SVARSMALL. HÖGRE REVISORSEXAMEN Del I. November 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVARSMALL. HÖGRE REVISORSEXAMEN Del I. November 2010"

Transkript

1 SVARSMALL HÖGRE REVISORSEXAMEN Del I November 2010 Revisorsnämnden 2010

2 1. Salemania Svar Deluppgift 1.1 En finansiell analys av ett förvärvsobjekts verksamhet och egendom i syfte att utgöra besiktningsunderlag för köparen kallas ofta due diligence. En due diligence bör fokusera på de områden som det är viktigt för köparen att få kännedom om inför förvärvet. Normalt innefattar processen kommersiell, finansiell och legal information. Due diligence-processen bör skräddarsys. Områden som omfattas av en finansiell due diligence kan vara: Verksamhetens historik Organisation, ledning och personal, inklusive information om nyckelpersoner Redovisnings- och rapporteringssystem, komplexitet och säkerhetsrutiner Information om produkter, inköp, distribution, marknad och konkurrenter som underlag för värdering Historiska resultat och kassaflöden, bl a o Rörelseresultatets utveckling o Uthålligt resultat justerat för engångsposter o Nettoskuld o Bedömning av prognossäkerhet Tillgångar, skulder, avsättningar och kapitalstruktur Framåtriktad information i form av prognoser och budgetar Värdering Synergier Tvister och garantier Skatter och avgifter Anna bör upprätta en lista över önskad information enligt ovan att överlämna till förvärvsobjektet samt boka tid för intervjuer med VD, ekonomichef och andra nyckelpersoner. Jag råder Anna att överväga om hon bör involvera externa specialister för genomförandet av den finansiella analysen. Detta kan även gälla andra områden som exempelvis miljö och IT-system. Deluppgift 1.2 Vägledning finns i BFNAR 2000:3 avseende varulager. Salemania är ett större bolag. a) Nej, den rörliga delen är en försäljningskostnad och ska inte inkluderas i varulagervärdet (p 4.1 samt 3.2.2). b) Kassarabatter ska dras av från anskaffningspriset i enlighet med p samt 4 c) Har varor köpts in i utländsk valuta ska inköpspriset omräknas till valutakursen vid den tidpunkt då transaktionen bokförs i enlighet med p Förändringar i valutakursen efter detta ska ej beaktas. Vid terminssäkring får terminskursen användas.

3 d) Påverkar ej varulagervärderingen utan är en intäktsreduktion vid försäljningen att likställa med en rabatt. Efter realisationen kommer varorna att säljas till samma pris som innan. e) Ja, Sara kan redovisa en förutbetald kostnad avseende vårens katalog. Enligt BFN U 88:4 Redovisning av katalogkostnader i postorderföretag skall ett postorderföretag som årligen ger ut ett bestämt antal kataloger belasta varje års resultat med kostnaden för lika många kataloger. Tidpunkt för leverans och färdigställande är från resultatmätningssynpunkt av underordnad betydelse. f) Salemanias försäljning sker främst via bolagets hemsida. Utgifterna kan därför aktiveras förutsatt att kriterierna är uppfyllda för att redovisa utgifterna för vidareutvecklingen som en immateriell tillgång (RR 15). Utgifter för utvecklingen av en hemsida som enbart eller i första hand är avsedd för att främja försäljningen eller göra reklam för bolagets egna varor ska kostnadsföras löpande i enlighet med RR 15 p 56 (URA 39 Bilaga - Exempel på tillämpning p 7). Deluppgift 1.3 a) Jag har konstaterat att årsredovisningen för föregående år innehöll ett fel vilket innebär att de redovisade ingående balanserna och jämförelsetalen är felaktiga. Svensk praxis har dock utvecklats till att fel avseende tidigare perioder rättas i den period som felet upptäcks och den av Salemania gjorda korrigeringen är därmed förenlig med god redovisningssed. Även om det finns stöd för att korrigera felet retroaktivt i enlighet med IAS 8 Ändringar i uppskattningar samt fel p 41 och framåt, så är det inget jag kan kräva. Revisionsberättelsen kommer ej att påverkas av det inträffade. I enlighet med RR 4 p 4 ska upplysningar lämnas avseende korrigeringen. b) Det innebär inte något problem att villkora en utdelning då styrelsen i detta fall har exklusiv behörighet att föreslå utdelningens maxbelopp som ej stämman kan gå över. Detta är en regel som inte kan frångås ens med samtliga aktieägares samtycke. I linje med detta kan ett förslag till vinstdisposition som innehåller villkor accepteras så länge den ryms inom föreslaget belopp. Revisionsberättelsen kommer ej att påverkas av det inträffade. c) Av RS 580 Uttalanden från företagsledningen p 15 framgår att de åtgärder som ska vidtas när företagsledningen vägrar att göra ett uttalande. Med tanke på de väsentliga frågor som diskuterats och även felaktigheterna som uppdagats i årsredovisningen har jag bedömt att ett uttalande är nödvändigt som komplement till övriga granskningsåtgärder. Att inte erhålla ett uttalande från företagsledningen innebär en begränsning i revisionsarbetets inriktning och omfattning. Jag kommer att lämna en upplysning om detta i revisionsberättelsen. Deluppgift 1.4 Jag pratar med min kollega för att klarlägga om han har någon ytterligare information i frågan. Mitt nästa steg blir att kontakta min byrås riskansvarige, annan erfaren kollega eller juristenheten, och stämma av hur jag ska agera framåt.

