Dokumentation av arbete och beslutsprocess för ny pris- och sortimentsstrategi för Västtrafik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokumentation av arbete och beslutsprocess för ny pris- och sortimentsstrategi för Västtrafik"

Transkript

1 Västra Götalandsregionen och Västtrafik AB Dokumentation av arbete och beslutsprocess för ny pris- och sortimentsstrategi för Västtrafik

2 Innehållsförteckning BAKGRUND... 3 Missnöje och vikande kundnöjdhet... 3 Dagens sortiment... 4 Dagens betalsystem... 5 MÅLSÄTTNINGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN I VÄSTRA GÖTALAND... 6 Sortimentet och fördubblingsmålet... 6 ARBETET HITTILLS... 7 Analys av resmönster... 7 Vad tycker kunderna?... 9 Politisk beslutsprocess Uppdraget till Västtrafik och Kollektivtrafiknämnden Resultat av arbetsgruppens arbete Analys av Sveriges två andra storstadsregioners prissystem Reell förbättring kräver strukturförändring Val av modell och förankring Nuläge och fortsatt arbete under (15)

3 Bakgrund Missnöje och vikande kundnöjdhet Sedan kontoladdningens införande våren 2009 har Västtrafik fått mycket kritik från kunder och allmänhet. Kunderna underkänner Västtrafiks biljettsystem. Deras upplevelse är att man inte kan lita på systemet och att det inte är tillräckligt enkelt att använda. I en av de stora kundundersökningar som Västtrafik genomförde 2010 bedömde kunderna problemen med dagens system enligt figuren nedan Osäker på om betalningen blir rätt Lätt att glömma att checka ut Svårt veta om flera zoner i kommun Checka in/ut vid varje byte Info i displayen är inte till hjälp Kan inte läsa saldot på korten Risken att överdebiteras Krångligt korrigera fel Föraren kan inte systemet Svårt att ta reda på kostnaden Minskad bytestiden för flerzonsresa Automaten signalerar fel Displayerna är svåra att läsa Måste betala pant för kortet Kortinspektion för vissa fordon Höjt pris för skolungdomar Priset 16,50 i display vid byte Kortläsarna är ibland avstängda Ej kontoladdning på terminskort Lång tid när man köper färdbevis Maskinen kan visa Redan registrerat Mycket stort problem Ganska stort problem Figur 1 Kundernas svar på frågan: Hur stort är problemet för dig när du skall resa kollektivt? Vid sidan av kvalitet i trafikleveransen är biljettsystemet en viktig faktor, som bedöms ha stor påverkan på kundnöjdheten, liksom på inställningen till Västtrafik och kollektivtrafik i allmänhet. Den generella kundnöjdheten sjönk med 10-15% i samband med införandet av kontoladdningen 2009 och ligger fortfarande kvar på den låga nivån. Så länge kunderna inte upplever en faktisk förbättring på detta område är risken stor att kundnöjdheten inte kommer att öka utan snarare fortsätta minska. Av figuren på nästa sida framgår resultatet av att kunderna i en stor kundundersökning 2010 fick sätta betyg på olika delar av en resa med Västtrafik. De flesta delarna av resan fick betyget godkänt, ingen del särskilde sig positivt medan de följande två delarna utskilde sig negativt: betalning och byte. 3 (15)

4 Kundernas uppfattning på en positiv-negativ-skala av kollektivresans olika delar Dagens sortiment Dagens sortiment använder sig av två grundtyper, giltighet och pris per resa samt giltighet och pris per tidsperiod. Så långt är det enkelt och tydligt. Men viket färdbevis en kund skall välja för att resa med Västtrafik upplevs som mycket svårt. Det finns ett stort antal varianter i Västtrafiks sortiment vilket framgår av figuren nedan. Varje typ av färdbevis har dessutom en egen prismodell dvs. metod att beräkna priset. En viktig del i prismodellen är prisfaktorn reslängd. Hur reslängden bestäms avgörs av geografimodellen Västtrafiks sortiment med antal varianter (15)

5 Kundernas uppfattning av sortiment påverkas av flera olika delar i upplevelsen: 1. Vilket sortiment som erbjuds kunden. Vad kan kunden köpa? Vilken typ av färdbevis? 2. Processen för hur en kund genomför en resa och använder sitt färdbevis vid resa. Hur behöver kunden bete sig med sitt färdbevis (t.ex. vid kortläsaren ombord)? 3. Vad som styr priset för resan? Prismodellen för respektive färdbevis. Dessutom bidrar kundens upplevelse av processen för hur man kan köpa eller fylla på sitt färdbevis, dvs. beställning, betalning och leverans av färdbevis. (Denna sistnämnda process ingår inte i arbetet med ny pris- och sortimentsstrategi). För att förenkla valet av färdbevis måste Västtrafik förenkla både sortimentet och prismodellerna bakom. Antalet prisfaktorer som används i prismodellerna måste begränsas och vara mer likvärdiga. Skillnaderna i sortimentet måste vara tydligare och mer stringenta. Det måste helt enkelt bli enklare att välja. Det måste dessutom bli mycket lättare att göra rätt och att få bekräftelse på att man gjort rätt. Antalet handhavandefel vid genomförande av resa är idag alldeles för högt och behöver minimeras. Biljettsystemet (betalsystemet) är i sig en konsekvens av det sortiment man väljer att erbjuda kunderna. Vilken typ av färdbevis man vill erbjuda och hur priset på dessa bestäms, avgör sedan vilken teknisk lösning som krävs det s.k. betalsystemet. Dagens betalsystem När Västtrafik bildades 1999 så fanns det två olika biljettsystem i Västra Götaland. Båda betalsystemen hade sina prismodeller (det som bestämmer priset för en resa som exempelvis geografimodeller och åldersgränser). Då startades ett arbete att upphandla och specificera ett nytt betalsystem i hela regionen infördes det nya betalsystemet, men bara för de kunder som reste med periodkort. Våren 2009 infördes kontoladdningen och det innebar att det nuvarande betalsystemet hade implementerats fullt ut eftersom hela Västtrafiks sortiment distribuerades och betaldes via det nya betalsystemet. I samband med detta förändrades Västtrafiks prismodeller så att det blev samma prismodeller i hela regionen för respektive färdbevis. Det nuvarande betalsystemet upphandlades för att hantera ett sortiment med endast ett fåtal produkter. Systemet byggde på att samtliga kunder vid alla resor skulle checka in och checka ut. Priset skulle byggas på resehistorik och regleras beroende på hur mycket en kund reser. Efter ett visst resande skulle kunden nå ett tak som motsvarande priset för ett periodkort. Denna prismodell övergavs på grund av motstånd mot kravet på att alla kunder skulle behöva checka ut. Istället infördes en lösning med ett väsentligt större antal produkter. Beslutet fattades sent i projektet, när såväl hårdvara som mjukvara redan var beställd, och detta har gjort att betalsystemet idag nått sitt kapacitetstak i minnesutnyttjande. 5 (15)

6 Målsättningar för kollektivtrafiken i Västra Götaland Målet för Västtrafik är att fördubbla resandet från 2006 till Detta är ett gängse mål i branschen för hela Sverige. För att uppfylla uppsatta mål behöver kollektivtrafikens attraktivitet höjas. Kollektivtrafiken måste bli snabb, pålitlig och lättillgänglig och få en högre status i samhället. Det handlar om information, tillgänglighet till färdbevis och mobilitet i stort att erbjuda helhetslösningar på hur man bäst reser från dörr till dörr. Ett fördubblat resande innebär att trafikutbudet måste öka med ca 80 procent, vilket även innebär att kapaciteten måste öka på tåg, spårvagn, bussar, taxi och båtar. En förutsättning för detta är att det görs satsningar på infrastruktur som mer järnvägar, mer spårväg i Göteborg, fler terminaler och bytespunkter, fler busskörfält samt fler pendelparkeringar. Den anropsstyrda trafiken måste fullt ut integreras med linjetrafiken. Vidare krävs en prisstruktur som är enklare och som tillåter en högre grad av differentiering än idag. Sammanfattningsvis kan man konstatera att tröskeln till kollektivt resande behöver sänkas. Det handlar i stor utsträckning om att förbättra totalerbjudandet och att förenkla alla delar som idag upplevs som krångliga. En viktig beståndsdel är sortimentet dvs. vilka färdbevis kunderna kan välja, hur resan genomförs och vad som bestämmer priset på resan. Dessutom måste inställningen till kollektivtrafik i allmänhet och till varumärket Västtrafik i synnerhet förbättras för att nya kunder skall känna sig lockade att kliva ombord. Dagens betalsystem är i sig ett hinder för en sådan utveckling. Sortimentet och fördubblingsmålet För att nå fördubblingsmålet är Kombiresenärer (kombinerar kollektivtrafikresor med resande med andra färdsätt, främst bil) och Sällanresenärer de viktigaste målgrupperna där vi ser störst potential att få fler resenärer. För att målet ska uppnås måste dessa grupper förmås att öka sitt kollektivtrafikresande kraftigt. Kollektivresenärerna skall självklart värnas och förmås att förbli trogna kunder, men de nuvarande kunderna i den målgruppen kommer att kunna ge ett mindre bidrag till fördubblingen eftersom de redan reser kollektivt i stort sett dagligen. Sällan & Turister Kombiresenärer Kollektivresenärer Illustration över resevolymen per målgrupp 2010 (blått) och med ett fördubblat resande 2025 (grönt). 6 (15)

7 Fördelningen av andelen resor mellan de olika målgrupperna är idag ca 10 % för sällanresenärer, ca 25 % för kombiresenärer och ca 65 % för kollektivresenärer. För att nå ett dubblerat resande och ökad marknadsandel krävs en resandeökning för sällanresenärer med två till tre gånger och för kombiresenärer med tre till fyra gånger. För att nå fördubblingsmålet krävs alltså långt mer än en fördubbling för dessa målgrupper. I dagsläget saknar Västtrafik ett sortiment som är anpassat för målgruppen kombiresenärer. Det finns ett sortiment för sällanresenärer med olika slags enkelbiljetter, femresorskort samt dagkort mm. För kollektivresenärer finns det periodkort, vilket framgår av figuren nedan. För att attrahera kombiresenärer och förmå dem att överge bilen fler dagar per vecka till förmån för kollektivtrafik behövs ett sortiment som ger dem incitament att resa mer kollektivt. Illustration över Västtrafiks nuvarande sortiment. Arbetet hittills Analys av resmönster Under 2010 analyserades resmönstren bland Västtrafiks kunder. Analyserna visar att kollektivresandet är centrerat till regionens större tätorter, Göteborg, Borås, Skövde samt Trollhättan/Vänersborg och Uddevalla. Figuren på nästa sida visar resmönstret i regionen för kollektivresor, desto tjockare linje eller större cirkel, desto mer resor inom relationen. Cirka 90 % av alla resor sker inom och till- och från dessa fem tätortsområden, varav Göteborg står för cirka 70 %. 7 (15)

8 Illustration av mönstren för de vanligaste resorna. De röda resvägarna motsvarar knappt 90 % av alla resor. De flesta resorna är relativt korta. I figuren nedan ser man att 53 % av resorna är under 5 km långa. 85 % av alla resor är under 15 km. Antal resor Fördelning antal resor per km (Fågelväg) km Fördelningen mellan antalet resor under en dag per km fågelväg (helresor enligt RUS). 8 (15)

9 Reslängd <5km <10km <15km <20km <25km <30km Andel av resorna 53 % 76 % 85 % 89 % 92 % 94 % Tabellen nedan visar fördelningen av antalet resor mellan olika färdbevis. Skillnaden mellan periodkort (områdesladdning) och kontoladdning visar att det är ett stort steg i antalet kunder mellan de som reser med periodkort och de som reser med en kontoladdning. Färdbevis Andel Resor Enkelbiljett 2 % Enkelbiljett SMS 8 % Kontoladdning 25 % Periodkort 65 % Fördelning av andelen resor per färdbevis I diagrammet på nästa sida blir det tydligt att Västtrafiks nuvarande sortiment saknar passande erbjudanden för kombiresenärer. Fördelningen i antalet resdagar mellan enkelbiljetter, kontoladdning och periodkort (område) visar att det saknas saknar ett eller flera alternativ för de kunder som reser mellan 5 resdagar och 20 resdagar per månad. Antal stämplingar per månad (per färdbevis) Vad tycker kunderna? Under 2010 genomförde Västtrafik några av de hittills största kundundersökningarna i företagets historia. Syftet med undersökningarna var i huvudsak att ta reda på följande: Vilken geografimodell accepterar/föredrar kunderna? Vilka egenskaper skall styra ett framtida sortiment/betalsystem? Vilka betalningssätt och utföranden accepterar/föredrar kunderna? 9 (15)

10 Som redan redovisats på sidan 2 (figur 1) i denna rapport var en viktig och väldigt tydlig grundläggande insikt från kundundersökningarna att många kunder tyckte betalningen i nuvarande system var för krånglig. När kunderna fick välja på olika faktorer som skulle påverka priset var det två egenskaper som stack ut och med en tydlig rangordning sinsemellan: 1. Enkelt 2. Rättvist I kundundersökningarna slogs också fast att följade faktorer är de som enligt kunder och potentiella kunder främst ska påverka priset: Resenärens egenskaper (t.ex. ålder) Resans längd Lojalitet/resefrekvens En tydlig majoritet, ungefär två tredjedelar av kunderna var negativa till check-ut. I två stora undersökningar ombads respondenter att ta ställning till ett antal olika geografimodeller. Utfallet av den första undersökningen framgår av figuren nedan där 9 olika modeller bedömdes och där modellen Kilometer fågelvägen var mest populär medan Ett område var minst populär. 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 C Kilometer fågelvägen 1,00 G Cirklar med zontabell B Stora zoner längs resvägen F Stora zoner med zontabell 0,79 0,76 0,73 H Stora områden D Kilometer fågelvägen, 0,54 0,54 E Små zoner med zontabell I Ett område A Små zoner längs resvägen 0,13 0,07 0,00 Index Diagrammet visar resultatet baserat på en analys gjord enligt fall 5 av Thurstones lag om komparativa bedömningar. De olika modellernas relativa placering visas på en indexskala baserat på att man fått ange sina val i första, andra, tredje hand o s v. Resultatet av denna första kundundersökning liksom annan kunskap om kundernas preferenser och förväntningar samt insikter från analyserna av resandemönster och annan samlad kunskap om förutsättningarna för Västtrafiks verksamhet utgjorde grunden varifrån tre kompletta modeller utformades (geografimodell och betalmodell). 10 (15)

11 Samtliga delar som påverkar kundens upplevelse av sortimentet togs med i modellerna, dvs. vilket sortiment/vilka färdbevis som erbjuds kunden, processen för hur en kund genomför sin resa och vad som styr priset för resan. I den andra stora kundundersökningen fick kunder och potentiella kunder ta ställning till och utvärdera dessa tre kompletta betalmodeller. De tre modeller som utvärderades var: 1. Personliga zoner (kallas även stegvis fågelväg ). En virtuell zon som utgår från kundens första check-in för dagen och går att köpa i t.ex. 15 km-moduler. 2. Km fågelvägen Check in/check ut. (Med en mer renlärig tillämpning än idag). 3. Cirkelzoner Ett fåtal fasta zoner över regionens större orter/centra varav Göteborg är det största. Undersökningen visade att Alternativ 1, Personliga Zoner ( Stegvis fågelväg ) var klart populärast totalt sett, men också i samtliga undermålgrupper. Det var också populärare än dagens system. Dessutom har det minst antal negativa. Det bedömdes vidare vara både enklare och rättvisare än både dagens system och andra lösningar som presenterades. Västtrafiks kundundersökningar finns som bilaga till detta PM. Politisk beslutsprocess Sommaren 2011 inrättades den nya Kollektivtrafiknämnden i regionen. Samtidigt skapades också en särskild arbetsgrupp för pris- och sortimentsstrategi där Regionfullmäktige tillsatte en grupp med 7 politiker ur Kollektivtrafiknämnden och 8 kommunpolitiker, två från varje delregion. Gruppens arbete hade följande inriktning: 1. Eventuella åtgärder i sortimentet till 2013 inför införandet av trängselskatter (mindre/ måttlig förändring). Förutsättning: intäktsneutralt 2. En större förändring på längre sikt. Arbetet startade med en utbildning för den nytillträdda kollektivtrafiknämnden den 22 augusti 2011 och har därefter följts av 13 arbetsgruppsmöten hittills. Uppdraget till Västtrafik och Kollektivtrafiknämnden Den 13 oktober 2011 fick Västtrafik ett formellt uppdrag av Kollektivtrafiknämnden att i samverkan med kollektivtrafiksekretariatet utreda en ny pris- och sortimentsstrategi. Målet var att strategin skulle fastställas i regionfullmäktige våren Utgångspunkter i uppdraget Inriktningen för arbetet ska utgå från målen i Västtrafiks verksamhetsplan, i synnerhet de delregionala målbilderna. Västtrafiks kundunderökningar utgör också ett viktigt underlag. Västtrafiks fem strategier för nytt sortiment ska vara vägledande: 1. Sortiment anpassat efter målgruppernas behov 2. Få prismodeller, gemensamma för kollektiv- och kombiresenärer 3. Få prisfaktorer, gemensamma mellan prismodellerna och som kunderna prioriterar 4. Prismodeller som ger incitament att öka resandefrekvensen och belönar lojalitet 5. Sortiment som tillåter kunder att genomföra alla resor med ett färdbevis och beteende 11 (15)

12 Vad ska utredas enligt uppdraget? Flera alternativa modeller ska utredas, med olika geografimodeller: En modell ska bygga på fasta zoner. Olika storlekar ska analyseras. En modell ska bygga på personliga flexibla zoner. Olika storlekar ska analyseras. Analys av Sveriges två andra storstadsregioners prissystem, samt internationell utblick En ren kilometertaxa kan i dagsläget uteslutas då en sådan modell kräver check-in, check-ut Enhetstaxa har funnits med som jämförelsealternativ under arbetets gång. Exempel på frågeställningar att beakta i uppdraget På vilket sätt är modellen enkel och rättvis? Investeringsbehov? Interoperabilitet med andra system (främst grannlän)? Prövat/oprövat system - riskbedömning? Konkurrensaspekten för kommersiella aktörer Tidsaspekten när kan man införa systemet? Integritetsfrågan för resenärerna? Resultat av arbetsgruppens arbete Under hösten 2011 diskuterade arbetsgruppen vilka förbättringar som var möjliga att göra till början av 2013, allt i syfte att snabbt göra det enklare för kunderna i kollektivtrafiken. Utgångspunkten var att kunderna skall uppleva förändringen som en förbättring. Förslag på kortsiktiga lösningar för att få fram en snabb förändring analyserades. Inget av dessa förslag bedömdes kunna ge den förbättring som eftersträvades. Arbetsgruppen konstaterade att de skulle ha bidragit till en förändring, men inte en förbättring. Det diskuterades om check-ut inte ska tillämpas men i så fall måste en annan metod till för att specificera resans längd så att rätt pris kan debiteras den proceduren blir väldigt svår för kunderna att genomföra med dagens system. Om check-ut inte skall tillämpas krävs därför en större strukturförändring i sortimentet och i betalsystemet. Därför rekommenderades på kort sikt att behålla dagens lösning med check-ut och att fortsätta arbetet med att ta fram en långsiktig strategi. Analys av Sveriges två andra storstadsregioners prissystem En analys av sortiment och prismodeller för Stockholms Länstrafik (SL) och Skånetrafiken genomfördes under hösten 2011 och redovisades för arbetsgruppen i december samma år. De båda sortimenten jämfördes och bedömdes mot de fem vägledande strategierna (som finns på sidan 10). Varken SL:s eller Skånetrafikens lösning bedömdes kunna användas som modell för Västra Götaland, främst för att de geografiska förutsättningarna är helt annorlunda för båda dessa regioner. Ingen av de andra två storstadsregionerna har ett sortment som är baserat på behov som har identifierats bland Västtrafiks kunder och de har heller inte gemensamma prismodeller för kollektiv- och kombiresenärer. Analysen av SL:s och Skånetrafikens sortiment finns som bilaga till detta PM. 12 (15)

13 Reell förbättring kräver strukturförändring På arbetsgruppens möte i december 2012 diskuterades bl.a. tidplanen för en förändring av betalsystemet. Arbetsgruppens slutsats kan sammanfattas enligt följande: För att på allvar åstadkomma den förändring som kunderna efterfrågar och som Västtrafiks kundundersökningar pekar på behovet av, krävs en genomgripande förändring på längre sikt. Sortiment och biljettsystem med dagens zonstruktur, dagens prisstruktur och nuvarande betalsystem behöver förändras. Det kan inte åstadkommas på kort sikt utan förutsätter en längre tidshorisont, dels för att noggrant utreda konsekvenser, tekniska förutsättningar, dels för att hinna med ordentlig dialog och förankring. Under senhösten 2011 trattades antalet alternativa principlösningar ner till tre som skulle analyseras vidare med sikte på en genomgripande förändring på längre sikt. De tre geografimodeller som skulle analyseras vidare var: 1. Personliga flexibla zoner 2. Fasta geografiska cirkelzoner 3. Zoner baserade på kommuner som första steg, därefter ett större område som motsvarar arbetsmarknadsregion/delregion och som sista steg en giltighet Regionen Runt, varav det sistnämnda steget är gemensamt för alla tre modellerna. Val av modell och förankring I februari 2012 påbörjades förankringsprocessen i och med att arbetet presenteras i de delregionala Kollektivtrafikråden (samråd med kommunerna). Arbetsgruppen beslutade under våren 2012 att en utvärdering av de tre geografimodellerna ovan skulle ske. Vid sidan av de tre modellerna skulle även ett s.k. nollalternativ bedömas. Med nollalternativ avsågs alternativet att inte genomföra någon större förändring alls utan fortsätta med dagens geografimodeller och betalsystem. För det ändamålet togs en bedömningsmodell fram för val av geografimodell. Dialog kring bedömningsmodellen har också skett i kollektivtrafikråden. Bedömningskriterierna var, i rangordning: Enkelhet Rättvisa Risk/Robusthet Tillköp Investeringsbehov Arbetsgruppen beslutade även att sammankalla två externa referensgrupper med tjänstemän från grannlänens kollektivtrafikmyndigheter samt experter och aktörer i branschen för att bistå Västtrafik/VGR i bedömningen. Bedömningsmodellen har sedan tillämpats och resultatet presenterades för arbetsgruppen i slutet av juni. 13 (15)

14 Pris- och sortimentstrategi - bedömningsmodell Bedömningskriterierna betygsätts från 1 till 5. Betygssättningen ska spegla i vilken grad de olika strategierna gör det möjligt att skapa ett pris/sortiment som ger bästa möjliga måluppfyllnad, utifrån valda kriterier. 1. Personliga zoner 2. Fasta cirkelzoner 3. Kommun/område(n)/Region 4. Nollalternativ = dagens system med mindre förenklingar Bedömningskriterier: Vikt Betyg Enkelhet 35% 3,7 3,7 3,3 2,3 Rättvisa 25% 4,3 3,0 2,3 2,3 Robusthet 15% 3,3 3,3 3,3 4,0 Tillköp 15% 4,0 3,0 4,0 4,0 Investeringsbehov 10% 2,0 2,0 3,0 4,0 TOTALBETYG: 100% 3,7 3,2 3,2 3,0 Utfall av bedömningen av de tre geografimodellerna och nollalternativet Då utfallet inte var tillräckligt utslagsgivande beslutade arbetsgruppen om en fördjupad analys kring kriteriet Robusthet samt att ta fram översiktlig tidplan och budget för genomförande. Vidare beslutade man att redovisa arbetet fram tills dess i regionfullmäktiges partigrupper i mitten av september 2012 för bredare förankring. Analysen av tidplan och kostnader visade att dessa faktorer, på en översiktlig nivå, inte var alternativskiljande för alternativ 1, 2 eller 3, medan alternativ 4 Dagens modell med mindre förenklingar skulle kunna genomföras snabbare och billigare. Kriteriet robusthet analyserades och kan sammanfattas enligt följande: Alternativ 1 är en, så långt det är känt, hittills oprövad variant på avståndstaxa. En modell med stora osäkerheter i intäktspåverkan som följd. Särskild noggrannhet kommer att krävas i simulering och analys av intäktspåverkan liksom av gränssnittet mellan människa och teknik. Alternativ 2 riskerar att medföra en orättvise-debatt vid gränsdragning som inte längre följer kommungränserna. I Västra Götaland är man inte van vid att dela upp kommuner i taxezoner såsom man gör t ex i Skåne. Alternativ 3 upplevs som minst rättvist av de tre pga. färre prissteg, vilket riskerar att ge dyrare resor främst för de som idag reser över en kommungräns. Nuläge och fortsatt arbete under 2013 Den 20 september beslutade arbetsgruppen gå vidare med fördjupning av alternativ 1 Personliga flexibla zoner och alternativ 2 Fasta cirkulära zoner. Dessa två alternativ bedömdes ha bäst förutsättningar att uppfylla kriterierna enkelhet och rättvisa vilket stämmer med vad kunderna efterfrågat. En dialog kring denna inriktning sker i de Delregionala och Regionala kollektivtrafikråden under oktober och november varefter Kollektivtrafiknämnden kan besluta om det fortsatta arbetet i december (15)

15 Under vintern/våren arbetar Västtrafik vidare med bland annat analyser kring gränssnittet mellan människa och teknik. Målet är att hitta bästa möjliga gränssnitt så att det blir lätt för kunderna att genomföra sin resa samt att interaktionen med kortläsare ombord, appar på mobiltelefon eller webbsida etc. blir så enkelt och intuitivt som möjligt. Under samma period planeras ytterligare kundundersökningar med fokus på de kundgrupper som kan förväntas ha svårigheter, t ex äldre, funktionshindrade, vanebilister etc. Vidare kommer frågorna kring riskbedömning av ekonomi och då särkilt simuleringar av intäktspåverkan att utredas i syfte att så långt det är möjligt säkerställa intäktsneutralitet. Under sommaren/hösten 2013 planeras för ett app-baserat pilotprojekt med något hundratal användare som får prova att använda sin smartphone som biljett/biljettmaskin i skarpt läge för sina vardagsresor. På detta sätt kan man snabbt och direkt få feedback från kunder i verklig miljö och därmed ytterligare förbättra och förenkla användargränssnittet. Hösten/vintern 2013 kommer pilotprojektet att utvärderas. Mot slutet av 2013 kan beslut fattas i Regionfullmäktige om skarpt genomförande av ny pris- och sortimentsstrategi, givet att man tagit höjd för detta i budget för Ett beslut vintern 2013 skulle kunna möjliggöra ett skarpt införande av det nya prissystemet för alla periodkortskunder med smartphone under hösten/vintern 2014 och för samtliga kunder hösten/vintern Det sistnämnda förutsätter att samtliga biljetmaskiner av den äldre modellen (blå och gula maskiner) byts ut till den nyare modellen (grå med färgskärm). Dokumentation: Maria Björner Brauer, Västtrafik Jörn Engström, Kollektivtrafiksekretariatet Bilagor: Bil 1. Västtrafik Kundundersökning 1 april 2010 Bil 2. Västtrafiks kundundersökning 2 september 2010 Bil 3. Dokumentation från dialogmöte med kommunerna Bil 4. Jämförelse med SL och Skånetrafikens biljettsystem (arbetsmaterial) 15 (15)

Utkast till Pris- och sortimentstrategi för Västtrafik

Utkast till Pris- och sortimentstrategi för Västtrafik Utkast till Pris- och sortimentstrategi för Västtrafik Dialogdokument till de Delregionala Kollektivtrafikråden, hösten 2013 Version 1.0 Utkast till Pris- och sortimentstrategi för Västtrafik, 2013-09-09

Läs mer

Redovisning av arbetet med pris- och sortimentstrategi för Västtrafik, delrapport - steg 1. December 2013

Redovisning av arbetet med pris- och sortimentstrategi för Västtrafik, delrapport - steg 1. December 2013 Redovisning av arbetet med pris- och sortimentstrategi för Västtrafik, delrapport - steg 1 December 2013 Pris- och sortimentstrategi för Västtrafik, delrapport steg 1 2 (20) Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning...

Läs mer

Nytt betalsystem om kunderna får hjälpa oss att prioritera

Nytt betalsystem om kunderna får hjälpa oss att prioritera Nytt betalsystem om kunderna får hjälpa oss att prioritera Marknadsundersökningens dag 2011 Jonas Medin, Västtrafik Rune Broo, Intermetra Västtrafik AB Ansvarar för kollektivtrafiken i Västra Götalandsregionen

Läs mer

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen Västra Götalandsregionen Regional kollektivtrafikmyndighet 1 januari 2012: - ny kollektivtrafiklag - ny ägarstruktur Roller inom Västra Götalandsregionen Ägare = Regionfullmäktige - beslutar om ramar och

Läs mer

Kundernas preferenser angående prissättningsmodeller

Kundernas preferenser angående prissättningsmodeller April 2010 Kundernas preferenser angående prissättningsmodeller Intermetra Business & Market Research Group Unr 1260-922 Rune Boo Markus Lagerqvist 2 Innehåll 1. Bakgrund 2. Syfte 3. Urvalets sammansättning

Läs mer

Kriterier för värdering av ägarskap och fördelningsmodell

Kriterier för värdering av ägarskap och fördelningsmodell Projektgruppen för nytt aktieägaravtal 2008-01-25 Kriterier för värdering av ägarskap och fördelningsmodell För att ge ett underlag för en bedömning av för- och nackdelar med alternativa ägarstrukturer;

Läs mer

Säg hej till nya Västtrafikkortet!

Säg hej till nya Västtrafikkortet! Säg hej till nya Västtrafikkortet! Det som är nytt och ovant kan samtidigt kännas lite läskigt. Därför har vi en hälsning till alla oroliga resenärer nya Västtrafikkortet är så smart att det går att sätta

Läs mer

1 (5) Kollektivtrafikmyndigheten Dokumentnamn Skapat datum Diarienummer Delårsrapport januari-april 2013 Fastställd av Handläggare Gäller fr o m Dok.nr. Version Kollektivtrafiknämnden Stefan Öhlander Delårsrapport

Läs mer

Att resa med Västtrafik

Att resa med Västtrafik Att resa med Västtrafik Över tjugo? Då får du ta med tre kompisar under tjugo när du åker med periodkort. Utan att det kostar en spänn.* * Gäller på Västtrafiks fordon. Läs mer på vasttrafik.se Vad kul

Läs mer

SL Access lägesrapport och förslag till fortsatt utveckling samt projektavslut

SL Access lägesrapport och förslag till fortsatt utveckling samt projektavslut 1 (5) Datum 2011-05-31 Identitet TN 1106-152 Trafiknämnden SL Access lägesrapport och förslag till forts utveckling samt projektavslut Sammanfning SL:s nya biljett- och betalsystem SL Access med biljetter

Läs mer

Sekretariatet för Regionala ägarrådet 2008-01-31 Minnesanteckningar Maria Larsson

Sekretariatet för Regionala ägarrådet 2008-01-31 Minnesanteckningar Maria Larsson Sekretariatet för Regionala ägarrådet 2008-01-31 Minnesanteckningar Regionala ägarrådet Torsdagen den 24 januari 2008 Norra Hamngatan 14, Göteborg Närvarande: Birgitta Johansson, VGR Mimmi von Troil, VGR

Läs mer

Yttrande över motion 2013:1 om att införa enhetstaxa inom kollektivtrafiken

Yttrande över motion 2013:1 om att införa enhetstaxa inom kollektivtrafiken 1(4) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2013-09-23, punkt 14 Yttrande över motion 2013:1 om att införa enhetstaxa inom kollektivtrafiken Ärendebeskrivning Miljöpartiet

Läs mer

Har månadskortet spelat ut sin roll och vad är då alternativet?

Har månadskortet spelat ut sin roll och vad är då alternativet? Har månadskortet spelat ut sin roll och vad är då alternativet? SKL har under våren gett ut en skrift som förklarar varför kollektivtrafikens kostnad ökar, en bra genomgång av vad som varit. Tyvärr saknades

Läs mer

Information om pågående förstudie: Inriktning för köp och validering av biljett

Information om pågående förstudie: Inriktning för köp och validering av biljett 1(6) Strategisk utveckling Handläggare Jens Plambeck 08-686 16 51 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-03-12, info punkt 16 TN 2014-0256 Information om pågående förstudie: Inriktning för köp och validering

Läs mer

Översyn av taxor och biljettsystem och andra aktuella frågor hos kollektivtrafiken i Stockholmsregionen

Översyn av taxor och biljettsystem och andra aktuella frågor hos kollektivtrafiken i Stockholmsregionen Översyn av taxor och biljettsystem och andra aktuella frågor hos kollektivtrafiken i Stockholmsregionen Svensk Kollektivtrafik Årskonferens 17-18 september 2015 Kristoffer Tamsons (M) Trafiklandstingsråd

Läs mer

Möjligheter med kommersiell trafik nu och i framtiden. Hans Weinehall SvTF

Möjligheter med kommersiell trafik nu och i framtiden. Hans Weinehall SvTF Möjligheter med kommersiell trafik nu och i framtiden Hans Weinehall SvTF Taxibranschen Taxi finns överallt 15 900 fordon & fler än 25 000 årsarbeten i landet (uppåt 40 000 av och till) I Norrbotten: Drygt

Läs mer

Svar på motion om gratis kollektivtrafik i Strömstad

Svar på motion om gratis kollektivtrafik i Strömstad STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 11 (18) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-06-12 Kf 52 Ks 65 Au 43 Ks/2013-0184 Svar på motion om gratis kollektivtrafik i Strömstad Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Handlingar. till sammanträde med kollektivtrafiknämnden

Handlingar. till sammanträde med kollektivtrafiknämnden Handlingar till sammanträde med kollektivtrafiknämnden KOLLEKTIVTRAFIKSEKRETARIATET Sara Boke KALLELSE Sammanträde 2012-04-19 Kl. 09.30-14.30 Plats: Hotell Scandic Crown, Polhemsplatsen, Göteborg Ledamöter

Läs mer

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm 2010-08-05 BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm T: 08-737 44 11 www.socialdemokraterna.se/stockholm

Läs mer

LÄNGD PÅ FÄRDTJÄNSTTILLSTÅND VAD ÄR FÄRDTJÄNST OCH VEM HAR RÄTT TILL FÄRDTJÄNST? FÄRDTJÄNSTOMRÅDE NÄR KAN JAG ÅKA FÄRDTJÄNST?

LÄNGD PÅ FÄRDTJÄNSTTILLSTÅND VAD ÄR FÄRDTJÄNST OCH VEM HAR RÄTT TILL FÄRDTJÄNST? FÄRDTJÄNSTOMRÅDE NÄR KAN JAG ÅKA FÄRDTJÄNST? Färdtjänst VAD ÄR FÄRDTJÄNST OCH VEM HAR RÄTT TILL FÄRDTJÄNST? Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform, som efter behovsprövning är tillgänglig för personer som på grund av funktionshinder

Läs mer

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 7 Resande och ekonomi

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 7 Resande och ekonomi Målbild Tåg 2035 - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland PM 7 Resande och ekonomi Målbild Tåg 2035 Underlagsrapport PM 7: Resande och ekonomi Arbetet med Målbild Tåg 2035 utveckling av tågtrafiken

Läs mer

HEJA. BUSSEN! Snabbguide för dig som är på väg! Hitta din buss Betala din resa Välkommen ombord Dags för avstigning

HEJA. BUSSEN! Snabbguide för dig som är på väg! Hitta din buss Betala din resa Välkommen ombord Dags för avstigning HEJA BUSSEN! Snabbguide för dig som är på väg! Hitta din buss Betala din resa Välkommen ombord Dags för avstigning I den här broschyren får du veta hur du reser med buss i Örebro län, hur du betalar och

Läs mer

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik November 2013 September 2013 Medborgarpanel 6 Kollektivtrafik 1 Inledning Landstinget Kronoberg har utöver det huvudsakliga uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård även uppdrag inom andra områden, som

Läs mer

Hur värderar vi samhällsnyttan?

Hur värderar vi samhällsnyttan? Hur värderar vi samhällsnyttan? på landsbygden - Hur värderar vi samhällsnyttan? Konferensversion 2014-05-01 Tryggve Sigurdson Expert effektanalyser ÅF Infraplan tryggve.sigurdson@afconsult.com 1 Vårt

Läs mer

#biljetten. Temarapport om biljett- och betalsystem i kollektivtrafiken

#biljetten. Temarapport om biljett- och betalsystem i kollektivtrafiken #biljetten Temarapport om biljett- och betalsystem i kollektivtrafiken #biljetten temarapport om biljett- och betalsystem i kollektivtrafiken Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting Strategisk utveckling,

Läs mer

Verksamhetsutveckling och affärsrelationer grunden skapas vid upphandlingen

Verksamhetsutveckling och affärsrelationer grunden skapas vid upphandlingen Verksamhetsutveckling och affärsrelationer grunden skapas vid upphandlingen Västtrafikmodellen Från Beställar- Leverantörsroller till Partnerskap Upphandling i Göteborg 2013-11-28 Västtrafik i siffror

Läs mer

Vi älskar kollektivtrafiken!

Vi älskar kollektivtrafiken! Vi älskar kollektivtrafiken! Varför en skattefinansierad kollektivtrafik? En förutsättning för en ökad tillväxt och utveckling i Västra Götaland är att människor kan bo bra och lätt ta sig till och från

Läs mer

Marknadspotentialen - möter kollektivtrafiken deras behov?

Marknadspotentialen - möter kollektivtrafiken deras behov? Marknadspotentialen - möter kollektivtrafiken deras behov? Har kollektivtrafikbranschen ett ensidigt angreppssätt? Torbjörn Eriksson & Mats Johansson Urbanet AB Strukturer ANDELAR/ RESANDE/ NÖJDHET 24

Läs mer

Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet

Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet 2012-06-25 LJ2012/49 Avsändare Landstingsstyrelsen Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet Inledning Genom en motion föreslår Inga Jonasson (V) att Länstrafiken ges

Läs mer

Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet

Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet ÄRENDE 8 2012-09-14 Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Motion från Inga Jonasson,

Läs mer

Svar på skrivelse av (MP) Gör det enkelt för sällanresenärer och företag

Svar på skrivelse av (MP) Gör det enkelt för sällanresenärer och företag 1(3) Handläggare Ragna Forslund 08-686 1959 Trafiknämnden 2014-02-11, punkt 20 Svar på skrivelse av (MP) Gör det enkelt för sällanresenärer och företag Ärendebeskrivning Miljöpartiet de gröna har i skrivelse

Läs mer

1. Processen kring motionen

1. Processen kring motionen Kultursekretariatet Diana Ghinea, diana.ghinea@gmail.com Rapport Kulturpass 1. Processen kring motionen... 1 2. Själva motionen... 2 3. Exempel på liknande initiativ... 2 4. Utredningen... 2 4.1 Pilotprojekten

Läs mer

Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem

Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem 1(5) Handläggare Mats Ellman 08-686 15 97 mats.ellman@sll.se Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 12 Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem Ärendebeskrivning Svar på skrivelse

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Norrtåg Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Motion färdtjänstkort som kan laddas med pengar

Motion färdtjänstkort som kan laddas med pengar 1(6) TJÄNSTESKRIVELSE Regionkontoret Björn Johansson Avd.chef kollektivtrafik Regional samhällsplanering Bjorn.k.johansson@regionhalland.se Datum Diarienummer 2012-09-28 RS120174 Regionstyrelsen Motion

Läs mer

Kundundersökning mars 2012. Operatör: AVIES Trafikslag: Flyg Sträcka: PAJALA-LULEÅ

Kundundersökning mars 2012. Operatör: AVIES Trafikslag: Flyg Sträcka: PAJALA-LULEÅ Kundundersökning mars 2012 Operatör: AVIES Trafikslag: Flyg Sträcka: PAJALA-LULEÅ Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Sammanfattning

Läs mer

Sveriges bästa stadsbusslinje

Sveriges bästa stadsbusslinje Sveriges bästa stadsbusslinje Mattias Schiöth, Skånetrafiken Syften Att följa strategin från Framtidens kollektivtrafik om att utveckla dagens kollektivtrafik Att bidra till branschens mål om fördubbling

Läs mer

Rekommendation för beslut om allmän trafikplikt Upphandling Trafik 2016 2014-10-22

Rekommendation för beslut om allmän trafikplikt Upphandling Trafik 2016 2014-10-22 Rekommendation för beslut om allmän trafikplikt Upphandling Trafik 2016 2014-10-22 2014-10-22 Innehållsförteckning Rekommendation för beslut om allmän trafikplikt... 3 1. Allmänt... 3 2. Beskrivning av

Läs mer

Claes Jägevall, ordf Rolf Eriksson Kjell Sjölund Peter Lindroth Catrin Hulmarker Marie Lindberg Andersson, ers

Claes Jägevall, ordf Rolf Eriksson Kjell Sjölund Peter Lindroth Catrin Hulmarker Marie Lindberg Andersson, ers SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-19 1 Plats och tid Tibro kommun, sammanträdesrum Bonaren kl 14:00-15:15 Beslutande Claes Jägevall, ordf Rolf Eriksson Kjell Sjölund Peter Lindroth Catrin Hulmarker Marie Lindberg

Läs mer

Tillsammans skapar vi Sveriges bästa busslinje - Hur gick det då? Malena Möller Fredrik Palm Ola Beckman

Tillsammans skapar vi Sveriges bästa busslinje - Hur gick det då? Malena Möller Fredrik Palm Ola Beckman Tillsammans skapar vi Sveriges bästa busslinje - Hur gick det då? Malena Möller Fredrik Palm Ola Beckman Upplägg denna presentation Kort om projektet Hur gick det då? Hur gick det med fordonen? Hur gick

Läs mer

BILAGA 6.1: INSTRUKTION TILL ANBUDSFORMULÄR SÄKO 2015

BILAGA 6.1: INSTRUKTION TILL ANBUDSFORMULÄR SÄKO 2015 KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN DNR: 13/00266 2014-12-01 UPPHANDLING SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK 2015 BILAGA 6.1: INSTRUKTION TILL ANBUDSFORMULÄR SÄKO 2015 Instruktion till anbudsformulär,

Läs mer

Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00. Deltagare:

Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00. Deltagare: Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00 Deltagare: Leif Nilsson, ordf. Region Dalarna Claes Annerstedt, VD Dalatrafik Bengt Benjaminsson, Trafikchef Dalatrafik Bakgrund: Idag den 9 februari presenterar

Läs mer

Regeringens motorväg mot klimatförändringar

Regeringens motorväg mot klimatförändringar Regeringens motorväg mot klimatförändringar Inledning Vår tids stora utmaning är att komma tillrätta med klimatförändringarna. Gör vi ingenting nu så kommer våra barn och kommande generationer att få betala

Läs mer

Koncept för elcykelpooler för VGR

Koncept för elcykelpooler för VGR Koncept för elcykelpooler för VGR Projektbeskrivning Pilotprojektet CykelDelaren syftar till att etablera en cykelpool med elcyklar för allmänheten i de deltagande kommunerna i Västra Götaland. Regionen

Läs mer

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat 1 (23) Rapport Datum 2015-03-31 Diarienummer KTN 40-2014 Västra Götalandsregionen Kollektivtrafiksekretariatet Handläggare: Maria Larsson, Tomas Zeljko Telefon: 010-4412032, 010-441 21 84 E-post: maria.a.larsson@vgregion.se,

Läs mer

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster - En guide från PRECIS Föreningen Public Relations Konsultföretag i Sverige för dig som ska genomföra en offentlig upphandling av PR och kommunikationstjänster

Läs mer

Juni 2013. Kundperspektivet. Information köpa och få biljett visera resa ( kontroll)

Juni 2013. Kundperspektivet. Information köpa och få biljett visera resa ( kontroll) Kundperspektivet Information köpa och få biljett visera resa ( kontroll) Standards Juni 2013 Information i kollektivtrafik....med information tillgänglig från många datakällor Myndighet/företag Fordon/infrastruktur

Läs mer

PM - Förenkling och utveckling av biljettsystem, betalsystem och öppen trafikinformationsdata

PM - Förenkling och utveckling av biljettsystem, betalsystem och öppen trafikinformationsdata 1(24) Handläggare Jens Plambeck PM - Förenkling och utveckling av biljettsystem, betalsystem och öppen trafikinformationsdata Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Leveransadress:

Läs mer

Svar på skrivelse Förenkling av sms-biljetter och SL Access

Svar på skrivelse Förenkling av sms-biljetter och SL Access 1(4) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2013-08-27, punkt 10 Svar på skrivelse Förenkling av sms-biljetter och SL Access Ärendebeskrivning Ärendet är ett svar till Trafiknämnden

Läs mer

Prislista. För resor inom Kalmar län. Gäller från och med 1 januari 2015. Prislista och information för resor inom Kalmar län.

Prislista. För resor inom Kalmar län. Gäller från och med 1 januari 2015. Prislista och information för resor inom Kalmar län. För resor inom Kalmar län Gäller från och med 1 januari 2015 och information för resor inom Kalmar län. En del av Landstinget i Kalmar län Allt du behöver är ett Resekort Alla våra produkter läggs på ett

Läs mer

Så blev arkitekturen ett kitt mellan IT och den övriga verksamheten

Så blev arkitekturen ett kitt mellan IT och den övriga verksamheten Så blev arkitekturen ett kitt mellan IT och den övriga verksamheten EA symposium KTH 28 november 2014 kari.finnskog@vasttrafik.se Twitter: kari_e_f Agenda Så blev arkitekturen ett kitt mellan IT och den

Läs mer

Checklista för Europeiska Trafikantveckan

Checklista för Europeiska Trafikantveckan 1(5) Checklista för Europeiska Trafikantveckan Se denna checklista som ett stöd i planering och genomförande av Europeiska Trafikantveckan och/eller I stan utan min bil!. Checklistan är alltså inget facit

Läs mer

HANDBOK KOMPLETTERINGSTRAFIK JUNI 2010 TAXOR & FÄRDBEVIS

HANDBOK KOMPLETTERINGSTRAFIK JUNI 2010 TAXOR & FÄRDBEVIS HANDBOK KOMPLETTERINGSTRAFIK JUNI 2010 TAXOR & FÄRDBEVIS INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna biljettbestämmelser.................... 2 Barn och skolungdom....................... 2 Studeranderabatt och ungdom

Läs mer

PROGRAM. 09.30 12.00 Inledning. Diskussion "Hur når vi längre tillsammans Föreläsning Dagens unga. Vad vill de och hur kommer de resa imorgon?

PROGRAM. 09.30 12.00 Inledning. Diskussion Hur når vi längre tillsammans Föreläsning Dagens unga. Vad vill de och hur kommer de resa imorgon? PROGRAM 09.30 12.00 Inledning 12.00 13.00 Lunch Diskussion "Hur når vi längre tillsammans Föreläsning Dagens unga. Vad vill de och hur kommer de resa imorgon? 13.00 15.00 Föreläsning Kollektivtrafiken

Läs mer

Regionala ägarrådet och Västtrafik

Regionala ägarrådet och Västtrafik Sekretariatet för Regionala ägarrådet 2007-06-14 Linda Billberg Minnesanteckningar Samrådsmöte mellan Regionala ägarrådet och Västtrafik Torsdagen den 14 juni kl. 10.00 14.00 i Skövde Närvarande: Regionala

Läs mer

Styr och ställ - en kundundersökning

Styr och ställ - en kundundersökning Styr och ställ - en kundundersökning 1525983 Teresia Schullström November 2012 Styr och ställ kundundersökning om undersökningen Undersökningen genomfördes under 5-18 november 2012 genom ett utskick till

Läs mer

Prissättning i Sydsveriges kollektivtrafik

Prissättning i Sydsveriges kollektivtrafik Rapport 2015:14, Version 1.0 Prissättning i Sydsveriges kollektivtrafik Jämförelse av prismodeller i Sydtaxelänen Dokumentinformation Titel: Prissättning i Sydsveriges kollektivtrafik Serie nr: 2015:14

Läs mer

Kundundersökning juli 2014

Kundundersökning juli 2014 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Destination Gotland Färja Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Hemavan - Vilhelmina - Arlanda

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Hemavan - Vilhelmina - Arlanda Operatör: Trafikslag: Sträcka: Next Jet Flyg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Kunddriven och effektiv planering av trafikutbud. Workshop 3

Kunddriven och effektiv planering av trafikutbud. Workshop 3 Kunddriven och effektiv planering av trafikutbud Workshop 3 Bakgrund och nuläge Vi har nu en gemensam affärsmodell för fördubblad kollektivtrafik Vi har en gemensam avtalsprocess Vi har ett gemensamt modellavtal

Läs mer

FAQ VERKSAMHETEN. .u. Vad är syftet med X2AB?

FAQ VERKSAMHETEN. .u. Vad är syftet med X2AB? FAQ VERKSAMHETEN.u. Vad är syftet med X2AB? Syftet med X2ABs verksamhet är att erbjuda regionala kollektivtrafikmyndigheter,länstrafikbolag och trafikföretag en möjlighet att driva gemensamma utvecklingsprojekt

Läs mer

2012 2015 Verksamhetsplan 2012 2015 Verksamhetsplan

2012 2015 Verksamhetsplan 2012 2015 Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2012 2015 B Innehållsförteckning Förord 4 5 Nuläge 6 17 Uppdrag 18 25 Verksamhetsidé och Vision 26 37 Trafikutveckling 38 45 46 57 Handlingsprogram 58 71 Organisation 72 81 2011 minnesvärda

Läs mer

Årsrapport 2013 KOLLEKTIVTRAFIKBAROMETERN. Svensk Kollektivtrafik

Årsrapport 2013 KOLLEKTIVTRAFIKBAROMETERN. Svensk Kollektivtrafik Årsrapport 2013 KOLLEKTIVTRAFIKBAROMETERN Svensk Kollektivtrafik INNEHÅLL Box 12236 S:t Göransgatan 63, 1 tr. 102 26 Stockholm tfn: 08-598 998 00 fax: 08-598 998 05 www.ipsos.se 1 SAMMANFATTNING KOLLEKTIVTRAFIKBAROMETERN...

Läs mer

Svar på skrivelse Ny digital strategi för SL-resenärernas behov

Svar på skrivelse Ny digital strategi för SL-resenärernas behov 1(29) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2013-11-12, punkt 16 Svar på skrivelse Ny digital strategi för SL-resenärernas behov Ärendebeskrivning Ärendet är ett svar

Läs mer

Alla vinner på certifiering av förare i kollektivtrafiken

Alla vinner på certifiering av förare i kollektivtrafiken Alla vinner på certifiering av förare i kollektivtrafiken Förarcertifieringen har kommit för att stanna Parallellt med att kollektivtrafikens roll blir allt större och viktigare, ökar behovet av välutbildade

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Next Jet Flyg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Kundundersökning mars 2014

Kundundersökning mars 2014 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia Transport Sverige Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Om mikroarbete och restid

Om mikroarbete och restid Om mikroarbete och restid Undersökning om svenskarnas inställning till mikroarbete vad gör man med sin restid till och från jobbet Hösten 2012 Claremont www.claremont.se 1 Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen

Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik i siffror 7,1 miljarder kronor i omsättning 280 anställda 390 000 personer genomför 940 000 resor per dygn 10

Läs mer

Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta

Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta Digitaliseringen skapar nya förutsättningar men också nya förväntningar. Människans beteende och livsstil har förändrats, digitaliseringen

Läs mer

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE Annika Molin är projektledare för Västtrafiks satsning på digitala skärmar. Infotainmentsystemet

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Informationsblad om: 2013-12-17 1(6) FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST för dig som är bosatt (folkbokförd) i Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund och Åre kommun. VAD ÄR FÄRDTJÄNST? Färdtjänst

Läs mer

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Genomförande... 3 Statistikbeskrivning...

Läs mer

Resor med buss eller tåg i Västmanland

Resor med buss eller tåg i Västmanland Resor med buss eller tåg i Västmanland Här kan du läsa hur du ska göra när du vill resa med buss och tåg i Västmanland Bolaget du reser med heter VL. Du får veta var du kan köpa biljetter och hur du gör

Läs mer

Kollektivtrafik på landsbygden i Västra Götaland

Kollektivtrafik på landsbygden i Västra Götaland på landsbygden i Västra Götaland Martin Elofsson, regionutvecklare sekretariatet Landsbygdsarbetet Målet: Sammanhållen region 1. Utredning Syfte, minsta utbud Långsiktigt ansvar 2. Projekt anropsstyrd

Läs mer

Kommunförbundet Lund 23 januari 2015

Kommunförbundet Lund 23 januari 2015 Kommunförbundet Lund 23 januari 2015 Lars Hellström Affärsområdeschef Serviceresor Katrin Nilsson Platschef Färdtjänst Hässleholm Per Tranström Affärsutvecklare Serviceresor Uppstartsmöte med kommunerna

Läs mer

Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007.

Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007. Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007. (både resenärer och icke resenärer) respektive resenärer/kunder (reser minst en gång

Läs mer

Ulla Sahlström 2013. Hofors kommun Trafikförsörjningsprogram färdtjänst och riksfärdtjänst

Ulla Sahlström 2013. Hofors kommun Trafikförsörjningsprogram färdtjänst och riksfärdtjänst Ulla Sahlström 2013 Hofors kommun Trafikförsörjningsprogram färdtjänst och riksfärdtjänst Innehållsförteckning Begrepp och avgränsningar 1 Den regionala kollektivtrafikmyndigheten 1 Den allmänna kollektivtrafiken

Läs mer

Jönköpings Länstrafik - JLT

Jönköpings Länstrafik - JLT Jönköpings Länstrafik - JLT JLT är en förvaltning i Landstinget i Jönköpings län Landstinget är kollektivtrafikmyndighet skatteväxlat kollektivtrafiken 2012 (34öre) skatteväxlat färdtjänsthandläggning,

Läs mer

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015 Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 215 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Inledning 3 Syfte 3 Metod 4 Val av färdmedel

Läs mer

Skånetrafiken. Det självklara valet för dig som reser i Skåne

Skånetrafiken. Det självklara valet för dig som reser i Skåne Skånetrafiken Det självklara valet för dig som reser i Skåne Allt började 1999 Två skånska län blir ett Flygande start för Skånetrafiken Vilka vi är och vad vi gör En förvaltning inom Region Skåne Driva

Läs mer

Yttrande över motion 2012:21 om försök till Idimattaxa på linjer med lågt resande

Yttrande över motion 2012:21 om försök till Idimattaxa på linjer med lågt resande Stockholms läns landsting Trafiknämnden Handläggare: Jens Plambeck 08-686 1651 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(7) Identitet 2013-01-11 TN 1210-0201 STYRELSESAMMANTRÄDE ÄRENDE NI Yttrande över motion 2012:21 om försök

Läs mer

Kalmar Länstrafik. Serviceresor. Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst. En del av Landstinget i Kalmar län

Kalmar Länstrafik. Serviceresor. Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst. En del av Landstinget i Kalmar län Kalmar Länstrafik Serviceresor Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst En del av Landstinget i Kalmar län Inledning Sjukresor Färdtjänst Riksfärdtjänst Så här betalar du Hur du ansöker Kontaktuppgifter

Läs mer

Din resa. 2015. En guide för dig som åker buss och tåg med Värmlandstrafik. Gäller tills vidare, dock längst till och 1 med 12 december 2015.

Din resa. 2015. En guide för dig som åker buss och tåg med Värmlandstrafik. Gäller tills vidare, dock längst till och 1 med 12 december 2015. Din resa. 2015 En guide för dig som åker buss och tåg med Värmlandstrafik. Gäller tills vidare, dock längst till och 1 med 12 december 2015. Innehåll Tidtabeller Åka buss och tåg Så köper du din resa Värmlandskortet

Läs mer

Kostnadsbilden för biogas i kollektivtrafiken Varför skiljer det mellan regioner? Sara Anderson, 2050 AB

Kostnadsbilden för biogas i kollektivtrafiken Varför skiljer det mellan regioner? Sara Anderson, 2050 AB Kostnadsbilden för biogas i kollektivtrafiken Varför skiljer det mellan regioner? Sara Anderson, 2050 AB Innehåll Syfte Bakgrund Metod Resultat Påverkansfaktorer Slutsatser Diskussion Syfte Syftet med

Läs mer

Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgruppsutveckling Ledningsgruppsutveckling Ni skapar samsyn och en gemensam strategi!! Två dagars ledningsgruppsutveckling med coaching och rådgivning från seniora experter! Vi får människor att samlas kring affären på

Läs mer

Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Kort tillbakablick- vad pågår och vad är på gång?

Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Kort tillbakablick- vad pågår och vad är på gång? Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Kort tillbakablick- vad pågår och vad är på gång? Petter Kjellgren, Projektledare Biogas Väst, Västra Götalandsregionen Avstamp Jönköping

Läs mer

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå 2015-04-09 Kommunikationsavdelningen Niclas Rosander Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå Enligt den tidigare kartlagda processen Rekrytera studenter i Sverige ska allt studentrekryteringsarbete

Läs mer

Guide SJ Regionalkort

Guide SJ Regionalkort Guide SJ Regionalkort Så här fungerar det 2 Ladda kort 5 Skapa reseprofil 7 Köpa/registrera resa 8 Köpvillkor/återköp/förlust/spärra kort 11 Guide SJ Regionalkort 1 Så här fungerar det Det här är SJ Regional

Läs mer

Remsans ersättare är här. Den 1 september försvinner remsan och ersätts med reskassan som du laddar på ett SL Access-kort.

Remsans ersättare är här. Den 1 september försvinner remsan och ersätts med reskassan som du laddar på ett SL Access-kort. Remsans ersättare är här Den 1 september försvinner remsan och ersätts med reskassan som du laddar på ett SL Access-kort. Remsans ersättare är här Du får förlustgaranti. Allt du behöver göra är att registrera

Läs mer

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake ITS Arlanda 2011-03-29 Catherine Kotake Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-03-30 Smidigt för alla Välinformerande trafikanter och transportörer Samordnad information mellan trafikslagen

Läs mer

Synen på att pendla kollektivt. December 2014

Synen på att pendla kollektivt. December 2014 Synen på att pendla kollektivt December 2014 2 Undersökning om synen på att pendla kollektivt Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Projektledare: Markus Lagerqvist Datum: 2014-12-19

Läs mer

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 Kundundersökning Målgrupp: ca 36.000 Mina sidor medlemmar Svar: ca 7.600 (21%) Datainsamling: 4 maj 1 juni 2012 Marknadsundersökning Målgrupp: 4.000 medlemmar i CMA

Läs mer

Utmaningar och möjligheter i lands- och glesbygd. Anna-Karin Malm Jönköpings Länstrafik Landstinget i Jönköpings län

Utmaningar och möjligheter i lands- och glesbygd. Anna-Karin Malm Jönköpings Länstrafik Landstinget i Jönköpings län Utmaningar och möjligheter i lands- och glesbygd Anna-Karin Malm Jönköpings Länstrafik Landstinget i Jönköpings län JLT Serviceresor - kort bakgrund 2002 - start för samordning av färdtjänst- och sjukresor

Läs mer

serviceresor Så här reser du med Jojo Serviceresor

serviceresor Så här reser du med Jojo Serviceresor serviceresor Så här reser du med Jojo Serviceresor ofolder.indd 1 2014-12-02 13:43 Detta är Jojo Serviceresor Jojo Serviceresor är ett kort som du använder både för resa med Skånetrafikens bussar och tåg

Läs mer

Köp resa och ladda kort

Köp resa och ladda kort SJ Regional biljettautomat Köp resa och ladda kort Information English 08:56 Köp resa Köp resa Giltiga betalkort: Biljetterna i automaten gäller för obokat resande med SJ Regionaltåg och InterCity i Mälardalen.

Läs mer

Bestämmelser Tillstånd för färdtjänst beskrivs i Lag om färdtjänst (1997:736) enligt följande paragrafer:

Bestämmelser Tillstånd för färdtjänst beskrivs i Lag om färdtjänst (1997:736) enligt följande paragrafer: 1(7) Förvaltningsnamn Avsändare Regelverk för färdtjänst Färdtjänst Allmänt Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform till de allmänna kommunikationerna. Val av fordon eller transportform

Läs mer

Marknadsöppningsdagen 2012: Öresundstågstrafikförsöket måluppfyllelse & samhällsekonomiska effekter

Marknadsöppningsdagen 2012: Öresundstågstrafikförsöket måluppfyllelse & samhällsekonomiska effekter Marknadsöppningsdagen 2012: Öresundstågstrafikförsöket måluppfyllelse & samhällsekonomiska effekter AB Stelacon 2012-11-21 Agenda Stelacons uppdrag Måluppfyllelse med försöket Samhällsekonomiska effekter

Läs mer

Prislista. För resor över länsgräns. Gäller från och med 1 januari 2015. Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län.

Prislista. För resor över länsgräns. Gäller från och med 1 januari 2015. Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län. För resor över länsgräns Prislista Gäller från och med 1 januari 2015 Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län. En del av Landstinget i Kalmar län Gränslöst resande! Nå hela södra Sverige

Läs mer