Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum Sammanträdestid 13:30 16:00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2012-05-22 Sammanträdestid 13:30 16:00"

Transkript

1 Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum Sammanträdestid 13:30 16:00 Kultur- och fritidsnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Per Johansson (C), ordförande Bernt Zander (S), vice ordförande Knut-Arne Kareld (M) Robert Isaksson (C) Christina Johansson (S) Mira Bodiroza Lindh (M) Karl-Gustaf Carlzon (S) Lars-Anders Knutsson(C) Jesper Berglund (V) Georgia Ferris (KD) Sophia Nilsson (MP) Helene Lis-Glader, förvaltningschef Katarina Nilsson, sekreterare Anders Bengtsson, evenemang-och ungdomschef Carola Andersson, administrativchef Simon Pellby, förvaltningsekonom Paragrafer Justering Ordföranden samt Christina Johansson Underskrifter Sekreterare... Katarina Nilsson Ordförande... Per Johansson Justerare... Christina Johansson Protokollet justerat och anslaget Underskrift... Anneli Lööf

2 32 Redovisning av delegeringsbeslut. 1. anteckna lämnad information. Anmälan av beslut fattade med stöd av given delegation Kultur- och fritidsnämnden 5/2012 Datum Diarienr Ärende Delegat Ansökan om bidrag till arrangemanget Sprinter SM i rodd Patrik Svärd Vänortsbidrag till Pieksämaki för bildkonstnärer i Samband med 65 års jubileum Anders Bengtsson Ansökan om bidrag till arrangemanget Konstrunda i Halland Patrik Svärd Ansökan om bidrag till arrangemang till Kniv SM i Ullared Patrik Svärd Ansökan från kulturskolan för resekostnad Patrik Svärd Allmän visstidsanställning Parken Pär Lerjebo Allmän visstidsanställning Falkenbergs museum Peter Gehardson Allmän visstidsanställning Falkenbergs bibliotek Peter Gehardson Vikariat Falkenbergs bibliotek Peter Gehardson Allmän visstidsanställning Parken Pär Lerjebo Lotteriregistrering Anders Bengtsson Lotteriregistrering Anders Bengtsson Ansökan om förlustbidrag till musikarrangemang Patrik Svärd 2 (8)

3 33 Medborgarförslag om inhägnad rastplats för hundar centralt i Falkenberg Dnr Kfn 12-42/89 1 avslå medborgarförslaget sunderlag Medborgarförslag om rastplats för hundar centralt i Falkenberg Sammanfattning av ärendet Medborgarförslag om att anlägga en rastplats för hundar på gräsområdet mellan slutet på Storgatan och Ambulansstationen. Ekonomi Ärendet har ingen stor påverkan på kommunens ekonomi. Övervägande På den föreslagna platsen för hundrastplats planerar parkavdelningen att anlägga en Sinnenas park med tema doft och insekter. Arbetet med att anlägga parken kommer att påbörjas under året. Medborgarförslag om att inrätta rastgårdar för hundar i kommunal regi har tidigare behandlats av kommunalfullmäktige 44/2010 och 170/2011. Förslagen avslogs med motivering att det finns gott om promenadstråk och grönområden i Falkenberg som kan användas för rastning av hundar. Hundrastgårdar anläggs vanligtvis i större städer där det inte finns några naturliga rekreationsområden. Falkenbergs Brukshundklubb kan erbjuda inhägnade rastgårdar vid sin anläggning. Expedieras till: Kommunledningskontoret 3 (8)

4 34 Redovisning av åtgärder, ansvar för olika skötselområden i utredningen Genomlysning av vissa delar av tekniska nämndens verksamhet 1 augusti Dnr Kfn anta tjänsteskrivelsen från stadsbyggnadschefen samt kultur- och fritidschefen 2 sända tjänsteskrivelsen samt beslutet till kommunstyrelsen 3 anse uppdragen vara slutförda enligt kommunfullmäktiges beslut sunderlag Genomlysning av vissa delar av tekniska nämndens verksamhet 1 augusti Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunfullmäktige i Falkenberg , 35 Tjänsteskrivelse från stadsbyggnadschefen samt kultur- och fritidschefen, Dnr Sammanfattning av ärendet Med anledning av utredningen Genomlysning av vissa delar av tekniska nämndens verksamhet 1 augusti 2011, beslutade kommunfullmäktige att uppdra åt tekniska nämnden respektive kultur- och fritidsnämnden att genomföra föreslagna åtgärder samt redovisa dessa för kommunstyrelsen innan sommaruppehållet I ovan nämnda utredning föreslås stadsbyggnadschefen samt kultur- och fritidschefen att komma överens om nya samarbetsrutiner med utredningen som grund. Överenskommelserna redovisas i tjänsteskrivelse. Ekonomi Om respektive nämnds ekonomi påverkas ska detta tas med i budgetberedning, Övervägande De föreslagna överenskommelserna har gjorts i samråd med representanter från respektive verksamheter. Expedieras till: Kommunstyrelsen Tekniska nämnden 4 (8)

5 35 Falkenbergs föreläsningsförening, ansökan om bidrag. Dnr behandla bidragsansökan samtidigt som övriga arrangörsföreningar på decembersammanträdet. 2. avslå önskemål om bidrag till dator sunderlag Falkenbergs föreläsningsförenings skrivelse Dnr Sammanfattning av ärendet Falkenbergs föreläsningsförening har inkommit med en ansökan om att kultur och fritidsnämnden på nytt prövar föreningens begäran om ett förhöjt bidrag för föreningens verksamhet. Föreningen vill få ett besked om ökat bidrag för 2013, föreningen skriver inte hur mycket de vill att bidraget skall öka men de har i skrivelsen hänvisat till att de för 2012 ansökte om 50000: -. Föreningen beviljades ett bidrag på 15000: - för 2012 års verksamhet. Föreningen har också ansökt om bidrag för inköp av dator. Övervägande Falkenbergs föreläsningsförening skriver i sin ansökan att de har en ansträngd ekonomi och att de har svårt att se hur de skall klara ett nytt föreläsningsår med nuvarande bidragsnivå fick föreningen 8000: - i verksamhetsbidrag vilket ökade till 15000: Kultur och fritidsnämnden har till sitt förfogande för bidrag till arrangörsföreningar och övriga föreningar : -. Arrangörsföreningar m.m. ansökte 2011 om totalt :-, redovisningen visar att fler av våra arrangörsföreningar inte får det belopp man önskar. Nämnden bedömer och prioriterar arrangörsföreningar vid ett och samma tillfälle och detta sker vid decembersammanträdet varje år. För inköp av datorer, skrivare eller annan kontorsutrustning har nämnden tidigare avslagit sådana ansökningar. Föreningar brukar kunna lösa detta på annat sätt, ex via sponsorer eller att man får överta äldre datorer. Någon installationshjälp och datorsupport har förvaltningen ej någon möjlighet att ställa upp med. Expedieras till: Falkenbergs föreläsningsförening 5 (8)

6 36 Tillägg till Taxor och avgifter Dnr /80 1. godkänna tillägget* i dokumentet hyror och avgifter *Vid arrangemang som stöds genom övrigt bidrag, har föreningar en begränsad möjlighet till kostnadsfria lån av fordon eller vaktmästarservice. sunderlag Kultur och fritidsnämnden ger stöd genom bidraget Övrigt Bidrag till SM tävlingar eller andra större arrangemang. Förvaltningen tillhandahåller idag vaktmästarservice mot avgift enligt taxa beslutat i hyror och avgifter. Ekonomi et påverkar inte kultur-och fritidsförvaltningens ekonomi Övervägande Förvaltningen föreslår att vid de arrangemang som stöds genom övrigt bidrag kan föreningar få möjlighet till kostnadsfria lån av fordon eller begränsad vaktmästarservice. 6 (8)

7 37 Skrivelser 1. anteckna lämnad information Inkomna skrivelser Meddelande beträffande underhåll utmed Trafikverkets vägar i Falkenbergs kommun Svar till IF böljan samt Fbgs bordtennisklubb gällande omförhandling av avtal Fråga och svar angående tjejskate i skateparken. Fråga och svar angående röjning på Fjärilsvägen. Fråga och svar angående cykling i Vallarnas skatepark. Föreningsfråga med svar från föreningen Junis Halland. Enkät angående tillsyn och förvaltning av offentlig konst Utdrag ur protokoll, kommunstyrelsen - Riktlinjer för central vakansprovning Utdrag ur protokoll, kommunstyrelsen Minnesgåva efter 25-års anställning; ändrign av belopp. Utdrag ur protokoll, kommunstyrelsen Lön för extraarbetande ungdomar 2012 o 2013 Utdrag ur protokoll, kommunfullmäktige Motion om upprättande av handlingsplan för minskad barnfattigdom. Utdrag ur protokoll, kommunfullmäktige Medborgarförslag om översyn och upprustning av Stafsinge strand/smedjeholmsområdet. Polistillstånd Falkenbergs strandbad Polistillstånd Vallarnas Friluftsteater Inspektionsrapport Klitterbadet, periodisk hälsoskyddstillsyn enl. miljöbalken Uppsägning av avtal gällande cafe Havet Fråga och svar angående städning runt fajansskolan Fråga och svar angående utskick av lånekort till barn i förskoleklasser. Utgående skrivelser Tjänsteskrivelse till stadsbyggnadskontoret angående polistillstånd för Falkenbergs strandbad. Tjänsteskrivelse till Fbgs hockey klubb angående medborgarförslag om ett sportgolv i ishallen. 7 (8)

8 38 Information 1. anteckna lämnad information Inbjudan Folkhälsa är politik, Per Johansson och Bernt Zander Ekonomi Information om förvaltningens tertialbokslut. Månadsrapport om utbetalning av bidrag. Förvaltningschefen informerar Skapande skola projektet fortsätter 2013 Förvaltningens fokus just nu är budgetförberedelser. Hållbar energi Information om Plan för hållbar energi. El Sistema projektet Information kring projektet El Sistema som kommer att vara ett samarbetsprojekt mellan barn-och utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur-och fritidsnämnden. (Bilaga 38) 8 (8)

Per Johansson (C), ordförande Agnieszka Polak-Ring (M) Robert Isaksson (C) Christina Johansson (S)

Per Johansson (C), ordförande Agnieszka Polak-Ring (M) Robert Isaksson (C) Christina Johansson (S) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2013-06-04 Sammanträdestid 13:30 17:00 Kultur- och fritidsnämnden Närvarande Ledamöter Per Johansson (C), ordförande Agnieszka Polak-Ring (M) Robert Isaksson (C) Christina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2009-08-26 1(13) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Skillingaryd kl.14.00 16.30 Beslutande Övriga närvarande Gert Jonsson (M), ordförande Sune

Läs mer

Marie-Louise Ekberg (S) Daniel Eklund (S) Stig Marklund (MP) Stadshuset, Kultur och fritid 2013-06-19 kl. 8:00. Carina Wiberg Borgh

Marie-Louise Ekberg (S) Daniel Eklund (S) Stig Marklund (MP) Stadshuset, Kultur och fritid 2013-06-19 kl. 8:00. Carina Wiberg Borgh SAMMANTRÄDE Kultur och fritidsnämnden PLATS OCH TID Sammanträdesrum Romanen, Stadsbiblioteket kl. 9:00-12:10. Ajournering klockan 9:34-9:36, 10:01-10:09 och 11:20-11:45 LEDAMÖTER TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE

Läs mer

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 137 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253

Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2012-11-06 FALKENBERG 238 Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Gästvillan Orrefors kl 13.00-15.30 Beslutande Markus Lund (s), ordförande Torgny Frööjdh (m), vice ordförande Elsa Pettersson (s) Börje Bäckström (s) Carina Akinder (s)

Läs mer

Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sammanträdestid 08.30 11.30

Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sammanträdestid 08.30 11.30 Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sammanträdestid 08.30 11.30 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (c), ordförande Gerry Norberg (s), 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen. Anslag / Bevis. Protokoll 2014-10-13. Måndag 13 oktober 2014 kl. 14.00 17.30, Kommunhuset, Svenljungasalen. Plats och tid.

Kommunstyrelsen. Anslag / Bevis. Protokoll 2014-10-13. Måndag 13 oktober 2014 kl. 14.00 17.30, Kommunhuset, Svenljungasalen. Plats och tid. Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Måndag 13 oktober 2014 kl. 14.00 17.30, Kommunhuset, Svenljungasalen Eva Johansson (C), ordförande Stefan

Läs mer

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-08-23 FALKENBERG 233 Redovisning av uppdrag former för stöd till idrottsanläggningar. Dnr KS 2011-316 KS, KF

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 137 Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S)

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-10-06 klockan 13:30 14.00 Beslutande: Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Rune Johansson (M) tjg.ers för Åsa Herbst (M) Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279

Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279 284 Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279 Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Tomas Lund (sd) Tj ers för Gudrun Johansson (sd)

Tomas Lund (sd) Tj ers för Gudrun Johansson (sd) Sammanträdesprotokoll 1(25) 2012-04-12 Fritid- och kulturnämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-12.30 Beslutande Nils Ingmar Thorell (fp) Claes Diurhuus-Gundersen (m) Håkan Robertsson

Läs mer

Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-09-16, kl. 13:00 15:40

Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-09-16, kl. 13:00 15:40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 112 (26) Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1,, kl. 13:00 15:40 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (S) ordförande Stig-Ove Andersson (S) Bo Eddie Rossbol

Läs mer

Kommunstyrelsen 2003-11-05 1 (22) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.15

Kommunstyrelsen 2003-11-05 1 (22) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.15 1 (22) Plats och tid ande Ej tjänstgörande ersättare och övriga deltagande Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.15 Benita Vikström 145-149, 160-162 (s) Emil Carlsson (v) Torbritt Bökman (m) Carlsson Sören

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 129 Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-27 Sammanträdestid 13.15-16.30. Närvarande. Ledamöter

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-27 Sammanträdestid 13.15-16.30. Närvarande. Ledamöter Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-27 Sammanträdestid 13.15-16.30 Barn- och utbildningsnämnden Närvarande Ledamöter Kerstin Angel (C), ordförande Charlotta Jonson (M), 1:e vice ordförande Tore Holmefalk

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Marcelle Farjallah (S) 2:e v ordf

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

r'i't,6, vs ~ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

r'i't,6, vs ~ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. TRANAs KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (23) Sammanträdesdalum Plats och tid Tranås Lawntennisklubbs klubbrum i Tennis-/Badmintonhallen, Bredstorps lp, Tranås kl. 14.00-16.55 Beslutat Per Ulfsbo (fp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00 18.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ulf Hedin (M), ordförande Johanna Storbjörk (S), vice ordf.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum 1 Osby kommun klockan 13.00 ande ledamöter Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) 91-93, 106-109 Monica Svensson (S) Clas Frisk (KD) 91-110 Karl-Gösta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (23) Plats och tid Nolia City Konferens, Styrelserummet Tisdag den 6 mars 2012, kl 09.30-15.30 ande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Andreas Arvidsson Justeringens tid och plats

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 8.00 12.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 472-476, 484, 486 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice

Läs mer

Barn och utbildningsnämnden

Barn och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Datum Tid 08:15 14:00 (lunchuppehåll 12:00 13:00) Plats Kommunkontoret, sammanträdesrum Stollen Närvarande Se sidan 2 Alice Lindgren Justeringens plats och tid Kommunkontoret,

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 13 november 2013 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika Thorström, e-post

Läs mer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida Kommunfullmäktige 2012-09-05 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-09-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13 Tid och plats A-salen, kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Personalföreträdare Tjänstemän Anna Tenje (M) Stefan Bergström (FP) Johanna Martin (C) Pernilla

Läs mer