2011 var ett bra IT-år. Trots omvälvningar i världsekonomin har branschen på det stora hela haft en god utveckling.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2011 var ett bra IT-år. Trots omvälvningar i världsekonomin har branschen på det stora hela haft en god utveckling."

Transkript

1 Dataföreningen var ett bra IT-år. Trots omvälvningar i världsekonomin har branschen på det stora hela haft en god utveckling. Det stora engagemang som finns i föreningen visar att många yrkesverksamma mitt i IT-karriären trots tidspress sätter stort värde på att knyta kontakter och lära sig tillsammans med branschkollegor. Föreningens arbete har bedrivits utifrån mottot: För ett kompetentare IT-Sverige

2 Mål 2011: Fler och aktivare medlemmar Under året arrangerades 264 medlemsaktiviteter som samlade totalt 3918 deltagare. Medlemsaktiviteten sjönk jämfört med förgående år. En tendens är att kretsarna i de större städerna har något minskad aktivitet, medan kretsarna på mindre orter uppvisar ökad aktivitet. Under året genomfördes också de första virtuella aktiviteterna på bredare front. Mer flexibla nätverksformer som överbrygger geografiska avstånd kommer sannolikt vara en viktig väg att gå framöver. Noterbart är att i den enkät som gjordes i slutet av 2011, tyckte medlemmarna som svarade att aktivitetsnivån gått upp. Kanske har föreningen blivit bättre på att göra rätt saker? Genom systemet med årsfakturering sker i princip samtliga avslutade medlemskap i samband med inbetalning i februari var det knappt 10 procent av medlemmarna som inte förnyade sitt medlemskap i samband med fakturering. Nästan lika många nya medlemmar tillkom dock under året. 31 december 2011 hade föreningen medlemmar. I budgeten för 2011 planerades för medlemmar.

3 Mål 2011: Ekonomi i balans Under ett antal år har föreningen gått med förlust och tvingats ta av sina fonderade medel. För verksamhetsåret 2011 har målet varit att uppnå minst ett nollresultat, vilket skulle vara ett trendbrott. För 2011 har vi nu uppnått ett klart positivt resultat. När det gäller de resultatgenererande bolagen DF Certifiering och DF Kompetens visar båda på ett mycket positivt resultat, väl över budget. Servicebolaget har ett utfall cirka 1 MSEK sämre än budget, medan själva föreningsdelen har ett ekonomiskt utfall som är bättre än budgeterat. Sammantaget har 2011 således varit ett bra år ekonomiskt.

4 Heta ämnen i Dataföreningens aktiviteter 2011: Molnet - säkerhet, ansvarsfördelning och definitioner Sociala medier säkerhetsaspekter och strategier Agila metoder e-förvaltning Mobilitet

5 Utvecklingsarbete i föreningen Paraplyprojektet Under året fick två medlemmar Malin Sievers och Olav Björk i uppdrag av styrelsen att lägga cirka 400 timmar för att skapa utveckling och förnyelse i linje med de ambitioner som slagits fast i Verksamhetsplanen för Arbetet, som pågått under oktober 2011 till februari 2012, har gått under namnet Paraplyprojektet. Syftet har varit att skapa utveckling som berör hela föreningens verksamhet, och som stöttar samtliga kretsar. Koncept för uppmuntran av för nätverksledare Paraplyprojektet har utarbetat en modell för att uppmuntra nätverksledare. I samband med detta arbete har föreningen också ändrat begreppet nätverksmotor till nätverksledare. En aspekt som utretts är möjligheten till personlig publicitet. Ett förslag är att nätverksledare ska erbjudas publicera sig i en digital årsbok med whitepapers från nätverken. Ett annat förslag är att alla nya nätverksledare ska erbjudas en utbildningsdag i workshopteknik via DF Kompetens. Detta bör vara både utvecklande för individen och öka kvaliteten på nätverksmötena.

6 Utvecklingsarbete i föreningen Medlemsenkät Föreningen har länge sett ett behov av att återkommande mäta medlemmarnas upplevelse av föreningen. Paraplyprojektet har tagit fram en frågestruktur och en modell för att två gånger per år mäta medlemsnyttan. Enkäten planeras skickas ut till 50 procent av medlemmarna vardera gång, vilket innebär att man som medlem nås av enkäten en gång per år medan föreningen får två mätpunkter per år. Den första omgången gick ut i december. Av den framkommer att en stor del av medlemmarna uppfattar att föreningen under det senaste året blivit mer aktiv. Förutom prenumeration på CS uppges utveckling av egen kompetens och professionellt nätverk vara viktiga anledningar till medlemskap. Värdet de tycker att medlemsskapet levererar bedöms vara hyggligt. Medlemsnyttan upplevs vara större gällande personlig kompetensutveckling än gällande professionellt nätverk, men skillnaden är inte jättestor. Utöver fasta frågor fanns en öppen fråga kring förbättringsområden. Behovet av förnyelse, mer moderna ämnen för nätverken och fler aktiviteter ute i landet dominerade förslagen. Enkäten kommer att vara ett viktigt instrument i strävan att öka medlemsnyttan.

7 Utvecklingsarbete i föreningen Virtuella nätverksmöten För att överbrygga geografin och skapa mer flexibla mötesformer söker föreningen efter nya sätt att nätverka. Paraplyprojektet har därför påbörjat utvecklingen av ett digitalt format för nätverksträffar. En pilotträff på temat Fördelar och nackdelar med molnet genomfördes i februari Årets nätverksledare För att synliggöra och betona nätverksledarna centrala roll i föreningen instiftades 2011 ett pris till Årets nätverksledare. Priset delades ut på årsstämman i april och tillföll Angelica Hafström (fd Biselius), som leder nätverket IT inom Vård och Omsorg i Västra kretsen. Angelica Hafström

8 Digitala agendan Under 2011 har regeringskansliet utarbetat en digital agenda för Sverige: IT i människans tjänst. Övergripande handlar den om att tillvarata de möjligheter som digitaliseringen ger. IT-minister Anna-Karin Hatt har uttryckt ett behov av en strategi med tydliga mål och åtgärder som samlar alla goda krafter runt om i landet. En ledstjärna för arbetet med den digitala agendan har varit samverkan med det omgivande samhället. Dataföreningen har valt att ta en aktiv roll och har under året deltagit i rundabordsamtal och dessutom, i egenskap av signatär, kommit med en avsiktsförklaring innehållande hur just Dataföreningen kan bidra till att föra Sveriges digitalisering framåt. Många organisa,oner: Dataföreningen, Seniornet och många andra gör stora, betydelsefulla insatser. Varje dag. Och många ideella kvällar i veckan. Allt deea bidrar,ll ae skapa en växande digital delak,ghet. IT- minister Anna- Karin Ha1 i si1 tal på Internetdagarna i november 2011

9 Genomförda aktiviteter från VP 2011 Uppföljning av medlemsnyttan Klart! För att utveckla vår verksamhet krävs att vi ständigt utvärderar vad vi gör och vad våra medlemmar tycker. ITarenan är under ständig förändring och medlemmarnas förväntningar förändras med den. Det finns i dagsläget ingen mätmetod för medlemsnyttan. Under 2011 ska styrelsen utveckla en modell för hur vi på ett bra sätt kan hålla oss à jour med vad medlemmarna tycker. Kommentar: Den återkommande medlemsenkäten är ett nytt mätinstrument för medlemsnyttan. Fördjupat samarbete med IDG Klart! Samarbetet med IDG kan utvecklas ytterligare och därigenom gynna båda parter. Ett exempel på fördjupad samverkan kan vara att IDGs journalister i ökad omfattning använder DFs medlemmar som resurs i sitt redaktionella arbete. Om detta för vi nu samtal med IDG. Kommentar: Under 2011 har Dataföreningen och IDG formaliserat sitt samarbete genom att etablera en samarbetsgrupp med fyra representanter från vardera verksamhet. Gruppen träffas kvartalsvis för att diskutera samarbetsmöjligheter. Under året har IDG tillsammans med Servicebolaget omarbetat medlemssidorna i CS. IDG och DF Kompetens har vidareutvecklat sina gemensamma utbildningar.

10 Forts. genomförda aktiviteter från VP 2011 Delta i diskussioner om IT i samhället Synlighetsrådet Avförs Föreningen har beslutat att under 2010 synas i tre frågor elegitimation, Utbildning inom IT och hur Sverige kan bli starkare som IT-nation. Arbetet har startat upp, men är på intet sätt i mål. Planen är att fortsatt sträva efter att synas i dessa frågor och eventuella andra som kan komma upp under 2011 och som kan bidra till att Föreningens synlighet ökar. Frågorna bör ha en hemvist i nätverk för att säkerställa förankring bland medlemmarna. Kommentar: Synlighetsarbetet har tagit en ny vändning genom att föreningen tagit en aktiv roll i den digitala agendan (se bild 8). Definiera roller Klart! Under 2011 fortsätter vi ett påbörjat arbete kring vilka roller vi ska ha utöver de valda funktionerna. Vi kommer under året att införa ett system med talespersoner för föreningen på nationell nivå. Målet är att få media att använda sig mer av våra medlemmar som specialister. Kommentar: Föreningen har under 2011 definierat roller och utsett en första talesperson inom området Molntjänster. Modellen med talespersoner utvecklas vidare under 2012.

11 Dataföreningen Certifiering För andra året i rad visade DF Certifiering ett kraftigt förbättrat resultat. Huvudprodukten ITIL-certifieringar nådde en volymtillväxt på 15 procent. Det är mer än vad marknaden växt, och under tilltagande internationell konkurrens. Genom att hålla en hög servicegrad har DF Certifiering lyckats hålla sin prisbild, trots stark prispress i branschen. DF Certifiering har lagt stor kraft på att utveckla sina kundrelationer och utveckla sin roll som partner i kundernas utvecklingsarbete, snarare än att vara strikt leverantör av certifiering. Under året vidareutvecklades koncepten emedborgaren och emedarbetaren, för vilka det finns stort intresse inte minst inom offentlig sektor. DFC Certifiering har också under året arbetat för att bredda sin produktportfölj genom att undersöka marknaden för nya former av certifieringar.

12 Dataföreningen Kompetens 2011 var ett bra år för utbildningsmarknaden i allmänhet och för DF Kompetens i synnerhet. Omsättningen ökade med 10 miljoner och resultatet blev långt över förväntan. DF Kompetens har under året arbetat för att öka synligheten och stärka sin varumärkesprofil. Hemsidan har omarbetats och budskapen på nätet förtydligats. I maj flyttade verksamheten in i nyrenoverade lokaler på Fleminggatan 7. Under året arrangerades 170 utbildningar, konferenser och andra aktiviteter med omkring deltagare. Mest populära utbildningar under året var inom förvaltning, agila utvecklingsmetoder och de certifierande utbildningarna av roller som till exempel IT-arkitekt, CIO, verksamhetsarkitekt och affärsarkitekt. Två heta nykomlingar i utbudet var Talent Management Officer och pm3 och ITIL i samspel.

13 Forts. Dataföreningen Kompetens Under året fortsatte DF Kompetens sin satsning på frukostseminarier som marknadsföringskanal. Genom att bjuda in potentiella kursdeltagare till miniföreläsningar med lärarna ges smakprov ur kursinnehållet samt en genomgång av kursupplägg. En stor del av deltagarna går vidare och anmäler sig. Trendspaning.se samlade tongivande tänkare och experter i branschen som också ingår i DF Kompetens lärarkår. Trafiken till trendspaning.se ökade påtagligt under året, och har nu i genomsnitt unika besökare per månad. Nya spanare för året var Håkan Edvinsson från Informed Decisions och Mats Janemalm från mpeira.

14 DF Servicebolag Under 2011 har Servicebolaget arbetat för att renodla sin roll och uppgift att leverera service och administration till föreningens alla delar. Anpassningen till momsvärlden och införandet av årsfakturering har tagit tid och energi, men arbetet har också lett till helhetssyn och struktur. Bolaget har även lyckats att sänka kostnaderna på en rad områden. Sammantaget är Servicebolaget nu bättre rustat att driva medlemsnära frågor som till exempel en modernare webb och utveckling av nya typer av medlemskap. Här presenteras ett urval av frågor som Servicebolaget arbetat med under 2011: Nytt medlemsregister Genom ett nytt CRM-system kommer föreningen för första gången ha möjlighet att ta fram information om medlemmarna, exempelvis hur länge de varit medlemmar, aktivitetsgrad och intresseområden. Systemet kommer att kunna ge möjlighet till riktade erbjudanden gentemot medlemmarna, och på sikt också nya medlemsformer. Förbättrade medlemsförmåner Under året har Servicebolaget tagit initiativ till nya medlemsförmåner som är bättre anpassade till olika aspekter av IT-inriktningar, som till exempel IT-säkerhetstester för företag samt avtalshjälp.

15 Forts. DF Servicebolag Kampanjen Värva en vän Via ett mailutskick fick befintliga medlemmar chans att värva en vän, och som tack få rabatt på medlemskapet samt en prenumeration på valfri IDG-tidskrift. Ett par hundra medlemmar nappade, vilket genererade lika många nya medlemmar. Omarbetade medlemssidor i CS 2011 fick medlemssidorna ny layout och nytt innehåll fokus ligger nu på föreningens ideella krafter och personerna bakom, snarare än kommunikation från föreningen till medlemmarna. Servicebolaget som resurs för kretsarna och bolagen Under 2011 har Servicebolaget börjat att leverera fler valbara tjänster till kretsar och andra DF bolag. Kretsarna kan till självkostnadspris (290 kr per timme) exempelvis köpa in nätverksservice för att avlasta nätverksledarna. Erbjudandet är ett led i att tydliggöra Servicebolagets roll gentemot kretsar och bolag.

16 Forts. DF Servicebolag Avveckling av PBK och dotterbolagen Under 2011 har Servicebolaget successivt minskat den till PBK outsourcade delen av ekonomihanteringen. Det har inneburit sänkta kostnader och förbättrad kvalitet, men också bättre kontroll över hela föreningens ekonomi. Under 2011 hade Servicebolaget dotterbolag som motsvarighet till varje krets/avdelning. I dessa dotterbolag utfördes allt arbete för respektive krets/avdelning som inte var av föreningsnatur. Strukturen medförde ökade kostnader och ökad komplexitet, och därför fattades beslutet att ersätta dotterbolagen med resultatställeområden inom Servicebolaget. Per årsskiftet 2011/2012 är detta genomfört.

17 Västra kretsen exempel på aktiviteter 2011 IT på framkanten Ett samarbete mellan Dataföreningen, Business Region Göteborg och regionens viktigaste IT-företag. Årets program bestod av 11 halvdagsseminarier som innehöll 46 presentationer och lockade 647 besökare. I centrum stod användarnyttan. IT på Kajkanten Kompetenshöjning i ett enklare format har erbjudits genom IT på Kajkanten fika och en kortare förläsning om ett aktuellt ämne kl

18 Västra kretsen exempel på aktiviteter 2011 DFS-Play Västra kretsen har varit nationellt drivande i utvecklingen av den WebbTVfunktionalitet som finns på Dataföreningens webb. Under 2011 har kretsen bidragit med 60 enskilda inslag, framför allt från evenemangen IT på Framkanten, Integrationsdagarna och Webbdagarna. Tjänsten har under året fått namnet DFS Play och är numera anpassad för visning även på smartphones och surfplattor. Young Professionals i Västra kretsen Under 2011 har det startats ett nätverk riktat gentemot högskolestudenter och personer som just kommit ut på sina första anställningar Young Professionals. Höst-kickoff i Långedrag Varje år i augusti bjuder kretsen in samtliga medlemmar till kickoff. Spännande föreläsningar av Bo Dahlbom, IT professor och Magnus Carlander, CIO på Volvo, varvades med information om höstens nätverksaktiviteter. I år gjorde kretsen ett försök att också locka medlemmar bosatta utanför Göteborg och erbjöd kostnadsfria bussar från Varberg via Kungsbacka, från Jönköping via Ulricehamn och Borås, samt från Vänersborg via Trollhättan och Uddevalla. Tyvärr blev anmälningarna ytterst få och bussarna fick ställas in.

19 Aktiva nätverk Västra kretsen Personlig utveckling och kontakter IT för Vård och Omsorg i Väst Open Source Informationssäkerhet Väst Affärssystem Träffpunkt Region Skövde GREAT IT Management TUniv- IT infrastruktur ITUniv- Värdering av IT investeringar Test Västra Enterprise Arkitektur DFS Mobile network Agile for management Ledarutveckling ITSM Västra webb-tv Golf i Västra Kretsen Mötesplats för marknadsanlytiker Webb Verksamhetsutveckling

20 Södra kretsen exempel på aktiviteter 2011 Högt tryck på PVH Fortsatt stor aktivitet på kretsens afterwork kl Under terminstid sker dem i snitt en gång per vecka. Några ämnen under året: Agila Utvecklingsprojekt, Sociala medier för alla, alltid, iphone -Business or Pleasure?, Bedrägerier och identitetsstölder, Företagsinterna appar, QA test likt "Chicken & egg". IT South För andra året i rad genomfördes IT South en konferens där IT-intresserade i Sydsverige utvecklar och uppdaterar sin kunskap och sina personliga nätverk. Årets tema var IT-forsenik. Medlemmarna bjöds därefter på mingel med föredrag och information om vad som händer i nätverken. Årets SMIL-pris tilldelades Malmö-företaget Illusion Labs AB.

21 Södra kretsen exempel på aktiviteter 2011 Öredev Kretsen samarbetar bland andra med Öredev en utvecklarkonferens som förutom kurser och workshops i år erbjöd 140 föreläsningar. Ett annat exempel på samverkanspart är X Media Lab Sweden. easyfairs i Malmö Kretsen arrangerade fyra välbesökta seminarier och en paneldebatt. Högt tryck i montern, stundtals kö för att anmäla sig som medlem. Företagsbesök Under året arrangerades flera företagsbesök för intresserade medlemmar. Heta besök: Öresundsbron samt SVTs nya lokaler i Västra hamnen.

22 Aktiva nätverk Södra kretsen Affärsutveckling Open Source Golf Grön IT Öresundsregionen Projektledning Informationssäkerhet IT-ledning & projekt ITQ (IT-Kvinnor) södra Vin Test och kvalitetssäkring

23 Stockholmskretsen exempel på aktiviteter 2011 Fokus på offentlig sektor Stockholmskretsen har under året arbetat strategiskt gentemot nya målgrupper och bland annat startat två nya nätverk riktade gentemot offentlig sektor e- legitimationsnätverket samt e-förvaltningsnätverket. Nätverket för inköpseffektivisering har vidareutvecklats under året. Starkt intresse för Cloud Sweden Cloud Sweden samlar landets ledande experter och diskuterar möjligheter och risker med molntjänster utifrån olika perspektiv: säkerhet, infrastruktur, juridik och affärsnytta. Intresset för Cloud Sweden är enormt målet att ha 1000 nätverksmedlemmar vid årets slut nåddes med råge och landade på 1500 medlemmar. Under året utvecklades också ett nära samarbete med SIS och EuroCloud. Syftet är att tillsammans sätta Sverige på kartan för framgångsrikt användande av molntjänster, men också att stimulera till val av välja svenska företags molntjänster.

24 Stockholmskretsen exempel på aktiviteter 2011 IT-historiaprojektet Tillsammans med akademin (bl a KTH och Uppsala Universitet) och Tekniska museet har Föreningen med Stockholmskretsen som kontaktpunkt gjort en ansökan till Riksbankens jubileumsfond. Ambitionen är att fortsätta dokumentationen av ITutvecklingen från 80-talet och framåt, vilket innebär hela Internets historia. Trendspaning i USA Den årliga trendspaningen till både öst- och västkust innebar en mängd intryck, inte minst inom cloud computing. Bland annat besöktes Google. Särskilt spännande var att ta del av västkustens collaboration-kultur med samarbete och konkurrens om vartannat.

25 Aktiva nätverk 2011 Stockholmskretsen Affärssystem Arkitekturnätverket Bryggan till framtiden CIO CISO (Chief Information Security Officer) Databas och datalagerarkitektur E-förvaltning DFSYP, Young Professionals Informationssäkerhet Mälardalen Informationssäkerhet Stockholm IT-chef-ledare IT-nyttan i vården IT-Strategi IT-stöd för verksamhets-/affärsprocesser ITQ (IT-kvinnor) Stockholm IT-veteraner IT i skolan ITSM-ITIL Kommunikationsteknik Kompetensförsörjning Kompetensnätverket Uppsala LN Ledarnätverket Metoder och Processer MovIT Mälardalen Nyttorealisering av projekt där IT är en möjliggörare Nätverksmotorer Sthlm-kretsen IEFF Inköpseffektivisering Office Projektledare Software Metrics Sourcing Systemförvaltning Test och kvalitetssäkring UML VU & IT - Verksamhetsutveckling och IT Västerås Science Park Webb, Stockholm

26 Östra kretsen exempel på aktiviteter 2011 Nytt nätverk för IT-chefer på statliga verk I nätverket samlas IT-chefer från 13 statliga verk i regionen och diskuterar IT-frågor. Nära samarbete med Linköpings Universitet Kretsen har en nära samverkan med universitetet och har under året skapat en universitetskurs om 7,5 poäng: Din personliga sökstrategi. 32 personer deltog i kursen. I samarbete med Mjärdevi Science Park genomfördes också under året månatliga B2B-luncher. Föreläsning om medieindustrins utveckling med Lasse Dahmén 20 år inom IDG-koncernen har gett Lasse Dahmén en unik insyn i medieindustrins tekniska utveckling - inte minst hur internet revolutionerat nyhetsflödet. Föreläsningen arrangerade tillsammans med Datorhistoriska vänner i regionen och lockade ett 60- tal deltagare. IT på Ostkanten Med inspiration från Södra kretsens PVH och Västra kretsens IT på kajkanten har Östra kretsen under 2011 utvecklat konceptet IT på ostkanten föredrag och diskussion i eftermiddagsformat.

27 Östra kretsen exempel på aktiviteter 2011 Bättre företagande med IT Östra kretsen satsar på strategisk samverkan med andra aktörer och har under 2011 tillsammans med Företagarna och Nulink haft en seminarieserie för 15 handplockade småföretag på temat Bättre företagande med IT. Efter seminarieseriens avses det att bildas ett nätverk: Bättre företagande. Digitala revolutionen Digitala Revolutionen är en seminarieserie i samarbete med Datamuseet vid Östergötlands museum genomfördes sex seminarier på två olika teman: Personlig integritet och IT-konst. Inom samarbetet ryms även Nördcafé - ett forum för utbyte av kunskap och erfarenheter inom teknik. Datahistoriska berättelser Tillsammans med Datamuseet IT-ceum och Östergötlands Museum har historiska nätverket i Östra kretsen inlett ett arbete med att dokumentera och filma personer som var med och grundade den regionala datorutvecklingen. Under hösten gjordes intervjuer och filminspelningar med personer från forna Facit i Åtvidaberg och LUXOR i Motala.

28 Aktiva nätverk 2011 Östra kretsen Open Source Ubuntu IPV6 Datorhistoriska nätverket Webb Trender och visioner eresan Säkerhet (i samarbete med Företagarna) Verks-IT-chefer

29 Norra kretsen - exempel på aktiviteter 2011 Umeå IT-konferens För fjärde året arrangerade kretsen en konferens kring öppenhet, samverkan och kompetensutbyte års konferens blev en stor succé som lockade fler deltagare än de 125 som det fanns plats för. Två nya priser till studenter på Umeå Universitet Från och med 2011 kommer två examensarbeten inom informatik och datavetenskap vid Umeå universitet att belönas med kr vardera. Pristagarna får även möjlighet att presentera sina arbeten på ett lunchseminarium. Möjligheternas dag i Skellefteå På Möjligheternas dag i februari bjöds IT-studenter från hela Norr- och Västerbotten till Skellefteå på en heldag om IT. På förmiddagen var det föreläsningar, sedan företagsbesök i tre olika spår och på kvällen fest och prisutdelningar: Årets ITpersonlighet, Årets merit-pris samt Årets bästa IT-examensarbete.

30 Norra kretsen exempel på aktiviteter 2011 Fortsatt fruktbart samarbete med DF Kompetens Skellefteåavdelningen fortsätter sin samverkan med DF Kompetens där kretsen inventerar behov och DF Kompetens matchar med utbildningar som körs lokalt. Datasäkerhet för programmerare och IT-avtal är två exempel på utbildningar under året. SCRUM-kurs I samarbete med Artric Group arrangerades en SCRUM-kurs för ett 20-tal medlemmar i Luleå. Företagsbesök i Luleå Under året arrangerades företagsbesök bland annat på LTU (Luleå Tekniska Universitet), Luleå Kommun och Ebbenjarka.

31 Aktiva nätverk 2011 Norra kretsen Norrbotten: Affärsnytta för användbarhet GIS Informationssäkerhet ITQ Norrbotten Projektledare Test Norrbotten Umeå: ITQ Umeå Systemförvaltning Säkerhetsnätverket Öppen källkod

32 Föreningsstyrelsen 2011 Fredrik Runnquist, ordförande Thomas Verner, Thomas Verner AB. Ordförande för Västra kretsen Fredrik Birkhammar, HL-Display. Ordförande för Stockholmskretsen Björn Hansson, Netera. Ordförande för Östra kretsen Samuel Persson, RightOn. Ordförande för Södra kretsen Martin Malm, Trafikverket. Ordförande för Mittkretsen Leif Häggmark, Skebit AB (som ersättare för Ramin Karim, Luleå Tekniska Universitet). Ordförande i Norra kretsen Jan Dahlin (adjungerad)

33 Sammanfattning Sammanfattningsvis var 2011 ett år med något lägre aktivitet i kretsarna men med en stabil medlemsutveckling. Trendbrottet gällande en ekonomi i balans skapar en god grund för 2012 års verksamhet. Utvecklingsarbete har under året bedrivit både kretsöverskridande genom t ex Paraplyprojketet och inom kretsarna. Det finns en mängd goda exempel på hur föreningens alla delar tar sig an de utmaningar och ambitioner som finns i verksamhetsplanen. Utvecklingen av DFS-play, nyinstiftade priser till goda examensarbeten, fokus på nya målgrupper, strategiska samarbeten med andra aktörer i regionen och försök med nya mötesformer är bara några exempel. Föreningen har också genom den nya enkäten och medlemsregistret skapat helt nya förutsättningar att mäta medlemsnytta och analysera medlemsutvecklingen. ITs roll i samhällsutvecklingen har fått nytt ljus genom den digitala agendan. Föreningen har fått bekräftat betydelsen av en oberoende förening där personer från branschens alla delar tillsammans verkar för sund utveckling och användning av IT i samhället.

Innehållsförteckning. Verksamhetsberättelse

Innehållsförteckning. Verksamhetsberättelse VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse År 2009 i korthet sid 3 VD om 2009: Dataföreningen 60 år - Ett kompetentare Sverige sid 4 Ny webb, nya medlemstjänster sid 6 Dataföreningens

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid kan bli vår Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2014 SOU 2014:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6 HSB Göteborg Årsredovisning 2008 verksamhetsbeskrivning VD har ordet 4 Vision och mål 6 medlemmar och kunder Kunddialog/service 8 Medlemsdialog 12 kommunikation 15 Parlamentarisk verksamhet 16 Koden för

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst Sveriges digitala ekosystem, dess aktörer och drivkrafter Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2013 SOU 2013:31 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Intern styrning 3,60 3,10 2,60 2,10 SPI Q214. Svensk Projektmognad Halvårsrapport metoden, nyckeltal och användarnytta

Intern styrning 3,60 3,10 2,60 2,10 SPI Q214. Svensk Projektmognad Halvårsrapport metoden, nyckeltal och användarnytta Resurshantering Strategisk styrning Intern styrning 3,60 3,10 2,60 2,10 NyBorealisering Ekonomisk styrning Riskhantering Intressenthantering SPI Q214 Alla (318) SPI 2013 Alla (727) SPI Q214 Svensk Projektmognad

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Alumnverksamhet rapport nationell alumnenkät 2007

Alumnverksamhet rapport nationell alumnenkät 2007 Alumnverksamhet rapport nationell alumnenkät 2007 UniLink-rapport 2009:5 Sammanfattning Under 2007 genomfördes en nationell undersökning om hur lärosätena i Sverige bedriver alumnverksamhet. Syftet var

Läs mer

Dataföreningen i Sverige

Dataföreningen i Sverige ÅRSREDOVISNING avseende räkenskapsåret 2008.01.01 2008.12.31 för Dataföreningen i Sverige Stockholmskretsen ÅRSREDOVISNING för Dataföreningen i Sverige Stockholmskretsen VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Redesign låna och laga

Redesign låna och laga DESTINATION INSPIRATION, FAKTA OCH TIPS FRÅN UNGAS INNOVATIONS- KRAFT Redesign låna och laga Plaggiat har gått från idé till handling Knepen för att bli mer kreativ Metoderna för att få innovationskraft

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken Innehållsförteckning Förord Om oss Året i siffror Utställningar Program och debatt Samverkan med andra myndigheter och aktörer Arkitektur- och designpolitiken Pedagogik Samlingar och bibliotek Forskning

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn Dalalyft Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1411476919594] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Sammanfattning En

Läs mer

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV PROJEKT DRIVA Författare: Fredrik Johansson och Sven Ladenvall, F A J F A J Consulting Konsultrapport maj 2013 www.fajconsulting.se SAMMANFATTNING Projekt Driva initierades

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 HÄNDELSER UNDER ÅRET Innehåll Förbundsordförande har ordet 3 GS har ordet 4 SISU

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Avega Group på 60 sekunder

Avega Group på 60 sekunder Årsredovisning 2012 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Vårt fundament 6 3 sätt att utveckla kundens affär 8 Våra tjänsteerbjudanden 12 Marknad och kunder 16 Kvalitet ger goda kundrelationer 18 Elevate 40

Läs mer

Smart Region Västra Götaland

Smart Region Västra Götaland Smart Region Västra Götaland Enklare, öppnare, effektivare och hållbart En regional digital agenda för Västra Götalands län Mål och strategi: Digital agenda i Västra Götaland Sida 2 (48) Innehåll SAMMANFATTNING...

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2014

ÅRS REDO VISN ING 2014 ÅRS REDO VISN ING 2014 Innehåll 03 Verksamhetsåret som gått 06 Vd har ordet 09 Kundcase: Tele2 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 17 Trender 19 Verksamhet 23 Kundcase: Latour

Läs mer

01 2011... Årsredovisning

01 2011... Årsredovisning 01 2011... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret som gått... 05 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 15 Från Know IT till Knowit...

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr i Sverige Verksamhetsberättelse 2012 1 Index 5 6 8 Godkänd affärsplan, mentor Presentationsträning Kompetenspanel Uppföljning Riskkapital, kompetensforum SPRÅNGBRÄDAN

Läs mer

Slututvärdering av Företagsakademin 3.0. CSR och företagande att förena samhällsnytta med affärsnytta. Januari 2014

Slututvärdering av Företagsakademin 3.0. CSR och företagande att förena samhällsnytta med affärsnytta. Januari 2014 Slututvärdering av Företagsakademin 3.0 CSR och företagande att förena samhällsnytta med affärsnytta Januari 2014 Anette Moberg Contextio Ethnographic AB Sammanfattning Projektet CSR 1 och företagande

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Verksamhetsplan 2014 - redogörelse FOKUSFRÅGOR Organisationen beslutade under årsmötet att arbeta med två fokusfrågor. Den ena är av organisatorisk form och den andra av mer

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer