Närvarande. Ledamöter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Närvarande. Ledamöter"

Transkript

1 Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum Sammanträdestid 13:00-16:00 Ajournerades 14:10-14:25 Kultur- och fritidsnämnden Närvarande Ledamöter Per Johansson (C) Christina Johansson (S) Angela Malmgren (M) Karl Gustaf Carlzon (S) Robert Isaksson (C) Andreas Wihlborg (S) Bengt Fredenlund (M) Övriga förtroendevalda Anita Andersson (KD) Dorontina Ademi (S) Wanja Hjortmarker (FP) Li Hermansson (V) Tjänstemän Jan P Bordahl, förvaltningschef Peter Gerhardson, biblioteks- och kulturarvschef Christian Fager, anläggnings- och badchef Fredrik Lindespång, park- och kustchef Erika Svensson, ungdomschef Anneli Lööf, sekreterare Paragrafer Justering Ordföranden samt Angela Malmgren Underskrifter Sekreterare... Anneli Lööf Ordförande... Per Johansson 1

2 Kultur- och fritidsnämnden Justerare... Angela Malmgren Protokollet justerat :00 och anslaget Underskrift... Anneli Lööf 2

3 Kultur- och fritidsnämnden Innehåll Upprop Val av protokollsjusterare, förslag Angela Malmgren 13 Redovisning delegationsärende februari - mars 2015/ Redovisning ordförandebeslut 2015/6 15 Val av ledamöter till jury för utdelning av 2015/16 Falkenbergs kommuns idrottspris, perioden Val av ledamöter till juryn för utdelning av 2015/15 Falkenbergs kommuns kulturpris, för perioden Återremiss - Medborgarförslag om att bygga en 2014/50 handikappsanpassad fikaplats vid strandkanten, Skrea strand. 18 Remiss medborgarförslag om att under vintern 2014/139 göra isbana i konstverket på Stortorget 19 Framtida projekt om Idrottshallar i Falkenbergs 2015/34 kommun. 20 Val av ledamöter till förenings- och 2015/36 bidragsgruppen för Informationsärende /4 3

4 Kultur- och fritidsnämnden Redovisning delegationsärende. Dnr 2015/5 1 anteckna lämnad information Datum Diarier nr Ärende Delegat Fredrik Lindespång Anställningsavtal avseende viss tid lönebidrag 100% Parkarbetare Anställningsavtal avseende AVA 50% Filialbiblioteken Peter Gerhardson Anställningsavtal avseende AVA 100% Barnkultursamordnare Ansökan om övrigt bidrag för konsert på biblioteket med Pedram Shahlai ensemble 2015 Konstinköp Gallring av konst 2014 Debbie Thompson Peter Gerhardson Johanna Åstrand Debbie Thompson Sammanfattning Samlad information om förvaltningen delegation i perioden februari-mars 4

5 Kultur- och fritidsnämnden Redovisning ordförandebeslut. Dnr 2015/6 1 anteckna lämnad information Yttrande över detaljplan för kv. Strandbaden 3 m fl. Expedieras till: Stadsbyggnadskontoret 5 Per Johansson

6 Kultur- och fritidsnämnden Val av ledamöter till jury för utdelning av Falkenbergs kommuns idrottspris, perioden Dnr 2015/16 1 välja Karl-Gustav Carlzon (S), Dorontina Ademi (S) och Bengt Fredenlund (M) som ledamöter till juryn för utdelning av Falkenbergs kommuns idrottspris, för perioden Falkenbergs kommuns författningssamling, Dnr 2001:436, regler för utdelning av Falkenbergs kommuns idrottspris, fastställda av kommunfullmäktige Sammanfattning I samband med ny mandatperiod skall val ske av tre ledamöter ur kultur- och fritidsnämnden, till juryn för utdelning av Falkenbergs kommuns idrottspris. Ekonomi Förslaget påverkar inte nämndens ekonomi. Övervägande Juryn består av kommunfullmäktiges ordförande, kultur- och fritidsnämndens ordförande och vice ordförande samt tre ledamöter ur kultur- och fritidsnämnden, vilka nämnden utser. Expedieras till: Kanslienheten 6

7 Kultur- och fritidsnämnden Val av ledamöter till jury för utdelning av Falkenbergs kommuns kulturpris, för perioden Dnr 2015/15 1. välja Angela Malmgren (M), Robert Isaksson (C) och Andreas Wihlborg (S) som ledamöter till juryn för utdelning av Falkenbergs kommuns kulturpris, för perioden Falkenbergs kommuns författningssamling, Dnr 1998:0032, regler för utdelning av Falkenbergs kommuns kulturpris, godkända av kommunfullmäktige Sammanfattning I samband med ny mandatperiod skall val ske av tre ledamöter ur kultur- och fritidsnämnden, till juryn för utdelning av Falkenbergs kommuns kulturpris. Ekonomi Förslaget påverkar inte nämndens ekonomi. Övervägande Juryn består av kommunfullmäktiges ordförande, kultur- och fritidsnämndens ordförande och vice ordförande samt tre ledamöter ur kultur- och fritidsnämnden, vilka nämnden utser. Expedieras till: Kanslienheten 7

8 Kultur- och fritidsnämnden Internremiss - Medborgarförslag om att bygga en handikappsanpassad fikaplats vid strandkanten, Skrea strand. Dnr 2014/50 1. avstyrka medborgarförslaget om att bygga en handikappanpassad fikaplats vid strandkanten, med hänvisning till nedanstående övervägande Beslutsförslag daterat UKF Beslut om återremiss - Medborgarförslag om att bygga en handikappsanpassad fikaplats vid strandkanten, Skrea strand Internremiss från kanslienheten Medborgarförslag från Leif Mårtensson (Dnr: KS ) Sammanfattning Kultur- och fritidsnämnden beslöt , när nämnden för första gången behandlade Leif Mårtenssons medborgarförslag, att avstyrka medborgarförslaget om att bygga en handikappanpassad fikaplats vid strandkanten. Beslutet grundade sig på att det inte fanns någon beprövad metod, beprövat material att bygga en sådan fikaplats av i direkt anslutning till havet. Nämnden vägde även in kostnaden, och då endast den initiala kostnaden, som ytterligare en grund för sitt avstyrkande. Kommunfullmäktige åtteremitterade vid sitt möte medborgarförslaget till Kultur- och fritidsnämnden för nytt yttrande som tydligare ska påvisa hur det går att bygga en fikaplats nere vid vattnet. Kultur- och fritidsnämnden har därefter på nytt arbetat med frågan och lämnar genom detta yttrande ett tydligare svar på hur det går att bygga en fikaplats nere vid vattnet samt en mer noggrann beräkning av kostnad för investering och drift. Ekonomi Beslut om byggande av en fikaplats för funktionshindrade vid strandkanten på Skrea strand innebär nya kostnader för investering såväl som för drift. Den nu gjorda beräkningen ger en total kostnad första året på 365 tkr. Investering 165 tkr samt drift 200 tkr. Beräkningen bygger på en hypotetisk offertförfrågan samt 2014 års prisnivå. Från år två kvarstår en driftskostnad på 200 tkr per år. Kultur- och fritidsnämnden har ingen möjlighet att bekosta vare sig investering eller drift inom nu gällande budgetram och kan endast verkställa förslaget om nya medel tillförs nämnden. 8

9 Kommunfullmäktige bör också redan från början vara klar över att skador på grund av väder, vatten och sand kan göra det nödvändigt att tillskjuta ytterligare belopp senare för att kunna reparera/behålla fikaplatsen i strandkanten. Dessa kostnader kan kultur- och fritidsnämnden inte beräkna i förväg. Kostnaderna för sådant underhåll/sådana reparationer brukar fastställas efter besiktning av objektet. Övervägande Förslagsställaren hänvisar i sitt medborgarförslag till insändare i Hallands Nyheter med rubriken Tänk att kunna rulla ända fram till strandkanten. Bakgrund och dagsläge Den kommunala stranden vid Ringsegård uppfyller de önskemål förslagsställaren har för Skrea strand genom att där går det att köra bil ända ut till vattenlinjen. På så sätt är det möjligt även för funktionshindrade att sitta i strandkanten och fika, bada eller bara vara nära sina anhöriga och andra badgäster. I Strandplan för Falkenbergs kommun, fastställd av kommunfullmäktige och senast utvärderad av kultur- och fritidsnämnden , anges de sju stränder som är kommunala bad med skötsel. Strandplanen beskriver vilken service och utrustningsnivå de olika stränderna har genom att definiera ansvar och skötselnivå. Strandplanen säger att det är viktigt att klargöra att badstränderna inte är artificiella anläggningar utan naturmiljö med en fungerande ekologi. I Tillgänglighetspolicy för Falkenbergs kommun, som kopplas till det kommunala målet De kommunala tjänsterna ska kännetecknas av hög kvalitet och vara lätt tillgängliga för brukarna, tydliggörs vad angivet mål innebär i tillgänglighetsarbetet. Baserat på att kommunfullmäktige i strandplanen skriver att de kommunala stränderna inte är anläggningar har kultur- och fritidsnämnden gjort tolkningen att de inte är att betrakta som sådana tjänster som tillgänglighetspolicyn bygger på. Kultur- och fritidsnämnden arbetar dock aktivt med tillgänglighet för de 7 kommunala stränderna. Alla har HWC samt parkeringsplatser för funktionshindrade med tillstånd. Utöver tillgängligheten på Ringsegård som beskrivs ovan har Skrea strand ramper genom dynerna på flera ställen samt en tillgänglighetsramp i anslutning till badbryggan för att göra det möjligt för rörelsehindrade och rullstolsbundna att kunna bada. Bygge fikaplats nere vid vattnet på Skrea Strand Kultur- och fritidsnämnden har gjort ytterligare efterforskningar för att detta underlag till beslut tydligare ska påvisa hur det går att bygga en fikaplats nere vid vattnet på Skrea strand. När det gäller erfarenhet har inget nytt tillkommit sedan nämndens förra yttrande. Det finns ingen erfarenhet av kostnader eller funktion av byggd fikaplats vid vattenlinjen på havsstränder på grund av att det inte finns några sådana installationer/byggnationer i Sverige. Trätrall, som förslagsställaren föreslår, på stranden är inte praktiskt funktionellt då en sådan lösning inte tål tunga fordon, blir farlig när den flisas och flyttas lätt av vatten och sand. 9

10 Varamoplattan, som är det alternativ nämnden tror passar bäst, har använts för att göra Varamostranden, ett insjöbad, i Motala tillgänglighetsanpassad. Varamoplattan, som tål att köras på med tunga maskiner är det enda material nämnden hittat på marknaden och därför också det material nämnden föreslår för byggnation av en fikaplats i strandkanten. Leverantören garanterar inte att plattorna ligger kvar när vattennivån ändras, sanden flyr eller när vågorna slår in mot stranden. Baserat på erfarenhet av vädret under säsong räknar nämnden med att även Varamoplattan kommer att förändras, flyttas och förstöras av till exempel vatten och sand varför en sådan här fikaplats kräver kontinuerlig tillsyn, skötsel och reparationer. Anläggningen i Motala påvisar hur det går att bygga en fikaplats nere vid vattnet vid en insjö, Kostnader Nedan redovisas de kostnader som byggnation av en fikaplats vid strandkanten i anslutning till badbryggan på Skrea strand innebär. Kostnaden för investering bygger på samtal med leverantören, en förenklad hypotetisk offertförfrågan. Kostnaderna för drift är en försiktig uppskattning. Kostnadsslag Investering Löpande drift/år 1. Inköp och byggnation av 200 kvm och gångar år tkr 2. Daglig skötsel vid normalt väder 140 tkr 3. Demontering, transport och vinterförvaring 60 tkr SUMMA beräknade kostnader 165 tkr 200 tkr Kostnaden för investeringen bygger på hypotetisk förfrågan i slutet av 2014 varför den verkliga kostnaden kan fastställas först i samband med att upphandling genomförs. Kommunfullmäktige bör därför vara förberedd på att kostnaden kan bli både högre och lägre. Kostnaderna för drift är årliga och beräkningen försiktig. För att klara drift krävs personalresurser i form av mantimmar utöver vad som finns i nämndens budget idag. Beräkningen bygger på att en specialanlagd fikaplats vid vattnet kräver extra mycket löpande skötsel för att fungera och att det därför under säsong krävs ytterligare 50% säsongsanställning. Nivån är avstämd i relation till vad som är avtalsmässigt och personalpolitiskt möjligt. Våldsammare väder fler gånger per säsong innebär förmodligen ökade kostnader för drift samt för kompletteringsinköp av plattor. Övrigt Kultur och fritid har ingen möjlighet att förbjuda andra badgäster att använda den för funktionshindrade iordningsställda ytan. Expedieras till: Kanslienheten 10

11 Kultur- och fritidsnämnden Remiss medborgarförslag om att under vintern göra isbana i konstverket på Stortorget. Dnr 2014/139 1 ställa sig positiv till tankarna i medborgarförslaget 2 uppdra till kultur- och fritidsförvaltningen att vidare utreda de tekniska och ekonomiska konsekvenserna av att anlägga en isbana i konstverket Hon väntar alltid 3 föreslå kommunfullmäktige därmed anse medborgarförslaget besvarat Internremiss från kanslienheten Medborgarförslag från Dan Johansson (Dnr: KS ). Sammanfattning Kanslienheten har i en internremiss till kultur- och fritidsnämnden begärt yttrande över ett medborgarförslag om att under vintern göra isbana i konstverket på Stortorget, senast Ekonomi Förslaget påverkar inte nämndens ekonomi i detta skede. Efter vidare utredning får eventuella kostnader presenteras för nämnden. Nämnden har inte möjlighet att åta sig anläggning och drift av isbana inom nuvarande befintlig ram. Övervägande Dan Johansson har inlämnat ett medborgarförslag om att under vintern göra isbana i amfiteatern på Stortorget. Förslagsställaren anser att det skulle kunna bli en kul plats företrädesvis för barnen i centrum. De nedsänkta sittplatserna, i medborgarförslaget kallat amfiteatern, är en del av det vinnande förslaget i en tävling om utsmyckningen av Stortorget. Förslaget har utformats av konstnären Klara Kristalova och skall betraktas som ett offentligt konstverk. Detta medför att hänsyn inte endast kan tas till estetiska och praktiska aspekter, utan även till objektets egenskap som konstverk. 11

12 Konstnären har förklarat att hon ser konstverket förändras med årstiderna, varför en isbana i den nedsänkta delen av konstverket inte kan anses främmande för konstnärens intentioner. Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till medborgarförslaget. Dock behöver de tekniska och ekonomiska konsekvenserna av åtgärden ytterligare belysas. Expedieras till: Kanslienheten 12

13 Kultur- och fritidsnämnden Optimering av beslutad investering i Falkenbergs IH och Glommens IH. Dnr 2015/34 1 föreslå kommunstyrelsen besluta att kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med stadsbyggnadskontoret genom samordning optimera nyttan av de tkr som finns anslagna till tekniska nämnden i investeringsbudgeten för byggnation av ny Falkenbergs idrottshall och ny Glommens idrottshall i enlighet med vad kultur- och fritidsnämnden anger i detta beslutsförslag Beslutsförslag daterat/daterad Föredragning KSAU , KS Uppdrag genomlysning av befintliga idrottslokaler i centralorten och Glommenområdet Dnr 2014/99 Utredning av idrottshall Glommen Sammanfattning Kommunstyrelseförvaltningen gav i budget 2014 kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att göra en genomlysning av befintliga idrottslokaler i centralorden och Glommenområdet. Anledningen till uppdraget var att få ett bra beslutsunderlag avseende beslutade investeringar i Falkenbergs idrottshall och Glommens idrottshall. Utredning av idrottshall Glommen visar att det finns ett kommunalt behov av en idrottshall i Glommen då den befintliga gymnastiksalen i Långavekaskolan har för dålig tillgänglighet och arbetsmiljö. Kultur- och fritidsnämnden lämnade i december 2014 slutrapport för uppdraget. Vid muntlig dragning för KSAU konstaterar kultur- och fritid att det händer mycket på området och att det några månader efter inlämnandet av rapporten finns ännu starkare skäl för en samordning av investeringarna så att nyttan på så sätt kan optimeras baserat på verksamhet och verkliga behov. KSAU gav då kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att skyndsamt inkomma med ett beslutsförslag. Ekonomi Förslaget betyder ett samordnat användande av de tkr som finns beslutade i gällande investeringsbudget så att nyttan med investeringarna optimeras. Förslaget innebär inte nya kostnader. 13

14 Övervägande Kultur- och fritidsnämndens utredning visar att Falkenbergs kommun genom att samordna investeringarna i Falkenbergs idrottshall och Glommens idrottshall på så sätt att Falkenbergs idrottshall byggs som en större evenemangsidrottshall och Glommens idrottshall i en mindre storlek som motsvarar ortens behov kan optimera investeringen genom att tillgodose fler behov samtidigt som satsning på idrottsturism gynnas. Att Skogstorps idrottshall nybyggs med fullmått skapar goda förutsättningar för den samordning som kultur- och fritidsnämnden föreslår. Kultur- och fritidsnämnden föreslår därför att verkningsgraden av den redan beslutade investeringen på tkr optimeras genom att: 1. En ny Falkenbergs idrottshall byggs som evenemangsidrottshall med fullmått 42 x 22 x 9 meter, 500 bra läktarplatser, kafélokal med enklare kök och cirka 100 sittplatser samt ytor för utställning och tävlingsledning. Hallen ska också vara delningsbar i två hallar. 2. En ny Glommens idrottshall byggs med minimimått 36 x18 meter, motsvarande i utredningen definierat behov. En samordning enlig detta förslag: 1. Skapar avlastning för Falkhallen som underlättar för till exempel volleybollen att tillfälligt flytta sin verksamhet samtidigt som det gör det möjligt för Falkhallen att ta emot fler evenemang. 2. Skapar förutsättningar för utveckling av den idrottsturism som Destination Falkenberg AB har i uppdrag att initiera bland annat i samarbete med kultur- och fritid. 3. Möjliggör för föreningslivet i Falkenberg att starta och utveckla turneringar och idrottsevenemang som lägger grunden för en hållbar utveckling av idrottsturism. 4. Gör att Tullbroskolan kan samla all sin idrottsverksamhet i nya Falkenbergs idrottshall. 5. Gör att skolan och föreningslivet i Glommen får en ny idrottshall på orten. Då Stadsbyggnadskontorets projektering av Falkenbergs idrottshall är påbörjad ber kulturoch fritidsnämnden kommunstyrelsen om skyndsam behandling av detta beslutsförslag. Expedieras till: Kommunstyrelseförvaltningen. 14

15 Kultur- och fritidsnämnden Val av ledamöter till förenings- och bidragsgruppen för Dnr 2015/36 1 välja Robert Isaksson (S), Bengt Fredenlund (M) och Karl-Gustav Carlzon (S) som ledamöter till förenings- och bidragsgrupp för 2015 Beslutsförslag Sammanfattning Gruppens syfte är att vara behjälplig till förening- och bidragskonsulenten vid samtalsmodell, investeringsbidrag och övriga bidragsförfrågningar. Ekonomi Påverkar via utbetalning av arvode. Övervägande För att avlasta ordförande och vice ordförande samt att ge övriga nämndsledamöter en inblick i bidragshanteringen. 15

16 Kultur- och fritidsnämnden Informationsärende Dnr 2015/4 1 anteckna lämnad information Förvaltningschefen Offentlig konst- information Ny styrmodell- information Organisationsutveckling- information Medarbetardag- information Administration och bidrag Utredning föreningsstöd- information Ungdom och Falkhall Pride Falkenberg- film och information Ungdomsråd- information KEKS- information UKM Ung Kultur Möts - information Bibliotek och kulturarv Uppdrag Morups Tånge- information Kunskap- och kulturcentrum- information Biblioteksplanen- information Anläggning och bad Vision Klitterbadet 3.0- information Falkenbergs Arena- information Skogstorps IH- information Park och kust Fördjupad översiktsplan över södra och norra kusten- information Avverkningar- information Vresrosen- information 16

Medborgarförslag om att bygga en handikappanpassad fikaplats vid strandkanten på Skrea strand. (AU 283) KS 2014-151

Medborgarförslag om att bygga en handikappanpassad fikaplats vid strandkanten på Skrea strand. (AU 283) KS 2014-151 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-10-07 243 Medborgarförslag om att bygga en handikappanpassad fikaplats vid strandkanten på Skrea strand. (AU 283) KS 2014-151 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474

Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 186 Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

22-31. Ordföranden samt Andreas Wihlborg

22-31. Ordföranden samt Andreas Wihlborg Protokoll Nr 3 Sammanträdesdatum 2015-04-21 Sammanträdestid 13:00-16:15 Kultur- och fritidsnämnden Närvarande Ledamöter Per Johansson (C) Christina Johansson (S) Robert Isaksson (C) Andreas Wihlborg (S)

Läs mer

42-47. Ordföranden samt Bengt Fredenlund. Protokollet justerat 2015-08-27 00:00 och anslaget 2015-08-27

42-47. Ordföranden samt Bengt Fredenlund. Protokollet justerat 2015-08-27 00:00 och anslaget 2015-08-27 Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-08-26 Sammanträdestid 13:00 17:30 Ajournering 14:40 15:00 Kultur- och fritidsnämnden Närvarande Ledamöter Per Johansson (C) Christina Johansson (S) Robert Isaksson

Läs mer

Protokollet justerat Rådhuset 2014-03-21 00:00 och anslaget 2014-03-21

Protokollet justerat Rådhuset 2014-03-21 00:00 och anslaget 2014-03-21 Sammanträdesdatum 2014-03-18 Sammanträdestid 13:30-17:00 Ajournering 14:45-15:00 Protokoll Nr 3 Kultur- och fritidsnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän

Läs mer

Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. Dnr KS 2013-226

Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. Dnr KS 2013-226 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-09-17 280 Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. Dnr KS 2013-226 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Närvarande. Ledamöter. Per Johansson (C) Christina Johansson (S) Angela Malmgren (M) Robert Isaksson (C) Karl Gustaf Carlzon (S) Bengt Fredenlund (M)

Närvarande. Ledamöter. Per Johansson (C) Christina Johansson (S) Angela Malmgren (M) Robert Isaksson (C) Karl Gustaf Carlzon (S) Bengt Fredenlund (M) Protokoll Nr 4 Sammanträdesdatum 2015-06-02 Sammanträdestid Ajournering 14.50-15.05 13:00-16.00 Kultur- och fritidsnämnden Närvarande Ledamöter Per Johansson (C) Christina Johansson (S) Angela Malmgren

Läs mer

2013-08-20. Medborgarförslag om livräddarbevakning av Skrea strand i Klitterbadets regi. Dnr KS 2013-110

2013-08-20. Medborgarförslag om livräddarbevakning av Skrea strand i Klitterbadets regi. Dnr KS 2013-110 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-08-20 241 Medborgarförslag om livräddarbevakning av Skrea strand i Klitterbadets regi. Dnr KS 2013-110 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

2013-06-04. Medborgarförslag - Hundbad på Pannaboudden i Glommen. (AU 157) Dnr KS 2013-51

2013-06-04. Medborgarförslag - Hundbad på Pannaboudden i Glommen. (AU 157) Dnr KS 2013-51 kommunstyrelsen i Falkenberg FALKENBERG 2013-06-04 131 Medborgarförslag - Hundbad på Pannaboudden i Glommen. (AU 157) Dnr KS 2013-51 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Närvarande. Ledamöter

Närvarande. Ledamöter Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum 2014-08-19 Sammanträdestid 13:30-17:45 Ajourneras 14:30-14:45 Kultur- och fritidsnämnden Närvarande Ledamöter Per Johansson (C) Christina Johansson (S) Agnieszka Polak-Ring

Läs mer

Protokoll Nr 9 Sammanträdesdatum Sammanträdestid 13:30 14:40

Protokoll Nr 9 Sammanträdesdatum Sammanträdestid 13:30 14:40 Protokoll Nr 9 Sammanträdesdatum 2011-10-05 Sammanträdestid 13:30 14:40 Kultur- och fritidsnämnden Närvarande Ledamöter Per Johansson (C), ordförande Bernt Zander (S), vice ordförande Knut-Arne Kareld

Läs mer

Närvarande. Ledamöter. Christina Johansson (S) Karl Gustaf Carlzon (S) Andreas Wihlborg (S) ej 12 Robert Isaksson (C) Angela Malmgren (M)

Närvarande. Ledamöter. Christina Johansson (S) Karl Gustaf Carlzon (S) Andreas Wihlborg (S) ej 12 Robert Isaksson (C) Angela Malmgren (M) Protokoll Sammanträdesdatum 2015-02-17 Sammanträdestid 13:00 15.30 Ajournering 14.30 14.50 Kultur- och fritidsnämnden Närvarande Ledamöter Christina Johansson (S) Karl Gustaf Carlzon (S) Andreas Wihlborg

Läs mer

2013-09-10. Medborgarförslag om livräddarbevakning av Skrea strand i Klitterbadets regi. (AU 241) Dnr KS 2013-110

2013-09-10. Medborgarförslag om livräddarbevakning av Skrea strand i Klitterbadets regi. (AU 241) Dnr KS 2013-110 kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-09-10 185 Medborgarförslag om livräddarbevakning av Skrea strand i Klitterbadets regi. (AU 241) Dnr KS 2013-110 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Protokoll Nr 3 Sammanträdesdatum Sammanträdestid 13:30 15:00

Protokoll Nr 3 Sammanträdesdatum Sammanträdestid 13:30 15:00 Protokoll Nr 3 Sammanträdesdatum 2012-03-20 Sammanträdestid 13:30 15:00 Kultur- och fritidsnämnden Närvarande Ledamöter Per Johansson (C), ordförande Bernt Zander (S), vice ordförande Knut-Arne Kareld

Läs mer

Medborgarförslag om förbättring av vägar, stränder och parkeringsplatser söder och norr om Salleberget i Ugglarp. (AU 371) Dnr KS 2010-423

Medborgarförslag om förbättring av vägar, stränder och parkeringsplatser söder och norr om Salleberget i Ugglarp. (AU 371) Dnr KS 2010-423 kommunstyrelsen i Falkenberg 2010-11-30 272 Medborgarförslag om förbättring av vägar, stränder och parkeringsplatser söder och norr om Salleberget i Ugglarp. (AU 371) Dnr KS 2010-423 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Medborgarförslag om restaurering av promenadstråk söder om Ljungsjöns badplats. (AU 259) KS

Medborgarförslag om restaurering av promenadstråk söder om Ljungsjöns badplats. (AU 259) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-09-09 226 Medborgarförslag om restaurering av promenadstråk söder om Ljungsjöns badplats. (AU 259) KS 2014-110 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Motion om möjlighet till avfallssortering på allmänna platser. (AU 192) KS 2014-24

Motion om möjlighet till avfallssortering på allmänna platser. (AU 192) KS 2014-24 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-08-12 172 Motion om möjlighet till avfallssortering på allmänna platser. (AU 192) KS 2014-24 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta 1 Uttala sig

Läs mer

Medborgarförslag om placering av bordtennisbord utomhus. KS 2012-14

Medborgarförslag om placering av bordtennisbord utomhus. KS 2012-14 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-01-21 6 Medborgarförslag om placering av bordtennisbord utomhus. KS 2012-14 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

Redovisning av delegeringsärende.

Redovisning av delegeringsärende. 1 Redovisning av delegeringsärende. Kultur- och fritidsnämnden beslutar 1 anteckna lämnad information Anmälan av beslut fattade med stöd av given delegation kultur- och fritidsnämnden 5/2012 Datum Diarienr

Läs mer

Motion om en flyttbar/tillfällig lekplats i Falkenbergs centrum. (AU 309) KS 2013-219

Motion om en flyttbar/tillfällig lekplats i Falkenbergs centrum. (AU 309) KS 2013-219 kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-11-05 233 Motion om en flyttbar/tillfällig lekplats i Falkenbergs centrum. (AU 309) KS 2013-219 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2012-05-22 Sammanträdestid 13:30 16:00

Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2012-05-22 Sammanträdestid 13:30 16:00 Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2012-05-22 Sammanträdestid 13:30 16:00 Kultur- och fritidsnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Per Johansson (C), ordförande Bernt Zander (S), vice ordförande

Läs mer

Motion om att alla barn från fem år ska ges möjlighet att delta i simskola. (AU 57) KS

Motion om att alla barn från fem år ska ges möjlighet att delta i simskola. (AU 57) KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2017-03-14 74 Motion om att alla barn från fem år ska ges möjlighet att delta i simskola. (AU 57) KS 2016-352 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

PROTOKOLL KS KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTT

PROTOKOLL KS KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTT 2015-11-16 1 (5) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Anders Ståhl (M) Margareta Ölwe (M) Fredrik Johannesson (KD) Tjänstgörande ersättare Peter Graff (S) Övriga Sekreterare Förvaltningschefen Anneli Sjöborg

Läs mer

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 137 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Henrik Lundahl, kanslichef Rolf Landholm, kommunchef

Henrik Lundahl, kanslichef Rolf Landholm, kommunchef Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2014-01-28 Sammanträdestid 15.00-15.10 Kommunstyrelsen Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Jan Dickens (S), 2:e vice ordförande Claës-L Ljung (M),

Läs mer

2 Val av protokollsjusterare. Förslag Christina Johansson. 5 Motion om att bilda en integrationsenhet i Falkenbergs kommun

2 Val av protokollsjusterare. Förslag Christina Johansson. 5 Motion om att bilda en integrationsenhet i Falkenbergs kommun Kallelse och föredragningslista Kultur- och fritidsnämnden Ersättarna för kännedom Dag: 2013-09-17 Tid: Kl 13:30 Plats: Sammanträdesrum Rådhuset Ärenden: 1 Upprop 2 Val av protokollsjusterare. Förslag

Läs mer

11 Redovisning av delegeringsärende.

11 Redovisning av delegeringsärende. 11 Redovisning av delegeringsärende. 1 anteckna lämnad information Anmälan av beslut fattade med stöd av given delegation kultur- och fritidsnämnden 5/2012 Datum Diarienr Ärende Delegat 20130121 2013-2

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 7

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 7 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 7 Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2005-11-02 Sammanträdestid 13.00-17.00 NÄRVARANDE 1 (9) Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Carlbom, ordf (c) Sara Grimpe,

Läs mer

Protokoll Nr 3 Sammanträdesdatum Sammanträdestid

Protokoll Nr 3 Sammanträdesdatum Sammanträdestid Protokoll Nr 3 Sammanträdesdatum 2010-03-23 Sammanträdestid 13.30 14.30 Kultur- och fritidsnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Tjänstemän Bernt Zander (s), ordförande Knut-Arne Kareld

Läs mer

Motion om att alla barn från fem år ska ges möjlighet att delta i simskola. KS

Motion om att alla barn från fem år ska ges möjlighet att delta i simskola. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-03-07 57 Motion om att alla barn från fem år ska ges möjlighet att delta i simskola. KS 2016-352 KS. KF Beslut

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 4

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 4 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 4 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2008-06-11 Sammanträdestid 13.30-16.15 NÄRVARANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Carlbom (c), ordförande Bernt Zander

Läs mer

Medborgarförslag om att enkelrikta trafiken på S:t Lars Kyrkogata. (AU 14) KS 2013-306

Medborgarförslag om att enkelrikta trafiken på S:t Lars Kyrkogata. (AU 14) KS 2013-306 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-02-04 38 Medborgarförslag om att enkelrikta trafiken på S:t Lars Kyrkogata. (AU 14) KS 2013-306 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

2015-03-31. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2015-03-31. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-03-31 96 Medborgarförslag om utökning av kollektivtrafik till och från orter utanför Falkenbergs centralort

Läs mer

Protokoll Nr 1 Sammanträdesdatum Sammanträdestid 13:00-14:30

Protokoll Nr 1 Sammanträdesdatum Sammanträdestid 13:00-14:30 Protokoll Nr 1 Sammanträdesdatum 2009-01-28 Sammanträdestid 13:00-14:30 Barn- och utbildningsnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Kerstin Angel (c), ordförande Dahn

Läs mer

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 17 Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24 1(11) Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 09.00-12.00 Beslutande Isabell Korn, ordf (M) Rikard Paulin (S) och tjänstgörande ersättare Monica Samuelsson (S) Natalya Raad

Läs mer

Ordföranden samt Filip Bertilsson. Underskrifter Sekreterare... Katarina Nilsson

Ordföranden samt Filip Bertilsson. Underskrifter Sekreterare... Katarina Nilsson Sammanträdesdatum 2014-04-22 Sammanträdestid 13:30-16:30 Ajourneras 15:00-15:10 Protokoll Nr 4 Kultur- och fritidsnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Medborgarförslag Res en staty över frälsningssoldat Kristina Sandberg

Medborgarförslag Res en staty över frälsningssoldat Kristina Sandberg 1 (3) 2013-02-14 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Anders Lerner 08-523 068 32 Anders.lerner@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Medborgarförslag Res en staty över frälsningssoldat

Läs mer

Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Fredrik Andersson (FP) Sten Göran Claesson (SD)

Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Fredrik Andersson (FP) Sten Göran Claesson (SD) 2015-02-25 Sida 1 (av 14) Tid 2015-02-25, kl 18.30-19.50 Plats Beslutande Ledamöter Almliden, Bjuv Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Fredrik Andersson (FP) Sten Göran

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-19 Innehållsförteckning Ärende 8 Uppföljning av intern kontrollplan för verksamhetsåret 2012... 11 9 Tillgänglighet till hembygdsförenings lokaler på Spinnet... 12 10 Bidrag

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Medborgarförslag om belysning av Rådhusets fasad. (AU 154) KS

Medborgarförslag om belysning av Rådhusets fasad. (AU 154) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 141 Medborgarförslag om belysning av Rådhusets fasad. (AU 154) KS 2013-363 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Stig Agnåker (C) Per-Gunnar Andersson (S)

Stig Agnåker (C) Per-Gunnar Andersson (S) Protokoll Nr 8 Sammanträdesdatum 2016-06-28 Sammanträdestid 14.30 15.15 Kommunstyrelsen Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Claës-L Ljung (M),

Läs mer

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. (AU 137) KS

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. (AU 137) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-06-02 147 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. (AU 137) KS 2015-22 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av

Läs mer

Godkännande av investeringsprojektet utbyte av värmepanna i växthuset. KS 2014-55

Godkännande av investeringsprojektet utbyte av värmepanna i växthuset. KS 2014-55 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-02-11 42 Godkännande av investeringsprojektet utbyte av värmepanna i växthuset. KS 2014-55 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2010-02-18 1

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2010-02-18 1 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2010-02-18 1 Plats och tid Beslutande 18 feb kl 19.00 20.00 Kommunalhuset rum Bergaholm Anders Forsberg (M) Björn Möllersten (Fp) Tj ej vid

Läs mer

Motion om möjlighet till avfallssortering på allmänna platser. KS 2014-24

Motion om möjlighet till avfallssortering på allmänna platser. KS 2014-24 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-06-10 192 Motion om möjlighet till avfallssortering på allmänna platser. KS 2014-24 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige

Läs mer

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 60 Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409

Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 20 Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet

Läs mer

Motion om att upphöra med ogräsbekämpning med gasol. (AU 352) KS

Motion om att upphöra med ogräsbekämpning med gasol. (AU 352) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-12-03 262 Motion om att upphöra med ogräsbekämpning med gasol. (AU 352) KS 2013-304 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Protokoll Nr 9 Sammanträdesdatum Sammanträdestid 13:30-15:00

Protokoll Nr 9 Sammanträdesdatum Sammanträdestid 13:30-15:00 Protokoll Nr 9 Sammanträdesdatum 2012-10-23 Sammanträdestid 13:30-15:00 Kultur- och fritidsnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Per Johansson (C), ordförande Bernt Zander (S), vice ordförande

Läs mer

Motion om att införa digitala fiskekort. (AU 322) KS 2013-129

Motion om att införa digitala fiskekort. (AU 322) KS 2013-129 kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-11-05 243 Motion om att införa digitala fiskekort. (AU 322) KS 2013-129 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta 1 Meddela motionären att kultur-

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 15.00-17.30 Beslutande Lennart Månsson (M) ordförande Patric Bystedt (M) tjg. ersättare för Alf Michelsen (M) Ola Ahlqvist

Läs mer

Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. (AU 280) Dnr KS 2013-226

Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. (AU 280) Dnr KS 2013-226 kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-10-08 211 Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. (AU 280) Dnr KS 2013-226 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Medborgarförslag om att ta bort sly utmed kajkanten i Ätran uppströms Tullbron. KS 2015-60

Medborgarförslag om att ta bort sly utmed kajkanten i Ätran uppströms Tullbron. KS 2015-60 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-08-18 218 Medborgarförslag om att ta bort sly utmed kajkanten i Ätran uppströms Tullbron. KS 2015-60 KS, KF

Läs mer

Protokoll 1 (19) Se nästa sida. Martin Kalén. Göran Pettersson (MP) Camilla Westerdahl (S) Anslag/bevis

Protokoll 1 (19) Se nästa sida. Martin Kalén. Göran Pettersson (MP) Camilla Westerdahl (S) Anslag/bevis Protokoll 1 (19) Plats och tid Beslutande Kommunhuset - Sammanträdesrum Mårten, 2015-03-10, kl. 17.30 20.30 Se nästa sida. Övriga närvarande Lena Axelsson, Kommunfullmäktiges ordförande, 15-27 Eva Bergstrand,

Läs mer

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 47 Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Motion om att införa digitala fiskekort. Dnr KS 2013-129

Motion om att införa digitala fiskekort. Dnr KS 2013-129 2013-10-22 322 Motion om att införa digitala fiskekort. Dnr KS 2013-129 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Meddela motionären att kultur- och

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden 2014-10-21 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum 3, den 21 oktober 2014, kl 15.30-16.30 Beslutande Rolf Axelsson, tjänstgörande ersättare ordförande Monika Toll Cajsa Håkansson Sören Eriksson Madeleine

Läs mer

Falkenbergs Näringsliv AB Förfrågan om investering från Falkenbergs Terminal AB. KS

Falkenbergs Näringsliv AB Förfrågan om investering från Falkenbergs Terminal AB. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-11-01 343 Falkenbergs Näringsliv AB Förfrågan om investering från Falkenbergs Terminal AB. KS 2016-431 Beslut

Läs mer

Bernth Sibelius (FP) Olle Torlycke (S) Irene Hedenbjörk (KD) Joseph Farjallah (S)

Bernth Sibelius (FP) Olle Torlycke (S) Irene Hedenbjörk (KD) Joseph Farjallah (S) Protokoll Nr 1 Sammanträdesdatum 2015-01-14 Sammanträdestid 09.00-10.00 Tekniska nämnden Närvarande Ledamöter Christer Norrman (M), ordförande Jan Dickens (S), vice ordförande Agneta Åkerberg (C) Conni

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-25 1(10) Möckelsnäs Herrgård, Diö Onsdagen den 25 mars 2015 kl 08.30-16.00

Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-25 1(10) Möckelsnäs Herrgård, Diö Onsdagen den 25 mars 2015 kl 08.30-16.00 Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-25 1(10) Plats och tid Beslutande Möckelsnäs Herrgård, Diö Onsdagen den 25 mars 2015 kl 08.30-16.00 Anton V Härder (S), ordförande Thomas Nygren (S) Filip Akaronka (S)

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05 ande: Ersättare: Tomas Fjellner, ordf. (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M)

Läs mer

Medborgarförslag om rätt till äldreboende vid 85 års ålder. KS

Medborgarförslag om rätt till äldreboende vid 85 års ålder. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-05-20 167 Medborgarförslag om rätt till äldreboende vid 85 års ålder. KS 2013-407 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige

Läs mer

Protokollet justerat Rådhuset och anslaget

Protokollet justerat Rådhuset och anslaget Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2016-08-31 Sammanträdestid 13:00 17:30 Ajournering 15:10-15:20 Kultur- och fritidsnämnden Närvarande Ledamöter Per Johansson (C) Christina Johansson (S) Angela Malmgren

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. David Sharp (M) Jacqueline Adolfsson (M) Eva Leonardsson (FP) Karolina Glogowska (SD)

ANSLAGSBEVIS. David Sharp (M) Jacqueline Adolfsson (M) Eva Leonardsson (FP) Karolina Glogowska (SD) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Detaljplan för del av Skogsborg Övriga deltagande 1:1 M.M. (ny förskola vid Ringvägen) ställs ut

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 268 Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Medborgarförslag om 18-håls discgolfbana. KS

Medborgarförslag om 18-håls discgolfbana. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-10-25 334 Medborgarförslag om 18-håls discgolfbana. KS 2016-86 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Rune Niserius (M), ordförande Bo-Gunnar Andersson (C) Yen Gunnarsson (S) Ordföranden samt Yen Gunnarsson. Underskrifter Sekreterare...

Rune Niserius (M), ordförande Bo-Gunnar Andersson (C) Yen Gunnarsson (S) Ordföranden samt Yen Gunnarsson. Underskrifter Sekreterare... Protokoll Nr 2014-6 Sammanträdesdatum 2014-08-13 Sammanträdestid 0900-0930 Trafiknämnden Närvarande Ledamöter Rune Niserius (M), ordförande Bo-Gunnar Andersson (C) Yen Gunnarsson (S) Tjänstemän Inge Emanuelsson,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker Tid och plats Utvandrarnas hus, Växjö, kl. 15.30-15.40 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Oliver Rosengren

Läs mer

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Hägg (M), ordförande Fredrik Jönsson (C), 2:e vice ordförande Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

Ökade hyreskostnader för Kattegatthallen. KS

Ökade hyreskostnader för Kattegatthallen. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2014-03-18 74 Ökade hyreskostnader för Kattegatthallen. KS 2014-57 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Medborgarförslag om gratis bussresor för resenärer med rullstolar eller rollatorer. ( AU 109) KS 2014-62

Medborgarförslag om gratis bussresor för resenärer med rullstolar eller rollatorer. ( AU 109) KS 2014-62 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-05-06 105 Medborgarförslag om gratis bussresor för resenärer med rullstolar eller rollatorer. ( AU 109) KS 2014-62 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-17 Innehållsförteckning Ärende 67 Intern kontrollplan för fritids- och kulturnämnden 2014... 79 68 Ansökan om bidrag till verksamhet för funktionshindrade 2013... 80 69 Remiss

Läs mer

Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8. KS

Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-08-12 167 Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8. KS 2011-287 KF Beslut

Läs mer

Medborgarförslag om utsmyckning av bropelarna till f.d järnvägsbron (sarg och växter). KS

Medborgarförslag om utsmyckning av bropelarna till f.d järnvägsbron (sarg och växter). KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-03-31 94 Medborgarförslag om utsmyckning av bropelarna till f.d järnvägsbron (sarg och växter). KS 2015-30

Läs mer

Protokoll Nr 3 Sammanträdesdatum 2009-02-03 Sammanträdestid 08.00-17.00

Protokoll Nr 3 Sammanträdesdatum 2009-02-03 Sammanträdestid 08.00-17.00 Protokoll Nr 3 Sammanträdesdatum 2009-02-03 Sammanträdestid 08.00-17.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Mari-Louise Wernersson (c), ordförande Gerry

Läs mer

Medborgarförslag om rätt till äldreboende vid 85 års ålder. (AU 167) KS

Medborgarförslag om rätt till äldreboende vid 85 års ålder. (AU 167) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 147 Medborgarförslag om rätt till äldreboende vid 85 års ålder. (AU 167) KS 2013-407 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Kommunledningskontoret, Björkhemsvägen 13, kl. 10:00-11:30. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Anders Svensson (S) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon

Läs mer

Per Johansson (C), ordförande Agnieszka Polak-Ring (M) Robert Isaksson (C) Christina Johansson (S)

Per Johansson (C), ordförande Agnieszka Polak-Ring (M) Robert Isaksson (C) Christina Johansson (S) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2013-06-04 Sammanträdestid 13:30 17:00 Kultur- och fritidsnämnden Närvarande Ledamöter Per Johansson (C), ordförande Agnieszka Polak-Ring (M) Robert Isaksson (C) Christina

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-08-26

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-08-26 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 26 augusti 2010, kl. 14.00 15.35 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Blerta Mlinaku (S) Anna Andersson (C) Margareta Gustavsson (S) Margareta Warnholtz (M) Lennart Johnsson (V) Ragnhild Lundahl (M)

Blerta Mlinaku (S) Anna Andersson (C) Margareta Gustavsson (S) Margareta Warnholtz (M) Lennart Johnsson (V) Ragnhild Lundahl (M) Protokoll Nr 12 Sammanträdesdatum 2016-10-26 Sammanträdestid 13.15 - Barn- och utbildningsnämnden Närvarande Ledamöter Kerstin Angel (C), ordförande Peter Dygården (S), 2:e vice ordförande Charlotta Jonson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

Protokoll Nr 15 Sammanträdesdatum Sammanträdestid 16:35-16:40. Närvarande

Protokoll Nr 15 Sammanträdesdatum Sammanträdestid 16:35-16:40. Närvarande Protokoll Nr 15 Sammanträdesdatum 2016-11-30 Sammanträdestid 16:35-16:40 Barn- och utbildningsnämnden Närvarande Ledamöter Kerstin Angel (C), ordförande Peter Dygården (S), 2:e vice ordförande Charlotta

Läs mer

Medborgarförslag om elektronisk informationsskylt på Falkhallens KS, KF fasad. Dnr KS 2011-165

Medborgarförslag om elektronisk informationsskylt på Falkhallens KS, KF fasad. Dnr KS 2011-165 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-05-10 164 Medborgarförslag om elektronisk informationsskylt på Falkhallens KS, KF fasad. Dnr KS 2011-165 Beslut

Läs mer

Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8 Dnr

Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8 Dnr Beslutsförslag 2014-05-12 Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnadskontoret Marie-Louise Svensson Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8 Dnr 2011-287

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(19)

Sammanträdesprotokoll 1(19) Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 26 november 2014, 09.00-11.15. ande Övriga närvarande Kent Persson (V), ordförande, Åsa Eriksson (S), vice ordförande,

Läs mer

Motion om anläggande av hundrastgårdar. KS

Motion om anläggande av hundrastgårdar. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 136 Motion om anläggande av hundrastgårdar. KS 2015-20 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 17.30-18.05 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Tf kommunchef/personalchef Maria Wihlborg Utses att justera Torgny

Läs mer