Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete"

Transkript

1 Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete

2 Agenda 1. Samordnarnas nätverksstruktur och arbetsgrupper 2. Redovisning av länsstyrelsernas arbete 3. Exempel på samordning mellan Länsstyrelserna 4. Sammanfattning och utmaningar

3 Arbetsgrupper och nätverksstruktur Länsrådsgrupp 1 Lisbeth Schultze/ Länsråd Halland Påstigande län Sittande län Utgående län Elvira Laneborg/ Kalmar Tina Holmlund Västerbotten Karin Klasa/ Värmland SMHI Arbetsgrupper Geodata Regional arb.gr. mälaren Regional arb.gr. Viskan Regional arb.gr. Sydost Kontaktpersoner Fysisk planering Risk och sårbarhet Biologisk mångfald Externa nätverk Nationellt nätverk för dricksvatten (Lise Ekenberg) Nationella plattformen för naturolyckor (Karin Klasa) Klimat och kulturarv (Karin Klasa) Vattenmyndigheternas projekt: Vattenreglering (Gustav Wallheden) Struktur satt 25 april 2012

4 Kontaktperson: Anna Bratt 1. SMHI referensgrupp Arbetsgrupp: Cecilia Näslund, Christina Frost, Michael Bredefeldt Mål med gruppen: Bättre tillgodose länsstyrelsernas långsiktiga behov av planeringsunderlag Arbetets upplägg: kontinuerliga samtal med SMHI om våra behov av klimatinformation Vara en aktiv del i uppbyggnad och förvaltning av Kunskapscentrum för klimatanpassning genom att delta i dialogmöten

5 2. Geodata Kontaktperson: Charlotta Källerfelt Arbetsgrupp: Elvira Laneborg, Mikael Bredefeldt, Malin Berglind Målet med gruppen: Utreda möjligheten till harmonisering av klimatanpassningsrelaterad geodata och ta fram förslag på hur den kan göras tillgänglig externt. Arbetets upplägg: Ett första möte under hösten Presentera förslaget på vårmötet.

6 3. Regionala grupper Mälargruppen Kontaktperson: Måns Enander Arbetsgrupp: Södermanland, Västmanland, Örebro, Uppsala, Stockholms län Målet med gruppen: Fokusområden som diskuteras: 1. Dricksvatten 2. Mälaren På gång: Samordna och utbyta erfarenheter kring klimatanpassningsfrågorna som rör Mälarlän 3. Upphandlingar (främst SGI och SMHI) 4. Översvämningar 5. Nya rapporter och studier Mälarkonferens aug/sep ansvarig Måns Enander (Västmanland) Mälaren om 100 år förstudie samfinansierad av de 5 länen. Resulterar i förslag till uppdrag åt regeringen att initiera en huvudstudie

7 4. Regionala grupper Viskan Kontaktperson: Charlotta Källerfelt, Anna Modigh Arbetsgrupp: Halland, Västra Götaland Målet med gruppen: Ta fram beskrivning av vad kommande klimatförändringar innebär för ett avrinningsområde. Utveckla en metodik för avvägningar, riskbedömning och åtgärdsprioriteringar. Ta fram en klimatanpassningsplan för Viskan avrinningsområde. Arbetets upplägg: Hydraulisk utredning (2011) Riskbedömning ( ) Klimatanpassningsplan (2012) Sammanställning av riktlinjer (2012) Övrigt: Samverkansprojekt mellan Lst Halland, Västra Götaland och kommunerna längs vattendraget.

8 Kontaktperson: Anna Bratt Målet med gruppen: På gång: 5. Regionala grupper Sydost Arbetsgrupp: Blekinge, Jönköpings, Kalmars, Kronobergs, Skånes och Östergötlands län Samordna och utbyta erfarenheter kring klimatanpassningsfrågorna som rör länen i sydost Fokusområden som diskuteras: 1. Studier, undersökningar 2. Samarbeten om seminarier m.m. 3. Utveckling av klimatanpassningsarbete 4. Gemensamma vattendrag Ev. inspirationsseminarier för kommunala tjänstemän med möjlighet att vinkla fokus utifrån kommuners olika förutsättningar.

9 Kontaktpersoner 1. Fysisk planering Kaj Hellner (Södermanland) 2. Risk & sårbarhet Elvira Laneborg (Kalmar) 3. Biologisk mångfald Micael Bredefeldt (Norrbotten) Uppgift: Att bevaka ämnesområdet, vara kontaktperson och rapportera in på share point

10 Syfte och mål med projektet 1. Syfte: Underlätta länsstyrelsernas framtida beställningar, harmonisering Mål: Ta fram ett utkast till kravspecifikation som stöd och utgångspunkt vid framtagning/beställning av geografisk data 2. Syfte: Tillgängliggöra och synliggöra målgruppsanpassad klimatgeodata internt och externt Mål: Etablera målgruppsanpassat internt och externt GIS-verktyg för klimatdata alt ta fram förslag 3. Syfte: Underlätta arbete över länsgränser och skapa helhetssyn Mål: samla olika läns data från olika leverantörerpå samma ställe, en ingång

11 Ex på geodata som kan beröras Klimatdata avseende temperatur, nederbörd, snömängd, avrinning, vegetationsperiod och flöden Översvämningskarteringar, i vattendrag, sjöar resp kust Stabilitetskarteringar

12 Målgrupp Icke avancerade användare, internt Icke avancerade användare, externt Avancerad användare internt Avancerade användare externt

13 Agenda 1. Samordnarnas nätverksstruktur och arbetsgrupper 2. Redovisning av länsstyrelsernas arbete 3. Exempel på samordning mellan Länsstyrelserna 4. Sammanfattning och utmaningar

14 Sammanställning av Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Klimatanpassningsstrategi/plan (24) Seminarier (57) Analyser/projekt/utredningar/rap porter (64) Kommunbesök (97)

15 Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Länsstyrelsernas interna och externa samordning i länen 21 klimatanpassningssamordnare Integreras i den ordinarie verksamheten på olika sätt Arbetsgrupper (interna och externa) t.ex Uppsala Styrgrupp / referensgrupp t.ex Skåne Utpekat som strategiskt område t.ex. Västra Götaland Kontaktpersoner i kommunerna t.ex. Norrbotten Klimatråd t.ex Jönköping, Västerbotten 18 av 21 Länsstyrelser svarade på undersökningen

16 Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete 24 klimatanpassningsstrategier/planer beräknas ha tagits fram 2012 Har eller planerar att ta fram en klimatanpassningsstrategi/plan för att samordna länets klimatanpassningsarbete (12 länsstyrelser) Framtagen t.ex. Norrbotten, Dalarna och Värmland Planerar t.ex. Gävleborg, Västra Götaland, Kalmar Andra exempel: Inarbetad i VP, integreras i kärnverksamheten, Klimatråd Har eller planerar att ta fram en klimatanpassningsstrategi/plan för hur länet ska anpassas genom anpassningsåtgärder Framtagen t.ex. Uppsala Planerar t.ex. Gävleborg, Dalarna Andra exempel t.ex. Intern strategi, integreras i kärnverksamheten, diskuteras

17 Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Under hade Länsstyrelserna sammanlagt ordnat över 90 seminarier med temat klimatanpassning Seminarierna kan indelas i följande teman: Generellt om klimatanpassning t.ex. Slutseminarium (Skåne) Risk och sårbarhet t.ex. Riskområden för naturolyckor (Stockholm) Fysisk Planering t.ex. Samhällsplanering; trafik (Uppsala) Vatten t.ex. Vattenkvalitet (Gävleborg) Hälsa t.ex. Hälsoseminarium; Värmeböljor (Värmland) Jord- och skogsbruk t.ex. Jordbruk i ett förändrat klimat (Östergötland) Politiker och tjänstemän t.ex. Presentation för kommuner (Halland) Verktyg t.ex. Verktyg för klimatanpassning (Stockholm)

18 Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Under 2012 har Länsstyrelserna anordnat eller planerat att anordna ca 60 seminarier med temat klimatanpassning Exempel på seminarier: Klimat och sårbarhet t.ex. Regional klimat- och sårbarhetsanalys (Blekinge) Fysisk Planering t.ex. Klimatanpassning i den fysiska planeringen (Västernorrland) Näringsliv t.ex. Möjligheter för företag (Värmland) Hälsa t.ex. Klimatförändringars påverkan på människors hälsa (Kalmar) Miljöfarlig verksamhet t.ex. Anpassning av miljöfarlig verksamhet (Örebro) Byggnadssektorn t.ex. Byggnadskonstruktioner (Jönköping) Vatten t.ex. Vattenförsörjningsplan (Västerbotten mfl) Areella näringarna t.ex. Satsningar inom areella näringarna (Västra Götaland) Barn och unga t.ex. I samband med utställningen Nordens Venedig (Stockholm) 18 av 21 Länsstyrelser svarade på undersökningen

19 Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete I år planerar Länsstyrelserna, förutom seminarier och kommunbesök ta fram el påbörja ca 64 olika projekt / analyser / utredningar / rapporter Exempel på aktiviteter: Klimatanalys för stigande hav och åmynningar (Halland) Heat / Healt action plan (Skåne) Effekter på dricksvatten av klimatförändringar (Östergötland) Regional klimat- och sårbarhetsanalys (Blekinge) Klimatanpassning och kunskapsförsörjning inom areella näringar (Västra Götaland) Vattenflöden i ett förändrat klimat (Uppsala) Förorenade områden i ett framtida klimat (Örebro) 18 av 21 Länsstyrelser svarade på undersökningen

20 Agenda 1. Samordnarnas nätverksstruktur och arbetsgrupper 2. Redovisning av länsstyrelsernas arbete 3. Exempel på samordning mellan Länsstyrelserna 4. Sammanfattning och utmaningar

21 Händelsescenarier klimatförändringar Framtagna av flera länsstyrelser, myndigheter och kommunrepresentanter Faktagranskats av sakkunniga Bygger på inträffade händelser Har toppats utifrån förväntade klimatförändringar Kan inträffa idag och i framtid Skyfall Värmebölja

22 Händelsescenarier klimatförändringar - Inledning med information om arbetet - Händelsescenariot (kort) - Ex effekter och konsekvenser - Bilagor: 1. Frågeställningar för analys av scenariot 2. Faktabakgrund 3. Metod för framtagande 4. Källor och lästips

23 Händelsescenarier klimatförändringar Verktyg för att inkludera klimatanpassning i risk- och sårbarhetsarbete OK att justera scenariot för att passa regionala förhållanden och övningssyftet Har använts i bla Västerviks kommun, i Västra Götaland & i Jönköpings län, Värmlands län Tillhandahålls fritt, bla på

24 Klimatanpassning i fysisk planering Länsstyrelsegemensam produkt- Skåne, Stockholm, Halland, Västernorrland och Uppsala. Ska ses som en vägledning och uppslagsbok i hur man kan jobba med klimatanpassning i fysisk planering.

25 Bakgrund Ny PBL 2 maj Klimataspekter är nytt allmänt intresse. - Tillägg (2008) om att särskilt beakta risken för olyckor, översvämning och erosion. Planeringsunderlag har efterfrågats: frågan är svår att ta i. Målbild: Vägledning med mycket tips och råd, goda exempel.

26 Innehåll 8 kapitel - Värden som kan påverkas av klimatförändringar - Roller och ansvar - Hur gör man i praktiken: Före, under, efter - Utmaningar - Goda exempel

27 Innehåll forts. Före planarbetet (kap 4): - Metodutveckling för klimatanpassning som en löpande process i kommunen fyrastegsmodell. - Tematiska fördjupningar som löper genom hela rapporten: högre temperaturer, Ökad nederbörd och översvämningar, Stigande havsnivåer samt Risker för ras, skred och erosion.

28 Under planarbetet (kap 5): Innehåll forts. - PBL och MB som redskap för klimatanpassning, både i skapandet av planer och i granskandet. - Planverktyg med tips och råd: Regional planering, översiktsplanering, områdesbestämmelser och detaljplanering.

29 Innehåll forts. Efter planarbetet (kap 6): - Fastighetsbildning - Kontroll och Tillsyn - Byggande - Förvaltning, drift och underhåll Framtida utmaningar och klimatkunskap i utveckling (kap 7-8): - Lästips, metoder, kommunala exempel m.m.

30 Agenda 1. Samordnarnas nätverksstruktur och arbetsgrupper 2. Redovisning av länsstyrelsernas arbete 3. Exempel på samordning mellan Länsstyrelserna 4. Sammanfattning och utmaningar

31 Några ord på vägen Klimatanpassning är en komplex fråga och har stora regionala variationer Länsstyrelserna har en bred regional kompetens och nätverk att nå ut till många olika aktörer Klimatanpassningsarbetet kräver regionalt anpassade lösningar men det finns stora vinster i att samarbeta och dra nytta av varandras erfarenheter såväl mellan länsstyrelser som mellan centrala myndigheter, regionala myndigheter och andra aktörer.

32 Tack för uppmärksamheten! Frågor?

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 SMHI/SGI-seminarium Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 Länsstyrelsernas nätverk om klimatanpassning Diskussion och workshop om framtida samarbetsområden Klimatanpassningssamordnarnas

Läs mer

Klimatanpassning i fysisk planering

Klimatanpassning i fysisk planering Klimatanpassning i fysisk planering Vägledning från länsstyrelserna Titel: Utgiven av: Utgivningsår: Copyright: ISBN: Upplaga: Layout: Tryck: Foto: Textgranskning: Klimatanpassning i fysisk planering Vägledning

Läs mer

Klimatmöte länsstyrelser och myndigheter i Umeå 2012

Klimatmöte länsstyrelser och myndigheter i Umeå 2012 Klimatmöte länsstyrelser och myndigheter i Umeå 2012 Sammanställning av arbetet med dialogduk under programpunkten Dialog mellan länsstyrelsernas klimatanpassningssamordnare och Nationella plattformen

Läs mer

Identifierade behov av åtgärder för klimatanpassning en syntes av förslag i länsstyrelsernas handlingsplaner för klimatanpassning

Identifierade behov av åtgärder för klimatanpassning en syntes av förslag i länsstyrelsernas handlingsplaner för klimatanpassning Identifierade behov av åtgärder för klimatanpassning en syntes av förslag i nas handlingsplaner för klimatanpassning Detta dokument är en bearbetad sammanställning av de åtgärdsförslag na redovisar i sina

Läs mer

Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier

Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier 2015-03-06 2014/1936 Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier Redovisning av regeringsuppdrag om dammsäkerhet Innehåll 1 Uppdraget och dess genomförande... 5 1.1 Uppdragsbeskrivning...

Läs mer

Bygg för morgondagens klimat

Bygg för morgondagens klimat Boverket Bygg för morgondagens klimat Anpassning av planering och byggande Bygg för morgondagens klimat Anpassning av planering och byggande Boverket maj 2009 Titel: Bygg för morgondagens klimat. Anpassning

Läs mer

Handlingsplan 2013 2015. Nationell plattform för arbete med naturolyckor

Handlingsplan 2013 2015. Nationell plattform för arbete med naturolyckor Handlingsplan 2013 2015 Nationell plattform för arbete med naturolyckor Handlingsplan 2013 2015 Nationell plattform för arbete med naturolyckor Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Kontaktpersoner:

Läs mer

Arbetsmetoder och riktlinjer för länsstyrelsernas arbete med planeringsunderlag

Arbetsmetoder och riktlinjer för länsstyrelsernas arbete med planeringsunderlag Arbetsmetoder och riktlinjer för länsstyrelsernas arbete med planeringsunderlag -redovisning av uppdrag 49 i regleringsbrev 2011 Rapport, år och nr: 2012:4 Rapportnamn: Arbetsmetoder och riktlinjer för

Läs mer

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring En redovisning till regeringen enligt 1 kap. 28 miljötillsynsförordningen den 15 april 2014 B E SÖ K: ST O C K H O LM - V ALH AL L

Läs mer

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund Datum 2011-02-28 Dnr 301-3954-2010 Samverkansmyndigheter och organisationer Svar från: Energimyndigheten Boverket Skogsstyrelsen Länsstyrelserna Naturvårdsverket Jordbruksverket Västra Götalandsregionen

Läs mer

Bilaga 2 Statusrapport 2013, Bedömning av länsstyrelsernas regionala energi- och klimatarbete avseende Planering, genomförande och uppföljning

Bilaga 2 Statusrapport 2013, Bedömning av länsstyrelsernas regionala energi- och klimatarbete avseende Planering, genomförande och uppföljning Bilaga 2 Statusrapport 2013, Bedömning av länsstyrelsernas regionala energi- och klimatarbete avseende Planering, genomförande och uppföljning Dnr 2012-9091 Innehåll 1 Länsstyrelsen i Stockholms län 7

Läs mer

God bebyggd miljö på regional nivå

God bebyggd miljö på regional nivå Boverket God bebyggd miljö på regional nivå - Studie av länens åtgärder och uppföljning God bebyggd miljö på regional nivå Studie av länens åtgärder och uppföljning Boverket juli 2006 Titel: God bebyggd

Läs mer

KLIMATOLOGI Nr 12, 2015 Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat

KLIMATOLOGI Nr 12, 2015 Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat KLIMATOLOGI Nr 12, 2015 Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat Lotta Andersson, Anna Bohman, Lisa van Well, Anna Jonsson, Gunn Persson och Johanna Farelius Andersson

Läs mer

Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar

Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar Dnr N2012/6275/RT Tillväxtverkets uppdrag Att under perioden 2013-2016 bedriva insatser för minst 60 000 000 kronor som förstärker och vidareutvecklar

Läs mer

Rapport 2013:33. Samordna planeringen för bebyggelse och transporter! en kunskapsöversikt

Rapport 2013:33. Samordna planeringen för bebyggelse och transporter! en kunskapsöversikt Rapport 2013:33 Samordna planeringen för bebyggelse och transporter! en kunskapsöversikt 2 Samordna planeringen för bebyggelser och transporter! en kunskapsöversikt 3 Samordna planeringen för bebyggelse

Läs mer

Satsning på kommunal mobilisering

Satsning på kommunal mobilisering Satsning på kommunal mobilisering Inom Nationella tobaksuppdraget fick länsstyrelserna möjlighet att under 2010 anställa en resursperson för kommunalt tobaksförebyggande arbete. Totalt var det 17 av 21

Läs mer

Klimatanpassning FoU. Deltagare. Måluppfyllelse. Bakgrund. Samarbete med Climatools. Projektledare: Maria Larsson, Energi & Miljö Syd

Klimatanpassning FoU. Deltagare. Måluppfyllelse. Bakgrund. Samarbete med Climatools. Projektledare: Maria Larsson, Energi & Miljö Syd Klimatanpassning FoU Deltagare Projektledare: Maria Larsson, Energi & Miljö Syd Biträdande projektledare: Susanna Bruzell, Energi & Miljö Syd Robin Svensén, Stadsutveckling Cecilia Sandström, Brand & Risk

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2013 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Tid Tisdagen den 18 november 2014, kl 08.15

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Tid Tisdagen den 18 november 2014, kl 08.15 KALLELSE/Underrättelse 1(2) 2014-11-12 Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid Tisdagen den 18 november 2014, kl 08.15 Plats KL 08.15-09.15 Trubaduren, Hönö Klåva. OBS!!!!!!!!! plats!! Sammanträdet

Läs mer

På säker grund för hållbar utveckling. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping Tel: 013 20 18 00 E-post: sgi@swedgeo.se Internet: www.swedgeo.

På säker grund för hållbar utveckling. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping Tel: 013 20 18 00 E-post: sgi@swedgeo.se Internet: www.swedgeo. Uppdrag enligt regleringsbrev M2004/4162/A På säker grund för hållbar utveckling Förslag till handlingsplan för att förutse och förebygga naturolyckor i Sverige vid förändrat klimat Statens geotekniska

Läs mer

Lokalt arbete med miljömål

Lokalt arbete med miljömål Guide till Lokalt arbete med miljömål Guiden ska ge stöd och inspiration i det lokala arbetet med miljömål. Guiden riktar sig till dig som är kommunal miljöstrateg, men även till andra kommunala tjänstemän

Läs mer

Lokala riskhanteringsplaner mot översvämning

Lokala riskhanteringsplaner mot översvämning Lokala riskhanteringsplaner mot översvämning erfarenheter från Karlstad och Lidköping Investing in the future by working together for a sustainable and competitive region www.sawa-project.eu Rapportnr:

Läs mer

Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen

Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen RAPPORT 2015:4 REGERINGSUPPDRAG Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) Delrapport 1 Delrapport 1 Regeringsuppdrag Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan-

Läs mer

Dnr.nr. KS.2012.765/212

Dnr.nr. KS.2012.765/212 Kommuntäckande ÖVERSIKTSPLAN Samrådsförslag 2015-03-26 Dnr.nr. KS.2012.765/212 Sista dag för att tycka till om samrådsförslaget till översiktsplan är den 31 maj 2015. Era synpunkter ska vara skriftliga

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2013 och inriktning 2015. Redovisning av uppdrag 28 i MSB regeringsbrev

Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2013 och inriktning 2015. Redovisning av uppdrag 28 i MSB regeringsbrev Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2013 och inriktning 2015 Redovisning av uppdrag 28 i MSB regeringsbrev MSB:s kontaktpersoner: Helen Kasström, 010-240 42 75 Publikationsnummer MSB661 - mars 2014

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Tillsyn enligt miljo balken mo jligheter till utveckling och fo rba ttring

Tillsyn enligt miljo balken mo jligheter till utveckling och fo rba ttring Tillsyn enligt miljo balken mo jligheter till utveckling och fo rba ttring En redovisning till regeringen enligt 1 kap. 28 miljötillsynsförordningen den 15 maj 2013 BESÖK: STOCKHOLM - VALHALLAVÄGEN 195

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2014 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer