Brandworld Sverige AB (publ) Halvårsrapport, januari juni 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brandworld Sverige AB (publ) Halvårsrapport, januari juni 2010"

Transkript

1 Brandworld Sverige AB (publ) Halvårsrapport, januari juni 2010 Perioden Nettoomsättningen ökade med 43%, TKR ( TKR) Resultatet förbättrades med 3,5 miljoner, TKR ( TKR) Resultat per aktie uppgick under perioden till -0,20 SEK Snittköpsvärdet ökade med 7% Marginalen upp med 3,6 procentenheter Väsentliga händelser under perioden Nyemissioner om totalt 7,5 MSEK övertecknades Bolagets aktie listad på AktieTorget Styrelsen förstärkt med Björn Svedberg och Mats Olsson Beslut fattat om att starta näthandel

2 Halvårsrapport 2010 Perioden Brandworlds försäljning under första halvår under 2010 uppgick till TKR. Motsvarande period i fjor omsatte bolaget TKR, vilket innebär en försäljningsökning för hela kedjan om 14,5 miljoner kronor. Glädjande har snittköpen ökat med 7% och bolagets bruttomarginal med 3,6 procentenheter. Perioden 1 januari till 30 juni har varit händelserik för Brandworld. I januari tog styrelsen beslut att göra bolaget publikt och att lista Brandworlds aktie på AktieTorget. I februari och mars tillfördes bolaget 7,5 miljoner kronor före emissionskostnader i en övertecknad nyemission. Den likvid som tillfördes, används för att skapa grundförutsättningar för Brandworlds fortsatta expansion, bl.a. genom förstärkt profil och bolagets satsning på internethandel. Den 29 mars listades Brandworlds aktie på AktieTorget. Nu fortsätter den tillväxt som avstannade i samband med lågkonjunkturen Primärt innebär det en omvandling av bolagets butiker med namnet Märkesoutlet till att omfattas av Brandworld-konceptet, implementering av ett nytt logistiksystem, etablering av en web-butik och en påbörjan av arbetet med ytterligare nyetableringar. Under våren har bolaget arbetat med att identifiera vilka nyckelområden som är avgörande för bolagets framgång och har startat utvecklingsarbeten inom vart och ett av dessa. De områden som identifierats är: Brandworld Brandbook Brandworlds profil har sammanfattats i en Brandbook. Huvudsyftet har varit att tydliggöra bolagets kundlöfte i en komplex bransch. Brandworlds kunder skall uppfatta bolaget som en aggressiv prisaktör på marknaden, utan att för den skull göra avkall på kvaliteten. Brandworld Brandbook har godkänts av styrelsen. Butikerna. Butikernas profil har genomarbetats enligt Brandworld Brandbook. Inom konceptet förtydligas sortiment, prissättning och kampanjmaterial. Omprofileringen av butiken i Malmö från Märkesoutlet till Brandworld sker enligt den uppdaterade konceptuella profil som regleras av Brandworlds Brandbook. Arbetet har påbörjats och nyöppning beräknas till månadsskiftet oktober/november, parallellt med starten av Brandworlds webshop. Brandworld Mikrosortiment. Brandworld har skapat ett system för ett återkommande sortiment där företagets kunder känner sig trygga och vet vad de kan förvänta sig, samtidigt som bolaget får logistik på volymprodukterna och kan öka träffsäkerheten i inköpen. Varuflödet som säkrats i de grundorders som görs före varje säsong lanseras som Brandworld Mikrosortiment. Resterande inköp görs under pågående säsong med syfte att förstärka kundernas upplevelse att ha gjort ett klipp och handlat smart. Lanseringen av Mikropriser beräknas ske under hösten. Webshop. Brandworlds webbaserade butik är ett naturligt komplement till den ordinarie butiksverksamheten. Beräknad lansering är månadsskiftet oktober/november. I steg 1 kommer den att inrikta sig på skor. Tidigt i våras togs ytterligare steg till att bli en av marknadsledarna genom att förstärka bolagets styrelse med två personer med gedigen erfarenhet av branschen. Mats Olsson, tidigare VD för Stadium Sverige, Danmark och Finland under perioden och idag försäljnings- och marknadschef för Hemtex AB, och Björn Svedberg som utvecklade konfektionsföretaget Prêt à Porter under 80-talet från syfabrik till starkt varumärke med 11 egna butiker.

