Resultaträkning, Mkr Kommunen totalt 1/1-31/ Bilaga 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resultaträkning, Mkr Kommunen totalt 1/1-31/8-2008 Bilaga 1"

Transkript

1 r.1 ~._1!.,.,~; Resultaträkning, Mkr Kommunen totalt 1/1-31/ Bilaga 1 Budget Delår- DeIår- Helår bokslut bokslut Verksamhetens intäkter not l 532,6 522,5 Verksamhetens kostnader not ,8-2703,3 Avskrivningar not 3-56,3-35,8-36,3 Verksamhetens nettokostnad not ,5-2471, ,] Däravjämförelsestörande poster not5-41,0-17,2-46,2 Skatteintäkter not 6,8 2810,9 l 851,6 l 757,9 Generella statsbidrag och utjämning not 7,8 825,3 560,2 440,9 Finansiella intäkter not 9 152,0 545,5 412,6 Finansiella kostnader not 9-6,5-440,7-309,9 Resultat efter finansiella poster 57,2 45,6 84,4 Extraordinära intäkter Årets Resultat not 10,24 57,2 45,6 84,4 Finansieringsanalys, Mkr kommunen totalt Budget Delår- DeIår- Helår bokslut bokslut Årets verksamhet Arets resultat 57,2 45,6 84,4 Avskrivningar not 3 56,3 35,8 36,3 Nettoreavinst materiella anläggningstillgångar not Il -4,0-11,5-24,6 Nettoreavinst finansiella anläggningstillgångar not 11-0,4 Materiella anläggningar till exploatering 0,4 Förändring kapitalbindning not 13 11,2-82,7 Förändring pensionsavsättningar inkllöneskatt not 26 18,2 15,7 26,4 Finansiellt överskott från årets verksamhet 127,7 96,4 40,2 Investeringar Nettoinvesteringar materiella -407,9-80,2-66,2 Nettoinvesteringar immateriella -3,6-3,5-0,4 Nettoinvesteringar finansiella Nettoinvesteringar i finansiell leasing Försäljningar not 12 8,0 13,7 24,7 Medelsbehov att finansiera -275,8 26,4-1,7 Finansiering Upplåning not ,8 355,9 103,2 Förändring långfristig fordran mm 0,0-524,3-261,9 Förändring av likvida medel 0,0-142,0 -]60,4

2 Balansräkning, Mkr Kommunen totalt 31/ Bokslut 31/82008 Bokslut Bokslut 31/ /82007 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Mark och byggnader Maskiner och inventarier Leasingtillgångar Finansiella anläggningstillgångar S:a Anläggningstillgångar Not 15 not 16,18 not 17,18 not 19 6,0 560,0 120,6 9, , l 10748,5 3,2 1,5 532,0 494,6 105,2 93,5 9,8 7,1 9527,8 8992, ,0 9589,6 Omsättningstillgångar Exploatering Förråd Fakturafordringar Övriga fordringar Likvida medel Sa: Omsättningstillgångar S:a TILLGÅNGAR EGET KAPlTAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER not 20 not 21 not 22 30,9 3,2 13,5 411,2 6,6 465, ,9 40,5 7,7 3,4 3,0 74,7 49,8 568,0 526,9 148,6 72,2 835,2 659, , ,2 Eget kapital Ingående eget kapital Periodens resu Itat Sa: Eget kapital not23 not 24 not ,6 45,6 2753,2 2737,7 2737,7-30, l 84,4 2707,6 2822,1 Avsättningar Pensioner Löneskatt not 26 not ,0 28,9 106,4 100,5 25,8 24,4 Skulder Långfristiga lån Långfristiga skulder Långfristiga Leasing skulder not 27 not ,1 5, l 7,5 5285,9 4733,6 5,1 5, I 7,5 5,6 Kortfristiga lån Kortfristiga skulder Exploatering Kortfristig Leasingskuld Sa: Skulder S:a EGET KAPlTAL, AVSÄTTNINGAR O SKULDER Ställda panter och ansvarsforbindelser Soliditet (%) Justerad soliditet, exkl utlåning till bolagen not 29 not 30 not ,9 797,3 2,9 8312, ,9 24,6% 78,1% l 858,2 I 802,0 l 013,8 753,9 0,0 0,0 2,9 2,0 8173,4 7302, , ,2 24,6% 27,5% 70,4% 82,3%

3 Driftsredovisning 1/1-31/ Mkr Nämnd Järna kommundelsnämnd, Kdk Järna kommundelsnämnd, Järna Hölö/Mörkö kommundelsnämnd Vårdinge kommundelsnämnd Enhörna kommundelsnämnd S:a kommundelar Kostnader 3, I 115,3 49,8 24,0 38,4 230,6 Intäkter 0,0 21,3 8,7 0,5 3,7 34,2 Kommunbidrag Förmedl.bidrag 3,6 103,7 44,6 25,0 37,3 214,2 Resultat Budgeterat resultat 0,5 0,0 9, ,5 0,0 1,5 0,0 2,6 0,0 17,8 0,0 Arbetslivsn äm nden Social- och omsorgsnämndnämnd Äldreomsorgsnämnd Överförrnyndarnämnd Utbildningsnämnd Kultur o Fritidsnämnd Stadsbyggnadsnämnd Miljönämnd 203,2 830,5 353,8 3,2 980,8 135,9 24,6 12,6 119,8 115,8 70,7 0,2 117,3 16,9 13,9 6,0 67,8 640,8 282,9 2,6 916,8 116,4 8,3 8,4-15,6-73,9 0,0-0,2 0,0-0,4 0,0 53,3 0,0-2,6 0,0-2,4 0,0 1,8 0,0 Teknisk nämnd: Teknisk förvaltning Brandförsvar Fastigheter 1]6,5 29,3 19,6 58,6 12,3 57, l 29,0 6,0-0,8 0,0-0,3 0,0-1,3 0,0 Ks/Kommunstyrelsens kontor Ks/Politisk ledning Revision S:a facknämnder 146,4 18,9 0,9 2876,2 40,9 0,] 572,5 99, l 20,7 1,4 2257,3-6,4 0,0 1,9 0,0 0,5 0,0-46,4 0,0 Centrala poster 484,5 3030,2-2471,5 74,2 57,2 S:a före extraordinära poster 3591,3 3636,9 0,0 45,6 57,2

4 [' ~ ~ e) Investeringsredovisning / Tkr. Budget helår Nämnd Kf/Ks beslutade projekt Budget Redovisning Nämndbeslutade projekt Totala Budget Redovisning investeringar Järna kommundelsnämnd Hölö/Mörkö kommundelsnämnd Vård inge kommundelsnämnd Enhörna kommundelsnämnd S:a kommundelsnämnder 4062,0 l 617,0 2235, , ,0 897,3 506,4 203,8 13,9 l 621,4 2587,0 820,0 197,0 379,0 3983,0 80,1 977,4 364,7 871, I 70,2 274,0 9,7 23,6 524,7 2146,1 Facknämnder Arbetslivsnämnden Social- och omsorgsnämndnämnd Äldreomsorgsnämnd Överförmyndarnämnd Utbildningsnämnd Kultur och Fritids nämnd Stadsbyggnadsnämnd Miljönämnd 2727,0 2840, , ,0 95,8 2090, , I 666,0 I 034,0 3549,0 7184,0 3887,0 25,0 128,0 0,0 989,3 I 085,1 798,3 798,3 0,0 1991,9 4082,1 2282, ,1 48,0 48,0 0,0 Teknisk nämnd: Teknisk förvaltning Brandförsvar Fastigheter ,0 2600, ,1 78, ,0 2450, , ,6 I 639,4 Ks/Kommunstyrelsens kontor Ks/Politisk ledning o revision S:a facknämnder 26676, ,0 120, ,8 8248,0 34, , ,9 J I 376,7 0, , ,9 Centrala poster Investeringar ,0 I 106,0 110,2 110,2 S:a investeringsprojekt , , , , ,2

5 Noter till resultat- och balansräkning Not 1 Verksamhetens intäkter Från driftsredovisningen Skatteintäkter Ränta Interna poster S:a externa intäkter Fördelas en/ nedan Avgifter Försäljningsmedel Försäljning primär verksamhet Hyror och arrenden Driftbidrag Övrigt S:a intäkter Not 2 Verksamhetens kostnader Från driftsredovisningen Avskrivningar Räntor Interna poster S:a externa kostnader Fördelas enligt nedan: Personalkostnader Lokaler.fastigh o anläggningar Datastöd. inv o maskiner Övr matriai o tjänster Köp av primär verksamhet Bidrag. transfereringar S.a kostnader Not 3 Avskrivningar Planenliga avskrivningar Nedskrivningar Avskrivning Immateriella AT Avskrivning LeasingavtaJ S:a Avskrivningar Not 4 Verksamhetens nettokostnad 31/ , , , / , ,8 I / ,8 35,8 31/ , , ,2 522,5 31/ , , , / ,3 Verksamhetens nettokostnad uppgår till Mkr och har ökat med 11.5 % sedan motsvarande tid 2007 Not 5 Jämförelsestörande poster Nettoreavinster Periodic timanst lön Pensioner grundändring Exploateringsresultat S:a JämfOrelsestörande poster 3]/ / , ]7,2-46,2 Not 6 Skatteintäkter 3]/ /8-07 Allmän kommunalskatt I Skatteavräkning föregående ar Skatteavräkning innevarande år -11,4 28,4 S:a skatteintäkter 1 851,6 1757,9 Skatteintäkterna har ökat med 5.3 ~.'O sedan motsvarande tid 2007 Not 7 Generella statsbidrag och 31/ /8-07 utjämning Inkomstutjämningsbidrag 366, Kommunal fastighet skatt 73,0 Bidrag för LSS ,9 Regleringsavgift -25, Kostnadsutjämning S:a Gen statsbidrag och utjämning 560,2 440,9 Statliga utjämningsbidragen m m har ökat med 27.1 % sedan motsvarande tid 2007 Not 8 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning Skatteintäkter. generella statsbidrag och u~iämning har ökat med 9.7 % sedan motsvarande tid Not 9 Finansiella intäkter o kostnader 31/ /8-07 Finansiella intäkter Koncernbidrag S:t Förv AB 82, Koncernbidrag TE Förv AB 42.0 RäntaTe1ge Fastigheter AB ,1 Ränta Telgebostäder Ränta Telge AB Ränta Telge Energi AB 2.9 0,8 Igelstaverken Ränta Telge Energinät AB Ränta Telge Atervinning AB Ränta Tom Tits Ränta Södertälje Hamn AB Räntebidrag bostadslån Ränteswap Räntor mm Låneramsavgifter S:ajinansiella intäkter 545,5 412,6 Finansiella kostnader Aktieägartillskott -0.3 Räntor Leasing ränta Ränteswap Ränta pensionsskuld 3.8 3,3 Övrigt 0.6 0,5 S:ajinansiella kostnader 440,7 309,9 S:a Finansiellt netto ]04,8 102,7

