HÖGRE REVISORSEXAMEN Del I

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÖGRE REVISORSEXAMEN Del I"

Transkript

1 HÖGRE REVISORSEXAMEN Del I November 2010 Revisorsnämnden 2010

2 HÖGRE REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 30 november 2010 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del I Krav för godkänt resultat: 75 poäng av 100 utan några särskilda krav på fördelning av poäng på olika uppgifter Regler Du ska skriva ditt tentandnummer på varje blad. Det är inte tillåtet ha kontakt med någon person eller använda Internet, e-post eller liknande för att söka kontakt med någon annan person. Det är inte tillåtet att använda Internet, e-post eller liknande för att söka efter information. Följs inte reglerna kan Revisorsnämnden avstå att rätta tentandens prov samt meddela tentandens handledare och arbetsgivare om det inträffade. Kontroll av tentandens dator kan göras såväl innan, som under och efter provet. Utformning av svar Du lämnar alltid dina svar i egenskap av godkänd revisor. Svarstexten ska vara självständigt skriven och utformad så att den besvarar frågan på ett koncist sätt. Svarstexten ska inte enbart bestå av inklippt text eller hänvisningar till annan text, såsom lagar, råd, rekommendationer och liknande. Du ska ange motiveringar och hänvisningar samt visa uträkningar. Du ska markera eventuella citat med kursiv stil och ange källa. Bedömning Bedömningen av svar, som ska lämnas på bifogade svarsblanketter eller RN:s USB-minne, sker utifrån en svarsmall. Alternativa svar kan - beroende på motiveringar - också beaktas vid bedömningen. Svar på varje uppgift - eller deluppgift - bedöms enligt följande princip i exempelvis en fråga omfattande fyra poäng: Poängsättningen innebär följande: 4 p - Bra svar 3 p - Tillfredsställande svar 2 p - Vissa brister 1 p - Stora brister 0 p - Uteblivet eller felaktigt svar 2 (8)

3 Uppgift 1 Salemania AB Poäng Deluppgift Deluppgift Deluppgift Deluppgift Summa 26 Uppgift 2 Que Approveche AB Poäng Deluppgift Deluppgift Deluppgift Deluppgift Summa 24 Lycka till! 3 (8)

4 1. Salemania AB (26 poäng) Bakgrund Salemania AB (Salemania) är ett handelsföretag som säljer kontorstillbehör. Försäljningen sker främst via Salemanias hemsida, men även på postorder genom den katalog som bolaget ger ut fyra gånger om året samt via direktförsäljning till stora privata och offentliga verksamheter i Norden. Salemania omsatte 163 Mkr under 2008 och räknar med en svagt ökande försäljning under de närmaste tre åren. Rörelsemarginalen är ca 25 %, balansomslutningen uppgick till 46 Mkr och resultat före skatt till 8 Mkr. Antalet anställda i bolaget är 26. Bolaget tre största ägare, Johan Karlsson, Gunilla Jonsson och Rut Bengtsson, är aktiva som säljare i bolaget. Dessa tre utgör även bolagets styrelse där Rut är styrelseordförande. Bolagets övriga ägare innehar mindre än 10 % av aktierna i bolaget. VD är Martin Gustafsson och ekonomichef är Sara Nilsson. Planer finns för en eventuell notering på NGM Equity inom en femårsperiod. Räkenskapsår är kalenderår och bolaget tillämpar BFNAR. Du blev vald revisor på årsstämman i maj Deluppgift 1.1 VD har hittat ett bolag som han gärna skulle vilja förvärva och har fattat en preliminär överenskommelse med köparen. Innan han går vidare vill han dock ha en ordentlig analys av bolaget. Han har låtit ladda ned de senaste årsredovisningarna från Bolagsverket och har bett sin ekonomichef att titta på dem. Ekonomichefen Sara Nilsson vänder sig till dig för att få råd avseende vad som kan vara väsentlig information i årsredovisningen inför ett förvärv. Sara vill även veta vad som i övrigt bör ingå i en finansiell analys. Hon har blivit lovad att få ta del av den finansiella information som finns tillgänglig hos förvärvsobjektet och ska även få möjlighet att intervjua relevanta personer i verksamheten. Uppgift (4 poäng) Vad bör en finansiell analys ( due diligence ) av ett förvärvsobjekt omfatta? Deluppgift 1.2 Inför bokslutet har Sara samlat på sig ett antal frågor till dig, framför allt kring redovisning av varulager men även några övriga poster. a) Bolagets säljare har en fast och en rörlig lönedel. Den rörliga lönedelen är beroende av att säljarna uppnår på förhand uppsatta mål. Ska bonusutbetalningarna påverka varulagervärderingen och i så fall hur? 4 (8)

5 b) Ett tjugotal stora leverantörer ger omfattande kassarabatter till Salemania under förutsättning av att betalning av varorna sker inom 5 dagar. Ska kassarabatterna påverka varulagervärderingen och i så fall hur? c) En stor del av Salemanias inköp görs utanför Sverige och i olika valutor. Ska förändringar i valutakursen efter det att inköpet bokförts påverka varulagervärderingen och i så fall hur? d) Under mellandagarna och veckan efter nyår rear Salemania sina produkter. De gör dock inga prisnedsättningar per produkt utan sänker sina priser generellt med 20 %. Efter trettondagen kommer varorna att säljas till samma pris som före jul. Hur ska realisationen hanteras i bokslutet den 31 december? e) Bolaget ger ut fyra kataloger per år till sina kunder. Tidpunkten för färdigställande och leverans kan variera och detta år har fem kataloger levererats till Salemania då vårens katalog var färdig för distribution redan innan jul. Sara skulle vilja periodisera vårens katalog så att kostnaden för den belastar nästa år. Kan hon göra detta? f) Salemanias dominerande försäljningskanal är via deras hemsida på internet. Sara vill aktivera utgifter för vidareutveckling av Salemanias webplats då hon anser att kriterierna för att redovisas som immateriell tillgång uppfylls. Vad råder du henne? Uppgift (6 poäng) Upplys Sara om hur ovanstående frågeställningar ska redovisas i enlighet med god redovisningssed. Deluppgift 1.3 Du har i början av maj avslutat granskningen av bolaget för 2009 och ett fåtal frågeställningar kvarstår. Du överväger nu hur du ska hantera dessa frågeställningar i samband med att du ska utforma revisionsberättelsen. a) När du under hösten 2009 utförde den granskning du måste göra som förstagångsrevisor upptäckte du inget konstigt med de ingående balanserna. Under bokslutsgranskningen har du dock närmare granskat hur bolaget efterlever sina redovisningsprinciper. Det har framkommit att bolagets system för anläggningsregister inte fungerar på ett korrekt sätt utan systemet har fortsatt generera avskrivningar även för fullt avskrivna anläggningstillgångar. Detta upptäcktes då man i bokslutet konstaterade att det inte fanns något utrymme för överavskrivningar. Det har gått att isolera felet till 2008 och Felaktiga avskrivningar uppgår för 2008 till 1,7 Mkr och 2009 till 2,6 Mkr. Ekonomichefen Sara och VD Martin har korrigerat samtliga avskrivningar under 2009, d v s ökat resultatet med sammanlagt 4,3 Mkr. b) När du läser utkastet till förvaltningsberättelsen noterar du att det står att den föreslagna utdelningen till aktieägarna enbart kommer att betalas ut om det visar sig att bolaget uppnår sina försäljningsmål för de första fem månaderna Det finns tillräckligt med utdelningsbara medel i bolaget per 31 december 2009 och det handlar inte om att dela ut någon del av 2010 års positiva resultat. Tanken är enbart att bygga in ett incitament för de anställda ägarna i utdelningsförslaget. 5 (8)

6 c) Under revisionen har att antal väsentliga bedömningsfrågor diskuterats med bolaget. Som ett led i granskningen har du begärt in ett skriftligt uttalande från VD och ekonomichef syftande till att ge uttryck för företagsledningens uppfattning om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen. VD ställer sig dock skeptisk till att skriva på något som han uppfattar som ett sätt för dig som revisor att friskriva dig från ansvar för de eventuella felaktigheter som du ej uppmärksammat i revisionen. VD har förklarat för dig att han inte ämnar skriva under något uttalande från företagsledningen. Uppgift (12 poäng) Redogör för dina ställningstaganden till ovanstående noteringar inför avgivandet av revisionsberättelsen för bolaget och utforma ett förslag till revisionsberättelse för Salemania med hjälp av bilagda mall. Bortse från eventuella skattekonsekvenser. Deluppgift 1.4 Din byrå har en s k whistleblower-funktion i form av ett särskilt telefonnummer som den som vill lämna anonyma uppgifter om t ex oegentligheter kan använda utan att behöva träda fram med namn. En morgon blir du kontaktad av en kollega som har tagit emot ett samtal och fått uppgifter om att ledningen hos en av dina klienter, Salemania, har begått oegentligheter och att bland annat VD är inblandad. Uppgift (4 poäng) Vilka åtgärder vidtar du baserat på den information du erhållt? 6 (8)

7 2. Que Approveche AB (24 poäng) Bakgrund Que Approveche AB (Que Approveche) tillverkar och säljer exklusiva köksinredningar. Koncernen är verksam främst i Kontinentaleuropa, Norden och USA. Que Approveche har även försäljningskontor i Hong Kong och Taiwan. Efterfrågan på bolagets produkter har påverkats negativt av lågkonjunkturen. Que Approveche omsatte 2,6 miljarder kronor under 2009, en nedgång med 0,6 miljarder kronor jämfört med Antalet anställda uppgick till ca vid utgången av Que Approveche är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm sedan 10 år. Huvudägare är två investmentbolag som tillsammans innehar 42 % av rösterna i Que Approveche. VD för Que Approveche är Katarina Lövgren och ekonomidirektör är Manuel Santoja vilka båda har varit anställda i bolaget sedan Räkenskapsår är kalenderår och bolaget tillämpar IFRS i koncernen och RFR 2 i moderbolaget. Du är vald revisor sedan årsstämman i maj Deluppgift 2.1 Que Approveche planerar för tillväxt genom strategiska förvärv av konkurrenter på de marknader där de är verksamma. För att delfinansiera förvärven gav Que Approveche ut konvertibla skuldebrev i december Det nominella värdet på det konvertibla lånet är 125 Mkr vilket även är den kurs det säljs till. En fristående beräkning har gjorts av vad verkligt värde skulle vara för en liknande skuld som saknar konverteringsrätt. Detta värde uppgick till 100 Mkr. Lånet kan konverteras till aktier under december Emissionskostnaderna antas vara noll. Bortse från eventuell skatt. Uppgift (ca 6 poäng) a) Hur ska transaktionerna avseende det konvertibla lånet redovisas i balansräkningen vid emissionstillfället? b) Hur ska det konvertibla lånet, inklusive räntekomponenten, redovisas i efterföljande perioder samt vid konvertering, förutsatt att det inte löses i förtid? Deluppgift 2.2 Du och ditt team genomför i september 2010 en löpande granskning med avseende på förvaltningen och test av kontroller. VD kommer in i konferensrummet där ni arbetar och talar om att bolaget avser att lägga ett bud på en konkurrent som även denna är noterad på Stockholmsbörsen. Styrelsen i det andra bolaget har visat ett klart intresse för förslaget och förhandlingar med huvudägarna pågår. 7 (8)

8 Uppgift (6 poäng) a) Vilka upplysningskrav ställs på Que Approveche i denna situation och vilket syfte har upplysningarna? b) Hur ska du och ditt team förhålla er till den information som ännu inte är publicerad och hur ska bolaget agera avseende de som tar del av denna information innan den blir publik? Deluppgift 2.3 De bägge bolagens huvudägare har kommit överens och bolagen har offentliggjort att de förväntas gå samman genom att Que Approveche lämnar ett kontantbud. Ett prospekt kommer att upprättas. Du har av det värdepappersinstitut som Que Approveche anlitat som rådgivare blivit ombedd att utfärda ett särskilt utlåtande, ett s k Comfort Letter avseende information i prospektet, bl a flerårsöversikter och nyckeltal. Uppgift (6 poäng) a) Beskriv vilka granskningsåtgärder avseende prospektet som du måste utföra som revisor i det köpande bolaget. b) Kan du utfärda ett Comfort Letter och vad behöver du då särskilt tänka på? Deluppgift 2.4 I ett annat förvärv som Que Approveche just genomfört ställs villkor om fortsatt anställning för en ledande befattningshavare och aktieägare, Arne Karlsson. Arne har en unik kännedom om trender inom köksdesign. Väljer han att stanna kvar i bolaget de närmaste tre åren kommer han att erhålla en årlig kontant utbetalning om upp till 2 Mkr från Que Approveche beroende av resultatet i det förvärvade bolaget. För att öka hans incitament att stanna kvar i bolaget har det i förvärvsavtalet lagts till ett villkor om att den villkorade tillkommande ersättningen automatiskt kommer att förverkas om Arne skulle välja att sluta sin anställning. Uppgift (6 poäng) Hur ska villkorade tillkommande ersättningen redovisas? 8 (8)

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Gällande från 1 februari 2010 Denna skrift kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt på Kollegiets webbplats, www.bolagsstyrningskollegiet.se Producerad av Hallvarsson

Läs mer

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 1 PROSPEKT DEL 1 SAMMANFATTNING Detta är ej en investeringsfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05

Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05 Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05 Grundprospekt I detta prospekt ( Grundprospektet ) ) förekommer hänvisningar till :s ( Capital ) årsredovisningar

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB ÅRSREDOVISNING 1998 Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-ord...4 Uppdrag/affärsidé...6 Historik...8 Verksamhet Koncernstruktur... 9 Affärsprocessen... 10 Långtidsbevakningskrediter...11

Läs mer

VÄGEN TILL BÖRSEN EN ÖVERSIKT

VÄGEN TILL BÖRSEN EN ÖVERSIKT VÄGEN TILL BÖRSEN EN ÖVERSIKT ADVOKATFIRMAN LINDAHL, NOVEMBER 2013 Det finns flera olika motiv till en börsintroduktion. En notering underlättar för bolaget att skaffa nytt kapital från kapitalmarknaden,

Läs mer

Hur skall Aviatums rådgivningsdokumentation fyllas i?

Hur skall Aviatums rådgivningsdokumentation fyllas i? Hur skall Aviatums rådgivningsdokumentation fyllas i? För dig som ger finansiella råd finns det flera skyldigheter att beakta enligt lagen, bland annat att dokumentera vad som har skett vid rådgivningstillfället.

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

Granskning av prospekt

Granskning av prospekt VÄGLEDNING Granskning av prospekt prospekt@fi.se 2012-11-01 INNEHÅLL AVDELNING I, ALLMÄNNA FRÅGESTÄLLNINGAR OM PROSPEKT 4 1. OM VÄGLEDNINGEN 4 2. HANDLÄGGNINGSTID FÖR PROSPEKTGRANSKNING 6 3. VAD ÄR ETT

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Hur påverkas byggföretagen av IFRIC 15?

Hur påverkas byggföretagen av IFRIC 15? Linn Henriksson och Johanna Karlsson Hur påverkas byggföretagen av IFRIC 15? - En studie av de fyra största byggföretagen i Sverige What are the influences for the construction companies of IFRIC 15? -

Läs mer

Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING

Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING Bilaga 2 Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av en eller två justeringsmän. 4.

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6 Ändra aktiebolag 1 Innehållsförteckning Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3 Företagsnamnet... 4 Bolagsordningen... 6 Styrelsen och verkställande direktören... 8 Revisorer...10 Adress...12 Fondemission...14

Läs mer

Scanfil Oyj offentliggör ett rekommenderat kontanterbjudande om 35 kronor per aktie till aktieägarna i PartnerTech AB

Scanfil Oyj offentliggör ett rekommenderat kontanterbjudande om 35 kronor per aktie till aktieägarna i PartnerTech AB Detta pressmeddelande (som även utgör ett börsmeddelande enligt finsk lag) utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner... 10 Vilka företag

Läs mer

Värt att veta om frivillig revision

Värt att veta om frivillig revision Värt att veta om frivillig revision Publicerad av Frivision AB i april 2011 www.frivision.se Frivision AB, Box 53057, 400 14 Göteborg FÖRFATTARE Tobias Rybeg, VD Frivision (tobias.ryberg@frivision.se)

Läs mer

Raising our game INTELLECTA 2014

Raising our game INTELLECTA 2014 Raising our game INTELLECTA 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER finansiell ställning 10 s rapport över förändringar i eget kapital 12

Läs mer

AVSÄTTNINGAR, ANSVARSFÖRBINDELSER OCH EVENTUALTILLGÅNGAR

AVSÄTTNINGAR, ANSVARSFÖRBINDELSER OCH EVENTUALTILLGÅNGAR RR 16 AVSÄTTNINGAR, ANSVARSFÖRBINDELSER OCH EVENTUALTILLGÅNGAR REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring INLEDNING 1. I denna rekommendation behandlas hur avsättningar, ansvarsförbindelser och eventualtillgångar

Läs mer

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 versace for H&M Klänning 1299:- innehåll del 2 H&M i siffror 2011 Årsredovisning och koncernredovisning 5 Förvaltningsberättelse inklusive förslag till

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Uppdaterad 2014-11-17 Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner...

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas Inledning Vilka vänder sig informationen till? Vad behandlas och vad behandlas inte? Vad gäller om föreningen

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7

Läs mer

Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner. 2011 Bengt Bengtsson

Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner. 2011 Bengt Bengtsson Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner 2011 Bengt Bengtsson Klassificering i två dimensioner Bokföring av ekonomiska händelser för affärsmän och företagare har förekommit allt sedan skrivkonstens

Läs mer

REVISORERS ÅTGÄRDER VID MISSTANKE OM BROTT

REVISORERS ÅTGÄRDER VID MISSTANKE OM BROTT 38 62+532/17*44=1538 62*44=1538 62+532/17*44=1538 62+532/17*44=1538 62*44=1538 62+532/17*44=1 532/17*44 = 1538 62 + 532/538 62+532/17*44=1538 62+532/17*44 = 1538 62 + 532/538 62+532/17*44=1538 62 7*44

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) SOLE MANAGER AND BOOKRUNNER RETAIL SELLING AGENT Viktig information till investerare Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer