Linnéuniversitetets kvalitetsråd den 2 april 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Linnéuniversitetets kvalitetsråd den 2 april 2014"

Transkript

1 Minnesanteckningar Mötesdatum: Linnéuniversitetets kvalitetsråd den 2 april 2014 Ledamöter: Närvarande: Lena Fritzen, prorektor, ordförande ärende Bo Bergbäck, prorektor, ordförande, ärende Niklas Ammert, Fakulteten för konst och humaniora Anders W Johansson, Ekonomihögskolan Brita Johansson Cederblad, Nämnden för lärarutbildning Emma Nilsson, Linnéstudenterna Ingrid Runesson, Fakulteten för hälso- och livsvetenskap Frånvarande: Övriga: Cristoffer Fylkehed, Linnéstudenterna Ann-Charlotte Larsson, Fakulteten för teknik Ninni Wahlström, Fakulteten för samhällsvetenskap Magnus Eriksson, Universitetsledningens kansli Peter Knutsson, Universitetsledningens kansli Stefan Lindkvist, FSV/ Universitetsledningens kansli, ärende15 c Anna Nyqvist, Kommunikationsavdelningen Annika Rosengren, Lärarutbildningens kansli Åsa Wågman, Universitetsledningens kansli Ärende Anteckning/beslut 13 Fastställande av Dagordningen fastställdes enligt förslag. dagordning. 14 Uppföljning av minnesanteckningar 15 Meddelanden a Arbete med forskarutbildning Minnesanteckningar från föregående möte följs upp och lämnas öppet för synpunkter. Minnesanteckningarna läggs till handlingarna. Kvalitetsrådets ledamöter informeras om att universitetets forskarutbildning ska ägnas särskilt tid vid nästa sammanträde den 28 maj. Niklas Ammert informerar att FKH:s arbetar med att följa upp sin forskarutbildning. Fakulteten deltar även i ett UKÄ-projekt som följer upp doktoranders individuella studieplaner och hur dessa svarar mot de nationella examenskraven. Kvalitetsrådet konstaterar att detta är en viktig signal om hur kommande utvärderingar av lärosätenas forskarutbildningar kan komma att utvärderas. Ingrid Runesson informerar att FHL-fakulteten planerar att genomföra en doktorandenkät. Mer information om denna vid 1 (5)

2 b Repetition av årets mötestider, ort och lokal rådets möte 28 maj. Meddelas att Biblioteksstyrelsen har diskuterat att utveckla ett språkstöd till doktorander. Bo Bergbäck rapporterar mer om detta vid mötet 28 maj. Mötet berör frågan om kommande kvalitetsutvärdering via UKämbetet. Det förefaller som att följande examina/huvudområden är aktuella att utvärderas 2015: lärarutbildningar (ej ämneslärare) ekonomiutbildningar, journalistik, medie- och kommunikationsvetenskap samt psykologi. Informeras att universitetet och högskolor enats om gemensam skrivelse som förmedlas via SUHF. Skrivelsen ska föreslå att lärosäten som redovisar egna kvalitetssystem och analyser av dess utfall ska kunna ersätta delar av UK-ämbetets uppföljning. Rådets mötestillfällen för 2014 blev fullständiga efter beslut av rådet vid förra mötet. För kännedom meddelas samtliga mötestider med uppgift om ort och lokal. c Linnébarometern Stefan Lindkvist informerar rådet om omarbetad version av Linnébarometern. Den nya versionen har gemensamt utarbetats av utredare vid UK och referenspersoner från kvalitetsrådet. Rådet diskuterar lämpliga åtgärder för att öka svarsfrekvensen. I sammanhanget påtalas behovet av goda informationsinsatser. Linnéstudenterna åtar sig att informera universitetets utbildningsföreningar samt via kårens facebooksida argumentera för att studenterna motiveras att besvara enkäten. Möjligheten att skicka meddelande om enkäten till studenterna via sms, e-post samt via My Moodleplattformen diskuteras. Universitetets programansvariga ska direktinformeras via ett informationsbrev med kvalitetsrådets ledamöter som avsändare. Påtalas vikten av att det av brevet framgår på vilket sätt tidigare enkätsvar bidragit till kvalitetsbättrande åtgärder för studenterna och universitetet. - varje ledamot uppdras återkopplar med sina synpunkter på brevet till Anna Nyqvist senast fredag 4 april. - så snart informationsbrevet samt bifogat material är färdigställt, distribueras det av Anna Nyqvist, till respektive kvalitetsrådsledamot (prodekan/dekan) för att de i sin tur ska kunna vidarebefordrar mtrl till programansvariga (och prefekter). 2 (5)

3 d Avnämarstudien Åsa Wågman redogör för arbetet med avnämarstudien. Planeras att följa upp avnämare som kan knytas till tre program vid universitetet. Studien ska genomföras under hösten Åsa återkommer med ytterligare information om arbetet med studien vid mötet den 28 maj. 16 Linnéstudenterna Studentkåren meddelar man inte har någon fråga att ta upp i kvalitetsrådet vid dagens sammanträde. Ingrid Runesson väcker frågan om hur studentkåren ställer sig till att FHL-fakultetetens planer på att översända studenternas genomförda tentor scannade via e-post? Emma Nilsson, Linnéstudenterna, åtar sig att ta upp frågan och återkommer i ärendet vid nästa sammanträde. 17 Program för utbildningskvalitet Kvalitetsrådets ledamöter har via möteshandlingarna tagit del av prorektorernas uppdatering av bilagan till Program för utbildningskvalitet. Prorektorerna har arbetat vidare med dokumentet utifrån de synpunkter rådet gav vid förra sammanträdet. Kvalitetsrådet följer upp respektive punkt (aspekt 1-9) i dokumentet och diskuterar korrekthet/relevans vad gäller mål och tidsmässig prioritering under perioden hösten 2014 till hösten I diskussionen påtalas att formmål och innehållsmål blandas. Prorektorerna uppmanas att se över målens stringens, dess möjlighet att följas upp/återrapporteras. Rådet enas om att de mål och tidsprioritet som anges i dokumentet, enligt bilaga 1, är de aktiviteter som respektive fakultet ska iscensätta. Det som framgår av bilaga 1 ska återrapporteras till kvalitetsrådet. Andra delar vilka kan vara mer fakultetsspecifika beslutar, genomför och följer fakulteten själva upp. I detta sammanhang konstaterar rådet att samma resultat kan redovisas på olika nivåer men ge olika behov av åtgärder. - uppdra åt prorektorerna att korrigera innehållet i bilaga 1 utifrån de synpunkter som framförts. - innehållet i bilaga 1 ska fastställas av kvalitetsrådet vid mötet 28 maj. 3 (5)

4 - varje fakultet ska i september redovisa en handlingsplan med uppgift om hur fakultetens utbildningsprogram/huvudområden kommer att utvärderas under perioden fakultetens utvärderingar ska samspela med UK-ämbetets kommande kvalitetsutvärderingar. För närvarande finns ingen tidplan att tillgå men så snart UK-ämbetet meddelar denna kan för fakulteterna fastställa sin tidplan. Se även punkt 15a avseende kommande utvärderingar. 18 Kursvärderingar Magnus Eriksson redogör för förslag till frågeområden att använda vid universitetsgemensamma kursvärderingar. I förslaget anges fler områden än vad som anses kunna användas. Tre till fem frågor bedöms vara rimligt för att kursvärderingen tillsammans med frågor på fakultets- och kursnivå ska vara rimlig för studenten att ge sig tid att besvara enkäten. I diskussionen framhålls att de universitetsgemensamma frågorna måste vara tydligt motiverade, d.v.s. ha ett uttalat syfte. Som exempel på gemensamma frågor nämns i diskussionen studentens uppskattning av nedlagd tid och sammanfattande/övergripande omdöme av kursen. I sammanhanget väcks frågan om behovet av att arbetet med kursvärderingsfrågor är i samklang med övergripande förordningstext (HF) samt universitetets lokala regler. UK uppmanas att beakta detta i samband med översynen av universitetets lokala regler för kurs. - rådets ledamöter återkopplar sina synpunkter till Magnus Eriksson senast 2 maj. För att få en vidare bild av frågeställningar önskar ledamöterna få ta del av andra lärosätens frågor. I sammanhanget nämns bland annat BTH och LiU. Dessa läggs i kvalitetsrådets medarbetargrupp. - en pilotundersökning med universitetsgemensamma kursvärderingsfrågor genomförs i samband med terminens sista läsperiod. Delar av lärarutbildningens utbildningar föreslås utgöra pilot. 19 Brev från kvalitetsrådet om universitetets kvalitetspolicy Ett förslag på informations- och följebrev med syfte att informera verksamheten om universitetets reviderade kvalitetspolicy presenteras. 4 (5)

5 - ställa sig bakom innehållet i brevet. Dock ska några korrigeringar av innehållet först göras. Anna Nyqvist uppdras att korrigera i texten, därefter kommuniceras infobrev och kvalitetspolicy till verksamheten. 20 Anonyma tentor Peter Knutsson redogör för inventering av hur andra lärosäten arbetar med att tentor anonymiseras. Linnéstudenterna argumenterar för behovet av att universitet bör erbjuda/möjliggöra anonymisering av tentor. Mötet betonar att arbetet i första hand ska inriktas på anonymisering av skriftliga salstentor. Peter Knutsson påtalar vikten av att förenkla arbetet genom att använda tillgängliga tekniska lösningar. Det krävs rimlig tid att hinna anpassa dessa lösningar och för att säkerställa korrekt hantering av studenternas anonymiserade tentor. - Linnéstudenterna uppdras att återkomma med ett skriftligt förslag på fortsatt arbete för etablering och genomförande av anonyma tentor. UK utgör ett diskussionsstöd för studentkåren i dess arbete. 21 Övriga frågor a RUV och relationen till Kvalitetsrådet Med anledning av att rådet för utveckling av verksamhetsstödet (RUV) har bildats ställs frågan om dess relation till kvalitetsrådet och omvänt. Frågeställningen behandlas vid kommande möte. Noterat av: Peter Knutsson 5 (5)

Ekonomihögskolan Utbildningsråd

Ekonomihögskolan Utbildningsråd Minnesanteckningar UR2:2015 Mötesdatum: 2015-05-06 Ekonomihögskolan Utbildningsråd Ledamöter: Petter Boye ordförande Anna Alexandersson Linnéa Olsson Setayesh Sattari Amanda Tamme Studeranderepresentant

Läs mer

Lärosätenas klagomålsrutiner

Lärosätenas klagomålsrutiner , www.uk-ambetet.se Rapport 2014:1 Lärosätenas klagomålsrutiner en kartläggning Lärosätenas klagomålsrutiner en kartläggning Rapport 2014:1 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014 Författarens namn:

Läs mer

Rapport 2008:25 R. Tillsynsbesök vid Umeå universitet 2007

Rapport 2008:25 R. Tillsynsbesök vid Umeå universitet 2007 Rapport 2008:25 R Tillsynsbesök vid Umeå universitet 2007 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Tillsynsbesök vid

Läs mer

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar KALLELSE Nr 5:2013 2013-10-03 MDH 1.1-23/13 Utskottet för teknikutbildningar Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar Datum och tid: Torsdag 3 oktober kl. 9.15-12.00 Plats: R3-131, Mälardalens

Läs mer

www.uka.se Rapport 2014:18 Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå

www.uka.se Rapport 2014:18 Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå , www.uka.se Rapport 2014:18 Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå Registreringsnummer, 412-221-14 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014

Läs mer

Disciplinära åtgärder mot studenter

Disciplinära åtgärder mot studenter Rapport 2011:10 R Disciplinära åtgärder mot studenter Innehåller även disciplinärenden vid högskolor och universitet 2010 www.hsv.se Rapport 2011:10 R Disciplinära åtgärder mot studenter Innehåller även

Läs mer

Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014

Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014 Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014 p 18. Kvalitet i grundutbildningen. Studenter övar akutsituation vid KTC, kliniskt träningscenter i vårdvetarhuset. Foto: Malin Grönborg Version 2 -

Läs mer

Tillsynsbesöket vid Göteborgs universitet 2012

Tillsynsbesöket vid Göteborgs universitet 2012 Rapport 2012:27 R Tillsynsbesöket vid Göteborgs universitet 2012 www.hsv.se Rapport 2012:27 R Tillsynsbesöket vid Göteborgs universitet 2012 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm

Läs mer

Högskolan Kristianstad Kvalitetsrapport april 2015 uppföljning av 2014 års verksamhet

Högskolan Kristianstad Kvalitetsrapport april 2015 uppföljning av 2014 års verksamhet Högskolan Kristianstad Kvalitetsrapport april 2015 uppföljning av 2014 års verksamhet Inledning... 2 Del 1, Högskolans interna kvalitetsarbete... 2 Högskolans interna kvalitetssäkringssystem... 3 Uppföljning

Läs mer

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Valberedningens uppgift Enligt bostadsrättsföreningen stadgar skall årsstämman välja en valberedning med uppgift att förbereda

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen Brf Vingen i Täby. Styrelsens ansvar. Allmänt. Ledamöter

Arbetsordning för styrelsen Brf Vingen i Täby. Styrelsens ansvar. Allmänt. Ledamöter Arbetsordning för styrelsen Brf Vingen i Täby Styrelsen i bostadsrättsföreningen Vingen i Täby har för verksamhetsåret 2015-2016 antagit denna arbetsordning för styrelsearbetet. Arbetsordningen sammanfattar

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015

HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015 Dnr: L2015/77 2015-06-03 HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015 Beslutad av rektor för Högskolan i Halmstad 2015-06-03 Handlingsplanen för lika villkor revideras varje år och utgår från Diskrimineringslagen

Läs mer

Ärende p 34 Rektors beslutsmöten Plats för noteringar: Bilaga p 34 A Lärarhögskolan Rektors beslutsmöte Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-03-24 Bilaga p 34 A Sid 1 (2) Tid: Kl 13.00 Plats: Doktoranden

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 1(10) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik 2009-06-09. Nicholas Wickström

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 1(10) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik 2009-06-09. Nicholas Wickström HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 1(10) Närvarande ledamöter Madeleine Andersson Ellinor Brynning Magnus Larsson Eva Nestius Bertil Nilsson Tobias Persson Jesper Svensson Olga Torstensson Nicholas

Läs mer

Granskning av kvalitetsarbetet vid sex universitet 2009

Granskning av kvalitetsarbetet vid sex universitet 2009 Rapport 2009:30 R Granskning av kvalitetsarbetet vid sex universitet 2009 Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Lunds universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

Att starta och driva ett parti. En liten broschyr om hur du kan vara delaktig i att utveckla och forma Umeå studentkårs verksamhet och framtid

Att starta och driva ett parti. En liten broschyr om hur du kan vara delaktig i att utveckla och forma Umeå studentkårs verksamhet och framtid Att starta och driva ett parti En liten broschyr om hur du kan vara delaktig i att utveckla och forma Umeå studentkårs verksamhet och framtid Umeå studentkårs syfte... 3 Umeå studentkårs uppbyggnad...

Läs mer

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2014 och uppföljning av granskade kurser 2013 (uddakurser)

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2014 och uppföljning av granskade kurser 2013 (uddakurser) , www.uka.se Rapport 2014:15 Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2014 och uppföljning av granskade kurser 2013 (uddakurser) Fastställd den 16 december

Läs mer

ANSTÄLLNINGSORDNING. för lärare vid Umeå universitet. Fastställd av universitetsstyrelsen 2011-12-13. Reviderad 2012-12-11 Dnr: UmU 300-2349-11

ANSTÄLLNINGSORDNING. för lärare vid Umeå universitet. Fastställd av universitetsstyrelsen 2011-12-13. Reviderad 2012-12-11 Dnr: UmU 300-2349-11 ANSTÄLLNINGSORDNING för lärare vid Umeå universitet Fastställd av universitetsstyrelsen 2011-12-13. Reviderad 2012-12-11 Dnr: UmU 300-2349-11 Typ av dokument: Regel Beslutad av: Universitetsstyrelsen Dnr:

Läs mer

LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA

LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA Studentcentrum Beslut: 2015-03-10, 1.2.3-2015/0657 Beslutande: Rektor Ansvarig för tillämpning: Studentcentrum Dokumentansvarig: Studentcentrum Dokumenttyp: Regler Datum för ikraftträdande: 2015-03-10

Läs mer

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar KALLELSE Nr 4:2013 2013-08-22 MDH 1.1-23/13 Fakultetsnämnden, utskottet för teknikutbildningar Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar Datum och tid: Torsdag 22 augusti kl. 9.15-12.00 Plats:

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Jämställdhetsplan 2011 2013

Jämställdhetsplan 2011 2013 Jämställdhetsplan 2011 2013 Antagen av institutionsstyrelsen 2011-06-08 Innehåll Jämställdhet mellan kvinnor och män... 2 Ansvarsfördelning... 2 Jämställdhetsplanen antagen 2007... 3 Läget vt- 11... 3

Läs mer

Studentinflytande i samband med rekrytering av ny rektor till Karlstads universitet

Studentinflytande i samband med rekrytering av ny rektor till Karlstads universitet Karlstads universitet, Universitetsstyrelsen Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Sofia Almqvist 08-563 085

Läs mer

Fysikums jämställdhetsplan 2015. Antagen av Fysikums styrelse 2015-04-23

Fysikums jämställdhetsplan 2015. Antagen av Fysikums styrelse 2015-04-23 Fysikums jämställdhetsplan 2015 Antagen av Fysikums styrelse 2015-04-23 4 juni 2015 Inledning Om jämställdhetsplanen Det åligger varje arbetsgivare med mer än 25 anställda att upprätta en jämställdhetsplan

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Handlingsplan för jämlikhet och jämställdhet vid Örebro universitet 2014-2015

Handlingsplan för jämlikhet och jämställdhet vid Örebro universitet 2014-2015 Handlingsplan för jämlikhet och jämställdhet vid Örebro universitet 2014-2015 Fastställd av: rektor Datum: 2014-09-02 1 Policy gällande jämlikhet vid Örebro universitet I Vision, mål och strategier för

Läs mer

PM 2009-02-23. Kursutvärderingsprojekt. 1. Inledning

PM 2009-02-23. Kursutvärderingsprojekt. 1. Inledning Malmö högskola / Innovation och utveckling Karen Ask Utredare 1(21) PM 2009-02-23 Kursutvärderingsprojekt 1. Inledning Detta PM beskriver arbetet med det utvecklingsprojekt kring kursutvärdering som genomförts

Läs mer

Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 2 2. Delmål för Domstolsverket... 2 3. Delmål 1 E-utbildning...

Läs mer