4 Jag har inte fått någon indikation på att styrelsen skulle vara involverad varför jag kontaktar styrelsens ordförande och talar om för henne vad som inträffat. Jag föreslår att vi kontaktar specialister inom min byrå avseende utredningar om oegentligheter för att kunna få en oberoende bedömning. Beroende av vad som framkommer kan jag behöva beakta reglerna kring revisors åtgärder vid misstanke om brott (9 kap ABL och RevU 4). Jag planerar även för en utökad granskningsinsats i revisionen bl a vad avser närståendeförhållanden. Jag kallar mitt revisionsteam till ett möte och rekapitulerar hur vi behandlat risken för oegentligheter i planeringsfasen och under revisionen. Vi går även igenom bilagan till RS 240, Oegentligheter och fel avseende exempel på risker och för en diskussion utifrån detta.

5 2. Que Approveche AB - Svar Deluppgift 2.1 a) Ett konvertibelt skuldebrev är ett exempel på ett sammansatt finansiellt instrument bestående av en kombination av ett lån och en option att köpa aktier till ett på förhand bestämt pris. Skulden och egetkapitaldelen ska redovisas separat (IAS 32 p 28 29). Uppdelningen görs genom att jämföra verkligt värde på skulddelen för en motsvarande finansiell skuld utan konverteringsrätt med verkligt värde på det sammansatta instrumentet. Restbeloppet utgör verkligt värde på eget kapitaldelen (IAS 32 p 32). Redovisningen i Que Approveche vid emissiontillfället blir därför följande: Nominellt värde avseende det sammansatta instrumentet minus verkligt värde på skulddelen ger ett restbelopp på 25 Mkr vilket utgör verkligt värde på egetkapitaldelen. b) Egetkapitaldelen omvärderas inte över tiden. Räntekomponenten beaktas genom en successiv uppräkning av lånet under dess löptid så att bokfört värde på lånedelen överensstämmer med nominellt värde vid lånets förfallodag. Vid konverteringen förs det bokförda värdet (= det nominella värdet) på skulddelen, om till eget kapital genom att debitera låneskulden och kreditera eget kapital. Deluppgift 2.2 a) Jag informerar Que Approveche att om det pågår förberedelser för att lämna ett offentligt erbjudande om att förvärva aktier i ett annat aktiemarknadsbolag ska de underrätta börsen när det är sannolikt att förberedelserna kommer att leda till ett erbjudande. Syftet med att informera börsen i förhand är att de därigenom ska kunna ha möjlighet att övervaka handeln. Det finns ingen formell reglering av hur börsen ska kontaktas (OMX Regelverk för emittenter 3.4.1). b) Alla som arbetar i mitt team har givetvis tystnadsplikt och det innebär att det är förbjudet att yppa klientinformation till obehöriga (Revisionslagen 35, 8 kap 41 ABL). Que Approveche är skyldiga att föra en loggbok, d v s en förteckning över personer med tillgång till insiderinformation oavsett om personerna är registrerade i FIs insynsregister eller ej. Med insiderinformation menas information som ännu inte offentliggjorts och som kan ha en väsentlig kurspåverkan. I loggboken ska anges: o skäl till att personen finns med o datum då personen fick tillgång till informationen och o när förteckningen senast uppdaterades Personer som tas upp i loggboken ska samtidigt och skriftligen underrättas av bolaget om vad det innebär samt bekräfta att de tagit del av informationen.

6 (Lag (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument) Deluppgift 2.3 a) Budet avser ett offentligt uppköpserbjudande med avseende på att köpa det andra bolagets aktier (s k takeover-situation). Inom fyra veckor från det att ett offentligt uppköpserbjudande lämnats ska budgivaren upprätta och hos FI ansöka om godkännande av en erbjudandehandling (Lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA)). Erbjudandehandlingen ska upprättas enligt Stockholmsbörsens regler och ska granskas av bolagets revisor. Eftersom det här är ett kontantbud kommer prospektet i allt väsentligt endast innehålla uppgifter om målbolaget och granskningen utförs endast av målbolagets revisor med avseende på historisk finansiell information (RevR 5 Granskning av prospekt p 8). b) Ja, jag kan upprätta ett s k Comfort Letter. Det finns inte någon särskild standard eller rekommendation avseende Comfort Letter. Tillämplig RS är SNT 4400 Uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse rörande finansiell information (RevR 5 Granskning av prospekt p 9). Om jag tillfrågas om att lämna ett Comfort Letter bör särskild aktsamhet iakttas i fråga om innehåll och utformning. Deluppgift 2.4 Den reviderade IFRS 3 gäller räkenskapsår som påbörjas efter 1 juli 2009 och är därför tillämplig på Que Approveches förvärv under Enligt standarden måste förvärvaren utreda om en överenskommelse för villkorade betalningar till anställda eller aktieägare utgör en villkorad köpeskilling i förvärvet eller är en separat transaktion (IFRS 3 p 51 52). Detta är beroende av överenskommelsens karaktär. Av IFRS 3 p B 55 a framgår att ett avtal om villkorad köpeskilling i vilket betalningarna automatiskt förverkas om anställningen upphör är vederlag för tjänst efter förvärvet. Villkoret i sig gör att det anses som en separat transaktion. Betalning som utgör ersättning för tjänster som en anställd utför ska redovisas i enlighet med tillämplig standard vilket innebär att IAS 19 Ersättningar till anställda ska tillämpas i detta fall där ersättningen betalas ut kontant. Detta innebär att den villkorade tillkommande ersättningen ska redovisas som en personalkostnad separat från rörelseförvärvet. Kostnaden periodiseras över den tid som villkoret löper, d v s skulden byggs upp successivt under intjänandeperioden på samma sätt som vilken bonus som helst.

HÖGRE REVISORSEXAMEN Del I

HÖGRE REVISORSEXAMEN Del I HÖGRE REVISORSEXAMEN Del I November 2010 Revisorsnämnden 2010 HÖGRE REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 30 november 2010 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del I Krav för godkänt resultat: 75 poäng

Läs mer

SVARSMALL. REVISORSEXAMEN Del I. November 2010

SVARSMALL. REVISORSEXAMEN Del I. November 2010 SVARSMALL REVISORSEXAMEN Del I November 2010 Revisorsnämnden 2010 1. Bo-Boom AB Svar Deluppgift 1.1 a) Ja, ett företag kan byta från alternativregeln till huvudregeln. Detta är då fråga om byte av redovisningsprincip

Läs mer

SVARSMALL. HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II. Maj 2010

SVARSMALL. HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II. Maj 2010 SVARSMALL HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II Maj 2010 Revisorsnämnden 2010 3.1 Avert Media AB (26 poäng) Deluppgift 3.1 a) När moderbolaget förlorar kontrollen över dotterbolaget ska kvarvarande aktier värderas

Läs mer

Financial Reporting News

Financial Reporting News ADVISORY Financial Reporting News Mars 2010 ACCOUNTING ADVISORY SERVICES Praktiska konsekvenser av de nya reglerna för rörelseförvärv och koncernredovisning De bolag som har kalenderår som räkenskapsår

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del II

REVISORSEXAMEN Del II REVISORSEXAMEN Del II Maj 2014 Revisorsnämnden 2014 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 27 maj 2014 Skrivtid: Krav för godkänt resultat: 2 x 6,0 timmar, varav 6,0 timmar för del II 90 poäng av 150 utan några

Läs mer

REVISORSEXAMEN Svarsmall

REVISORSEXAMEN Svarsmall REVISORSEXAMEN small December 2005 Revisorsnämnden 2006 1. Teknisk byggnation i Malmö AB (50 p) Deluppgift 1.1 a. Moderföretaget Teknisk byggnation i Malmö AB redovisar för räkenskapsåret 2004/05 en vinst

Läs mer

International Financial Reporting Standard 2

International Financial Reporting Standard 2 International Financial Reporting Standard 2 Aktierelaterade ersättningar SYFTE 1 Syftet med denna standard är att ange hur de finansiella rapporterna skall utformas med avseende på ett företags aktierelaterade

Läs mer

Regelverk för emittenter. NASDAQ OMX Stockholm. 1 juli 2013

Regelverk för emittenter. NASDAQ OMX Stockholm. 1 juli 2013 Regelverk för emittenter NASDAQ OMX Stockholm 1 juli 2013 Inledning Enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska en börs ha tydliga och öppet redovisade regler för notering av finansiella instrument.

Läs mer

IFRS 3 (Reviderad): Påverkan på resultatet. Viktiga frågor och svar för beslutsfattare

IFRS 3 (Reviderad): Påverkan på resultatet. Viktiga frågor och svar för beslutsfattare IFRS 3 (Reviderad): Påverkan på resultatet Viktiga frågor och svar för beslutsfattare Innehåll Sammanfattning 3 Frågor och svar 7 Skillnader mellan IFRS och US GAAP 19 Konsekvenser för verksamheten 21

Läs mer

Övergång till K3 2014-09-29

Övergång till K3 2014-09-29 Övergång till K3 Innehåll Introduktion 2 Det första året med K3 2 Tillämpning 3 Jämförelsetal 3 Upplysningar avseende förvaltningsfastigheter 4 Ingångsbalansräkning 4 Retroaktiv tillämpning 5 Ej tillåten

Läs mer

Maj 2008. REVISORSEXAMEN Svarsmall

Maj 2008. REVISORSEXAMEN Svarsmall Maj 2008 REVISORSEXAMEN small small, Revisorsexamen, maj 2008 Deluppgift 1.1 a. Vägledning finns i BFNAR 2001:3 Redovisning av materiella anläggningstillgångar. Kommentarer till 2007 års anskaffningar:

Läs mer

Regelverk för emittenter. Nasdaq Stockholm

Regelverk för emittenter. Nasdaq Stockholm Regelverk för emittenter Nasdaq Stockholm 1 januari 2015 Inledning Enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska en börs ha tydliga och öppet redovisade regler för notering av finansiella instrument.

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del II

REVISORSEXAMEN Del II REVISORSEXAMEN Del II Maj 2015 Revisorsnämnden 2015 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 27 Maj 2015 Skrivtid: Krav för godkänt resultat: 2 x 6,0 timmar, varav 6,0 timmar för del II 90 poäng av 150 utan några

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del II

REVISORSEXAMEN Del II REVISORSEXAMEN Del II November 2011 Revisorsnämnden 2011 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 30 november 2011 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del II Krav för godkänt resultat: 75 poäng av 100

Läs mer

RR 27 FINANSIELLA INSTRUMENT: UPPLYSNINGAR OCH KLASSIFICERING. REDOVISNINGSRÅDET JULI 2002 (inkl. ändring dec. 2003)

RR 27 FINANSIELLA INSTRUMENT: UPPLYSNINGAR OCH KLASSIFICERING. REDOVISNINGSRÅDET JULI 2002 (inkl. ändring dec. 2003) RR 27 FINANSIELLA INSTRUMENT: UPPLYSNINGAR OCH KLASSIFICERING REDOVISNINGSRÅDET JULI 2002 (inkl. ändring dec. 2003) 2 SAMMANFATTNING Denna rekommendation (RR 27) behandlar hur finansiella instrument skall

Läs mer

SVARSMALL REVISORSEXAMEN Del I

SVARSMALL REVISORSEXAMEN Del I SVARSMALL REVISORSEXAMEN Del I December 2013 Revisorsnämnden 2013 Svar deluppgift 1.1 a) Ja, enligt punkt 10.22 i BFNAR 2008:1 får avskrivningsplanen omprövas om planen är uppenbart felaktig och eftersom

Läs mer

Nyheter inför bokslutet 2014

Nyheter inför bokslutet 2014 Nyheter inför bokslutet 2014 Författare: Carina Edlund, Catharina Pramhäll, Camilla Persson och Jörgen Nilsson. Nyheter inför bokslutet 2014 publiceras i samarbete med KPMG. 1 Nyheter inför bokslutet Innehåll

Läs mer

Tvingande konvertibel eget eller främmande kapital?

Tvingande konvertibel eget eller främmande kapital? 274 SKATTENYTT 2014 Ulf Tivéus Tvingande konvertibel eget eller främmande kapital? Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom den 14 februari 2014 med ändring av Skatterättsnämndens förhandsbesked förklarat

Läs mer

AVSÄTTNINGAR, ANSVARSFÖRBINDELSER OCH EVENTUALTILLGÅNGAR

AVSÄTTNINGAR, ANSVARSFÖRBINDELSER OCH EVENTUALTILLGÅNGAR RR 16 AVSÄTTNINGAR, ANSVARSFÖRBINDELSER OCH EVENTUALTILLGÅNGAR REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring INLEDNING 1. I denna rekommendation behandlas hur avsättningar, ansvarsförbindelser och eventualtillgångar

Läs mer

Börsregler REGLER FÖR BOLAG VARS AKTIER ÄR UPPTAGNA TILL HANDEL PÅ NGM EQUITY GÄLLANDE FRÅN OCH MED DEN 1 JULI 2014

Börsregler REGLER FÖR BOLAG VARS AKTIER ÄR UPPTAGNA TILL HANDEL PÅ NGM EQUITY GÄLLANDE FRÅN OCH MED DEN 1 JULI 2014 Börsregler REGLER FÖR BOLAG VARS AKTIER ÄR UPPTAGNA TI HANDEL PÅ NGM EQUITY GÄANDE FRÅN OCH MED DEN 1 JULI 2014 Nordic Growth Market REGLER FÖR BOLAG VARS AKTIER ÄR UPPTAGNA TI HANDEL PÅ NGM EQUITY Regler

Läs mer

SVARSMALL. HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II

SVARSMALL. HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II SVARSMALL HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II November 2012 Revisorsnämnden 2012 Deluppgift 3.1 a) En revisionsberättelse med en anmärkning avseende att skatter och avgifter inte har betalats i tid enligt 9 kap

Läs mer

Nr 2 i Stockholmsbörsens skriftserie. Börsregler 2003/2004. Handledning till noteringsavtal och noteringskrav

Nr 2 i Stockholmsbörsens skriftserie. Börsregler 2003/2004. Handledning till noteringsavtal och noteringskrav Nr 2 i Stockholmsbörsens skriftserie Börsregler 2003/2004 Handledning till noteringsavtal och noteringskrav Börsregler 2003/2004 Handledning till noteringsavtal och noteringskrav BÖRSREGLER 2003/2004 1

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

b. Kundsaldoförfrågan är ett sätt att inhämta revisionsbevis genom externa bekräftelser, vilka behandlas i ISA 505.

b. Kundsaldoförfrågan är ett sätt att inhämta revisionsbevis genom externa bekräftelser, vilka behandlas i ISA 505. 1 FAR AKADEMIS KUNSKAPSTEST2014 SVARSMALL, FÖRSLAG TILL SVAR Fråga 1 REVISION (22 p) Svarsförslag a. Existens. Ett erhållet svar på en kundsaldoförfrågan är ett revisionsbevis på att fordran de facto finns

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del II

REVISORSEXAMEN Del II REVISORSEXAMEN Del II December 2013 Revisorsnämnden 2013 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 4 december 2013 Skrivtid: Krav för godkänt resultat: 2 x 6,0 timmar, varav 6,0 timmar för del II 90 poäng av 150 utan

Läs mer

Redovisning av finansiella tillgångar och finansiella skulder

Redovisning av finansiella tillgångar och finansiella skulder REKOMMENDATION 20 Redovisning av finansiella tillgångar och finansiella skulder Oktober 2011 Innehåll Denna rekommendation anger hur finansiella skulder och finansiella tillgångar ska redovisas. Rekommendationen

Läs mer

Offentliga erbjudanden om aktieförvärv ("Takeover-reglerna")

Offentliga erbjudanden om aktieförvärv (Takeover-reglerna) Offentliga erbjudanden om aktieförvärv ("Takeover-reglerna") (2003-09-01) 1 1 Vissa redaktionella ändringar har gjorts 2004-03-18. Reglerna har per den 1 januari 2006 anpassats till den nya aktiebolagslagen

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 INNEHÅLL FFFS 2007:17 1 kap. Tillämpningsområde 1 2 kap. Ägar- och ledningsprövning 1 Tillämpningsområde

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del II

REVISORSEXAMEN Del II REVISORSEXAMEN Del II Maj 2012 Revisorsnämnden 2012 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 23 maj 2012 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del II Krav för godkänt resultat: 75 poäng av 100 utan några

Läs mer

Bactiguard Holding AB (publ)

Bactiguard Holding AB (publ) Bactiguard Holding AB (publ) Org.nr 556822-1187 Bokslutskommuniké för koncernen Bactiguard Holding AB 1 januari 2012 31 december 2012 Intäkterna uppgick till 131 819 (4 404) Tkr Rörelseresultatet uppgick

Läs mer