Per Johansson (C), ordförande Agnieszka Polak-Ring (M) Robert Isaksson (C) Christina Johansson (S)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Per Johansson (C), ordförande Agnieszka Polak-Ring (M) Robert Isaksson (C) Christina Johansson (S)"

Transkript

1 Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum Sammanträdestid 13:30 17:00 Kultur- och fritidsnämnden Närvarande Ledamöter Per Johansson (C), ordförande Agnieszka Polak-Ring (M) Robert Isaksson (C) Christina Johansson (S) Tjänstgörande ersättare Tjänstemän Jesper Berglund (V) Georgia Ferris (KD) Sophia Nilsson (MP) Helene Lis, förvaltningschef Carola Andersson, Administrativchef/Sekreterare Peter Gerhardson, biblioteks- och kulturarvschef Bengt Orsander, bitr. förvaltningschef Christian Fager, bad- och anläggningschef Erika Svensson, evenemangs- och ungdomschef Fredrik Lindespång, park- och strandchef Paragrafer Justering Ordföranden samt Underskrifter Sekreterare... Carola Andersson Protokollet justerat och anslaget Ordförande... Per Johansson Justerare... Agnieszka Polak-Ring Underskrift... Katarina Nilsson

2 34 Redovisning av delegeringsärende Kultur- och fritidsnämnden beslutar 1 anteckna lämnad information Anmälan av beslut fattade med stöd av given delegation kultur- och fritidsnämnden 28/2013 Datum Diarienr Ärende Delegat (223) Anställningsavtal avseende bibliotekarie AVA 50% Peter Gerhardson (208) Anställningsavtal avseende bibliotekarie Visstid 90% Peter Gerhardson (206) Anställningsavtal avseende Bibliotekarie för viss best. tid 75% Peter Gerhardson (176) Anställningsavtal avseende AVA ( ) Peter Gerhardson Bidragsansökan för Barnjazz Erika Svensson 2 (12)

3 35 Namnsättning av gator, Skrea 9:5 m.fl. Dnr Kultur- och fritidsnämnden beslutar 1 ge de nya gatorna namnen Sunes väg (1), Hildings väg (2), Nisses väg (3), Krämers väg (4), Curts väg (5) och Ivars väg (6) 2 ge namnet Curts väg även för den del av gata (5) som fortsätter in i detaljplan för del av Skrea 14:8 (Dnr: 2013/11) sunderlag Karta för Skrea 9:5 m.fl. Tjänsteskrivelse från Stadsbyggnadskontoret Detaljplan för Skrea 9:5 m.fl. vann laga kraft Nya gator inom området behöver namnsättas. Förslaget påverkar inte nämndens ekonomi. Detaljplanen för del av Skrea 9:5 m.fl. antogs av kommunfullmäktige och vann laga kraft Sex nya gator ska namnsättas. Numreringen nedan följer bifogad karta. Hänsyn har tagits till befintliga kvarters- och gatunamn. Ett första förslag skickades till samfällighetsföreningen och vägföreningen i Skrea, vilka önskade att namnen skulle ansluta till deras tradition med namn efter historiska personer i området. I ett andra förslag tillmötesgicks detta önskemål. Oenighet finns om ett av namnen. Föreslagna namn är Sunes väg (1), Hildings väg (2), Nisses väg (3), Krämers väg (4), Curts väg (5) och Ivars väg (6). Gata (5) som fortsätter in i detaljplanen för del av Skrea 14:8 m.fl. (Dnr: 2013/11) föreslås få samma namn, Curts väg, för hela sträckan. Metria Stadsbyggnadskontoret - Gata & trafik - GIS handläggare Vägföreningen / Samfällighetsförening 3 (12)

4 36 Internremiss avseende motion om en halländsk större scen. Dnr Kultur- och fritidsnämnden beslutar 1 anta tjänsteskrivelse som nämndens yttrande i ärendet sunderlag Tjänsteskrivelse från Peter Gerhardson Internremiss från kanslienheten Motion från Ingemar Johansson (Dnr: KS ). Kanslienheten har i en internremiss till kultur- och fritidsnämnden begärt yttrande över en motion om en halländsk större scen, senast Förslaget påverkar i nuvarande utformning inte nämndens ekonomi. Ingemar Johansson har inlämnat en motion, om en halländsk större scen. Motionären tänker sig Falkenbergs kommun som motor i projektet, men att investeringar och drift skall ske utan skattepengar. Falkenbergs kommun är en arrangemangstät kommun, men det är naturligtvis en lockande tanke att kunna erbjuda större inomhusarrangemang. De ekonomiska riskerna är dock sådana att kommunen endast bör bidra med en positiv inställning till projektet och med kompetens till en utredning om de faktiska förutsättningarna för att genomföra projektet. Kommunstyrelseförvaltningen 4 (12)

5 37 Igångsättning av investering, museets basutställning. Dnr Kultur- och fritidsnämnden beslutar 1 föreslå kommunfullmäktige godkänna igångsättande av investering i ny basutställning för Falkenbergs museum sunderlag Kultur- och fritidsnämndens beslut 26, I budget för 2013 har anslagits medel för ny basutställning vid Falkenbergs museum, under åren Totalt har anslagits tkr, varav 300 tkr under år Kostnad om 300 tkr för första året finns budgeterat i investeringsbudget för Falkenbergs museum fick av Kultur- och fritidsnämnden en ny uppdragsbeskrivning Det nya uppdraget innebär att de tillfälliga utställningarna görs inom designuppdraget, enligt avtal med Region Halland. Det kulturhistoriska uppdraget omfattar dels samarbete med skolan och dels framtagande av en ny basutställning. Basutställningen är tänkt att tas fram under tre år, Det första året omfattar rivning av den gamla basutställningen, utökning av kapacitet för att samla skolklasser och andra besökare, samt planering och insamlande av föremål till den nya fysiska basutställningen. För ombyggnadsarbeten har samråd skett med Stadsbyggnadskontoret. Under det andra och tredje året sker framtagandet av den nya fysiska basutställningen och den digitala delen av basutställningen. Kommunstyrelseförvaltningen 5 (12)

6 38 Medborgarförslag livräddarbevakning av Skrea strand i Klitterbadets regi. Dnr Kultur-och fritidsnämnden beslutar 1. avstyrka medborgarförslaget, med hänvisning till övervägande nedan och till av kommunfullmäktige antagen strandplan sunderlag Internremiss från kanslienheten Medborgarförslag från Alfred Larsson (Dnr: KS ) Kanslienheten har i en internremiss till kultur- och fritidsnämnden begärt yttrande över ett medborgarförslag om livräddarbevakning av Skrea strand i Klitterbadens regi, senast Förslaget påverkar inte nämndens ekonomi. Förslagställaren föreslår att Klitterbadets skall ansvara för bevakning av Skrea strand mellan Badbryggan och vin och sprit rakan med anställd personal. Att införa bevakning mellan badbryggan och vin och sprit rakan under högsäsong (17/6-11/8), måndag-söndag kl , totalt åtta veckor och två livräddare innebär en personalkostnad på ca kr. Till detta kommer säkerhetsutrustning. Kultur-och fritidsnämnden har fastställt strandplan för skötsel av kommunens stränder. Under punkt fem, säkerhet, i strandplanen står: Livräddningsutrustning i form av livbojar finns, förutom på badstränder, på flera platser där människor rör sig och badar. Tillsyn sker kontinuerligt under badsäsong av kultur- och fritidsförvaltningen. Speciella nödtelefoner anses inte vara ett behov då mobiltelefoni är utbredd och fungerar utmed hela kommunens kuststräcka. Kommunens stränder har inga farliga strömmar eller andra faror som motiverar särskilda livräddare. Alla kommunala badstränder är tillgängliga för räddningsfordon, men i flera fall måste dessa vara fyrhjulsdrivna på själva stranden. Räddningstjänsten bör ha koordinater för varje strand i sina GIS/Navigationssystem för att snabbt nå en strand, i synnerhet som många av dessa än så länge är otydligt skyltade från väg. Vid insjöbaden och vid badbryggan undersöks botten av dykare 1-2 gånger per säsong för att avlägsna skräp och vassa föremål. Kommunstyrelseförvaltningen 6 (12)

7 39 Ätrans laxfiske framtida organisation, dnr Kultur- och fritidsnämnden beslutar 1 enligt framtaget övervägande, att gälla från upphäva tidigare beslut om delegation i frågor om Ätrans laxfiske sunderlag Uppdrag från Helen Lis I samband med organisationsförändringar ses ansvaret för Ätrans laxfiske över. Förslaget påverkar inte nämndens ekonomi Ansvaret för Ätrans laxfiske läggs under Park- och strandchefen. En laxfiskekommitté tar fram förslag till riktlinjer och regler för laxfisket i Ätran. Laxfiskekommittén består av Park- och strandchef ordf., Förvaltningsinformatör sekr., Kommunekolog samt ordf. i Ätrans sportfiskeförening. Kultur- och fritidsnämnden fattar beslut om regler och avgifter för Ätrans laxfiske. Laxfiskekommittén - Bengt Orsander - Randolph Stenlund - Ingemar Alenäs - Claes Hedenstierna - Morgan Larsson Park- och strandchef Förvaltningsinformatör KoF Kommunstyrelseförvaltningen 7 (12)

8 40 Begäran om kommunalt lån. Dnr Kultur-och fritidsnämnden beslutar 1 godkänna att Vessigebro idrottsplatsförening får bidrag för sin räntekostnad som föreningen debiteras av Falkenbergs kommun 2 tillstyrka att Vessigebro idrottsplatsförening beviljas ett kommunalt lån på 1,3 miljoner kronor till byggnation av ny klubblokal sunderlag Skrivelse från Vessigebro idrottsplatsförening och Vessigebro bollklubb angående ny klubblokal. Kommunfullmäktige har beslutat att lån till investering av idrottsanläggning skall godkännas av kommunfullmäktige i samband med budget efter att Kultur och fritidsnämnden har yttrat sig. Kultur och fritidsnämnden har för 2014 reserverat kronor av sin bidragsbudget för att täcka räntekostnad som föreningar får i samband med lån till föreningsanläggningar. Idag är 85000: - reserverade för Slöinge tennisklubb (lån 2,2 milj.). Med en beräknad ränta på 4 % så finns det täckning på lån upp till 5 miljoner kronor. Föreningen har 2012 beviljats av kultur och fritidsnämnden ett investeringsbidrag för renovering av nuvarande lokaler på : -. De har blivit tveksamma vad gäller byggnadens skick då de befarar fuktskador. Föreningen har anlitat företaget Polygon till att utföra en fuktundersökning. Denna visar att byggnadsdelen med klubblokal, kiosk, torkrum, pentry och domarrum är fukt- och mögelskadad och inte är värd att reparera. En del av lokalen kan behållas såsom omklädningsrum, verkstad mm. dessa bedöms kunna iordningställas till fullgott skick. Föreningen har i telefonsamtal efter att skrivelsen inkommit justerat sitt önskemål om lån om 2 miljoner kronor till att behöva låna 1,3 miljoner. De har som målsättning att ytterligare minska sitt behov av lån genom att söka bidrag från olika medfinansiärer. Kommunstyrelsen Vessigebro idrottsplatsförening 8 (12)

9 41 Lövstaviksområdet inventering och förslag. Dnr Kultur- och fritidsnämnden beslutar 1. begära anstånd med redovisning till den 31 augusti 2013 sunderlag Kommunstyrelsens beslut 224, Kommunstyrelsen har i sitt beslut uppmanat bygglovnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt tekniska nämnden att senast 31 mars 2013 återkomma med förslag på åtgärder inom Lövstaviksområdet. Berörda nämnder begärde under mars månad anstånd till den 30 juni 2013, men arbetet har ännu inte kunnat slutföras. Eventuella åtgärder påverkar kommunens ekonomi. Arbetet med att ta fram förslag på åtgärder för Lövstaviksområdet har ännu inte kunnat slutföras. Eventuella åtgärder kan påverka budgetarbetet och därför begär kultur- och fritidsnämnden anstånd med redovisningen till den 31 augusti Tekniska nämnden kommer också att begära anstånd till samma datum. Kommunstyrelseförvaltningen Tekniska nämnden 9 (12)

10 42 Skrivelser Kultur-och fritidsnämnden beslutar 1 anteckna lämna information Inkomna skrivelser Stadsbyggnadskontoret detaljplanesamråd, Polismyndigheten - Underrättelse ang. inbrott på Stenfalkens fritidsgård Polismyndigheten - Tillståndsbevis för filminspelning Polismyndigheten Tillstånd för Fbg Volleyboll, Beachvolley 27/6 samt 28/7 4/8 Utdrag ur protokoll från kommunstyrelsen Utredning avseende vinterdäck för kommunala fordon Utdrag ur protokoll från kommunstyrelsen Bildande av kommunalt bredbandsbolag Utdrag ur protokoll från kommunstyrelsen Godkännande av investeringsprojektet flispanna på växthuset Utdrag ur protokoll från kommunstyrelsen AU Anvisningar för verksamhetsplan 2014, budgetramar 2015 och kommunplan 2016 Meddelande, miljö & hälsoskydd Bekämpning av jätteloka 2013 Rikskommittén Sveriges Nationaldag Fördelning av flagga till enskild person Rikskommittén Sveriges Nationaldag Tilldelning av fana respektive flagga för organisation/förening Länsstyrelsen i Jönköpings län Regional vattenförsörjningsplan för Jönköpings län Länsstyrelsen Hallands län Bidrag till Staffens, Olofsbo hembygdsgård, Stafsinge socken, Falkenbergs kommun Länsstyrelsen Hallands län Ianspråkstagande av medel för projektplan för kulturmiljöstrategi Landshövdingen i Hallands län Bidrag från Stiftelsen H.M Konungens jubileumsfond för Ungdom i Sverig, ej beviljad Räddningstjänsten Väst Yttrande öangående evakuering vid provisoriska läktare och/eller provisorisk publikplats. Nya rutiner inom park- och växthus Försäkringsnämnden Ansvarsskada Skadeanmälan, Klitterbadet Kulturrådet beslut av stadsbidrag Fråga och svar angående gungställning på kristineslätt Fråga och svar angående strandpromenaden vid näset Fråga och svar angående utlämning av offentliga handlingar Fråga och svar angående hyra av gräsplaner Fråga och svar angående kommunalt erkännande för motorhistoriskt kulturarbete Fråga och svar angående laxfiskeregler Fråga och svar angående rapportering av laxfångster Fråga och svar angående lekplatsapp Fråga och svar angående kultursatsning och visioner Fråga och svar angående verk av Czon Fråga och svar angående välgörenhetsgala Fråga och svar angående nationaldagen 2013 Fråga och svar angående skogsråvara Tackbrev Falkenbergs Nordenavdelning 10 (12)

11 Utgående skrivelser Avskrivning av faktura Integrering av Huvudbibliotek och Gymnasiebibliotek Energikostnadsbesparing vid byte till flispanna Växthuset 11 (12)

12 43 Information Kultur-och fritidsnämnden beslutar 1 anteckna lämna information Sammanställning äskande drift / investering / övergripande mål Bidragssammanställningen Tertialbokslut Förvaltningen Anitkorruptionspolicy Samverkansprotokoll Förslag på tidplan och kriterier för bidrag till överenskommelse Information kring nationaldagsfirande Förslag till Hallands kulturplan överlämnas för yttrande 12 (12)

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-08-23 FALKENBERG 233 Redovisning av uppdrag former för stöd till idrottsanläggningar. Dnr KS 2011-316 KS, KF

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 137 Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72

Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 145 Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72 KF Beslut

Läs mer

Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sammanträdestid 08.30 11.30

Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sammanträdestid 08.30 11.30 Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sammanträdestid 08.30 11.30 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (c), ordförande Gerry Norberg (s), 2:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Marcelle Farjallah (S) 2:e v ordf

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Kultur/fritidsnämnden 2004-04-21 1(15)

Sammanträdesdatum Sida Kultur/fritidsnämnden 2004-04-21 1(15) VAGGERYDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur/fritidsnämnden 2004-04-21 1(15) Plats och tid Skillingehus, Skillingaryd, onsdag 2004-04-21, kl 15.00-17.40 Beslutande Övriga deltagande Daniel Paulsson, fp,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Protokoll Nr 10. Närvarande

Protokoll Nr 10. Närvarande Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2014-10-28 Sammanträdestid 16.00 17.30 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Monika Bréti (S) 2:e v ordf Mari-Louise

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-09-16, kl. 13:00 15:40

Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-09-16, kl. 13:00 15:40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 112 (26) Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1,, kl. 13:00 15:40 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (S) ordförande Stig-Ove Andersson (S) Bo Eddie Rossbol

Läs mer

ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30)

ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30) Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30) Plats och tid: Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, klockan 13.00-15.00 ande: Anette Åkesson (M) - ordförande Bertil Mattsson (BP) Katarina Angel (FP) Janet Gunnarsson

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16. 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.00 ande Anna Palm, ordförande 160-162, 164-165, 167, 169-179 Hans-Göran Larsson, ordförande (FP) 163, 166, 168 Maria Boström

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17 Kommunstyrelsen 2000-01-17 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 17 januari kl 18.00

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M)

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M) Sammanträdesdatum 1(52) Plats och tid Ronnebysalen kl 18.00 21.15 ande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2015-03-18 och utsänts till s ledamöter och ersättare

Läs mer

ej 214, 218 endast 214, 218 ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 20 juni 2011, 202-225 är justerat och tillkännagivet genom anslag

ej 214, 218 endast 214, 218 ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 20 juni 2011, 202-225 är justerat och tillkännagivet genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Måndag den 20 juni 2011, kl. 17.00-17.50 ande Se sidan 2 Övriga Helena Bååth (S) ersättare ej 214, 218 Kenneth Bååth (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 08:30-11.45, ajournering 09.50-10.05 Beslutande Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Plats och tid Förrådet, Kerstinboda, Mejerigatan 5 ande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson)

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson) Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-10:45 ande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Bo Bäckman (C) Tuula Marjeta (C) Ulf Eriksson (M), ersättare för Anniette

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer