Protokoll fört vid Catahyas ordinarie årsmöte 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid Catahyas ordinarie årsmöte 2014"

Transkript

1 Protokoll fört vid Catahyas ordinarie årsmöte Mötets öppnande Föreningens vice ordförande Sara Karlsson förklarar mötet öppnat Val av mötesordförande att välja Fredrik Nilson till mötesordförande Val av mötessekreterare att välja Nina Högberg till mötessekreterare Val av två rösträknare tillika justerare att välja Sara Karlsson och Maria Nygård till rösträknare tillika justerare Adjungeringar Inga adjungeringar är aktuella Röstlängd att fastställa röstlängden i enlighet med följande: Jonathan Olsson (Nattöga) Sara Karlsson (Ozeloten) Charlotte Jonasson (Gondal) Johan Jönsson (Julle) Anna Bark Persson (Isblad) Otto Granath (Rogie) Maria Nygård (Vinter) Gabiella Rehbinder Felicia Wassberg (kotte) Nina Högberg (Tauriel) Stefan Loå (Tempelhand) från punkt

2 1.7. Mötets behörighet Styrelsen berättar att kallelse har gått ut via meddelande på Catahya, som öppen nyhet på sidan samt till föreningens grupp på Facebook. Både kallelse och möteshandlingar offentliggjordes i tid enligt stadgan. att årsmötet förklaras behörigt Fastställande av dagordning: att stryka punkten val av styrelsesuppleanter. att ta upp den övriga frågan förening? som anmälts av Robin Bergmark Verksamhetsberättelse Se bilaga 1. att lägga styrelsens verksamhetsberättelse för 2013 till handlingarna Ekonomisk berättelse Se bilaga 2. att lägga styrelsens ekonomiska berättelse för 2013 till handlingarna Revisionsberättelse Se bilaga 3. att lägga revisorernas utlåtanden till handlingarna Ansvarsfrihet att bevilja avgående styrelse ansvarsfrihet för det föregående verksamhetsåret Fastställande av verksamhetsplan Se bilaga 4. att anta en verksamhetsplan för

3 3.2. Fastställande av medlemsavgift att fastställa medlemsavgiften till 0 kr med en frivillig medlemsavgift om 50 kr eller 100 kr beroende på medlemmens upplevda ekonomiska situation Fastställande av budget Se bilaga 5. att anta en budget för Proposition om stadgeändring att Kapitel II 1 i stadgan ändras till: Medlemskap i Catahya erhålls av den som ansöker om detta. Önskan om fortsatt medlemskap skall bekräftas årligen. att Kapitel II 3 ändras till: Medlem som ej erlagt medlemsavgift inom två månader efter ansökan av medlemskap har därmed automatiskt upphört att vara medlem Val av ordförande att välja Maria Nygård till ordförande Val av kassör att välja Felicia Wassberg till kassör Val av styrelseledamöter att välja Jonathan Olsson, Tove Ivarsson, Robin Bergmark, Anna Blixt och Anna Bark Persson till ledamöter i styrelsen Val av valberedning att välja Nina Högberg och Johan Jönsson till valberedare och lämna den tredje platsen vakant Val av revisorer att välja Therese Albertsson till verksamhetsrevisor och Tommie Hjerén som suppleant. att välja Stefan Loå till ekonomisk revisor med Fredrik Wollentz som suppleant. 3

4 5.1. Övrig fråga: Förening? Mötet diskuterar huruvida Catahya ska vara en förening eller inte. + Juridisk person som kan äga tillhörigheter, domännamn, rättigheter. + Möjlighet att få bidrag. + Sammanhållande punkt för ett idag ganska löst sammansatt nätverk. Onödig administration för den verksamhet som är. Oklart vad alternativet är? Möjligheter: * Förenkla byråkratin utan att ta bort föreningen. enhälligt att Catahya ska fortsätta vara en förening. att styrelsen ska se över möjligheten att förenkla föreningsadministrationen för att föreningen inte ska upplevas som betungande Mötets avslutande Maria Nygård förklarar mötet avslutat. Fredrik Nilson, mötesordförande Nina Högberg, mötessekreterare Sara Karlsson, justerare Maria Nygård, justerare 4

5 Bilaga 1: Verksamhetsberättelse I Catahyas tjänst Styrelsen Robin Bergmark (Taura Tierno), Ordförande Sara Karlsson (Ozeloten), Vice ordförande Arina Pingol (Aiyu Linden), Kassör Sebastian Olsson (Snurre), Vice Kassör Tove Ivarsson (Melian), Sekreterare Jonathan Olsson (Nattöga), Vice sekreterare Robert Andersson (Jason), Ledamot Otto Granath (Rogie), Ledamot Therése Albertsson, Ledamot Revisorerna Stefan Loå (Tempelhand), Ekonomisk revisor Johan Anglemark (Brandoch Daha), Verksamhetsrevisor Fredrik Wollentz (Reborn), Suppleant (ekonomi) Linnea Andersson (Neldoreth), Suppleant (verksamhet) Valberedningen Nina Högberg (Tauriel) Maria Nygård (Vinter) Tommie Hjerén (Timmyy) Verksamhet Årets fokus var att lansera den nya hemsidan, vilket tyvärr inte genomförts, men den nya hemsidan har tagit form och har vidareutvecklats. Den är nu så långt gången att den går att testa och är snart redo för att lanseras. Fokus var även att diskutera Catahyas framtida ekonomi, vilket gjorts i viss grad. Även att diskutera Catahya som förening. Några djupare diskussioner har inte gjorts, vilket visar på att Catahya vill fortsätta som tidigare. Inaktivitet har tyvärr även rått under år 2013, men inte mer än tidigare år. Catahya lever och medlemmarna håller sig fast i nostalgi och i hopp om bättre tider som är på väg med den nya hemsidan. Frivillig medlemsavgift Även detta år hade årsmötet beslutat om en frivillig medlemsavgift, men ändrad den från tidigare år. Det infördes en minsta avgift om 50 kr och att var och en utöver detta fick välja 5

6 om man ville ge mer pengar. IRL verksamheten Under året hölls det ett årsmöte på Sveroks kansli i Stockholm där deltagarantalet inte var lika högt som man hade hoppats. Det som jobbat med den nya hemsidan visade hur långt de kommit och de som var där fick testa sidan. På hösten anordnades en arbetshelg för de som jobbar med den nya hemsidan och övriga som ville delta. Under denna helg utvecklades den nya sidan och testades. Catahyaner syntes till på kongressen Fantastika (Swecon 2013), sf kongressen i Stockholm. Catahya.net Det har arbetats med den nya hemsidan under året och den nya sidan hoppas kunna lanseras under början av Aktiviteten är som nämnt låg på sidan, vår kärnpunkt i föreningen. Aktiviteten i forumen blomstrar dock upp till och från. Marknadsföring Någon marknadsförening av föreningen för att locka nya medlemmar har inte skett i den omfattning som verksamhetsplanen önskat. Detta på grund av att den nya hemsidan inte lanserats än. Produktion Arbetet med en femte antologi har fortsatt under året, men har tyvärr inte blivit klar. Under året byttes ansvarig för projektet, vilket bidrog till fördröjning av tiden. Alla bidrag har samlats in och de flesta har bedömts av juryn och författarna håller på att gå igenom sina texter. Temat för antologin är Magi och/eller teknik. Förhoppning är att antologin ska tryckas under Försäljningen av Catahyas produkter har varit låg, men några få antologier har sålts. 6

7 Bilaga 2: Ekonomisk berättelse Intäkter 2013 Budget (kr) Resultat (kr) Avvikelse (kr) IRL Försäljning Bidrag Reklam Medlemsavgifter Övrigt Summa Utgifter 2013 Budget (kr) Resultat (kr) Avvikelse (kr) IRL Styrelse Evenemang Priser Hemsida Produktion Övrigt Summa Bruttoresultat Inkomster Inkomster för IRLer uteblev. Detta på grund av att Catahya Summur Camp ej arrangerades. I samband med årsmötesirlen togs all avgift in som frivillig medlemsavgift och under arbetshelgen för Catahya 3.0 togs det inte någon avgift. Budgeten för försäljning var beräknad efter att en antalogi skulle tryckas under Den blev dock försenad och ej klar under året. Vilket medförde att försäljningen inte blev så stor som väntat. Utgifter Då det inte genomfördes en stor IRL, blev utgifterna för IRL lägre än väntat. Styrelsen hade ingen styrelseträff och föreningen åkte ej heller på några arrangemang under året. Utfallet för priser blev lägre än budgetterat då det var få som fick skibentbelöningar och det genomfördes inga tävlingar med priser. 7

8 Hemsidan kostade mindre, då pengar för design ej utbetalades till Maria Helena Stanke, då designen ej hann bli klar. Produktionskostnaderna blev noll kronor då antalogin inte blev färdig för tryck. Balansrapport 2014 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Ingående balans Period Utgående balans Lager Omsättningstillgångar Bank S:A TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Resultat föregående år Årets resultat Skulder S:A EGET KAPITAL OCH SKULDER BERÄKNAT RESULTAT 8

9 Bilaga 3: Revisionsberättelse 9

10 Revisorsutlåtande 2 Gällande: Catahya, ideell förening, verksamhetsåret Utlåtande: I egenskap av verksamhetsrevisor för den ideella föreningen Catahya har undertecknad granskat verksamhetsplan, verksamhetsberättelse och styrelsens mötesprotokoll för gällande år och inte funnit någonting att anmärka på. Utifrån genomgånget material instämmer jag i den ekonomiske revisorns rekommendation att årsmötet beviljar ansvarsfrihet för styrelsen Uppsala Johan Anglemark Verksamhetsrevisor Catahya Lingonvägen Storvreta 10

11 Bilaga 4: Verksamhetsplan Årets fokus Hemsidan och medlemmar Årets fokus kommer vara att rulla ut en prototyp av den nya hemsidan och därefter börja använda den. Hoppet med detta är att det ska bli mycket enklare att få nya medlemmar, både genom en förenklad process kring registrering, men även genom att hemsidan får en nystart både i form av funktionalitet och utseende. Föreningen och ekonomi Detta är något som föreningen behöver arbeta vidare med även i år. Det finns tre punkter inom detta som det är viktigt att arbeta med: * Undersöka vad för alternativa förbund Catahya skulle kunna passa i, från vilka vi kan få bidrag. * I och med den nya hemsidan undersöka möjligheterna till reklam. * Undersöka möjligheterna till att finanisera Catahya genom donationer från medlemmar. Årets verksamhet Marknadsföring För att en ny hemsida ska ge något resultat behöver den marknadsföras. Någonting som är viktigt är att se efter vad för typ av marknadsföring potentialla medlemmar kan tänkas svara på. Klassiska metoder såsom affischer på lämpliga platser (t.ex. bibliotek och bokhandlar) bör givetvis inte underskattas, men det är också väldigt viktigt att Catahya har en närvaro på Internet, utanför den egna sidan. Ett exempel på detta är att ge Catahya en större närvaro i sociala medier, såsom Facebook och Twitter. Texter och diskussioner När den nya hemsidan är lanserad ska det som tidigare publiceras recensioner, artiklar, nyheter, noveller och dikter. Diskussioner, både i forumet och bland kommentarer till texter, bör uppmuntras. Antologi En femte antologi ska under året bli klar och utgiven. Det här är ett av Catahyas största och mest lyckade projekt genom åren och därför värt att satsa på. IRL träffar För de som vill ska IRL träffar kunna anordnas, men ingen särskild träff planeras för året. 11

12 Bilaga 5: Budget 2014 Intäkter (kr) Försäljning IRL 0 Bidrag 0 Reklam 0 Medlemsavgifter Övrigt 0 Summa Kostnader (kr) IRL Styrelse Evenemang 0 Belöningar 600 Marknadsföring Hemsida (2100 Axentus, 325 One.com, 4000 webbdesigner, 300 övrigt) Produktion Övrigt Summa Resultat Beräknad balans för omsättningstillgångar: Ingående Utgående

Årsmötesprotokoll 2012. Lördag 10 mars, kl. 15:00 Sveroks kansli, Stockholm

Årsmötesprotokoll 2012. Lördag 10 mars, kl. 15:00 Sveroks kansli, Stockholm Årsmötesprotokoll 2012 Lördag 10 mars, kl. 15:00 Sveroks kansli, Stockholm Sid. 2(19) Protokoll fört vid Catahyas årsmöte 2012 Datum: 2012-03-10 Tid: 15.00 1. Inledande formalia 1.1 Mötets öppnande Therése

Läs mer

1.4 Val av två rösträknare tillika justerare Till rösträknare och justerare valdes Tommie Hjerén och Sara Karlsson.

1.4 Val av två rösträknare tillika justerare Till rösträknare och justerare valdes Tommie Hjerén och Sara Karlsson. Sid. 1(16) Protokoll fört vid Catahyas årsmöte 25 februari 2006 Älvsjö, Stockholm. 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Nina Högberg öppnade mötet. 1.2 Val av mötesordförande Wilhelm Raab valdes mötesordförande.

Läs mer

Årsmötesprotokoll 24 maj 2015

Årsmötesprotokoll 24 maj 2015 Årsmötesprotokoll 24 maj 2015 Närvarande: Bilagor: Viktor Sjögren Sebastian Hellvin Johan Skarin Sofia Carlsson Gawain Nordlander Johan Lundbäck Josefin Hellvin Bilaga A, Verksamhetsberättelse Bilaga B,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Protokoll från ordinarie årsmöte Sverok Stockholm 2006-04-09

Protokoll från ordinarie årsmöte Sverok Stockholm 2006-04-09 Protokoll från ordinarie årsmöte Sverok Stockholm 2006-04-09 1. Mötets öppnande (kl 13:18) Ordförande Marcin Kucharski gick igenom praktiska detaljer och mötesformalia samt förklarade mötet öppnat. 2.

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR Distriktskongress Stockholm 2013 Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Formalia 2.1. Fastställande

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Dagordning Årsmöte 2013

Dagordning Årsmöte 2013 DAGORDNING Kårhuset Lund, 16 november 2013 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Årsmöte 2013 Tid: 1:e december 2013 klockan 12.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 Mötet

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Dagordning för Astronomisk Ungdoms årsmöte 2014-03-30

Dagordning för Astronomisk Ungdoms årsmöte 2014-03-30 Dagordning för Astronomisk Ungdoms årsmöte 2014-03-30 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer 2.1. Val av mötesordförande 2.2. Val av mötessekreterare 2.3. Val av justerare tillika rösträknare 3.

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Protokoll ÅRSMÖTE Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Ordförande: Robert Jönsson Sekreterare: Annie Svensson Rösträknare och justerare: Anton Karlsson och Robin Jakobsson Bilagor:

Läs mer

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning.

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Datum: 2015-05-07 Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: 802474-4916 Handläggare: Annelie Skogsberg 2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Detta är RSFL Kalmar läns andra

Läs mer

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Karlstad 2011-08-09 Anders Ek, 054-540 24 38; 0702-39 58 40 anders.ek@karlstad.se Anders/KuN7förci/bildafören2011 Till dig som funderar på att

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(1) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

Protokoll Årsmöte, Sverok Väst 2008-03-16

Protokoll Årsmöte, Sverok Väst 2008-03-16 Protokoll Årsmöte, Sverok Väst 2008-03-16 1 Mötet öppnades. 2 Mötet beslutades vara behörigt kallat. 3 Röstlängden fastställdes enligt bilaga 1. 4 Dagordning fastställdes med följande ändringar: 4.a 15

Läs mer

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Plats: Linköpings Motorstadion, Linköping. Tid: Lördag 2013-10-05 Kl. 16.00 Välkomna! / Styrelsen Dagordning 1. Mötets öppnande. Fråga om mötet blivit behörigen

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer