Klimatmöte länsstyrelser och myndigheter i Umeå 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Klimatmöte länsstyrelser och myndigheter i Umeå 2012"

Transkript

1 Klimatmöte länsstyrelser och myndigheter i Umeå 2012 Sammanställning av arbetet med dialogduk under programpunkten Dialog mellan länsstyrelsernas klimatanpassningssamordnare och Nationella plattformen för arbete med naturolyckor. Arbetet genomfördes i sex olika grupper. Alla synpunkter har sammanställts, därför återkommer vissa förslag/synpunkter. Ge minst tre exempel på områden där vi kan agera gemensamt mot kommunerna - Verktyg som t.ex. händelsescenarier, förmågebedömning, riktlinjer, kommunala RSA - Planeringsunderlag, länsstyrelsen kan kanalisera kommunernas behov - Samordna flera kommuner utifrån tema, geografiska förutsättningar. T.ex. Göta Älv, Vänern, Mälaren - Dagvattenhantering, vilka krav har man rätt att ställa. - Ta fram en kortfattad skrift om klimatanpassning hos olika myndigheter. Vem kan man vända sig till. - Digitalt planeringsunderlag behövs. Samordnat underlag från olika myndigheter. - Samordning av geodata - Risk- och sårbarhetsanalyser avseende bland annat kulturarv, klimatanpassning - Information (klimatanpassning.se) - Vänkommuner inom klimatanpassning (mellan län) - Initiera kommunala klimatanpassningsutredningar. - Visa på goda exempel och på möjligheter med klimatanpassning. - Ta fram exempel på uppgifter om kostnader på att vidta åtgärder respektive att vara passiv. - Studieresor. - Information för kommunerna riktad till kommuninvånarna. - Information film till allmänhet intervju, Ted talk i likhet med filmen med Sten (Nordens Venedig) - Planeringsunderlag översvämningsproblematik - Riskbild

2 - Harmonisering av geodataunderlag - Areella näringar kommunikation av nya förutsättningar - Ekonomiska stöd möjligheter Saknas det idag några relevanta aktörer i arbetet t.ex. näringslivet, nätverk, privata aktörer? Ge exempel. Hur kan vi samverka med dessa? - Näringsliv, bland annat turismföretag (ändrade förutsättningar), företag som producerar t.ex. översvämningsskydd. Visa på hur man kan få mervärden av att anpassa sig. - Nätverk, branschorganisationer såsom Svensk energi, Svenskt Näringsliv - Skolor, allmänhet. Klimatanpassningsspel, målarbok för individnivå. Klimatbok Pernilla Stafeldt. - Försäkringsbolag - Skogsföretag, Jordbrukare för att se möjligheter - Stora byggföretag maktfaktor för byggande - Högre kunskap om juridik. Vad är det som gäller enligt PBL, MB med flera lagar. - Näringsliv som har viktiga funktioner. - Banker, finansvärlden. - Turistnäring - Byggbranschen - Infrastruktur, transportstyrelsen - Försäkringbolag samverka nationellt, ekonomiskt stöd för FOU - Näringslivet, svårt att nå. Finns viktiga aktörer såsom elbolag, elleverantörer, energibolag. Kontaktnät behöver utvecklas. - Förbättra kontakterna med areella näringar. - Byggbranschen - Försäkringsbolag - Naturvårdsverket - Boverket - Skogsnäringen - Dammägarna vattenkraftsproducenter

3 - Svenskt Vatten - Rennäringen - Försäkringsbolag, banker - Forskningscentra, miljöer - Byggföretag, fastighetsbolag - Konsulter teknik, miljö - Livsmedelsaktörer privata Beskriv hur vi kan få till en bättre gemensam informationsdelning mellan länsstyrelsernas nätverk och myndighetsnätverket i plattformen - Nyhetsbrev /referat delas mellan lst/np/kap, mötesanteckningar, presentationer etc. kort 1-2 sidor. - Lst representant i KAP. - Representanter från NP / Lst deltar i utvecklingsprojekt inom de båda nätverken. - Gemensamma konferenser för kommuner med parallella tematiska sessioner. - Det forum vi är i nu är jättebra. - Klimatanpassningsportal med inloggning för de som är med i nätverket nationell plattrom och för länsstyrelserna så man kan dela information som man inte vill offentliggöra. - Via något social media- verktyg. - Vad är problemet. Kopia/info till regional nivå när det rör kommuner. - Fysiska möten - Nätverken bibehålls och utvecklas - Nationella plattformen - Kontaktpersoner som är välinformerade och sprider information vidare. - Dela med sig med info. Klimatanpassningsportalen är den naturligaste kanalen. - Bibehålla träffarna. - Länsstyrelserna kan mer kontinuerligt förmedla information om länsstyrelsernas arbete - Ett omtag med klimatanpassningsportalen, inte lappa/laga. Helt ny. - Tidslinje med aktiviteter. - Årliga konferenser i klimatanpassning

4 - Gemensamt arkiv, t.ex. sharepoint - Möjlighet att dela kalendrar / dagordning/ minnesanteckningar/ aktiviteter Kan vi bidra/arbeta för en samlad uppföljning av klimatanpassnings- och naturolycksarbetet i Sverige? Ge förslag på innehåll i en sådan uppföljning - SKL:s enkätundersökning + samverkan i att formulera frågorna. Bra att sortera per län. - Länsstyrelsernas sammanställning + årsredovisningar. - Hur stort är behovet? Extern spridning? - Målstyrt arbete (bör följa upp utifrån mål) - Två frågor. Detta bör inte samlas. Klimatanpassningsarbetet på länsnivå mot regering och departement. Naturolyckor ligger på MSB att sammanställa. - Ny statistik? - Utbyte och goda exempel. - Det behövs en spindel i nätet för hela Sverige, någon person/aktör som har den nationella rollen. - Goda exempel och erfarenheter. - Vad är målet med det nationella klimatanpassningsarbetet? Hur långt har vi kommit i det arbetet? Känns inte som att det finns ett övergripande mål för arbetet idag, bara att arbetet ska samordnas, men inte mot vad. - Samarbete med grannländer - Hur ligger vi till? Vart finns det brister? I vilka områden behövs det vidare arbete? Vad har hänt med pengarna? - Länsstyrelsernas årliga uppföljning/sammanställning av aktiviteter som gjorts. - Ring riksrevisionen - Analys / utvärdering behövs, gör vi rätt saker etc. - långsiktig hållbar utveckling (dagvattenhantering, dricksvattenförsörjning, skogsnäring, rennäring, kulturarv, program hotade arter, program skyddsvärda livsmiljöer, byggnadsplanering och byggande, upprättande av vattenkvalitet) - Sammanställning över inträffade händelser.

5 Klimatanpassningsfrågorna hanteras av många olika departement i regeringskansliet. Kan vi gemensamt verka för en bättre samordning av våra frågor inom regeringskansliet? Ge förslag - Departementet deltar på vårt vårmöte. - Vid eventuella gemensamma skrivelser skickas de till samtliga berörda departement. - Utnyttja länsrådsgruppen. - Klimatanpassningsberedning på regeringskansliet. - Länsstyrelserna kan bli bättre på att lyfta brister till länsråd/hövding. - Detta bidrar till våran styrka, ser inget problem på den regionala nivån. - Definiera ett gemensamt mål. - Ritlinjer - Uppföljning - Kompetensutveckling, informationsinsats mot beslutsfattare. - Ökad samverkan (inom) mellan departementen. - Bjuda in departementen till möten som detta och nätverksmöten. - Gemensamt agerande från nätverken mot flera departement. Övriga synpunkter - Bra med denna specifika diskussion och detta möte. - Uppdatering av bilagorna i sårbarhetsanalysen. - Intressant och roligt att arbeta på tvärs. - Bibehåll kontakter med internationella nätverk. - Få in klimatanpassning i universitetens undervisning.

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet samhällsskydd och beredskap 1 (16) ROS-SSV SKYDD AV SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet Ett delprojekt inom ramen för genomförande av

Läs mer

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund Datum 2011-02-28 Dnr 301-3954-2010 Samverkansmyndigheter och organisationer Svar från: Energimyndigheten Boverket Skogsstyrelsen Länsstyrelserna Naturvårdsverket Jordbruksverket Västra Götalandsregionen

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier

Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier 2015-03-06 2014/1936 Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier Redovisning av regeringsuppdrag om dammsäkerhet Innehåll 1 Uppdraget och dess genomförande... 5 1.1 Uppdragsbeskrivning...

Läs mer

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning av MSB:s stöd METOD TEKNIK KOMPETENS Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning

Läs mer

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa)

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa) foi är ett av europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet. FOI:s kärnverksamhet är forskning samt metod- och

Läs mer

Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling

Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling Problembeskrivning Åtgärdsförslag Vem och hur 1. Begreppet tillsynsvägledning är indelat

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi Promemoria Datum Diarienummer 2010-12-13 10139-2440/2010 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Läs mer

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide 1 Grannsamverkan i flerfamiljshus Varför ska en fastighetsägare engagera sig i? Brottsförebyggande arbete skapar större upplevd trygghet som i sin tur skapar attraktiva

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Erfarenhetsdokumentation av tre händelser i Stockholms län 2013

Erfarenhetsdokumentation av tre händelser i Stockholms län 2013 Erfarenhetsdokumentation av tre händelser i Stockholms län 2013 Ett arbete inom: Program för samverkan Stockholmsregionen Slutrapport, version 1 Sammanfattning Introduktion Som ett led i utvecklingen av

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Kommun och näringsliv tillsammans

Kommun och näringsliv tillsammans Kommun och näringsliv tillsammans Hur härligt vore Härjedalen utan idéer, jobb och företag? Det är lätt att inse att utan driftiga företagare, inga jobb och ingen tillväxt. Arbetet med Härjedalskontraktet

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

Boverket jobbar för dig. Nu visar vi vad vi gör!

Boverket jobbar för dig. Nu visar vi vad vi gör! Boverket jobbar för dig Nu visar vi vad vi gör! I den här broschyren berättar några av oss som jobbar på Boverket om myndighetens arbete. Vi vill göra vårt uppdrag och nyttan av vårt arbete tydligt och

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

Politik för global utveckling

Politik för global utveckling 2014:1 Politik för global utveckling Regeringens gemensamma ansvar? MISSIV DATUM DIARIENR 2014-01-21 2013/170-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-06-27 UF2013/38842/UD/USTYR Regeringen Utrikesdepartementet

Läs mer

Projektplan AcadEMic POWER

Projektplan AcadEMic POWER Sida 1 Projektplan AcadEMic POWER Detta projekt medfinansieras av Europeiska Unionen/Europeiska integrationsfonden. Innehållsförteckning Sida 2 1. OMVÄRLDSANALYS... 3 1.1 Realise... 3 1.2 SFX utbildningar

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Hur tar kommunerna tillvara erfarenheter från olyckor och allvarliga händelser?

Hur tar kommunerna tillvara erfarenheter från olyckor och allvarliga händelser? Hur tar kommunerna tillvara erfarenheter från olyckor och allvarliga händelser? Hur tar kommunerna tillvara erfarenheter från olyckor och allvarliga händelser i syfte att öka lärandet? 1 Mona Pütsep MSBs

Läs mer

Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2013 och inriktning 2015. Redovisning av uppdrag 28 i MSB regeringsbrev

Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2013 och inriktning 2015. Redovisning av uppdrag 28 i MSB regeringsbrev Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2013 och inriktning 2015 Redovisning av uppdrag 28 i MSB regeringsbrev MSB:s kontaktpersoner: Helen Kasström, 010-240 42 75 Publikationsnummer MSB661 - mars 2014

Läs mer

UPPFÖLJNING EFTER SAMÖ-KKÖ 2011. När övningen blir verklighet hur når vi fram?

UPPFÖLJNING EFTER SAMÖ-KKÖ 2011. När övningen blir verklighet hur når vi fram? UPPFÖLJNING EFTER SAMÖ-KKÖ 2011 När övningen blir verklighet hur når vi fram? Kalmar 19 20 mars 2013 När övningen blir verklighet hur når vi fram? Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Kontaktperson:

Läs mer

Identifierade behov av åtgärder för klimatanpassning en syntes av förslag i länsstyrelsernas handlingsplaner för klimatanpassning

Identifierade behov av åtgärder för klimatanpassning en syntes av förslag i länsstyrelsernas handlingsplaner för klimatanpassning Identifierade behov av åtgärder för klimatanpassning en syntes av förslag i nas handlingsplaner för klimatanpassning Detta dokument är en bearbetad sammanställning av de åtgärdsförslag na redovisar i sina

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer

Länsstyrelsens samordningsansvar

Länsstyrelsens samordningsansvar Länsstyrelsens samordningsansvar ett koncept för samordning och inriktning vid stora olyckor och kriser Identifiera hjälpbehov och åtgärdsbehov Genomföra skeendetolkning Värdegrund Analysera systemsamverkan

Läs mer