Dataföreningen Servicebolaget har gjort ändringar i bolagsstrukturen och arbetar i rätt riktning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dataföreningen 2012. Servicebolaget har gjort ändringar i bolagsstrukturen och arbetar i rätt riktning."

Transkript

1 Dataföreningen års verksamhetsplan hade rubriken Förändringens år. Med det som utgångspunkt har fokus under 2012 legat på att modernisera föreningen för att inspirera både nya och befintliga medlemmar. Många av de idéer och ambitioner som funnits under lång tid har 2012 fått kraft att genomföras eller påbörjats. Majoriteten av de aktiviteter som beskrivs i 2012 års verksamhetsplan är verkställda. Förutom att takten har ökat i det föreningsgemensamma arbetet har förändringsarbete bedrivits i kretsarna. Det har på många sätt varit ett ambitiöst år då format och koncept för aktiviteter utvecklats och olika typer av samarbeten inletts. Nya nätverk har initierats och existerande uppmuntrats. Dataföreningen Certifiering och Dataföreningen Kompetens har båda haft ett mycket bra år och visar goda ekonomiska resultat samtidigt som de under året utvecklat sina erbjudanden. Båda bolagen kännetecknas också av mycket nöjda kunder. Servicebolaget har gjort ändringar i bolagsstrukturen och arbetar i rätt riktning. Föreningens arbete har bedrivits utifrån mottot: För ett kompetentare IT-Sverige

2 Uppföljning av verksamhetsplanen 2012 Mål 2012: Fler och aktivare medlemmar Medlemsutvecklingen under 2012 var negativ. Antalet medlemmar minskade från medlemmar i januari till drygt medlemmar i december. I budgeten planerades för medlemmar. Den negativa trenden har främst att göra med att föreningen har svårt att rekrytera nya medlemmar och ersätta de medlemmar som av olika anledningar lämnar. Andelen medlemmar som förnyar sitt medlemskap är dock god, cirka 90 procent av medlemmarna valde vid årsfaktureringen att förnya sitt medlemskap. Medlemmarnas aktivitetsgrad har varit varierande. En del kretsar noterar en lätt nedgång medan andra upplevde hög aktivitet. En tendens som några kretsar uppmärksammar är att mer fristående aktiviteter varit de mest populära.

3 Uppföljning av verksamhetsplanen 2012 Mål 2012: Ekonomi i balans Övergripande var föreningens ekonomiska resultat för 2012 bra. Viktigt bidragande är de goda resultat som Dataföreningen Certifiering och Dataföreningen Kompetens levererar. Föreningens totala bokslut är ännu inte klart. Dock kommer resultatet att bli positivt, även inräknat de kostnader som förväntas uppkomma i samband med skatterevisionen.

4 Paraplyprojektet en föreningsgemensam satsning Två medlemmar Malin Sievers och Olav Björk har under året haft ett uppdrag av styrelsen att arbeta för att skapa utveckling och förnyelse i linje med de ambitioner som slagits fast i verksamhetsplanen. Särskilt fokus har lagts på fyra områden: webben, virtuella nätverk, strategisk samverkan och uppmuntran till nätverksledare. Uppdraget benämns paraplyprojektet. Syftet är att skapa utveckling som berör hela föreningens verksamhet och som stöttar samtliga kretsar. Exempel på konkreta resultat av paraplyprojektet under 2012: Medlemsenkät hantering och analys av resultatet Utvecklat ett digitalt format för virtuella möten samt provat detta vid sex pilotträffar Koncept för samt genomfört en pilotkurs för nätverksledare Utveckling av ett nytt administrativt stöd till nätverksledare Utveckling av föreningens nya webb

5 Uppföljning av verksamhetsplanen 2012 Verksamhetsplanen för 2012 identifierade fyra fokusområden: 1. Stöd till och motivation för nätverksledare 2. Värvning av nya medlemmar och försäljning 3. Nya samarbeten 4. Ny framtoning på webben, högre aktivitet i sociala medier och virtuella nätverksträffar som komplement till fysiska I följande avsnitt ges en övergripande bild av det arbete som bedrivits under 2012 för att genomföra de aktiviteter som beskrivs i verksamhetsplanen. Arbetet har bedrivits av föreningsstyrelsen, paraplyprojektet, kretsarna samt bolagen.

6 Område 1: Stöd till och motivation för nätverksledare Nytt administrativt stöd för nätverksledare Inte minst medlemsenkäten har synliggjort en starkt efterfrågan på förbättrat administrativt stöd till nätverksledarna. Under 2012 har paraplyprojektet lett arbetet att ta fram kravspecifikationer och har utifrån dem utvecklat av ett nytt administrativt verktyg i form av en ny samverkansplattform. Pilotkurs för nätverksledare Som nätverksledare ställs man för inför en rad specifika ledarfrågor. Inte minst handlar det om att leda möten och om att skapa delaktighet och engagemang som håller över tid. I november genomfördes den första av två pilotutbildningar för föreningens nätverksledare. Utbildningen var specialframtagen för att stödja just nätverksledarrollen. Ambitionen har varit att skapa en matnyttig utbildning som man har nytta av både privat och professionellt. Kursen utvärderades av deltagarna och fick mycket gott resultat.

7 Område 2: Värvning av nya medlemmar och försäljning Översyn av medlemskapet En utveckling som synliggjorts under 2012 är att allt fler organisationer har som policy att inte finansiera medarbetares medlemsavgifter. Man är positiv till att finansiera kompetenshöjning men efterfrågar på grund av policyn andra betalningsformer. Under året gjordes därför en översyn av medlemskapet. Översynen har mynnat ut i ett förslag att separera medlemskapet från kompetenspaketet. Frågan kommer att diskuteras på årsstämman. Gemensam satsning på rekrytering Medlemsrekrytering har av tradition främst betraktats som en kretsangelägenhet. Under 2012 prövades en rad nya vägar för medlemsrekrytering, till exempel genom samverkan mellan Servicebolaget och Unionen. Dataföreningen Kompetens började också arbeta mer strategiskt för att bidra till rekrytering av medlemmar.

8 Område 3: Nya samarbeten Inventering av samarbeten i kretsarna Samverkan med andra aktörer är en del av föreningens strategi både nationellt och i kretsarna. Samverkan ser dock olika ut i olika kretsar. Paraplyprojektet gjorde under året telefonintervjuer för att kartlägga nuläget och vad det finns för koncept och idéer ute i kretsarna. Ambitionen var att fånga upp initiativ som kan kopieras med stolthet i andra kretsar och kanske lyftas upp till ett kraftfullt, nationellt samarbete. Digitala agendan Dataföreningen har skrivit ett kontrakt med it- och energiminister Anna-Karin Hatt om att delta i och stödja den Digitala Agendan. I avtalet definieras fem huvudområden: Mer vidareutbildning, elegitimation, emedborgardatorn, Cloud och att tillhandahålla kompetensen i nätverken. Inom dessa områden har föreningen erbjudit stöd i form av kunskap, kontakter och ideellt engagemang. Samarbetet ska leda fram till en åtgärdsplan.

9 Område 4: Ny framtoning på webben, högre aktivitet i sociala medier och virtuella nätverksträffar som komplement till fysiska Virtuella träffar Utifrån erfarenheter i Västra kretsen har paraplyprojektet under 2012 utvecklat en digital plattform för virtuella träffar. Under våren genomfördes sex virtuella träffar som piloter för att testa och utveckla det format som nu finns tillgängligt för alla. Handboken för nätverksledare har uppdaterats så att det ska bli lätt för alla som vill komma igång. Efterlängtad ny webb Det har länge funnits ett uttalat behov av ny och förbättrad webb som även underlättar att interagera med sociala medier. Behovet betonades i medlemsenkäten. Paraplyprojektet har under året arbetat intensivt med kravspecifikation och därefter utveckling. En pilot av den nya webben kommer att presenteras på årsstämman.

10 Medlemsenkäter utvecklade paraplyprojektet en frågestruktur och en modell för att två gånger per år mäta medlemsnyttan. Enkäten skickas ut till 50 procent av medlemmarna vardera gång, vilket innebär att man som medlem nås av enkäten en gång per år medan föreningen får två mätpunkter per år. Under 2012 har två enkäter gått ut. Övergripande resultat är att majoriteten av medlemmarna är hyfsat nöjda med sitt medlemskap. Utöver prenumerationen på Computer Sweden uppges Jag vill stärka mitt professionella nätverk och Jag vill utveckla min kompetens vara starkast skäl till medlemskap. Majoriteten svarar stämmer till viss del på frågan om de upplever att nätverken är relevanta för dem. Det finns en tydlig efterfrågan på bättre webb och modernare kommunikation samt större geografisk spridning.

11 Dataföreningen Certifiering Certifiering i ropet Synen på certifiering har förändrats på senare tid och intresset ökar stadigt. Allt fler företag ser vinsten i att likartad kunskap skapar effektiva processer. Det har också blivit en utbredd syn att certifiering är ett sätt att behålla duktiga medarbetare. Starkt resultat 2012 För tredje året i rad visade Dataföreningen Certifiering ett kraftigt förbättrat resultat. Efterfrågan ökade med ungefär 10 procent och bolaget har under året ytterligare stärkt sitt fäste på marknaden. Viktigaste tjänsteområdet är service management där huvudprodukten är ITILcertifieringar. Storsatsning på breddat utbud Under 2012 har Dataföreningen Certifiering satsat stora resurser på att bredda sitt utbud och lanserar under tidiga våren 2013 en rad nya och egenutvecklade certifieringar under eget varumärke, exempelvis inom incident management, problem management och change management. Utveckling av nya certifieringar har inletts även inom andra områden.

12 Forts. Dataföreningen Certifiering Genomslag för koncepten emedborgaren och emedarbetaren emedborgaren och emedarbetaren är standarder framtagna för att säkerställa baskunskaper i e- samhället. Myndigheter som Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen och ett flertal kommuner har under 2012 visat stort intresse för dessa koncept. För nyanlända invandrare kan emedborgaren vara ett viktigt stöd, och tjänsten har under året översatts till ett flertal språk. Även konceptet emedarbetaren har brutit mark under året. Grundläggande it-kompetens förenklar införandet av it-stöd och tjänster samtidigt som det underlättar den dagliga driften och minskar behovet av support. Viktig spilltid kan undvikas men det handlar också om att skapa självkänsla för individen. Starkt att vara oberoende part Dataföreningen Certifiering certifierar kunskap oavsett utbildning och är helt oberoende av utbildningsbolagen. Bolaget har genom detta en framträdande roll i en bransch där de flesta aktörer säljer certifieringar som biprodukt till sina utbildningar. Genom att hålla en hög servicegrad har Dataföreningen Certifiering lyckats hålla sin prisnivå, trots stark prispress i branschen. Bolaget har lagt stor kraft på att utveckla sina kundrelationer, leverera mervärden och utveckla sin roll som partner i kundernas utvecklingsarbete, snarare än att vara en strikt leverantör av certifiering.

13 Dataföreningen Kompetens Starkt resultat 2012 var ett bra år för utbildningsmarknaden i allmänhet och för Dataföreningen Kompetens i synnerhet. Omsättningen låg kvar på samma höga nivå som 2011 och resultatet blev långt över budget. Sammantaget deltog cirka personer i utbildningar, konferenser och andra aktiviteter. Stort intresse för utbildningar som certifierar mot yrkesroller Året kännetecknas av en stor efterfrågan på certifierande utbildningar mot yrkesroller som till exempel IT-arkitekt, CIO, verksamhetsarkitekt och affärsarkitekt. Detta bekräftar strategin att satsa på längre vidareutbildningar av hög kvalitet i ett högt prissegment. Mer omfattande utbildningar ger också större avtryck och ger individer förutsättningen att utveckla sina verksamheter. Mycket populära var även kortare utbildningar inom förvaltning, projektledning, agila utvecklingsmetoder, facilitering och informationsmodellering. Dataföreningen Kompetens verksamhet går tydligt i linje med föreningens ambition att bidra till utveckling inom IT-området. Frukost som marknadsföringskanal Under året fortsatte Dataföreningen Kompetens sin satsning på frukostseminarier som marknadsföringskanal. Potentiella kursdeltagare bjuds in till miniföreläsningar där lärarna ger smakprov ur kursinnehållet och redogör för kursupplägg. En stor del av deltagarna brukar sedan gå vidare och anmäla sig till kurserna.

14 Forts. Dataföreningen Kompetens Nya och fördjupade samarbeten Under året inleddes ett samarbete med Iasa, en internationell organisation med ett certifieringsprogram för IT-arkitekter. Genom samarbetet erbjuder Dataföreningen Kompetens Iasa:s kurser och certifieringar, både fristående och integrerat i masterutbildningen. Dataföreningen Kompetens samarbetar också med Wenell som tillhandahåller projektledarprogrammet och med Omegapoint, som tagit över de certifierande säkerhetsutbildningarna. DFK Play ett steg mot utbildning i olika medier Nytt för 2012 är videokanalen DFK Play där de flesta frukost- och kvällsmöten med presentationer av utbildningar direktsänds. Dataföreningen Kompetens har även producerat videoinslag med kursansvariga och lärare. Det här är ett första steg mot att använda flera olika medier som format för utbildningar. Satsningen fortsätter under 2013.

15 Dataföreningen Servicebolag Bättre struktur och sänkta kostnader Servicebolaget har under 2012 slutfört stora delar av det förändringsarbete som inleddes 2011 i syfte att sänka kostnader men även för att tydliggöra och öka bolagets stöd till kretsarna. Beslutet att ersätta dotterbolagen med resultatställeområden har under året verkställts och som beräknat har den administrativa bördan minskat. Genom att bolaget insourcat ekonomihanteringen och infört ett nytt ekonomisystem har kostnaderna för ekonomihantering kunnat sänkas. Svikande medlemsunderlag gav mindre intäkter än budgeterat. Detta har dock delvis kunnat kompenseras genom sänkta kostnader. Tydliggörande av erbjudandet Servicebolaget har under året definierat sina tjänster i grundtjänster och valbara tjänster. Grundtjänster är den service som samtliga kretsar nyttjar, medan valbara tjänster är service som kretsarna utifrån behov och önskemål kan beställa till självkostnadspris. SLA-erna för såväl grundtjänster som valbara tjänster behöver dock ytterligare preciseras.

16 Kundmöten Servicebolaget har under året besökt samtliga kretsar och diskuterat vilken stöd och service kretsarna önskar och behöver. Syftet är att säkerställa att servicebolaget lägger resurser på rätt saker. Kundmötena behöver utvecklas ytterligare. Välkommen Markus! Under året har det nya CRM-systemet Markus implementeras. För första gången har föreningen möjlighet att ta in information om medlemsstocken - exempelvis tid som medlem, aktivitetsgrad och intresseområden. Förutom att underlaget öppnar upp för analys möjliggörs riktade erbjudanden. Nyckeltal Under 2012 tog Servicebolaget fram ett paket med nyckeltal för både det egna bolaget och för föreningens verksamhet. Nyckeltalen synliggör medlemsutveckling, aktivitetsgrad och ekonomi. Exempelvis följs medlemsantalet veckovis och antal besök på webben. Nyckeltalen ger helt nya möjligheter till uppföljning och åtgärder. Förhandling med IDG Mediebranschens omdaning skapar nya förutsättningar för samverkan. Från och med 2013 ges CS ut veckovis. Under 2012 inleddes förhandlingar med IDG om hur vårt samarbete ska utvecklas framöver.

17 Västra kretsen 2012 Nytt grepp för att rekrytera till styrelse- och nätverksarbete Under våren prövades ett nytt sätt att skapa engagemang i styrelse och nätverk - genom att annonsera per mail och i CS. Gensvaret blev stort och kretsen bjöd in till ett förutsättningslöst möte mellan gamla och potentiella nätverksledare. Syftet var dels att skapa nya nätverk men också att dela ledarskap eller att befintliga ledare skulle hitta bra och engagerade efterträdare. Nytt koncept för IT på framkanten IT på Framkanten är västra kretsens plattform för större arrangemang. Under 2012 prövades ett nytt koncept. Från att tidigare arrangerat en större konferens i samarbete med flera företag prövades att arrangera flera mindre konferenser med en samarbetspartner i taget.

18 Västra kretsen 2012 Utveckling av formatet IT på Kajkanten Under 2012 utvecklades också formatet IT på Kajkanten som till skillnad från nätverken inte har en specifik inriktning utan erbjuder seminarier om olika ämnen varje gång. Varje seminarium har i sin tur flera föreläsare som angriper ämnet ur olika perspektiv. Det nya formatet gör det enklare att skapa träffar kring aktuella ämnen som rör både medlemmar och potentiella medlemmar. Young Professionals i Västra kretsen Under 2012 tog Young Professionals, ett nätverk riktat mot unga i början av karriären, snurr. Nätverkets träffas på baren Incontro och syftet är att umgås och dela erfarenheter. Under hösten förädlades nätverket till att också erbjuda seminarier och föreläsningar. Bland annat hölls ett seminarium om retorik och minnesteknik. DFS-Play Västra kretsen har varit nationellt drivande i utvecklingen av den webbtv-funktionalitet som finns på Dataföreningens webb. Under 2012 har kretsen bidragit med ett 70-tal inslag. Bäst under året: Att vi vågat prova nya koncept! Årets utmaning: Vi lockar många till våra aktiviteter men har svårt att få avslut till medlemskap.

19 Södra kretsen 2012 Strategiskt beslut att avveckla nätverken Under 2012 beslutade kretsen att avveckla nätverken och istället erbjuda träffar i form av konceptet PVH På väg hem. Bakgrunden är att det i nätverken finns höga förväntningar på nätverksledarna att leverera inte bara en gång utan löpande. Genom det nya konceptet kan engagemang leda till en träff eller fler, beroende på tid och möjlighet till engagemang. Ett aktivt råd bestående av före detta nätverksledare och andra engagerade samlas och planerar arbetet, vilket i sig skapar dynamik. Det blir nu möjligt att ta upp intressanta ämnen utan att de behöver vara kopplade till ett nätverk. Högt tryck på PVH Det har varit fortsatt hög aktivitet på kretsens träffar i afterworkform - PVH. Årets träffar har kännetecknats av en stor spännvidd i ämnen de har handlat om teknik men också rört rollfokuserade frågor och ämnen i gränslandet mellan it och marknad. Ett flertal träffar har handlat om sociala medier. Bäst under året: Att vi hittat formen för det aktiva rådet och skapat samverkan med olika typer av aktörer!

20 Södra kretsen 2012 Nya typer av samarbeten 2012 har präglats av olika typer av samarbeten. Strategin i södra kretsen är att inte enbart söka samverkan med etablerade verksamheter utan att vara mer experimentell i samverkan och samarbeta exempelvis med virtuella nätverk samt nya och små nätverk. Kretsen har under året haft framgångsrika samarbeten med Nyföretagarcentrum, Marknadsföreningen i Malmö och FOO Café. Välkommen Helsingborg I syfte att bredda kretsen skapades under året ett nytt verksamhetsområde Helsingborg. Verksamhetsområdet leds av en person som ingår i kretsens styrelse och som också är med i det aktiva rådet på så vis blir verksamheten i Helsingborg en naturlig del av Södra kretsens verksamhet. Årets utmaning: Att få större genomslag i social medier + den eviga: att engagera till ideellt Arbete!

21 Mittkretsen Dalarna 2012 Dubbelt så många nätverk 2012 ökade antal nätverk i DF Dalarna med 100 procent och det finns nu två nätverk: Testnätverk samt projektledarnätverk. DF Dalarna har inte haft en tradition av att driva verksamheten i nätverk så det är ett intressant trendbrott. Inspiration av roddare och meteorologer I samarbete med Borlänge kommun, Stiftelsen Teknikdalen och Företagarna har DF Dalarna kört två större arrangemang under namnet : Låt dig inspireras. Meteorologen Pär Holmgren och den starke roddaren Lassi Karonen var gäster. Seminarieserie DF Dalarna arrangerade också seminarier om Windows 8, Sociala medier, Nyheter i Visual Studio 2012 och Team Foundation server 2012 samt Öppna API:er.

22 Mittkretsen Sundsvall 2012 Hög aktivitet i nätverken 2012 var aktiviteten i de 11 nätverken hög. 26 nätverksledare höll 35 aktiviteter med totalt 922 deltagare, där flertalet träffar hade mellan 40 och 60 personer Nytt nätverk: IT-Entreprenörerna Tillsammans rannsakar nätverket vad ny och kommande teknik kan skapa för affärer. Värvning och ökat stöd till nätverksledarna Under 2012 tog DF Sundsvall fram en användarhandledning till avdelningens 26 nätverksledare som stöd till nya och som en påminnelse till existerande. Dessutom har en värvningsbroschyr tagits fram. Efterlängtad utbildning på hemmaplan Genom ett samarbete med tre lokala utbildningsföretag erbjuds nu medlemmar utbildning på hemmaplan. Genom samarbetet får medlemmar en rejäl rabatt och tillgång till ett större antal utbildningar - något som efterfrågas då många medlemmar vill minska resandet.

23 Mittkretsen Östersund 2012 IT på topp i Åre Allt fler tar steget och väljer Åre som bas för både IT-karriär och plats att leva på. Från att ha varit ett fåtal pionjärer finns idag ett kluster kring IT i Åre och under 2012 tog ett nätverk för IT-aktiva i Åre form. Målet är att skapa ett forum där man kan utbyta erfarenheter, men också en plattform för kompetensutveckling. En vision är att periodvis, som under sportloven, knyta samman nätverket med övriga föreningen. Årets IT-entreprenör För tionde året i rad delade Mittkretsen ut priset Årets IT-entreprenör på Guldgalan. Guldgalan är en hyllning till handlingskraften och företagsamheten i Jämtlands län. Årets vinnare var Movinto Fun som i augusti lanserade den bärbara och rörelsebaserade spelkonsolen Oriboo. Årets utmaning för kretsen: Behålla medlemmar Och värva nya

24 Stockholmskretsen 2012 Fortsatt starkt sug efter molnet Året har präglats av fortsatt starkt intresse för molnets möjligheter och risker och det har varit stor efterfrågan på nätverket Cloud Swedens kunskaper. Utöver medverkan vid konferenser och seminarier har arbetsgruppernas dokumentation varit eftersökt. I september släpptes den i bokform, som print-on-demand. Nätverket har under året fortsatt arbetet med att ta fram riktlinjer och checklistor. Syftet är att öka kompetensen hos de som står i begrepp att använda molntjänster samt att tipsa leverantörer om vilka frågor som är viktiga att hantera utifrån kundens perspektiv. Stort engagemang i paraplyprojektet Stockholmskretsen har under året valt att aktiv stötta paraplyprojektet som är ett föreningsgemensamt utvecklingsarbete. Bland annat bidrog kretsen vid genomförandet av pilotkursen för nätverksledare. Årets utmaning: Att skapa de bästa förutsättningarna för en ny webb och samarbetsplattform.

25 Stockholmskretsen 2012 Fokus på personuppgiftsombudets roll 2012 bildades Forum för Dataskydd - ett kompetensnätverk med fokus på integritetsfrågor och behandling av personuppgifter. Syftet är att förtydliga och stärka personuppgiftsombudets roll i bolag och organisationer och skapa och sprida "best practices". Nätverket fokuserar både på personuppgiftsombudets roll i bolag och organisationer och på sakfrågor för de som arbetar som personuppgiftsombud. Offentlig sektor tar plats i föreningen Offentlig sektor har länge varit en underrepresenterad grupp i Dataföreningen. Men nu när området e-förvaltning växer och påverkar allt fler ökar intresset från alla håll. Under året fick kretsens e-förvaltningsnätverk, som vänder sig till beslutsfattare inom offentlig sektor för frågor rörande e-förvaltning och elektroniska tjänster, genomslag. Bäst under året: Det stora engagemang som medlemmarna visar när det gäller att driva och utveckla nätverkandet!

26 Östra kretsen exempel på aktiviteter 2012 Bättre företagande med IT I småföretagartäta Linköping har kommunens näringslivsutvecklingsbolag krokat arm med Dataföreningen och Företagarna. Projektet, som har som mål är att öka IT-användningen bland småföretag, har hittills inneburit gratis IT-konsulttimmar och en seminarieserie för småföretag. Gruppen har träffats sju gånger och tagit upp de frågor som känts mest angelägna för deltagarna. Sociala medier, molnet och betalning över nätet är områden som väckt stort intresse. Gruppen röstade även fram en rankinglista över de IT-områden som är viktiga för företagande. Fullbokad trendspaning I november arrangerar Dataföreningen en helkväll på Visualiseringscenter C i Norrköping på temat "Digital spaning i eregionen". Fem framstående IT-profiler inom regionen framförde sin syn på hur IT-lösningar inom en nära framtid kommer att påverka vår livssituation. Arrangemanget blev snabbt fullbokat. Bäst under året: Att Dataföreningen finns i samhället! Årets utmaning: Att agera på de arenor där medlemmarna finns

27 Östra kretsen - exempel på aktiviteter 2012 Bra förankring i samhället Under flera år har Östra kretsen haft strategin att skapa förankring med lokalsamhället. Också 2012 har verksamheten kännetecknats av goda samarbeten med bland andra Linköpings kommun, Mjärdevi Science park, Linköping universitet och en stor mängd föreningar. Lyckade gemensamma aktiviteter under året har fördjupat dessa relationer. Inte minst från offentlig sektor märks en efterfrågan på gemensamma lösningar för samhällsutveckling och här blir DF Östra en eftersökt aktör. Datahistoriska berättelser Tillsammans med Datamuseet IT-ceum och Östergötlands Museum bedriver historiska nätverket i Östra kretsen ett arbete med att dokumentera och filma personer som var med och grundade den regionala datorutvecklingen. Under vintern 2012 gjordes filmade intervjuer med Saab- och Datasaab-veteranerna Viggo Wentzel och Tord Jöran Hallberg. En provvisning av filmerna genomfördes på museet i april.

28 Norra kretsen avdelning Skellefteå 2012 Möjligheternas dag i Skellefteå För trettonde året i rad arrangerades i februari Möjligheternas dag då IT-studenter från hela Norr- och Västerbotten bjöds till Skellefteå in till en heldag om IT. På förmiddagen var det föreläsningar, sedan företagsbesök i tre olika spår och på kvällen fest och prisutdelningar: Årets IT-personlighet och Årets merit-pris. Ett 90-tal studenter medverkade. Succé för HTML5 på hemmaplan Skellefteåavdelningen fortsätter sin samverkan med DF Kompetens där kretsen inventerar behov och DF Kompetens matchar med utbildningar som körs lokalt. Årets största succé var en kurs i html5 som var så populär att den fick köras i fyra omgångar. Bäst under året: Att HTML5-kuren blev så lyckad Årets utmaning: Allt svårare att locka folk exempelvis till lunchmöten

29 Norra kretsen avdelning Umeå 2012 Umeå IT konferens För femte året arrangerade kretsen under hösten en heldagskonferens. Årets tema var Samverkan för nytänkande och utveckling och belyser hur både offentliga verksamheter och näringsliv genom ökad kunskap och användning av IT kan utveckla nya innovativa lösningar och nya former för erfarenhetsutbyte, samarbete och utveckling. Konferensen blev fullbokad och hade 148 deltagare. Fina betyg i utvärderingen. Två priser till studenter på Umeå Universitet Två stipendier om vardera kronor har delats ut för bästa kandidatuppsats från institutionerna Datavetenskap och Informatik vid Umeå universitet. De vinnande uppsatserna utsågs av representanter från respektive institution och dataföreningen. Priserna delades ut av dataföreningen vid universitets arbetsmarknadsdagar i början av december. Bäst under 2012: Årets utmaning: Höstkonferensen Medlemsrekrytering - flera medlemmar yngre och studenter.

30 Föreningsstyrelsen 2012 Fredrik Runnquist, ordförande Thomas Verner, Ordförande för Västra kretsen Fredrik Birkhammar, Ordförande för Stockholmskretsen Inge Wallin, Ordförande för Östra kretsen Samuel Persson, Ordförande för Södra kretsen Roger Oscarsson, Ordförande för Mittkretsen Leif Häggmark, Ordförande i Norra kretsen Jan Dahlin (adjungerad)

31 Sammanfattning Tillbakablick 2012: - Svag medlemsutveckling - Ekonomi i balans - Ökat takt och kraft i förändringsarbetet Framåtblick 2013: - Vision - Utveckling av erbjudande - Ökad synlighet och medlemsrekrytering

32 Lycka till med era årsmöten!

Verksamhetsplan för Stockholmskretsen samt verksamhet inom RO Stockholm inom DF Service AB

Verksamhetsplan för Stockholmskretsen samt verksamhet inom RO Stockholm inom DF Service AB Verksamhetsplan för Stockholmskretsen samt verksamhet inom RO Stockholm inom DF Service AB 2013 Inledning I mer än 60 år har Dataföreningen (DF) skapat kontaktytor mellan människor i it-sektorn och gränssnittet

Läs mer

Verksamhetsplan med mål och budget för DF Stockholm samt verksamhet inom resultatenhet inom DF Service AB

Verksamhetsplan med mål och budget för DF Stockholm samt verksamhet inom resultatenhet inom DF Service AB Verksamhetsplan med mål och budget för DF Stockholm samt verksamhet inom resultatenhet inom DF Service AB 2012 Sida 1 av 6 Inledning I mer än 60 år har Dataföreningen (DF) skapat kontaktytor mellan människor

Läs mer

2011 var ett bra IT-år. Trots omvälvningar i världsekonomin har branschen på det stora hela haft en god utveckling.

2011 var ett bra IT-år. Trots omvälvningar i världsekonomin har branschen på det stora hela haft en god utveckling. Dataföreningen 2011 2011 var ett bra IT-år. Trots omvälvningar i världsekonomin har branschen på det stora hela haft en god utveckling. Det stora engagemang som finns i föreningen visar att många yrkesverksamma

Läs mer

2011 var ett bra IT-år. Trots omvälvningar i världsekonomin har branschen på det stora hela haft en god utveckling.

2011 var ett bra IT-år. Trots omvälvningar i världsekonomin har branschen på det stora hela haft en god utveckling. Dataföreningen 2011 2011 var ett bra IT-år. Trots omvälvningar i världsekonomin har branschen på det stora hela haft en god utveckling. Det stora engagemang som finns i föreningen visar att många yrkesverksamma

Läs mer

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4 Verksamhetsplan FöretagsCentrums verksamhetsplan antogs av styrelsen 20 oktober 2011 och gäller tills vidare. Planen följs upp fortlöpande och revideras vid behov (senast 2013-12-12). INNEHÅLL 1 FÖRETAGSCENTRUMS

Läs mer

Dataföreningen Västra Kretsen - För dig som vill utvecklas inom IT

Dataföreningen Västra Kretsen - För dig som vill utvecklas inom IT Dataföreningen Västra Kretsen - För dig som vill utvecklas inom IT Hur skall man... Knyta kontakter med kollegor, kunder och leverantörer i IT-branschen Möta branschprofiler utan att betala dyra konferenskostnader

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN beslutad av styrelsen december 2015

VERKSAMHETSPLAN beslutad av styrelsen december 2015 VERKSAMHETSPLAN 2016 -beslutad av styrelsen december 2015 Tillväxt Gotland har 2015 påbörjat en förändringsprocess kallat projekt Branschsamverkan. I ett första av totalt tre år har föreningen börjat utveckla

Läs mer

Protokoll fört vid Föreningsstämman för Dataföreningen i Sverige

Protokoll fört vid Föreningsstämman för Dataföreningen i Sverige Protokoll fört vid Föreningsstämman för Dataföreningen i Sverige Datum Tisdagen den 24 april 2007 Plats Westmanska Palatset, Stockholm Närvarande Av 28 fullmäktige var 26 närvarande varav 12 genom fullmakter

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2015 Företagarna Botkyrka-Salem

Verksamhetsplan 2014-2015 Företagarna Botkyrka-Salem Verksamhetsplan 2014-2015 Företagarna Botkyrka-Salem 2014-03-06 - Styrelsen Innehållsförteckning Inledning... 3 Medlemsnyttan i fokus... 3 Opinion... 4 Stöd... 5 Service... 5 Tjänster... 5 Kommunikation...

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 Vision Mission Mål Aktiviteter Förmågor/ organisation Värderingar Föreningens ändamål och vision 2 i föreningens stadgar Föreningens ändamål är att verka för ett projektivare Sverige.

Läs mer

2010 var ett år med stora ekonomiska svängningar året började i lågkonjunktur och slutade i stark tillväxt, inte minst inom IT.

2010 var ett år med stora ekonomiska svängningar året började i lågkonjunktur och slutade i stark tillväxt, inte minst inom IT. Dataföreningen 2010 2010 var ett år med stora ekonomiska svängningar året började i lågkonjunktur och slutade i stark tillväxt, inte minst inom IT. För föreningen präglades året å ena sidan av en stor

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten 1 Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3 2. Aktiviteter för intressenter/finansiärer sid 4 2.1 Regional referensgrupp

Läs mer

Beslutsförslag för verksamhet Demola East Sweden

Beslutsförslag för verksamhet Demola East Sweden Beslutsförslag för verksamhet Demola East Sweden 2015-08-18 1. Inledning Nu är det tre år sedan vi hade vårt första möte med Jan Westlund, Intellectual Property Officer Aeronautics, Saab. De beskrev, efter

Läs mer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2016-2018 VISION STRATEGIPLAN 2016-2018 ÅRLIGA VERKSAMHETSPLANER 1. OMFATTNING & SYFTE Detta dokument omfattar en beskrivning av s strategiplan för 2016-2018. Det innehåller en övergripande

Läs mer

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG?

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? För företag som vill öka synlighet och profilering och attrahera jobbsökande i fastighets- och samhällbyggnadssektorn. För jobbsökande som vill kunna jämföra samma slags tjänster

Läs mer

GL BALA KOMMUNEN 2017

GL BALA KOMMUNEN 2017 GL BALA KOMMUNEN 2017 Vad är Globala Kommunen? Globala Kommunen är ett kommunikationsprojekt där kommuner, lokala organisationer och Sida samarbetar för att öka kunskapen om och intresset för en rättvis

Läs mer

Kunskap och nätverk nyckeln till framtidens affärer

Kunskap och nätverk nyckeln till framtidens affärer Kunskap och nätverk nyckeln till framtidens affärer För dig som vill nå toppen inom inköp, logistik och offentlig upphandling Silf är Sveriges och Nordens ledande utbildningsaktör inom inköp, logistik,

Läs mer

SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du

SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du 1 2 SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du välkommen att titta på vår hemsida: www clues.se Kontaktinformation:

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

seminarier östergötland

seminarier östergötland seminarier östergötland... hösten 2013 19 Fortsatt inspiration från Knowit i Östergötland under hösten 2013! September Under våren har Knowit i Östergötland genomfört ett antal mycket uppskattade seminarier

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

Strategi för internationellt arbete

Strategi för internationellt arbete SID 1(6) Strategi för internationellt arbete Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se Beslutat av: Kommunfullmäktige Datum: 28 mars 2012

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling Hej En fråga, vi undrar om ni har samma spaningar som vi? Efter att ha jobbat med förändringar sedan slutet av 90-talet, ser vi likartade utmaningar

Läs mer

Plattform för välfärdsfrågor

Plattform för välfärdsfrågor Plattform för välfärdsfrågor Den 4 maj 2017 samlades ett trettiotal aktörer från Kalmar och Kronobergs län samt Linnéuniversitetet för att diskutera hur samverkan mellan samhällsaktörer och universitetet

Läs mer

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan)

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Bakgrund Järnvägskluster i Västerås ekonomisk förening bildades 2013 för att samla företag med erfarenheter inom tåg och järnvägsindustrin.

Läs mer

W

W Projektansökan Svenskt f riluf tsliv 2017 Nakima Ackerhans, 29 september 2016 Tillgänglig scoutverksamhet f ör fler - f rån flykt till trygg och rolig fritid i hela Sverige, År 2 Innehållsförteckning 1

Läs mer

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Anmälan t o m 31 oktober 2013 - är uppföljaren till det mycket uppskattade

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

116 svar ANNA-LISA OSVALDER. Avd. Design & Human Factors Inst.för produkt- & produktionsutveckling CHALMERS, Göteborg

116 svar ANNA-LISA OSVALDER. Avd. Design & Human Factors Inst.för produkt- & produktionsutveckling CHALMERS, Göteborg Vilken utbildningsbakgrund har du? RESULTAT AV ESS medlemsundersökning ANNA-LISA OSVALDER Avd. Design & Human Factors Inst.för produkt- & produktionsutveckling CHALMERS, Göteborg 116 svar Utbildningsbakgrund/antal

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Välkommen till ett nytt SNAB-år!

Välkommen till ett nytt SNAB-år! Verksamhetsplan 2015 Välkommen till ett nytt SNAB-år! Med företagens bästa i fokus kommer 2015 präglas av tillväxt och business to business. Konkret innebär det fokus på aktiviteter som skapar möjligheter

Läs mer

CreArena DRIVE IN 2014-11-28

CreArena DRIVE IN 2014-11-28 CreArena DRIVE IN 2014-11-28 DRIVE för driv och motivation! IN för innanför hellre än utanför! Vi vill erbjuda en mötesarena för att stötta ungdomar som vi tror på olika sätt kan ha nytta av att bredda

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet REDOVISNING 2009-03-31 Dnr KUR 2008/6116 Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet Uppdraget Genom regeringsbeslut (S2008/8697/ST) fick Kulturrådet den 23 oktober

Läs mer

http://youtu.be/zqzsqkmfghe

http://youtu.be/zqzsqkmfghe http://youtu.be/zqzsqkmfghe Sociala medier vill du ta steget, men vet inte hur? 4 oktober 2012 Lisbeth Larsson, Marknadschef Jenny Stråhle, Marknadskommunikatör Vad använder företag sociala medier till?

Läs mer

Medlemsutvecklingsstrategi

Medlemsutvecklingsstrategi Stockholm 2013-11-19 Åsa Olsson Folkrörelse & kampanj Medlemsutvecklingsstrategi Medlemsutvecklingsstrategi 2014-2024 Under valåret 2014 kommer vi att sätta fokus på värvningsfrågan eftersom det är ett

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Apoteket AB v. 2. Framtidsverkstan Casebeskrivning

Apoteket AB v. 2. Framtidsverkstan Casebeskrivning Framtidsverkstan Casebeskrivning Syfte & Överblick Walk the talk Från strategi till konkret handling i nio verksamhetsområden och på 370 apotek Syfte Förankra övergripande mål och strategier samt skapa

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Tjänsteskrivelse 1(1) 2016-11-28 Dnr: KS 2016/327 Kommunstyrelsen Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Strategi för EU-arbetet i Kävlinge kommun

Läs mer

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro 1 Välkommen till SolutionCLUES Din samarbetspartner när det gäller: Utveckling av arbetsklimat, funktion och resultat inom arbetsplatsen, teamet eller ledningsgruppen. Effektiv och positiv coaching för

Läs mer

Verksamhetsplan Mål och aktiviteter fram till föreningsstämman 2017

Verksamhetsplan Mål och aktiviteter fram till föreningsstämman 2017 Datum: 1 (7) Version: 1.3 Skapat av: Christer Berg Verksamhetsplan 2016-2017 Mål och aktiviteter fram till föreningsstämman 2017 Detta är en nationell verksamhetsplan för Dataföreningen att anta på föreningsstämman

Läs mer

Verksamhetsplan för Svenska Kryssarklubben 09/10

Verksamhetsplan för Svenska Kryssarklubben 09/10 Verksamhetsplan för Svenska Kryssarklubben 09/10 Kryssarklubben har en bred verksamhet som genomförs på nationell och kretsnivå. För verksamhetsåret 09-10 fokuseras på att behålla medlemmar och rekrytera

Läs mer

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa.

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa. Kapital Vi har direkta kontakter till olika finansiärer. Med våra samarbetspartners, exempelvis ALMI Företagspartner och Regionförbundet, kan du diskutera bidrag till din tjänst eller produkt. Kontor I

Läs mer

FRAMTIDSPROGRAMMET 2023

FRAMTIDSPROGRAMMET 2023 HSB Stockholms ordinarie föreningsstämma 2015. Flik 5 FRAMTIDSPROGRAMMET 2023 HSB Stockholm initierade under 2013 en medlemsdialog som gick under rubriken HSB 100 år. Syftet med dialogen var att ge alla

Läs mer

BRANSCHMÖTE OKTOBER 2014

BRANSCHMÖTE OKTOBER 2014 BRANSCHMÖTE OKTOBER 2014 EN BRANSCH I SAMVERKAN 650 installationsföretag, 32 leverantörer, 5 grossister Visa möjligheterna med modern elteknik Trygga, smarta, effektiva lösningar Din elektriker. Framtidens

Läs mer

Morgans medlemmar tar del av bransch och seminarieinformationen vi skickar ut via mail och dem tycker det fungerar bra.

Morgans medlemmar tar del av bransch och seminarieinformationen vi skickar ut via mail och dem tycker det fungerar bra. Av Morganforums medlemmar är det bara 35 procent som besvarat enkäten, av dessa har inte alla besvarat alla 15 frågor. Mot den bakgrunden är det svårt att uttala sig om vad medlemmarna tycker i de olika

Läs mer

Blodcancerföreningen i Stockholms län

Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsplan 2014 Blodcancerföreningen i Stockholms Län Blodcancerföreningen i Stockholm Län har för närvarande 526 medlemmar. Medlemmar är blodcancersjuka och deras anhöriga och närstående. Sedan hösten

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Verksamhetsplan 2017 Engagemang, nyfikenhet och tillsammans det är nyckeln till framgång! Huddinge fortsätter att växa i snabb takt. Huddinge är - och ska vara en utvecklingskommun som erbjuder ett rikt

Läs mer

Nationell handlingsplan för Vårdförbundets chefs- och ledarmedlemmar Förbundsstyrelsen december 2015 F.1.1 Utvecklingsområde

Nationell handlingsplan för Vårdförbundets chefs- och ledarmedlemmar Förbundsstyrelsen december 2015 F.1.1 Utvecklingsområde Nationell handlingsplan för Vårdförbundets chefs- och ledarmedlemmar 2016 Förbundsstyrelsen 17-18 december 2015 F.1.1 Utvecklingsområde Nationell handlingsplan för Vårdförbundets chefs- och ledarmedlemmar

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN

VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSPLAN 2015-2017 RIKSTEATERN KRONOBERG (RK) Inledning Riksteaterns vision: Scenkonst som sätter tankar och känslor i rörelse - för alla överallt. (kongressbeslut 2011) Övergripande uppdrag för

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

Medlemsservice Sveriges Elevkårer ska arbeta för att medlemsorganisationerna ska få tillgång till följande medlemsservice.

Medlemsservice Sveriges Elevkårer ska arbeta för att medlemsorganisationerna ska få tillgång till följande medlemsservice. Sida 1 av 5 Sveriges Elevkårers verksamhetsdirektiv för 2016 utgår från organisationens vision, syfte, medlemsförmåner och strategi. Medlemsservice Sveriges Elevkårer ska arbeta för att medlemsorganisationerna

Läs mer

Vårdförbundet. Digital strategi. Antagen av förbundsstyrelsen april 2015

Vårdförbundet. Digital strategi. Antagen av förbundsstyrelsen april 2015 Vårdförbundet Digital strategi Antagen av förbundsstyrelsen april 2015 Innehållsförteckning Digital strategi vad är det och varför behöver vi en sådan?... 2 Digitala strategin utgår från kommunikationsplattform

Läs mer

Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014

Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014 2014-05-20 Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014 Nytt namn och utseende Under kongressperioden har Svenska Brandbefälets Riksförbund bytt namn och utseende till

Läs mer

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget Verksamhetsplan & budget 2016 Innehåll 1. Förbundets ändamål och uppgifter... 2 2. Verksamhetsidé & Mål... 3 3. Organisation... 5 4. Verksamhetsplan 2016... 6 5. Budget 2016... 8 www.samordningtrelleborg.se

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN TROLLHÄTTAN 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Institutionen för psykologi Psykologprogrammet Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Lisa Haraldsson och Maria Johansson Den 3/5 2011 1 Inledning Under våren har två psykologstudenter vid Lunds universitet

Läs mer

Stadsnätsfabrikens framtid

Stadsnätsfabrikens framtid S W E D I S H L O C A L F I B R E A L L I A N C E Stadsnätsfabrikens framtid Per Lindström och Mikael Ek Svenska Stadsnätsföreningen Stadsnätsföreningen Kunskapslyftet Nät i världsklass Tillsammans Påverkan

Läs mer

Nyhetsbrev mars 2013. Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare. E-förvaltning för kommunerna - idag och imorgon

Nyhetsbrev mars 2013. Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare. E-förvaltning för kommunerna - idag och imorgon Nyhetsbrev mars 2013 Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare Sentensia fortsätter att få ökat förtroende som oberoende managementkonsulter för utveckling av verksamheten

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Sammanställning av kommunernas utvärderingar av Carpe

Sammanställning av kommunernas utvärderingar av Carpe Sammanställning av kommunernas utvärderingar av Carpe Ekerö, Järfälla, Lidingö, Nacka, Nynäshamn, Salem, Sollentuna, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Värmdö och Österåker har besvarat frågorna i utvärderingen.

Läs mer

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT.

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group grundades år 2000 och har ca 350 medarbetare i

Läs mer

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring?

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring? Utvecklingssamtalet Utvecklingssamtal Din utveckling är värd ett eget samtal Utvecklingssamtalet är ett samtal där du och din chef talar om din utveckling i företaget. Syftet är att utveckla dig som individ

Läs mer

Social Impact Report 2014

Social Impact Report 2014 Social Impact Report 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1. Inledning... 2. Verksamhetsåret 2014... 3. Förändringsteorikarta och vision...... 3.1 Vision 4. Resultat och måluppfyllelse... 4.1 Effektmålet...

Läs mer

S-studenters långtidsplan fram till 2020

S-studenters långtidsplan fram till 2020 S-studenters långtidsplan fram till SOCIALDEMOKRATISKA Inledning S-studenter är det socialdemokratiska studentförbundet i Sverige och har sin ideologiska och organisatoriska grundsyn inom socialismen och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSINRIKTNING Gymnastikförbundet Norrs verksamhetsplan 2015 utgår i huvudsak från den verksamhetsinriktning som antogs av Förbundsmötet i maj 2014 och den verksamhetsplan

Läs mer

Aktivitetplan år Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län

Aktivitetplan år Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län Bilaga 1. Aktivitetplan år 2016. Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län Aktivitet Budget/ år Period A. Administration av nätverk Administration, planering av aktiviteter, samordning

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Resultat från seminarium 2

Resultat från seminarium 2 Projektet Vård och Omsorgscollege Västerbotten Resultat från seminarium 2 En sammanställning av inkomna synpunkter och förslag från BUSprojektets seminarieserie i Vilhelmina, Lycksele, Umeå och Skellefteå

Läs mer

ÅRSSAMMANFATTNING IKEA SVERIGE VÅ15

ÅRSSAMMANFATTNING IKEA SVERIGE VÅ15 ÅRSSAMMANFATTNING IKEA SVERIGE VÅ15 2 IKEA VISION & AFFÄRSKONCEPT »Vår affärsidé är att erbjuda ett brett sortiment av form- och funktionsriktiga heminredningsprodukter till så låga priser att så många

Läs mer

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV Överenskommen vid gemensamt styrgruppsmöte för båda miljösamverkan 20 maj, efter förankring på chefsmötet 6 maj i Varberg Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan

Läs mer

NDHC. Nordic Digital Health Center

NDHC. Nordic Digital Health Center NDHC Nordic Digital Health Center NDHC förprojekt 2016 Samhällsutmaningen Vi lever allt längre och efterfrågan på välfärdstjänster kommer att öka drastiskt i takt med att vi förväntar oss att ha en hög

Läs mer

Workshop: Nätverk i distrikten

Workshop: Nätverk i distrikten Workshop: Nätverk i distrikten Jessica Bagge, opinionsbildare/projektledare Jonna Lahdensuo, verksamhetsutvecklare 1 Kort historik Nya nätverksfrågan i förbundet Sveriges största nätverk för högskoleutbildade

Läs mer

Utvärdering av Ambassadörsutveckling i Skåne/ Blekinge

Utvärdering av Ambassadörsutveckling i Skåne/ Blekinge Bilaga III Utvärdering av Ambassadörsutveckling i Skåne/ Blekinge Slututvärdering Företagarringen Som en del i Ambassadörsprojektet ingår enligt projektplanen att Skapa och utveckla 1-2 företagar/verksamhetsringar

Läs mer

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Aktuella kurser hösten 2013 Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik Controllerrollen har aldrig

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Institutionen för Psykologi Psykologprogrammet EN FOKUSGRUPPSSTUDIE OM MENTORSKAP OCH NÄTVERKSFORM

Institutionen för Psykologi Psykologprogrammet EN FOKUSGRUPPSSTUDIE OM MENTORSKAP OCH NÄTVERKSFORM Institutionen för Psykologi Psykologprogrammet FOKUS NÄTVERK EN FOKUSGRUPPSSTUDIE OM MENTORSKAP OCH NÄTVERKSFORM M A R I E E R L A N D S S O N, F R I D A T I V E R M A N & M A T T I A S T R A N B E R G

Läs mer

Ledamot i avdelningsstyrelse

Ledamot i avdelningsstyrelse Ledamot i avdelningsstyrelse Inledning Du som är avdelningsstyrelseledamot är en idéburen ledare och demokratiskt vald av medlemmar vid ett årsmöte. Tillsammans med de andra i styrelsen leder, samordnar

Läs mer

Adelöv - LIVET PÅ LANDET

Adelöv - LIVET PÅ LANDET 2010-02-23 Projekt Adelöv - LIVET PÅ LANDET Projektägare Adelövs Framtidsgrupp Kontaktperson. Ingemar Karlsson, ordf Adelövs Framtidsgrupp Telefon 0140-730 30 Mobil 070-632 61 60 ingemarslantbruksredovisning@hotmail.com

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-01-24, 7 Status: Gällande Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings linkoping.se Diarienummer: KS 2016-674 Dokumentansvarig:

Läs mer