Dataföreningen Servicebolaget har gjort ändringar i bolagsstrukturen och arbetar i rätt riktning.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dataföreningen 2012. Servicebolaget har gjort ändringar i bolagsstrukturen och arbetar i rätt riktning."

Transkript

1 Dataföreningen års verksamhetsplan hade rubriken Förändringens år. Med det som utgångspunkt har fokus under 2012 legat på att modernisera föreningen för att inspirera både nya och befintliga medlemmar. Många av de idéer och ambitioner som funnits under lång tid har 2012 fått kraft att genomföras eller påbörjats. Majoriteten av de aktiviteter som beskrivs i 2012 års verksamhetsplan är verkställda. Förutom att takten har ökat i det föreningsgemensamma arbetet har förändringsarbete bedrivits i kretsarna. Det har på många sätt varit ett ambitiöst år då format och koncept för aktiviteter utvecklats och olika typer av samarbeten inletts. Nya nätverk har initierats och existerande uppmuntrats. Dataföreningen Certifiering och Dataföreningen Kompetens har båda haft ett mycket bra år och visar goda ekonomiska resultat samtidigt som de under året utvecklat sina erbjudanden. Båda bolagen kännetecknas också av mycket nöjda kunder. Servicebolaget har gjort ändringar i bolagsstrukturen och arbetar i rätt riktning. Föreningens arbete har bedrivits utifrån mottot: För ett kompetentare IT-Sverige

2 Uppföljning av verksamhetsplanen 2012 Mål 2012: Fler och aktivare medlemmar Medlemsutvecklingen under 2012 var negativ. Antalet medlemmar minskade från medlemmar i januari till drygt medlemmar i december. I budgeten planerades för medlemmar. Den negativa trenden har främst att göra med att föreningen har svårt att rekrytera nya medlemmar och ersätta de medlemmar som av olika anledningar lämnar. Andelen medlemmar som förnyar sitt medlemskap är dock god, cirka 90 procent av medlemmarna valde vid årsfaktureringen att förnya sitt medlemskap. Medlemmarnas aktivitetsgrad har varit varierande. En del kretsar noterar en lätt nedgång medan andra upplevde hög aktivitet. En tendens som några kretsar uppmärksammar är att mer fristående aktiviteter varit de mest populära.

3 Uppföljning av verksamhetsplanen 2012 Mål 2012: Ekonomi i balans Övergripande var föreningens ekonomiska resultat för 2012 bra. Viktigt bidragande är de goda resultat som Dataföreningen Certifiering och Dataföreningen Kompetens levererar. Föreningens totala bokslut är ännu inte klart. Dock kommer resultatet att bli positivt, även inräknat de kostnader som förväntas uppkomma i samband med skatterevisionen.

4 Paraplyprojektet en föreningsgemensam satsning Två medlemmar Malin Sievers och Olav Björk har under året haft ett uppdrag av styrelsen att arbeta för att skapa utveckling och förnyelse i linje med de ambitioner som slagits fast i verksamhetsplanen. Särskilt fokus har lagts på fyra områden: webben, virtuella nätverk, strategisk samverkan och uppmuntran till nätverksledare. Uppdraget benämns paraplyprojektet. Syftet är att skapa utveckling som berör hela föreningens verksamhet och som stöttar samtliga kretsar. Exempel på konkreta resultat av paraplyprojektet under 2012: Medlemsenkät hantering och analys av resultatet Utvecklat ett digitalt format för virtuella möten samt provat detta vid sex pilotträffar Koncept för samt genomfört en pilotkurs för nätverksledare Utveckling av ett nytt administrativt stöd till nätverksledare Utveckling av föreningens nya webb

5 Uppföljning av verksamhetsplanen 2012 Verksamhetsplanen för 2012 identifierade fyra fokusområden: 1. Stöd till och motivation för nätverksledare 2. Värvning av nya medlemmar och försäljning 3. Nya samarbeten 4. Ny framtoning på webben, högre aktivitet i sociala medier och virtuella nätverksträffar som komplement till fysiska I följande avsnitt ges en övergripande bild av det arbete som bedrivits under 2012 för att genomföra de aktiviteter som beskrivs i verksamhetsplanen. Arbetet har bedrivits av föreningsstyrelsen, paraplyprojektet, kretsarna samt bolagen.

6 Område 1: Stöd till och motivation för nätverksledare Nytt administrativt stöd för nätverksledare Inte minst medlemsenkäten har synliggjort en starkt efterfrågan på förbättrat administrativt stöd till nätverksledarna. Under 2012 har paraplyprojektet lett arbetet att ta fram kravspecifikationer och har utifrån dem utvecklat av ett nytt administrativt verktyg i form av en ny samverkansplattform. Pilotkurs för nätverksledare Som nätverksledare ställs man för inför en rad specifika ledarfrågor. Inte minst handlar det om att leda möten och om att skapa delaktighet och engagemang som håller över tid. I november genomfördes den första av två pilotutbildningar för föreningens nätverksledare. Utbildningen var specialframtagen för att stödja just nätverksledarrollen. Ambitionen har varit att skapa en matnyttig utbildning som man har nytta av både privat och professionellt. Kursen utvärderades av deltagarna och fick mycket gott resultat.

7 Område 2: Värvning av nya medlemmar och försäljning Översyn av medlemskapet En utveckling som synliggjorts under 2012 är att allt fler organisationer har som policy att inte finansiera medarbetares medlemsavgifter. Man är positiv till att finansiera kompetenshöjning men efterfrågar på grund av policyn andra betalningsformer. Under året gjordes därför en översyn av medlemskapet. Översynen har mynnat ut i ett förslag att separera medlemskapet från kompetenspaketet. Frågan kommer att diskuteras på årsstämman. Gemensam satsning på rekrytering Medlemsrekrytering har av tradition främst betraktats som en kretsangelägenhet. Under 2012 prövades en rad nya vägar för medlemsrekrytering, till exempel genom samverkan mellan Servicebolaget och Unionen. Dataföreningen Kompetens började också arbeta mer strategiskt för att bidra till rekrytering av medlemmar.

8 Område 3: Nya samarbeten Inventering av samarbeten i kretsarna Samverkan med andra aktörer är en del av föreningens strategi både nationellt och i kretsarna. Samverkan ser dock olika ut i olika kretsar. Paraplyprojektet gjorde under året telefonintervjuer för att kartlägga nuläget och vad det finns för koncept och idéer ute i kretsarna. Ambitionen var att fånga upp initiativ som kan kopieras med stolthet i andra kretsar och kanske lyftas upp till ett kraftfullt, nationellt samarbete. Digitala agendan Dataföreningen har skrivit ett kontrakt med it- och energiminister Anna-Karin Hatt om att delta i och stödja den Digitala Agendan. I avtalet definieras fem huvudområden: Mer vidareutbildning, elegitimation, emedborgardatorn, Cloud och att tillhandahålla kompetensen i nätverken. Inom dessa områden har föreningen erbjudit stöd i form av kunskap, kontakter och ideellt engagemang. Samarbetet ska leda fram till en åtgärdsplan.

9 Område 4: Ny framtoning på webben, högre aktivitet i sociala medier och virtuella nätverksträffar som komplement till fysiska Virtuella träffar Utifrån erfarenheter i Västra kretsen har paraplyprojektet under 2012 utvecklat en digital plattform för virtuella träffar. Under våren genomfördes sex virtuella träffar som piloter för att testa och utveckla det format som nu finns tillgängligt för alla. Handboken för nätverksledare har uppdaterats så att det ska bli lätt för alla som vill komma igång. Efterlängtad ny webb Det har länge funnits ett uttalat behov av ny och förbättrad webb som även underlättar att interagera med sociala medier. Behovet betonades i medlemsenkäten. Paraplyprojektet har under året arbetat intensivt med kravspecifikation och därefter utveckling. En pilot av den nya webben kommer att presenteras på årsstämman.

10 Medlemsenkäter utvecklade paraplyprojektet en frågestruktur och en modell för att två gånger per år mäta medlemsnyttan. Enkäten skickas ut till 50 procent av medlemmarna vardera gång, vilket innebär att man som medlem nås av enkäten en gång per år medan föreningen får två mätpunkter per år. Under 2012 har två enkäter gått ut. Övergripande resultat är att majoriteten av medlemmarna är hyfsat nöjda med sitt medlemskap. Utöver prenumerationen på Computer Sweden uppges Jag vill stärka mitt professionella nätverk och Jag vill utveckla min kompetens vara starkast skäl till medlemskap. Majoriteten svarar stämmer till viss del på frågan om de upplever att nätverken är relevanta för dem. Det finns en tydlig efterfrågan på bättre webb och modernare kommunikation samt större geografisk spridning.

11 Dataföreningen Certifiering Certifiering i ropet Synen på certifiering har förändrats på senare tid och intresset ökar stadigt. Allt fler företag ser vinsten i att likartad kunskap skapar effektiva processer. Det har också blivit en utbredd syn att certifiering är ett sätt att behålla duktiga medarbetare. Starkt resultat 2012 För tredje året i rad visade Dataföreningen Certifiering ett kraftigt förbättrat resultat. Efterfrågan ökade med ungefär 10 procent och bolaget har under året ytterligare stärkt sitt fäste på marknaden. Viktigaste tjänsteområdet är service management där huvudprodukten är ITILcertifieringar. Storsatsning på breddat utbud Under 2012 har Dataföreningen Certifiering satsat stora resurser på att bredda sitt utbud och lanserar under tidiga våren 2013 en rad nya och egenutvecklade certifieringar under eget varumärke, exempelvis inom incident management, problem management och change management. Utveckling av nya certifieringar har inletts även inom andra områden.

12 Forts. Dataföreningen Certifiering Genomslag för koncepten emedborgaren och emedarbetaren emedborgaren och emedarbetaren är standarder framtagna för att säkerställa baskunskaper i e- samhället. Myndigheter som Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen och ett flertal kommuner har under 2012 visat stort intresse för dessa koncept. För nyanlända invandrare kan emedborgaren vara ett viktigt stöd, och tjänsten har under året översatts till ett flertal språk. Även konceptet emedarbetaren har brutit mark under året. Grundläggande it-kompetens förenklar införandet av it-stöd och tjänster samtidigt som det underlättar den dagliga driften och minskar behovet av support. Viktig spilltid kan undvikas men det handlar också om att skapa självkänsla för individen. Starkt att vara oberoende part Dataföreningen Certifiering certifierar kunskap oavsett utbildning och är helt oberoende av utbildningsbolagen. Bolaget har genom detta en framträdande roll i en bransch där de flesta aktörer säljer certifieringar som biprodukt till sina utbildningar. Genom att hålla en hög servicegrad har Dataföreningen Certifiering lyckats hålla sin prisnivå, trots stark prispress i branschen. Bolaget har lagt stor kraft på att utveckla sina kundrelationer, leverera mervärden och utveckla sin roll som partner i kundernas utvecklingsarbete, snarare än att vara en strikt leverantör av certifiering.

13 Dataföreningen Kompetens Starkt resultat 2012 var ett bra år för utbildningsmarknaden i allmänhet och för Dataföreningen Kompetens i synnerhet. Omsättningen låg kvar på samma höga nivå som 2011 och resultatet blev långt över budget. Sammantaget deltog cirka personer i utbildningar, konferenser och andra aktiviteter. Stort intresse för utbildningar som certifierar mot yrkesroller Året kännetecknas av en stor efterfrågan på certifierande utbildningar mot yrkesroller som till exempel IT-arkitekt, CIO, verksamhetsarkitekt och affärsarkitekt. Detta bekräftar strategin att satsa på längre vidareutbildningar av hög kvalitet i ett högt prissegment. Mer omfattande utbildningar ger också större avtryck och ger individer förutsättningen att utveckla sina verksamheter. Mycket populära var även kortare utbildningar inom förvaltning, projektledning, agila utvecklingsmetoder, facilitering och informationsmodellering. Dataföreningen Kompetens verksamhet går tydligt i linje med föreningens ambition att bidra till utveckling inom IT-området. Frukost som marknadsföringskanal Under året fortsatte Dataföreningen Kompetens sin satsning på frukostseminarier som marknadsföringskanal. Potentiella kursdeltagare bjuds in till miniföreläsningar där lärarna ger smakprov ur kursinnehållet och redogör för kursupplägg. En stor del av deltagarna brukar sedan gå vidare och anmäla sig till kurserna.

14 Forts. Dataföreningen Kompetens Nya och fördjupade samarbeten Under året inleddes ett samarbete med Iasa, en internationell organisation med ett certifieringsprogram för IT-arkitekter. Genom samarbetet erbjuder Dataföreningen Kompetens Iasa:s kurser och certifieringar, både fristående och integrerat i masterutbildningen. Dataföreningen Kompetens samarbetar också med Wenell som tillhandahåller projektledarprogrammet och med Omegapoint, som tagit över de certifierande säkerhetsutbildningarna. DFK Play ett steg mot utbildning i olika medier Nytt för 2012 är videokanalen DFK Play där de flesta frukost- och kvällsmöten med presentationer av utbildningar direktsänds. Dataföreningen Kompetens har även producerat videoinslag med kursansvariga och lärare. Det här är ett första steg mot att använda flera olika medier som format för utbildningar. Satsningen fortsätter under 2013.

15 Dataföreningen Servicebolag Bättre struktur och sänkta kostnader Servicebolaget har under 2012 slutfört stora delar av det förändringsarbete som inleddes 2011 i syfte att sänka kostnader men även för att tydliggöra och öka bolagets stöd till kretsarna. Beslutet att ersätta dotterbolagen med resultatställeområden har under året verkställts och som beräknat har den administrativa bördan minskat. Genom att bolaget insourcat ekonomihanteringen och infört ett nytt ekonomisystem har kostnaderna för ekonomihantering kunnat sänkas. Svikande medlemsunderlag gav mindre intäkter än budgeterat. Detta har dock delvis kunnat kompenseras genom sänkta kostnader. Tydliggörande av erbjudandet Servicebolaget har under året definierat sina tjänster i grundtjänster och valbara tjänster. Grundtjänster är den service som samtliga kretsar nyttjar, medan valbara tjänster är service som kretsarna utifrån behov och önskemål kan beställa till självkostnadspris. SLA-erna för såväl grundtjänster som valbara tjänster behöver dock ytterligare preciseras.

16 Kundmöten Servicebolaget har under året besökt samtliga kretsar och diskuterat vilken stöd och service kretsarna önskar och behöver. Syftet är att säkerställa att servicebolaget lägger resurser på rätt saker. Kundmötena behöver utvecklas ytterligare. Välkommen Markus! Under året har det nya CRM-systemet Markus implementeras. För första gången har föreningen möjlighet att ta in information om medlemsstocken - exempelvis tid som medlem, aktivitetsgrad och intresseområden. Förutom att underlaget öppnar upp för analys möjliggörs riktade erbjudanden. Nyckeltal Under 2012 tog Servicebolaget fram ett paket med nyckeltal för både det egna bolaget och för föreningens verksamhet. Nyckeltalen synliggör medlemsutveckling, aktivitetsgrad och ekonomi. Exempelvis följs medlemsantalet veckovis och antal besök på webben. Nyckeltalen ger helt nya möjligheter till uppföljning och åtgärder. Förhandling med IDG Mediebranschens omdaning skapar nya förutsättningar för samverkan. Från och med 2013 ges CS ut veckovis. Under 2012 inleddes förhandlingar med IDG om hur vårt samarbete ska utvecklas framöver.

17 Västra kretsen 2012 Nytt grepp för att rekrytera till styrelse- och nätverksarbete Under våren prövades ett nytt sätt att skapa engagemang i styrelse och nätverk - genom att annonsera per mail och i CS. Gensvaret blev stort och kretsen bjöd in till ett förutsättningslöst möte mellan gamla och potentiella nätverksledare. Syftet var dels att skapa nya nätverk men också att dela ledarskap eller att befintliga ledare skulle hitta bra och engagerade efterträdare. Nytt koncept för IT på framkanten IT på Framkanten är västra kretsens plattform för större arrangemang. Under 2012 prövades ett nytt koncept. Från att tidigare arrangerat en större konferens i samarbete med flera företag prövades att arrangera flera mindre konferenser med en samarbetspartner i taget.

18 Västra kretsen 2012 Utveckling av formatet IT på Kajkanten Under 2012 utvecklades också formatet IT på Kajkanten som till skillnad från nätverken inte har en specifik inriktning utan erbjuder seminarier om olika ämnen varje gång. Varje seminarium har i sin tur flera föreläsare som angriper ämnet ur olika perspektiv. Det nya formatet gör det enklare att skapa träffar kring aktuella ämnen som rör både medlemmar och potentiella medlemmar. Young Professionals i Västra kretsen Under 2012 tog Young Professionals, ett nätverk riktat mot unga i början av karriären, snurr. Nätverkets träffas på baren Incontro och syftet är att umgås och dela erfarenheter. Under hösten förädlades nätverket till att också erbjuda seminarier och föreläsningar. Bland annat hölls ett seminarium om retorik och minnesteknik. DFS-Play Västra kretsen har varit nationellt drivande i utvecklingen av den webbtv-funktionalitet som finns på Dataföreningens webb. Under 2012 har kretsen bidragit med ett 70-tal inslag. Bäst under året: Att vi vågat prova nya koncept! Årets utmaning: Vi lockar många till våra aktiviteter men har svårt att få avslut till medlemskap.

19 Södra kretsen 2012 Strategiskt beslut att avveckla nätverken Under 2012 beslutade kretsen att avveckla nätverken och istället erbjuda träffar i form av konceptet PVH På väg hem. Bakgrunden är att det i nätverken finns höga förväntningar på nätverksledarna att leverera inte bara en gång utan löpande. Genom det nya konceptet kan engagemang leda till en träff eller fler, beroende på tid och möjlighet till engagemang. Ett aktivt råd bestående av före detta nätverksledare och andra engagerade samlas och planerar arbetet, vilket i sig skapar dynamik. Det blir nu möjligt att ta upp intressanta ämnen utan att de behöver vara kopplade till ett nätverk. Högt tryck på PVH Det har varit fortsatt hög aktivitet på kretsens träffar i afterworkform - PVH. Årets träffar har kännetecknats av en stor spännvidd i ämnen de har handlat om teknik men också rört rollfokuserade frågor och ämnen i gränslandet mellan it och marknad. Ett flertal träffar har handlat om sociala medier. Bäst under året: Att vi hittat formen för det aktiva rådet och skapat samverkan med olika typer av aktörer!

20 Södra kretsen 2012 Nya typer av samarbeten 2012 har präglats av olika typer av samarbeten. Strategin i södra kretsen är att inte enbart söka samverkan med etablerade verksamheter utan att vara mer experimentell i samverkan och samarbeta exempelvis med virtuella nätverk samt nya och små nätverk. Kretsen har under året haft framgångsrika samarbeten med Nyföretagarcentrum, Marknadsföreningen i Malmö och FOO Café. Välkommen Helsingborg I syfte att bredda kretsen skapades under året ett nytt verksamhetsområde Helsingborg. Verksamhetsområdet leds av en person som ingår i kretsens styrelse och som också är med i det aktiva rådet på så vis blir verksamheten i Helsingborg en naturlig del av Södra kretsens verksamhet. Årets utmaning: Att få större genomslag i social medier + den eviga: att engagera till ideellt Arbete!

21 Mittkretsen Dalarna 2012 Dubbelt så många nätverk 2012 ökade antal nätverk i DF Dalarna med 100 procent och det finns nu två nätverk: Testnätverk samt projektledarnätverk. DF Dalarna har inte haft en tradition av att driva verksamheten i nätverk så det är ett intressant trendbrott. Inspiration av roddare och meteorologer I samarbete med Borlänge kommun, Stiftelsen Teknikdalen och Företagarna har DF Dalarna kört två större arrangemang under namnet : Låt dig inspireras. Meteorologen Pär Holmgren och den starke roddaren Lassi Karonen var gäster. Seminarieserie DF Dalarna arrangerade också seminarier om Windows 8, Sociala medier, Nyheter i Visual Studio 2012 och Team Foundation server 2012 samt Öppna API:er.

22 Mittkretsen Sundsvall 2012 Hög aktivitet i nätverken 2012 var aktiviteten i de 11 nätverken hög. 26 nätverksledare höll 35 aktiviteter med totalt 922 deltagare, där flertalet träffar hade mellan 40 och 60 personer Nytt nätverk: IT-Entreprenörerna Tillsammans rannsakar nätverket vad ny och kommande teknik kan skapa för affärer. Värvning och ökat stöd till nätverksledarna Under 2012 tog DF Sundsvall fram en användarhandledning till avdelningens 26 nätverksledare som stöd till nya och som en påminnelse till existerande. Dessutom har en värvningsbroschyr tagits fram. Efterlängtad utbildning på hemmaplan Genom ett samarbete med tre lokala utbildningsföretag erbjuds nu medlemmar utbildning på hemmaplan. Genom samarbetet får medlemmar en rejäl rabatt och tillgång till ett större antal utbildningar - något som efterfrågas då många medlemmar vill minska resandet.

23 Mittkretsen Östersund 2012 IT på topp i Åre Allt fler tar steget och väljer Åre som bas för både IT-karriär och plats att leva på. Från att ha varit ett fåtal pionjärer finns idag ett kluster kring IT i Åre och under 2012 tog ett nätverk för IT-aktiva i Åre form. Målet är att skapa ett forum där man kan utbyta erfarenheter, men också en plattform för kompetensutveckling. En vision är att periodvis, som under sportloven, knyta samman nätverket med övriga föreningen. Årets IT-entreprenör För tionde året i rad delade Mittkretsen ut priset Årets IT-entreprenör på Guldgalan. Guldgalan är en hyllning till handlingskraften och företagsamheten i Jämtlands län. Årets vinnare var Movinto Fun som i augusti lanserade den bärbara och rörelsebaserade spelkonsolen Oriboo. Årets utmaning för kretsen: Behålla medlemmar Och värva nya

24 Stockholmskretsen 2012 Fortsatt starkt sug efter molnet Året har präglats av fortsatt starkt intresse för molnets möjligheter och risker och det har varit stor efterfrågan på nätverket Cloud Swedens kunskaper. Utöver medverkan vid konferenser och seminarier har arbetsgruppernas dokumentation varit eftersökt. I september släpptes den i bokform, som print-on-demand. Nätverket har under året fortsatt arbetet med att ta fram riktlinjer och checklistor. Syftet är att öka kompetensen hos de som står i begrepp att använda molntjänster samt att tipsa leverantörer om vilka frågor som är viktiga att hantera utifrån kundens perspektiv. Stort engagemang i paraplyprojektet Stockholmskretsen har under året valt att aktiv stötta paraplyprojektet som är ett föreningsgemensamt utvecklingsarbete. Bland annat bidrog kretsen vid genomförandet av pilotkursen för nätverksledare. Årets utmaning: Att skapa de bästa förutsättningarna för en ny webb och samarbetsplattform.

25 Stockholmskretsen 2012 Fokus på personuppgiftsombudets roll 2012 bildades Forum för Dataskydd - ett kompetensnätverk med fokus på integritetsfrågor och behandling av personuppgifter. Syftet är att förtydliga och stärka personuppgiftsombudets roll i bolag och organisationer och skapa och sprida "best practices". Nätverket fokuserar både på personuppgiftsombudets roll i bolag och organisationer och på sakfrågor för de som arbetar som personuppgiftsombud. Offentlig sektor tar plats i föreningen Offentlig sektor har länge varit en underrepresenterad grupp i Dataföreningen. Men nu när området e-förvaltning växer och påverkar allt fler ökar intresset från alla håll. Under året fick kretsens e-förvaltningsnätverk, som vänder sig till beslutsfattare inom offentlig sektor för frågor rörande e-förvaltning och elektroniska tjänster, genomslag. Bäst under året: Det stora engagemang som medlemmarna visar när det gäller att driva och utveckla nätverkandet!

26 Östra kretsen exempel på aktiviteter 2012 Bättre företagande med IT I småföretagartäta Linköping har kommunens näringslivsutvecklingsbolag krokat arm med Dataföreningen och Företagarna. Projektet, som har som mål är att öka IT-användningen bland småföretag, har hittills inneburit gratis IT-konsulttimmar och en seminarieserie för småföretag. Gruppen har träffats sju gånger och tagit upp de frågor som känts mest angelägna för deltagarna. Sociala medier, molnet och betalning över nätet är områden som väckt stort intresse. Gruppen röstade även fram en rankinglista över de IT-områden som är viktiga för företagande. Fullbokad trendspaning I november arrangerar Dataföreningen en helkväll på Visualiseringscenter C i Norrköping på temat "Digital spaning i eregionen". Fem framstående IT-profiler inom regionen framförde sin syn på hur IT-lösningar inom en nära framtid kommer att påverka vår livssituation. Arrangemanget blev snabbt fullbokat. Bäst under året: Att Dataföreningen finns i samhället! Årets utmaning: Att agera på de arenor där medlemmarna finns

27 Östra kretsen - exempel på aktiviteter 2012 Bra förankring i samhället Under flera år har Östra kretsen haft strategin att skapa förankring med lokalsamhället. Också 2012 har verksamheten kännetecknats av goda samarbeten med bland andra Linköpings kommun, Mjärdevi Science park, Linköping universitet och en stor mängd föreningar. Lyckade gemensamma aktiviteter under året har fördjupat dessa relationer. Inte minst från offentlig sektor märks en efterfrågan på gemensamma lösningar för samhällsutveckling och här blir DF Östra en eftersökt aktör. Datahistoriska berättelser Tillsammans med Datamuseet IT-ceum och Östergötlands Museum bedriver historiska nätverket i Östra kretsen ett arbete med att dokumentera och filma personer som var med och grundade den regionala datorutvecklingen. Under vintern 2012 gjordes filmade intervjuer med Saab- och Datasaab-veteranerna Viggo Wentzel och Tord Jöran Hallberg. En provvisning av filmerna genomfördes på museet i april.

28 Norra kretsen avdelning Skellefteå 2012 Möjligheternas dag i Skellefteå För trettonde året i rad arrangerades i februari Möjligheternas dag då IT-studenter från hela Norr- och Västerbotten bjöds till Skellefteå in till en heldag om IT. På förmiddagen var det föreläsningar, sedan företagsbesök i tre olika spår och på kvällen fest och prisutdelningar: Årets IT-personlighet och Årets merit-pris. Ett 90-tal studenter medverkade. Succé för HTML5 på hemmaplan Skellefteåavdelningen fortsätter sin samverkan med DF Kompetens där kretsen inventerar behov och DF Kompetens matchar med utbildningar som körs lokalt. Årets största succé var en kurs i html5 som var så populär att den fick köras i fyra omgångar. Bäst under året: Att HTML5-kuren blev så lyckad Årets utmaning: Allt svårare att locka folk exempelvis till lunchmöten

29 Norra kretsen avdelning Umeå 2012 Umeå IT konferens För femte året arrangerade kretsen under hösten en heldagskonferens. Årets tema var Samverkan för nytänkande och utveckling och belyser hur både offentliga verksamheter och näringsliv genom ökad kunskap och användning av IT kan utveckla nya innovativa lösningar och nya former för erfarenhetsutbyte, samarbete och utveckling. Konferensen blev fullbokad och hade 148 deltagare. Fina betyg i utvärderingen. Två priser till studenter på Umeå Universitet Två stipendier om vardera kronor har delats ut för bästa kandidatuppsats från institutionerna Datavetenskap och Informatik vid Umeå universitet. De vinnande uppsatserna utsågs av representanter från respektive institution och dataföreningen. Priserna delades ut av dataföreningen vid universitets arbetsmarknadsdagar i början av december. Bäst under 2012: Årets utmaning: Höstkonferensen Medlemsrekrytering - flera medlemmar yngre och studenter.

30 Föreningsstyrelsen 2012 Fredrik Runnquist, ordförande Thomas Verner, Ordförande för Västra kretsen Fredrik Birkhammar, Ordförande för Stockholmskretsen Inge Wallin, Ordförande för Östra kretsen Samuel Persson, Ordförande för Södra kretsen Roger Oscarsson, Ordförande för Mittkretsen Leif Häggmark, Ordförande i Norra kretsen Jan Dahlin (adjungerad)

31 Sammanfattning Tillbakablick 2012: - Svag medlemsutveckling - Ekonomi i balans - Ökat takt och kraft i förändringsarbetet Framåtblick 2013: - Vision - Utveckling av erbjudande - Ökad synlighet och medlemsrekrytering

32 Lycka till med era årsmöten!

2011 var ett bra IT-år. Trots omvälvningar i världsekonomin har branschen på det stora hela haft en god utveckling.

2011 var ett bra IT-år. Trots omvälvningar i världsekonomin har branschen på det stora hela haft en god utveckling. Dataföreningen 2011 2011 var ett bra IT-år. Trots omvälvningar i världsekonomin har branschen på det stora hela haft en god utveckling. Det stora engagemang som finns i föreningen visar att många yrkesverksamma

Läs mer

2011 var ett bra IT-år. Trots omvälvningar i världsekonomin har branschen på det stora hela haft en god utveckling.

2011 var ett bra IT-år. Trots omvälvningar i världsekonomin har branschen på det stora hela haft en god utveckling. Dataföreningen 2011 2011 var ett bra IT-år. Trots omvälvningar i världsekonomin har branschen på det stora hela haft en god utveckling. Det stora engagemang som finns i föreningen visar att många yrkesverksamma

Läs mer

Innehållsförteckning. Verksamhetsberättelse

Innehållsförteckning. Verksamhetsberättelse VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse År 2009 i korthet sid 3 VD om 2009: Dataföreningen 60 år - Ett kompetentare Sverige sid 4 Ny webb, nya medlemstjänster sid 6 Dataföreningens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2002 Inklusive koncernredovisning

Verksamhetsberättelse 2002 Inklusive koncernredovisning Verksamhetsberättelse 2002 Inklusive koncernredovisning Styrelsen och föreningsdirektören avger följande årsredovisning för Dataföreningen i Sverige, organisationsnummer 802006-6349, med säte i Stockholm.

Läs mer

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS ESF-projektet YouLearn 1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. BAKGRUND Vi är sex delvis konkurrerande företag

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Anförande av närings- och innovationsminister Mikael Damberg

Anförande av närings- och innovationsminister Mikael Damberg Kl. 09.00 Kl. 10.00 Kl. 10.45 Kl. 11.30 Kl. 12.00 Kl. 13.00 Kl. 14.40 Kl. 15.10 Kl. 15.40 Kl. 16.00 Inregistrering och kaffe Anförande av närings- och innovationsminister Mikael Damberg Anförande av vd

Läs mer

Speeda karriären. Hitta magkänslan! Kan du IT och affärer? Det är dig branschen söker!

Speeda karriären. Hitta magkänslan! Kan du IT och affärer? Det är dig branschen söker! HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN DAtAFöRENINGEN Speeda karriären Dataföreningen din resurs på väg mot målet Hitta magkänslan! När du vet vad du vill, skaffa dig rätt kontakter Kan du IT och affärer? Det är

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 HÄNDELSER UNDER ÅRET Innehåll Förbundsordförande har ordet 3 GS har ordet 4 SISU

Läs mer

SLUTRAPPORT. Anders Pettersson 2015-06-28

SLUTRAPPORT. Anders Pettersson 2015-06-28 SLUTRAPPORT Anders Pettersson 2015-06-28 1 Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Frågeställningar... 4 1.3 Metod och avgränsningar... 4 1.4 Om rapporten... 5 2. Presentation av

Läs mer

Slutrapport KulturKraft Syd Dnr 2009 3040096 2012 06 15

Slutrapport KulturKraft Syd Dnr 2009 3040096 2012 06 15 Slutrapport KulturKraft Syd Dnr 2009 3040096 2012 06 15 Sammanfattning - Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat KulturKraft Syds grundläggande idé har varit att undersöka

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid kan bli vår Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2014 SOU 2014:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

KFS Verksamhetsplan. 2 0 1 3 kfs och kfs företagsservice ab

KFS Verksamhetsplan. 2 0 1 3 kfs och kfs företagsservice ab KFS Verksamhetsplan 2 0 1 3 kfs och kfs företagsservice ab INNEHÅLLSFÖRTECKNING KFS är dess medlemmar 2 Stabilisering och full fart framåt 3 Detta är KFS 4 KFS och den samhällsekonomiska utvecklingen 5

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Innehållsförteckning 1 Kommunikationsinsatser... 2 2 Utlysning Ungas innovationskraft idéer, koncept och modeller... 5 3 Mikrofinansiering ALMI

Läs mer

2010 var ett år med stora ekonomiska svängningar året började i lågkonjunktur och slutade i stark tillväxt, inte minst inom IT.

2010 var ett år med stora ekonomiska svängningar året började i lågkonjunktur och slutade i stark tillväxt, inte minst inom IT. Dataföreningen 2010 2010 var ett år med stora ekonomiska svängningar året började i lågkonjunktur och slutade i stark tillväxt, inte minst inom IT. För föreningen präglades året å ena sidan av en stor

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Kontaktnät i teknik II

Kontaktnät i teknik II SLUTRAPPORT 2005-05-31 Kontaktnät i teknik II Ett utvecklingsprojekt för aktivt teknikarbete i Norrbottens skolor Innehållsförteckning Bakgrund...2 Genomförande...4 Uppföljning...9 Effekter...9 Måluppföljning...9

Läs mer

Christina Franzén Sabina Sjölander Jack Borgström Jenny Lantz

Christina Franzén Sabina Sjölander Jack Borgström Jenny Lantz Christina Franzén Sabina Sjölander Jack Borgström Jenny Lantz Ledningsstyrt jämställdhetsarbete Förord Denna rapport är resultatet av ett förändrings- och utvecklingsprojekt, Jämvikt, med syfte att skapa

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR. Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik. Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall

GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR. Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik. Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall Resurscentra W7 Norra Dalarna Iris Lokalt Resurscentrum

Läs mer

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden erfaren- & Insikter heter Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden Vi var med i projektet! LFC Malmö Försäkringskassan Målsättning

Läs mer

Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport

Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport Jag ser en ny gnista. Jag ser en personlig utveckling hos deltagarna och jag ser hur det sprids bland personalen. Utbildningen har gett oss energi och kunskap.

Läs mer

Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL. [Skriv text] 2

Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL. [Skriv text] 2 Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL [Skriv text] 2 Förord Såväl den privata som den offentliga arbetsmarknaden ställer allt högre krav på medarbetarnas kompetens. Arbetslivet har utvecklats

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer