Årsmötesprotokoll 24 maj 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsmötesprotokoll 24 maj 2015"

Transkript

1 Årsmötesprotokoll 24 maj 2015 Närvarande: Bilagor: Viktor Sjögren Sebastian Hellvin Johan Skarin Sofia Carlsson Gawain Nordlander Johan Lundbäck Josefin Hellvin Bilaga A, Verksamhetsberättelse Bilaga B, Ekonomisk berättelse Bilaga C, Revisorsberättelse Bilaga D, Verksamhetsplan Bilaga E, Budget Signaturer: Ordförande: Sebastian Hellvin Sekreterare: Josefin Hellvin Justerare: Sofia Carlsson Justerare: Johan Lundbäck

2 2 (12) 1) Mötets öppnande Mötet öppnas 2) Mötets behörighet Mötet anses behörigt utlyst 3) Val av mötets ordförande Till mötesordförande väljs Sebastian Hellvin 4) Val av mötets sekreterare Till mötessekreterare väljs Josefin Hellvin 5) Val av två personer att justera protokollet Till justerare väljs Sofia Carlsson och Johan Lundbäck 6) Verksamhetsberättelse Följande paragraf läggs till under ruriken "Arbetet före konventet" "Vi jobbade med flera olika sponsorer under året. Inte minst studiefrämjandet och Kalmar kommun, som hjälpt till med flera olika saker. Vi har också fått riktade bidrag till ett arrangemang från föreningen kumulus som hjälpte oss att köpa in ett occulus rift." Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret läggs till handlingarna som bilaga A 7) Ekonomisk berättelse Föreningens ekonomi upplevs som god. Verksamhetsåret slutade med en vinst på 11707,28 kronor. Den ekonomiska berättelsen för verksamhetsåret godkänns och läggs till handlingarna som bilaga B 8) Revisorernas berättelse Revisorsberättelsen för verksamhetsåret läggs till handlingarna som bilaga C 9) Ansvarsfrihet för föregående års styrelse Den avgående styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret ) Årets verksamhetsplan Följande formulering läggs i slutat av första paragrafen under "Arbetet före konventet". "Vi ska verka för en ökad mångald i all vår verksamhet. Detta ska synas framför allt i vår marknadsföring, vilka arrangemang vi tar in och vilka som representerar konventet." Verksamhetsplanen för verksamhetsåret fastställs och läggs till handlingarna som bilaga D

3 3 (12) 11) Årets budget och fastställande av medlemsavgift Medlemsavgiften fastställs till 50kr. Utgiftsposterna "profilkläder", 5000 kronor, och "arbetarrepresentation", 2000 kronor, läggs till. Budgetens resultat blir då minus 7000 kronor. Budgeten fastställs och läggs till handlingarna som bilaga E. 12) Val av årets styrelse Till föreningens ordförande väljs Josefin Hellvin Till föreningens sekreterare väljs Sebastian Hellvin Till föreningens kassör väljs Johan Lundbäck Till ordinarie ledamöter väljs Gawain Nordlander, Viktor Sjögren, Sofia Carlsson och Johan Skarin. Till suppleant väljs Sofia Åkesson 13) Val av årets revisor Till ekonomisk revisor för föreningen väljs Jörgen Johansson 14) Val av årets valberedare Styrelsen väljs att bereda valen inför nästa års årsmöte. 15) Övriga frågor Inga övriga frågor 16) Mötets avslutande Mötet avslutas

4 4 (12) Bilaga A Verksamhetsberättelse

5 5 (12) Sammanfattning Verksamhetsåret har varit ett bra år för förenignen och för konventet. Det har inte riktigt levt upp till förra årets nivå, men har varit ett bra vanligt år. Att jämföra med förra året är svårt eftersom att förra året var konventets 20-årsjubileum och både engagemanget och deltagarantalet ökade i samband med det. Vi har gjort många saker som tidigare medan andra saker utvecklats. Konventet Årets konvent var CalCon 21. Vi hade 254 personer inregistrerade i entrén. På plats på konventet var det något fler, eftersom att små barn inte registrerar sig, och inte heller de som bara går in för att titta en liten stund eller liknande. Av alla som registrerade sig var ca 20% kvinnor. Det är resultatet av ett långt och medvetet arbete med att ha kvinnor i arrangörsgruppen, och att låta kvinnor synas på viktiga positioner under konventet. 20% är långt mindre än vad vi skulle vilja och det finns mer att göra. Vi upplever ändå att det arbete vi gjort de senaste åren fortsätter att ge utdelning. 105 personer, eller ca 40% av de som var på konventet var födda 1991 eller senare, och altså under 25 år. Många av dessa var dessutom inte bara besökare utan hjälpte på olika sätt till med att arrangera konventet. Det kommer sannolikt inte räcka för att få sveroks riktade bidrag till ungdomsföreningar, men det ger ändå hopp om tillväxt i föreningen. Flera personer, också i gruppen under 25, uttryckte under konvetet att de vill hjälpa till med konventet nästa år. På hemsidan inför konventet hade vi nära 40 arrangemang registrerade. Dessa utökades med ett par stycken spontanarrangemang under konventets gång. Arrangemangen var ungefär jämnt fördelade i de olika kategorierna brädspel, rollspel, figurspel och så vidare. Förra året delade vi ut souvenirer till alla som kom, i och med att det var jubileum. Det fortsatte vi med i år också. Vi hade fått en försenad leverans förra året och delade i år ut 2 stycken D6:or med vår logga på till alla som registrerade sig. Dessa uppskattades och flera personer frågade ifall de kunde få fler än två. När konventet var slut var så även tärningarna det. Över lag rådde god stämning på konventet och vi har goda förhoppningar om att de flesta som var på plats i år vill komma tillbaka nästa år. Arbetet före konventet Arrangörsgruppen har i stort sett ut som tidigare. Den överlägset största förändringen från tidigare år är att vi har en ny webbsida, på en helt ny plattform. Den nya webbsidan har gett oss möjlighet att fundera över vad vi behöver ha och vad vi vill kunna göra på webben. Hemsidan är, och förblir, vår främsta kommunikationskanal inför konventet och allt annat material, som affischer och flygblad, hänvisar till hemsidan. Den nya hemsidan är mer modulär, enklare att uppdatera och enklare att underhålla. Vi har plockat bort flera funktioner som inte användes tidigare, till exempel diskussionsforumet och möjligheten för arrangörer att redigera sina egna texter. Istället har vi lagt till möjligheten för besökare och arrangörer att föranmäla sig och skriva in sina personuppgifter direkt på hemsidan, vilket underlättat i entrén. Det finns planer inför framtiden på att erbjuda elektronisk betalning via hemsidan och därigenom kunna minska kontanthanteringen. Allt detta har möjliggjorts genom den nya webbplatformen. Vi har jobbat med flera olika sponsorer under året. Inte minst studiefrämjandet och Kalmar kommun, som hjälpt till med flera olika saker. Vi har också fått riktade bidrag till ett arrangemang från föreningen kumulus som hjälpte oss att köpa in ett occulus rift. Arbetet efter konventet I år har inget utvärderingsmöte hållts i arrangörsgruppen. Det har varit svårt att hitta en tid som

6 passat de flesta. Utvärderingen av årets konvent är inte oviktig men kommer få göras i början av nästa verksamhetsår. 6 (12)

7 7 (12) Bilaga B RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING CALCON RESULTATRÄKNING INTÄKTER Caféteria Calcon 21 Medlemsavgifter Försäljning souvenirer (t-shirts, muggar) Entréintäkter Calcon 21 Bidrag Sverok Bidrag Studiefrämjandet Bidrag Kalmar kommun , , , , , , ,00 Övriga intäkter och bidrag 5 025, ,23 KOSTNADER Inköp caféteria ,95 Konventsmaterial 9 504,00 Förbrukningsinventarier 0,00 Funktionärskostnader (Yosei-kai, Magic) 7 000,00 Settlers 0,00 Hemsidan 6 833,00 Inköp souvenirer 7 020,00 Externa tjänster (arrangörer, tygmärken, profi ,00 Reklam och marknadsföring (affisch, logo, pro 1 319,00 Hyra konventslokal 8 500,00 Hyra spellokal 0,00 Resekostnader och representation 0,00 Spelhelgsverksamhet 1 277,50 Finansiella kostnader 1 128,50 Övriga kostnader 0,00 Lagerförändring 0,00 Årets resultat , , ,28

8 8 (12) BALANSRÄKNING Ingående balans Utgående balans TILLGÅNGAR Inventarier 0,00 0,00 Värdeminskning inventarier 0,00 0,00 0,00 0,00 Kassa (entré + caféteria) Postgiro Bank 3 925, ,29 0, , ,07 0,00 Lager 0,00 0,00 Upplupna intäkter 5 950,00 0,00 Förutbetalda kostnader 0,00 0, , ,07 Summa tillgångar , ,07 EGET KAPITAL OCH SKULDER Förutbetalda intäkter 0,00 0,00 Upplupna kostnader 1 994, ,50 0,00 0,00 Årets resultat Eget kapital Summa eget kapital och skulder 2 916, , , , , , , ,07 Kalmar

9 9 (12) Bilaga C

10 10 (12) Bilaga D Verksamhetsplan

11 Sammanfattning Föreningens verksamhet har länge varit stabil och kommer fortsätta vara det också under verksamhetsåret Vårt främsta fokus är att arrangera spelkonventet CalCon i Kalmar under början av Det finns dock plats för förändring. 11 (12) Arbetet före konventet Vi ska fortsätta att marknadsföra oss mot ungdomar. Ungdomar behövs på konventet för att vi ska kunna leva vidare som förening. Det är bland ungdomarna vi traditionellt rekryterar de allra flesta av våra nya medlemmar, medan äldre medlemmar oftare är återbesökare på konventet. Därför fortsätter gymnasieskolorna och i viss mån högstadieskolorna vara de viktigaste platserna i vår marknadsföring. Vi ska verka för en ökad mångald i all vår verksamhet. Detta ska synas framför allt i vår marknadsföring, vilka arrangemang vi tar in och vilka som representerar konventet. Marknadsföringen ska ses över. De senaste åren har mycket kraft och tid lagts på att ta fram en affisch och affischeringen har blivit vår överlägset främsta marknadsföring på stan och i skolorna. Vad de framför allt gjort är att hänvisa till hemsidan. Men många affischer har inte kommit upp utan har blivit liggande. Vi ska se över hur många affischer vi faktiskt behöver och vilka andra sätt vi skulle kunna marknadsföra oss på. Det huvudsakliga fokuset i marknadsföringen ska dock fortfarande vara att hänvisa till vår hemsida. Vi ska jobba vidare med det förändringsarbete som skett på webben. Vi ska fortsätta undersöka möjligheten att ta emot betalningar över webben, och på så vis minska kontanthanteringen i entrén under konventet. Vi ska också se över och förhoppningsvis förbättra det anmälningsformulär som prövades inför förra årets konvent. Arrangörsgruppen ska göras bred och vi ska försöka involvera fler än bara de som sitter i styrelsen. Det ska kännas lätt att engagera sig i arbetet inför och under konventet. Här ligger ett stort ansvar på styrelsen att bjuda in de som är intresserade. De som jobbar med konventet ska också känna att de får någonting ut av det under konventet. Konventet Föreningen ska i början av 2016 arrangera ett spelkonvent i Kalmar. Konventet blir det 22:a i ordningen och kommer således att heta CalCon 22. Vi ska ha som målsättning att även i år ha mellan 250 och 300 personer på konventet. För att på ett bättre sätt kunna rekrytera arbetare till konventet, någonting som har varit svårt i ett par år, ska vi se över vad vi erbjuder de som arbetar under konventet. Det är viktigt att vi även i fortsättningen har engagerade volontärer i till exempel entrén. Det är i arbetet med personalgruppen som det största förbättringsarbetet kommer ligga under året. Men detta ska inte ske på bekostnad av resten av konventet. Vi ska fortfarande ha hög kvalitet på våra arrangemang och vi ska fortsatt erbjuda god service, som brädspelsbar med dropin, kiosk med möjlighet till mer än bara godis och sovsalar som räcker till alla.

12 12 (12) Bilaga E BUDGET CALCON RESULTATBUDGET INTÄKTER Caféteria Calcon ,00 Medlemsavgifter+entréintäkter ,00 Försäljning souvenirer (t-shirts, muggar) ,00 Bidrag Studiefrämjandet 4 000,00 Bidrag Sverok 0,00 Bidrag Kalmar kommun 6 000,00 Övriga intäkter och bidrag 0, ,00 KOSTNADER Inköp caféteria Konventsmaterial Inköp spel och priser Profilkläder Arbetarrepresentation Hemsidan (drift, support, webbhotell) Inköp souvenirer (muggar, märken) Hyra konventslokal, CSS-lokal Resekostnader, släp, mm Funktionärskostnader café inkl Magic Externa tjänster (arrangörer, arbetare, mm) , , , , , , , , , , ,00 Inköp förbrukningsinv. 0,00 Marknadsföring Tema och profilkostnader Finansiella kostnader Övriga kostnader (styrelsepott*) 1 500, , , , ,00 Budgeterat resultat ,00 * Att disponeras av styrelse i konsensus (ex via mejl).

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

Piratpartiet årsmöte 2015-02-11

Piratpartiet årsmöte 2015-02-11 Piratpartiet årsmöte 2015-02-11 1. Mötet förklarat öppet. 2. Genomgång av röstlängd. Röstlängd enligt följande: Anton Nordenfur, Yuxuan Chen, Martin Åbom, Henrik Wallin, Tobias Jernér (tom punkt 11), Johannes

Läs mer

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Innehållsförteckning Välkommen till din guide i klubbgalaxen.. 1 Vilka är Fältbiologerna? 2 Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom..........5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Att skapa god

Läs mer

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Plats: Linköpings Motorstadion, Linköping. Tid: Lördag 2013-10-05 Kl. 16.00 Välkomna! / Styrelsen Dagordning 1. Mötets öppnande. Fråga om mötet blivit behörigen

Läs mer

KONFERENS- HANDLEDNING

KONFERENS- HANDLEDNING KONFERENS- HANDLEDNING SAU 2015 årskonferens 15 SAMTAL 1 Välkommen till SAUs ombudsmöte 2015 Hej Vänner! Nu kör vi, dags för årskonferens på Gullbrannagården tillsammans med SAM. Det kommer bli en konferens

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Bästa UF-företag. 2006-2007 Västmanland. Rådgivare: Mattias Hammar Lärare: Mikael Lenneman. Sebastian Nilsson Tim Samuelsson Mikael Brandt

Bästa UF-företag. 2006-2007 Västmanland. Rådgivare: Mattias Hammar Lärare: Mikael Lenneman. Sebastian Nilsson Tim Samuelsson Mikael Brandt Bästa UF-företag 2006-2007 Västmanland Rådgivare: Mattias Hammar Lärare: Mikael Lenneman Sebastian Nilsson Tim Samuelsson Mikael Brandt ABB Industrigymnasium Innehållsförteckning 1 VD-rapport... 3 1.1

Läs mer

Affärsplan. Sebastian Nilsson Tim Samuelsson Mikael Brandt. ABB Industrigymnasium

Affärsplan. Sebastian Nilsson Tim Samuelsson Mikael Brandt. ABB Industrigymnasium Affärsplan Sebastian Nilsson Mikael Brandt ABB Industrigymnasium Sammanfattning Triplex Design är ett UF-företag vars affärsidé går ut på att sälja bra, billiga och kompletta webbsidelösningar med olika

Läs mer

SAUs Årskonferens Allianskyrkan Jönköping Lördagen den 17 maj 2014

SAUs Årskonferens Allianskyrkan Jönköping Lördagen den 17 maj 2014 SAUs Årskonferens Allianskyrkan Jönköping Lördagen den 17 maj 2014 11.00 Förhandlingar och samtal i Östergården 12.30-14.00 Lunch 14.00 Förhandlingar och samtal i Östergården 18.00 Slut på årsmötet 18.30

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-05-23 Styrelsemöte nr 4

Protokoll Sverok Stockholm 2010-05-23 Styrelsemöte nr 4 Protokoll styrelsemöte nr 4 2010-05-23 1(17) Protokoll 2010-05-23 Styrelsemöte nr 4 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 3 1.1 Mötets öppnande... 3 1.2 Val av mötesordförande... 3 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Sverok Väst Styrelsemötesprotokoll 2010-06-13.docx

Styrelsemötesprotokoll Sverok Väst Styrelsemötesprotokoll 2010-06-13.docx Sverok Väst Styrelsemötesprotokoll.docx Styrelsemöte 1. Mötet öppnas Mötet öppnas 11:25. 2. Mötet kontrolleras vara beslutmässigt BESLUT: Mötet är beslutsmässigt. 3. Val av mötesordförande Robert Tiinus

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Playstar spelförening. Datum: 2010-02-13

Styrelsemötesprotokoll Playstar spelförening. Datum: 2010-02-13 Styrelsemötesprotokoll Playstar spelförening Datum: 2010-02-13 2 Playstars styrelsemöte 2010-02-13 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Fastställa röstlängden. 3. Förklara mötet beslutsmässigt. 4. Välja mötesfunktionärer.

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Protokoll ÅRSMÖTE Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Ordförande: Robert Jönsson Sekreterare: Annie Svensson Rösträknare och justerare: Anton Karlsson och Robin Jakobsson Bilagor:

Läs mer

Styrelsemöte Göteborgs go-klubb 2012-03-04

Styrelsemöte Göteborgs go-klubb 2012-03-04 Styrelsemöte Göteborgs go-klubb 2012-03-04 Närvarande styrelsemedlemmar: Robin Nilsson (Ordförande), Rebecka Persson (Kassör), Magnus Sandén (Sekreterare), Eskil Varenius (ledamot), Övriga närvarande:

Läs mer

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för.

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Att bo i bostadsrätt en informationsskrift om bostadsrättens villkor juni 2006 Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Eftertryck förbjudes Att bo i bostadsrätt Denna informationsskrift är utgiven

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(71) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Sverok Stockholm styrelsemöte 7 2008-09-26

Sverok Stockholm styrelsemöte 7 2008-09-26 Sverok Stockholm styrelsemöte 7 2008-09-26 1. Inledande formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande Nina valdes till ordförande 1.3 Val av mötessekreterare Christian valdes till sekreterare

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer