Ekonomihögskolan Utbildningsråd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomihögskolan Utbildningsråd"

Transkript

1 Minnesanteckningar UR2:2015 Mötesdatum: Ekonomihögskolan Utbildningsråd Ledamöter: Petter Boye ordförande Anna Alexandersson Linnéa Olsson Setayesh Sattari Amanda Tamme Studeranderepresentant Tova Persson Studeranderepresentant Övriga: Katarina Zambrell Utbildningssamordnare Madeleine Sjöstedt sekreterare Sarah Philipsson Ärende 5 Anna Lindahl Ärende 12 Frånvarande: Lars Tomsmark Ärende Minnesanteckning 1 Fastställande av dagordning Punkten studenterna informerar saknades på dagordningen och införs efter ärende 5. Dagordningen fastställs med den förändringen. 2 Uppföljning av minnesanteckningar/protokoll UR minnesanteckningar nästa steg av Civilekonomutvärderingen, det vi gör nu är att skicka en rapport till prefekter och fördjupningsansvariga där de ombeds svara på vilka åtgärder och vilken uppföljning de planerar att göra utifrån rekommendationerna från rapporten. - Madeleine, Katarina och Petter ser till att dokumentet blir utskickat till prefekter och fördjupningsansvariga inom kort. FS protokoll prioriteringarna för Utbildningsrådet diskuterades och just återkoppling och uppföljning av Civilekonomrapporten var en tydlig prioritering från Fakultetsstyrelsen. Att utvärdera den gjorda utvärderingen innan vi startar med nya. Kvalitetsrådets möte studenternas språkfärdigheter diskuterades på mötet, en undersökning har genomförts på en studentgrupp och man har kommit fram till att en stor grupp har svårt att förstå texter, analysera och djupare reflektera över uppgifterna i undervisningen. Nu startar ett centralt projekt där målet är att utveckla språkfärdigheter hos våra studenter. Förslaget är att lägga in mål i kurser som handlar om språkutveckling. Detta i sin tur betyder att lärarkollegiet behöver stöd och utbildning i hur man kan genomföra detta och examinerar samt bedömer den kunskapen. - Förslag från UR är att: göra specialsatsningar första terminen som sedan studenterna har nytta av under resten av sin utbildning. Gärna med uppföljning. Förslag i rapporten är att det ska tilldelas strategiska medel till ett sådant här stöd. - Föreslå projektgruppen centralt att något program eller kurs hos FEH kan få vara 1 (5)

2 pilotprojekt i fortsatta undersökningar. Kan man ha EBD som jämförande grupp. MFP kurser på engelska vill också utveckla språkfärdigheter och vill vara pilotkurs/program för framtida utredning. - Vi kan göra pilotinsatser på några utvalda kurser som vi sedan följer upp. Faller det väl ut så kan insatserna utökas. - Petter tar med sig Utbildningsrådets synpunkter till kommande möte med Kvalitetsrådet. 3 Avstämning - Remissvar från institutionerna angående regeldokument Regler för betygssättning och rapportering vid Ekonomihögskolan. Remisser har inkommit från alla institutioner utom en. Nu bearbetas svaren och resultatet ska redigeras i regeldokumentet för betygssättning och rapportering. På nästa möte med Utbildningsrådet (15 juni) ska dokumentet vara klart för att gå vidare till Dekanbeslut. Studenterna efterlyser information angående införandet av ny betygsskala och vad det innebär för förändringar. Sprida information via lärarna och programansvariga. Studenterna vill också ha möjlighet att kommentera regeldokumentet innan beslut. - Madeleine ser till att studenterna får del av det redigerade dokumentet. - Madeleine skriver ett informationsunderlag som Katarina och Petter godkänner innan utskick till studenterna och programansvariga angående information om ny betygsskala. 4 Avstämning Revidering av riktlinjer för examensarbete i företagsekonomi Ett möte har hållits då man diskuterade dokumentet, förslag finns på att antingen utveckla dokumentet så att det blir väldigt detaljerat eller att det ska skrivas mindre detaljerat och ge utrymme för större flexibilitet. Resultatet från regeldokument kring betygssättning måste skrivas in i riktlinjerna för examensarbetena. Målet är att ett dekanbeslut fattas innan sommaren eller eventuellt i augusti. - Petter skickar handlingarna till utsedd grupp samt kort beskrivning från tidigare möte angående dokumentet och frågor som gruppen kan ställa till kollegor på respektive institution. - Utsedda gruppen är: Petter Boye, Setayesh Sattari, Anna Alexandersson samt eventuellt Elin Funk (ej tillfrågad ännu). 5 Information om projektet kvalitetsorganisation och ackreditering Föredragare: Sarah Philipson Sarah föredrar sitt uppdrag att utreda kvalitetsorganisationen och en eventuell framtida ackreditering. UKÄ ska i framtiden utreda Universitetens kvalitetsorganisation och inte utvärdera utbildningarna. Vi måste utveckla vår kvalitetsorganisation för att se om den klarar en utvärdering. Projektet pågår året ut och delrapport ska delges i juni och slutrapport i december. 6 Studenterna informerar Amanda Tamme har deltagit i en U9 konferens där de pratade om Jönköpings ackreditering. I Jönköping har man ett strategiskt utbildningsråd där man samlar tidigare studenter och 2 (5)

3 genomför utvärdering av utbildningsprogrammet man precis avslutat. I Kalmar arbetar studentföreningen med kristalläpplet, som innebär att årets pedagog utses. Många nomineringar och mycket positiv feedback har inkommit. Studenterna lyfter ett önskemål om att tentorna framöver inte alls ska genomföras på helgerna. Skicka önskemålet vidare via LOS. Kan man se över önskemålet i samband med projektet digitaliserade tentor. Anonyma tentor, olika test har eller kommer att genomföras. Elektronisk hantering av tentor är ett projekt som pågår. - Madeleine skickar frågan om tentafria helger vidare till administrativ chef. BESLUTSÄRENDE 7 Revidering av utbildningsplan: Dnr 2015/ Leadership and Management in International Context, magisterprogram Det är en förändring av behörigheten som revideras. Inga synpunkter. Utbildningsplanen går vidare för beslut i FS 8 Kursplan: 1ST063 Ekonomisk statistik III. Dnr: 2015/ Inga synpunkter. Kursplanen går vidare för beslut hos Dekan. INFORMATIONSÄRENDEN 9 Avstämning kursrelaterade frågor a) Kursplaner workshop 18 maj då en grupp träffas för att synka vilken nivå våra kursplaner ska ligga på. Tanken är att kursplanerna ska beredas på institutionerna innan beslut i UR och vidare till dekan/prefekt. Även Pär Sundström och Peter Knutsson är inbjudna som är kunniga i våra förordningar. b) Projekt: utveckling av språkfärdigheter hos studenterna ärendet diskuterades under ärende 2. c) Kursvärderingar En sammanställning över kursvärderingar som genomförts under höstterminen visas. Sammanställningen ska skickas vidare till prefekterna. Förtydliga dokumentet med procent. Kan det vara möjligt att skicka ut ett mejl till läraren om kursvärderingen i samband med då antalet anmälda studenter till tentamen skickas ut. - Madeleine pratar med Dennis i administrationen om utskick. d) Kursinstruktioner ett resultat utifrån Civilekonomutvärderingen är att vi bör arbeta mer systematiskt med kursinstruktioner. De allra flesta har någon form av kursinstruktioner. Vi vill nu uppmana till att dessa dokument läggs ut på Mymoodle i någon form, pdf eller under rubriker. Goda exempel finns bland kollegiet. Påvisa för dem som inte arbetar med sina kurser på detta sätt att det minskar arbetsbördan då studenterna får tydlig information. Be att få studenternas åsikter om kursinstruktionerna på programråden. Motivera genom att beskriva fördelarna av att vara mer flexibla och mer detaljerade i en kursinstruktion. Inte skriva en kursplan utan tydligare beskriva hur studenterna examineras, läsanvisningar, metod, progressionen i programmet, kopplingen mellan kurserna i programmet. - Katarina, Madeleine och Petter ser till att en portfolio med goda exempel skickas till prefekter och pedagogiska samordnare. - Förslagsvis utarbetar varje institution någon form av gemensam mall eller form för 3 (5)

4 kursinstruktion. - Pedagogiska samordnare får i uppdrag att diskutera kursinstruktioner på respektive institution vid lämpliga tillfällen. - En gemensam workshop på fakulteten föreslås. Ett återkommande problem uppkommer då tjänsteplaneringen inte är klar tidigt nog, och att man som lärare inte har samma kurs vid flera tillfällen. Vem känner då ansvaret att skriva kursinstruktionen? Utbildningsrådet sätter upp ett långsiktigt mål att det i Mymoodle ska finnas en kursinstruktion kopplad till alla kurser inom några år. Frågan om kursinstruktioner ska också tas upp på workshopen för kursplaner, skicka ut exempel på kursinstruktioner till inbjudna innan mötet. Förslag från UR att skriva examinationsformerna mer generella i kursplanen och ha tydligare kursinstruktioner. - Katarina skickar ut kursinstruktioner till inbjudna till workshopen innan mötet den 18/5 10 Information om centralt projekt - Kursrelaterad resursanvändning Centralt projekt som pågår, nu vill man gå vidare med tre kurser från varje fakultet. Vi har lämnat förslag på tre kurser som skulle passa i utredningen. Projektet ska visa hur tiden används till förberedelse, examination, undervisning tex. Samt studenternas tid. Eventuellt en annan kurs inom organisation, då kursen inom EBD kan vara svår att urskilja. - Madeleine meddelar Åsa Wågman att förslag på kurser kommer från FEH men att vi inte har klart med lärarna på kurserna ännu. 11 Information om introduktionsprogrammet till nya studenter hösten 2015 Kort information om det introduktionsprogram som det nu arbetas med på fakultetskansliet. Programansvariga kommer att få Powerpoint-dokument utskickade till sig med uppdaterad information. Flera informationstillfällen för programstudenter planeras att genomföras av programansvariga i höst. Ytterligare nyheter är att det kommer finnas en öppen metodkurs på mymoodle sidan som alla våra studenter kan ta del av när som helst under sin utbildning, Viktoria Kalionatyte och Setayesh Sattari arbetar med den. I Kalmar testas också ett projekt i höst där studenter erbjuds att läsa en kurs på drama som heter muntlig presentationsteknik. Vi försöker också knyta en onlinebaserad mattekurs till vårt introduktionsprogram. 12 Information om söksiffror och antagningsläget för våra program inför hösten 2015 Katarina informerar om och visar söksiffror till alla våra program. Program med lågt söktryck får lämnas till Fakultetsstyrelsen för utredning. Åtgärdslista per program för att se om och hur man kan få upp söktrycket. Analysera hur specifika marknadsföringskampanjer påverkar söktrycket. Diskussion bör tas på fakultetsstyrelsen om långsiktig plan för vår programportfölj. 13 Förslag ny rutin för utlysning av program på avancerad nivå från antagningsomgång hösten Föredragande: Anna Lindahl Anna Lindahl informerar Utbildningsrådet om vad den föreslagna förändringen skulle innebära. Vi får en sammanhållen statistik efter 15 januari vilket underlättar arbetet med dimensionering av vårt utbildningsutbud. Studenterna skulle på detta sättet knytas till oss 4 (5)

5 tidigare och få antagningsbesked tidigare vilket är bra då vi konkurrerar med lärosäten som redan idag enbart har antagning i tidig omgång. Nackdelen skulle vara att våra nationella studenter till en början kan missa att sista ansökningsdag är flyttad till 15 januari istället för 15 april. Men detta gäller enbart utbildningar på avancerad nivå och till dessa utbildningar kan vi ha antagningen öppen för sen anmälan även in i april. Vi har möjlighet att sätta in en urvalskvot som är betalstudenter samt svensk urvalsgrupp mm, detta kan ske på samma tillfälle. - Madeleine ber Stefan Haglund om en lista över vilka lärosäten som idag enbart är med i den tidiga ansökningsomgången. - Madeleine förbereder ett Dekanbeslut som Petter och Katarina godkänner innan beslut av dekan. - Petter och Katarina informerar på FS samt till Ulrika som får verkställa det i kansliet. - Madeleine förbereder ett mejl som går ut till programansvariga på avancerad nivå om tänkt förändring. Har någon något emot förändringen får vi behandla det särskilt. - Anna Lindahl och Ulrika får i uppdrag att informera och kommunicera med KOM så att marknadsföringen för detta anpassas och riktas mot svenska studenter. - Madeleine skickar en kort information om vad förändringen innebär till studenterna då de var tvungna att lämna mötet. 14 Generation X och våra framtida undervisningslokaler Petter informerar om ett projekt där Utbildningsrådet kan komma att bli involverade. Det är aktuellt i och med bygget av det nya Universitetsplatsen i Kalmar. Frågorna handlar om: Hur kommer våra framtida utbildningslokaler att se ut? Vad finns för behov och anpassningar som behöver göras i undervisningslokalerna? Framtida pedagogik vad finns för framtida tänk som vi behöver ta hänsyn till? Ta lärdom av nuvarande lokaler. Tex att det är ett problem att man inte kan använda tavlan då man har en Powerpoint presentation. Man ska kunna nyttja flera metoder samtidigt. 15 Information remissvar av promemorian kvalitetssäkring av högre utbildning Remissvar lämnat från FEH till Kvalitetsrådet. Vi ska ha det som ett underlag då vi diskuterar kvalitetssäkringssystem på fakulteten. Vad är bra kvalitet? Vem avgör vad som är bra kvalitet? Hur mäter man det? Är frågor som måste diskuteras. Förslag från Kvalitetsrådet är att använda sig av samarbetet som finns mellan andra lärosäten i fyrklövern, då kunde vi utöva peer review på varandras kvalitetsarbeten. 16 Information om årets svarsfrekvens i Linnébarometern Punkten utgår 17 Övriga ärenden: Inga övriga ärenden finns Noterat av: Madeleine Sjöstedt 5 (5)

KAROLINSKA INSTITUTET Programnämnden för Biomedicinprogrammet

KAROLINSKA INSTITUTET Programnämnden för Biomedicinprogrammet PROTOKOLL 2004:01 SAMMANTRÄDE 2004-01-21 NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Tomas Cronholm, professor, ordf Ewa Ehrenborg, docent Lars-Arne Haldosén, lektor Dan Grandér, docent Studentrepresentanter

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

Utvärdering av Easyresearch

Utvärdering av Easyresearch 2011-12-16 FOKUS: STATISTIK Utvärdering av Easyresearch EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Resultatsammanfattning... 4 Användare... 4 Användningsområden...

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting 1(7) Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting Tid: torsdagen den 4 december 2014, klockan 15.00 17.00 Plats: Regionförbundet, FoUrum, Västra Storgatan 18 A i Jönköping, Solstickan Närvarande: Ann-Marie

Läs mer

Strategiskt underlag för nätbaserad utbildning vid MDH

Strategiskt underlag för nätbaserad utbildning vid MDH Peter Gustafsson 2012-09-04 ARBETSMATERIAL Strategiskt underlag för nätbaserad utbildning vid MDH Uppdrag Från rektor till fakultetsnämnden 2012: Fakultetsnämnden uppdras att ta fram en strategi för nätbaserad

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar KALLELSE Nr 4:2013 2013-08-22 MDH 1.1-23/13 Fakultetsnämnden, utskottet för teknikutbildningar Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar Datum och tid: Torsdag 22 augusti kl. 9.15-12.00 Plats:

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Årsrapport - Redovisning

Årsrapport - Redovisning 1 Årsrapport - Utbildningsanordnare: SweJa Kunskapscenter AB SweJa Kunskapscenter AB grundades 1994 och har tre delägare (Joakim Bergquist, Monica Andersson och Gunilla Eriksson). SweJa har allt sedan

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014

Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014 Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014 p 18. Kvalitet i grundutbildningen. Studenter övar akutsituation vid KTC, kliniskt träningscenter i vårdvetarhuset. Foto: Malin Grönborg Version 2 -

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS MINNESANTECKNINGAR 2013/8. Lotta Englund/ELK 2013-08-30 1(10) Tid: Kl 09:00-12.00

HÖGSKOLAN I BORÅS MINNESANTECKNINGAR 2013/8. Lotta Englund/ELK 2013-08-30 1(10) Tid: Kl 09:00-12.00 Lotta Englund/ELK 2013-08-30 1(10) Tid: Kl 09:00-12.00 Plats: Närvarande: Frånvarande: E737 Eva-Lotta Andersson, sekreterare Anders Bergström, kårrepresentant Lotta Englund, ordförande Gunilla Carlsson

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 13/14 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Science Park Onsdagen den 5:e februari

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer

Arash Hellysaz Ulrika Norin Hugo Zeberg. Anna Aleman, OFR Biborka Bereczky-Veress, SACO. Michael Fored Ingeborg van der Ploeg Johanna Zilliacus

Arash Hellysaz Ulrika Norin Hugo Zeberg. Anna Aleman, OFR Biborka Bereczky-Veress, SACO. Michael Fored Ingeborg van der Ploeg Johanna Zilliacus Styrelsen för forskarutbildning 1 (10) Protokoll 2012:1 Sammanträde 2012-02-01 NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Doktorandrepresentanter (med rösträtt) Fackliga representanter (med närvaro-

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet

Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet Självvärdering 2010 Kvalitetsarbetet vid Karolinska Institutet Självvärdering 2010 Dnr 446/2011-010 Fastställd av rektor INNEHÅLL Inledning 1 Varför extern kvalitetsgranskning?

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen KALLELSE FUM 5 14/15 2015-01-28 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Onsdagen den 4:e februari 2015, kl:18.00

Läs mer

Dokumentation lärträff BFL 19/2 2014

Dokumentation lärträff BFL 19/2 2014 Dokumentation lärträff BFL 19/2 2014 Grupp 1 Vi känner att vi implementerat no hands up och använder oss av det på en för oss lagom nivå. Vid varje nytt möte så går vi igenom föregående mötesinnehåll.

Läs mer