Närvarande. Ledamöter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Närvarande. Ledamöter"

Transkript

1 Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum Sammanträdestid 13:00-16:00 Ajournerades 14:10-14:25 Kultur- och fritidsnämnden Närvarande Ledamöter Per Johansson (C) Christina Johansson (S) Angela Malmgren (M) Karl Gustaf Carlzon (S) Robert Isaksson (C) Andreas Wihlborg (S) Bengt Fredenlund (M) Övriga förtroendevalda Anita Andersson (KD) Dorontina Ademi (S) Wanja Hjortmarker (FP) Li Hermansson (V) Tjänstemän Jan P Bordahl, förvaltningschef Peter Gerhardson, biblioteks- och kulturarvschef Christian Fager, anläggnings- och badchef Fredrik Lindespång, park- och kustchef Erika Svensson, ungdomschef Anneli Lööf, sekreterare Paragrafer Justering Ordföranden samt Angela Malmgren Underskrifter Sekreterare... Anneli Lööf Ordförande... Per Johansson 1

2 Kultur- och fritidsnämnden Justerare... Angela Malmgren Protokollet justerat :00 och anslaget Underskrift... Anneli Lööf 2

3 Kultur- och fritidsnämnden Innehåll Upprop Val av protokollsjusterare, förslag Angela Malmgren 13 Redovisning delegationsärende februari - mars 2015/ Redovisning ordförandebeslut 2015/6 15 Val av ledamöter till jury för utdelning av 2015/16 Falkenbergs kommuns idrottspris, perioden Val av ledamöter till juryn för utdelning av 2015/15 Falkenbergs kommuns kulturpris, för perioden Återremiss - Medborgarförslag om att bygga en 2014/50 handikappsanpassad fikaplats vid strandkanten, Skrea strand. 18 Remiss medborgarförslag om att under vintern 2014/139 göra isbana i konstverket på Stortorget 19 Framtida projekt om Idrottshallar i Falkenbergs 2015/34 kommun. 20 Val av ledamöter till förenings- och 2015/36 bidragsgruppen för Informationsärende /4 3

4 Kultur- och fritidsnämnden Redovisning delegationsärende. Dnr 2015/5 1 anteckna lämnad information Datum Diarier nr Ärende Delegat Fredrik Lindespång Anställningsavtal avseende viss tid lönebidrag 100% Parkarbetare Anställningsavtal avseende AVA 50% Filialbiblioteken Peter Gerhardson Anställningsavtal avseende AVA 100% Barnkultursamordnare Ansökan om övrigt bidrag för konsert på biblioteket med Pedram Shahlai ensemble 2015 Konstinköp Gallring av konst 2014 Debbie Thompson Peter Gerhardson Johanna Åstrand Debbie Thompson Sammanfattning Samlad information om förvaltningen delegation i perioden februari-mars 4

5 Kultur- och fritidsnämnden Redovisning ordförandebeslut. Dnr 2015/6 1 anteckna lämnad information Yttrande över detaljplan för kv. Strandbaden 3 m fl. Expedieras till: Stadsbyggnadskontoret 5 Per Johansson

6 Kultur- och fritidsnämnden Val av ledamöter till jury för utdelning av Falkenbergs kommuns idrottspris, perioden Dnr 2015/16 1 välja Karl-Gustav Carlzon (S), Dorontina Ademi (S) och Bengt Fredenlund (M) som ledamöter till juryn för utdelning av Falkenbergs kommuns idrottspris, för perioden Falkenbergs kommuns författningssamling, Dnr 2001:436, regler för utdelning av Falkenbergs kommuns idrottspris, fastställda av kommunfullmäktige Sammanfattning I samband med ny mandatperiod skall val ske av tre ledamöter ur kultur- och fritidsnämnden, till juryn för utdelning av Falkenbergs kommuns idrottspris. Ekonomi Förslaget påverkar inte nämndens ekonomi. Övervägande Juryn består av kommunfullmäktiges ordförande, kultur- och fritidsnämndens ordförande och vice ordförande samt tre ledamöter ur kultur- och fritidsnämnden, vilka nämnden utser. Expedieras till: Kanslienheten 6

7 Kultur- och fritidsnämnden Val av ledamöter till jury för utdelning av Falkenbergs kommuns kulturpris, för perioden Dnr 2015/15 1. välja Angela Malmgren (M), Robert Isaksson (C) och Andreas Wihlborg (S) som ledamöter till juryn för utdelning av Falkenbergs kommuns kulturpris, för perioden Falkenbergs kommuns författningssamling, Dnr 1998:0032, regler för utdelning av Falkenbergs kommuns kulturpris, godkända av kommunfullmäktige Sammanfattning I samband med ny mandatperiod skall val ske av tre ledamöter ur kultur- och fritidsnämnden, till juryn för utdelning av Falkenbergs kommuns kulturpris. Ekonomi Förslaget påverkar inte nämndens ekonomi. Övervägande Juryn består av kommunfullmäktiges ordförande, kultur- och fritidsnämndens ordförande och vice ordförande samt tre ledamöter ur kultur- och fritidsnämnden, vilka nämnden utser. Expedieras till: Kanslienheten 7

8 Kultur- och fritidsnämnden Internremiss - Medborgarförslag om att bygga en handikappsanpassad fikaplats vid strandkanten, Skrea strand. Dnr 2014/50 1. avstyrka medborgarförslaget om att bygga en handikappanpassad fikaplats vid strandkanten, med hänvisning till nedanstående övervägande Beslutsförslag daterat UKF Beslut om återremiss - Medborgarförslag om att bygga en handikappsanpassad fikaplats vid strandkanten, Skrea strand Internremiss från kanslienheten Medborgarförslag från Leif Mårtensson (Dnr: KS ) Sammanfattning Kultur- och fritidsnämnden beslöt , när nämnden för första gången behandlade Leif Mårtenssons medborgarförslag, att avstyrka medborgarförslaget om att bygga en handikappanpassad fikaplats vid strandkanten. Beslutet grundade sig på att det inte fanns någon beprövad metod, beprövat material att bygga en sådan fikaplats av i direkt anslutning till havet. Nämnden vägde även in kostnaden, och då endast den initiala kostnaden, som ytterligare en grund för sitt avstyrkande. Kommunfullmäktige åtteremitterade vid sitt möte medborgarförslaget till Kultur- och fritidsnämnden för nytt yttrande som tydligare ska påvisa hur det går att bygga en fikaplats nere vid vattnet. Kultur- och fritidsnämnden har därefter på nytt arbetat med frågan och lämnar genom detta yttrande ett tydligare svar på hur det går att bygga en fikaplats nere vid vattnet samt en mer noggrann beräkning av kostnad för investering och drift. Ekonomi Beslut om byggande av en fikaplats för funktionshindrade vid strandkanten på Skrea strand innebär nya kostnader för investering såväl som för drift. Den nu gjorda beräkningen ger en total kostnad första året på 365 tkr. Investering 165 tkr samt drift 200 tkr. Beräkningen bygger på en hypotetisk offertförfrågan samt 2014 års prisnivå. Från år två kvarstår en driftskostnad på 200 tkr per år. Kultur- och fritidsnämnden har ingen möjlighet att bekosta vare sig investering eller drift inom nu gällande budgetram och kan endast verkställa förslaget om nya medel tillförs nämnden. 8

9 Kommunfullmäktige bör också redan från början vara klar över att skador på grund av väder, vatten och sand kan göra det nödvändigt att tillskjuta ytterligare belopp senare för att kunna reparera/behålla fikaplatsen i strandkanten. Dessa kostnader kan kultur- och fritidsnämnden inte beräkna i förväg. Kostnaderna för sådant underhåll/sådana reparationer brukar fastställas efter besiktning av objektet. Övervägande Förslagsställaren hänvisar i sitt medborgarförslag till insändare i Hallands Nyheter med rubriken Tänk att kunna rulla ända fram till strandkanten. Bakgrund och dagsläge Den kommunala stranden vid Ringsegård uppfyller de önskemål förslagsställaren har för Skrea strand genom att där går det att köra bil ända ut till vattenlinjen. På så sätt är det möjligt även för funktionshindrade att sitta i strandkanten och fika, bada eller bara vara nära sina anhöriga och andra badgäster. I Strandplan för Falkenbergs kommun, fastställd av kommunfullmäktige och senast utvärderad av kultur- och fritidsnämnden , anges de sju stränder som är kommunala bad med skötsel. Strandplanen beskriver vilken service och utrustningsnivå de olika stränderna har genom att definiera ansvar och skötselnivå. Strandplanen säger att det är viktigt att klargöra att badstränderna inte är artificiella anläggningar utan naturmiljö med en fungerande ekologi. I Tillgänglighetspolicy för Falkenbergs kommun, som kopplas till det kommunala målet De kommunala tjänsterna ska kännetecknas av hög kvalitet och vara lätt tillgängliga för brukarna, tydliggörs vad angivet mål innebär i tillgänglighetsarbetet. Baserat på att kommunfullmäktige i strandplanen skriver att de kommunala stränderna inte är anläggningar har kultur- och fritidsnämnden gjort tolkningen att de inte är att betrakta som sådana tjänster som tillgänglighetspolicyn bygger på. Kultur- och fritidsnämnden arbetar dock aktivt med tillgänglighet för de 7 kommunala stränderna. Alla har HWC samt parkeringsplatser för funktionshindrade med tillstånd. Utöver tillgängligheten på Ringsegård som beskrivs ovan har Skrea strand ramper genom dynerna på flera ställen samt en tillgänglighetsramp i anslutning till badbryggan för att göra det möjligt för rörelsehindrade och rullstolsbundna att kunna bada. Bygge fikaplats nere vid vattnet på Skrea Strand Kultur- och fritidsnämnden har gjort ytterligare efterforskningar för att detta underlag till beslut tydligare ska påvisa hur det går att bygga en fikaplats nere vid vattnet på Skrea strand. När det gäller erfarenhet har inget nytt tillkommit sedan nämndens förra yttrande. Det finns ingen erfarenhet av kostnader eller funktion av byggd fikaplats vid vattenlinjen på havsstränder på grund av att det inte finns några sådana installationer/byggnationer i Sverige. Trätrall, som förslagsställaren föreslår, på stranden är inte praktiskt funktionellt då en sådan lösning inte tål tunga fordon, blir farlig när den flisas och flyttas lätt av vatten och sand. 9

10 Varamoplattan, som är det alternativ nämnden tror passar bäst, har använts för att göra Varamostranden, ett insjöbad, i Motala tillgänglighetsanpassad. Varamoplattan, som tål att köras på med tunga maskiner är det enda material nämnden hittat på marknaden och därför också det material nämnden föreslår för byggnation av en fikaplats i strandkanten. Leverantören garanterar inte att plattorna ligger kvar när vattennivån ändras, sanden flyr eller när vågorna slår in mot stranden. Baserat på erfarenhet av vädret under säsong räknar nämnden med att även Varamoplattan kommer att förändras, flyttas och förstöras av till exempel vatten och sand varför en sådan här fikaplats kräver kontinuerlig tillsyn, skötsel och reparationer. Anläggningen i Motala påvisar hur det går att bygga en fikaplats nere vid vattnet vid en insjö, Kostnader Nedan redovisas de kostnader som byggnation av en fikaplats vid strandkanten i anslutning till badbryggan på Skrea strand innebär. Kostnaden för investering bygger på samtal med leverantören, en förenklad hypotetisk offertförfrågan. Kostnaderna för drift är en försiktig uppskattning. Kostnadsslag Investering Löpande drift/år 1. Inköp och byggnation av 200 kvm och gångar år tkr 2. Daglig skötsel vid normalt väder 140 tkr 3. Demontering, transport och vinterförvaring 60 tkr SUMMA beräknade kostnader 165 tkr 200 tkr Kostnaden för investeringen bygger på hypotetisk förfrågan i slutet av 2014 varför den verkliga kostnaden kan fastställas först i samband med att upphandling genomförs. Kommunfullmäktige bör därför vara förberedd på att kostnaden kan bli både högre och lägre. Kostnaderna för drift är årliga och beräkningen försiktig. För att klara drift krävs personalresurser i form av mantimmar utöver vad som finns i nämndens budget idag. Beräkningen bygger på att en specialanlagd fikaplats vid vattnet kräver extra mycket löpande skötsel för att fungera och att det därför under säsong krävs ytterligare 50% säsongsanställning. Nivån är avstämd i relation till vad som är avtalsmässigt och personalpolitiskt möjligt. Våldsammare väder fler gånger per säsong innebär förmodligen ökade kostnader för drift samt för kompletteringsinköp av plattor. Övrigt Kultur och fritid har ingen möjlighet att förbjuda andra badgäster att använda den för funktionshindrade iordningsställda ytan. Expedieras till: Kanslienheten 10

11 Kultur- och fritidsnämnden Remiss medborgarförslag om att under vintern göra isbana i konstverket på Stortorget. Dnr 2014/139 1 ställa sig positiv till tankarna i medborgarförslaget 2 uppdra till kultur- och fritidsförvaltningen att vidare utreda de tekniska och ekonomiska konsekvenserna av att anlägga en isbana i konstverket Hon väntar alltid 3 föreslå kommunfullmäktige därmed anse medborgarförslaget besvarat Internremiss från kanslienheten Medborgarförslag från Dan Johansson (Dnr: KS ). Sammanfattning Kanslienheten har i en internremiss till kultur- och fritidsnämnden begärt yttrande över ett medborgarförslag om att under vintern göra isbana i konstverket på Stortorget, senast Ekonomi Förslaget påverkar inte nämndens ekonomi i detta skede. Efter vidare utredning får eventuella kostnader presenteras för nämnden. Nämnden har inte möjlighet att åta sig anläggning och drift av isbana inom nuvarande befintlig ram. Övervägande Dan Johansson har inlämnat ett medborgarförslag om att under vintern göra isbana i amfiteatern på Stortorget. Förslagsställaren anser att det skulle kunna bli en kul plats företrädesvis för barnen i centrum. De nedsänkta sittplatserna, i medborgarförslaget kallat amfiteatern, är en del av det vinnande förslaget i en tävling om utsmyckningen av Stortorget. Förslaget har utformats av konstnären Klara Kristalova och skall betraktas som ett offentligt konstverk. Detta medför att hänsyn inte endast kan tas till estetiska och praktiska aspekter, utan även till objektets egenskap som konstverk. 11

12 Konstnären har förklarat att hon ser konstverket förändras med årstiderna, varför en isbana i den nedsänkta delen av konstverket inte kan anses främmande för konstnärens intentioner. Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till medborgarförslaget. Dock behöver de tekniska och ekonomiska konsekvenserna av åtgärden ytterligare belysas. Expedieras till: Kanslienheten 12

13 Kultur- och fritidsnämnden Optimering av beslutad investering i Falkenbergs IH och Glommens IH. Dnr 2015/34 1 föreslå kommunstyrelsen besluta att kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med stadsbyggnadskontoret genom samordning optimera nyttan av de tkr som finns anslagna till tekniska nämnden i investeringsbudgeten för byggnation av ny Falkenbergs idrottshall och ny Glommens idrottshall i enlighet med vad kultur- och fritidsnämnden anger i detta beslutsförslag Beslutsförslag daterat/daterad Föredragning KSAU , KS Uppdrag genomlysning av befintliga idrottslokaler i centralorten och Glommenområdet Dnr 2014/99 Utredning av idrottshall Glommen Sammanfattning Kommunstyrelseförvaltningen gav i budget 2014 kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att göra en genomlysning av befintliga idrottslokaler i centralorden och Glommenområdet. Anledningen till uppdraget var att få ett bra beslutsunderlag avseende beslutade investeringar i Falkenbergs idrottshall och Glommens idrottshall. Utredning av idrottshall Glommen visar att det finns ett kommunalt behov av en idrottshall i Glommen då den befintliga gymnastiksalen i Långavekaskolan har för dålig tillgänglighet och arbetsmiljö. Kultur- och fritidsnämnden lämnade i december 2014 slutrapport för uppdraget. Vid muntlig dragning för KSAU konstaterar kultur- och fritid att det händer mycket på området och att det några månader efter inlämnandet av rapporten finns ännu starkare skäl för en samordning av investeringarna så att nyttan på så sätt kan optimeras baserat på verksamhet och verkliga behov. KSAU gav då kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att skyndsamt inkomma med ett beslutsförslag. Ekonomi Förslaget betyder ett samordnat användande av de tkr som finns beslutade i gällande investeringsbudget så att nyttan med investeringarna optimeras. Förslaget innebär inte nya kostnader. 13

14 Övervägande Kultur- och fritidsnämndens utredning visar att Falkenbergs kommun genom att samordna investeringarna i Falkenbergs idrottshall och Glommens idrottshall på så sätt att Falkenbergs idrottshall byggs som en större evenemangsidrottshall och Glommens idrottshall i en mindre storlek som motsvarar ortens behov kan optimera investeringen genom att tillgodose fler behov samtidigt som satsning på idrottsturism gynnas. Att Skogstorps idrottshall nybyggs med fullmått skapar goda förutsättningar för den samordning som kultur- och fritidsnämnden föreslår. Kultur- och fritidsnämnden föreslår därför att verkningsgraden av den redan beslutade investeringen på tkr optimeras genom att: 1. En ny Falkenbergs idrottshall byggs som evenemangsidrottshall med fullmått 42 x 22 x 9 meter, 500 bra läktarplatser, kafélokal med enklare kök och cirka 100 sittplatser samt ytor för utställning och tävlingsledning. Hallen ska också vara delningsbar i två hallar. 2. En ny Glommens idrottshall byggs med minimimått 36 x18 meter, motsvarande i utredningen definierat behov. En samordning enlig detta förslag: 1. Skapar avlastning för Falkhallen som underlättar för till exempel volleybollen att tillfälligt flytta sin verksamhet samtidigt som det gör det möjligt för Falkhallen att ta emot fler evenemang. 2. Skapar förutsättningar för utveckling av den idrottsturism som Destination Falkenberg AB har i uppdrag att initiera bland annat i samarbete med kultur- och fritid. 3. Möjliggör för föreningslivet i Falkenberg att starta och utveckla turneringar och idrottsevenemang som lägger grunden för en hållbar utveckling av idrottsturism. 4. Gör att Tullbroskolan kan samla all sin idrottsverksamhet i nya Falkenbergs idrottshall. 5. Gör att skolan och föreningslivet i Glommen får en ny idrottshall på orten. Då Stadsbyggnadskontorets projektering av Falkenbergs idrottshall är påbörjad ber kulturoch fritidsnämnden kommunstyrelsen om skyndsam behandling av detta beslutsförslag. Expedieras till: Kommunstyrelseförvaltningen. 14

15 Kultur- och fritidsnämnden Val av ledamöter till förenings- och bidragsgruppen för Dnr 2015/36 1 välja Robert Isaksson (S), Bengt Fredenlund (M) och Karl-Gustav Carlzon (S) som ledamöter till förenings- och bidragsgrupp för 2015 Beslutsförslag Sammanfattning Gruppens syfte är att vara behjälplig till förening- och bidragskonsulenten vid samtalsmodell, investeringsbidrag och övriga bidragsförfrågningar. Ekonomi Påverkar via utbetalning av arvode. Övervägande För att avlasta ordförande och vice ordförande samt att ge övriga nämndsledamöter en inblick i bidragshanteringen. 15

16 Kultur- och fritidsnämnden Informationsärende Dnr 2015/4 1 anteckna lämnad information Förvaltningschefen Offentlig konst- information Ny styrmodell- information Organisationsutveckling- information Medarbetardag- information Administration och bidrag Utredning föreningsstöd- information Ungdom och Falkhall Pride Falkenberg- film och information Ungdomsråd- information KEKS- information UKM Ung Kultur Möts - information Bibliotek och kulturarv Uppdrag Morups Tånge- information Kunskap- och kulturcentrum- information Biblioteksplanen- information Anläggning och bad Vision Klitterbadet 3.0- information Falkenbergs Arena- information Skogstorps IH- information Park och kust Fördjupad översiktsplan över södra och norra kusten- information Avverkningar- information Vresrosen- information 16

Per Johansson (C), ordförande Agnieszka Polak-Ring (M) Robert Isaksson (C) Christina Johansson (S)

Per Johansson (C), ordförande Agnieszka Polak-Ring (M) Robert Isaksson (C) Christina Johansson (S) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2013-06-04 Sammanträdestid 13:30 17:00 Kultur- och fritidsnämnden Närvarande Ledamöter Per Johansson (C), ordförande Agnieszka Polak-Ring (M) Robert Isaksson (C) Christina

Läs mer

Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72

Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 145 Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72 KF Beslut

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Information om amorterings- och räntefria lån. KS 2014-4

Information om amorterings- och räntefria lån. KS 2014-4 250 Information om amorterings- och räntefria lån. KS 2014-4 Arbetsutskottet beslutar 1 Anteckna information om amorterings- och räntefria lån till protokollet. Kommunstyrelsens arbetsutskott får en kort

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Marcelle Farjallah (S) 2:e v ordf

Läs mer

Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279

Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279 284 Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279 Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

Protokoll Nr 10. Närvarande

Protokoll Nr 10. Närvarande Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2014-10-28 Sammanträdestid 16.00 17.30 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Monika Bréti (S) 2:e v ordf Mari-Louise

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00 18.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ulf Hedin (M), ordförande Johanna Storbjörk (S), vice ordf.

Läs mer

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande.

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande. Sammanträdesdatum 546 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-14.25 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson

Läs mer

Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253

Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2012-11-06 FALKENBERG 238 Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 137 Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-04-09

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-04-09 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 9:00-14:50 Beslutande Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD), 48-56, 58-65 Lars Molin (M) Marie-Louise Hellström (M),

Läs mer

Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2012-05-22 Sammanträdestid 13:30 16:00

Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2012-05-22 Sammanträdestid 13:30 16:00 Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2012-05-22 Sammanträdestid 13:30 16:00 Kultur- och fritidsnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Per Johansson (C), ordförande Bernt Zander (S), vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2014-03-10. A-salen, kommunhuset Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2014-03-10. A-salen, kommunhuset Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, kommunhuset Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00-17.50 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordförande

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 129 Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-09-16, kl. 13:00 15:40

Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-09-16, kl. 13:00 15:40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 112 (26) Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1,, kl. 13:00 15:40 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (S) ordförande Stig-Ove Andersson (S) Bo Eddie Rossbol

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Catarina Mellberg Claes Nordevik Kristina Svensson Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kultur & Fritid tfn 0140-681 00 TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-01-30 Sida 1(25) Plats och tid Beslutat KS-salen, Stadshuset, kl. 13.30-17.25 Bengt E Carlsson, (S) Matiida

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01

PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01 PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-16.45 Beslutande Ersättare Lorents Burman (S), ordförande Maalin Wikström (MP) Harriet Classon (S)

Läs mer

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 KOMMUNSTYRELSEN 2014-12-17 Sidan 1(30) Plats och tid Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:50 Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne Sammanträdesprotokoll 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum AB-salen, Verkstaden, Arvika, kl. 14.00 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer