Dataföreningen Servicebolaget har gjort ändringar i bolagsstrukturen och arbetar i rätt riktning.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dataföreningen 2012. Servicebolaget har gjort ändringar i bolagsstrukturen och arbetar i rätt riktning."

Transkript

1 Dataföreningen års verksamhetsplan hade rubriken Förändringens år. Med det som utgångspunkt har fokus under 2012 legat på att modernisera föreningen för att inspirera både nya och befintliga medlemmar. Många av de idéer och ambitioner som funnits under lång tid har 2012 fått kraft att genomföras eller påbörjats. Majoriteten av de aktiviteter som beskrivs i 2012 års verksamhetsplan är verkställda. Förutom att takten har ökat i det föreningsgemensamma arbetet har förändringsarbete bedrivits i kretsarna. Det har på många sätt varit ett ambitiöst år då format och koncept för aktiviteter utvecklats och olika typer av samarbeten inletts. Nya nätverk har initierats och existerande uppmuntrats. Dataföreningen Certifiering och Dataföreningen Kompetens har båda haft ett mycket bra år och visar goda ekonomiska resultat samtidigt som de under året utvecklat sina erbjudanden. Båda bolagen kännetecknas också av mycket nöjda kunder. Servicebolaget har gjort ändringar i bolagsstrukturen och arbetar i rätt riktning. Föreningens arbete har bedrivits utifrån mottot: För ett kompetentare IT-Sverige

2 Uppföljning av verksamhetsplanen 2012 Mål 2012: Fler och aktivare medlemmar Medlemsutvecklingen under 2012 var negativ. Antalet medlemmar minskade från medlemmar i januari till drygt medlemmar i december. I budgeten planerades för medlemmar. Den negativa trenden har främst att göra med att föreningen har svårt att rekrytera nya medlemmar och ersätta de medlemmar som av olika anledningar lämnar. Andelen medlemmar som förnyar sitt medlemskap är dock god, cirka 90 procent av medlemmarna valde vid årsfaktureringen att förnya sitt medlemskap. Medlemmarnas aktivitetsgrad har varit varierande. En del kretsar noterar en lätt nedgång medan andra upplevde hög aktivitet. En tendens som några kretsar uppmärksammar är att mer fristående aktiviteter varit de mest populära.

3 Uppföljning av verksamhetsplanen 2012 Mål 2012: Ekonomi i balans Övergripande var föreningens ekonomiska resultat för 2012 bra. Viktigt bidragande är de goda resultat som Dataföreningen Certifiering och Dataföreningen Kompetens levererar. Föreningens totala bokslut är ännu inte klart. Dock kommer resultatet att bli positivt, även inräknat de kostnader som förväntas uppkomma i samband med skatterevisionen.

4 Paraplyprojektet en föreningsgemensam satsning Två medlemmar Malin Sievers och Olav Björk har under året haft ett uppdrag av styrelsen att arbeta för att skapa utveckling och förnyelse i linje med de ambitioner som slagits fast i verksamhetsplanen. Särskilt fokus har lagts på fyra områden: webben, virtuella nätverk, strategisk samverkan och uppmuntran till nätverksledare. Uppdraget benämns paraplyprojektet. Syftet är att skapa utveckling som berör hela föreningens verksamhet och som stöttar samtliga kretsar. Exempel på konkreta resultat av paraplyprojektet under 2012: Medlemsenkät hantering och analys av resultatet Utvecklat ett digitalt format för virtuella möten samt provat detta vid sex pilotträffar Koncept för samt genomfört en pilotkurs för nätverksledare Utveckling av ett nytt administrativt stöd till nätverksledare Utveckling av föreningens nya webb

5 Uppföljning av verksamhetsplanen 2012 Verksamhetsplanen för 2012 identifierade fyra fokusområden: 1. Stöd till och motivation för nätverksledare 2. Värvning av nya medlemmar och försäljning 3. Nya samarbeten 4. Ny framtoning på webben, högre aktivitet i sociala medier och virtuella nätverksträffar som komplement till fysiska I följande avsnitt ges en övergripande bild av det arbete som bedrivits under 2012 för att genomföra de aktiviteter som beskrivs i verksamhetsplanen. Arbetet har bedrivits av föreningsstyrelsen, paraplyprojektet, kretsarna samt bolagen.

6 Område 1: Stöd till och motivation för nätverksledare Nytt administrativt stöd för nätverksledare Inte minst medlemsenkäten har synliggjort en starkt efterfrågan på förbättrat administrativt stöd till nätverksledarna. Under 2012 har paraplyprojektet lett arbetet att ta fram kravspecifikationer och har utifrån dem utvecklat av ett nytt administrativt verktyg i form av en ny samverkansplattform. Pilotkurs för nätverksledare Som nätverksledare ställs man för inför en rad specifika ledarfrågor. Inte minst handlar det om att leda möten och om att skapa delaktighet och engagemang som håller över tid. I november genomfördes den första av två pilotutbildningar för föreningens nätverksledare. Utbildningen var specialframtagen för att stödja just nätverksledarrollen. Ambitionen har varit att skapa en matnyttig utbildning som man har nytta av både privat och professionellt. Kursen utvärderades av deltagarna och fick mycket gott resultat.

7 Område 2: Värvning av nya medlemmar och försäljning Översyn av medlemskapet En utveckling som synliggjorts under 2012 är att allt fler organisationer har som policy att inte finansiera medarbetares medlemsavgifter. Man är positiv till att finansiera kompetenshöjning men efterfrågar på grund av policyn andra betalningsformer. Under året gjordes därför en översyn av medlemskapet. Översynen har mynnat ut i ett förslag att separera medlemskapet från kompetenspaketet. Frågan kommer att diskuteras på årsstämman. Gemensam satsning på rekrytering Medlemsrekrytering har av tradition främst betraktats som en kretsangelägenhet. Under 2012 prövades en rad nya vägar för medlemsrekrytering, till exempel genom samverkan mellan Servicebolaget och Unionen. Dataföreningen Kompetens började också arbeta mer strategiskt för att bidra till rekrytering av medlemmar.

8 Område 3: Nya samarbeten Inventering av samarbeten i kretsarna Samverkan med andra aktörer är en del av föreningens strategi både nationellt och i kretsarna. Samverkan ser dock olika ut i olika kretsar. Paraplyprojektet gjorde under året telefonintervjuer för att kartlägga nuläget och vad det finns för koncept och idéer ute i kretsarna. Ambitionen var att fånga upp initiativ som kan kopieras med stolthet i andra kretsar och kanske lyftas upp till ett kraftfullt, nationellt samarbete. Digitala agendan Dataföreningen har skrivit ett kontrakt med it- och energiminister Anna-Karin Hatt om att delta i och stödja den Digitala Agendan. I avtalet definieras fem huvudområden: Mer vidareutbildning, elegitimation, emedborgardatorn, Cloud och att tillhandahålla kompetensen i nätverken. Inom dessa områden har föreningen erbjudit stöd i form av kunskap, kontakter och ideellt engagemang. Samarbetet ska leda fram till en åtgärdsplan.

9 Område 4: Ny framtoning på webben, högre aktivitet i sociala medier och virtuella nätverksträffar som komplement till fysiska Virtuella träffar Utifrån erfarenheter i Västra kretsen har paraplyprojektet under 2012 utvecklat en digital plattform för virtuella träffar. Under våren genomfördes sex virtuella träffar som piloter för att testa och utveckla det format som nu finns tillgängligt för alla. Handboken för nätverksledare har uppdaterats så att det ska bli lätt för alla som vill komma igång. Efterlängtad ny webb Det har länge funnits ett uttalat behov av ny och förbättrad webb som även underlättar att interagera med sociala medier. Behovet betonades i medlemsenkäten. Paraplyprojektet har under året arbetat intensivt med kravspecifikation och därefter utveckling. En pilot av den nya webben kommer att presenteras på årsstämman.

10 Medlemsenkäter utvecklade paraplyprojektet en frågestruktur och en modell för att två gånger per år mäta medlemsnyttan. Enkäten skickas ut till 50 procent av medlemmarna vardera gång, vilket innebär att man som medlem nås av enkäten en gång per år medan föreningen får två mätpunkter per år. Under 2012 har två enkäter gått ut. Övergripande resultat är att majoriteten av medlemmarna är hyfsat nöjda med sitt medlemskap. Utöver prenumerationen på Computer Sweden uppges Jag vill stärka mitt professionella nätverk och Jag vill utveckla min kompetens vara starkast skäl till medlemskap. Majoriteten svarar stämmer till viss del på frågan om de upplever att nätverken är relevanta för dem. Det finns en tydlig efterfrågan på bättre webb och modernare kommunikation samt större geografisk spridning.

11 Dataföreningen Certifiering Certifiering i ropet Synen på certifiering har förändrats på senare tid och intresset ökar stadigt. Allt fler företag ser vinsten i att likartad kunskap skapar effektiva processer. Det har också blivit en utbredd syn att certifiering är ett sätt att behålla duktiga medarbetare. Starkt resultat 2012 För tredje året i rad visade Dataföreningen Certifiering ett kraftigt förbättrat resultat. Efterfrågan ökade med ungefär 10 procent och bolaget har under året ytterligare stärkt sitt fäste på marknaden. Viktigaste tjänsteområdet är service management där huvudprodukten är ITILcertifieringar. Storsatsning på breddat utbud Under 2012 har Dataföreningen Certifiering satsat stora resurser på att bredda sitt utbud och lanserar under tidiga våren 2013 en rad nya och egenutvecklade certifieringar under eget varumärke, exempelvis inom incident management, problem management och change management. Utveckling av nya certifieringar har inletts även inom andra områden.

12 Forts. Dataföreningen Certifiering Genomslag för koncepten emedborgaren och emedarbetaren emedborgaren och emedarbetaren är standarder framtagna för att säkerställa baskunskaper i e- samhället. Myndigheter som Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen och ett flertal kommuner har under 2012 visat stort intresse för dessa koncept. För nyanlända invandrare kan emedborgaren vara ett viktigt stöd, och tjänsten har under året översatts till ett flertal språk. Även konceptet emedarbetaren har brutit mark under året. Grundläggande it-kompetens förenklar införandet av it-stöd och tjänster samtidigt som det underlättar den dagliga driften och minskar behovet av support. Viktig spilltid kan undvikas men det handlar också om att skapa självkänsla för individen. Starkt att vara oberoende part Dataföreningen Certifiering certifierar kunskap oavsett utbildning och är helt oberoende av utbildningsbolagen. Bolaget har genom detta en framträdande roll i en bransch där de flesta aktörer säljer certifieringar som biprodukt till sina utbildningar. Genom att hålla en hög servicegrad har Dataföreningen Certifiering lyckats hålla sin prisnivå, trots stark prispress i branschen. Bolaget har lagt stor kraft på att utveckla sina kundrelationer, leverera mervärden och utveckla sin roll som partner i kundernas utvecklingsarbete, snarare än att vara en strikt leverantör av certifiering.

13 Dataföreningen Kompetens Starkt resultat 2012 var ett bra år för utbildningsmarknaden i allmänhet och för Dataföreningen Kompetens i synnerhet. Omsättningen låg kvar på samma höga nivå som 2011 och resultatet blev långt över budget. Sammantaget deltog cirka personer i utbildningar, konferenser och andra aktiviteter. Stort intresse för utbildningar som certifierar mot yrkesroller Året kännetecknas av en stor efterfrågan på certifierande utbildningar mot yrkesroller som till exempel IT-arkitekt, CIO, verksamhetsarkitekt och affärsarkitekt. Detta bekräftar strategin att satsa på längre vidareutbildningar av hög kvalitet i ett högt prissegment. Mer omfattande utbildningar ger också större avtryck och ger individer förutsättningen att utveckla sina verksamheter. Mycket populära var även kortare utbildningar inom förvaltning, projektledning, agila utvecklingsmetoder, facilitering och informationsmodellering. Dataföreningen Kompetens verksamhet går tydligt i linje med föreningens ambition att bidra till utveckling inom IT-området. Frukost som marknadsföringskanal Under året fortsatte Dataföreningen Kompetens sin satsning på frukostseminarier som marknadsföringskanal. Potentiella kursdeltagare bjuds in till miniföreläsningar där lärarna ger smakprov ur kursinnehållet och redogör för kursupplägg. En stor del av deltagarna brukar sedan gå vidare och anmäla sig till kurserna.

14 Forts. Dataföreningen Kompetens Nya och fördjupade samarbeten Under året inleddes ett samarbete med Iasa, en internationell organisation med ett certifieringsprogram för IT-arkitekter. Genom samarbetet erbjuder Dataföreningen Kompetens Iasa:s kurser och certifieringar, både fristående och integrerat i masterutbildningen. Dataföreningen Kompetens samarbetar också med Wenell som tillhandahåller projektledarprogrammet och med Omegapoint, som tagit över de certifierande säkerhetsutbildningarna. DFK Play ett steg mot utbildning i olika medier Nytt för 2012 är videokanalen DFK Play där de flesta frukost- och kvällsmöten med presentationer av utbildningar direktsänds. Dataföreningen Kompetens har även producerat videoinslag med kursansvariga och lärare. Det här är ett första steg mot att använda flera olika medier som format för utbildningar. Satsningen fortsätter under 2013.

15 Dataföreningen Servicebolag Bättre struktur och sänkta kostnader Servicebolaget har under 2012 slutfört stora delar av det förändringsarbete som inleddes 2011 i syfte att sänka kostnader men även för att tydliggöra och öka bolagets stöd till kretsarna. Beslutet att ersätta dotterbolagen med resultatställeområden har under året verkställts och som beräknat har den administrativa bördan minskat. Genom att bolaget insourcat ekonomihanteringen och infört ett nytt ekonomisystem har kostnaderna för ekonomihantering kunnat sänkas. Svikande medlemsunderlag gav mindre intäkter än budgeterat. Detta har dock delvis kunnat kompenseras genom sänkta kostnader. Tydliggörande av erbjudandet Servicebolaget har under året definierat sina tjänster i grundtjänster och valbara tjänster. Grundtjänster är den service som samtliga kretsar nyttjar, medan valbara tjänster är service som kretsarna utifrån behov och önskemål kan beställa till självkostnadspris. SLA-erna för såväl grundtjänster som valbara tjänster behöver dock ytterligare preciseras.

16 Kundmöten Servicebolaget har under året besökt samtliga kretsar och diskuterat vilken stöd och service kretsarna önskar och behöver. Syftet är att säkerställa att servicebolaget lägger resurser på rätt saker. Kundmötena behöver utvecklas ytterligare. Välkommen Markus! Under året har det nya CRM-systemet Markus implementeras. För första gången har föreningen möjlighet att ta in information om medlemsstocken - exempelvis tid som medlem, aktivitetsgrad och intresseområden. Förutom att underlaget öppnar upp för analys möjliggörs riktade erbjudanden. Nyckeltal Under 2012 tog Servicebolaget fram ett paket med nyckeltal för både det egna bolaget och för föreningens verksamhet. Nyckeltalen synliggör medlemsutveckling, aktivitetsgrad och ekonomi. Exempelvis följs medlemsantalet veckovis och antal besök på webben. Nyckeltalen ger helt nya möjligheter till uppföljning och åtgärder. Förhandling med IDG Mediebranschens omdaning skapar nya förutsättningar för samverkan. Från och med 2013 ges CS ut veckovis. Under 2012 inleddes förhandlingar med IDG om hur vårt samarbete ska utvecklas framöver.

17 Västra kretsen 2012 Nytt grepp för att rekrytera till styrelse- och nätverksarbete Under våren prövades ett nytt sätt att skapa engagemang i styrelse och nätverk - genom att annonsera per mail och i CS. Gensvaret blev stort och kretsen bjöd in till ett förutsättningslöst möte mellan gamla och potentiella nätverksledare. Syftet var dels att skapa nya nätverk men också att dela ledarskap eller att befintliga ledare skulle hitta bra och engagerade efterträdare. Nytt koncept för IT på framkanten IT på Framkanten är västra kretsens plattform för större arrangemang. Under 2012 prövades ett nytt koncept. Från att tidigare arrangerat en större konferens i samarbete med flera företag prövades att arrangera flera mindre konferenser med en samarbetspartner i taget.

18 Västra kretsen 2012 Utveckling av formatet IT på Kajkanten Under 2012 utvecklades också formatet IT på Kajkanten som till skillnad från nätverken inte har en specifik inriktning utan erbjuder seminarier om olika ämnen varje gång. Varje seminarium har i sin tur flera föreläsare som angriper ämnet ur olika perspektiv. Det nya formatet gör det enklare att skapa träffar kring aktuella ämnen som rör både medlemmar och potentiella medlemmar. Young Professionals i Västra kretsen Under 2012 tog Young Professionals, ett nätverk riktat mot unga i början av karriären, snurr. Nätverkets träffas på baren Incontro och syftet är att umgås och dela erfarenheter. Under hösten förädlades nätverket till att också erbjuda seminarier och föreläsningar. Bland annat hölls ett seminarium om retorik och minnesteknik. DFS-Play Västra kretsen har varit nationellt drivande i utvecklingen av den webbtv-funktionalitet som finns på Dataföreningens webb. Under 2012 har kretsen bidragit med ett 70-tal inslag. Bäst under året: Att vi vågat prova nya koncept! Årets utmaning: Vi lockar många till våra aktiviteter men har svårt att få avslut till medlemskap.

19 Södra kretsen 2012 Strategiskt beslut att avveckla nätverken Under 2012 beslutade kretsen att avveckla nätverken och istället erbjuda träffar i form av konceptet PVH På väg hem. Bakgrunden är att det i nätverken finns höga förväntningar på nätverksledarna att leverera inte bara en gång utan löpande. Genom det nya konceptet kan engagemang leda till en träff eller fler, beroende på tid och möjlighet till engagemang. Ett aktivt råd bestående av före detta nätverksledare och andra engagerade samlas och planerar arbetet, vilket i sig skapar dynamik. Det blir nu möjligt att ta upp intressanta ämnen utan att de behöver vara kopplade till ett nätverk. Högt tryck på PVH Det har varit fortsatt hög aktivitet på kretsens träffar i afterworkform - PVH. Årets träffar har kännetecknats av en stor spännvidd i ämnen de har handlat om teknik men också rört rollfokuserade frågor och ämnen i gränslandet mellan it och marknad. Ett flertal träffar har handlat om sociala medier. Bäst under året: Att vi hittat formen för det aktiva rådet och skapat samverkan med olika typer av aktörer!

20 Södra kretsen 2012 Nya typer av samarbeten 2012 har präglats av olika typer av samarbeten. Strategin i södra kretsen är att inte enbart söka samverkan med etablerade verksamheter utan att vara mer experimentell i samverkan och samarbeta exempelvis med virtuella nätverk samt nya och små nätverk. Kretsen har under året haft framgångsrika samarbeten med Nyföretagarcentrum, Marknadsföreningen i Malmö och FOO Café. Välkommen Helsingborg I syfte att bredda kretsen skapades under året ett nytt verksamhetsområde Helsingborg. Verksamhetsområdet leds av en person som ingår i kretsens styrelse och som också är med i det aktiva rådet på så vis blir verksamheten i Helsingborg en naturlig del av Södra kretsens verksamhet. Årets utmaning: Att få större genomslag i social medier + den eviga: att engagera till ideellt Arbete!

21 Mittkretsen Dalarna 2012 Dubbelt så många nätverk 2012 ökade antal nätverk i DF Dalarna med 100 procent och det finns nu två nätverk: Testnätverk samt projektledarnätverk. DF Dalarna har inte haft en tradition av att driva verksamheten i nätverk så det är ett intressant trendbrott. Inspiration av roddare och meteorologer I samarbete med Borlänge kommun, Stiftelsen Teknikdalen och Företagarna har DF Dalarna kört två större arrangemang under namnet : Låt dig inspireras. Meteorologen Pär Holmgren och den starke roddaren Lassi Karonen var gäster. Seminarieserie DF Dalarna arrangerade också seminarier om Windows 8, Sociala medier, Nyheter i Visual Studio 2012 och Team Foundation server 2012 samt Öppna API:er.

22 Mittkretsen Sundsvall 2012 Hög aktivitet i nätverken 2012 var aktiviteten i de 11 nätverken hög. 26 nätverksledare höll 35 aktiviteter med totalt 922 deltagare, där flertalet träffar hade mellan 40 och 60 personer Nytt nätverk: IT-Entreprenörerna Tillsammans rannsakar nätverket vad ny och kommande teknik kan skapa för affärer. Värvning och ökat stöd till nätverksledarna Under 2012 tog DF Sundsvall fram en användarhandledning till avdelningens 26 nätverksledare som stöd till nya och som en påminnelse till existerande. Dessutom har en värvningsbroschyr tagits fram. Efterlängtad utbildning på hemmaplan Genom ett samarbete med tre lokala utbildningsföretag erbjuds nu medlemmar utbildning på hemmaplan. Genom samarbetet får medlemmar en rejäl rabatt och tillgång till ett större antal utbildningar - något som efterfrågas då många medlemmar vill minska resandet.

23 Mittkretsen Östersund 2012 IT på topp i Åre Allt fler tar steget och väljer Åre som bas för både IT-karriär och plats att leva på. Från att ha varit ett fåtal pionjärer finns idag ett kluster kring IT i Åre och under 2012 tog ett nätverk för IT-aktiva i Åre form. Målet är att skapa ett forum där man kan utbyta erfarenheter, men också en plattform för kompetensutveckling. En vision är att periodvis, som under sportloven, knyta samman nätverket med övriga föreningen. Årets IT-entreprenör För tionde året i rad delade Mittkretsen ut priset Årets IT-entreprenör på Guldgalan. Guldgalan är en hyllning till handlingskraften och företagsamheten i Jämtlands län. Årets vinnare var Movinto Fun som i augusti lanserade den bärbara och rörelsebaserade spelkonsolen Oriboo. Årets utmaning för kretsen: Behålla medlemmar Och värva nya

24 Stockholmskretsen 2012 Fortsatt starkt sug efter molnet Året har präglats av fortsatt starkt intresse för molnets möjligheter och risker och det har varit stor efterfrågan på nätverket Cloud Swedens kunskaper. Utöver medverkan vid konferenser och seminarier har arbetsgruppernas dokumentation varit eftersökt. I september släpptes den i bokform, som print-on-demand. Nätverket har under året fortsatt arbetet med att ta fram riktlinjer och checklistor. Syftet är att öka kompetensen hos de som står i begrepp att använda molntjänster samt att tipsa leverantörer om vilka frågor som är viktiga att hantera utifrån kundens perspektiv. Stort engagemang i paraplyprojektet Stockholmskretsen har under året valt att aktiv stötta paraplyprojektet som är ett föreningsgemensamt utvecklingsarbete. Bland annat bidrog kretsen vid genomförandet av pilotkursen för nätverksledare. Årets utmaning: Att skapa de bästa förutsättningarna för en ny webb och samarbetsplattform.

25 Stockholmskretsen 2012 Fokus på personuppgiftsombudets roll 2012 bildades Forum för Dataskydd - ett kompetensnätverk med fokus på integritetsfrågor och behandling av personuppgifter. Syftet är att förtydliga och stärka personuppgiftsombudets roll i bolag och organisationer och skapa och sprida "best practices". Nätverket fokuserar både på personuppgiftsombudets roll i bolag och organisationer och på sakfrågor för de som arbetar som personuppgiftsombud. Offentlig sektor tar plats i föreningen Offentlig sektor har länge varit en underrepresenterad grupp i Dataföreningen. Men nu när området e-förvaltning växer och påverkar allt fler ökar intresset från alla håll. Under året fick kretsens e-förvaltningsnätverk, som vänder sig till beslutsfattare inom offentlig sektor för frågor rörande e-förvaltning och elektroniska tjänster, genomslag. Bäst under året: Det stora engagemang som medlemmarna visar när det gäller att driva och utveckla nätverkandet!

26 Östra kretsen exempel på aktiviteter 2012 Bättre företagande med IT I småföretagartäta Linköping har kommunens näringslivsutvecklingsbolag krokat arm med Dataföreningen och Företagarna. Projektet, som har som mål är att öka IT-användningen bland småföretag, har hittills inneburit gratis IT-konsulttimmar och en seminarieserie för småföretag. Gruppen har träffats sju gånger och tagit upp de frågor som känts mest angelägna för deltagarna. Sociala medier, molnet och betalning över nätet är områden som väckt stort intresse. Gruppen röstade även fram en rankinglista över de IT-områden som är viktiga för företagande. Fullbokad trendspaning I november arrangerar Dataföreningen en helkväll på Visualiseringscenter C i Norrköping på temat "Digital spaning i eregionen". Fem framstående IT-profiler inom regionen framförde sin syn på hur IT-lösningar inom en nära framtid kommer att påverka vår livssituation. Arrangemanget blev snabbt fullbokat. Bäst under året: Att Dataföreningen finns i samhället! Årets utmaning: Att agera på de arenor där medlemmarna finns

27 Östra kretsen - exempel på aktiviteter 2012 Bra förankring i samhället Under flera år har Östra kretsen haft strategin att skapa förankring med lokalsamhället. Också 2012 har verksamheten kännetecknats av goda samarbeten med bland andra Linköpings kommun, Mjärdevi Science park, Linköping universitet och en stor mängd föreningar. Lyckade gemensamma aktiviteter under året har fördjupat dessa relationer. Inte minst från offentlig sektor märks en efterfrågan på gemensamma lösningar för samhällsutveckling och här blir DF Östra en eftersökt aktör. Datahistoriska berättelser Tillsammans med Datamuseet IT-ceum och Östergötlands Museum bedriver historiska nätverket i Östra kretsen ett arbete med att dokumentera och filma personer som var med och grundade den regionala datorutvecklingen. Under vintern 2012 gjordes filmade intervjuer med Saab- och Datasaab-veteranerna Viggo Wentzel och Tord Jöran Hallberg. En provvisning av filmerna genomfördes på museet i april.

28 Norra kretsen avdelning Skellefteå 2012 Möjligheternas dag i Skellefteå För trettonde året i rad arrangerades i februari Möjligheternas dag då IT-studenter från hela Norr- och Västerbotten bjöds till Skellefteå in till en heldag om IT. På förmiddagen var det föreläsningar, sedan företagsbesök i tre olika spår och på kvällen fest och prisutdelningar: Årets IT-personlighet och Årets merit-pris. Ett 90-tal studenter medverkade. Succé för HTML5 på hemmaplan Skellefteåavdelningen fortsätter sin samverkan med DF Kompetens där kretsen inventerar behov och DF Kompetens matchar med utbildningar som körs lokalt. Årets största succé var en kurs i html5 som var så populär att den fick köras i fyra omgångar. Bäst under året: Att HTML5-kuren blev så lyckad Årets utmaning: Allt svårare att locka folk exempelvis till lunchmöten

29 Norra kretsen avdelning Umeå 2012 Umeå IT konferens För femte året arrangerade kretsen under hösten en heldagskonferens. Årets tema var Samverkan för nytänkande och utveckling och belyser hur både offentliga verksamheter och näringsliv genom ökad kunskap och användning av IT kan utveckla nya innovativa lösningar och nya former för erfarenhetsutbyte, samarbete och utveckling. Konferensen blev fullbokad och hade 148 deltagare. Fina betyg i utvärderingen. Två priser till studenter på Umeå Universitet Två stipendier om vardera kronor har delats ut för bästa kandidatuppsats från institutionerna Datavetenskap och Informatik vid Umeå universitet. De vinnande uppsatserna utsågs av representanter från respektive institution och dataföreningen. Priserna delades ut av dataföreningen vid universitets arbetsmarknadsdagar i början av december. Bäst under 2012: Årets utmaning: Höstkonferensen Medlemsrekrytering - flera medlemmar yngre och studenter.

30 Föreningsstyrelsen 2012 Fredrik Runnquist, ordförande Thomas Verner, Ordförande för Västra kretsen Fredrik Birkhammar, Ordförande för Stockholmskretsen Inge Wallin, Ordförande för Östra kretsen Samuel Persson, Ordförande för Södra kretsen Roger Oscarsson, Ordförande för Mittkretsen Leif Häggmark, Ordförande i Norra kretsen Jan Dahlin (adjungerad)

31 Sammanfattning Tillbakablick 2012: - Svag medlemsutveckling - Ekonomi i balans - Ökat takt och kraft i förändringsarbetet Framåtblick 2013: - Vision - Utveckling av erbjudande - Ökad synlighet och medlemsrekrytering

32 Lycka till med era årsmöten!

2011 var ett bra IT-år. Trots omvälvningar i världsekonomin har branschen på det stora hela haft en god utveckling.

2011 var ett bra IT-år. Trots omvälvningar i världsekonomin har branschen på det stora hela haft en god utveckling. Dataföreningen 2011 2011 var ett bra IT-år. Trots omvälvningar i världsekonomin har branschen på det stora hela haft en god utveckling. Det stora engagemang som finns i föreningen visar att många yrkesverksamma

Läs mer

2011 var ett bra IT-år. Trots omvälvningar i världsekonomin har branschen på det stora hela haft en god utveckling.

2011 var ett bra IT-år. Trots omvälvningar i världsekonomin har branschen på det stora hela haft en god utveckling. Dataföreningen 2011 2011 var ett bra IT-år. Trots omvälvningar i världsekonomin har branschen på det stora hela haft en god utveckling. Det stora engagemang som finns i föreningen visar att många yrkesverksamma

Läs mer

Protokoll fört vid Föreningsstämman för Dataföreningen i Sverige

Protokoll fört vid Föreningsstämman för Dataföreningen i Sverige Protokoll fört vid Föreningsstämman för Dataföreningen i Sverige Datum Tisdagen den 24 april 2007 Plats Westmanska Palatset, Stockholm Närvarande Av 28 fullmäktige var 26 närvarande varav 12 genom fullmakter

Läs mer

Dataföreningen Västra Kretsen - För dig som vill utvecklas inom IT

Dataföreningen Västra Kretsen - För dig som vill utvecklas inom IT Dataföreningen Västra Kretsen - För dig som vill utvecklas inom IT Hur skall man... Knyta kontakter med kollegor, kunder och leverantörer i IT-branschen Möta branschprofiler utan att betala dyra konferenskostnader

Läs mer

2010 var ett år med stora ekonomiska svängningar året började i lågkonjunktur och slutade i stark tillväxt, inte minst inom IT.

2010 var ett år med stora ekonomiska svängningar året började i lågkonjunktur och slutade i stark tillväxt, inte minst inom IT. Dataföreningen 2010 2010 var ett år med stora ekonomiska svängningar året började i lågkonjunktur och slutade i stark tillväxt, inte minst inom IT. För föreningen präglades året å ena sidan av en stor

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling Hej En fråga, vi undrar om ni har samma spaningar som vi? Efter att ha jobbat med förändringar sedan slutet av 90-talet, ser vi likartade utmaningar

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan)

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Bakgrund Järnvägskluster i Västerås ekonomisk förening bildades 2013 för att samla företag med erfarenheter inom tåg och järnvägsindustrin.

Läs mer

116 svar ANNA-LISA OSVALDER. Avd. Design & Human Factors Inst.för produkt- & produktionsutveckling CHALMERS, Göteborg

116 svar ANNA-LISA OSVALDER. Avd. Design & Human Factors Inst.för produkt- & produktionsutveckling CHALMERS, Göteborg Vilken utbildningsbakgrund har du? RESULTAT AV ESS medlemsundersökning ANNA-LISA OSVALDER Avd. Design & Human Factors Inst.för produkt- & produktionsutveckling CHALMERS, Göteborg 116 svar Utbildningsbakgrund/antal

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Anmälan t o m 31 oktober 2013 - är uppföljaren till det mycket uppskattade

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Nyhetsbrev mars 2013. Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare. E-förvaltning för kommunerna - idag och imorgon

Nyhetsbrev mars 2013. Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare. E-förvaltning för kommunerna - idag och imorgon Nyhetsbrev mars 2013 Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare Sentensia fortsätter att få ökat förtroende som oberoende managementkonsulter för utveckling av verksamheten

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB HANDELSKAMMARÅRET 2013 Handelskammaren Värmland är en regional och oberoende medlemsorganisation. Vi arbetar för att utveckla

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

Aktiespararna Sundsvall. 2008 års verksamhetsberättelse (2007-11-23 2008-12-31)

Aktiespararna Sundsvall. 2008 års verksamhetsberättelse (2007-11-23 2008-12-31) Aktiespararna Sundsvall 2008 års verksamhetsberättelse (2007-11-23 2008-12-31) 2008 års verksamhetsberättelse för lokalavdelning 414 Sundsvall Sammanfattning av året Ett mycket intensivt verksamhetsår

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

seminarier östergötland

seminarier östergötland seminarier östergötland... våren 2013 Låt dig inspireras av Knowit i Östergötland under våren 2013! Knowit i Östergötland har samlat några av regionens främsta specialister och vi vill nu dela med oss

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras och formerna förnyas.

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Sammanställning av kommunernas utvärderingar av Carpe

Sammanställning av kommunernas utvärderingar av Carpe Sammanställning av kommunernas utvärderingar av Carpe Ekerö, Järfälla, Lidingö, Nacka, Nynäshamn, Salem, Sollentuna, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Värmdö och Österåker har besvarat frågorna i utvärderingen.

Läs mer

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa.

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa. Kapital Vi har direkta kontakter till olika finansiärer. Med våra samarbetspartners, exempelvis ALMI Företagspartner och Regionförbundet, kan du diskutera bidrag till din tjänst eller produkt. Kontor I

Läs mer

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring?

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring? Utvecklingssamtalet Utvecklingssamtal Din utveckling är värd ett eget samtal Utvecklingssamtalet är ett samtal där du och din chef talar om din utveckling i företaget. Syftet är att utveckla dig som individ

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB ETT ÅR SOM RUSTAT FÖR FRAMTIDEN 2014 var ett bra år, sett till både verksamhet och resultat. De aktiviteter och förändringar

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 Frisk & fri Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 2. Projektets syfte Syftet är att utveckla ett material som dels ger djupare kunskaper i ämnet än vad

Läs mer

Affärsplan 2012 Ulrica Storset

Affärsplan 2012 Ulrica Storset januari12 Affärsplan 2012 Ulrica Storset SAMMANFATTNING Den stora utmaningen för NEA är att under 2012 öka antalet medlemmar. Detta ska ske genom att leverera medlemsnytta genom att sprida information

Läs mer

Kurser och konferenser okt - dec 2014

Kurser och konferenser okt - dec 2014 Drygt 50 olika kurser Kurser och konferenser okt - dec 2014 Systemförvaltning UX Test av IT-system Management 3.0 Coachning - att leda dig själv och andra SCRUM Agil Projektledning SQL Ledarskap, grundkurs

Läs mer

Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014

Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014 2014-05-20 Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014 Nytt namn och utseende Under kongressperioden har Svenska Brandbefälets Riksförbund bytt namn och utseende till

Läs mer

Aktiespararna Sundsvall. 2007 års verksamhetsberättelse (2006-11-30 2007-11-22)

Aktiespararna Sundsvall. 2007 års verksamhetsberättelse (2006-11-30 2007-11-22) Aktiespararna Sundsvall 2007 års verksamhetsberättelse (2006-11-30 2007-11-22) 2007 års verksamhetsberättelse för lokalavdelning 414 Sundsvall Allmänt Sundsvall lokalavdelning är en av Sveriges Aktiesparares

Läs mer

CreArena DRIVE IN 2014-11-28

CreArena DRIVE IN 2014-11-28 CreArena DRIVE IN 2014-11-28 DRIVE för driv och motivation! IN för innanför hellre än utanför! Vi vill erbjuda en mötesarena för att stötta ungdomar som vi tror på olika sätt kan ha nytta av att bredda

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Projektskafferiet 2015. Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera.

Projektskafferiet 2015. Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera. Projektskafferiet 2015 Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera. 2 Vi vill förenkla för din förening. Vårt koncept Projektskafferiet är ett

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Morgans medlemmar tar del av bransch och seminarieinformationen vi skickar ut via mail och dem tycker det fungerar bra.

Morgans medlemmar tar del av bransch och seminarieinformationen vi skickar ut via mail och dem tycker det fungerar bra. Av Morganforums medlemmar är det bara 35 procent som besvarat enkäten, av dessa har inte alla besvarat alla 15 frågor. Mot den bakgrunden är det svårt att uttala sig om vad medlemmarna tycker i de olika

Läs mer

Blodcancerföreningen i Stockholms län

Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsplan 2014 Blodcancerföreningen i Stockholms Län Blodcancerföreningen i Stockholm Län har för närvarande 526 medlemmar. Medlemmar är blodcancersjuka och deras anhöriga och närstående. Sedan hösten

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

seminarier östergötland

seminarier östergötland seminarier östergötland... hösten 2013 19 Fortsatt inspiration från Knowit i Östergötland under hösten 2013! September Under våren har Knowit i Östergötland genomfört ett antal mycket uppskattade seminarier

Läs mer

SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du

SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du 1 2 SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du välkommen att titta på vår hemsida: www clues.se Kontaktinformation:

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

http://youtu.be/zqzsqkmfghe

http://youtu.be/zqzsqkmfghe http://youtu.be/zqzsqkmfghe Sociala medier vill du ta steget, men vet inte hur? 4 oktober 2012 Lisbeth Larsson, Marknadschef Jenny Stråhle, Marknadskommunikatör Vad använder företag sociala medier till?

Läs mer

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Miniskrift På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Skrift två i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna (ovan) i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV Överenskommen vid gemensamt styrgruppsmöte för båda miljösamverkan 20 maj, efter förankring på chefsmötet 6 maj i Varberg Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan

Läs mer

Inbjudan till Masterclass i e-dialog för tjänstemän i syfte utveckla den egna organisationens e-dialog och öka kompetensen inom området.

Inbjudan till Masterclass i e-dialog för tjänstemän i syfte utveckla den egna organisationens e-dialog och öka kompetensen inom området. INBJUDAN 2015-08-24 1 (5) Sektionen för demokrati och styrning Anders Nordh Inbjudan till Masterclass i e-dialog för tjänstemän i syfte utveckla den egna organisationens e-dialog och öka kompetensen inom

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

Från etablering till leverans. Lennart Jonasson

Från etablering till leverans. Lennart Jonasson Från etablering till leverans Lennart Jonasson Möjligheter och utmaningar för kommunerna NYA SÄTT ATT PÅVERKA Nya affärsmodeller Den demografiska utmaningen - Vi lever allt längre - Vi jobbar allt mindre

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Coaching Stresshantering Presentationsteknik. Vidareutbildningar för Personliga tränare och Massageterapeuter

Coaching Stresshantering Presentationsteknik. Vidareutbildningar för Personliga tränare och Massageterapeuter Coaching Stresshantering Vidareutbildningar för Personliga tränare och Massageterapeuter 2015 Bergqvist Massage & Friskvårdsutbildningar Ett familjeföretag som erbjudit utbildningar inom massage och friskvård

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Värdegrund bygger på oss

Värdegrund bygger på oss VERKSAMHETSPLAN 2013 Vision: I StHIF står idrotten i centrum och är ett medel för delaktighet och utveckling. Strategiska mål StHIF erbjuder utveckling och utbildning på ett professionellt plan Beckis

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Vi välkomnar dig som partner 2014

Vi välkomnar dig som partner 2014 Vi välkomnar dig som partner 2014 Ett partnerskap som bygger på hjärta och hjärna. Som partner till IFK Göteborg erbjuder vi dig och ditt företag en fantastisk möjlighet att stärka ert nätverk, både i

Läs mer

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)?

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)? Vi har alla tagit del av olika utbildningar mm och uppdaterat oss.man märker av en mer säkare och tryggare arbetsgrupp. se ovan. bredare kunskap Inte så mycket egentligen. Alla har relevant utbildning.

Läs mer

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Aktuella kurser hösten 2013 Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik Controllerrollen har aldrig

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2016 LEDARSKAP i EKONOMI i HR 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 En unik

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Program för mentorprojekt

Program för mentorprojekt Program för mentorprojekt Upprättat av en arbetsgrupp inom ITQ Östra Kretsen 2000-05-22 Program för mentorprojekt Upprättad av: Arbetsgrupp inom ITQ Östra Kretsen Datum: 2000-05-22 Innehåll sida 1 Inledning

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr )

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) BAKGRUND CONNECT Norr 2011 : CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) Sex Investerarträffar Tolv Företagspresentationer för

Läs mer

Konferens 27 november 2014, Sheraton Stockholm Hotel, 8.30-17.00

Konferens 27 november 2014, Sheraton Stockholm Hotel, 8.30-17.00 Verksamhetskritiska system i MOLNET Framtida sättet att köpa Affärssystem, EFH och andra verksamhetssystem En heldag kring Strategi, Säkerhet, Legala krav och Affärsnytta UR INNEHÅLLET Därför kan molnbaserade

Läs mer

Social Impact Report 2014

Social Impact Report 2014 Social Impact Report 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1. Inledning... 2. Verksamhetsåret 2014... 3. Förändringsteorikarta och vision...... 3.1 Vision 4. Resultat och måluppfyllelse... 4.1 Effektmålet...

Läs mer

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv Unionens Karriär & utvecklingstjänster Din väg till ett rikare arbetsliv 2 Alltför sällan ställer vi oss frågan om vi jobbar med det vi är bra på eller om vi bara jobbar för jobbandets skull. Det är lätt

Läs mer

Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12

Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12 Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12 Deltagare Ronny Spångberg ordförande Katharina Sjögren Edström vice ordförande Annika Ramsell kassör Jussi Koreila vice kassör Jonas Jonsson vice sekreterare

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Kenneth Hallström VD på Stallmästaregården Hotel & Restaurang Inkomstförsäkring ingår * Mer information och fullständiga villkor på unionen.se * Du måste vara

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 SIGRAD SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING FÖR ENINGE NS UPP DRAG SIGRAD, Svenska föreningen för grafisk databehandling, grundades redan 1976. Föreningens

Läs mer

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 1 av 6 Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 2 av 6 Inledning Jakten på framtiden har under 2012 och 2013 inneburit ett omfattande arbete,

Läs mer

HAREC verksamhetsberättelse 2014

HAREC verksamhetsberättelse 2014 HAREC verksamhetsberättelse 2014 Bakgrund HAREC är en centrumbildning vid Lunds universitet som drivs gemensamt med Högskolan i Kristianstad, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Malmö högskola och Sveriges

Läs mer

NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter.

NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter. NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter. Som medlem i IUC Sjuhärads NätVerkstan ingår ditt företag i ett nätverk där

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Resultat från seminarium 2

Resultat från seminarium 2 Projektet Vård och Omsorgscollege Västerbotten Resultat från seminarium 2 En sammanställning av inkomna synpunkter och förslag från BUSprojektets seminarieserie i Vilhelmina, Lycksele, Umeå och Skellefteå

Läs mer

PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) PIM för skolledare, seminarieträffar och skolbesök Mikael Fallmo

PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) PIM för skolledare, seminarieträffar och skolbesök Mikael Fallmo UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) BILAGA 3 PIM för skolledare, seminarieträffar och skolbesök Mikael Fallmo UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Modern och innovativ skolutveckling

Modern och innovativ skolutveckling Modern och innovativ skolutveckling Förändringsledning, kunskapsutveckling och systematik i digitala lärmiljöer Ett utbildningsprogram för skolledare och nyckelpersoner Välkommen till 4 dagar med TÄNK

Läs mer

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete 2013-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/545-105 Kommunstyrelsen Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen noterar rapporten kartläggning

Läs mer

MinBaS II. Slutrapport. TEKNIKÖVERFÖRING till föreskrivande led - från kunskapsuppbyggnad till marknad. Juni 2007 Dec 2010

MinBaS II. Slutrapport. TEKNIKÖVERFÖRING till föreskrivande led - från kunskapsuppbyggnad till marknad. Juni 2007 Dec 2010 MinBaS II Område 4 Applikationsutveckling - stenindustrin Delområde 4.2 Projekt 4.2 Slutrapport TEKNIKÖVERFÖRING till föreskrivande led - från kunskapsuppbyggnad till marknad Juni 2007 Dec 2010 Kurt Johansson,

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Välkommen till ett nytt SNAB-år!

Välkommen till ett nytt SNAB-år! Verksamhetsplan 2015 Välkommen till ett nytt SNAB-år! Med företagens bästa i fokus kommer 2015 präglas av tillväxt och business to business. Konkret innebär det fokus på aktiviteter som skapar möjligheter

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Stadgar antagna av Dataföreningen vid extra årsstämma 10 juni 19983 juni 2003.

Stadgar antagna av Dataföreningen vid extra årsstämma 10 juni 19983 juni 2003. Stadgar Stadgar antagna av Dataföreningen vid extra årsstämma 10 juni 19983 juni 2003. 1 Namn Föreningens namn är Dataföreningen i Sverige. 2 Ändamål Dataföreningen i Sverige (föreningen) är en ideell

Läs mer

Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland

Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland Sammanfattning Projektet Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland har bedrivits mellan 2008-01-01 2010-12-31

Läs mer