VERKSAMHETSÅRET 2010 SÖDRA KRETSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE DATAFÖRENINGEN I SVERIGE AB BOX MALMÖ

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSÅRET 2010 SÖDRA KRETSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE DATAFÖRENINGEN I SVERIGE AB BOX 17187 200 10 MALMÖ"

Transkript

1 VERKSAMHETSÅRET 2010 SÖDRA KRETSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE DATAFÖRENINGEN I SVERIGE AB BOX MALMÖ

2 VERKSAMHETSÅRET 2010 SÖDRA KRETSENS VERKSAMHETBERÄTTELSE STYRELSEN Ordförande Samuel Persson, RightOn nyval 1år Styrelseledamöter Iréne Andersson, Studentlitteratur omval 2 år Staffan Fredlund, Sigma nyval 2 år Magnus Kjellson, Effectus kvarstår 1 år Peter Lindqvist, Aller Group kvarstår 1 år Claes-Olof Olsson, CO Consulting AB kvarstår 1 år Jorge de Sousa Pires, Linné Universitet omval 2 år Pia Wilhelmson, Minstra nyval 2 år David Österlindh, Sigma nyval 2 år Styrelsen har under verksamhetsåret genomfört 13 styrelsemöten varav 12 har protokollförts. 27 januari 17 februari 17 mars 13 april 19 april 17 augusti 21 september 19 oktober 18 november 07 december 28 aprl 18 maj 17 juni Utöver detta har styrelsen även haft ett arbetsmöte med fokus på långsiktig strategi. Medlemstalet vid slutet av verksamhetsåret var jämfört med förra årets Detta är en minskning med 239 medlemmar vilket kan jämföras med 2009s -412 och 2008s Räknat i procent innebär det för ,12%, % och ,8 %. Det innebär en positv uppbromsning. Medlemsutvecklingen under 2010 i detalj ser ni fördelat nedan. (Kursiv stil visar på Sverige-nivå och fet stil visar Södra Kretsen.) Ordinarie: resp Junior: 127 resp. 21 Senoir: 626 resp. 87

3 Totalt: resp Södra kretsen har haft 831 deltagare fördelat på 44 olika aktiviteter. Omsättningen 2010 var för föreningen inkl aktiebolag (enbart föreningen ) kr (för 2009 var omsättningen kr) med ett resultat före skatt för föreningen inkl aktiebolag på (enbart föreningen ) kr (resultat för år kr). Vi ändrade om i maj-juli. Fr.o.m. år 2011 är det en strikt uppdelning mellan bolag resp förening, och de kommer inte att redovisas i klump. ÅRSKRÖNIKA Av Samuel Persson, ordförande Det har varit ett spännande år med flera utmaningar och möjlighterer, både i kretsen och inom den totala föreningen. Vid årsskiftet 2009/2010 gick man in i slutfasen av det övergripande projektet att forma DF:s verksamhet efter de förutsättningar som tilldelat oss från bl a revisorer, skattejurister och Skatteverket. För att föreningen i större omfattning än tidigare skall kunna utnyttja momsavdrag, att företag undviker problem med att medlemsavgiften inte är avdragsgill samt att den enskilde medlemmen inte skall riskera att bli förmånsbeskattad, bildades det ett bolag för varje krets som ska möta dessa utmaningar. I samband med detta avvecklade man det centrala kansliet och skapade ett servicebolag som ansvarade för att de tjänster som kretsarna behöver levererades. En större förändring i detta var att lägga ut ekonomiprocessen till extern leverantör, PBK Outsourcing AB, med förhoppning att det skall ge positiva ekonomiska effekter. Som alla förändringsprojekt, påverkade den centrala förändringen samt den nya bolagskonstruktionen, organisationen. I södra kretsen genomförde vi samtidigt ett eget förändringsarbete för att närma oss en budget i balans. Som ett led i detta, omförhandlades under våren avtalet kring kanslitjänster och lokaler, att gälla från 1 oktober Detta ger en sämre tillgänglighet och servicenivå, men är ett viktigt steg mot en budget i balans. Då en stor del av det som föreningen levererar faktiskt sker via det nya aktiebolaget, DF Södra AB, ställs det nya krav på föreningen. Uppföljningen kring budget på krets- och nätverksnivå har förstärkts och de interna rutinerna har anpassats efter dessa nya krav. Under våren förbrukades därför mycket av den ideella tiden inom styrelsen på inåtriktad verksamhet, medan nätverksmotorerna och aktivitetsrådet gjorde ett fantastiskt arbete med att arrangera våra aktiviteter. Efter sommaruppehållet samlades styrelsen för en uppstart där vi planerade övergripande den verksamhet som genomfördes under hösten och som även kommer följas under våren Hösten blev en vändning för styrelsen som då fick möjlighet att arbeta mer utåtriktat och efter de strategiska riktlinjerna. Styrelsen och de nätverksmotorer som hade möjlighet, möttes i

4 september månad för att bli informerade om den nya strukturen inom föreningen, samt för att utreda vilka behov nätverksmotorerna har i sitt arbete. Den input styrelsen fick, tog vi med oss in i det strategiska arbetet. Ambitionen med en konferens under våren uppnådde vi tyvärr inte, men fick revanch under hösten genom vår konferens med temat Sociala Medier. Konferensen drog nästa 50 betalande, både medlemmar och icke-medlemmar och genererade nya medlemmar. Under våren 2011 kommer vi därför att genomföra en större konferens med en struktur som vi hoppas på blir en återkommande händelse. Medlemsantalet var stadigt fallande in i Samtidigt ändrade vi faktureringsmodell så att det är samma brytpunkt/betalningsdag för alla medlemmar. Detta i sin tur skapade en viss osäkerhet för man ser inte det egentliga medlemsantalet efter förfallodagen för att därmed kunna konstatera storleken på årets utträde av medlemmar. Men å andra sidan ger det en stabilare ekonomisk planering inför verksamhetsåret. I september nådde föreningen sin lägsta punkt i antalet medlemmar, 2568 st. Därefter har medlemsantalet stadigt ökat tack vare våra aktivas engagemang och de aktiviteter som har genomförts. Styrelsen är förvissad om att denna positiva trend håller i sig. 1. Aktiva Rådet och nätverksmotorerna har gjort ett fantastiskt arbete och skapat många spännande aktiviteter. I kontakt med medlemmar får jag ofta kommentarer kring den höga kvalitet vi levererar i våra aktiviteter. Vi kommer givetvis fortsätta att anstränga oss att behålla och även utveckla denna del som är en av de viktigaste medlemsnyttorna man har som medlem i Dataföreningen. Vi hälsar två nätverk välkomna på nytt som har haft ett temporärt uppehåll; Informationssäkerhet och Test & Kvalitetssäkring. En komplett lista över aktiviteter under 2010 är bifogat verksamhetsberättelsen som bilaga. Dataföreningen består i mångt och mycket av summan av arbetet som pågår i nätverken, träffarna och de nya kontakterna, studiebesöken och ny kunskap, aktiviteterna och minglet med externa, ännu ej medlemmar. Det är numera en stor utmaning att få tiden att räcka för allt detta ideella arbete som nätverksmotorerna tvingas till. Flera nätverk har därför haft tillfälliga uppehåll, men tar nya tag nu. 2. Att stötta nätverksmotorena är därför ett prioriterat område för styrelsen och flera insatser har gjorts, kommer att utvärderas och även följas av andra; en nätverkskoordinator har utsetts, nu försöker vi se till att varje nätverk har en champion inom styrelsen ("fadder"). Även den stora vårkonferensen, IT SOUTH 2011, är en del i ett medvetet försök att engagera och synliggöra inte bara DF utan även nätverken. Våra lokala mål har, som alltid, varit att främst ger er medlemmar verklig medlemsnytta genom att arrangera intressanta aktiviteter och tillhandahålla möjligheter att bygga vidare på ditt professionella nätverk. Vi kommer även under 2011 att fortsätta arbeta för detta. Vi vill också arbeta för att de verktyg som finns för nätverksmotorer, styrelse och kansli förbättras

5 och anpassas till de behov som vi har. Allt detta och våra andra spännande satsningar under det kommande året finner ni i vår Verksamhetsplan för Till sist vill jag tacka styrelsen för det stöd och engagemang som ni har visat mig under denna period där fokus har varit på att stabilisera vår plattform. Jag vill tacka Veronica Hallbäck på kansliet som med sin positiva energi bidragit till att vår förening har en framtidstro. Tack till er alla aktiva medlemmar som skapar den intressanta förening som vi är, tack till alla våra samarbetspartners och inte minst till alla medlemmar. GEOGRAFISK SPRIDNING Södra kretsen täcker stora delar av Halland och Småland, hela Blekinge och Skåne. Den geografiska spridningen syftar till hur kretsens nätverk och deras aktiviteter är spridda över vår sydliga landsända. Företrädesvis finns aktiviteterna i Malmö/Lund/ Helsingborg regionen. Vi saknar för närvarande aktiva medlemmar att driva nätverk och arrangera aktiviteter ute i den övriga regionen. NÄTVERK I SÖDRA KRETSEN OCH ANTAL MEDLEMMAR Nätverk 2010/2009 Affärsutveckling 124 (124) Golf 101 (102) Grön IT (nytt nätverk 2010) 21 (15) HoSIT Syd 28 (28) IT-chefer Södra kretsen 60 (60) IT-ledning & -styrning 40 (38) Infomationssäkerhet (tid IT-säkerhet) 169 (184) ITQ (IT-Kvinnor) Södra 113 (114) Open Source (Södra) 53 (56) Projektledning 111 (119) Södra Kretsen (nätvärk för bl.a. PVH arr.) 41 (30) Test & Kvalitetssäkring 90 (94) Vin 91 (105)

6 FINANSIELLT RESULTAT BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Kassa Bank Kundfordringar Förutbetalda kostnader 0 0 Skatter och momsfordringar Anläggningstillgångar Aktier och andelar Summa tillgångar SKULDER OCH EGET KAPITAL Leverantörsskulder Interimsskulder Skatteskulder 0 0 Eget kapital Årets resultat Summa skulder och eget kapital

7 RESULTATRÄKNING INTÄKTER Förening Aktiebolag Totalt 2009 Medlemsavgifter Övriga intäkter Finansiella intäkter Summa intäkter KOSTNADER Kansli- redovisn- lokaler- adm Klubb- och medlemsaktiviteter Avskrivningar Finansiella kostnader Summa kostnader Årets resultat

8 MÅL OCH ENGAGEMANG 2011 Av Jorge de Sousa Pires, styrelseledamot Centralkansliet har med hjälp av konsult utarbetat en skiss till verksamhetsplan, tillsammans med kretsordföranden. Skissen heter "Med blicken mot kärnverksamheten detta händer i föreningen 2011". Ett något omredigerat utdrag följer: För att skapa ram och riktning för utvecklingsarbetet har vi i föreningsstyrelsen beslutat om fyra prioriterade områden, att drivas på Sverigenivå: - Fokusområde 1: Satsningar på det medlemsdrivna arbetet - Fokusområde 2. Fortsatt utveckling av medlemserbjudandet - Fokusområde 3. DF som del av ett större nätverk - Fokusområde 4. Öka tydligheten i erbjudandet samt öka föreningens synlighet Vi ansluter oss i stort till den centrala skissen eftersom den i stort sammanfaller med kretsens planer. Nedan listas de aktiviteter som grovt faller inom varje sådant område. Styrelsen har ökat sina ansträngningar att öka engagemanget i nätverken och det ska synas i många aktiviteter. - Fokusområde 1: Satsningar på det medlemsdrivna arbetet Styrelsen ska aktivt verka för att hålla engagemanget högt i nätverken och skapa nya nätverk Nätverksmotorer och andra aktivas arbete ska premieras och uppmuntras bättre, ehuru nätverksträffar är mycket viktiga En bättre dialog mellan nätverken, styrelsen och resten av föreningen, lokalt som nationellt, ska komma till stånd fadderverksamhet: en-till-en avbildning mellan styrelsemedlemmar och nätverken ("adoption") Pris för aktiva medlemmar Som extra stimulans och för team building arrangeras sommar- och julträffar med presenter DF:s stora vårkonferens, IT-SOUTH 2011: IT forensic Tanken med denna större aktivitet är att verka på samtliga fokusområden. Inte bara själva konferensen är viktig utan även arbetet kring den. Ökat engagemang i nätverken Marknadsföring av DF och nätverken: hjälpa nätverken till större synlighet Spänna muskler: hjälpa nätverken till större dåd (än bara de vanliga träffarna) Gemenskapen utöver det egna nätverket: nätverken ska känna att de är en del av något större Socialt: priser till aktiva, möjligheter till mingel vid middagen, ha roligt, föreningslivet Lärdom och kontinuitet för kommande IT-SOUTH 2012: IT-juridik, IT-SOUTH 2013: Datorn som försvann, etc.

9 - Fokusområde 2. Fortsatt utveckling av medlemserbjudandet Arrangera flera konferenser, kanske en till hösten 2011 Arrangera tillfällen för mingel vid andra aktiviteter PVH (exemplifiera: iphone, xxx) Andra aktiviteter i På Gång! Kan den nya lokalen vara del av ett erbjudande? (Hyra konferensrumet av DF? "Vi träffas på Dataföreningen" istf "Vi träffas på kontorshotellet X") Marknadsföra andras arrangemang som kan ha betydelse för DF:s medlemmar (Exempel: X Media Lab - Fokusområde 3. DF som del av ett större nätverk Styrelsen och framförallt de aktiva ska engageras mer i samarbete med andra aktörer En rätt så omfattande verksamhet pågår redan (Kunskapsdagarna, PMI, SIK, MNC,,,) och ska fortsätta - Fokusområde 4. Öka tydligheten i erbjudandet samt öka föreningens synlighet Deltagande i intressanta och moderna arrangemang står högt på piroritetsordningen (X Media Lab, Hackathon, Bambuser ) Deltagande i mässor såsom Öredev och Samday (studentdagar på universiteten) "Det tydliga erbjudandet", en broschyr ska tas fram, som distribueras via elektroniska medier inkl. sociala medier SMIL-priset och andra priser, för extern synlighet Lokala samarbeten, envis med Studentlitteratur (billigare böcker); lokalt som kan bli nationellt. DF:s stora vårkonferens, IT-SOUTH 2011: IT forensic Tanken med denna aktivitet är att verka på samtliga fokusområden. Det är inte bara själva konferensen utan arbetet kring den. hjälpa nätverken till större synlighet ökad synlighet i medier (sociala, asociala och traditionella)

2011 var ett bra IT-år. Trots omvälvningar i världsekonomin har branschen på det stora hela haft en god utveckling.

2011 var ett bra IT-år. Trots omvälvningar i världsekonomin har branschen på det stora hela haft en god utveckling. Dataföreningen 2011 2011 var ett bra IT-år. Trots omvälvningar i världsekonomin har branschen på det stora hela haft en god utveckling. Det stora engagemang som finns i föreningen visar att många yrkesverksamma

Läs mer

2011 var ett bra IT-år. Trots omvälvningar i världsekonomin har branschen på det stora hela haft en god utveckling.

2011 var ett bra IT-år. Trots omvälvningar i världsekonomin har branschen på det stora hela haft en god utveckling. Dataföreningen 2011 2011 var ett bra IT-år. Trots omvälvningar i världsekonomin har branschen på det stora hela haft en god utveckling. Det stora engagemang som finns i föreningen visar att många yrkesverksamma

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2002 Inklusive koncernredovisning

Verksamhetsberättelse 2002 Inklusive koncernredovisning Verksamhetsberättelse 2002 Inklusive koncernredovisning Styrelsen och föreningsdirektören avger följande årsredovisning för Dataföreningen i Sverige, organisationsnummer 802006-6349, med säte i Stockholm.

Läs mer

Bilaga 2 - Mer utförlig beskrivning av punkten: Arbetsresultat från nätverk, PVH och andra aktiviteter

Bilaga 2 - Mer utförlig beskrivning av punkten: Arbetsresultat från nätverk, PVH och andra aktiviteter Bilaga 2 - Mer utförlig beskrivning av punkten: Arbetsresultat från nätverk, PVH och andra aktiviteter?? Säkerhet av Gitte Bergknut IT-säkerhetsnätverket syfte är att sprida kunskap om aktuella ITsäkerhetsproblem

Läs mer

Verksamhetsidé och roll i rörelsen Utgångspunkten för det vi gör är KFUK-KFUM-rörelsens verksamhetsidé:

Verksamhetsidé och roll i rörelsen Utgångspunkten för det vi gör är KFUK-KFUM-rörelsens verksamhetsidé: vår verksamhet 2009 INLEDNING KFUM-KFUM Sverige har tidigare lämnat en verksamhetsberättelse till ROM som innefattat två års verksamhet.men eftersom det inneburit att de båda år som avrapporterats har

Läs mer

DATAFÖRENINGEN I SVERIGE - Västra kretsen Organisationsnr: 816000-2203. Verksamhetsöversikt

DATAFÖRENINGEN I SVERIGE - Västra kretsen Organisationsnr: 816000-2203. Verksamhetsöversikt Verksamhetsöversikt 2004 1 Program- och aktivitetverksamheten 2004... 2 1.1 Sammanfattning... 2 1.2 Rapport från Nätverken:... 3 1.3 VISION 2010... 7 1.4 Nya Aktiviteter under 2004... 8 1.4.1 Nätverket

Läs mer

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun.

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun. Verksamhetsplan och Budget 2015 FÖRENINGSGEMENSAMT Inledning Föreningens verksamhetsplan och budget utformas i enlighet med framtagen policy och riktlinjer. Verksamhetsplanerna beskriver vilka mål föreningen

Läs mer

Social Impact Report

Social Impact Report Sammanfattning 2011 var året då verksamheten verkligen skalades upp och spred sig snabbare än någonsin förr. Vi hjälpte fler barn och ungdomar än tidigare, ca 50.000 elever från hela Sverige fick under

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 1 ""#$%$&'()&*&$"+,%&-./-& 01&2+,'$&3,)'#4+56& & STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND INNEHÅLL: Del I Strategi för FNUF 2012-2014 s. 2-5 Del II Hur når vi våra mål? En problemformulering och

Läs mer

modern management network ab

modern management network ab Idea Inventum är ett helt unikt affärsutvecklingsprogram för företag med ca 10-50 anställda, som ägs eller delägs av kvinnor, och vill växa genom att utmana invanda arbetssätt och tankemönster, för att

Läs mer

KONFERENS- HANDLEDNING

KONFERENS- HANDLEDNING KONFERENS- HANDLEDNING SAU 2015 årskonferens 15 SAMTAL 1 Välkommen till SAUs ombudsmöte 2015 Hej Vänner! Nu kör vi, dags för årskonferens på Gullbrannagården tillsammans med SAM. Det kommer bli en konferens

Läs mer

Årsredovisning 2014. Coompanion. Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För. org nr: 716407-4325. Coompanion Skåne. org nr: 716407-4325

Årsredovisning 2014. Coompanion. Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För. org nr: 716407-4325. Coompanion Skåne. org nr: 716407-4325 Årsredovisning 2014 Coompanion Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För. org nr: 716407-4325 1 2 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Olof Eriksson - VD, Coompanion Michael Carlsson - Styrelseordförande, Coompanion

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 3 Demokrati och ekonomi i SSUdistriktet DEMOKRATI 5 Distriktårskonferens 6 Regler för

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål.

Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål. Verksamheten 2008 Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål. 2 VERKSAMHETEN 2008 Vi hjälper våra kunder med konsulter

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(66) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun.

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun. Verksamhetsplan och Budget 2014 FÖRENINGSGEMENSAMT Inledning Föreningens verksamhetsplan och budget utformas i enlighet med framtagen policy och riktlinjer. Verksamhetsplanerna beskriver vilka mål föreningen

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION (SGA)

SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION (SGA) SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION (SGA) ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012-01-01 - - 2012-12-31 KALLELSE Sturup den 20 februari 2013 SGA Regionernas representanter för SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION kallas härmed

Läs mer

Årsredovisning 2013. jak medlemsbank. Årsredovisning 2013 JAK Medlemsbank Org nr 516401-9969 1

Årsredovisning 2013. jak medlemsbank. Årsredovisning 2013 JAK Medlemsbank Org nr 516401-9969 1 Årsredovisning 2013 jak medlemsbank Årsredovisning 2013 JAK Medlemsbank Org nr 516401-9969 1 Det här är JAK Medlemsbank JAK är en räntefri medlemsbank, partipolitiskt och religiöst obunden, med 37 425

Läs mer

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat 1 (23) Rapport Datum 2015-03-31 Diarienummer KTN 40-2014 Västra Götalandsregionen Kollektivtrafiksekretariatet Handläggare: Maria Larsson, Tomas Zeljko Telefon: 010-4412032, 010-441 21 84 E-post: maria.a.larsson@vgregion.se,

Läs mer

Särskild satsning för minskad nedskräpning

Särskild satsning för minskad nedskräpning SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY SKRIVELSE: 2013-04-04 Ärendenr: NV-00704-11 Särskild satsning för minskad nedskräpning Slutredovisning av regeringsuppdrag 8, 2011 B ESÖK: STOCKHOLM -VALHALLAVÄGEN

Läs mer

Stämmobeslut Riksstämman 2007 Område 12

Stämmobeslut Riksstämman 2007 Område 12 Stämmobeslut Riksstämman 2007 Område 12 Område: Stadgar, Uppdrag 2010 och valberedning Sidantal: 20 UPPDRAG 2010 & STADGAR Alla människors lika värde och rättigheter är grunden för Centerpartiets politik.

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2011. NyföretagarCentrum Öresund. Sverige behöver FLer livskraftiga företag. Våga ta steget du med!

ÅRSBERÄTTELSE 2011. NyföretagarCentrum Öresund. Sverige behöver FLer livskraftiga företag. Våga ta steget du med! NyföretagarCentrum Öresund ÅRSBERÄTTELSE 2011 NyföretagarCentrum Öresund Studentgatan 4, plan 3, 211 38 Malmö Telefon 0734-274050 oresund@nyforetagarcentrum.se www.nyforetagarcentrum.se/oresund Layout

Läs mer