REVISORSEXAMEN Del II

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REVISORSEXAMEN Del II"

Transkript

1 REVISORSEXAMEN Del II Maj 2011 Revisorsnämnden 2011

2 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 26 maj 2011 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del I Krav för godkänt resultat: 75 poäng av 100 utan några särskilda krav på fördelning av poäng på olika uppgifter Regler Du ska skriva ditt tentandnummer på varje blad. Det är inte tillåtet ha kontakt med någon person eller använda Internet, e-post eller liknande för att söka kontakt med någon annan person. Det är inte tillåtet att använda Internet, e-post eller liknande för att söka efter information. Följs inte reglerna kan Revisorsnämnden avstå att rätta tentandens prov samt meddela tentandens handledare och arbetsgivare om det inträffade. Kontroll av tentandens dator kan göras såväl innan, som under och efter provet. Utformning av svar Du lämnar alltid dina svar i egenskap av godkänd revisor. Svarstexten ska vara självständigt skriven och utformad så att den besvarar frågan på ett koncist sätt. Svarstexten ska inte enbart bestå av inklippt text eller hänvisningar till annan text, såsom lagar, råd, rekommendationer och liknande. Du ska ange motiveringar och hänvisningar samt visa uträkningar. Du ska markera eventuella citat med kursiv stil och ange källa. Bedömning Bedömningen av svar, som ska lämnas på bifogade svarsblanketter eller RN:s USBminne, sker utifrån en svarsmall. Alternativa svar kan - beroende på motiveringar - också beaktas vid bedömningen. Svar på varje uppgift - eller deluppgift - bedöms enligt följande princip i exempelvis en fråga omfattande fyra poäng: Poängsättningen innebär följande: 4 p - Bra svar 3 p - Tillfredsställande svar 2 p - Vissa brister 1 p - Stora brister 0 p - Uteblivet eller felaktigt svar Sida 2 av 10

3 3 Librariet AB Poäng Deluppgift Deluppgift Deluppgift Deluppgift Summa 26 4 Voltan AB Poäng Deluppgift Deluppgift Deluppgift Deluppgift Summa 24 Lycka till! Sida 3 av 10

4 3. Librariet AB (26 p) Bakgrund Librariet AB (Librariet) är ett bolag inom tryckeri- och förlagsbranschen. Tryckeriverksamheten arbetar främst med egen produktion för förlaget, men trycker även åt externa kunder. Förlagsverksamheten har varit lyckosam då förlaget kunnat kontraktera såväl ett antal författare till bestsellers som prisvinnande författare. Tryckeriverksamheten står för ca 40 % av omsättningen och 60 % av resultatet. Då volymerna i förlagsverksamheten stadigt minskar och prispressen ökar så har företagsledningen ambitioner att söka sig till nya media för att kunna bredda verksamheten. Ekonomisk Prel information (Mkr) Omsättning Resultat efter skatt Balansomslutning Soliditet 23 % 26 % 27 % Librariet grundades av två familjer som tidigt såg synergier mellan tryckeri- och förlagsverksamheten. Familjerna sålde bolaget till en amerikansk koncern inom mediabranschen för två år sedan. Den enda av familjemedlemmarna som idag är verksam i bolaget är VD Ossian Svensson, barnbarn till en av de ursprungliga grundarna. Styrelsen utgörs utöver Ossian huvudsakligen av ledamöter från det amerikanska moderbolaget samt en extern jurist. Ekonomichef är Peter Klong och till sin hjälp har han redovisningsassistenten Moira Keys. Räkenskapsår är kalenderår och bolaget tillämpar BFNAR. Rapportering till moderbolaget sker enligt koncernens interna redovisningshandbok och rapportpaket. Du utsågs till huvudansvarig revisor vid stämman Deluppgift 3.1 (4 p) Librariet fick under 2009 en oväntad försäljningsframgång med en diktsamling skriven av en debutant. Inför lanseringen av författarens andra diktsamling i december 2009 trycktes en upplaga på exemplar varav såldes under Den 31 december 2010 fanns exemplar kvar i lager. Enligt bolagets försäljnings- och lagerstatistik, förväntas endast 50 % av de varor som finns i lager i mer än ett år kunna säljas. Anskaffningsvärdet per bok är 100 kr, nettoförsäljningsvärdet före eventuell inkurans uppgår till 215. Hur ska lagret av diktsamlingen värderas i enlighet med god redovisningssed? Sida 4 av 10

5 Deluppgift 3.2 (12 p) Du har i början av maj avslutat granskningen av bolaget för 2010 och ett fåtal frågeställningar kvarstår. Du överväger nu hur du ska hantera dessa frågeställningar i samband med att du ska utforma revisionsberättelsen. a) Materiella anläggningstillgångar utgör ca 30 % av Librariets balansomslutning där tryckpressarna utgör de väsentligaste investeringarna. Ekonomichefen Peter informerar dig vid inledningen av bokslutsrevisionen om att det amerikanska moderbolaget har utfärdat nya bokslutsinstruktioner till samtliga dotterbolag i koncernen från och med Instruktionerna innebär bl a att nyttjandeperioden för tryckpressarna har förlängts från fem till tjugofem år Bolaget har valt att tillämpa detta även i sitt legala bokslut. Enligt din åsikt är förlängningen av nyttjandeperioden för tryckpressarna helt orimlig. Förändringarna beskrivs i bolagets redovisningsprinciper med information om påverkan på årets resultat, som uppgår till 15 Mkr, samt på jämförelsetalen. Varken Peter eller VD Ossian säger sig, trots påstötningar, ha fått något bra motiv till förändringen från moderbolaget annat än att det är en anpassning till de principer man följer i övriga delar av koncernen. I din rapportering till moderbolagets revisorer, som kommer från en annan global revisionsbyrå än den du vanligtvis samarbetar med, ifrågasätter du förändringen men får inte någon respons. b) På grund av ett fel i redovisningen föregående år redovisades ett resultat för 2009 som var 2,5 Mkr för högt. Årsstämman röstade för ett utdelningsförslag där hela det fria egna kapitalet med undantag för 1 Mkr delades ut. Felet i redovisningen har i enlighet med god redovisningssed korrigerats i resultatet för c) Dålig ordning har orsakat att vare sig ekonomichef eller VD har haft kontroll på VDs reseförskott. Detta har lett till att en fordran på VD om ca 200 tkr var utestående vid årsskiftet för vilket det, trots upprepade påstötningar från ekonomichefen, inte har presenterats några underlag för matchande utlägg. Fordran hänför sig främst till utbetalningar av förskott i mars och april då VD hade planerat en längre affärsresa som dock ställdes in. Total utbetalning uppgick till 400 tkr och under året har verifikationer för utlägg uppgående till cirka 200 tkr lämnats in. VD har inga kända ekonomiska problem. Ekonomiansvarig försökte nå VD den 30 december men han befann sig på semester i Nepal där mobiltelefonen inte hade någon täckning. Styrelsen tog i början av januari beslut om att omvandla förskotten till lön för 2010 villkorat av att VD avstår lön under 2011 med motsvarande belopp. Styrelseordföranden har attesterat överenskommelsen och beloppet tas med på kontrolluppgiften till VD och skatt och sociala avgifter redovisades och betalades in den 17 januari Redogör för dina ställningstaganden till ovanstående noteringar inför avgivandet av revisionsberättelsen för bolaget och utforma ett förslag till revisionsberättelse för moderbolaget och koncernen med hjälp av bilagda mall. Bortse från eventuella skatteeffekter. Sida 5 av 10

6 Deluppgift 3.3 (4 p) Librariets eget kapital den 31 december 2010 ser ut som följer: Bundet eget kapital Mkr Aktiekapital 5,0 Reservfond 31,0 Fritt eget kapital Överkursfond 0,5 Balanserad vinst eller förlust 0,5 Årets resultat 12,0 Styrelsen skulle vilja föreslå en rejäl utdelning till de amerikanska ägarna under 2011, helst med mer än det som finns tillgängligt som fritt eget kapital. De är införstådda med att en utdelning överstigande fritt eget kapital om 13 Mkr inte kommer att vara möjlig att genomföra på den ordinarie årsstämman. Peter frågar dig om det finns någon möjlighet att kunna dela ut ytterligare 15 Mkr senare under året. Kan Librariet dela ut sammanlagt 28 Mkr under 2011 och vad krävs i så fall? Bortse från eventuella konsekvenser av svaret på fråga 3.2 a). Deluppgift 3.4 (6 p) Sedan det amerikanska bolaget förvärvade Librariet har du fått svårigheter med att få betalt för revisionen. Alla fakturor ska godkännas av revisionsutskottet i moderbolaget. Det är en lång och tung process och du har fört en utdragen arvodesdiskussion med Librariet och dess företrädare under en längre tid. Du är nu trött på att inte få betalt. Innan du vidtar några åtgärder vill du dock stämma av med en kollega om det är förenligt med god revisorssed att: a) Skicka á conto-fakturor b) Begära förskottsbetalning c) Inte slutföra revisionen och/eller inte överlämna en påskriven revisionsberättelse innan byrån fått betalt. Är ovanstående förfaranden förenliga med god revisorssed? Sida 6 av 10

7 Voltan AB (24 p) Bakgrund Voltan AB (Voltan) är ett tillverkande företag som specialiserat sig på mindre el-artiklar för hushållsbruk. Sortimentet består av allt från hårtorkar till julljusstakar. Voltan är en större koncern med ett tio-tal dotterbolag i Sverige och utomlands. Koncernen har visat ett positivt nettoresultat under de senaste 5 åren. Produkterna har blivit en exportframgång, framför allt i Kina, och numera tillverkas en del av produkterna av underleverantörer i lågkostnadsländer. Ekonomisk information (Mkr) Voltankoncernen Omsättning Resultat efter skatt Balansomslutning Soliditet 47 % 45 % 43 % Voltan är till 40 % ägt av ett private equity-bolag. Resterande 60 % ägs till lika delar av två privatpersoner. Ekonomichef är Britta Borglund. Efter flera VD-byten tillträdde Maria Lundin som VD i mars Utöver VD består styrelsen av tre externa ledamöter som också representerar respektive ägare. Räkenskapsår är kalenderår och Voltan tillämpar BFNAR. Du blev vald revisor i Voltan vid årsstämman i april Sida 7 av 10

8 Deluppgift 4.1 (8 p) Färdigvarulagret, som är bokfört i Voltan AB, finns på fyra orter i Sverige. Inför ert planeringsmöte ber du dina medarbetare på att ta fram ett förslag på hur revisionen av varulagret ska genomföras baserat på nedanstående information. Beloppen är hämtade från periodbokslutet per 30 juni 2011 med motsvarande period föregående år inom parentes. Ni har även diskuterat att använda er av registeranalyser vid granskningen av varulagret. Lagerställe Varulagret bokförda värde (Mkr) Produkter Intäkter från respektive varugrupp (Mkr) Karaktär Bolaget tillämpar rullande inventerin g Bolaget inventerar på bokslutsdagen 1 29 (43) Julljusstakar 45 (76) Få artiklar X 2 75 (98) Trädgårdstomtar med belysning 106 (157) Få och dyra artiklar X 3 86 (62) Hårtorkar 236 (313) Många små till låga värden X (302) Espressobryggare 831 (783) Få och dyra artiklar X Summa varulager/ intäkter i Sverige 485 (505) (1 329) a) Ange för respektive lagerställe om och varför du väljer att närvara vid inventeringen under löpande år, per bokslutsdagen alternativt inte närvara alls. b) Redogör för fyra väsentliga granskningsmoment avseende varulager som kan genomföras med hjälp av registeranalyser. Koppla till räkenskapspåståenden. Deluppgift 4.2 (4 p) När du sammanfattar din löpande granskning under året ser du att man i en del dotterbolag underlåtit att betala skatter och avgifter med rätt belopp och i tid. Dotterbolaget Snöljus AB har betalat ett större belopp en dag för sent. Att betalningen gjordes för sent berodde på att ekonomichefen blivit akut sjuk. Dotterbolaget Ljulius har vid fyra tillfällen betalat mindre belopp tre till fyra dagar för sent. Sida 8 av 10

9 a) Vilka faktorer påverkar din bedömning av hur brister avseende att betala skatter och avgifter med rätt belopp och i tid ska rapporteras i revisionsberättelsen? b) Anmärker du på de för sent betalda skatterna och avgifterna i din revisionsberättelse för dotterbolagen Snöljus respektive Ljulius? c) Ska du anmärka i koncernrevisionsberättelsen om du anmärkt på skatter och avgifter i ett eller flera av dotterbolagen? Deluppgift 4.3 (8 p) Voltan har en betydande verksamhet utanför Sverige, både vad gäller tillverkning och försäljning. Detta innebär att fraktvillkor och valutafrågor är mycket viktiga för koncernen. Ekonomichefen Britta Borglund har samlat på sig ett antal frågor till dig och redogör för respektive omständigheter. En del av Voltans produkter tillverkas av underleverantörer i Kina. Varorna från underleverantörerna lastas på båt FOB (Fritt Ombord) för transport direkt till Voltans distributörer i Europa och USA, vilket tar 5 till 6 veckor. Fraktvillkor enligt avtal med distributörerna är Fritt Köparens Lager. En större last med varor lämnade Kina den 15 december Distributörerna fakturerades samma dag som varorna lämnade Kina. Moderbolaget Voltan skickade den 1 november 2010 en faktura på $ till sitt dotterbolag i USA. Per 31 december är den fortfarande obetald. Valutakurserna under 2010 framgår nedan: 1 Januari november december ,21 6,65 6,80 Koncernens engelska dotterbolag har den 1 oktober 2009 erhållt ett koncerninternt lån från moderbolaget Voltan. Lånet som förfaller 31 december 2011 uppgår till engelska pund. Räntan uppgår till 6 % och betalas i pund per 31 december varje år. Aktuella valutakurser framgår nedan: 1 januari oktober december december ,50 12,25 11,00 10,50 a) Redogör för hur Voltan AB ska redovisa varorna och intäkterna relaterade till lasten som skeppats från Kina den 15 december i sin balans- och resultaträkning per 31 december b) Hur ska Voltan AB redovisa sin fordran på dotterbolaget i USA i balans- och resultaträkningen per 31 december 2010? Bortse från eventuell skatt. c) Redogör för hur lånet till det engelska dotterbolaget ska redovisas i Voltan ABs resultat- och balansräkning den 31 december 2009 respektive Redogör även för hur lånet ska redovisas i koncernen. Bortse från eventuell skatt. Sida 9 av 10

10 Deluppgift 4.4 (4 p) Årsredovisningen för 2010 har blivit kraftigt försenad och det börjar bli bråttom med underskrifter. Bolaget har haft lite otur med kontinuiteten på VD-posten. Under 2010 gick den tidigare VDn, Claes Hansson, i pension. I september 2010 började en ny VD, Rickard Alrot. Han stannade dock inte längre än till februari 2011, och hans ersättare, Maria Lundin, tillträdde som VD i mars I april 2011 avgick styrelseledamoten Sara Johansson och styrelsesuppleanten Margareta Krokig har trätt i hennes ställe fram till årsstämman som beräknas hållas den 15 juni. Inga förändringar har skett under eller efter räkenskapsåret 2010 vad avser styrelseledamöterna Hans Alldin och Justus Svensson. a) Styrelsemötet då årsredovisningen ska undertecknas hålls den 26 maj Vilka personer ska underteckna årsredovisningen för 2010? b) Vilka personer berörs av tillstyrkandesatsen avseende ansvarsfrihet? Sida 10 av 10

REVISORSEXAMEN Del II

REVISORSEXAMEN Del II REVISORSEXAMEN Del II Maj 2012 Revisorsnämnden 2012 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 23 maj 2012 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del II Krav för godkänt resultat: 75 poäng av 100 utan några

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del II

REVISORSEXAMEN Del II REVISORSEXAMEN Del II November 2011 Revisorsnämnden 2011 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 30 november 2011 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del II Krav för godkänt resultat: 75 poäng av 100

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del II

REVISORSEXAMEN Del II REVISORSEXAMEN Del II Maj 2014 Revisorsnämnden 2014 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 27 maj 2014 Skrivtid: Krav för godkänt resultat: 2 x 6,0 timmar, varav 6,0 timmar för del II 90 poäng av 150 utan några

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del I. November 2012

REVISORSEXAMEN Del I. November 2012 REVISORSEXAMEN Del I November 2012 Revisorsnämnden 2012 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 27 november 2012 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del I Krav för godkänt resultat: 75 poäng av 100 utan

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del II

REVISORSEXAMEN Del II REVISORSEXAMEN Del II December 2010 Revisorsnämnden 2010 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 1 december 2010 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del II Krav för godkänt resultat: 75 poäng av 100 utan

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del II

REVISORSEXAMEN Del II REVISORSEXAMEN Del II Maj 2015 Revisorsnämnden 2015 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 27 Maj 2015 Skrivtid: Krav för godkänt resultat: 2 x 6,0 timmar, varav 6,0 timmar för del II 90 poäng av 150 utan några

Läs mer

HÖGRE REVISORSEXAMEN Del I

HÖGRE REVISORSEXAMEN Del I HÖGRE REVISORSEXAMEN Del I November 2010 Revisorsnämnden 2010 HÖGRE REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 30 november 2010 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del I Krav för godkänt resultat: 75 poäng

Läs mer

HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II

HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II Maj 2009 Revisorsnämnden 2009 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 28 maj 2009 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del II Krav för godkänt resultat: 75 poäng av 100 utan

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del II

REVISORSEXAMEN Del II REVISORSEXAMEN Del II Maj 2007 Revisorsnämnden 2007 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 28-29 maj 2007 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del II Hjälpmedel: Alla hjälpmedel är tillåtna förutom kontakt

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del I. November 2004

REVISORSEXAMEN Del I. November 2004 REVISORSEXAMEN Del I November 2004 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 22-23 november 2004 Skrivtid: 2 x 4 timmar, varav 4 timmar för del I Hjälpmedel: Alla hjälpmedel är tillåtna förutom kontakt med andra personer

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del I December 2005

REVISORSEXAMEN Del I December 2005 REVISORSEXAMEN Del I December 2005 Revisorsnämnden REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 5-6 december 2005 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del I Hjälpmedel: Alla hjälpmedel är tillåtna förutom kontakt

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del I. Maj 2004. Revisorsnämnden

REVISORSEXAMEN Del I. Maj 2004. Revisorsnämnden REVISORSEXAMEN Del I Maj 2004 Revisorsnämnden REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 24-25 maj 2004 Skrivtid: 2 x 4 timmar, varav 4 timmar för del I Hjälpmedel: Alla hjälpmedel är tillåtna förutom kontakt med andra

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del II December 2005

REVISORSEXAMEN Del II December 2005 REVISORSEXAMEN Del II December 2005 Revisorsnämnden REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 5-6 december 2005 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del II Hjälpmedel: Alla hjälpmedel är tillåtna förutom

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del II Maj 2003

REVISORSEXAMEN Del II Maj 2003 REVISORSEXAMEN Del II Maj 2003 Revisorsnämnden REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 20 maj 2003 Skrivtid: 2 x 4 timmar, varav 4 timmar för del II Hjälpmedel: Alla hjälpmedel är tillåtna förutom kontakt med andra

Läs mer

Far Akademis Kunskapstest 6 december 2011 kl. 10.00 17.00

Far Akademis Kunskapstest 6 december 2011 kl. 10.00 17.00 1 (6) Far Akademi Far Akademis Kunskapstest 6 december 2011 kl. 10.00 17.00 Hjälpmedel: Samlingsvolym, miniräknare, dator och böcker om så önskas. Telefon, internetuppkoppling eller annan extern kommunikation

Läs mer

HÖGRE REVISORSEXAMEN Del I

HÖGRE REVISORSEXAMEN Del I HÖGRE REVISORSEXAMEN Del I Maj 2008 Revisorsnämnden 2008 HÖGRE REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 26 maj 2008 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del I Hjälpmedel: Alla hjälpmedel är tillåtna förutom

Läs mer

Samlingsvolym, miniräknare, dator och böcker om så önskas. Telefon, internetuppkoppling eller annan extern kommunikation är inte tillåten.

Samlingsvolym, miniräknare, dator och böcker om så önskas. Telefon, internetuppkoppling eller annan extern kommunikation är inte tillåten. 1 FAR AKADEMIS KUNSKAPSTEST 4 DECEMBER 2014 KL. 10.00 17.00 Hjälpmedel: Svarssätt: Samlingsvolym, miniräknare, dator och böcker om så önskas. Telefon, internetuppkoppling eller annan extern kommunikation

Läs mer

REVISORSEXAMEN Svarsmall

REVISORSEXAMEN Svarsmall REVISORSEXAMEN small December 2005 Revisorsnämnden 2006 1. Teknisk byggnation i Malmö AB (50 p) Deluppgift 1.1 a. Moderföretaget Teknisk byggnation i Malmö AB redovisar för räkenskapsåret 2004/05 en vinst

Läs mer

REVISORSNÄMNDEN. HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II

REVISORSNÄMNDEN. HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II REVISORSNÄMNDEN HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II November 2002 HÖGRE REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 26-27 november 2002 Skrivtid: 2 x 4 timmar, varav 4 timmar för del II Hjälpmedel: Alla hjälpmedel är tillåtna

Läs mer

Exempelsvar Utvald del för offentliggörande. SRFs och FARs Redovisningskonsultexamen Tentamensdatum 30 september 2014

Exempelsvar Utvald del för offentliggörande. SRFs och FARs Redovisningskonsultexamen Tentamensdatum 30 september 2014 Utvald del för offentliggörande SRFs och FARs Redovisningskonsultexamen Tentamensdatum 30 september 2014 Hjälpmedel: Svarssätt: Vid digital inlämning; dator inte uppkopplad mot internet Miniräknare Böcker

Läs mer

Dnr 2012-1425 2014-06-18 D 14

Dnr 2012-1425 2014-06-18 D 14 Dnr 2012-1425 2014-06-18 D 14 D 14 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har mottagit en underrättelse från Skatteverket om godkände revisorn A-sons revisioner av tre aktiebolag som i beslutet benämns maskinbolaget,

Läs mer

Rättningsmall utvald del för offentliggörande

Rättningsmall utvald del för offentliggörande Rättningsmall utvald del för offentliggörande FARs och SRFs Redovisningskonsultexamen 24 februari 2014 Tentamensdatum 26 november 2013 Hjälpmedel: Svarssätt: Poäng: Reko-boken 2013, FARs Samlingsvolym

Läs mer

Dnr 2011-1544 2013-06-13 D 13

Dnr 2011-1544 2013-06-13 D 13 Dnr 2011-1544 2013-06-13 D 13 D 13 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan avseende auktoriserande revisorn A-sons uppdrag i tre aktiebolag, härefter benämnda T-bolaget, N-bolaget och

Läs mer

D 12. Dnr 2010-1583 2012-06-14 D 12. 1 Inledning. 1.1 Bakgrund

D 12. Dnr 2010-1583 2012-06-14 D 12. 1 Inledning. 1.1 Bakgrund Dnr 2010-1583 2012-06-14 D 12 D 12 1 Inledning 1.1 Bakgrund Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan rörande godkände revisorn A-son och har därför öppnat detta disciplinärende. Anmälan rör A-sons

Läs mer

Maj 2008. REVISORSEXAMEN Svarsmall

Maj 2008. REVISORSEXAMEN Svarsmall Maj 2008 REVISORSEXAMEN small small, Revisorsexamen, maj 2008 Deluppgift 1.1 a. Vägledning finns i BFNAR 2001:3 Redovisning av materiella anläggningstillgångar. Kommentarer till 2007 års anskaffningar:

Läs mer

Exempelsvar Utvald del för offentliggörande. SRFs och FARs Redovisningskonsultexamen Tentamensdatum 2 december 2014

Exempelsvar Utvald del för offentliggörande. SRFs och FARs Redovisningskonsultexamen Tentamensdatum 2 december 2014 Exempelsvar Utvald del för offentliggörande SRFs och FARs Redovisningskonsultexamen Tentamensdatum 2 december 2014 Hjälpmedel: Svarssätt: Vid digital inlämning; dator inte uppkopplad mot internet Miniräknare

Läs mer

FAR Akademis Kunskapstest 4 december 2012 kl. 10.00 17.00

FAR Akademis Kunskapstest 4 december 2012 kl. 10.00 17.00 FAR Akademis Kunskapstest 4 december 2012 kl. 10.00 17.00 Hjälpmedel: Samlingsvolym, miniräknare, dator och böcker om så önskas. Telefon, internetuppkoppling eller annan extern kommunikation är inte tillåten.

Läs mer

SVARSMALL. HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II. Maj 2010

SVARSMALL. HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II. Maj 2010 SVARSMALL HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II Maj 2010 Revisorsnämnden 2010 3.1 Avert Media AB (26 poäng) Deluppgift 3.1 a) När moderbolaget förlorar kontrollen över dotterbolaget ska kvarvarande aktier värderas

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096 ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 1 Bolagets resultaträkning och rapport över totalresultat 5 Bolagets rapport

Läs mer

Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Sept 2012

Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Sept 2012 Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Sept 2012 Innehållsförteckning 3 Sammanfattning 4 Prognos 2013 5 Ordförande har ordet 6 Historia 7 Nutid

Läs mer