3 Bolagets marginaler har ökat under våren jämfört med föregående år. Totalt sett har marginalerna förbättrats med 3,6 procentenheter och marginalen förväntas öka under det andra halvåret. Brandworlds attraktiva sortiment har gjort att våra kunders snittköp har ökat med 7% mot föregående år. Tendensen är att våra kunder köper fler artiklar och även dyrare artiklar än tidigare. Snittköpet baseras på kvittobeloppet delat med antal avslutade köp. Hösten 2010 Under den kommande hösten kommer Brandworld att lansera mycket av det som har projekterats under våren. Det kortfattade och lättförståliga kundlöftet Mikropriser på märkeskläder kommer att implementeras på marknaden och bli en del av varumärket Brandworld. Lanseringen av web-butiken är planerad till slutet av kvartal 3. Handeln via internet ökar kontinuerligt och Brandworld ser sig som en naturlig aktör på marknaden för att erbjuda märkesvaror till mikropriser. Kopplingen till kedjan och butikerna skapar trovärdighet och synergieffekter. VDs kommentar Brandworld har de senaste månaderna gått igenom mer än vad de flesta hinner med under många år och för oss som grundare och entreprenörer har det gett många positiva erfarenheter. Under mars genomförde vi en mycket lyckad nyemissionsprocess inför vår listning på AktieTorget. Vid processen tillfördes vi både resurser som säkrar vår framtida tillväxt och glädjande nog ett utökat kontaktnät som innebar en förstärkning till vår styrelse. Arbetet med att definiera, och starta utvecklingsprojekt inom våra fokusområden (Brandbook, Mikrosortimentet, Butikerna och Web-butiken) har verkligen varit givande och även om det mesta fallit naturligt känner hela ledningen och jag att arbetet kommer att lyfta företaget till en ny nivå. Först ut är steg 1 för vårt Mikrosortiment med ytterligare fokus på logistiken, vilket ger ett säkert varuflöde och ökad lönsamhet. Under våren har vi lyckats öka bruttomarginalen med 3,6 procentenheter och jag är övertygad om att det finns utrymme för att effektivisera ytterligare. Vi lanserar inom kort även vårt kundlöfte i form av en payoff/tagline Mikropriser på märkeskläder. Profilen och Butikerna är två fokusområden som alltid funnits inom oss, men som under våren har kokats ner till Brandworld Brandbook. Vi kan nu snabbt sätta igång nyanställd personal eller etablera en butik. Vår Web-butik är det sista pågående fokusområdet. Arbetet går enligt plan och jag ser verkligen fram emot lanseringen i slutet av kvartal 3. Styrelsen är mycket nöjd med det arbete vi utfört och har därför uppdragit åt ledningen att påbörja planering av att återuppta det nyetableringsarbete som avstannade när krisen kom. Vi räknar med att vår första nyetablering kommer att ske under första halvåret Den varma sommaren har varit en tid för ledighet och bad. Som detaljhandlare hade jag hellre sett fler moln på himmeln och fler shoppande i Sveriges handelsområden. I våra butiker har antalet besökande varit avsevärt färre i juli 2010 än i juli Omsättningen ökade visserligen i kedjan som helhet, men sjönk med 12 % i jämförbara butiker. Dock ser vi att beloppet på snittköpen har ökat med 7%, vilket är mycket positivt. Vi kommer att arbeta stenhårt för att återta tappet vi gjorde i juli under resten av året, men även om vi inte skulle nå ända fram, bedömer vi ändå att Brandworld kommer att uppvisa ett positivt resultat för helåret Brandworlds framtid kommer att präglas av det arbete som vi genomför just nu. Med stigande marginaler och god kontroll på kostnadsmassan, plus en webshop inom kort, ser jag positivt på framtiden. Vi har en spännande höst framför oss och ser fram emot utmaningarna. Niclas Larsson VD, Brandworld

4 Principer för rapportens upprättande Halvårsrapporten har inte granskats av bolagets revisor. Insynspersoners handel med aktien Under första halvåret har inga insynspersoner direkt eller via bolag eller närstående sålt eller köpt aktier i Brandworld. Kommande rapporter Brandworld upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje kvartalsskifte. Kommande rapporter under räkenskapsår 2010 är planerade att offentliggöras som följer: Delårsrapport, kvartal : 1 november 2010 Bokslutskommuniké 23:e februari 2011 Årsredovisning 27:e april 2011 Malmö, datum Styrelsen För vidare information kontakta: Niclas Larsson, VD Telefon: E-post: Brandworld Sverige AB (publ) Brandworld erbjuder högkvalitativa varumärken från världsledande leverantörer av kläder, skor och andra premiumprodukter för sport och fritid lättillgängligt och med attraktiva priser så att kunder som vanligtvis inte köper premiumvarumärken väljer att göra det. Kedjan består idag av totalt elva butiker under varumärkena Brandworld, MärkesOutlet och Jepson i Kivik. Tre av butikerna öppnades under 2009 och har inte jämförbara helårssiffror. Vid redovisning av månadsbaserad försäljningsutveckling redovisas både utvecklingen för kedjan totalt och för jämförbara butiker. Bolaget grundades 2006 av Niklas Larsson (VD), Andreas Olofsson och Daniel Nilsson. Brandworld ägs till största del av grundarna och Svenska Generationsskiften AB.

5 Resultaträkning Belopp i kr Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Av/nedskrivningar av anläggningstillgångar Summa kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Årets resultat

6 Balansräkning Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Nedlagda kostnader på annans fastighet Inventarier, verktyg och installationer Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

7 Balansräkning (forts.) Belopp i kr EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Överkursfond Balanserad vinst eller förlust Periodens resultat Summa eget kapital Ack avskrivning över plan Långfristiga skulder Checkräkningskredit Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

8 Kassaflödesanalys (SEK) Kassaflöde från den löpande verksamheten Resultat före skatt Nedskrivningar som belastat resultatet Skatt 0 0 Kassaflöde från den löpande verksamheten före rörelsekapitalförändring Förändringar i rörelsekapitalet Varulagerförändring Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i inventarier Försäljningar av inventarier 0 0 Investeringar i förbättringar på annans fastighet Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Förändring i upplåning Nyemissioner Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

9 Nyckeltal (ackumulerade värden) Datum Antal aktier (stycken) Aktiens kvotvärde 100 kr 0,10 kr 0,10 kr Aktiens substansvärde kr 3,87 kr 3,55 kr Utdelning per aktie 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr Vinst per aktie kr 3,14 kr -0,20 kr Omsättning TSEK TSEK TSEK Rörelseresultat TSEK TSEK -626 TSEK Resultat före skatt TSEK TSEK TSEK Netto resultat TSEK TSEK TSEK Anläggningstillgångar 11,4 MSEK 12,7 MSEK 11,4 MSEK Omsättningstillgångar 38,9 MSEK 30,9 MSEK 36,7 MSEK Eget kapital - 2,3 MSEK 22,1 MSEK 27,5 MSEK Långfristiga skulder 6,0 MSEK 0,3 MSEK 8,7 MSEK Kortfristiga skulder 46,6 MSEK 21,2 MSEK 11,9 MSEK Soliditet -4,5% 50,7% 57,2% Rörelseresultat samt resultat före och efter skatt har för angetts exklusive ackordsvinsten om 22,3 MSEK.

HALVÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2014 juni 2014.

HALVÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2014 juni 2014. HALVÅRSRAPPORT Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari juni. FÖRSTA HALVÅRET (JANUARI JUNI) Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 4,57 MSEK (3,54

Läs mer

Enjoy Group AB (publ) 556653-2924. Bokslutskommuniké 2008

Enjoy Group AB (publ) 556653-2924. Bokslutskommuniké 2008 Enjoy Group AB (publ) 556653-2924 Bokslutskommuniké 2008 Sammanfattning av bokslutskommuniké 2008 2008 2007 Intäkter 32 696 kkr. (23 284 kkr.) Resultat efter finansiella poster (SEK) - 11 757 kkr. (- 11

Läs mer

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014) Delårsrapport januari - mars 2015 Q1 2015 Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)»» Nettoomsättningen för koncernen ökade med 24,9 procent till

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster var 0,67 Mkr Bolaget har levererat SoftGSM X-Ray till England Bolaget

Läs mer

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.) Tredje kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 20 november Delårsrapport för tredje kvartalet Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015)

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 Under Q3 (jan-mars) ökade koncernomsättningen med 40 procent, jämfört med Q2. Dotterbolaget Kentima AB har under

Läs mer

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012 Pressinformation 31 maj 2012 Kvartalsrapport första kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 Nytecknad premievolym fortsätter att öka Andra kvartalet Intäkterna ökade med 14 procent till 21,8 (19,1) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 17 procent

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

Framtidsinriktade uttalanden och marknadsinformation

Framtidsinriktade uttalanden och marknadsinformation Framtidsinriktade uttalanden och marknadsinformation Detta memorandum innehåller framtidsinriktade uttalanden som återspeglar BrandWorlds aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ

Läs mer

Tele5 Voice Services AB (publ) Delårsrapport januari juni 2005. Omsättningen för perioden uppgår till 771,9 KSEK. Rörelseresultat +24,2 KSEK

Tele5 Voice Services AB (publ) Delårsrapport januari juni 2005. Omsättningen för perioden uppgår till 771,9 KSEK. Rörelseresultat +24,2 KSEK Tele5 Voice Services AB (publ) Delårsrapport januari juni 2005 Omsättningen för perioden uppgår till 771,9 KSEK Rörelseresultat +24,2 KSEK Resultat efter skatt uppgår till +14,6 KSEK Resultat per aktie

Läs mer

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 Helåret 2007 Nettoomsättningen uppgick till 66 352 kkr (54 647 kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om 21% Tillväxten inom affärsområdet hushållsnära

Läs mer

Riggade inför 2015. Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2014. Sida 1 av 13. Helåret 2014

Riggade inför 2015. Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2014. Sida 1 av 13. Helåret 2014 Sida 1 av 13 Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Riggade inför 2015 Helåret 2014 Koncernens nettoomsättning minskade med ca 11 % och uppgick till 8064 tkr (9043 tkr) Koncernens rörelseresultat

Läs mer

Kvartalsrapport 1 september 2013 till 30 november 2013

Kvartalsrapport 1 september 2013 till 30 november 2013 Hexatronic Scandinavia AB (publ) 556168 6360 Pressrelease 28 januari 2014 Kvartalsrapport 1, 1 september 2013 till 30 november 2013 Framtida kraftig tillväxt genom offensivt förvärv. Omsättningstillväxt

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL Kontroll är Caperios ledord 2015. Nytt rapportsystem och uppdaterat CRM är bara några exempel på åtgärder Caperio vidtagit för att skapa samsyn och korrelation i verksamheten.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

Enjoy Group AB (publ) 556653-2924. Bokslutskommuniké 2011

Enjoy Group AB (publ) 556653-2924. Bokslutskommuniké 2011 Enjoy Group AB (publ) 556653-2924 Bokslutskommuniké 2011 1 Sammanfattning av bokslutskommuniké 2011 2011(2010) Intäkter24 987 039(36 430 010) Resultat efter finansiella poster (SEK) -4 013 067(-6 517 912)

Läs mer

+ 5 960 nya bredbandskunder!

+ 5 960 nya bredbandskunder! Vinstrekord: Delårsrapport 3, 213 Bahnhof AB (publ) 213 Delårsrapport 3 + 18 Mkr Kraftig tillväxt privatmarknad: + 5 96 nya bredbandskunder! 1 Delårsrapport 3, 213 Kvartal 3, 213 i sammandrag Omsättning

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2009 förmedlade Insplanet 96 000 försäkringar med en premievolym på 290 MSEK. Utöver

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FREE2MOVE HOLDING AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FREE2MOVE HOLDING AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FREE2MOVE HOLDING AB (publ) Ett mycket dramatiskt år är till ända med stora förändringar rörande strategi, ledning och kostnadsnivå Året som gick var det mest dramatiska i företagets

Läs mer

Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING

Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2006 Innehåll År 2006 i korthet...4 Fakta om Micro...5 VD-ord...6 Affärsidé, mål och strategier...8 Organisation och ledning...9 Marknaden...10 Verksamheten...12

Läs mer

Integration av Proximion och uppfyllda finansiella mål.

Integration av Proximion och uppfyllda finansiella mål. Pressmeddelande 2015-01- 16 Hexatronic Group AB (publ), orgnr 556168-6360 Kvartalsrapport 1 (1 september 2014-30 november 2014) Integration av Proximion och uppfyllda finansiella mål. Samtliga finansiella

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

PromikBook AB. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

PromikBook AB. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 PromikBook AB Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 PromikBook Årsredovisning 2014 I N N E HÅ L L PromikBook under 2014, en sammanfattning 4 Väsentliga händelser under 2014 4 Väsentliga händelser under

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för första kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2015 TrustBuddy AB (publ.) Första

Läs mer

Fortsatt tillväxt under helåret 2013

Fortsatt tillväxt under helåret 2013 ZetaDisplay AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Fortsatt tillväxt under helåret 2013 HELÅR 2013 OMSÄTTNINGEN UPPGICK TILL 60,9 [52,8] MSEK Tillväxt med 17 % under helåret Licensintäkter ökade med 50 % Investering

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer