Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011"

Transkript

1 Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Öppning av BrandWorld i Halmstad och Löddeköpinge Nettoomsättningen minskade med 13,5 %, TSEK ( TSEK) Resultat per aktie uppgick under kvartalet till -0,25 SEK Disponibel likviditet, 1,7 MSEK Efter periodens slut: Butik nummer två slog upp portarna i Malmö

2 Delårsrapport 3, 2011 Perioden, 1 juli 30 september 2011 Nettoomsättning under perioden april-juni minskade med 13,5 %, TSEK (35.140) Fortsatt satsning på nyetableringar, i Halmstad och Löddeköpinge, samt generell lågkonjunktur har påverkat resultat som uppgick till TSEK (2.329 TSEK) Resultat per aktie uppgick under perioden till -0,25 SEK Perioden, 1 januari 30 september 2011 Nettoomsättningen minskade med 7,9 %, TSEK ( TSEK) Resultat under årets första nio månader uppgick till TSEK (774 TSEK) Resultat per aktie uppgick under perioden till -0,90 SEK Samtidigt som BrandWorld fortsätter att satsa på att marknadsföra och öppna nya butiker har lågkonjunkturen och oron kring Euro-samarbetet bidragit till en minskad konsumtion. Försäljningen under årets första nio månader uppgick till drygt 75 MSEK (82), vilket ger en minskad försäljning om 7,9 %. Övriga kostnader i form av bl.a. marknadsföring och lokalkostnader har ökat mot föregående år, vilket främst är en följd av genomförda nyetableringar. Resultatet före skatt uppgick för tredje kvartalet till TSEK (2.329 TSEK). Sortimentet på BrandWorlds webshop utvecklas kontinuerligt och innehåller idag en variation av kläder till dam och herr såväl som till barn. Händelser efter periodens utgång Malmö Mobilia I början av oktober öppnades BrandWorlds andra butik i Malmö. Etableringen gjordes på Mobilia-området. Kommande BrandWorld-etableringar: Hösten 2011 (okt), Malmö, Mobilia Våren 2012 (mars), Ängelholm, Brännborn Center Våren 2012, Båstad, omprofilering av MärkesOutlet

3 VDs kommentar När vi summerar kvartal tre ser vi tillbaka på ett mycket tufft handelsklimat, där vi trots det har varit aktiva på marknaden genom vårt profileringsarbete av BrandWorld till att vara den kedja som erbjuder varumärkeskläder till mikropriser, samt öppnat två butiker i Halmstad och Löddeköpinge. I Skåne har vi skapat ett bra marknadstryck med totalt fyra BrandWorld-butiker, varav två i Malmö och de båda andra enheterna i Lund och Löddeköpinge. Butiken i Löddeköpinge ligger inne i Center Syds köpcenter och ger oss naturligt flöde av kunder som möjliggör en naturlig utvärderingsbas för etableringar på köpcentra. Vår nya butik i Halmstad är ett ytterligare led till att skapa ett ledband av butiker längs med västkusten. Flygstaden växer kontinuerligt och är nu ett av Hallands mest attraktiva handelsområden. Genom kommande etablering i Ängelholm kommer BrandWorld under 2012 att ha täckt in hela sträckan Malmö-Göteborg. Hösten har liksom ekonomin varit avvaktande och konsumenterna väntar med att förnya vintergarderoben. Under hösten och vintern kommer vi att fortsätta erbjuda varumärkeskläder till Mikropriser samtidigt som vi fortsätter att etablera butiker. I skrivande stund har vi öppnat ytterligare en butik i Malmö samtidigt som vi planerar för vårens öppningar i Ängelholm och Båstad. Nu laddar vi inför julen och vinterförsäljningen med massor av nyheter i våra butiker och vår nätbutik. Niclas Larsson VD, Brandworld Principer för rapportens upprättande Kvartalsrapporten har inte granskats av bolagets revisor. Insynspersoners handel med aktien Under kvartalet har inga insynspersoner direkt eller via bolag eller närstående sålt eller köpt aktier i Brandworld. Kommande rapporter Brandworld upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje kvartalsskifte. Kommande rapporter är planerade att offentliggöras som följer: Bokslutskommuniké Delårsrapport ett Malmö, Styrelsen För vidare information kontakta: Niclas Larsson, VD Telefon: E-post: Brandworld Sverige AB (publ) Brandworld erbjuder högkvalitativa varumärken från världsledande leverantörer av kläder, skor och andra premiumprodukter för sport och fritid lättillgängligt och med attraktiva priser så att kunder som vanligtvis inte köper premiumvarumärken väljer att göra det. Kedjan består idag av totalt elva butiker under varumärkena BrandWorld, MärkesOutlet och Jepsons i Kivik. Jämförbara butiker innefattar samtliga av kedjans butiker som har varit i drift under minst ett verksamhetsår (9 st). Senast att inkluderas är enheten i Båstad som öppnade i september Bolaget grundades 2006 av Niklas Larsson (VD), Andreas Olofsson och Daniel Nilsson. Brandworld ägs till största del av grundarna och Svenska Generationsskiften AB.

4 Resultaträkning Belopp i kr Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Av/nedskrivningar av anläggningstillgångar Summa kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Bokslutsdispositioner 0 0 Skatt 0 0 Resultat

5 Balansräkning Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Nedlagda kostnader på annans fastighet Inventarier, verktyg och installationer Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

6 Balansräkning (forts.) Belopp i kr EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Överkursfond Balanserad vinst eller förlust Periodens resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Periodiseringsfond Ack avskrivning över plan Summa obeskattade reserver Långfristiga skulder Checkräkningskredit Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskuld 0 0 Övriga skulder Upplupna kostnader förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

7 Nyckeltal (ackumulerade värden) Datum Antal aktier (stycken) Aktiens kvotvärde 100 kr 0,10 kr 0,10 kr 0,10 kr 0,10 kr 0,10 kr 0,10 kr 0,10 kr Aktiens substansvärde kr 3,87 kr 3,55 kr 3,85 kr 4,01 kr 3,64 kr 3,37 kr 3,12 kr Utdelning per aktie 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr Vinst per aktie kr 3,14 kr -0,20 kr 0,09 kr 0,26 kr -0,37 kr -0,64 kr -0,90 kr Omsättning (TKR) TSEK TSEK TSEK TSEK TSEK TSEK TSEK TSEK Rörelseresultat (TKR) TSEK TSEK -626 TSEK 2147 TSEK 4518 TSEK TSEK TSEK TSEK Resultat före skatt TSEK TSEK TSEK 774 TSEK 2292 TSEK TSEK TSEK TSEK Netto resultat TSEK TSEK TSEK 774 TSEK 2034 TSEK TSEK TSEK TSEK Anläggningstillgångar 11,4 MSEK 12,7 MSEK 11,4 MSEK 10,8 MSEK 10,5 MSEK 10,3 MSEK 9,9 MSEK 9,4 MSEK Omsättningstillgångar 38,9 MSEK 30,9 MSEK 36,7 MSEK 39,1 MSEK 40,8 MSEK 44,6 MSEK 43,3 MSEK 51,7 MSEK Eget kapital - 2,3 MSEK 22,1 MSEK 27,5 MSEK 29,8 MSEK 31,1 MSEK 28,2 MSEK 26,1 MSEK 27,5 MSEK Långfristiga skulder 6,0 MSEK 0,3 MSEK 8,7 MSEK 5,9 MSEK 5,1 MSEK 14,1 MSEK 14,6 MSEK 16,1 MSEK Kortfristiga skulder 46,6 MSEK 21,2 MSEK 11,9 MSEK 14,2 MSEK 13,5 MSEK 15,7 MSEK 15,6 MSEK 29,2 MSEK Soliditet -4,5% 50,7% 57,2% 59,7% 62,9% 49,3% 47,1% 35,7% Rörelseresultat, Resultat före och efter skatt har för angetts exklusive ackordsvinsten om 22,3 MSEK

Brandworld Sverige AB (publ) Halvårsrapport, januari juni 2010

Brandworld Sverige AB (publ) Halvårsrapport, januari juni 2010 Brandworld Sverige AB (publ) Halvårsrapport, januari juni 2010 Perioden Nettoomsättningen ökade med 43%, 48.233 TKR (33.762 TKR) Resultatet förbättrades med 3,5 miljoner, -1.555 TKR (-5.536 TKR) Resultat

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 1. SAMMANFATTNING AV HALVÅRSRAPPORT FÖR KONCERNEN

HALVÅRSRAPPORT 1. SAMMANFATTNING AV HALVÅRSRAPPORT FÖR KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT 2012-08-31 2012-01-01 till 2012-06-30 1. SAMMANFATTNING AV HALVÅRSRAPPORT FÖR KONCERNEN Första halvåret (2012-01-01 2012-06-30) Nettoomsättningen uppgick till 16 756 022 SEK (koncernredovisning

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 2012 Q2 Andra kvartalet 2012 (jämfört med samma period föregående år) Omsättningen ökade till 13 494 tkr (10 141 tkr), motsvarande en tillväxt med 33

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015)

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 Under Q3 (jan-mars) ökade koncernomsättningen med 40 procent, jämfört med Q2. Dotterbolaget Kentima AB har under

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Delårsrapport juli - september 2011

Delårsrapport juli - september 2011 Fortnox DelårsrapportQ3AB juli - september (publ) Q3 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport juli - september Tredje kvartalet (jämfört med samma period föregående år) >> Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231. Delårsrapport för perioden januari 2014 september 2014.

DELÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231. Delårsrapport för perioden januari 2014 september 2014. DELÅRSRAPPORT Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari september. 9 MÅNADER (JANUARI SEPTEMBER) Nettoomsättningen för niomånadersperioden uppgick till 5,42 MSEK

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Nettoomsättningen ökade med 261 % till 4 409 tkr (1 223 tkr) Försäljningen

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2012. Lobby Grand Hotel Opera RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2012. Lobby Grand Hotel Opera RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2012 Lobby Grand Hotel Opera RASTA GROUP AB (publ.) www.rastagroup.se delårsrapport PERIODENs rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen 12 314 (18 518) tkr.

Läs mer

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014) Delårsrapport januari - mars 2015 Q1 2015 Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)»» Nettoomsättningen för koncernen ökade med 24,9 procent till

Läs mer

2013-01-01-2013-06-30

2013-01-01-2013-06-30 Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 5 Delårsrapport, jan-jun 2013, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2014 juni 2014.

HALVÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2014 juni 2014. HALVÅRSRAPPORT Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari juni. FÖRSTA HALVÅRET (JANUARI JUNI) Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 4,57 MSEK (3,54

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 till 2015-03-31. Scandinavian Real Heart AB 556729-5588

Delårsrapport 2015-01-01 till 2015-03-31. Scandinavian Real Heart AB 556729-5588 Delårsrapport 2015-01-01 till 2015-03-31 Scandinavian Real Heart AB 556729-5588 Innehållsförteckning Sammanfattning av bokslutskommuniké 1 Väsentliga händelser under första kvartalet 2015 1 Omsättning

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 Nytecknad premievolym fortsätter att öka Andra kvartalet Intäkterna ökade med 14 procent till 21,8 (19,1) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 17 procent

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år)

Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år) Delårsrapport juli - september 2014 Q3 2014 Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 23 725 tkr (18 858 tkr) vilket motsvarar en ökning med 25,8 procent.

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2010 Nettoomsättningen uppgår till 30 269 (20 487) kkr motsvarande en tillväxt om 48% Tillväxten exklusive avyttrade och förvärvade enheter

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer