsen och verkställande direktören... 8 Revisorer...10 Adress...12 Fondemission...14

Läs mer

2014 INLÖSEN AV AKTIER

2014 INLÖSEN AV AKTIER 2014 INLÖSEN AV AKTIER INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I BJÖRN BORG AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 10 APRIL 2014 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER INNEHÅLL

Läs mer

2015 INLÖSEN AV AKTIER

2015 INLÖSEN AV AKTIER 2015 INLÖSEN AV AKTIER INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I BJÖRN BORG AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 11 MAJ 2015 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER INNEHÅLL

Läs mer

Inlösen av aktier i OEM International

Inlösen av aktier i OEM International Inlösen av aktier i OEM International INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I OEM INTERNATIONAL AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 29 APRIL 2014 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN

Läs mer

A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B KALENDARIUM

A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B KALENDARIUM INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I NET ENTERTAINMENT NE AB (PUBL) 2010 Innehåll 1 Bakgrund och motiv 2 Beskrivning av inlösenförfarandet 4 Villkor och anvisningar 5 Finansiella effekter

Läs mer

Rättningsmall utvald del för offentliggörande

Rättningsmall utvald del för offentliggörande Rättningsmall utvald del för offentliggörande FARs och SRFs Redovisningskonsultexamen 24 februari 2014 Tentamensdatum 26 november 2013 Hjälpmedel: Svarssätt: Poäng: Reko-boken 2013, FARs Samlingsvolym

Läs mer

Maj 2008. REVISORSEXAMEN Svarsmall

Maj 2008. REVISORSEXAMEN Svarsmall Maj 2008 REVISORSEXAMEN small small, Revisorsexamen, maj 2008 Deluppgift 1.1 a. Vägledning finns i BFNAR 2001:3 Redovisning av materiella anläggningstillgångar. Kommentarer till 2007 års anskaffningar:

Läs mer

FARs och SRFs Redovisningskonsultexamen 15 april 2015

FARs och SRFs Redovisningskonsultexamen 15 april 2015 Exempelsvar Utvald del för offentliggörande FARs och SRFs Redovisningskonsultexamen 15 april 2015 Hjälpmedel: Svarssätt: Vid digital inlämning; dator inte uppkopplad mot internet Miniräknare Böcker t ex

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier. nyemission

Inbjudan till teckning av aktier. nyemission Inbjudan till teckning av aktier nyemission Maj 2013 VILLKOR I SAMMANDRAG Företrädesrätt: Nio (9) befintliga aktier ger rätt att teckna två (2) nya aktier Emissionskurs: 0,93 kr per aktie. Courtage utgår

Läs mer