2011 var ett bra IT-år. Trots omvälvningar i världsekonomin har branschen på det stora hela haft en god utveckling.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2011 var ett bra IT-år. Trots omvälvningar i världsekonomin har branschen på det stora hela haft en god utveckling."

Transkript

1 Dataföreningen var ett bra IT-år. Trots omvälvningar i världsekonomin har branschen på det stora hela haft en god utveckling. Det stora engagemang som finns i föreningen visar att många yrkesverksamma mitt i IT-karriären trots tidspress sätter stort värde på att knyta kontakter och lära sig tillsammans med branschkollegor. Föreningens arbete har bedrivits utifrån mottot: För ett kompetentare IT-Sverige

2 Mål 2011: Fler och aktivare medlemmar Under året arrangerades 264 medlemsaktiviteter som samlade totalt 3918 deltagare. Medlemsaktiviteten sjönk jämfört med förgående år. En tendens är att kretsarna i de större städerna har något minskad aktivitet, medan kretsarna på mindre orter uppvisar ökad aktivitet. Under året genomfördes också de första virtuella aktiviteterna på bredare front. Mer flexibla nätverksformer som överbrygger geografiska avstånd kommer sannolikt vara en viktig väg att gå framöver. Noterbart är att i den enkät som gjordes i slutet av 2011, tyckte medlemmarna som svarade att aktivitetsnivån gått upp. Kanske har föreningen blivit bättre på att göra rätt saker? Genom systemet med årsfakturering sker i princip samtliga avslutade medlemskap i samband med inbetalning i februari var det knappt 10 procent av medlemmarna som inte förnyade sitt medlemskap i samband med fakturering. Nästan lika många nya medlemmar tillkom dock under året. 31 december 2011 hade föreningen medlemmar. I budgeten för 2011 planerades för medlemmar.

3 Mål 2011: Ekonomi i balans Under ett antal år har föreningen gått med förlust och tvingats ta av sina fonderade medel. För verksamhetsåret 2011 har målet varit att uppnå minst ett nollresultat, vilket skulle vara ett trendbrott. För 2011 har vi nu uppnått ett klart positivt resultat. När det gäller de resultatgenererande bolagen DF Certifiering och DF Kompetens visar båda på ett mycket positivt resultat, väl över budget. Servicebolaget har ett utfall cirka 1 MSEK sämre än budget, medan själva föreningsdelen har ett ekonomiskt utfall som är bättre än budgeterat. Sammantaget har 2011 således varit ett bra år ekonomiskt.

4 Heta ämnen i Dataföreningens aktiviteter 2011: Molnet - säkerhet, ansvarsfördelning och definitioner Sociala medier säkerhetsaspekter och strategier Agila metoder e-förvaltning Mobilitet

5 Utvecklingsarbete i föreningen Paraplyprojektet Under året fick två medlemmar Malin Sievers och Olav Björk i uppdrag av styrelsen att lägga cirka 400 timmar för att skapa utveckling och förnyelse i linje med de ambitioner som slagits fast i Verksamhetsplanen för Arbetet, som pågått under oktober 2011 till februari 2012, har gått under namnet Paraplyprojektet. Syftet har varit att skapa utveckling som berör hela föreningens verksamhet, och som stöttar samtliga kretsar. Koncept för uppmuntran av för nätverksledare Paraplyprojektet har utarbetat en modell för att uppmuntra nätverksledare. I samband med detta arbete har föreningen också ändrat begreppet nätverksmotor till nätverksledare. En aspekt som utretts är möjligheten till personlig publicitet. Ett förslag är att nätverksledare ska erbjudas publicera sig i en digital årsbok med whitepapers från nätverken. Ett annat förslag är att alla nya nätverksledare ska erbjudas en utbildningsdag i workshopteknik via DF Kompetens. Detta bör vara både utvecklande för individen och öka kvaliteten på nätverksmötena.

6 Utvecklingsarbete i föreningen Medlemsenkät Föreningen har länge sett ett behov av att återkommande mäta medlemmarnas upplevelse av föreningen. Paraplyprojektet har tagit fram en frågestruktur och en modell för att två gånger per år mäta medlemsnyttan. Enkäten planeras skickas ut till 50 procent av medlemmarna vardera gång, vilket innebär att man som medlem nås av enkäten en gång per år medan föreningen får två mätpunkter per år. Den första omgången gick ut i december. Av den framkommer att en stor del av medlemmarna uppfattar att föreningen under det senaste året blivit mer aktiv. Förutom prenumeration på CS uppges utveckling av egen kompetens och professionellt nätverk vara viktiga anledningar till medlemskap. Värdet de tycker att medlemsskapet levererar bedöms vara hyggligt. Medlemsnyttan upplevs vara större gällande personlig kompetensutveckling än gällande professionellt nätverk, men skillnaden är inte jättestor. Utöver fasta frågor fanns en öppen fråga kring förbättringsområden. Behovet av förnyelse, mer moderna ämnen för nätverken och fler aktiviteter ute i landet dominerade förslagen. Enkäten kommer att vara ett viktigt instrument i strävan att öka medlemsnyttan.

7 Utvecklingsarbete i föreningen Virtuella nätverksmöten För att överbrygga geografin och skapa mer flexibla mötesformer söker föreningen efter nya sätt att nätverka. Paraplyprojektet har därför påbörjat utvecklingen av ett digitalt format för nätverksträffar. En pilotträff på temat Fördelar och nackdelar med molnet genomfördes i februari Årets nätverksledare För att synliggöra och betona nätverksledarna centrala roll i föreningen instiftades 2011 ett pris till Årets nätverksledare. Priset delades ut på årsstämman i april och tillföll Angelica Hafström (fd Biselius), som leder nätverket IT inom Vård och Omsorg i Västra kretsen. Angelica Hafström

8 Digitala agendan Under 2011 har regeringskansliet utarbetat en digital agenda för Sverige: IT i människans tjänst. Övergripande handlar den om att tillvarata de möjligheter som digitaliseringen ger. IT-minister Anna-Karin Hatt har uttryckt ett behov av en strategi med tydliga mål och åtgärder som samlar alla goda krafter runt om i landet. En ledstjärna för arbetet med den digitala agendan har varit samverkan med det omgivande samhället. Dataföreningen har valt att ta en aktiv roll och har under året deltagit i rundabordsamtal och dessutom, i egenskap av signatär, kommit med en avsiktsförklaring innehållande hur just Dataföreningen kan bidra till att föra Sveriges digitalisering framåt. Många organisa,oner: Dataföreningen, Seniornet och många andra gör stora, betydelsefulla insatser. Varje dag. Och många ideella kvällar i veckan. Allt deea bidrar,ll ae skapa en växande digital delak,ghet. IT- minister Anna- Karin Ha1 i si1 tal på Internetdagarna i november 2011

9 Genomförda aktiviteter från VP 2011 Uppföljning av medlemsnyttan Klart! För att utveckla vår verksamhet krävs att vi ständigt utvärderar vad vi gör och vad våra medlemmar tycker. ITarenan är under ständig förändring och medlemmarnas förväntningar förändras med den. Det finns i dagsläget ingen mätmetod för medlemsnyttan. Under 2011 ska styrelsen utveckla en modell för hur vi på ett bra sätt kan hålla oss à jour med vad medlemmarna tycker. Kommentar: Den återkommande medlemsenkäten är ett nytt mätinstrument för medlemsnyttan. Fördjupat samarbete med IDG Klart! Samarbetet med IDG kan utvecklas ytterligare och därigenom gynna båda parter. Ett exempel på fördjupad samverkan kan vara att IDGs journalister i ökad omfattning använder DFs medlemmar som resurs i sitt redaktionella arbete. Om detta för vi nu samtal med IDG. Kommentar: Under 2011 har Dataföreningen och IDG formaliserat sitt samarbete genom att etablera en samarbetsgrupp med fyra representanter från vardera verksamhet. Gruppen träffas kvartalsvis för att diskutera samarbetsmöjligheter. Under året har IDG tillsammans med Servicebolaget omarbetat medlemssidorna i CS. IDG och DF Kompetens har vidareutvecklat sina gemensamma utbildningar.

10 Forts. genomförda aktiviteter från VP 2011 Delta i diskussioner om IT i samhället Synlighetsrådet Avförs Föreningen har beslutat att under 2010 synas i tre frågor elegitimation, Utbildning inom IT och hur Sverige kan bli starkare som IT-nation. Arbetet har startat upp, men är på intet sätt i mål. Planen är att fortsatt sträva efter att synas i dessa frågor och eventuella andra som kan komma upp under 2011 och som kan bidra till att Föreningens synlighet ökar. Frågorna bör ha en hemvist i nätverk för att säkerställa förankring bland medlemmarna. Kommentar: Synlighetsarbetet har tagit en ny vändning genom att föreningen tagit en aktiv roll i den digitala agendan (se bild 8). Definiera roller Klart! Under 2011 fortsätter vi ett påbörjat arbete kring vilka roller vi ska ha utöver de valda funktionerna. Vi kommer under året att införa ett system med talespersoner för föreningen på nationell nivå. Målet är att få media att använda sig mer av våra medlemmar som specialister. Kommentar: Föreningen har under 2011 definierat roller och utsett en första talesperson inom området Molntjänster. Modellen med talespersoner utvecklas vidare under 2012.

11 Dataföreningen Certifiering För andra året i rad visade DF Certifiering ett kraftigt förbättrat resultat. Huvudprodukten ITIL-certifieringar nådde en volymtillväxt på 15 procent. Det är mer än vad marknaden växt, och under tilltagande internationell konkurrens. Genom att hålla en hög servicegrad har DF Certifiering lyckats hålla sin prisbild, trots stark prispress i branschen. DF Certifiering har lagt stor kraft på att utveckla sina kundrelationer och utveckla sin roll som partner i kundernas utvecklingsarbete, snarare än att vara strikt leverantör av certifiering. Under året vidareutvecklades koncepten emedborgaren och emedarbetaren, för vilka det finns stort intresse inte minst inom offentlig sektor. DFC Certifiering har också under året arbetat för att bredda sin produktportfölj genom att undersöka marknaden för nya former av certifieringar.

12 Dataföreningen Kompetens 2011 var ett bra år för utbildningsmarknaden i allmänhet och för DF Kompetens i synnerhet. Omsättningen ökade med 10 miljoner och resultatet blev långt över förväntan. DF Kompetens har under året arbetat för att öka synligheten och stärka sin varumärkesprofil. Hemsidan har omarbetats och budskapen på nätet förtydligats. I maj flyttade verksamheten in i nyrenoverade lokaler på Fleminggatan 7. Under året arrangerades 170 utbildningar, konferenser och andra aktiviteter med omkring deltagare. Mest populära utbildningar under året var inom förvaltning, agila utvecklingsmetoder och de certifierande utbildningarna av roller som till exempel IT-arkitekt, CIO, verksamhetsarkitekt och affärsarkitekt. Två heta nykomlingar i utbudet var Talent Management Officer och pm3 och ITIL i samspel.

13 Forts. Dataföreningen Kompetens Under året fortsatte DF Kompetens sin satsning på frukostseminarier som marknadsföringskanal. Genom att bjuda in potentiella kursdeltagare till miniföreläsningar med lärarna ges smakprov ur kursinnehållet samt en genomgång av kursupplägg. En stor del av deltagarna går vidare och anmäler sig. Trendspaning.se samlade tongivande tänkare och experter i branschen som också ingår i DF Kompetens lärarkår. Trafiken till trendspaning.se ökade påtagligt under året, och har nu i genomsnitt unika besökare per månad. Nya spanare för året var Håkan Edvinsson från Informed Decisions och Mats Janemalm från mpeira.

14 DF Servicebolag Under 2011 har Servicebolaget arbetat för att renodla sin roll och uppgift att leverera service och administration till föreningens alla delar. Anpassningen till momsvärlden och införandet av årsfakturering har tagit tid och energi, men arbetet har också lett till helhetssyn och struktur. Bolaget har även lyckats att sänka kostnaderna på en rad områden. Sammantaget är Servicebolaget nu bättre rustat att driva medlemsnära frågor som till exempel en modernare webb och utveckling av nya typer av medlemskap. Här presenteras ett urval av frågor som Servicebolaget arbetat med under 2011: Nytt medlemsregister Genom ett nytt CRM-system kommer föreningen för första gången ha möjlighet att ta fram information om medlemmarna, exempelvis hur länge de varit medlemmar, aktivitetsgrad och intresseområden. Systemet kommer att kunna ge möjlighet till riktade erbjudanden gentemot medlemmarna, och på sikt också nya medlemsformer. Förbättrade medlemsförmåner Under året har Servicebolaget tagit initiativ till nya medlemsförmåner som är bättre anpassade till olika aspekter av IT-inriktningar, som till exempel IT-säkerhetstester för företag samt avtalshjälp.

15 Forts. DF Servicebolag Kampanjen Värva en vän Via ett mailutskick fick befintliga medlemmar chans att värva en vän, och som tack få rabatt på medlemskapet samt en prenumeration på valfri IDG-tidskrift. Ett par hundra medlemmar nappade, vilket genererade lika många nya medlemmar. Omarbetade medlemssidor i CS 2011 fick medlemssidorna ny layout och nytt innehåll fokus ligger nu på föreningens ideella krafter och personerna bakom, snarare än kommunikation från föreningen till medlemmarna. Servicebolaget som resurs för kretsarna och bolagen Under 2011 har Servicebolaget börjat att leverera fler valbara tjänster till kretsar och andra DF bolag. Kretsarna kan till självkostnadspris (290 kr per timme) exempelvis köpa in nätverksservice för att avlasta nätverksledarna. Erbjudandet är ett led i att tydliggöra Servicebolagets roll gentemot kretsar och bolag.

16 Forts. DF Servicebolag Avveckling av PBK och dotterbolagen Under 2011 har Servicebolaget successivt minskat den till PBK outsourcade delen av ekonomihanteringen. Det har inneburit sänkta kostnader och förbättrad kvalitet, men också bättre kontroll över hela föreningens ekonomi. Under 2011 hade Servicebolaget dotterbolag som motsvarighet till varje krets/avdelning. I dessa dotterbolag utfördes allt arbete för respektive krets/avdelning som inte var av föreningsnatur. Strukturen medförde ökade kostnader och ökad komplexitet, och därför fattades beslutet att ersätta dotterbolagen med resultatställeområden inom Servicebolaget. Per årsskiftet 2011/2012 är detta genomfört.

17 Västra kretsen exempel på aktiviteter 2011 IT på framkanten Ett samarbete mellan Dataföreningen, Business Region Göteborg och regionens viktigaste IT-företag. Årets program bestod av 11 halvdagsseminarier som innehöll 46 presentationer och lockade 647 besökare. I centrum stod användarnyttan. IT på Kajkanten Kompetenshöjning i ett enklare format har erbjudits genom IT på Kajkanten fika och en kortare förläsning om ett aktuellt ämne kl

18 Västra kretsen exempel på aktiviteter 2011 DFS-Play Västra kretsen har varit nationellt drivande i utvecklingen av den WebbTVfunktionalitet som finns på Dataföreningens webb. Under 2011 har kretsen bidragit med 60 enskilda inslag, framför allt från evenemangen IT på Framkanten, Integrationsdagarna och Webbdagarna. Tjänsten har under året fått namnet DFS Play och är numera anpassad för visning även på smartphones och surfplattor. Young Professionals i Västra kretsen Under 2011 har det startats ett nätverk riktat gentemot högskolestudenter och personer som just kommit ut på sina första anställningar Young Professionals. Höst-kickoff i Långedrag Varje år i augusti bjuder kretsen in samtliga medlemmar till kickoff. Spännande föreläsningar av Bo Dahlbom, IT professor och Magnus Carlander, CIO på Volvo, varvades med information om höstens nätverksaktiviteter. I år gjorde kretsen ett försök att också locka medlemmar bosatta utanför Göteborg och erbjöd kostnadsfria bussar från Varberg via Kungsbacka, från Jönköping via Ulricehamn och Borås, samt från Vänersborg via Trollhättan och Uddevalla. Tyvärr blev anmälningarna ytterst få och bussarna fick ställas in.

19 Aktiva nätverk Västra kretsen Personlig utveckling och kontakter IT för Vård och Omsorg i Väst Open Source Informationssäkerhet Väst Affärssystem Träffpunkt Region Skövde GREAT IT Management TUniv- IT infrastruktur ITUniv- Värdering av IT investeringar Test Västra Enterprise Arkitektur DFS Mobile network Agile for management Ledarutveckling ITSM Västra webb-tv Golf i Västra Kretsen Mötesplats för marknadsanlytiker Webb Verksamhetsutveckling

20 Södra kretsen exempel på aktiviteter 2011 Högt tryck på PVH Fortsatt stor aktivitet på kretsens afterwork kl Under terminstid sker dem i snitt en gång per vecka. Några ämnen under året: Agila Utvecklingsprojekt, Sociala medier för alla, alltid, iphone -Business or Pleasure?, Bedrägerier och identitetsstölder, Företagsinterna appar, QA test likt "Chicken & egg". IT South För andra året i rad genomfördes IT South en konferens där IT-intresserade i Sydsverige utvecklar och uppdaterar sin kunskap och sina personliga nätverk. Årets tema var IT-forsenik. Medlemmarna bjöds därefter på mingel med föredrag och information om vad som händer i nätverken. Årets SMIL-pris tilldelades Malmö-företaget Illusion Labs AB.

21 Södra kretsen exempel på aktiviteter 2011 Öredev Kretsen samarbetar bland andra med Öredev en utvecklarkonferens som förutom kurser och workshops i år erbjöd 140 föreläsningar. Ett annat exempel på samverkanspart är X Media Lab Sweden. easyfairs i Malmö Kretsen arrangerade fyra välbesökta seminarier och en paneldebatt. Högt tryck i montern, stundtals kö för att anmäla sig som medlem. Företagsbesök Under året arrangerades flera företagsbesök för intresserade medlemmar. Heta besök: Öresundsbron samt SVTs nya lokaler i Västra hamnen.

22 Aktiva nätverk Södra kretsen Affärsutveckling Open Source Golf Grön IT Öresundsregionen Projektledning Informationssäkerhet IT-ledning & projekt ITQ (IT-Kvinnor) södra Vin Test och kvalitetssäkring

23 Stockholmskretsen exempel på aktiviteter 2011 Fokus på offentlig sektor Stockholmskretsen har under året arbetat strategiskt gentemot nya målgrupper och bland annat startat två nya nätverk riktade gentemot offentlig sektor e- legitimationsnätverket samt e-förvaltningsnätverket. Nätverket för inköpseffektivisering har vidareutvecklats under året. Starkt intresse för Cloud Sweden Cloud Sweden samlar landets ledande experter och diskuterar möjligheter och risker med molntjänster utifrån olika perspektiv: säkerhet, infrastruktur, juridik och affärsnytta. Intresset för Cloud Sweden är enormt målet att ha 1000 nätverksmedlemmar vid årets slut nåddes med råge och landade på 1500 medlemmar. Under året utvecklades också ett nära samarbete med SIS och EuroCloud. Syftet är att tillsammans sätta Sverige på kartan för framgångsrikt användande av molntjänster, men också att stimulera till val av välja svenska företags molntjänster.

24 Stockholmskretsen exempel på aktiviteter 2011 IT-historiaprojektet Tillsammans med akademin (bl a KTH och Uppsala Universitet) och Tekniska museet har Föreningen med Stockholmskretsen som kontaktpunkt gjort en ansökan till Riksbankens jubileumsfond. Ambitionen är att fortsätta dokumentationen av ITutvecklingen från 80-talet och framåt, vilket innebär hela Internets historia. Trendspaning i USA Den årliga trendspaningen till både öst- och västkust innebar en mängd intryck, inte minst inom cloud computing. Bland annat besöktes Google. Särskilt spännande var att ta del av västkustens collaboration-kultur med samarbete och konkurrens om vartannat.

25 Aktiva nätverk 2011 Stockholmskretsen Affärssystem Arkitekturnätverket Bryggan till framtiden CIO CISO (Chief Information Security Officer) Databas och datalagerarkitektur E-förvaltning DFSYP, Young Professionals Informationssäkerhet Mälardalen Informationssäkerhet Stockholm IT-chef-ledare IT-nyttan i vården IT-Strategi IT-stöd för verksamhets-/affärsprocesser ITQ (IT-kvinnor) Stockholm IT-veteraner IT i skolan ITSM-ITIL Kommunikationsteknik Kompetensförsörjning Kompetensnätverket Uppsala LN Ledarnätverket Metoder och Processer MovIT Mälardalen Nyttorealisering av projekt där IT är en möjliggörare Nätverksmotorer Sthlm-kretsen IEFF Inköpseffektivisering Office Projektledare Software Metrics Sourcing Systemförvaltning Test och kvalitetssäkring UML VU & IT - Verksamhetsutveckling och IT Västerås Science Park Webb, Stockholm

26 Östra kretsen exempel på aktiviteter 2011 Nytt nätverk för IT-chefer på statliga verk I nätverket samlas IT-chefer från 13 statliga verk i regionen och diskuterar IT-frågor. Nära samarbete med Linköpings Universitet Kretsen har en nära samverkan med universitetet och har under året skapat en universitetskurs om 7,5 poäng: Din personliga sökstrategi. 32 personer deltog i kursen. I samarbete med Mjärdevi Science Park genomfördes också under året månatliga B2B-luncher. Föreläsning om medieindustrins utveckling med Lasse Dahmén 20 år inom IDG-koncernen har gett Lasse Dahmén en unik insyn i medieindustrins tekniska utveckling - inte minst hur internet revolutionerat nyhetsflödet. Föreläsningen arrangerade tillsammans med Datorhistoriska vänner i regionen och lockade ett 60- tal deltagare. IT på Ostkanten Med inspiration från Södra kretsens PVH och Västra kretsens IT på kajkanten har Östra kretsen under 2011 utvecklat konceptet IT på ostkanten föredrag och diskussion i eftermiddagsformat.

27 Östra kretsen exempel på aktiviteter 2011 Bättre företagande med IT Östra kretsen satsar på strategisk samverkan med andra aktörer och har under 2011 tillsammans med Företagarna och Nulink haft en seminarieserie för 15 handplockade småföretag på temat Bättre företagande med IT. Efter seminarieseriens avses det att bildas ett nätverk: Bättre företagande. Digitala revolutionen Digitala Revolutionen är en seminarieserie i samarbete med Datamuseet vid Östergötlands museum genomfördes sex seminarier på två olika teman: Personlig integritet och IT-konst. Inom samarbetet ryms även Nördcafé - ett forum för utbyte av kunskap och erfarenheter inom teknik. Datahistoriska berättelser Tillsammans med Datamuseet IT-ceum och Östergötlands Museum har historiska nätverket i Östra kretsen inlett ett arbete med att dokumentera och filma personer som var med och grundade den regionala datorutvecklingen. Under hösten gjordes intervjuer och filminspelningar med personer från forna Facit i Åtvidaberg och LUXOR i Motala.

28 Aktiva nätverk 2011 Östra kretsen Open Source Ubuntu IPV6 Datorhistoriska nätverket Webb Trender och visioner eresan Säkerhet (i samarbete med Företagarna) Verks-IT-chefer

29 Norra kretsen - exempel på aktiviteter 2011 Umeå IT-konferens För fjärde året arrangerade kretsen en konferens kring öppenhet, samverkan och kompetensutbyte års konferens blev en stor succé som lockade fler deltagare än de 125 som det fanns plats för. Två nya priser till studenter på Umeå Universitet Från och med 2011 kommer två examensarbeten inom informatik och datavetenskap vid Umeå universitet att belönas med kr vardera. Pristagarna får även möjlighet att presentera sina arbeten på ett lunchseminarium. Möjligheternas dag i Skellefteå På Möjligheternas dag i februari bjöds IT-studenter från hela Norr- och Västerbotten till Skellefteå på en heldag om IT. På förmiddagen var det föreläsningar, sedan företagsbesök i tre olika spår och på kvällen fest och prisutdelningar: Årets ITpersonlighet, Årets merit-pris samt Årets bästa IT-examensarbete.

30 Norra kretsen exempel på aktiviteter 2011 Fortsatt fruktbart samarbete med DF Kompetens Skellefteåavdelningen fortsätter sin samverkan med DF Kompetens där kretsen inventerar behov och DF Kompetens matchar med utbildningar som körs lokalt. Datasäkerhet för programmerare och IT-avtal är två exempel på utbildningar under året. SCRUM-kurs I samarbete med Artric Group arrangerades en SCRUM-kurs för ett 20-tal medlemmar i Luleå. Företagsbesök i Luleå Under året arrangerades företagsbesök bland annat på LTU (Luleå Tekniska Universitet), Luleå Kommun och Ebbenjarka.

31 Aktiva nätverk 2011 Norra kretsen Norrbotten: Affärsnytta för användbarhet GIS Informationssäkerhet ITQ Norrbotten Projektledare Test Norrbotten Umeå: ITQ Umeå Systemförvaltning Säkerhetsnätverket Öppen källkod

32 Föreningsstyrelsen 2011 Fredrik Runnquist, ordförande Thomas Verner, Thomas Verner AB. Ordförande för Västra kretsen Fredrik Birkhammar, HL-Display. Ordförande för Stockholmskretsen Björn Hansson, Netera. Ordförande för Östra kretsen Samuel Persson, RightOn. Ordförande för Södra kretsen Martin Malm, Trafikverket. Ordförande för Mittkretsen Leif Häggmark, Skebit AB (som ersättare för Ramin Karim, Luleå Tekniska Universitet). Ordförande i Norra kretsen Jan Dahlin (adjungerad)

33 Sammanfattning Sammanfattningsvis var 2011 ett år med något lägre aktivitet i kretsarna men med en stabil medlemsutveckling. Trendbrottet gällande en ekonomi i balans skapar en god grund för 2012 års verksamhet. Utvecklingsarbete har under året bedrivit både kretsöverskridande genom t ex Paraplyprojketet och inom kretsarna. Det finns en mängd goda exempel på hur föreningens alla delar tar sig an de utmaningar och ambitioner som finns i verksamhetsplanen. Utvecklingen av DFS-play, nyinstiftade priser till goda examensarbeten, fokus på nya målgrupper, strategiska samarbeten med andra aktörer i regionen och försök med nya mötesformer är bara några exempel. Föreningen har också genom den nya enkäten och medlemsregistret skapat helt nya förutsättningar att mäta medlemsnytta och analysera medlemsutvecklingen. ITs roll i samhällsutvecklingen har fått nytt ljus genom den digitala agendan. Föreningen har fått bekräftat betydelsen av en oberoende förening där personer från branschens alla delar tillsammans verkar för sund utveckling och användning av IT i samhället.

2011 var ett bra IT-år. Trots omvälvningar i världsekonomin har branschen på det stora hela haft en god utveckling.

2011 var ett bra IT-år. Trots omvälvningar i världsekonomin har branschen på det stora hela haft en god utveckling. Dataföreningen 2011 2011 var ett bra IT-år. Trots omvälvningar i världsekonomin har branschen på det stora hela haft en god utveckling. Det stora engagemang som finns i föreningen visar att många yrkesverksamma

Läs mer

2010 var ett år med stora ekonomiska svängningar året började i lågkonjunktur och slutade i stark tillväxt, inte minst inom IT.

2010 var ett år med stora ekonomiska svängningar året började i lågkonjunktur och slutade i stark tillväxt, inte minst inom IT. Dataföreningen 2010 2010 var ett år med stora ekonomiska svängningar året började i lågkonjunktur och slutade i stark tillväxt, inte minst inom IT. För föreningen präglades året å ena sidan av en stor

Läs mer

Dataföreningen 2012. Servicebolaget har gjort ändringar i bolagsstrukturen och arbetar i rätt riktning.

Dataföreningen 2012. Servicebolaget har gjort ändringar i bolagsstrukturen och arbetar i rätt riktning. Dataföreningen 2012 2012 års verksamhetsplan hade rubriken Förändringens år. Med det som utgångspunkt har fokus under 2012 legat på att modernisera föreningen för att inspirera både nya och befintliga

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2011 för Dataföreningen i Sverige, Västra Kretsen inklusive DF Västra AB

Verksamhetsberättelse år 2011 för Dataföreningen i Sverige, Västra Kretsen inklusive DF Västra AB Verksamhetsberättelse år 2011 för Dataföreningen i Sverige, Västra Kretsen inklusive DF Västra AB 1 1 Fakta om Kretsen Dataföreningen är en oberoende intresseorganisation för yrkesverksamma inom IT och

Läs mer

Protokoll fört vid Föreningsstämman för Dataföreningen i Sverige

Protokoll fört vid Föreningsstämman för Dataföreningen i Sverige Protokoll fört vid Föreningsstämman för Dataföreningen i Sverige Datum Tisdagen den 24 april 2007 Plats Westmanska Palatset, Stockholm Närvarande Av 28 fullmäktige var 26 närvarande varav 12 genom fullmakter

Läs mer

Dataföreningen Västra Kretsen - För dig som vill utvecklas inom IT

Dataföreningen Västra Kretsen - För dig som vill utvecklas inom IT Dataföreningen Västra Kretsen - För dig som vill utvecklas inom IT Hur skall man... Knyta kontakter med kollegor, kunder och leverantörer i IT-branschen Möta branschprofiler utan att betala dyra konferenskostnader

Läs mer

VERKSAMHETSÅRET 2010 SÖDRA KRETSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE DATAFÖRENINGEN I SVERIGE AB BOX 17187 200 10 MALMÖ

VERKSAMHETSÅRET 2010 SÖDRA KRETSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE DATAFÖRENINGEN I SVERIGE AB BOX 17187 200 10 MALMÖ VERKSAMHETSÅRET 2010 SÖDRA KRETSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE DATAFÖRENINGEN I SVERIGE AB BOX 17187 200 10 MALMÖ VERKSAMHETSÅRET 2010 SÖDRA KRETSENS VERKSAMHETBERÄTTELSE STYRELSEN Ordförande Samuel Persson,

Läs mer

DATAFÖRENINGEN I SVERIGE - Västra kretsen Organisationsnr: 816000-2203. Verksamhetsöversikt

DATAFÖRENINGEN I SVERIGE - Västra kretsen Organisationsnr: 816000-2203. Verksamhetsöversikt Verksamhetsöversikt 2004 1 Program- och aktivitetverksamheten 2004... 2 1.1 Sammanfattning... 2 1.2 Rapport från Nätverken:... 3 1.3 VISION 2010... 7 1.4 Nya Aktiviteter under 2004... 8 1.4.1 Nätverket

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

seminarier östergötland

seminarier östergötland seminarier östergötland... våren 2013 Låt dig inspireras av Knowit i Östergötland under våren 2013! Knowit i Östergötland har samlat några av regionens främsta specialister och vi vill nu dela med oss

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2006-2007 för Dataföreningen Västra kretsen

Verksamhetsberättelse år 2006-2007 för Dataföreningen Västra kretsen Verksamhetsberättelse år 2006-2007 för Dataföreningen Västra kretsen 1 1. Fakta om kretsen Västra Kretsen täcker området Halmstad i söder, Jönköping i öster och Karlstad i norr. Vi har aktiva lokala nätverk

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Den digitala agendan för Skåne Sida 2 (7)

Den digitala agendan för Skåne Sida 2 (7) Den digitala agendan för Skåne Sida 2 (7) Bakgrund Med två signaturer den 22 februari 2012 markerades startskottet för arbetet mot en regional Skånsk digital agenda. I pennorna höll regionstyrelsens ordförande

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Konferens 27 november 2014, Sheraton Stockholm Hotel, 8.30-17.00

Konferens 27 november 2014, Sheraton Stockholm Hotel, 8.30-17.00 Verksamhetskritiska system i MOLNET Framtida sättet att köpa Affärssystem, EFH och andra verksamhetssystem En heldag kring Strategi, Säkerhet, Legala krav och Affärsnytta UR INNEHÅLLET Därför kan molnbaserade

Läs mer

2013-02-20. Pressträff 2013-02-20. En kreativ arena för mötet mellan människor som har idéer och en vilja att genomföra dem.

2013-02-20. Pressträff 2013-02-20. En kreativ arena för mötet mellan människor som har idéer och en vilja att genomföra dem. 2013-02-20 Pressträff 2013-02-20 En kreativ arena för mötet mellan människor som har idéer och en vilja att genomföra dem. creactive Mjärdevi Mjärdevi Science Park är en plats där idéer föds och utvecklas

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar.

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar. Föreningskraft Allsång i Heby Folkets Park. Projektägare: Mötesplats Tillväxt Ek. Förening (MTI) Projektledare: Håkan Collin Kommun: Heby Dnr: 97 Jnr: 2011 5360 Projekttid: 2011-06-20 2012-12-31 Beviljade

Läs mer

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7.

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7. STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 Lägesrapport 2013 7.1 BARN OCH UNGA 7.1.1 Tillgänglighet första linjen Mätning första linjen, ett förslag till uppföljning inför år 2014 Med

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 PROFESSIONSFÖRENINGEN NUTRITIONISTFÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Bilagor till verksamhetsberättelsen: 1) Verksamhetsplan 2014 2) Projektsammanställning för fokusprojektet Kvalitetssäkring

Läs mer

STRATEGISK IT I KOMMUN 2014

STRATEGISK IT I KOMMUN 2014 STRATEGISK IT I KOMMUN 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 7-8 maj 2014 DU FÅR MÖTA Inge Hansson CIO Sveriges Kommuner och Landsting Daniel Antonsson Programansvarig samhällsbyggnad, transport

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB HANDELSKAMMARÅRET 2013 Handelskammaren Värmland är en regional och oberoende medlemsorganisation. Vi arbetar för att utveckla

Läs mer

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad. Cannabisprojekt Samverkan barn och unga - Karlstad 19 april 2012 Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65 Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.se 054 540 5156 Särskild cannabissatsning

Läs mer

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i e-samhället Kommuner och landsting står för 70 80 % av medborgarkontakterna

Läs mer

Nyhetsbrev mars 2013. Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare. E-förvaltning för kommunerna - idag och imorgon

Nyhetsbrev mars 2013. Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare. E-förvaltning för kommunerna - idag och imorgon Nyhetsbrev mars 2013 Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare Sentensia fortsätter att få ökat förtroende som oberoende managementkonsulter för utveckling av verksamheten

Läs mer

CreArena DRIVE IN 2014-11-28

CreArena DRIVE IN 2014-11-28 CreArena DRIVE IN 2014-11-28 DRIVE för driv och motivation! IN för innanför hellre än utanför! Vi vill erbjuda en mötesarena för att stötta ungdomar som vi tror på olika sätt kan ha nytta av att bredda

Läs mer

Dataföreningen i Sverige

Dataföreningen i Sverige ÅRSREDOVISNING avseende räkenskapsåret 2008.01.01 2008.12.31 för Dataföreningen i Sverige Stockholmskretsen ÅRSREDOVISNING för Dataföreningen i Sverige Stockholmskretsen VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2012 för Dataföreningen i Sverige, Västra Kretsen

Verksamhetsberättelse år 2012 för Dataföreningen i Sverige, Västra Kretsen Verksamhetsberättelse år 2012 för Dataföreningen i Sverige, Västra Kretsen 1 1 Fakta om Kretsen Dataföreningen är en oberoende intresseorganisation för yrkesverksamma inom IT och IT relaterade områden.

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Bli medlem! Nätverk för dig som arbetar med Kvalitet i IT

Bli medlem! Nätverk för dig som arbetar med Kvalitet i IT Bli medlem! Nätverk för dig som arbetar med Kvalitet i IT CallCenter Institute Support Services Institute ITQ Nordic Institute Medlemsfolder ITQ har funnits sedan 1997 och är ett inspirerande och kompetenshöjande

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer

Certifierad verksamhetsarkitekt

Certifierad verksamhetsarkitekt Certifierad verksamhetsarkitekt EN UTBILDNING MED SEX TVÅDAGARSAVSNITT, ÖVER 100 TIMMAR En verksamhetsarkitekt strävar efter att öka företagets förmåga att möta nya affärskrav! Lottie Aderinne är ansvarig

Läs mer

Bakgrund till ReDA i Jönköpings län

Bakgrund till ReDA i Jönköpings län Bakgrund till ReDA i Jönköpings län Jönköpings län ska bli en region som präglas av högt IT-användande som gynnar en hållbar utveckling. Regionförbundet, Landstinget och Länsstyrelsen i Jönköpings län

Läs mer

Supplemental Instruction - Projektplan

Supplemental Instruction - Projektplan Supplemental Instruction - Projektplan Fredrik Härlin 19 mars 2012 1 Inledning och bakrund Supplemental Instruction är en alternativ och kompletterande inlärningsform där en äldre student (SI-ledare) vägleder

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan!

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011 Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Snabba fakta om Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm Huvudkontoret ligger i Borlänge Regionkontor

Läs mer

Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014

Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014 2014-05-20 Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014 Nytt namn och utseende Under kongressperioden har Svenska Brandbefälets Riksförbund bytt namn och utseende till

Läs mer

Möte, Ung Kommunikation i halvtid med KK-stiftelsen den 21 oktober på Växjö universitet Minnesanteckningar

Möte, Ung Kommunikation i halvtid med KK-stiftelsen den 21 oktober på Växjö universitet Minnesanteckningar 1 Möte, Ung Kommunikation i halvtid med KK-stiftelsen den 21 oktober på Växjö universitet Minnesanteckningar Program Gemensam diskussion: KK-stiftelsen, Apel, universitets- och högskoleledning, dekaner,

Läs mer

Öppet Forum Högskolan Halmstad

Öppet Forum Högskolan Halmstad Utvärderingsrapport 1 av Lust H projektet Öppet Forum Högskolan Halmstad 15 april 2003 Högskolan i Halmstad Mats Holmquist 1. Bakgrund Den 15 april 2003 arrangerade interrimteamet för Lust H en heldag

Läs mer

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015 KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt

PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt Tid: 2013-05-05 13.00-16.00 Plats: IOGT-NTO Distriktsexpeditionen, Klara Södra Närvarande: Oskar Jalkevik Ordförande Linda Tjälldén Vice ordförande

Läs mer

Stadgar för Dataföreningen i Sverige

Stadgar för Dataföreningen i Sverige Stadgar för Dataföreningen i Sverige Sida 1 av 6 Stadgar för Dataföreningen i Sverige Stadgar antagna av Dataföreningen i Sverige vid ordinarie Föreningsstämmor; första gången 29:e mars 2012 samt andra

Läs mer

Kurser och konferenser okt - dec 2014

Kurser och konferenser okt - dec 2014 Drygt 50 olika kurser Kurser och konferenser okt - dec 2014 Systemförvaltning UX Test av IT-system Management 3.0 Coachning - att leda dig själv och andra SCRUM Agil Projektledning SQL Ledarskap, grundkurs

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

En digital agenda för Sverige

En digital agenda för Sverige En digital agenda för Sverige Norrköping 14 november 2012 IT-politik i Sverige och EU 2000 2010 2011 Ett informationssamhälle för alla Digital agenda för Europa It i människans tjänst en digital agenda

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter.

NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter. NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter. Som medlem i IUC Sjuhärads NätVerkstan ingår ditt företag i ett nätverk där

Läs mer

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 1 av 6 Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 2 av 6 Inledning Jakten på framtiden har under 2012 och 2013 inneburit ett omfattande arbete,

Läs mer

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden.

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden. KFUK-KFUM Idéförklaring Kampanj 2011 Arbetsdokument senast uppdaterad 2011-03-07 Bakgrund och syfte Kampanjidén för KFUK-KFUM utgår från verksamhetsidén: Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan

Läs mer

Program för mentorprojekt

Program för mentorprojekt Program för mentorprojekt Upprättat av en arbetsgrupp inom ITQ Östra Kretsen 2000-05-22 Program för mentorprojekt Upprättad av: Arbetsgrupp inom ITQ Östra Kretsen Datum: 2000-05-22 Innehåll sida 1 Inledning

Läs mer

Verksamhetsplan för Dataföreningen i Sverige 2008

Verksamhetsplan för Dataföreningen i Sverige 2008 Verksamhetsplan för Dataföreningen i Sverige 2008 Dataföreningen är unik som intresseorganisation inom IT branschen. Föreningen är frikopplad från särintressen och kan därför fungera som en mötesplats

Läs mer

Projekt: Utgåva: Status: Sida: ASF Aktiv Systemförvaltning 002 Beslut 1(7) ANALYS SYSTEMFÖRVALTNINGSMODELLER

Projekt: Utgåva: Status: Sida: ASF Aktiv Systemförvaltning 002 Beslut 1(7) ANALYS SYSTEMFÖRVALTNINGSMODELLER ASF Aktiv Systemförvaltning 002 Beslut 1(7) ASF AKTIV SYSTEMFÖRVALTNING ANALYS SYSTEMFÖRVALTNINGSMODELLER ASF Aktiv Systemförvaltning 002 Beslut 2(7) Namn (person/organisation/grupp) Styrgrupp Refererade

Läs mer

Innehåll. eworkbarometern HÖSTEN 2013. Om eworkbarometern 3

Innehåll. eworkbarometern HÖSTEN 2013. Om eworkbarometern 3 eworkbarometern HÖSTEN 2013 Innehåll Om eworkbarometern 3 Stigande optimism på konsultmarknaden tema för höstens eworkbarometer 2013 4 Resultat från höstens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet Mars 2014 INLEDNING Universitetsdirektörerna vid universiteten i Uppsala,

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer

seminarier östergötland

seminarier östergötland seminarier östergötland... hösten 2013 19 Fortsatt inspiration från Knowit i Östergötland under hösten 2013! September Under våren har Knowit i Östergötland genomfört ett antal mycket uppskattade seminarier

Läs mer

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 1. Organisation RFSU Stockholms verksamhet har vuxit och utvecklats snabbt de senaste åren. Av den anledningen har fokus under det verksamhetsår som

Läs mer

KS 16 11 APRIL 2012. Uppsala Health Summit. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

KS 16 11 APRIL 2012. Uppsala Health Summit. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta KS 16 11 APRIL 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Sterte Eva Datum 2012-03-21 Diarienummer KSN-2012-0524 Kommunstyrelsen Uppsala Health Summit Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

116 svar ANNA-LISA OSVALDER. Avd. Design & Human Factors Inst.för produkt- & produktionsutveckling CHALMERS, Göteborg

116 svar ANNA-LISA OSVALDER. Avd. Design & Human Factors Inst.för produkt- & produktionsutveckling CHALMERS, Göteborg Vilken utbildningsbakgrund har du? RESULTAT AV ESS medlemsundersökning ANNA-LISA OSVALDER Avd. Design & Human Factors Inst.för produkt- & produktionsutveckling CHALMERS, Göteborg 116 svar Utbildningsbakgrund/antal

Läs mer

Utbildning av IT-arkitekter

Utbildning av IT-arkitekter IT-arkitektur som utbildningsområde Erfarenheter från Dataföreningens kurs Certifierad IT-arkitekt Perioden 1 - Lars Wiktorin, IT plan lars.wiktorin@itplan.se 1 Förändringens vindar Omgivningen Verksamheten

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

Barn och ungdomstandvård, allmän tandvård... 3. Specialisttandvård... 4. Tandvård till personer med ökat tandvårdsbehov... 5

Barn och ungdomstandvård, allmän tandvård... 3. Specialisttandvård... 4. Tandvård till personer med ökat tandvårdsbehov... 5 Barn och ungdomstandvård, allmän tandvård... 3 Specialisttandvård... 4 Tandvård till personer med ökat tandvårdsbehov... 5 IT-stöd, barn och ungdom, nödvändig tandvård... 6 Nätverk... 7 Detta dokument

Läs mer

Compare-lunch 10 april 2015: "DigIT Värmland - en kickoff för Digitala Värmland Sven Carlsson

Compare-lunch 10 april 2015: DigIT Värmland - en kickoff för Digitala Värmland Sven Carlsson Compare-lunch 10 april 2015: "DigIT Värmland - en kickoff för Digitala Värmland Sven Carlsson Den digitala omställningen påverkar alla och skär rakt igenom samhället. Om 20 år väntas mer än hälften av

Läs mer

Verksamhetsplan för Mejeritekniskt Forum

Verksamhetsplan för Mejeritekniskt Forum Verksamhetsplan för Mejeritekniskt Forum 2008 Verksamhetsplanen framtagen den 6 februari 2008 vid Arla Foods i Stockholm. Version 4. 1 Rapportering: Vad har hänt och var står vi idag? Måluppfyllnad : 1.

Läs mer

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen!

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! 1 Tadaaa! Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! Det här är en unik chans för dig som: Vill ha fler besökare och

Läs mer

Resultat från seminarium 2

Resultat från seminarium 2 Projektet Vård och Omsorgscollege Västerbotten Resultat från seminarium 2 En sammanställning av inkomna synpunkter och förslag från BUSprojektets seminarieserie i Vilhelmina, Lycksele, Umeå och Skellefteå

Läs mer

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Anmälan t o m 31 oktober 2013 - är uppföljaren till det mycket uppskattade

Läs mer

Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats

Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats Sammanfattning Detta dokument beskriver hur Kryssarklubbens nya webbplats skall tas fram. Planen är ett resultat av det arbete som gjorts av

Läs mer

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Kenneth Hallström VD på Stallmästaregården Hotel & Restaurang Inkomstförsäkring ingår * Mer information och fullständiga villkor på unionen.se * Du måste vara

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj?

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? 2. Med samverkan i fokus Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? Rapport från lärprojektet Formaliserad samverkan mellan akademi och

Läs mer

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52 KomTek Järfälla Bakgrund, nuläge och framtid Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek Maj 2015 Kon 2015/52 1 (6) Innehåll 1. KONCEPTET KOMTEK... 2 1.1. Bakgrund och mål... 2 1.2. Organisation... 2 2. KOMTEK

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan)

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Bakgrund Järnvägskluster i Västerås ekonomisk förening bildades 2013 för att samla företag med erfarenheter inom tåg och järnvägsindustrin.

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Tvärpedagogiskt utvecklingsarbete. Lunnevads folkhögskola. Juni 2001

PROJEKTMATERIAL. Tvärpedagogiskt utvecklingsarbete. Lunnevads folkhögskola. Juni 2001 PROJEKTMATERIAL Lunnevads folkhögskola Juni 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning Utvecklingsprojekt för vuxenlärare:

Läs mer

Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland

Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland Sammanfattning Projektet Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland har bedrivits mellan 2008-01-01 2010-12-31

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

Certified Business Architect. Nu efterfrågas affärsarkitekterna

Certified Business Architect. Nu efterfrågas affärsarkitekterna CCordial Business Education Utbildningar i modern affärsutveckling Certified Business Architect Nu efterfrågas affärsarkitekterna Kombon Linus och Björn-Erik är oslagbar, deras erfarenhet och engagemang

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Affärsplan 2012 Ulrica Storset

Affärsplan 2012 Ulrica Storset januari12 Affärsplan 2012 Ulrica Storset SAMMANFATTNING Den stora utmaningen för NEA är att under 2012 öka antalet medlemmar. Detta ska ske genom att leverera medlemsnytta genom att sprida information

Läs mer

Hur blir man IT-arkitekt?

Hur blir man IT-arkitekt? Hur blir man IT-arkitekt? Erfarenheter från Dataföreningens kurs Certifierad IT-arkitekt, IT plan lars.wiktorin@itplan.se 1 Frågan Kan man utbilda sig till IT-arkitekt? Är det något man blir i kraft av

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 2015-03-25 Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen bygger vidare

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige

Vi skapar tillväxt i Västsverige Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två tillväxtprocesser

Läs mer

TYRINGE HOCKEY. VI SKA UTBILDA EGNA SPELARE www.tsos.com

TYRINGE HOCKEY. VI SKA UTBILDA EGNA SPELARE www.tsos.com TYRINGE HOCKEY VI SKA UTBILDA EGNA SPELARE www.tsos.com VI HAR EN STOLT TRADITION GRUNDLÄGGANDE MÅL OCH POLICY Tyringe SoS bildades 1936 och har genom åren fostrat många duktiga spelare. Föreningen är

Läs mer