6 1 ~., i ~ 1._, Not 10 Resultat enl /8-07 Not 17 Maskiner, Inventarier 31/ /12-07 Balanskravet Resultat enligt RR Ingående bokfört värde Avg reavinster: Finansiella Periodens anskaffningar anltillg Periodens avskrivningar Övriga an1.tillg Periodens nedskrivningar 0.0-0,3 Ianspråktagande av fonder Periodens försäljningar Justerat resultat 33,7 59,8 Bokfört värde 120,6 105,2 Not Il Nettoreavinster 31/ /8-07 Not 18 Årets förändring av Reavinst maskiner/invent inventarier, fastigheter och Reaförlust maskineriinvent. anläggningar Reavinst fastigheter Ingående bokfört värde Reavinst finansiella anlti11g -0.4 Nettoinvesteringar Nettoreavinster -11,9-24,6 Försäljningar Reavinster Not 12 Försäljningar Avskrivn/nedskrivningar Försäljningar har hittills under året skett enl följande: Finansiella Till exploatering -0.4 AT 0.4 Mkr, Fastigheter 13,3 Mkr och mask/inv OMkr, Bokfört värde ,6 637,2 Not 13 Förändring /12-07 Förändr Not 19 Finansiella /12-07 kapitalbindning anläggnings-tillgångar Kortfristiga fordringar Aktier, andelar, bostadsrätter Förråd S:e kommuns Förvaltn AB Exploatering 30, GIasberga Fastighets AB Kortfristiga skulder l (antal nom värde 100:-) (exkl lån) Träffpunkt Tälje AB S:a kapitalbindning -338,4-327,2 11,2 (antal nom värde 100:-) Sthlms regionens försäkring 8.2 (antal nom värde 100) Not 14 Upplåning 31/ /12-07 Förändr AB Vårljus 0.5 0,5 Kortfr leasing (antal nom värde 200:-) Kortfristiga lån I Bostadsrätter Långfristiga lån S:a Aktier andelar 421,4 413,3 Långfrist Leasingskuld 7, ,0 bostadsrätter Övr långfristiga skulder 5,1 5,1 0.0 Långfristigafordringar S:a Upplåning 7515,5 7159,6 355,9 Reversfordran S:e kommuns ,0 varav amortdel Telge Fastigheter AB med 3325, döttrar Not 15 Immateriella /12-07 Glasberga KB 5.1 5,1 tillgångar Ingående bokfört värde Telge AB Arets inköp 3,6 2,7 Tom TitsAB 50.0 Avskrivningar -0,8-2.5 Telge Energi AB Bokfört värde 6,0 3,2 Telge Atervinning AB TelgeNät AB 775,0 695,0 Not 16 Mark o byggnader /12-07 Telge Hov~iö AB 330, Verksamhetsfastigheter Södertälje Hamn AB Fastigheter för ,6 Telgebostäder AB affårsverksamhet Summa långfristiga 95/ Publika fastigheter 425, fordringar Telge koncernen Fastighet för annan ,5 Hem Pc verksamhet Övrigt (bia Arenabolaget) Övriga fastigheter S:a Långfristiga fordringar ,5 Markreserv S:a Finansiella 10052,1 9527,8 S:a Mark o byggnader 560,0 532,0

7 Not 20 Fakturafordringar 31/ /12-07 Not 25 Eget kapital 31/ /12-07 Totalt fakturerat 271, Fakturafordringar 13,5 74,7 Underhållsfond Därav förfallna ,7 Trygghetsfond 4.5 Förfallna i andel av totala fakturor 2.9% 6.1% Kommunen i övrigt Nedskrivna kundfordringar har under året belastat resultatet S:a Eget kapital 2753,2 2707,6 med 2,5 Mkr. varav: An/äggningskapital ,3 :: Not 21 Ovriga fordringar 31/ /12-07 Rörelsekapital -3 J48,7-2039,7 Stafs och landstingsbidrag~fordr. Gator 0.0 AMS Not 26 Avsättningar: Pensioner och löneskatt Särskilda statsbidrag Redovisning av pensionsförpliktelser har skett utifrån den blandade Periodicerade modellen. Beslut har tagits att den ind. delen ska ske med max~'o fr kommunalskatteinkomster o m Därtill har löneskatt kostnadsbokförts Den individuella EU-bidragsfordingar delen är redovisad under kortfristiga skulder. S:a Stats och landstingsbidrags- 46,9 70,3 31/ /12-07 fordringar Ingående Pensionsavsättning Ovriga kortfi'istiga fordringar Pensionsutbetalningar -6,9 Förutbetalda kostnader/upplupna 180, Nyintjänad pension 20.2 intäkter Ränte-och basbeloppsuppräkning 4.0 Mervärdeskatt ,7 Grundändring 6.3 Södertälje Hamn AB Övrigt 12,6 3.5 Telge Forum AB S:a avsatta pensioner 119,0 106,4 Telge AB Telge Fastigheter AB Ingående löneskattskuld 25, Södertälje Förvaltnings AB ,1 Arets löneskatteförändring Telge Energi Förv AB 0.0 S:a avsatt löneskatt 28,9 25,8 S:a Övriga kortfristigafordringar 364,3 497,7 S:a avsatta pensioner o löneskatt 147,9 132,2 S:a Övriga fordringar 411,2 568,0 Not 27 Långfristiga lån 31/ /12-07 Not 22 Likvida medel 31/ Reverslån Nordbanken. kreditlimit 450 Mkr 148,2 Obligationslån 492, Post-Girot 5.0 Lån Nykvarn 52.5 SE-banken 1.2 S:a Långfristiga lån 4686,1 5285,9 Kassor S:a Likvida medel 6,6 148,6 Not 28 Långfristiga skulder 31/ Not 23 Ingående Eget kapital 31/8-08 3]/12-07 Arv :hantverksmuseum 2,0 2,0 Underhållsfond Försåld ej utförd parkering (TB) 3, l 3.1 Trygghetsfond 10,0 S:a långfristiga skulder 5,1 5,1 Juster Trygghetsfond 124-5,0 Kommunen i övrigt 2707, S:a lng Eget kapital 2707,6 2737,7 Not 29 Kortfristiga lån /12-07 Nordea företagskredit (kreditlimit 450 0,0 0.0 Not 24 Periodens resultat 31/ /12-07 Mkr) Underhållsfond 0,0 Kortfristiga lån Trygghetsfond -0,5 Amortering tom I år framåt 800,0 I 058,2 Kommunen i övrigt S:a Kortfristiga lån 2813,9 1858,2 S:a Periodens resultat 45,6-30,1

8 , i Not 30 Kortfristiga skulder 31/ /12-07 Förutbetalda intäkter. upplupna kostnader Leverantörsfakturor Prelskatt. arbetsgivaravgifter Skattekonto hos Skatteverket Retroaktiva löner Semesterskuld (exkl POl Ej kompenserad övertid (exkl POl 3.8 4,0 Upplupna pensioner ,8 Upplupen löneskatt pensioner Periodiserade räntekostnader Statliga projektmedel Per F\yktingscabJon 105,0 Övrigt S:a Kortfristiga skulder 797,3 1013,8 Semesterskuld inkl PO 77,6 Mkr. övertid inkl PO 5.4 Mkr. Not 31 Ställda panter och ansvarsflirbindelser 31/ /12-07 Pensioner Beräknad pensionsskuld upparbetad tom 31/ ,8 1191, Ingående balans Aretsförändring 63, Utgående beräknad avsättning ,8 Ingående beräknad löneskatt Arets ökning 15,5 46,9 Utgående beräknad löneskatt

9 o rj -1,, Prognos 2008 (Mkr) Nämnd Budget per 31 aug Progn febr Progn april BILAGA 2 Progn %-uell Prognos budget- budget efter förslag avvikelse avvikelse till dagens KS per aug Järna kommundelsnämnd -159,9 7,8 6,9 7,7 4,8% 0,0 Hölö-Mörkö kommundelsnämnd -66,7 0,7 1,5 1,8 2,7% 0,0 Vårdinge kommundelsnämnd -37,2 0,6 0,2-0,6-1,6% 0,0 Enhörna kommundelsnämnd -55,9 1,9 0,2 1,0 1,8% 0,0 Arbetslivsnämnd -101,7-0,5 0,0 0,0 0,0% 0,0 Social- och omsorgssnämnd -961,2-68,0-94,6-100,6-10,5% 0,0 Äldreomsorgsnämnd -424,4-11,6-10,0-9,0-2,1% 0,0 Överförmyndarnämnd -3,9 0,0-0,1-0,2-5,1% 0,0 Utbildningsnämnd ,8-17,2-20,1-1,1-0,1% 0,0 Kultur- och fritidsnämnd -174,6 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 Stadsbyggnadsnämnd -12,4 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 Miljönämnd -12,6 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 Teknisk nämnd -138,2 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 KS/kommunstyrelsens kontor -148,7 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 KS/politisk ledning -31,1-1,5-2,0 0,2 0,6% 0,0 Revision -2,1 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 Summa nämnder -3707,3-87,8-118,0-100,9-2,7% 0,0 Centrala poster 3764,5 14,5 29,2 19,1-0,5% 0,0 ISumma budgeterat resultat 57,2-73,3-88,8-81,8 0,01 inklusive reavinster på 4, O mkr febr!h2!jl augusti Progn resultat 2008 enl aug uppföljn -11,1-26,6-24,6 Reavinster ~ ~ -12,0 Progn resultat gentemot balanskrav -15,1-30,6-36,6

10

11 1 () 7 I ') L.) Bilaga 3 Nämndernas rapporter (finns tillgängliga på stadskansliet)

12

13 Bilaga 4 Uppföljning av fullmäktiges uppdrag i delårsbokslut per den 31 augusti 2008 Välfärd i Södertälje Demokrati, mångfald, folkhälsa, jämställdhet, barns villkor Fullmäktiges uppdrag i M&B 2008 Ansvar Kommentarer till uppföljning av uppdraget uppföljning 1. Med hjälp aven kulturanalys ska attityder bland såväl invånare KS/Ksk Arbetet med kulturanalys är initierat och en undersökning bland som kommunanställda undersökas och följas upp. medborgarna kommer att äga rum under hösten När det gäller personal finns 5 frågor om attityder till mångfald med i personalenkäten. Med utgångspunkt i sammanställningen av enkätsvaren kan en fördjupad kulturanalys göras. 2. Tydligare och samlad styrning av flyktingfrågan inklusive de KS/Ksk En modell för budgetering och uppföljning, inklusive uppsatta ekonomiska resurserna samt kontinuerlig uppföljning. målsättningar har fastställs av kommunstyrelsen och arbetslivsnämnden använder modellen i sin budgetering och uppföljning av intakter och kostnader för flyktingmottagande. I planeringsarbetet inför Mål&Budget kommer intäkter och kostnader för flyktingmottagande inarbetas i planeringsramarna i enlighet med modellen. '.~',) r".) ;-1 3. Utarbeta en policy för allt flyktingmottagande i kommunen. KS/Ksk Riktlinjer för flyktingmottagandet antogs i november 2007, där fokus ligger på ökat nationellt ansvarstagande och kraftigare fokusering på arbetslinjen. En uppdatering av de riktlinjerna antagna i november 2007 pågår, arbetslivsnämnden ska yttra sig innan dessa beslutas av kommunstyrelsen under slutet av Ett barn- och ungdomspolitiskt program ska tas fram. KS/Ksk Ett förslag arbetas fram av Uk och Kof. Ett förslag kommer till respektive nämnd för beslut i december.

14 Stadskärna, näringsliv, arbetsmarkand, högskola Fullmäktiges uppdrag i M&B 2008 Ansvar Kommentarer till uppföljning av uppdraget uppföljning 5. KTH:s utbildningar ska kompletteras med fler KS/Ksk Ett nytt samarbetsavtal har slutits med Mälardalens Högskola och utbildningsanordnare Kungliga Tekniska högskolan med syftet att gemensamt arbeta för utvecklingen av Södertälje som högskoleort och visionen attraktiv studentstad. I avtalet regleras ett nybildat Samarbetsråd med representanter från högskolan, näringsliv, kommun och studentkår som kommer att driva arbetet med visionen och utvecklingen av Campus Telge samt föreslå projekt som går i linje med visionen för Studentstad Södertälje. I samklang med kommunens utvecklingsprogram och kommande tillväxtstrategi utvärderas olika kategorier av utbildningsanordnare för att matcha dagens och framtidens efterfrågan på utbildningsalternativ i Södertälje och den närliggande regionen. Kontakter med befintliga och nya utbildningsanordnare sker fortlöpande och förslag på nyetableringar kommer att ges under '/:J r,,)!.:-:.;", Miljö ~- Fullmäktiges uppdrag i M&B 2008 Ansvar Kommentarer till uppföljning av uppdraget uppföljning 6. Förutsättningarna för Södertälje kommun att bli en klimatneutral KS/Ksk Arbetet kommer att inledas under hösten. organisation ska utredas 2

15 Utbildning Fullmäktiges uppdrag i M&B 2008 Ansvar Kommentarer till uppföljning av uppdraget uppfölj ning 7. Arbetet med att vidareutveckla åtgärder för UN, KDN Resultaten från enkäter till barn, elever och föräldrar visar på en positiv utveckling ökat trygghet i skolan ska utvärderas, och avseende upplevelsen av trygghet i verksamheterna. Detta talar för att det arbete som metoder för att förhindra mobbning och våld ska utvecklas bedrivs kring värdegrundsfrågor i skolorna ger resultat. Trots de förbättrade resultaten måste och fortsätter arbetet för att ytterligare förhindra mobbing och våld. Några av de pågående åtgärderna är införandet av Olweus mobbningsförebyggandeprogram på Oxbackskolan Olweus mobbningsförebyggande program genomförs av rektor och hela skolpersonalen tillsammans med föräldrar och elever. Programmet syftar till att utveckla en skolmiljö där samtliga vuxna tar det fulla ansvaret för att eleverna ska känna sig trygga och inte bli kränkta. Utbildning, samtalsgrupper och färdighetsträning för skolpersonalen går som en röd tråd genom programmet. Införandet av programmet sträcker sig över 18 månader. I den fysiska miljön finns en mängd förbättringsområden där arbete pågår bl.a. ökas säkerheten med hjälp av övervakningskameror för att på ett tidigt stadium upptäcka '..~'-) mobbing och eller våld, förbättra skolmiljöerna genom att minska dolda utrymmen där t.ex. 1'-,) mobbning kan förekomma.,." 8. Sfi-undervisningen ska ses över för att bättre ALN I ett samarbete i länet finns många Sfi-kurser med yrkesinriktning såsom Sfi för matcha elevernas kunskapsnivåer mot vårdpersonal, Sfi för företagare, Sfi för ingenjörer, Sfi för hantverkare, Sfi för pedagoger arbetsmarknadens. mm. I Södertälje finns, förutom Sfa vård, yrkesinriktad Sfi för assistenter och pedagoger i ett koncept som innehåller teori och praktik inom yrkesområdet. Introduktionsenheten och vuxenutbildningen ser möjligheter att utveckla detta för fler yrkesgrupper. De nationella kursplanerna för Sfi är just nu föremål för översyn av Skolverket för att förbättra kvaliteten och resultaten i Sfi. Kursmålen ska uttryckas mer tydligt och konkret och en anpassning av kursplanerna till den europeiska referensramen för språk ska göras. Likaså ska nationellt fastställda prov på sista kursen inom samtliga studievägar införas för att öka likvärdigheten i bedömningen. Slutredovisning av uppdraget ska göras

16 Äldreomsorg Fullmäktiges uppdrag i M&B Ansvar Kommentarer till uppföljning av uppdraget 2008 uppföljning 9. Plan för säkerställande av tillgång till ÄON, KON, En plan för hur man ska säkerställa tillgången till anpassade lägenheter har upprättats. En anpassade lägenheter för äldre ska tas SBN, Telge inventering av antalet anpassade lägenheter har genomförts i samarbete med fram 2008/09. I planen ska optimering av kommunens största entreprenörer. Detta har resulterat i att Telge Bostäder nu har en bostadsanpassningen särskilt beaktas. översikt över genomförda bostadsanpassningar. En rutin har tagits fram där alla nya beslut om bostadsanpassningsbidrag inkluderas i denna översikt för att framledes så långt det är möjligt säkerställa tillgången till anpassade bostäder. Bostadsanpassningsbidrag ges utifrån individuella behov, vilket gör att kompletterande anpassningar kan vara nödvändiga, trots tidigare bostadsanpassning, för att tillgodose individuella behov. Funktionshinder Fullmäktiges uppdrag i M&B Ansvar Kommentarer till uppföljning av uppdraget 2008 uppföljning,'j ro,.i C;:J 10. Social- och omsorgsnämnden ska SON, SBN, Kontoret har regelbundet kontakt med samhällsbyggnadskontoret och Telge fastigheter. samverka med stadsbyggnadsnämnden Telge Samarbetet har ännu inte lett till några nya gruppbostäder eller lokal till daglig och tekniska nämnden när det gäller verksamhet. lokalplanering av nya gruppbostäder. 4

17 Fullmäktiges uppdrag i M&B Ansvar Kommentarer till uppföljning av uppdraget 2008 uppföljning 11. Social- och omsorgsnämnden ges i SON, ÄON SON uppdrag att i samverkan med En extern konsult har anlitats för att se över ansvarsfördelningen mellan social och äldreomsorgsnämnden utreda behovet av omsorgskontoret och äldreomsorgskontoret, arbetet beräknas vara klart i oktober. platser för medelålders och äldre med Uppdraget kan först påbörjas när ansvarsfördelningen är utredd. långvarigt missbruk/beroende kombinerat ÄON med somatiska åkommor eller fysiskt Äldreomsorgskontoret och social- och omsorgskontoret har haft ett inledande möte med handikapp. social- och omsorgskontoret. Vid mötet framkom det att behoven och kraven på ett gemensamt boende skiljer sig åt mellan brukare från socialpsykiatrin och äldreomsorgen. Ansvarsfördelningen mellan äldreomsorgsnämnden och social- och omsorgsnämnden för frågor som rör äldre med funktionshinder behöver därför förtydligas innan arbetet kan gå vidare. Nämnderna har gemensamt anlitat en extern konsult för att se över ansvarsfördelninqen, slutrapporten ska vara klar den 24 oktober. IFO - Arbete och försörjning Fullmäktiges uppdrag i M&B Ansvar Kommentarer till uppföljning av uppdraget 2008 uppföljning 12. Södertälje kommun ska aktivt arbeta KS/Ksk Ett aktivt externt påverkansarbete pågår. Arbetet styrs aven förvaltningsövergripande för en ändring av ledningsgrupp. I syfte att öka spridningen av nyanlända har dock vissa ytterligare åtgärder flyktinglagstiftningen så att vidtagits. Ett aktivt arbete pågår genom konceptet "Vi bemannar Sverige" och den asylsökande och förvaltningsövergripande ledningsgruppens bevakar arbetet. Utgångspunkter i arbetet är flyktinginvandringen sprids mer empowerment, entreprenörskap och tillväxt. Vidare har projektet "Vägar till Sverige", som jämnt till alla landets kommuner. syftar till att matcha flyktingars kompetens mot arbetskraftsbehovet i andra kommuner beviljats medel motsvarande 13 miljoner. -.:..~) ~.. ) \.0 5

18 Fullmäktiges uppdrag i M&B Ansvar Kommentarer till uppföljning av uppdraget 2008 uppföljning 13. Arbetslivsnämnden ges i uppdrag att ALN Ökat samarbete med Arbetsförmedlingen ta fram flera insatser för att få ut fler I augusti in år ändrade regeringen på lagen och förordningen om Arbetsförmedlingens i arbete. samarbete med kommuner om arbetsmarknadspolitiska program. I förordningen tydliggörs möjligheten att teckna lokala överenskommelser om samarbete på arbetsmarknadsområdet. Syftet är att det förstärkta samarbetet ska öka de arbetslösas möjligheter att få arbete genom att flera olika former av arbetsmarknadspolitiska insatser och aktiviteter kan användas samtidigt i ett geografiskt område. Bland de insatser som arbetslivskontoret och Arbetsförmedlingen kan bedriva i samarbete kan nämnas arbetsträningsplatser i jobb- och utvecklingsgarantin och jobbgarantin för ungdomar, praktikplatser och nystartsjobb samt instegsjobb för nyanlända i den kommunala förvaltningen. Demografiska kompetensgapet Arbetslivskontoret har fått bidrag från Europeiska socialfonden för att göra en förstudie till ett projekt som kallas för det Demografiska kompetensgapet (Demo K). I förstudien, som genomfördes i somras, gjordes en kartläggning av arbetsgivarnas behov av arbetskraft och kompetens på kort och lång sikt. Parallellt med detta inventerades kompetensen bland flyktingar och långtidsarbetslösa. På grundval av förstudien ansökte arbetslivskontoret i augusti om projektmedel för att genomföra Demo K. Syftet med projektet är att öka och kvalitetssäkra kompetensen hos arbetskraftsreserven i Södertälje och matcha den mot de rekryteringsbehov som uppstår på grund av det demografiska kompetensgapet så att tillväxt sker på såväl det individuellt mänskliga planet som i samhället. I Demografiska kompetensgapet kommer OCN (Open College Network) att spela en viktig roll. Metoden består av flera olika moment, såsom att utveckla ett utbildningsprogram som kvalitetssäkras med hjälp av externa branschkunniga personer för att uppnå hög kvalitet i utbildningen. BI a ska ett basår kring svensk företagsverksamhet genomföras i samarbete med Mälardalens högskola. I projektet kommer det också att finnas kompetensmäklare som ska vara uppdaterade på behov och efterfrågan av arbetskraft i näringslivet samt kompetens och kompetensbehov hos målgruppen. Demo K kommer att genomföras i samarbete med flera olika myndigheter, organisationer och högskolor och även ha erfarenhetsutbyte med andra liknande proiekt. 14. Arbetslivsnämnden ges i uppdrag att ALN Samordningen mellan introduktionsenheten, Sfi och arbetsförmedlingen har vidareutvecklats utveckla samordningen mellan genom gemensamma arbetsgrupper på både ledningsnivå och operativ nivå. introduktionsenheten, Sfi och arbetsförmedlingen. Ledningsgruppen för introduktionen av vuxna träffas var tredje vecka för att lösa eventuella problem och driva arbetet vidare mot målen. Den operativa arbetsgruppen stämmer av kontinuerligt för att förbättra rutinerna för samarbetet. Minst två gånger per år träffas all personal på de tre enheterna för gemensamma planeringsdagar. Då arbetar man bl a med att utveckla de gemensamma processerna inom introduktionen som helhet och inom de olika målgruppsteamen. :./J. l ej 6

19 IFO - Barn- och ungdomsvård Fullmäktiges uppdrag i M&B Ansvar Kommentarer till uppföljning av uppdraget 2008 uppföljn ing 15. Samverkan kring ungdomar som skolkar SON, UN I det pågående Stöd- och samverkansprojekt har bl.a. framkommit oro för elever som har ska utarbetas. (SON, UN) hög skolfrånvaro. Projektet har sett att det kring dessa elever ibland är svåra samarbetsärenden mellan olika berörda myndigheter. Utifrån dessa signaler och en färsk rapport från skolverket, Rätten till utbildning, påbörjades arbetet med en kartläggning kring frånvarosituationen på skolor i Södertälje kommun. Syftet var dels att kartlägga gruppen skolpliktiga elever i Södertäljes kommunala grundskolor med hög skolfrånvaro, orsaker till frånvaron samt frånvarotider, dels beskriva hur skolorna arbetar med den här gruppen av elever. Detta undersöktes med hjälp av enkäter. Sammanlagt rapporterades 81 elever (1,1 % av totala antalet elever) ha en frånvaro högre än 50 % under den första månaden 2008 och som dessutom hade en hög frånvaro under höstterminen De vanligaste orsakerna till frånvaron, enligt skolans personal, var att eleven inte trivdes i skolan, att eleven var skoltrött och/eller att eleven hade stora svårigheter i skolan. För de yngre eleverna (år 1-4) var de vanligaste svaren; svårt inom familjen, bister../,) i föräldrastöd, att eleven har stora svårigheter i skolan. Ett aktuellt utarbetat åtgärdsprogram fanns för 61 elever. När skolorna svarade hur man konkret arbetade beskrev man i de flesta fallen att man hade upprepade samtal med eleven och dess vårdnadshavare, att man försökte ordna individuella lösningar som t ex anpassad skolgång, placering i studiegård eller annan liten grupp. Kring de yngre eleverna fanns i de flesta fall ett samarbete med eller kontakt med social~änsten, vilket bara fanns för omkring hälften av de äldre eleverna. Hur skolorna arbetar med den här gruppen av elever varierar också men ett målmedvetet utvecklingsarbete pågår för att minska elevers frånvaro och för att snabbare och mer effektivt hantera när situationen uppstår. Skolan söker ofta orsakerna hos barnet och familjen och mindre i hur skolan arbetar eller dess miljö. Genom att uppmärksamma problematiken, förbättra rutinerna kring närvarohantering på skolan och samverkan/samarbetet med socialtjänsten kan arbetet utvecklas. Nästa steg i ett förbättrat samarbete är Skolakuten som nu inrättas med kompetenser från såväl skolområdet som socialtjänsten. Skolakuten kommer som en uppgift att arbeta med enskilda elever som har långvarig hög skolfrånvaro. (J"! _...:.. 7

20 Fullmäktiges uppdrag i M&B Ansvar Kommentarer till uppföljning av uppdraget 2008 uppföljn ing 16. Social och omsorgsnämnden ges i SON Barn och ungdomsenheten har fått i uppdrag att som samordnare i samverkan med uppdrag att samordna myndigheter till ett polismyndighet, åklagare, Nykvarns och Salems kommuner inrätta Barnahus. Detta kommer ställe för barn som har blivit utsatta för allvarliga brott. (SON) att medföra kostnader (1 Mkr), som inte finns inom Barn och ungdomsenhetens budgetram för år Projektarbete påbörjas under hösten under förutsättning att kommunstyrelsen beslutar att tillskjuta medel. 17. Social och omsorgsnämnden ges i SON Familjecentren arbetar nu till stor del med beslutade insatser från socialtjänsten I uppdrag att ta fram ett större utbud av myndighetsutövning. En jourpatrull startade i slutet av april och kvalificerat familjestöd öppenvårdsinsatser (Familjevårdsprojektet) startar 1 oktober. IFO - Vuxenvård inkl socialpsykiatri Fullmäktiges uppdrag i M&B 2008 Ansvar uppföljning Kommentarer till uppföljning av uppdraget 18. Social- och omsorgsnämnden ska verka för att för att en SON En skrivelse kring behovet av TNE har processats i styrgruppen för tillnyktringsenhet byggs upp i samarbete med sjukhuset och Lokala beroendemottagningen. Skrivelsen har gått vidare till SON, beroendevården. (SON) som uppdragit åt kontoret att föra upp frågan till den lokala samrådsgruppen mellan Södertälje kommun och sjukvårdsområde söder. Frågan kommer upp på samrådsgruppens möte den 16 september 19. Social- och omsorgsnämnden ska verka för att barn till SON Arbetet med barn till missbrukare är en prioriterad fråga inom missbrukare och psykiskt sjuka får rätt stöd. (SON) kontorets verksamhet. Inom Kvinnofrid finns gruppverksamheter för barn till missbrukare. Samarbete finns mellan Vuxenenheten och barnverksamheten när det gäller rekrytering till barngrupperna. Handläggarna rekommenderar kontakten och fungerar som en förmedlande länk till barngrupperna../:) :.,J :',) Handläggarna på Barn och ungdomsenheten kontaktar Vuxenenhetens handläggare om BoU upptäcker missbruk hos föräldrar och Vuxenenheten anmäler till BoU om de får kännedom att missbrukande förälder har vårdnad. Handläggarna samarbetar i gemensamma ärenden i form av möten med föräldrarna etc. 8

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

52% 64% 76% 86% 84% 87% 82% 90% 90% 85% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Åk09 Åk10 Åk11 0% NA NI SA EK ES TE HU FT VF BF EE HA BA VO HV NB RL HT IN JGY Årskull 11 100% 80% 60% 40% 20% 0% 160 140 135 138 120

Läs mer

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni 1200 1062 1000 933 929 1018 Jämtlands Gymnasium 800 Friskolor 600 400 253 267 198 177 200 215 196 176 191 0 2012 2013 2014 2015 Övriga kommunala

Läs mer

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020 Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018 RESULTATBUDGET 2015 2015 2016 2017 2018 NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER -2 794,6-3 091,6-3 080,5-3 169,8-3 285,6 Avskrivningar -155,0-162,4-161,0-167,0-174,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 949,6-3 254,0-3 241,5-3

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Bilaga till Revisionsrapport Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Östersunds kommun 8 april 2009 Hans Stark Anneth Nyqvist Erik Palmgren Innehållsförteckning Tillgångar...3 1.1 Materiella anläggningstillgångar...3

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Landstingets finanser

Landstingets finanser 5 Landstingets finanser Landstingets finanser Avsnittet behandlar lanstingets ekonomi. I tabellerna har i vissa fall en uppdelning skett mellan landstinget och hela landstingskoncernen där samtliga landstingsägda

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Resultaträkning, Mkr Kommunen totalt 1/1-31/ Bilaga 1

Resultaträkning, Mkr Kommunen totalt 1/1-31/ Bilaga 1 Resultaträkning, Mkr Kommunen totalt 1/1-31/8-2008 Bilaga 1 Budget Delår- DeIår- Helår bokslut bokslut 2008 2008 2007 Verksamhetens intäkter not I 532,6 522.5 Verksamhetens kostnader not 2-2967.8-2 703,3

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling

Läs mer

Rapport gällande Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm och Vingåker

Rapport gällande Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm och Vingåker Vår handläggare Datum Vår beteckning Helene Björkqvist 2011-02-14 VIAN/2010:8-654 Förvaltningschef 2011:74 1 (5) Rapport gällande Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm och Vingåker

Läs mer

Förslag till årsredovisning 2010

Förslag till årsredovisning 2010 2011-02-17 1 (1) Kompetens- och arbetslivsnämnden Förslag till årsredovisning 2010 Dokumentet tas upp i KAN AU 110224 och i KAN 110311. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Anna Carlsson Nämndsekreterare

Läs mer

Ekonomiska rapporter

Ekonomiska rapporter Ekonomiska rapporter 1. Resultaträkning (utfall januari-april) 2. Resultaträkning (helårsprognos) 3. Kassaflödesanalys 4. Balansräkning 5. Resultat och prognos per nämnd, förvaltning och bolag 6. Investeringsuppföljning

Läs mer

Delårsrapport per 31 augusti

Delårsrapport per 31 augusti Delårsrapport per 31 augusti Södertälje kommun 2011 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Ekonomin 4 2.1 Budgeterad resultatnivå 2011 4 2.2 Balanskravsbedömning 4 2.3 Delårsbokslut per augusti

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2013 Organisationsnummer

Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2013 Organisationsnummer Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2013 2012 2011 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 209 4 295 3 949 3 784 4 024 Gåvor 90-konto 37 18 39 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Trygga barn klarar mer. Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer

Trygga barn klarar mer. Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer Trygga barn klarar mer Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer 2007-2010. Hej, Jag hoppas att det här materialet om skolan i Örebro kan ge dig information om hur

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR VUXENUTBILDNINGEN

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR VUXENUTBILDNINGEN 1 Brett utbildningsutbud för individuell kompetensutvecklingsbehov Samverkan med näringslivet och andra myndigheter En god arbetsmiljö med behöriga lärare och hög kvalité AVESTA KOMMUN Vuxenutbildningen

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) NR/OEM Monica Leonardsson

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) NR/OEM Monica Leonardsson STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) SCBFS 2015:29 Bilaga 3 Nedan följer en beskrivning av de variabler som efterfrågas i undersökningen om Räkenskapssammandrag för kommunalförbund och samordningsförbund.

Läs mer

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BILAGA DNR 08-401/179 SID 1 (7) 2008-01-30 Förslag till skolplan Skola i världsklass 1. Inledning Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap och vårt gemensamma bildningsarv

Läs mer

Sylteskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sylteskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Sylteskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola år 7-9 Läsår: 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 NÄMND Bokslut 2012 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt Kostnader Resultat Bokslut 2012 INTÄKTER/KOSTNADER 2013 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5 ABCD Olofströms kommun Granskning av delårsbokslut 2010-08-31 KPMG Bohlins AB 2010-10-21 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights

Läs mer

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 2002 2003 2004 Antal invånare, 31/12 118 581 119 340 119 927 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 9 111 9 100 9 336 Verksamhetens

Läs mer

Bokslut per Stadsdelsnämnd: Bilaga 2 Sida 1 av 9. Förvaltning:720 Vantör stadsdelsförvaltning Uppföljning av budget år 2005

Bokslut per Stadsdelsnämnd: Bilaga 2 Sida 1 av 9. Förvaltning:720 Vantör stadsdelsförvaltning Uppföljning av budget år 2005 Bilaga 2 Sida 1 av 9 Bokslut per 05-12-31 Stadsdelsnämnd: Uppföljning av budget år 2005 Nämndens Nämndens Avvikelse budget 2005 utfall 2005 budget/ inkl. utfall 2005 budgetjustering 2-1 1 2 3 Anslag för

Läs mer

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut KELP 2010 2012 Bilaga till Strategi- och budgetplan 2010 Kommunfullmäktiges beslut 2009-11-18 Innehållsförteckning KELP 2010 2012 2 Bilagor Bilaga 1 Driftbudget på anslagsnivå Bilaga 2 Finansförvaltning

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och Grundskola upp till årskurs 6 Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum

Katastrofmedicinskt Centrum Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Årsredovisning för BRF Fikonet. Org nr

Årsredovisning för BRF Fikonet. Org nr Årsredovisning för BRF Fikonet Org nr 769623-49 Styrelsen för BRF Fikonet får härmed avge årsredovisning för tiden 212-1-1-212-12-31, föreningens andra verksamhetsår. Bostadsrättsföreningen äger fastigheten

Läs mer

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2001-2003 2001 2002 2003 Antal invånare, 31/12 117 896 118 581 119 340 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 8 625 9 111 9 100 Verksamhetens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

5 b) Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2015 BESLUTSFÖRSLAG. Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2015 har upprättats och skickats till Kommunstyrelsen.

5 b) Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2015 BESLUTSFÖRSLAG. Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2015 har upprättats och skickats till Kommunstyrelsen. 5 b) BESLUTSFÖRSLAG Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2015 Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2015 har upprättats och skickats till Kommunstyrelsen. Styrelsen föreslås besluta: Ärendet läggs till handlingarna.

Läs mer

Individuella Gymnasiet Ekerö

Individuella Gymnasiet Ekerö Individuella Gymnasiet Ekerö Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Läsåret 2013/14 Uppdaterad 2014-03-31 med handlingar från BUN-kontoret med kommunala rutiner och blanketter. 1 Innehåll

Läs mer

Ekonomi - resultat 2008

Ekonomi - resultat 2008 Ekonomi - resultat 2008 Utbildningsnämnden redovisar ett överskott om 6,6 Mkr vid årets slut. Det är en positiv avvikelse från budgeten med 0,5 %. Under perioden 2006-2008 har nettokostnaden för förskolan

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén Bokslutsdokument RR KF BR 2016-04-14 13:35 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1603 1503 Verksamhetens intäkter 1 0 258 Verksamhetens kostnader 2,3-7 874-8 305 Avskrivningar och nedskrivningar 4-1 -1 Verksamhetens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

LOVISEDALSSKOLAN Utvärdering av mål och resultat

LOVISEDALSSKOLAN Utvärdering av mål och resultat LOVISEDALSSKOLAN 2013 Utvärdering av mål och resultat 2012-13 Innehåll 1. Förskolan... 3 2. Grundskolan... 4 2.1 Egna mål... 4 2.2 Analys av resultat i matematik... 5 2.3 Analys av resultat i läs- och

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2 RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter 1 207,0 216,5 201,5 Verksamhetens kostnader 2-1 067,1-1 000,9-971,2 Avskrivningar 3-35,9-35,5-36,3 Verksamhetens nettokostnader -896,0-819,9-806,0 Skatteintäkter

Läs mer

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Kompl. Budget 2015 pris/lön Just. Volym Verks.för. Budget 2016 Kommunstyrelsen -46 186-1 198 1 580-45 804 Tekniska nämnden -27 587-921 750-27 758 Miljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING 4(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Verksamhetens intäkter Årsavgifter och hyror 5 319 172 5 085 591 Övriga verksamhetsintäkter 109 617 65 186 Summa verksamhetens intäkter Not 1 5 428 789 5 150 777 Fastighetskostnader

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 Granskning av delårsbokslut 2009-08-31 KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Innehåll

Läs mer

Återremiss gällande motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp Mobbning i skolan

Återremiss gällande motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp Mobbning i skolan 1 (3) TJÄNSTESKRIVELSE 2016-12-21 Utbildningskontoret Utbildningsnämnden Kommundelsnämnderna Återremiss gällande motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp Mobbning i skolan Dnr: UN 16/100 Sammanfattning

Läs mer

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Produktionsenhetsnamnet fylls i här Dnr TN 2014 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Ekonomiperspektivet 3 Ekonomisk redovisning Resultaträkning

Läs mer

Kvalitetsrapport Hagabackens skola

Kvalitetsrapport Hagabackens skola 2016-06-02 Kvalitetsrapport 2015-2016 Hagabackens skola 1 1. GRUNDFAKTA 2 2. RESULTAT 2.1 Normer och värden Påstående: Årets res. Årets res. Förra året Förra året inte alls/ ganska dåligt % ganska bra/

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Fler jobb i Västerås med växande företag

Fler jobb i Västerås med växande företag Fler jobb i Västerås med växande företag Västeråsmoderaternas jobb- och näringslivsprogram för 2014-2018 1 Inledning Detta är Västeråsmoderaternas program för att fler västeråsare ska ha ett arbete. Företag

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm Bokslut för BRF Morkullan 2003-01-01-2003-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 03-01 - 03-12 01-09 -02-12 Nettoomsättning Not 1 8 277 115 11 221 143 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 206 588-5 506 617 Planerat

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 5(12) RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 Nettoomsättning Not 2 7 187 178 7 121 723 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -355 751-425 746 Drift -3 897 057-3 896 204 Förvaltningskostnader -561

Läs mer

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N Delårsrapport jan-okt 2010 572, Resurscentrum L E A N 2010-11-23 sidan 2 av 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Ekonomiperspektivet 4 HELÅRSBEDÖMNING...

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer