Resultaträkning, Mkr Kommunen totalt 1/1-31/ Bilaga 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resultaträkning, Mkr Kommunen totalt 1/1-31/8-2008 Bilaga 1"

Transkript

1 r.1 ~._1!.,.,~; Resultaträkning, Mkr Kommunen totalt 1/1-31/ Bilaga 1 Budget Delår- DeIår- Helår bokslut bokslut Verksamhetens intäkter not l 532,6 522,5 Verksamhetens kostnader not ,8-2703,3 Avskrivningar not 3-56,3-35,8-36,3 Verksamhetens nettokostnad not ,5-2471, ,] Däravjämförelsestörande poster not5-41,0-17,2-46,2 Skatteintäkter not 6,8 2810,9 l 851,6 l 757,9 Generella statsbidrag och utjämning not 7,8 825,3 560,2 440,9 Finansiella intäkter not 9 152,0 545,5 412,6 Finansiella kostnader not 9-6,5-440,7-309,9 Resultat efter finansiella poster 57,2 45,6 84,4 Extraordinära intäkter Årets Resultat not 10,24 57,2 45,6 84,4 Finansieringsanalys, Mkr kommunen totalt Budget Delår- DeIår- Helår bokslut bokslut Årets verksamhet Arets resultat 57,2 45,6 84,4 Avskrivningar not 3 56,3 35,8 36,3 Nettoreavinst materiella anläggningstillgångar not Il -4,0-11,5-24,6 Nettoreavinst finansiella anläggningstillgångar not 11-0,4 Materiella anläggningar till exploatering 0,4 Förändring kapitalbindning not 13 11,2-82,7 Förändring pensionsavsättningar inkllöneskatt not 26 18,2 15,7 26,4 Finansiellt överskott från årets verksamhet 127,7 96,4 40,2 Investeringar Nettoinvesteringar materiella -407,9-80,2-66,2 Nettoinvesteringar immateriella -3,6-3,5-0,4 Nettoinvesteringar finansiella Nettoinvesteringar i finansiell leasing Försäljningar not 12 8,0 13,7 24,7 Medelsbehov att finansiera -275,8 26,4-1,7 Finansiering Upplåning not ,8 355,9 103,2 Förändring långfristig fordran mm 0,0-524,3-261,9 Förändring av likvida medel 0,0-142,0 -]60,4

2 Balansräkning, Mkr Kommunen totalt 31/ Bokslut 31/82008 Bokslut Bokslut 31/ /82007 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Mark och byggnader Maskiner och inventarier Leasingtillgångar Finansiella anläggningstillgångar S:a Anläggningstillgångar Not 15 not 16,18 not 17,18 not 19 6,0 560,0 120,6 9, , l 10748,5 3,2 1,5 532,0 494,6 105,2 93,5 9,8 7,1 9527,8 8992, ,0 9589,6 Omsättningstillgångar Exploatering Förråd Fakturafordringar Övriga fordringar Likvida medel Sa: Omsättningstillgångar S:a TILLGÅNGAR EGET KAPlTAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER not 20 not 21 not 22 30,9 3,2 13,5 411,2 6,6 465, ,9 40,5 7,7 3,4 3,0 74,7 49,8 568,0 526,9 148,6 72,2 835,2 659, , ,2 Eget kapital Ingående eget kapital Periodens resu Itat Sa: Eget kapital not23 not 24 not ,6 45,6 2753,2 2737,7 2737,7-30, l 84,4 2707,6 2822,1 Avsättningar Pensioner Löneskatt not 26 not ,0 28,9 106,4 100,5 25,8 24,4 Skulder Långfristiga lån Långfristiga skulder Långfristiga Leasing skulder not 27 not ,1 5, l 7,5 5285,9 4733,6 5,1 5, I 7,5 5,6 Kortfristiga lån Kortfristiga skulder Exploatering Kortfristig Leasingskuld Sa: Skulder S:a EGET KAPlTAL, AVSÄTTNINGAR O SKULDER Ställda panter och ansvarsforbindelser Soliditet (%) Justerad soliditet, exkl utlåning till bolagen not 29 not 30 not ,9 797,3 2,9 8312, ,9 24,6% 78,1% l 858,2 I 802,0 l 013,8 753,9 0,0 0,0 2,9 2,0 8173,4 7302, , ,2 24,6% 27,5% 70,4% 82,3%

3 Driftsredovisning 1/1-31/ Mkr Nämnd Järna kommundelsnämnd, Kdk Järna kommundelsnämnd, Järna Hölö/Mörkö kommundelsnämnd Vårdinge kommundelsnämnd Enhörna kommundelsnämnd S:a kommundelar Kostnader 3, I 115,3 49,8 24,0 38,4 230,6 Intäkter 0,0 21,3 8,7 0,5 3,7 34,2 Kommunbidrag Förmedl.bidrag 3,6 103,7 44,6 25,0 37,3 214,2 Resultat Budgeterat resultat 0,5 0,0 9, ,5 0,0 1,5 0,0 2,6 0,0 17,8 0,0 Arbetslivsn äm nden Social- och omsorgsnämndnämnd Äldreomsorgsnämnd Överförrnyndarnämnd Utbildningsnämnd Kultur o Fritidsnämnd Stadsbyggnadsnämnd Miljönämnd 203,2 830,5 353,8 3,2 980,8 135,9 24,6 12,6 119,8 115,8 70,7 0,2 117,3 16,9 13,9 6,0 67,8 640,8 282,9 2,6 916,8 116,4 8,3 8,4-15,6-73,9 0,0-0,2 0,0-0,4 0,0 53,3 0,0-2,6 0,0-2,4 0,0 1,8 0,0 Teknisk nämnd: Teknisk förvaltning Brandförsvar Fastigheter 1]6,5 29,3 19,6 58,6 12,3 57, l 29,0 6,0-0,8 0,0-0,3 0,0-1,3 0,0 Ks/Kommunstyrelsens kontor Ks/Politisk ledning Revision S:a facknämnder 146,4 18,9 0,9 2876,2 40,9 0,] 572,5 99, l 20,7 1,4 2257,3-6,4 0,0 1,9 0,0 0,5 0,0-46,4 0,0 Centrala poster 484,5 3030,2-2471,5 74,2 57,2 S:a före extraordinära poster 3591,3 3636,9 0,0 45,6 57,2

4 [' ~ ~ e) Investeringsredovisning / Tkr. Budget helår Nämnd Kf/Ks beslutade projekt Budget Redovisning Nämndbeslutade projekt Totala Budget Redovisning investeringar Järna kommundelsnämnd Hölö/Mörkö kommundelsnämnd Vård inge kommundelsnämnd Enhörna kommundelsnämnd S:a kommundelsnämnder 4062,0 l 617,0 2235, , ,0 897,3 506,4 203,8 13,9 l 621,4 2587,0 820,0 197,0 379,0 3983,0 80,1 977,4 364,7 871, I 70,2 274,0 9,7 23,6 524,7 2146,1 Facknämnder Arbetslivsnämnden Social- och omsorgsnämndnämnd Äldreomsorgsnämnd Överförmyndarnämnd Utbildningsnämnd Kultur och Fritids nämnd Stadsbyggnadsnämnd Miljönämnd 2727,0 2840, , ,0 95,8 2090, , I 666,0 I 034,0 3549,0 7184,0 3887,0 25,0 128,0 0,0 989,3 I 085,1 798,3 798,3 0,0 1991,9 4082,1 2282, ,1 48,0 48,0 0,0 Teknisk nämnd: Teknisk förvaltning Brandförsvar Fastigheter ,0 2600, ,1 78, ,0 2450, , ,6 I 639,4 Ks/Kommunstyrelsens kontor Ks/Politisk ledning o revision S:a facknämnder 26676, ,0 120, ,8 8248,0 34, , ,9 J I 376,7 0, , ,9 Centrala poster Investeringar ,0 I 106,0 110,2 110,2 S:a investeringsprojekt , , , , ,2

5 Noter till resultat- och balansräkning Not 1 Verksamhetens intäkter Från driftsredovisningen Skatteintäkter Ränta Interna poster S:a externa intäkter Fördelas en/ nedan Avgifter Försäljningsmedel Försäljning primär verksamhet Hyror och arrenden Driftbidrag Övrigt S:a intäkter Not 2 Verksamhetens kostnader Från driftsredovisningen Avskrivningar Räntor Interna poster S:a externa kostnader Fördelas enligt nedan: Personalkostnader Lokaler.fastigh o anläggningar Datastöd. inv o maskiner Övr matriai o tjänster Köp av primär verksamhet Bidrag. transfereringar S.a kostnader Not 3 Avskrivningar Planenliga avskrivningar Nedskrivningar Avskrivning Immateriella AT Avskrivning LeasingavtaJ S:a Avskrivningar Not 4 Verksamhetens nettokostnad 31/ , , , / , ,8 I / ,8 35,8 31/ , , ,2 522,5 31/ , , , / ,3 Verksamhetens nettokostnad uppgår till Mkr och har ökat med 11.5 % sedan motsvarande tid 2007 Not 5 Jämförelsestörande poster Nettoreavinster Periodic timanst lön Pensioner grundändring Exploateringsresultat S:a JämfOrelsestörande poster 3]/ / , ]7,2-46,2 Not 6 Skatteintäkter 3]/ /8-07 Allmän kommunalskatt I Skatteavräkning föregående ar Skatteavräkning innevarande år -11,4 28,4 S:a skatteintäkter 1 851,6 1757,9 Skatteintäkterna har ökat med 5.3 ~.'O sedan motsvarande tid 2007 Not 7 Generella statsbidrag och 31/ /8-07 utjämning Inkomstutjämningsbidrag 366, Kommunal fastighet skatt 73,0 Bidrag för LSS ,9 Regleringsavgift -25, Kostnadsutjämning S:a Gen statsbidrag och utjämning 560,2 440,9 Statliga utjämningsbidragen m m har ökat med 27.1 % sedan motsvarande tid 2007 Not 8 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning Skatteintäkter. generella statsbidrag och u~iämning har ökat med 9.7 % sedan motsvarande tid Not 9 Finansiella intäkter o kostnader 31/ /8-07 Finansiella intäkter Koncernbidrag S:t Förv AB 82, Koncernbidrag TE Förv AB 42.0 RäntaTe1ge Fastigheter AB ,1 Ränta Telgebostäder Ränta Telge AB Ränta Telge Energi AB 2.9 0,8 Igelstaverken Ränta Telge Energinät AB Ränta Telge Atervinning AB Ränta Tom Tits Ränta Södertälje Hamn AB Räntebidrag bostadslån Ränteswap Räntor mm Låneramsavgifter S:ajinansiella intäkter 545,5 412,6 Finansiella kostnader Aktieägartillskott -0.3 Räntor Leasing ränta Ränteswap Ränta pensionsskuld 3.8 3,3 Övrigt 0.6 0,5 S:ajinansiella kostnader 440,7 309,9 S:a Finansiellt netto ]04,8 102,7

6 1 ~., i ~ 1._, Not 10 Resultat enl /8-07 Not 17 Maskiner, Inventarier 31/ /12-07 Balanskravet Resultat enligt RR Ingående bokfört värde Avg reavinster: Finansiella Periodens anskaffningar anltillg Periodens avskrivningar Övriga an1.tillg Periodens nedskrivningar 0.0-0,3 Ianspråktagande av fonder Periodens försäljningar Justerat resultat 33,7 59,8 Bokfört värde 120,6 105,2 Not Il Nettoreavinster 31/ /8-07 Not 18 Årets förändring av Reavinst maskiner/invent inventarier, fastigheter och Reaförlust maskineriinvent. anläggningar Reavinst fastigheter Ingående bokfört värde Reavinst finansiella anlti11g -0.4 Nettoinvesteringar Nettoreavinster -11,9-24,6 Försäljningar Reavinster Not 12 Försäljningar Avskrivn/nedskrivningar Försäljningar har hittills under året skett enl följande: Finansiella Till exploatering -0.4 AT 0.4 Mkr, Fastigheter 13,3 Mkr och mask/inv OMkr, Bokfört värde ,6 637,2 Not 13 Förändring /12-07 Förändr Not 19 Finansiella /12-07 kapitalbindning anläggnings-tillgångar Kortfristiga fordringar Aktier, andelar, bostadsrätter Förråd S:e kommuns Förvaltn AB Exploatering 30, GIasberga Fastighets AB Kortfristiga skulder l (antal nom värde 100:-) (exkl lån) Träffpunkt Tälje AB S:a kapitalbindning -338,4-327,2 11,2 (antal nom värde 100:-) Sthlms regionens försäkring 8.2 (antal nom värde 100) Not 14 Upplåning 31/ /12-07 Förändr AB Vårljus 0.5 0,5 Kortfr leasing (antal nom värde 200:-) Kortfristiga lån I Bostadsrätter Långfristiga lån S:a Aktier andelar 421,4 413,3 Långfrist Leasingskuld 7, ,0 bostadsrätter Övr långfristiga skulder 5,1 5,1 0.0 Långfristigafordringar S:a Upplåning 7515,5 7159,6 355,9 Reversfordran S:e kommuns ,0 varav amortdel Telge Fastigheter AB med 3325, döttrar Not 15 Immateriella /12-07 Glasberga KB 5.1 5,1 tillgångar Ingående bokfört värde Telge AB Arets inköp 3,6 2,7 Tom TitsAB 50.0 Avskrivningar -0,8-2.5 Telge Energi AB Bokfört värde 6,0 3,2 Telge Atervinning AB TelgeNät AB 775,0 695,0 Not 16 Mark o byggnader /12-07 Telge Hov~iö AB 330, Verksamhetsfastigheter Södertälje Hamn AB Fastigheter för ,6 Telgebostäder AB affårsverksamhet Summa långfristiga 95/ Publika fastigheter 425, fordringar Telge koncernen Fastighet för annan ,5 Hem Pc verksamhet Övrigt (bia Arenabolaget) Övriga fastigheter S:a Långfristiga fordringar ,5 Markreserv S:a Finansiella 10052,1 9527,8 S:a Mark o byggnader 560,0 532,0

7 Not 20 Fakturafordringar 31/ /12-07 Not 25 Eget kapital 31/ /12-07 Totalt fakturerat 271, Fakturafordringar 13,5 74,7 Underhållsfond Därav förfallna ,7 Trygghetsfond 4.5 Förfallna i andel av totala fakturor 2.9% 6.1% Kommunen i övrigt Nedskrivna kundfordringar har under året belastat resultatet S:a Eget kapital 2753,2 2707,6 med 2,5 Mkr. varav: An/äggningskapital ,3 :: Not 21 Ovriga fordringar 31/ /12-07 Rörelsekapital -3 J48,7-2039,7 Stafs och landstingsbidrag~fordr. Gator 0.0 AMS Not 26 Avsättningar: Pensioner och löneskatt Särskilda statsbidrag Redovisning av pensionsförpliktelser har skett utifrån den blandade Periodicerade modellen. Beslut har tagits att den ind. delen ska ske med max~'o fr kommunalskatteinkomster o m Därtill har löneskatt kostnadsbokförts Den individuella EU-bidragsfordingar delen är redovisad under kortfristiga skulder. S:a Stats och landstingsbidrags- 46,9 70,3 31/ /12-07 fordringar Ingående Pensionsavsättning Ovriga kortfi'istiga fordringar Pensionsutbetalningar -6,9 Förutbetalda kostnader/upplupna 180, Nyintjänad pension 20.2 intäkter Ränte-och basbeloppsuppräkning 4.0 Mervärdeskatt ,7 Grundändring 6.3 Södertälje Hamn AB Övrigt 12,6 3.5 Telge Forum AB S:a avsatta pensioner 119,0 106,4 Telge AB Telge Fastigheter AB Ingående löneskattskuld 25, Södertälje Förvaltnings AB ,1 Arets löneskatteförändring Telge Energi Förv AB 0.0 S:a avsatt löneskatt 28,9 25,8 S:a Övriga kortfristigafordringar 364,3 497,7 S:a avsatta pensioner o löneskatt 147,9 132,2 S:a Övriga fordringar 411,2 568,0 Not 27 Långfristiga lån 31/ /12-07 Not 22 Likvida medel 31/ Reverslån Nordbanken. kreditlimit 450 Mkr 148,2 Obligationslån 492, Post-Girot 5.0 Lån Nykvarn 52.5 SE-banken 1.2 S:a Långfristiga lån 4686,1 5285,9 Kassor S:a Likvida medel 6,6 148,6 Not 28 Långfristiga skulder 31/ Not 23 Ingående Eget kapital 31/8-08 3]/12-07 Arv :hantverksmuseum 2,0 2,0 Underhållsfond Försåld ej utförd parkering (TB) 3, l 3.1 Trygghetsfond 10,0 S:a långfristiga skulder 5,1 5,1 Juster Trygghetsfond 124-5,0 Kommunen i övrigt 2707, S:a lng Eget kapital 2707,6 2737,7 Not 29 Kortfristiga lån /12-07 Nordea företagskredit (kreditlimit 450 0,0 0.0 Not 24 Periodens resultat 31/ /12-07 Mkr) Underhållsfond 0,0 Kortfristiga lån Trygghetsfond -0,5 Amortering tom I år framåt 800,0 I 058,2 Kommunen i övrigt S:a Kortfristiga lån 2813,9 1858,2 S:a Periodens resultat 45,6-30,1

8 , i Not 30 Kortfristiga skulder 31/ /12-07 Förutbetalda intäkter. upplupna kostnader Leverantörsfakturor Prelskatt. arbetsgivaravgifter Skattekonto hos Skatteverket Retroaktiva löner Semesterskuld (exkl POl Ej kompenserad övertid (exkl POl 3.8 4,0 Upplupna pensioner ,8 Upplupen löneskatt pensioner Periodiserade räntekostnader Statliga projektmedel Per F\yktingscabJon 105,0 Övrigt S:a Kortfristiga skulder 797,3 1013,8 Semesterskuld inkl PO 77,6 Mkr. övertid inkl PO 5.4 Mkr. Not 31 Ställda panter och ansvarsflirbindelser 31/ /12-07 Pensioner Beräknad pensionsskuld upparbetad tom 31/ ,8 1191, Ingående balans Aretsförändring 63, Utgående beräknad avsättning ,8 Ingående beräknad löneskatt Arets ökning 15,5 46,9 Utgående beräknad löneskatt

9 o rj -1,, Prognos 2008 (Mkr) Nämnd Budget per 31 aug Progn febr Progn april BILAGA 2 Progn %-uell Prognos budget- budget efter förslag avvikelse avvikelse till dagens KS per aug Järna kommundelsnämnd -159,9 7,8 6,9 7,7 4,8% 0,0 Hölö-Mörkö kommundelsnämnd -66,7 0,7 1,5 1,8 2,7% 0,0 Vårdinge kommundelsnämnd -37,2 0,6 0,2-0,6-1,6% 0,0 Enhörna kommundelsnämnd -55,9 1,9 0,2 1,0 1,8% 0,0 Arbetslivsnämnd -101,7-0,5 0,0 0,0 0,0% 0,0 Social- och omsorgssnämnd -961,2-68,0-94,6-100,6-10,5% 0,0 Äldreomsorgsnämnd -424,4-11,6-10,0-9,0-2,1% 0,0 Överförmyndarnämnd -3,9 0,0-0,1-0,2-5,1% 0,0 Utbildningsnämnd ,8-17,2-20,1-1,1-0,1% 0,0 Kultur- och fritidsnämnd -174,6 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 Stadsbyggnadsnämnd -12,4 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 Miljönämnd -12,6 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 Teknisk nämnd -138,2 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 KS/kommunstyrelsens kontor -148,7 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 KS/politisk ledning -31,1-1,5-2,0 0,2 0,6% 0,0 Revision -2,1 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 Summa nämnder -3707,3-87,8-118,0-100,9-2,7% 0,0 Centrala poster 3764,5 14,5 29,2 19,1-0,5% 0,0 ISumma budgeterat resultat 57,2-73,3-88,8-81,8 0,01 inklusive reavinster på 4, O mkr febr!h2!jl augusti Progn resultat 2008 enl aug uppföljn -11,1-26,6-24,6 Reavinster ~ ~ -12,0 Progn resultat gentemot balanskrav -15,1-30,6-36,6

10

11 1 () 7 I ') L.) Bilaga 3 Nämndernas rapporter (finns tillgängliga på stadskansliet)

12

13 Bilaga 4 Uppföljning av fullmäktiges uppdrag i delårsbokslut per den 31 augusti 2008 Välfärd i Södertälje Demokrati, mångfald, folkhälsa, jämställdhet, barns villkor Fullmäktiges uppdrag i M&B 2008 Ansvar Kommentarer till uppföljning av uppdraget uppföljning 1. Med hjälp aven kulturanalys ska attityder bland såväl invånare KS/Ksk Arbetet med kulturanalys är initierat och en undersökning bland som kommunanställda undersökas och följas upp. medborgarna kommer att äga rum under hösten När det gäller personal finns 5 frågor om attityder till mångfald med i personalenkäten. Med utgångspunkt i sammanställningen av enkätsvaren kan en fördjupad kulturanalys göras. 2. Tydligare och samlad styrning av flyktingfrågan inklusive de KS/Ksk En modell för budgetering och uppföljning, inklusive uppsatta ekonomiska resurserna samt kontinuerlig uppföljning. målsättningar har fastställs av kommunstyrelsen och arbetslivsnämnden använder modellen i sin budgetering och uppföljning av intakter och kostnader för flyktingmottagande. I planeringsarbetet inför Mål&Budget kommer intäkter och kostnader för flyktingmottagande inarbetas i planeringsramarna i enlighet med modellen. '.~',) r".) ;-1 3. Utarbeta en policy för allt flyktingmottagande i kommunen. KS/Ksk Riktlinjer för flyktingmottagandet antogs i november 2007, där fokus ligger på ökat nationellt ansvarstagande och kraftigare fokusering på arbetslinjen. En uppdatering av de riktlinjerna antagna i november 2007 pågår, arbetslivsnämnden ska yttra sig innan dessa beslutas av kommunstyrelsen under slutet av Ett barn- och ungdomspolitiskt program ska tas fram. KS/Ksk Ett förslag arbetas fram av Uk och Kof. Ett förslag kommer till respektive nämnd för beslut i december.

14 Stadskärna, näringsliv, arbetsmarkand, högskola Fullmäktiges uppdrag i M&B 2008 Ansvar Kommentarer till uppföljning av uppdraget uppföljning 5. KTH:s utbildningar ska kompletteras med fler KS/Ksk Ett nytt samarbetsavtal har slutits med Mälardalens Högskola och utbildningsanordnare Kungliga Tekniska högskolan med syftet att gemensamt arbeta för utvecklingen av Södertälje som högskoleort och visionen attraktiv studentstad. I avtalet regleras ett nybildat Samarbetsråd med representanter från högskolan, näringsliv, kommun och studentkår som kommer att driva arbetet med visionen och utvecklingen av Campus Telge samt föreslå projekt som går i linje med visionen för Studentstad Södertälje. I samklang med kommunens utvecklingsprogram och kommande tillväxtstrategi utvärderas olika kategorier av utbildningsanordnare för att matcha dagens och framtidens efterfrågan på utbildningsalternativ i Södertälje och den närliggande regionen. Kontakter med befintliga och nya utbildningsanordnare sker fortlöpande och förslag på nyetableringar kommer att ges under '/:J r,,)!.:-:.;", Miljö ~- Fullmäktiges uppdrag i M&B 2008 Ansvar Kommentarer till uppföljning av uppdraget uppföljning 6. Förutsättningarna för Södertälje kommun att bli en klimatneutral KS/Ksk Arbetet kommer att inledas under hösten. organisation ska utredas 2

15 Utbildning Fullmäktiges uppdrag i M&B 2008 Ansvar Kommentarer till uppföljning av uppdraget uppfölj ning 7. Arbetet med att vidareutveckla åtgärder för UN, KDN Resultaten från enkäter till barn, elever och föräldrar visar på en positiv utveckling ökat trygghet i skolan ska utvärderas, och avseende upplevelsen av trygghet i verksamheterna. Detta talar för att det arbete som metoder för att förhindra mobbning och våld ska utvecklas bedrivs kring värdegrundsfrågor i skolorna ger resultat. Trots de förbättrade resultaten måste och fortsätter arbetet för att ytterligare förhindra mobbing och våld. Några av de pågående åtgärderna är införandet av Olweus mobbningsförebyggandeprogram på Oxbackskolan Olweus mobbningsförebyggande program genomförs av rektor och hela skolpersonalen tillsammans med föräldrar och elever. Programmet syftar till att utveckla en skolmiljö där samtliga vuxna tar det fulla ansvaret för att eleverna ska känna sig trygga och inte bli kränkta. Utbildning, samtalsgrupper och färdighetsträning för skolpersonalen går som en röd tråd genom programmet. Införandet av programmet sträcker sig över 18 månader. I den fysiska miljön finns en mängd förbättringsområden där arbete pågår bl.a. ökas säkerheten med hjälp av övervakningskameror för att på ett tidigt stadium upptäcka '..~'-) mobbing och eller våld, förbättra skolmiljöerna genom att minska dolda utrymmen där t.ex. 1'-,) mobbning kan förekomma.,." 8. Sfi-undervisningen ska ses över för att bättre ALN I ett samarbete i länet finns många Sfi-kurser med yrkesinriktning såsom Sfi för matcha elevernas kunskapsnivåer mot vårdpersonal, Sfi för företagare, Sfi för ingenjörer, Sfi för hantverkare, Sfi för pedagoger arbetsmarknadens. mm. I Södertälje finns, förutom Sfa vård, yrkesinriktad Sfi för assistenter och pedagoger i ett koncept som innehåller teori och praktik inom yrkesområdet. Introduktionsenheten och vuxenutbildningen ser möjligheter att utveckla detta för fler yrkesgrupper. De nationella kursplanerna för Sfi är just nu föremål för översyn av Skolverket för att förbättra kvaliteten och resultaten i Sfi. Kursmålen ska uttryckas mer tydligt och konkret och en anpassning av kursplanerna till den europeiska referensramen för språk ska göras. Likaså ska nationellt fastställda prov på sista kursen inom samtliga studievägar införas för att öka likvärdigheten i bedömningen. Slutredovisning av uppdraget ska göras

16 Äldreomsorg Fullmäktiges uppdrag i M&B Ansvar Kommentarer till uppföljning av uppdraget 2008 uppföljning 9. Plan för säkerställande av tillgång till ÄON, KON, En plan för hur man ska säkerställa tillgången till anpassade lägenheter har upprättats. En anpassade lägenheter för äldre ska tas SBN, Telge inventering av antalet anpassade lägenheter har genomförts i samarbete med fram 2008/09. I planen ska optimering av kommunens största entreprenörer. Detta har resulterat i att Telge Bostäder nu har en bostadsanpassningen särskilt beaktas. översikt över genomförda bostadsanpassningar. En rutin har tagits fram där alla nya beslut om bostadsanpassningsbidrag inkluderas i denna översikt för att framledes så långt det är möjligt säkerställa tillgången till anpassade bostäder. Bostadsanpassningsbidrag ges utifrån individuella behov, vilket gör att kompletterande anpassningar kan vara nödvändiga, trots tidigare bostadsanpassning, för att tillgodose individuella behov. Funktionshinder Fullmäktiges uppdrag i M&B Ansvar Kommentarer till uppföljning av uppdraget 2008 uppföljning,'j ro,.i C;:J 10. Social- och omsorgsnämnden ska SON, SBN, Kontoret har regelbundet kontakt med samhällsbyggnadskontoret och Telge fastigheter. samverka med stadsbyggnadsnämnden Telge Samarbetet har ännu inte lett till några nya gruppbostäder eller lokal till daglig och tekniska nämnden när det gäller verksamhet. lokalplanering av nya gruppbostäder. 4

17 Fullmäktiges uppdrag i M&B Ansvar Kommentarer till uppföljning av uppdraget 2008 uppföljning 11. Social- och omsorgsnämnden ges i SON, ÄON SON uppdrag att i samverkan med En extern konsult har anlitats för att se över ansvarsfördelningen mellan social och äldreomsorgsnämnden utreda behovet av omsorgskontoret och äldreomsorgskontoret, arbetet beräknas vara klart i oktober. platser för medelålders och äldre med Uppdraget kan först påbörjas när ansvarsfördelningen är utredd. långvarigt missbruk/beroende kombinerat ÄON med somatiska åkommor eller fysiskt Äldreomsorgskontoret och social- och omsorgskontoret har haft ett inledande möte med handikapp. social- och omsorgskontoret. Vid mötet framkom det att behoven och kraven på ett gemensamt boende skiljer sig åt mellan brukare från socialpsykiatrin och äldreomsorgen. Ansvarsfördelningen mellan äldreomsorgsnämnden och social- och omsorgsnämnden för frågor som rör äldre med funktionshinder behöver därför förtydligas innan arbetet kan gå vidare. Nämnderna har gemensamt anlitat en extern konsult för att se över ansvarsfördelninqen, slutrapporten ska vara klar den 24 oktober. IFO - Arbete och försörjning Fullmäktiges uppdrag i M&B Ansvar Kommentarer till uppföljning av uppdraget 2008 uppföljning 12. Södertälje kommun ska aktivt arbeta KS/Ksk Ett aktivt externt påverkansarbete pågår. Arbetet styrs aven förvaltningsövergripande för en ändring av ledningsgrupp. I syfte att öka spridningen av nyanlända har dock vissa ytterligare åtgärder flyktinglagstiftningen så att vidtagits. Ett aktivt arbete pågår genom konceptet "Vi bemannar Sverige" och den asylsökande och förvaltningsövergripande ledningsgruppens bevakar arbetet. Utgångspunkter i arbetet är flyktinginvandringen sprids mer empowerment, entreprenörskap och tillväxt. Vidare har projektet "Vägar till Sverige", som jämnt till alla landets kommuner. syftar till att matcha flyktingars kompetens mot arbetskraftsbehovet i andra kommuner beviljats medel motsvarande 13 miljoner. -.:..~) ~.. ) \.0 5

18 Fullmäktiges uppdrag i M&B Ansvar Kommentarer till uppföljning av uppdraget 2008 uppföljning 13. Arbetslivsnämnden ges i uppdrag att ALN Ökat samarbete med Arbetsförmedlingen ta fram flera insatser för att få ut fler I augusti in år ändrade regeringen på lagen och förordningen om Arbetsförmedlingens i arbete. samarbete med kommuner om arbetsmarknadspolitiska program. I förordningen tydliggörs möjligheten att teckna lokala överenskommelser om samarbete på arbetsmarknadsområdet. Syftet är att det förstärkta samarbetet ska öka de arbetslösas möjligheter att få arbete genom att flera olika former av arbetsmarknadspolitiska insatser och aktiviteter kan användas samtidigt i ett geografiskt område. Bland de insatser som arbetslivskontoret och Arbetsförmedlingen kan bedriva i samarbete kan nämnas arbetsträningsplatser i jobb- och utvecklingsgarantin och jobbgarantin för ungdomar, praktikplatser och nystartsjobb samt instegsjobb för nyanlända i den kommunala förvaltningen. Demografiska kompetensgapet Arbetslivskontoret har fått bidrag från Europeiska socialfonden för att göra en förstudie till ett projekt som kallas för det Demografiska kompetensgapet (Demo K). I förstudien, som genomfördes i somras, gjordes en kartläggning av arbetsgivarnas behov av arbetskraft och kompetens på kort och lång sikt. Parallellt med detta inventerades kompetensen bland flyktingar och långtidsarbetslösa. På grundval av förstudien ansökte arbetslivskontoret i augusti om projektmedel för att genomföra Demo K. Syftet med projektet är att öka och kvalitetssäkra kompetensen hos arbetskraftsreserven i Södertälje och matcha den mot de rekryteringsbehov som uppstår på grund av det demografiska kompetensgapet så att tillväxt sker på såväl det individuellt mänskliga planet som i samhället. I Demografiska kompetensgapet kommer OCN (Open College Network) att spela en viktig roll. Metoden består av flera olika moment, såsom att utveckla ett utbildningsprogram som kvalitetssäkras med hjälp av externa branschkunniga personer för att uppnå hög kvalitet i utbildningen. BI a ska ett basår kring svensk företagsverksamhet genomföras i samarbete med Mälardalens högskola. I projektet kommer det också att finnas kompetensmäklare som ska vara uppdaterade på behov och efterfrågan av arbetskraft i näringslivet samt kompetens och kompetensbehov hos målgruppen. Demo K kommer att genomföras i samarbete med flera olika myndigheter, organisationer och högskolor och även ha erfarenhetsutbyte med andra liknande proiekt. 14. Arbetslivsnämnden ges i uppdrag att ALN Samordningen mellan introduktionsenheten, Sfi och arbetsförmedlingen har vidareutvecklats utveckla samordningen mellan genom gemensamma arbetsgrupper på både ledningsnivå och operativ nivå. introduktionsenheten, Sfi och arbetsförmedlingen. Ledningsgruppen för introduktionen av vuxna träffas var tredje vecka för att lösa eventuella problem och driva arbetet vidare mot målen. Den operativa arbetsgruppen stämmer av kontinuerligt för att förbättra rutinerna för samarbetet. Minst två gånger per år träffas all personal på de tre enheterna för gemensamma planeringsdagar. Då arbetar man bl a med att utveckla de gemensamma processerna inom introduktionen som helhet och inom de olika målgruppsteamen. :./J. l ej 6

19 IFO - Barn- och ungdomsvård Fullmäktiges uppdrag i M&B Ansvar Kommentarer till uppföljning av uppdraget 2008 uppföljn ing 15. Samverkan kring ungdomar som skolkar SON, UN I det pågående Stöd- och samverkansprojekt har bl.a. framkommit oro för elever som har ska utarbetas. (SON, UN) hög skolfrånvaro. Projektet har sett att det kring dessa elever ibland är svåra samarbetsärenden mellan olika berörda myndigheter. Utifrån dessa signaler och en färsk rapport från skolverket, Rätten till utbildning, påbörjades arbetet med en kartläggning kring frånvarosituationen på skolor i Södertälje kommun. Syftet var dels att kartlägga gruppen skolpliktiga elever i Södertäljes kommunala grundskolor med hög skolfrånvaro, orsaker till frånvaron samt frånvarotider, dels beskriva hur skolorna arbetar med den här gruppen av elever. Detta undersöktes med hjälp av enkäter. Sammanlagt rapporterades 81 elever (1,1 % av totala antalet elever) ha en frånvaro högre än 50 % under den första månaden 2008 och som dessutom hade en hög frånvaro under höstterminen De vanligaste orsakerna till frånvaron, enligt skolans personal, var att eleven inte trivdes i skolan, att eleven var skoltrött och/eller att eleven hade stora svårigheter i skolan. För de yngre eleverna (år 1-4) var de vanligaste svaren; svårt inom familjen, bister../,) i föräldrastöd, att eleven har stora svårigheter i skolan. Ett aktuellt utarbetat åtgärdsprogram fanns för 61 elever. När skolorna svarade hur man konkret arbetade beskrev man i de flesta fallen att man hade upprepade samtal med eleven och dess vårdnadshavare, att man försökte ordna individuella lösningar som t ex anpassad skolgång, placering i studiegård eller annan liten grupp. Kring de yngre eleverna fanns i de flesta fall ett samarbete med eller kontakt med social~änsten, vilket bara fanns för omkring hälften av de äldre eleverna. Hur skolorna arbetar med den här gruppen av elever varierar också men ett målmedvetet utvecklingsarbete pågår för att minska elevers frånvaro och för att snabbare och mer effektivt hantera när situationen uppstår. Skolan söker ofta orsakerna hos barnet och familjen och mindre i hur skolan arbetar eller dess miljö. Genom att uppmärksamma problematiken, förbättra rutinerna kring närvarohantering på skolan och samverkan/samarbetet med socialtjänsten kan arbetet utvecklas. Nästa steg i ett förbättrat samarbete är Skolakuten som nu inrättas med kompetenser från såväl skolområdet som socialtjänsten. Skolakuten kommer som en uppgift att arbeta med enskilda elever som har långvarig hög skolfrånvaro. (J"! _...:.. 7

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012 OMVÄRLDEN Fortsatta problem inom EMU-området Mycket talar för att världsekonomin i allmänhet och europaekonomin i synnerhet kommer att ha en fortsatt besvärlig situation. Problemen inom EMU-området har

Läs mer

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun 2(39) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Uppföljning av KS Resultatmål...4 2.1 Strategiska förutsättningar... 4 2.2 God livsmiljö... 8 2.3 Hållbar

Läs mer

Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se. Budget 2014. www.bromolla.se

Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se. Budget 2014. www.bromolla.se Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se 20 www.bromolla.se 2 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Övergripande Kommunchefen har ordet 3 Inledning 4 Resultatbudget 6 Finansieringsbudget 6 Balansbudget

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

Delårsrapport Orsa kommun 130731

Delårsrapport Orsa kommun 130731 Delårsrapport Orsa kommun 130731 2 Delårsrapport Orsa kommun 130731 INNEHÅLLSFÖRTECKNING De första sju månaderna 4 Kommentarer till delårsresultatet 5 Kommunens bolag 6 Driftredovisning 7 Prognos för verksamhetsåret

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 Delårsrapport Januari juni 2009 Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 1 Innehållsförteckning: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärldsanalys 3 Befolkning, arbetsmarknad, demokrati och medborgarinflytande Väsentliga

Läs mer

Årsredovisning 2007. Sollefteå kommun

Årsredovisning 2007. Sollefteå kommun Årsredovisning 2007 Sollefteå kommun innehållsförteckning Övergripande Kommunalrådet har ordet... 3 Kommunens målarbete... 4 Fem år i sammandrag... 9 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys... 10 Finansiell

Läs mer

kommun@valdemarsvik.se, tel. 0123-191 00

kommun@valdemarsvik.se, tel. 0123-191 00 ÅRSREDOVISNING 2012 Fotografierna är tagna i Valdemarsviks kommun. Valdemarsviks kommun, Sektor Service och Administration 615 80 Valdemarsvik kommun@valdemarsvik.se, tel. 0123-191 00 ÅRSREDOVISNING 2012

Läs mer

Ordförande har ordet. Elisabet Lassen Kommunstyrelsens ordförande

Ordförande har ordet. Elisabet Lassen Kommunstyrelsens ordförande Ordförande har ordet Årsredovisning 2014 ska läggas till handlingarna. Supervalåret är avslutat. Som alltid händer det mycket i en kommun under ett år, oavsett om det är ett valår. I Sollefteå upplever

Läs mer

Delårsbokslut 2011. Kommunfullmäktige 1(113) 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280

Delårsbokslut 2011. Kommunfullmäktige 1(113) 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280 1(113) Datum Vår beteckning 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280 Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Vipul Vithlani, Ekonomichef 0171-527 16 vipul.vithlani@habo.se Delårsbokslut 2011 Kommunfullmäktige

Läs mer

Delårsrapport 2012. Nybro kommun. Kommunstyrelsen 27 augusti 2012

Delårsrapport 2012. Nybro kommun. Kommunstyrelsen 27 augusti 2012 Delårsrapport 2012 Nybro kommun Kommunstyrelsen 27 augusti 2012 Innehåll Visions och målavstämning...3 Omvärldsanalys...16 Nybro kommun...18 Befolkningsutveckling...19 Ekonomiskt resultat...19 Resultatutvärdering...

Läs mer

Delårsrapport 2010:2. - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret

Delårsrapport 2010:2. - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret Delårsrapport 2010:2 - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret 1 SAMMANFATTNING DELÅRSBOKSLUTET Utfallet för perioden januari-augusti innebär ett positivt resultat med 236 miljoner. Resultatet

Läs mer

Produktion: Knivsta kommun, kommunkontoret. Grafisk form: PQ layout. Omslagsbild: Kommunhuset, interiör. Foto: Ing-Marie Söderberg Tryck: Åtta.

Produktion: Knivsta kommun, kommunkontoret. Grafisk form: PQ layout. Omslagsbild: Kommunhuset, interiör. Foto: Ing-Marie Söderberg Tryck: Åtta. ÅRsredovisning 2012 Produktion: Knivsta kommun, kommunkontoret. Grafisk form: PQ layout. Omslagsbild: Kommunhuset, interiör. Foto: Ing-Marie Söderberg Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB Årsedovisning 2012 1 INNEHÅLL

Läs mer

Västerviks kommun årsredovisning 2014

Västerviks kommun årsredovisning 2014 Västerviks kommun årsredovisning 2014 Beslutad i kf 2015-03-23 Intäkter Avgifter 14,4 % Reavinster 0,4 % Skatter och bidrag 85,2 % Så här används kommunens pengar gymnasieskola och vuxenutbildning 8,7

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Färgelanda kommun. delårsrapport

Färgelanda kommun. delårsrapport Färgelanda kommun delårsrapport 2006 Innehållsförteckning Redovisning av kommunen och kommunkoncernen Kommentarer delårsbokslut.......................... 1 Kommunfullmäktige................................

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23 Delårsrapport 2010 FLENS KOMMUN DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1 Resultatprognos helår...22 Driftredovisning...23 Investeringsredovisning...24 Resultaträkning...25

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life

Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life Årsredovisning 2014 Kommunfullmäktige 46, 20150427 A different Kinda life Kinda kommun 2014 Leva och bo i Rimforsa 17:e maj arrangerade Kinda kommun tillsammans med företag med anknytning till Kinda, en

Läs mer

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter 2 01 Förvaltningsberättelse 02 2 2 4 5 13 15 15 17 17 18 19 20 21 21 22 23 27 28 Inledning Sammanfattning Omvärldsanalys Bedömning av uppfyllelse av mål Finansiell analys Finansiella rapporter kommunen

Läs mer

Delårsrapport augusti 2013 Skellefteå kommun

Delårsrapport augusti 2013 Skellefteå kommun Delårsrapport augusti 2013 Skellefteå kommun INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 SAMHÄLLSEKONOMINS UTVECKLING... 3 LOKAL UTVECKLING... 5 SKELLEFTEÅ KOMMUNS VERKSAMHET OCH MEDARBETARE... 8 EKONOMISK UPPFÖLJNING... 10

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 200 Ramavtal och plankostnadsavtal Fittja centrum. 201 Redovisning av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 200 Ramavtal och plankostnadsavtal Fittja centrum. 201 Redovisning av obesvarade medborgarförslag KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kommunstyrelsen 2014-09-26 Tid 2014-10-06, Kl 16:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, 2:3 Ärenden Justering BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 198 Kommunens delårsrapport 2 199

Läs mer

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-augusti 2013 för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-augusti 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 5

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2008 Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommunens vision 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse Året i sammanfattning 7 Sammanfattande

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer