Skyfall. 6 maj 2015 Therése Ehrnstén

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skyfall. 6 maj 2015 Therése Ehrnstén"

Transkript

1 Skyfall 6 maj 2015 Therése Ehrnstén

2 8.30 Mingel med kaffe och fralla Dagens program 9.00 Länsstyrelsen informerar Therése Ehrnstén; klimatanpassningssamordnare, Länsstyrelsen Skåne 9.20 Översvämningar i Perstorp 2014 Kjell Hedenström, samhällsbyggnadschef, Perstorps kommun 9.50 Skador efter skyfall ur ett försäkringsperspektiv Helén Nilsson, Chef för Byggskador, Länsförsäkringar Skåne Fruktpaus GIS-metod för skyfallskartering Tomas Ekelund, klimatanpassningssamordnare, Länsstyrelsen Jönköping Blåplan och översvämningsåtgärder Geraldine Thiere, Staffanstorps kommun Workshop: Tillfälle att diskutera frågan med kommunkollegor Lunch

3 Rikligt regn skapar aktiviteter! Emporia Foto: Ludvig Thunman Balladgatan Foto: Stephanie Barjasic Foto: Kerstin Ekvall Foto: KvP Ulf Ryd Dalaplan Foto: SDS Camilla Nilsson Estlandsgatan Foto: P4 Malmöhus Edina Hrustic

4 Olika klimatscenarier

5 Förändring i antal dagar med kraftig nederbörd RCP 8,5 RCP 4,5 RCP 2,6

6 Förändring av årets största dygnsnederbörd RCP 8,5 RCP 4,5 RCP 2,6

7 Antal dagar med kraftig nederbörd Antalet dagar per år med dygnsnederbörd på minst 10 mm baserat på direkta stationsdata genomsnitt för hela landet Största dygnsnederbörden Den största dygnsnederbörden (mm) i genomsnitt för hela landet per år baserat på stationsdata.

8 Vägledning Klimatscenarier

9 Regional handlingsplan Åtgärder som berör skyfall 9. Samverkan mellan kommuner inom ramen för vattenråden Ansvarig: Kommuner, vattenråd, övriga mellankommunala samarbetsformer 24. Tillsynsvägledning och dialog med dikningsföretag och kommuner avseende avvattning från tätorter till dikningsföretag Ansvarig: Länsstyrelsen 25. Skyfallskartor Ansvarig: Kommuner 26. Förmågebedömning skyfall 2014 Ansvarig: Länsstyrelsen 27. Övning om Skyfall Ansvarig: Länsstyrelsen 28. Åtgärder för magasinering av vatten i landskapet Ansvarig: Trafikverket, Kommuner, vattenråd, vattendragsförbund m.fl. 29. Underlag för att hitta lämplig mark för att magasinera vatten i landskapet (svämplan) Ansvarig: Länsstyrelsen 30. Framtagande av vatten- och avloppsplaner Ansvarig: Kommuner

10 Resultat av förmågebedömningen om skyfall Förmågan är i huvudsak god men med vissa brister Exempel på åtgärder: Uppmärksamma om el- och kommunikationsutrustning i källare, riktat material till samhällsviktig verksamhet Kartläggning av hur kommunen påverkas vid ett skyfall bör göras och vara tillgänglig för allmänheten Samordning på länsnivå kring vilka resurser som finns för hantering av konsekvenser. Inventering av material Hur drabbas miljöfarlig verksamhet och hur beaktas det i deras riskhantering och av tillsynsmyndigheter Utveckla strukturer för hur samverkan initieras och bedrivs i krissituationer

11 Vad händer Nationellt?

12 Nyhetsbrev från kunskapscenter för klimatanpassning

13 Budget och uppdrag Så här sa höstbudgeten: Regeringens avser att under 2015 göra satsningar på klimatanpassning med 200 miljoner, varav 150 miljoner stärker kommunernas förebyggande arbete (fördelas från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB) och 50 miljoner går till en permanent satsning för att bland annat öka tillgången på klimatinformation och annat kunskaps- och planeringsstöd för klimatanpassning. Det här gör myndigheterna: SMHI kontrollstation 2015, dimensionerande havsnivåer, länsvisa klimatanalyser SGI harmonisering av data, stranderosionskartering Jordbruksverket Översvämning av jordbruksmark RAÄ handlingsplan klimatanpassning och energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Forum för klimat och kulturarv oktober. SGU Skånestrand

14 Kontrollstation 2015 (remissvar senast 22 juni) De viktigaste slutsatserna för fortsatt arbete är: Regelverk, roller och ansvar, strategier och mål. Genomföra prioriterade forsknings- och utvecklingsinsatser Kunskap, beslutsstöd och prognos- och varningssystem behöver göras mer tillgängligt. Klarlägga hur kostnader ska fördelas mellan olika aktörer.

15 Åtgärder som berör kommunerna: Nationell strategi och handlingsplan tas fram av den föreslagna nationella expertkommittén för klimatanpassning En kontaktpunkt för klimatanpassning utses inom de departement som berörs samt etablera ett departementsöverskridande forum. Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att se över lagstiftning och regelverk så att är ändamålsenliga för klimatanpassning av Sverige. Nationellt kunskapscenter får ansvar för samordning av nationella myndigheters arbete. Olika tematiska nationella centrum: Jordbrukets vattenhushållning (SJV), hållbart markbyggande i ett förändrat klimat (SGI), Dricksvattenförsörjningen i ett förändrat klimat (Livsmedelsverket), Hälsofrågor (SVA,FM), Kulturmiljöfrågor (RAÄ) Utredning med uppdrag att ge förslag på hur klimatanpassningsarbetet kan och bör finansieras

16 Utöka MSB:s anslag fram till att annan finansiering är fastställd. Långsiktigt stöd till Länsstyrelserna för samordning Nationella myndigheter bör utöka sitt stöd direkt till kommunerna Fastställa ansvarsfördelning för framtagande av planeringsunderlag Nationell finansiering för tidsbegränsade kommunala klimatanpassningssamordnare (ca 3 år 1milj per kommun och år) Utreda möjligheterna att Försäkringsbranschen får en adjungerande roll kopplat till klimatanpassning vid kommunernas plan- och bygglovsprocesser. SMHI och Svenskt vatten tar fram förslag till ett system för insamling, kvalitetskontroll och fri publicering av VA-branschens nederbördsdata

17 Vad händer i Skåne under året?

18 Människors hälsa Beredskapsplan för värmeböljor - Varning från SMHI - Larmkedjor - Checklistor Utbildning för vårdpersonal - Finns på vårdgivarwebben - Uppdaterad skrift TIPSA ERA KOLLEGOR!

19 Erbjudande om kommunbesök Inbjudan kommer att gå ut i slutet på maj Skickas till kommunledning + kontaktperson Besöken sker i höst med början i september Frivilligt Tar upp frågor från handlingsplanen plus kommunens önskemål Olika handläggare kan bli aktuella att följa med Specifika ärenden diskuteras ej

20 Studieresa 13 maj Tema: Skyfall och klimatkvarter Köpenhamn, kl , Samlingsplats: Kulturhuset på Islands Brygge. Karta: maps/xkclc (Resväg Triangeln Station Malmö Kulturhuset Islands Brygge 18) Preliminärt program: ca >> Avfärd på egen hand till Köpenhamn Ankomst till Lokal Salen med frukost och mingel. Anna-Mary Foltyn tar emot er Köpenhamns kommun hälsar oss välkomna och presenterar sitt arbete København Skyfallet 2011 och Skybrudsplanen Bensträckare 10:25 Skyfallet 31. August :30 Implementeringsplan: Udfordringer og potentialet Igangværende projekter, bl.a Klimakvarter Länsstyrelsen Skåne berättar om implementeringen av RH kopplat till skyfall Lunch Guidad visning: Klimakvarter - Skt. Kjelds Kvarter på Østerbro (Inhyrd buss mellan Islands Brygge och Klimakvarter) Avslut och hemresa - buss till Huvudbanegården

21 Klimatsamverkan Skåne Det här händer Länsstyrelsen har ordförandeskapet Arena för diskussion, igångsättare och opinionsbildare Samarbete med försäkringsbolagen - Utställning under Seminarium riktat till näringslivet Dialog med E:on och andra elbolag Fokus på hälsa i ett förändrat klimat (Riskidentifiering av urbana värmeöar, påverkan på arbetsmiljö mm.) Delta på kommunförbundets olika möte med förvaltningschefer. LIFE-projekt Skånesamtal

22 8.30 Mingel med kaffe och fralla Dagens program 9.00 Länsstyrelsen informerar Therése Ehrnstén; klimatanpassningssamordnare, Länsstyrelsen Skåne 9.20 Översvämningar i Perstorp 2014 Kjell Hedenström, samhällsbyggnadschef, Perstorps kommun 9.50 Skador efter skyfall ur ett försäkringsperspektiv Helén Nilsson, Chef för Byggskador, Länsförsäkringar Skåne Fruktpaus GIS-metod för skyfallskartering Tomas Ekelund, klimatanpassningssamordnare, Länsstyrelsen Jönköping Blåplan och översvämningsåtgärder Geraldine Thiere, Staffanstorps kommun Workshop: Tillfälle att diskutera frågan med kommunkollegor Lunch

23 Regional handlingsplan för klimatanpassning för Skåne 2014 Insatser för att stärka Skånes väg mot ett robust samhälle KARTBILAGOR HANDLINGSPLAN SAMRÅDSREDOGÖRELSE + INKOMNA YTTRANDEN

24 Diskussionsfrågor Har er kommun analyserat konsekvenserna av ett skyfall? Hur gick ni tillväga? Är en skyfallskartering användbar för er? Vilka åtgärder behövs och har kommunen gjort någon prioritering? Vilket stöd behöver kommunen för att arbetet ska bli verklighet? Är den här typen av seminarier bra? Behövs mer tid för diskussion och utbyte av erfarenheter? Nästa tema?

Identifierade behov av åtgärder för klimatanpassning en syntes av förslag i länsstyrelsernas handlingsplaner för klimatanpassning

Identifierade behov av åtgärder för klimatanpassning en syntes av förslag i länsstyrelsernas handlingsplaner för klimatanpassning Identifierade behov av åtgärder för klimatanpassning en syntes av förslag i nas handlingsplaner för klimatanpassning Detta dokument är en bearbetad sammanställning av de åtgärdsförslag na redovisar i sina

Läs mer

KLIMATOLOGI Nr 12, 2015 Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat

KLIMATOLOGI Nr 12, 2015 Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat KLIMATOLOGI Nr 12, 2015 Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat Lotta Andersson, Anna Bohman, Lisa van Well, Anna Jonsson, Gunn Persson och Johanna Farelius Andersson

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys. Skåne län 2014

Risk- och sårbarhetsanalys. Skåne län 2014 Risk- och sårbarhetsanalys Skåne län 2014 Titel: Risk- och sårbarhetsanalys Skåne län 2014 Utgiven av: Författare: Beställning: Copyright: Länsstyrelsen Skåne Jim Kronhamn och Amanda Eldeland Länsstyrelsen

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps budgetunderlag för 2016-2018

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps budgetunderlag för 2016-2018 samhällsskydd och beredskap Ert datum Er referens Regeringen Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps budgetunderlag för - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Läs mer

Sammanställning av myndigheter och kommuners återrapportering av åtgärdsprogrammet 2011

Sammanställning av myndigheter och kommuners återrapportering av åtgärdsprogrammet 2011 1 (35) Sammanställning av myndigheter och kommuners återrapportering av åtgärdsprogrammet 2011 Alla myndigheter och kommuner som omfattas av åtgärdsprogrammet har uppmanats att senast den 28 februari varje

Läs mer

Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2011. Redovisning av uppdrag 9 i MSB:s regleringsbrev för 2012

Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2011. Redovisning av uppdrag 9 i MSB:s regleringsbrev för 2012 Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2011 Redovisning av uppdrag 9 i MSB:s regleringsbrev för 2012 2 3 MSB:s kontaktpersoner: Helen Kasström, 010-240 42 75 Publikationsnummer MSB 373-12 ISBN 978-91-7383-214-4

Läs mer

Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier

Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier 2015-03-06 2014/1936 Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier Redovisning av regeringsuppdrag om dammsäkerhet Innehåll 1 Uppdraget och dess genomförande... 5 1.1 Uppdragsbeskrivning...

Läs mer

Handlingsplan 2013 2015. Nationell plattform för arbete med naturolyckor

Handlingsplan 2013 2015. Nationell plattform för arbete med naturolyckor Handlingsplan 2013 2015 Nationell plattform för arbete med naturolyckor Handlingsplan 2013 2015 Nationell plattform för arbete med naturolyckor Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Kontaktpersoner:

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps budgetunderlag för 2014-2016

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps budgetunderlag för 2014-2016 samhällsskydd och beredskap Ert datum -977 Er referens Regeringen Försvarsdepartementet 103 33 Stockholm Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps budgetunderlag för -2016 Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Agenda 1. Samordnarnas nätverksstruktur och arbetsgrupper 2. Redovisning av länsstyrelsernas arbete 3. Exempel på samordning mellan Länsstyrelserna 4. Sammanfattning

Läs mer

Klimatmöte länsstyrelser och myndigheter i Umeå 2012

Klimatmöte länsstyrelser och myndigheter i Umeå 2012 Klimatmöte länsstyrelser och myndigheter i Umeå 2012 Sammanställning av arbetet med dialogduk under programpunkten Dialog mellan länsstyrelsernas klimatanpassningssamordnare och Nationella plattformen

Läs mer

Vem tar ansvar för klimatanpassningen? En översikt ur ett försäkringsperspektiv

Vem tar ansvar för klimatanpassningen? En översikt ur ett försäkringsperspektiv Vem tar ansvar för klimatanpassningen? En översikt ur ett försäkringsperspektiv Svensk Försäkring Svensk Försäkring är försäkringsföretagens branschorganisation. Vi arbetar för goda verksamhetsförutsättningar

Läs mer

Arbetsmetoder och riktlinjer för länsstyrelsernas arbete med planeringsunderlag

Arbetsmetoder och riktlinjer för länsstyrelsernas arbete med planeringsunderlag Arbetsmetoder och riktlinjer för länsstyrelsernas arbete med planeringsunderlag -redovisning av uppdrag 49 i regleringsbrev 2011 Rapport, år och nr: 2012:4 Rapportnamn: Arbetsmetoder och riktlinjer för

Läs mer

Lokala riskhanteringsplaner mot översvämning

Lokala riskhanteringsplaner mot översvämning Lokala riskhanteringsplaner mot översvämning erfarenheter från Karlstad och Lidköping Investing in the future by working together for a sustainable and competitive region www.sawa-project.eu Rapportnr:

Läs mer

Forskning planeras för ett säkrare samhälle

Forskning planeras för ett säkrare samhälle Forskning planeras för ett säkrare samhälle MSB:s forskningsplan 2015 2014-10-14, Dnr 2014-4640 Innehållsförteckning Inledning... 3 Vägen till en forskningsplan... 3 MSB:s forskningsfält och portfölj...

Läs mer

FRAMTID SÖDERTÄLJE förslag till ny översiktsplan

FRAMTID SÖDERTÄLJE förslag till ny översiktsplan Samhällsbyggnadskontoret FRAMTID SÖDERTÄLJE förslag till ny översiktsplan SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2012-05-04 Dnr 2010-00838-212 När det gäller framtiden så finns det tre sorters människor: de som låter det

Läs mer

Sammanställning av myndigheternas och kommunernas redovisning av genomförda åtgärder 2014

Sammanställning av myndigheternas och kommunernas redovisning av genomförda åtgärder 2014 Sammanställning av myndigheternas och kommunernas redovisning av genomförda åtgärder 2014 Utgiven av: Ansvarigt distrikt: Författare: Layout: Foto framsida: Kartbilder: Upplaga: Vattenmyndigheterna i samverkan

Läs mer

Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2015-2018

Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2015-2018 Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2015-2018 Del 3 Samarbete och ständiga förbättringar Planen har utarbetats av Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Länsstyrelsen,

Läs mer

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2012 Innehåll Sammanfattning... 3 Medlemmarnas ledningsfrågor... 4 Management... 5 Utbildning... 7 Utveckling... 8 Medlemmarnas produktionsfrågor...11 Dricksvatten...12 Rörnät...14 Avlopp

Läs mer

Ett första steg mot en nationell riskbedömning. Nationell riskidentifiering

Ett första steg mot en nationell riskbedömning. Nationell riskidentifiering Ett första steg mot en nationell riskbedömning Nationell riskidentifiering 2 MSB:s kontaktperson: Johanna Enberg, 010-240 40 55 Publikationsnummer MSB 336-2011 november 2011 ISBN 978-91-7383-180-2 3 Förord

Läs mer

Jordbruksverkets återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärd 15, 16 och 17

Jordbruksverkets återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärd 15, 16 och 17 REDOVISNING Dnr; 23-12685/11 2012-02-28 Växt- och miljöavdelningen Carina Carlsson Ross Tfn: 036-15 60 52 E-post: carina.carlsson-ross@jordbruksverket.se Jordbruksverkets återrapportering till vattenmyndigheterna

Läs mer

Samrådsunderlag till Riskhanteringsplan för översvämningar i Göteborg Enligt förordningen om översvämningsrisker

Samrådsunderlag till Riskhanteringsplan för översvämningar i Göteborg Enligt förordningen om översvämningsrisker Samrådsunderlag till Riskhanteringsplan för översvämningar i Göteborg Enligt förordningen om översvämningsrisker (2009:956) samt MSB:s föreskrift om riskhanteringsplaner (MSBFS 2013:1) 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Bilaga 1. Verksamhetsredovisning

Bilaga 1. Verksamhetsredovisning Bilaga 1 Verksamhetsredovisning Samtliga la nsstyrelsers anva ndning av 2013 a rs medel fra n anslag 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö som tilldelats fo r arbetet enligt fo rordningen (2004:660)

Läs mer

MISSIV 2013-10-31 573-7691-12-6

MISSIV 2013-10-31 573-7691-12-6 MISSIV Samrådsredogörelse för Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor inför arbetet med förvaltningsplan 2015-2021 i Södra Östersjöns vattendistrikt Under perioden 1 december 2012

Läs mer

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa)

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa) foi är ett av europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet. FOI:s kärnverksamhet är forskning samt metod- och

Läs mer

Årsredovisning 2012. 2013 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Utgivningsår 2013. Publikationsnummer MSB537 - februari 2013

Årsredovisning 2012. 2013 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Utgivningsår 2013. Publikationsnummer MSB537 - februari 2013 2012 Årsredovisning 2012 2013 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Utgivningsår 2013 Publikationsnummer MSB537 - februari 2013 ISBN 978-91-7383-325-7 Tryck DanagårdLiTHO Produktion Advant

Läs mer

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning av MSB:s stöd METOD TEKNIK KOMPETENS Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

NATIONELLT NÄTVERK FÖR DRICKSVATTEN

NATIONELLT NÄTVERK FÖR DRICKSVATTEN NATIONELLT NÄTVERK FÖR DRICKSVATTEN En gemensam strategi Box 622, 751 26 Uppsala www.livsmedelsverket.se INNEHÅLL 1 Inledning... 3 2 Strategi för Sveriges dricksvatten... 5 4 Dricksvattenförsörjning i

Läs mer