Dokumentation av arbete och beslutsprocess för ny pris- och sortimentsstrategi för Västtrafik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokumentation av arbete och beslutsprocess för ny pris- och sortimentsstrategi för Västtrafik"

Transkript

1 Västra Götalandsregionen och Västtrafik AB Dokumentation av arbete och beslutsprocess för ny pris- och sortimentsstrategi för Västtrafik

2 Innehållsförteckning BAKGRUND... 3 Missnöje och vikande kundnöjdhet... 3 Dagens sortiment... 4 Dagens betalsystem... 5 MÅLSÄTTNINGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN I VÄSTRA GÖTALAND... 6 Sortimentet och fördubblingsmålet... 6 ARBETET HITTILLS... 7 Analys av resmönster... 7 Vad tycker kunderna?... 9 Politisk beslutsprocess Uppdraget till Västtrafik och Kollektivtrafiknämnden Resultat av arbetsgruppens arbete Analys av Sveriges två andra storstadsregioners prissystem Reell förbättring kräver strukturförändring Val av modell och förankring Nuläge och fortsatt arbete under (15)

3 Bakgrund Missnöje och vikande kundnöjdhet Sedan kontoladdningens införande våren 2009 har Västtrafik fått mycket kritik från kunder och allmänhet. Kunderna underkänner Västtrafiks biljettsystem. Deras upplevelse är att man inte kan lita på systemet och att det inte är tillräckligt enkelt att använda. I en av de stora kundundersökningar som Västtrafik genomförde 2010 bedömde kunderna problemen med dagens system enligt figuren nedan Osäker på om betalningen blir rätt Lätt att glömma att checka ut Svårt veta om flera zoner i kommun Checka in/ut vid varje byte Info i displayen är inte till hjälp Kan inte läsa saldot på korten Risken att överdebiteras Krångligt korrigera fel Föraren kan inte systemet Svårt att ta reda på kostnaden Minskad bytestiden för flerzonsresa Automaten signalerar fel Displayerna är svåra att läsa Måste betala pant för kortet Kortinspektion för vissa fordon Höjt pris för skolungdomar Priset 16,50 i display vid byte Kortläsarna är ibland avstängda Ej kontoladdning på terminskort Lång tid när man köper färdbevis Maskinen kan visa Redan registrerat Mycket stort problem Ganska stort problem Figur 1 Kundernas svar på frågan: Hur stort är problemet för dig när du skall resa kollektivt? Vid sidan av kvalitet i trafikleveransen är biljettsystemet en viktig faktor, som bedöms ha stor påverkan på kundnöjdheten, liksom på inställningen till Västtrafik och kollektivtrafik i allmänhet. Den generella kundnöjdheten sjönk med 10-15% i samband med införandet av kontoladdningen 2009 och ligger fortfarande kvar på den låga nivån. Så länge kunderna inte upplever en faktisk förbättring på detta område är risken stor att kundnöjdheten inte kommer att öka utan snarare fortsätta minska. Av figuren på nästa sida framgår resultatet av att kunderna i en stor kundundersökning 2010 fick sätta betyg på olika delar av en resa med Västtrafik. De flesta delarna av resan fick betyget godkänt, ingen del särskilde sig positivt medan de följande två delarna utskilde sig negativt: betalning och byte. 3 (15)

4 Kundernas uppfattning på en positiv-negativ-skala av kollektivresans olika delar Dagens sortiment Dagens sortiment använder sig av två grundtyper, giltighet och pris per resa samt giltighet och pris per tidsperiod. Så långt är det enkelt och tydligt. Men viket färdbevis en kund skall välja för att resa med Västtrafik upplevs som mycket svårt. Det finns ett stort antal varianter i Västtrafiks sortiment vilket framgår av figuren nedan. Varje typ av färdbevis har dessutom en egen prismodell dvs. metod att beräkna priset. En viktig del i prismodellen är prisfaktorn reslängd. Hur reslängden bestäms avgörs av geografimodellen Västtrafiks sortiment med antal varianter (15)

5 Kundernas uppfattning av sortiment påverkas av flera olika delar i upplevelsen: 1. Vilket sortiment som erbjuds kunden. Vad kan kunden köpa? Vilken typ av färdbevis? 2. Processen för hur en kund genomför en resa och använder sitt färdbevis vid resa. Hur behöver kunden bete sig med sitt färdbevis (t.ex. vid kortläsaren ombord)? 3. Vad som styr priset för resan? Prismodellen för respektive färdbevis. Dessutom bidrar kundens upplevelse av processen för hur man kan köpa eller fylla på sitt färdbevis, dvs. beställning, betalning och leverans av färdbevis. (Denna sistnämnda process ingår inte i arbetet med ny pris- och sortimentsstrategi). För att förenkla valet av färdbevis måste Västtrafik förenkla både sortimentet och prismodellerna bakom. Antalet prisfaktorer som används i prismodellerna måste begränsas och vara mer likvärdiga. Skillnaderna i sortimentet måste vara tydligare och mer stringenta. Det måste helt enkelt bli enklare att välja. Det måste dessutom bli mycket lättare att göra rätt och att få bekräftelse på att man gjort rätt. Antalet handhavandefel vid genomförande av resa är idag alldeles för högt och behöver minimeras. Biljettsystemet (betalsystemet) är i sig en konsekvens av det sortiment man väljer att erbjuda kunderna. Vilken typ av färdbevis man vill erbjuda och hur priset på dessa bestäms, avgör sedan vilken teknisk lösning som krävs det s.k. betalsystemet. Dagens betalsystem När Västtrafik bildades 1999 så fanns det två olika biljettsystem i Västra Götaland. Båda betalsystemen hade sina prismodeller (det som bestämmer priset för en resa som exempelvis geografimodeller och åldersgränser). Då startades ett arbete att upphandla och specificera ett nytt betalsystem i hela regionen infördes det nya betalsystemet, men bara för de kunder som reste med periodkort. Våren 2009 infördes kontoladdningen och det innebar att det nuvarande betalsystemet hade implementerats fullt ut eftersom hela Västtrafiks sortiment distribuerades och betaldes via det nya betalsystemet. I samband med detta förändrades Västtrafiks prismodeller så att det blev samma prismodeller i hela regionen för respektive färdbevis. Det nuvarande betalsystemet upphandlades för att hantera ett sortiment med endast ett fåtal produkter. Systemet byggde på att samtliga kunder vid alla resor skulle checka in och checka ut. Priset skulle byggas på resehistorik och regleras beroende på hur mycket en kund reser. Efter ett visst resande skulle kunden nå ett tak som motsvarande priset för ett periodkort. Denna prismodell övergavs på grund av motstånd mot kravet på att alla kunder skulle behöva checka ut. Istället infördes en lösning med ett väsentligt större antal produkter. Beslutet fattades sent i projektet, när såväl hårdvara som mjukvara redan var beställd, och detta har gjort att betalsystemet idag nått sitt kapacitetstak i minnesutnyttjande. 5 (15)

6 Målsättningar för kollektivtrafiken i Västra Götaland Målet för Västtrafik är att fördubbla resandet från 2006 till Detta är ett gängse mål i branschen för hela Sverige. För att uppfylla uppsatta mål behöver kollektivtrafikens attraktivitet höjas. Kollektivtrafiken måste bli snabb, pålitlig och lättillgänglig och få en högre status i samhället. Det handlar om information, tillgänglighet till färdbevis och mobilitet i stort att erbjuda helhetslösningar på hur man bäst reser från dörr till dörr. Ett fördubblat resande innebär att trafikutbudet måste öka med ca 80 procent, vilket även innebär att kapaciteten måste öka på tåg, spårvagn, bussar, taxi och båtar. En förutsättning för detta är att det görs satsningar på infrastruktur som mer järnvägar, mer spårväg i Göteborg, fler terminaler och bytespunkter, fler busskörfält samt fler pendelparkeringar. Den anropsstyrda trafiken måste fullt ut integreras med linjetrafiken. Vidare krävs en prisstruktur som är enklare och som tillåter en högre grad av differentiering än idag. Sammanfattningsvis kan man konstatera att tröskeln till kollektivt resande behöver sänkas. Det handlar i stor utsträckning om att förbättra totalerbjudandet och att förenkla alla delar som idag upplevs som krångliga. En viktig beståndsdel är sortimentet dvs. vilka färdbevis kunderna kan välja, hur resan genomförs och vad som bestämmer priset på resan. Dessutom måste inställningen till kollektivtrafik i allmänhet och till varumärket Västtrafik i synnerhet förbättras för att nya kunder skall känna sig lockade att kliva ombord. Dagens betalsystem är i sig ett hinder för en sådan utveckling. Sortimentet och fördubblingsmålet För att nå fördubblingsmålet är Kombiresenärer (kombinerar kollektivtrafikresor med resande med andra färdsätt, främst bil) och Sällanresenärer de viktigaste målgrupperna där vi ser störst potential att få fler resenärer. För att målet ska uppnås måste dessa grupper förmås att öka sitt kollektivtrafikresande kraftigt. Kollektivresenärerna skall självklart värnas och förmås att förbli trogna kunder, men de nuvarande kunderna i den målgruppen kommer att kunna ge ett mindre bidrag till fördubblingen eftersom de redan reser kollektivt i stort sett dagligen. Sällan & Turister Kombiresenärer Kollektivresenärer Illustration över resevolymen per målgrupp 2010 (blått) och med ett fördubblat resande 2025 (grönt). 6 (15)

7 Fördelningen av andelen resor mellan de olika målgrupperna är idag ca 10 % för sällanresenärer, ca 25 % för kombiresenärer och ca 65 % för kollektivresenärer. För att nå ett dubblerat resande och ökad marknadsandel krävs en resandeökning för sällanresenärer med två till tre gånger och för kombiresenärer med tre till fyra gånger. För att nå fördubblingsmålet krävs alltså långt mer än en fördubbling för dessa målgrupper. I dagsläget saknar Västtrafik ett sortiment som är anpassat för målgruppen kombiresenärer. Det finns ett sortiment för sällanresenärer med olika slags enkelbiljetter, femresorskort samt dagkort mm. För kollektivresenärer finns det periodkort, vilket framgår av figuren nedan. För att attrahera kombiresenärer och förmå dem att överge bilen fler dagar per vecka till förmån för kollektivtrafik behövs ett sortiment som ger dem incitament att resa mer kollektivt. Illustration över Västtrafiks nuvarande sortiment. Arbetet hittills Analys av resmönster Under 2010 analyserades resmönstren bland Västtrafiks kunder. Analyserna visar att kollektivresandet är centrerat till regionens större tätorter, Göteborg, Borås, Skövde samt Trollhättan/Vänersborg och Uddevalla. Figuren på nästa sida visar resmönstret i regionen för kollektivresor, desto tjockare linje eller större cirkel, desto mer resor inom relationen. Cirka 90 % av alla resor sker inom och till- och från dessa fem tätortsområden, varav Göteborg står för cirka 70 %. 7 (15)

8 Illustration av mönstren för de vanligaste resorna. De röda resvägarna motsvarar knappt 90 % av alla resor. De flesta resorna är relativt korta. I figuren nedan ser man att 53 % av resorna är under 5 km långa. 85 % av alla resor är under 15 km. Antal resor Fördelning antal resor per km (Fågelväg) km Fördelningen mellan antalet resor under en dag per km fågelväg (helresor enligt RUS). 8 (15)

9 Reslängd <5km <10km <15km <20km <25km <30km Andel av resorna 53 % 76 % 85 % 89 % 92 % 94 % Tabellen nedan visar fördelningen av antalet resor mellan olika färdbevis. Skillnaden mellan periodkort (områdesladdning) och kontoladdning visar att det är ett stort steg i antalet kunder mellan de som reser med periodkort och de som reser med en kontoladdning. Färdbevis Andel Resor Enkelbiljett 2 % Enkelbiljett SMS 8 % Kontoladdning 25 % Periodkort 65 % Fördelning av andelen resor per färdbevis I diagrammet på nästa sida blir det tydligt att Västtrafiks nuvarande sortiment saknar passande erbjudanden för kombiresenärer. Fördelningen i antalet resdagar mellan enkelbiljetter, kontoladdning och periodkort (område) visar att det saknas saknar ett eller flera alternativ för de kunder som reser mellan 5 resdagar och 20 resdagar per månad. Antal stämplingar per månad (per färdbevis) Vad tycker kunderna? Under 2010 genomförde Västtrafik några av de hittills största kundundersökningarna i företagets historia. Syftet med undersökningarna var i huvudsak att ta reda på följande: Vilken geografimodell accepterar/föredrar kunderna? Vilka egenskaper skall styra ett framtida sortiment/betalsystem? Vilka betalningssätt och utföranden accepterar/föredrar kunderna? 9 (15)

10 Som redan redovisats på sidan 2 (figur 1) i denna rapport var en viktig och väldigt tydlig grundläggande insikt från kundundersökningarna att många kunder tyckte betalningen i nuvarande system var för krånglig. När kunderna fick välja på olika faktorer som skulle påverka priset var det två egenskaper som stack ut och med en tydlig rangordning sinsemellan: 1. Enkelt 2. Rättvist I kundundersökningarna slogs också fast att följade faktorer är de som enligt kunder och potentiella kunder främst ska påverka priset: Resenärens egenskaper (t.ex. ålder) Resans längd Lojalitet/resefrekvens En tydlig majoritet, ungefär två tredjedelar av kunderna var negativa till check-ut. I två stora undersökningar ombads respondenter att ta ställning till ett antal olika geografimodeller. Utfallet av den första undersökningen framgår av figuren nedan där 9 olika modeller bedömdes och där modellen Kilometer fågelvägen var mest populär medan Ett område var minst populär. 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 C Kilometer fågelvägen 1,00 G Cirklar med zontabell B Stora zoner längs resvägen F Stora zoner med zontabell 0,79 0,76 0,73 H Stora områden D Kilometer fågelvägen, 0,54 0,54 E Små zoner med zontabell I Ett område A Små zoner längs resvägen 0,13 0,07 0,00 Index Diagrammet visar resultatet baserat på en analys gjord enligt fall 5 av Thurstones lag om komparativa bedömningar. De olika modellernas relativa placering visas på en indexskala baserat på att man fått ange sina val i första, andra, tredje hand o s v. Resultatet av denna första kundundersökning liksom annan kunskap om kundernas preferenser och förväntningar samt insikter från analyserna av resandemönster och annan samlad kunskap om förutsättningarna för Västtrafiks verksamhet utgjorde grunden varifrån tre kompletta modeller utformades (geografimodell och betalmodell). 10 (15)

11 Samtliga delar som påverkar kundens upplevelse av sortimentet togs med i modellerna, dvs. vilket sortiment/vilka färdbevis som erbjuds kunden, processen för hur en kund genomför sin resa och vad som styr priset för resan. I den andra stora kundundersökningen fick kunder och potentiella kunder ta ställning till och utvärdera dessa tre kompletta betalmodeller. De tre modeller som utvärderades var: 1. Personliga zoner (kallas även stegvis fågelväg ). En virtuell zon som utgår från kundens första check-in för dagen och går att köpa i t.ex. 15 km-moduler. 2. Km fågelvägen Check in/check ut. (Med en mer renlärig tillämpning än idag). 3. Cirkelzoner Ett fåtal fasta zoner över regionens större orter/centra varav Göteborg är det största. Undersökningen visade att Alternativ 1, Personliga Zoner ( Stegvis fågelväg ) var klart populärast totalt sett, men också i samtliga undermålgrupper. Det var också populärare än dagens system. Dessutom har det minst antal negativa. Det bedömdes vidare vara både enklare och rättvisare än både dagens system och andra lösningar som presenterades. Västtrafiks kundundersökningar finns som bilaga till detta PM. Politisk beslutsprocess Sommaren 2011 inrättades den nya Kollektivtrafiknämnden i regionen. Samtidigt skapades också en särskild arbetsgrupp för pris- och sortimentsstrategi där Regionfullmäktige tillsatte en grupp med 7 politiker ur Kollektivtrafiknämnden och 8 kommunpolitiker, två från varje delregion. Gruppens arbete hade följande inriktning: 1. Eventuella åtgärder i sortimentet till 2013 inför införandet av trängselskatter (mindre/ måttlig förändring). Förutsättning: intäktsneutralt 2. En större förändring på längre sikt. Arbetet startade med en utbildning för den nytillträdda kollektivtrafiknämnden den 22 augusti 2011 och har därefter följts av 13 arbetsgruppsmöten hittills. Uppdraget till Västtrafik och Kollektivtrafiknämnden Den 13 oktober 2011 fick Västtrafik ett formellt uppdrag av Kollektivtrafiknämnden att i samverkan med kollektivtrafiksekretariatet utreda en ny pris- och sortimentsstrategi. Målet var att strategin skulle fastställas i regionfullmäktige våren Utgångspunkter i uppdraget Inriktningen för arbetet ska utgå från målen i Västtrafiks verksamhetsplan, i synnerhet de delregionala målbilderna. Västtrafiks kundunderökningar utgör också ett viktigt underlag. Västtrafiks fem strategier för nytt sortiment ska vara vägledande: 1. Sortiment anpassat efter målgruppernas behov 2. Få prismodeller, gemensamma för kollektiv- och kombiresenärer 3. Få prisfaktorer, gemensamma mellan prismodellerna och som kunderna prioriterar 4. Prismodeller som ger incitament att öka resandefrekvensen och belönar lojalitet 5. Sortiment som tillåter kunder att genomföra alla resor med ett färdbevis och beteende 11 (15)

12 Vad ska utredas enligt uppdraget? Flera alternativa modeller ska utredas, med olika geografimodeller: En modell ska bygga på fasta zoner. Olika storlekar ska analyseras. En modell ska bygga på personliga flexibla zoner. Olika storlekar ska analyseras. Analys av Sveriges två andra storstadsregioners prissystem, samt internationell utblick En ren kilometertaxa kan i dagsläget uteslutas då en sådan modell kräver check-in, check-ut Enhetstaxa har funnits med som jämförelsealternativ under arbetets gång. Exempel på frågeställningar att beakta i uppdraget På vilket sätt är modellen enkel och rättvis? Investeringsbehov? Interoperabilitet med andra system (främst grannlän)? Prövat/oprövat system - riskbedömning? Konkurrensaspekten för kommersiella aktörer Tidsaspekten när kan man införa systemet? Integritetsfrågan för resenärerna? Resultat av arbetsgruppens arbete Under hösten 2011 diskuterade arbetsgruppen vilka förbättringar som var möjliga att göra till början av 2013, allt i syfte att snabbt göra det enklare för kunderna i kollektivtrafiken. Utgångspunkten var att kunderna skall uppleva förändringen som en förbättring. Förslag på kortsiktiga lösningar för att få fram en snabb förändring analyserades. Inget av dessa förslag bedömdes kunna ge den förbättring som eftersträvades. Arbetsgruppen konstaterade att de skulle ha bidragit till en förändring, men inte en förbättring. Det diskuterades om check-ut inte ska tillämpas men i så fall måste en annan metod till för att specificera resans längd så att rätt pris kan debiteras den proceduren blir väldigt svår för kunderna att genomföra med dagens system. Om check-ut inte skall tillämpas krävs därför en större strukturförändring i sortimentet och i betalsystemet. Därför rekommenderades på kort sikt att behålla dagens lösning med check-ut och att fortsätta arbetet med att ta fram en långsiktig strategi. Analys av Sveriges två andra storstadsregioners prissystem En analys av sortiment och prismodeller för Stockholms Länstrafik (SL) och Skånetrafiken genomfördes under hösten 2011 och redovisades för arbetsgruppen i december samma år. De båda sortimenten jämfördes och bedömdes mot de fem vägledande strategierna (som finns på sidan 10). Varken SL:s eller Skånetrafikens lösning bedömdes kunna användas som modell för Västra Götaland, främst för att de geografiska förutsättningarna är helt annorlunda för båda dessa regioner. Ingen av de andra två storstadsregionerna har ett sortment som är baserat på behov som har identifierats bland Västtrafiks kunder och de har heller inte gemensamma prismodeller för kollektiv- och kombiresenärer. Analysen av SL:s och Skånetrafikens sortiment finns som bilaga till detta PM. 12 (15)

13 Reell förbättring kräver strukturförändring På arbetsgruppens möte i december 2012 diskuterades bl.a. tidplanen för en förändring av betalsystemet. Arbetsgruppens slutsats kan sammanfattas enligt följande: För att på allvar åstadkomma den förändring som kunderna efterfrågar och som Västtrafiks kundundersökningar pekar på behovet av, krävs en genomgripande förändring på längre sikt. Sortiment och biljettsystem med dagens zonstruktur, dagens prisstruktur och nuvarande betalsystem behöver förändras. Det kan inte åstadkommas på kort sikt utan förutsätter en längre tidshorisont, dels för att noggrant utreda konsekvenser, tekniska förutsättningar, dels för att hinna med ordentlig dialog och förankring. Under senhösten 2011 trattades antalet alternativa principlösningar ner till tre som skulle analyseras vidare med sikte på en genomgripande förändring på längre sikt. De tre geografimodeller som skulle analyseras vidare var: 1. Personliga flexibla zoner 2. Fasta geografiska cirkelzoner 3. Zoner baserade på kommuner som första steg, därefter ett större område som motsvarar arbetsmarknadsregion/delregion och som sista steg en giltighet Regionen Runt, varav det sistnämnda steget är gemensamt för alla tre modellerna. Val av modell och förankring I februari 2012 påbörjades förankringsprocessen i och med att arbetet presenteras i de delregionala Kollektivtrafikråden (samråd med kommunerna). Arbetsgruppen beslutade under våren 2012 att en utvärdering av de tre geografimodellerna ovan skulle ske. Vid sidan av de tre modellerna skulle även ett s.k. nollalternativ bedömas. Med nollalternativ avsågs alternativet att inte genomföra någon större förändring alls utan fortsätta med dagens geografimodeller och betalsystem. För det ändamålet togs en bedömningsmodell fram för val av geografimodell. Dialog kring bedömningsmodellen har också skett i kollektivtrafikråden. Bedömningskriterierna var, i rangordning: Enkelhet Rättvisa Risk/Robusthet Tillköp Investeringsbehov Arbetsgruppen beslutade även att sammankalla två externa referensgrupper med tjänstemän från grannlänens kollektivtrafikmyndigheter samt experter och aktörer i branschen för att bistå Västtrafik/VGR i bedömningen. Bedömningsmodellen har sedan tillämpats och resultatet presenterades för arbetsgruppen i slutet av juni. 13 (15)

14 Pris- och sortimentstrategi - bedömningsmodell Bedömningskriterierna betygsätts från 1 till 5. Betygssättningen ska spegla i vilken grad de olika strategierna gör det möjligt att skapa ett pris/sortiment som ger bästa möjliga måluppfyllnad, utifrån valda kriterier. 1. Personliga zoner 2. Fasta cirkelzoner 3. Kommun/område(n)/Region 4. Nollalternativ = dagens system med mindre förenklingar Bedömningskriterier: Vikt Betyg Enkelhet 35% 3,7 3,7 3,3 2,3 Rättvisa 25% 4,3 3,0 2,3 2,3 Robusthet 15% 3,3 3,3 3,3 4,0 Tillköp 15% 4,0 3,0 4,0 4,0 Investeringsbehov 10% 2,0 2,0 3,0 4,0 TOTALBETYG: 100% 3,7 3,2 3,2 3,0 Utfall av bedömningen av de tre geografimodellerna och nollalternativet Då utfallet inte var tillräckligt utslagsgivande beslutade arbetsgruppen om en fördjupad analys kring kriteriet Robusthet samt att ta fram översiktlig tidplan och budget för genomförande. Vidare beslutade man att redovisa arbetet fram tills dess i regionfullmäktiges partigrupper i mitten av september 2012 för bredare förankring. Analysen av tidplan och kostnader visade att dessa faktorer, på en översiktlig nivå, inte var alternativskiljande för alternativ 1, 2 eller 3, medan alternativ 4 Dagens modell med mindre förenklingar skulle kunna genomföras snabbare och billigare. Kriteriet robusthet analyserades och kan sammanfattas enligt följande: Alternativ 1 är en, så långt det är känt, hittills oprövad variant på avståndstaxa. En modell med stora osäkerheter i intäktspåverkan som följd. Särskild noggrannhet kommer att krävas i simulering och analys av intäktspåverkan liksom av gränssnittet mellan människa och teknik. Alternativ 2 riskerar att medföra en orättvise-debatt vid gränsdragning som inte längre följer kommungränserna. I Västra Götaland är man inte van vid att dela upp kommuner i taxezoner såsom man gör t ex i Skåne. Alternativ 3 upplevs som minst rättvist av de tre pga. färre prissteg, vilket riskerar att ge dyrare resor främst för de som idag reser över en kommungräns. Nuläge och fortsatt arbete under 2013 Den 20 september beslutade arbetsgruppen gå vidare med fördjupning av alternativ 1 Personliga flexibla zoner och alternativ 2 Fasta cirkulära zoner. Dessa två alternativ bedömdes ha bäst förutsättningar att uppfylla kriterierna enkelhet och rättvisa vilket stämmer med vad kunderna efterfrågat. En dialog kring denna inriktning sker i de Delregionala och Regionala kollektivtrafikråden under oktober och november varefter Kollektivtrafiknämnden kan besluta om det fortsatta arbetet i december (15)

15 Under vintern/våren arbetar Västtrafik vidare med bland annat analyser kring gränssnittet mellan människa och teknik. Målet är att hitta bästa möjliga gränssnitt så att det blir lätt för kunderna att genomföra sin resa samt att interaktionen med kortläsare ombord, appar på mobiltelefon eller webbsida etc. blir så enkelt och intuitivt som möjligt. Under samma period planeras ytterligare kundundersökningar med fokus på de kundgrupper som kan förväntas ha svårigheter, t ex äldre, funktionshindrade, vanebilister etc. Vidare kommer frågorna kring riskbedömning av ekonomi och då särkilt simuleringar av intäktspåverkan att utredas i syfte att så långt det är möjligt säkerställa intäktsneutralitet. Under sommaren/hösten 2013 planeras för ett app-baserat pilotprojekt med något hundratal användare som får prova att använda sin smartphone som biljett/biljettmaskin i skarpt läge för sina vardagsresor. På detta sätt kan man snabbt och direkt få feedback från kunder i verklig miljö och därmed ytterligare förbättra och förenkla användargränssnittet. Hösten/vintern 2013 kommer pilotprojektet att utvärderas. Mot slutet av 2013 kan beslut fattas i Regionfullmäktige om skarpt genomförande av ny pris- och sortimentsstrategi, givet att man tagit höjd för detta i budget för Ett beslut vintern 2013 skulle kunna möjliggöra ett skarpt införande av det nya prissystemet för alla periodkortskunder med smartphone under hösten/vintern 2014 och för samtliga kunder hösten/vintern Det sistnämnda förutsätter att samtliga biljetmaskiner av den äldre modellen (blå och gula maskiner) byts ut till den nyare modellen (grå med färgskärm). Dokumentation: Maria Björner Brauer, Västtrafik Jörn Engström, Kollektivtrafiksekretariatet Bilagor: Bil 1. Västtrafik Kundundersökning 1 april 2010 Bil 2. Västtrafiks kundundersökning 2 september 2010 Bil 3. Dokumentation från dialogmöte med kommunerna Bil 4. Jämförelse med SL och Skånetrafikens biljettsystem (arbetsmaterial) 15 (15)

Utkast till Pris- och sortimentstrategi för Västtrafik

Utkast till Pris- och sortimentstrategi för Västtrafik Utkast till Pris- och sortimentstrategi för Västtrafik Dialogdokument till de Delregionala Kollektivtrafikråden, hösten 2013 Version 1.0 Utkast till Pris- och sortimentstrategi för Västtrafik, 2013-09-09

Läs mer

Nytt betalsystem om kunderna får hjälpa oss att prioritera

Nytt betalsystem om kunderna får hjälpa oss att prioritera Nytt betalsystem om kunderna får hjälpa oss att prioritera Marknadsundersökningens dag 2011 Jonas Medin, Västtrafik Rune Broo, Intermetra Västtrafik AB Ansvarar för kollektivtrafiken i Västra Götalandsregionen

Läs mer

Redovisning av arbetet med pris- och sortimentstrategi för Västtrafik, delrapport - steg 1. December 2013

Redovisning av arbetet med pris- och sortimentstrategi för Västtrafik, delrapport - steg 1. December 2013 Redovisning av arbetet med pris- och sortimentstrategi för Västtrafik, delrapport - steg 1 December 2013 Pris- och sortimentstrategi för Västtrafik, delrapport steg 1 2 (20) Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning...

Läs mer

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen Västra Götalandsregionen Regional kollektivtrafikmyndighet 1 januari 2012: - ny kollektivtrafiklag - ny ägarstruktur Roller inom Västra Götalandsregionen Ägare = Regionfullmäktige - beslutar om ramar och

Läs mer

Pris- och sortimentstrategi för Västtrafik - bakgrund och historik - pågående arbete steg 1 - fortsättning steg 2

Pris- och sortimentstrategi för Västtrafik - bakgrund och historik - pågående arbete steg 1 - fortsättning steg 2 Pris- och sortimentstrategi för Västtrafik - bakgrund och historik - pågående arbete steg 1 - fortsättning steg 2 Bakgrund Västtrafik påbörjade arbetet med en ny prisoch sortimentstrategi hösten 2009,

Läs mer

Ansvaret för kollektivtrafiken i Västra Götalands län

Ansvaret för kollektivtrafiken i Västra Götalands län Ansvaret för kollektivtrafiken i Västra Götalands län Bakgrund Utredning och dialog sedan 2007 Syftet är att skapa bättre förutsättningar för en god ägarstyrning av kollektivtrafiken som stämmer med ny

Läs mer

Uppföljande undersökning angående ett nytt betalsystem

Uppföljande undersökning angående ett nytt betalsystem September 2010 Uppföljande undersökning angående ett nytt betalsystem Intermetra Business & Market Research Group Unr 0-1003 Rune Broo Markus Lagerqvist Innehåll 2 >> Innehåll 1. Bakgrund, syfte 3 2. Metod

Läs mer

Kundernas preferenser angående prissättningsmodeller

Kundernas preferenser angående prissättningsmodeller April 2010 Kundernas preferenser angående prissättningsmodeller Intermetra Business & Market Research Group Unr 1260-922 Rune Boo Markus Lagerqvist 2 Innehåll 1. Bakgrund 2. Syfte 3. Urvalets sammansättning

Läs mer

Kriterier för värdering av ägarskap och fördelningsmodell

Kriterier för värdering av ägarskap och fördelningsmodell Projektgruppen för nytt aktieägaravtal 2008-01-25 Kriterier för värdering av ägarskap och fördelningsmodell För att ge ett underlag för en bedömning av för- och nackdelar med alternativa ägarstrukturer;

Läs mer

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland med utblick till samt avstämning av kollektivtrafikens samverkansformer

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland med utblick till samt avstämning av kollektivtrafikens samverkansformer Remiss till kollektivtrafikråden: Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland 2017-2020 med utblick till 2035 - samt avstämning av kollektivtrafikens samverkansformer Hösten 2012 fastställde

Läs mer

Uppdrag till Västtrafik 2015-2016

Uppdrag till Västtrafik 2015-2016 Sida 1(1) Bilaga 1.1 Datum 2014-09-09 Diarienummer KT-09-2014 Till Västtrafik Uppdrag till Västtrafik 2015-2016 Kollektivtrafiknämnden beslutar om följande uppdrag till Västtrafik 2015-2016; Inriktning

Läs mer

Scenarioanalyser för att finansiera kollektivtrafikens framtida underskott

Scenarioanalyser för att finansiera kollektivtrafikens framtida underskott 1 (7) Tjänsteutlåtande Datum 2015-03-10 Västra Götalandsregionen Kollektivtrafiksekretariatet Handläggare: Jan Efraimsson Telefon: 0703 63 92 89 E-post: jan.efraimsson@vgregion.se Till kollektivtrafiknämnden

Läs mer

Snabbrapport augusti 2015

Snabbrapport augusti 2015 Augusti Snabbrapport augusti 09 20 1. RESOR... 3 1.1 Totalt och per korttyp... 3 1.2 Fördelat per trafikslag... 4 1.3 Fördelat per delregion... 5 2. KUNDNÖJDHET... 6 3. BILJETTINTÄKTER... 8 4. FÖRSÄLJNING...

Läs mer

Uddevalla. Kollektivtrafik

Uddevalla. Kollektivtrafik 2016-05-17 Uddevalla Kollektivtrafik Från Trafikförsörjningsprogram till kundffrrån trafikförsörjningsprogram till kund Dialog om kollektivtrafikens utveckling Steg 1: Övergripande utvecklingsplan & Affärsutvecklings

Läs mer

Kommersiell trafik, när är det lämpligt att avstå från beslut om Allmän trafikplikt

Kommersiell trafik, när är det lämpligt att avstå från beslut om Allmän trafikplikt Kommersiell trafik, när är det lämpligt att avstå från beslut om Allmän trafikplikt Kollektivtrafikens Avtalskommittés årskonferens 2015-03-04 Leif Magnusson Matti Lahtinen Bakgrund - Allmän trafikplikt

Läs mer

Totalt svarade 43 personer på enkäten. Hur ofta reser du kollektivt? Pendlar du till någon annan ort än din bostadsort?.

Totalt svarade 43 personer på enkäten. Hur ofta reser du kollektivt? Pendlar du till någon annan ort än din bostadsort?. Medborgarsamråd, Tierps kommun, UL och Region Uppsala 2017-01-30 Här följer en sammanfattning av information från UL, frågor och synpunkter som togs upp på medborgarsamrådet samt frågor och synpunkter

Läs mer

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland Mål, delmål och strategier Kollektivtrafikens marknadsandel ska öka för en attraktiv och konkurrenskraftig region Delmål 1 2 3 4 Resandet fördubblas Nöjdhet 85-90 % Förbättra för alla resenärsgrupper Miljöpåverkan

Läs mer

Remiss - förslag till regionalt Trafikförsörjningsprogram

Remiss - förslag till regionalt Trafikförsörjningsprogram TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor kommunstyrelsen Diarienummer: KS.2016.46 Datum: 2016-03-03 Miljöplanerare Annika Friberg E-post: annika.friberg@ale.se Kommunstyrelsen Remiss - förslag till regionalt Trafikförsörjningsprogram

Läs mer

Säg hej till nya Västtrafikkortet!

Säg hej till nya Västtrafikkortet! Säg hej till nya Västtrafikkortet! Det som är nytt och ovant kan samtidigt kännas lite läskigt. Därför har vi en hälsning till alla oroliga resenärer nya Västtrafikkortet är så smart att det går att sätta

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafiknämnden PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2016-10-31 1 (2) 85 Nya biljetter och taxor i kollektivtrafiken Diarienummer 1602931 Kollektivtrafiknämndens beslut Kollektivtrafiknämnden föreslår regionfullmäktige

Läs mer

Kalmar LT - PRISPROJEKT 2015/16 PRESENTATION / REV

Kalmar LT - PRISPROJEKT 2015/16 PRESENTATION / REV Kalmar LT - PRISPROJEKT 2015/16 PRESENTATION / REV. 2017-03-03 En ny prisstruktur bidrar till en ekonomi i balans genom att öka intäkterna (utan att tappa resenärer) Fler resor Ökad intäkt Förbättrat ekonomiskt

Läs mer

Uppföljning av fördubblingsmålet 2015 Rapport från Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik

Uppföljning av fördubblingsmålet 2015 Rapport från Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik Uppföljning av fördubblingsmålet 2015 Rapport från Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik memo04.docx 2013-06-14 Uppföljning av fördubblingsmål Bakgrund, syfte och mål Partnersamverkan för

Läs mer

1 (5) Kollektivtrafikmyndigheten Dokumentnamn Skapat datum Diarienummer Delårsrapport januari-april 2013 Fastställd av Handläggare Gäller fr o m Dok.nr. Version Kollektivtrafiknämnden Stefan Öhlander Delårsrapport

Läs mer

Intervjuer med användare, Företagskort 365

Intervjuer med användare, Företagskort 365 Intervjuer med användare, 2015 Företagskort 365 Undersökning bland användare av Företagskort 365 Författare: Markus Lagerqvist, Michaela Andersson Intermetra Business & Market Research Group AB Datum:

Läs mer

Information angående utveckling av Access

Information angående utveckling av Access In Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 sara.catoni@sll.se INFORMATIONSÄRENDE Trafiknämnden 2016-05-31, punkt 20 1(5) Information angående utveckling av Access Bakgrund I förstudien Förstudie gällande inriktning

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2008:27 1 (7) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2007:32 av Lars Dahlberg m.fl. (s) om SL-taxan och kommande utredning Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm Ärendet Motionärerna

Läs mer

Nya modeller för prissättning

Nya modeller för prissättning Nya modeller för prissättning Kommer kollektivtrafikens konkurrenskraft att styras av förmågan att öka den egna intäkten? Kollektivtrafikens utmaningar och möjligheter i Karlstad & Värmland, 20 jan, 2017

Läs mer

SAMMANFATTNING FRÅN WORKSHOPS MED DELREGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKRÅDEN VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

SAMMANFATTNING FRÅN WORKSHOPS MED DELREGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKRÅDEN VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN SAMMANFATTNING FRÅN WORKSHOPS MED DELREGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKRÅDEN VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Delregionalt kollektivtrafikråd Fyrbodal 2015 03 19 Dialog om nuvarande och reviderat trafikförsörjningsprogram

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Norrtåg Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Sekretariatet för Regionala ägarrådet Linda Billberg

Sekretariatet för Regionala ägarrådet Linda Billberg Sekretariatet för Regionala ägarrådet 2007-01-25 Minnesanteckningar Regionala ägarrådet Torsdagen den 25 januari 2007 Närvarande: Birgitta Johansson, VGR Mimmi von Troil, VGR Billy Bertilsson, VGR Göran

Läs mer

Vi saknar konkreta åtgärder inom flera områden:

Vi saknar konkreta åtgärder inom flera områden: 1 Infrastrukturminister Anna Johansson Näringsdepartementet Regeringskansliet 103 33 Stockholm Det krävs krafttag för att säkerställa ett öppet och fungerande Skåne Region Skåne har höga målsättningar

Läs mer

Sekretariatet för Regionala ägarrådet 2008-01-31 Minnesanteckningar Maria Larsson

Sekretariatet för Regionala ägarrådet 2008-01-31 Minnesanteckningar Maria Larsson Sekretariatet för Regionala ägarrådet 2008-01-31 Minnesanteckningar Regionala ägarrådet Torsdagen den 24 januari 2008 Norra Hamngatan 14, Göteborg Närvarande: Birgitta Johansson, VGR Mimmi von Troil, VGR

Läs mer

Datum Dnr Nytt betalsystem i kollektivtrafiken - investering. Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Datum Dnr Nytt betalsystem i kollektivtrafiken - investering. Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Regionstyrelsen Lars Blixt Verksamhetscontroller 040-675 36 38 Lars.Blixt@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-10-25 Dnr 1601903 1 (5) Regionstyrelsen Nytt betalsystem i kollektivtrafiken - investering Ordförandens

Läs mer

Kundundersökning mars 2012. Operatör: AVIES Trafikslag: Flyg Sträcka: PAJALA-LULEÅ

Kundundersökning mars 2012. Operatör: AVIES Trafikslag: Flyg Sträcka: PAJALA-LULEÅ Kundundersökning mars 2012 Operatör: AVIES Trafikslag: Flyg Sträcka: PAJALA-LULEÅ Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Sammanfattning

Läs mer

Yttrande över motion 2013:1 om att införa enhetstaxa inom kollektivtrafiken

Yttrande över motion 2013:1 om att införa enhetstaxa inom kollektivtrafiken 1(4) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2013-09-23, punkt 14 Yttrande över motion 2013:1 om att införa enhetstaxa inom kollektivtrafiken Ärendebeskrivning Miljöpartiet

Läs mer

Verksamhetsutveckling och affärsrelationer grunden skapas vid upphandlingen

Verksamhetsutveckling och affärsrelationer grunden skapas vid upphandlingen Verksamhetsutveckling och affärsrelationer grunden skapas vid upphandlingen Västtrafikmodellen Från Beställar- Leverantörsroller till Partnerskap Upphandling i Göteborg 2013-11-28 Västtrafik i siffror

Läs mer

Västtrafik Konsekvenser för kollektivtrafiken - ny Göta Älvbro

Västtrafik Konsekvenser för kollektivtrafiken - ny Göta Älvbro Västtrafik Konsekvenser för kollektivtrafiken - ny Göta Älvbro 2012-04-04 Yttrande över program ny Bangårds- och Älvförbindelse..måste utformas för ett kapacitetsstärkt, robust och flexibelt kollektivtrafiksystem

Läs mer

Översyn av taxor och biljettsystem och andra aktuella frågor hos kollektivtrafiken i Stockholmsregionen

Översyn av taxor och biljettsystem och andra aktuella frågor hos kollektivtrafiken i Stockholmsregionen Översyn av taxor och biljettsystem och andra aktuella frågor hos kollektivtrafiken i Stockholmsregionen Svensk Kollektivtrafik Årskonferens 17-18 september 2015 Kristoffer Tamsons (M) Trafiklandstingsråd

Läs mer

Svar på motion om gratis kollektivtrafik i Strömstad

Svar på motion om gratis kollektivtrafik i Strömstad STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 11 (18) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-06-12 Kf 52 Ks 65 Au 43 Ks/2013-0184 Svar på motion om gratis kollektivtrafik i Strömstad Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Möjligheter med kommersiell trafik nu och i framtiden. Hans Weinehall SvTF

Möjligheter med kommersiell trafik nu och i framtiden. Hans Weinehall SvTF Möjligheter med kommersiell trafik nu och i framtiden Hans Weinehall SvTF Taxibranschen Taxi finns överallt 15 900 fordon & fler än 25 000 årsarbeten i landet (uppåt 40 000 av och till) I Norrbotten: Drygt

Läs mer

KOLLEKTIVTRAFIK STÖD FÖR KLIMAT OCH TILLVÄXT

KOLLEKTIVTRAFIK STÖD FÖR KLIMAT OCH TILLVÄXT KOLLEKTIVTRAFIK INLEDNING Människors möjligheter till jobb, tid för familjen och en innehållsrik fritid hänger ofta på att det finns bra transportmöjligheter. Det måste helt enkelt vara lätt att ta sig

Läs mer

TALARE ANDREAS ALMQUIST - VD DANIEL MODIGGÅRD - TRAFIKCHEF DANIEL BERNHARDT - CHEF SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK

TALARE ANDREAS ALMQUIST - VD DANIEL MODIGGÅRD - TRAFIKCHEF DANIEL BERNHARDT - CHEF SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK AGENDA Inledning Hallandstrafikens målbild från vision till verkstad - Det här är Hallandstrafiken - Nöjdaste kunder och invånare i landet! - Kundvård genom ny teknik och marknadsaktiviteter Dagens trafik

Läs mer

SL Access lägesrapport och förslag till fortsatt utveckling samt projektavslut

SL Access lägesrapport och förslag till fortsatt utveckling samt projektavslut 1 (5) Datum 2011-05-31 Identitet TN 1106-152 Trafiknämnden SL Access lägesrapport och förslag till forts utveckling samt projektavslut Sammanfning SL:s nya biljett- och betalsystem SL Access med biljetter

Läs mer

Kundundersökning mars 2014

Kundundersökning mars 2014 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Destination Gotland Färja Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Kundundersökning mars 2012. Operatör: Veolia Transport Sverige Trafikslag: Buss Sträcka: HAPARANDA - SUNDSVALL

Kundundersökning mars 2012. Operatör: Veolia Transport Sverige Trafikslag: Buss Sträcka: HAPARANDA - SUNDSVALL Kundundersökning mars 2012 Operatör: Veolia Transport Sverige Trafikslag: Buss Sträcka: HAPARANDA - SUNDSVALL Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer

Läs mer

Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem

Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem 1(5) Handläggare Mats Ellman 08-686 15 97 mats.ellman@sll.se Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 12 Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem Ärendebeskrivning Svar på skrivelse

Läs mer

Har månadskortet spelat ut sin roll och vad är då alternativet?

Har månadskortet spelat ut sin roll och vad är då alternativet? Har månadskortet spelat ut sin roll och vad är då alternativet? SKL har under våren gett ut en skrift som förklarar varför kollektivtrafikens kostnad ökar, en bra genomgång av vad som varit. Tyvärr saknades

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Östersund - Örnsköldsvik

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Östersund - Örnsköldsvik Operatör: Trafikslag: Sträcka: KR-trafik AB Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8

Läs mer

Regionalt trafikförsörjningsprogram Västra Götaland

Regionalt trafikförsörjningsprogram Västra Götaland 2013-01-31 Regionalt trafikförsörjningsprogram Västra Götaland Förslag till inriktning för Västtrafiks uppdrag 2014-2015 1. Inledning... 1 2. Utmaningar 2014-2015... 2 3. Inriktning för Västtrafiks uppdrag

Läs mer

Bilaga. Riskanalys beslut om allmän trafikplikt. Upphandling Trafik 2016 2014-10-22

Bilaga. Riskanalys beslut om allmän trafikplikt. Upphandling Trafik 2016 2014-10-22 Bilaga Riskanalys beslut om allmän trafikplikt Upphandling Trafik 2016 2014-10-22 Innehållsförteckning Riskanalys allmän trafikplikt Trafik 2016... 3 1. Bakgrund... 3 2. Trafik av kommersiellt intresse...

Läs mer

Västsvenska paketet. En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik

Västsvenska paketet. En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik Västsvenska paketet En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik Stora krav på transportsystemen Befolkningsökningen, urbaniseringen, globaliseringen och miljön ställer nya och hårdare krav på transporter

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Luleå - Riksgränsen

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Luleå - Riksgränsen Operatör: Trafikslag: Sträcka: Norrtåg Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: DSB Småland Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Anteckningar från möte med delregionala kollektivtrafikrådet (DKR)

Anteckningar från möte med delregionala kollektivtrafikrådet (DKR) från möte med delregionala kollektivtrafikrådet (DKR) Tid: Fredag 21 oktober 2016, kl. 13.00-15.00 Plats: Fregatten, Stenungsunds kommun Närvarande Jonas Ransgård (M), Göteborg, ordf. Johan Nyhus (S),

Läs mer

Regeringens motorväg mot klimatförändringar

Regeringens motorväg mot klimatförändringar Regeringens motorväg mot klimatförändringar Inledning Vår tids stora utmaning är att komma tillrätta med klimatförändringarna. Gör vi ingenting nu så kommer våra barn och kommande generationer att få betala

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Svenska Direktflyg Flyg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Next Jet Flyg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Linköping - Västervik

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Linköping - Västervik Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia Transport Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid

Läs mer

Kommersiell kollektivtrafik i Skåne. Ett samlat erbjudande

Kommersiell kollektivtrafik i Skåne. Ett samlat erbjudande Kommersiell kollektivtrafik i Skåne Ett samlat erbjudande Oktober 2013 Tillsammans för en växande kollektivtrafik Det ska vara grönt, lönt och skönt att åka kollektivt i Skåne. Alla goda krafter måste

Läs mer

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Buss Sträcka: Haparanda - Sundsvall

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Buss Sträcka: Haparanda - Sundsvall Kundundersökning mars 2011 Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Buss Sträcka: Haparanda - Sundsvall Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer

Läs mer

Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne

Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne Elna Henriksson Sekreterare 044-309-30-60 elna.henriksson@skane.se Datum 2008-05-07 1 (5) Sammanställning av beredningens dialog kring framtidens kollektivtrafik

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafiknämnden Patrik Engfors Verksamhetsutvecklare 0451-288 631 Patrik.Engfors@skanetrafiken.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-02-06 Dnr 1602931 1 (5) Kollektivtrafiknämnden Biljetter och priser Skånetrafiken

Läs mer

Rapport. Sammanfattning av huvudrapport. Trafikanalys och prisstudie Dalatrafik 2014-02-24

Rapport. Sammanfattning av huvudrapport. Trafikanalys och prisstudie Dalatrafik 2014-02-24 Rapport Torbjörn Eriksson Mats Johansson Tormod W Haug Bård Norheim 4 2014 Sammanfattning av huvudrapport Trafikanalys och prisstudie Dalatrafik Hur få fler resenärer utan ökade kostnader? Förslag till

Läs mer

Marknadspotentialen - möter kollektivtrafiken deras behov?

Marknadspotentialen - möter kollektivtrafiken deras behov? Marknadspotentialen - möter kollektivtrafiken deras behov? Har kollektivtrafikbranschen ett ensidigt angreppssätt? Torbjörn Eriksson & Mats Johansson Urbanet AB Strukturer ANDELAR/ RESANDE/ NÖJDHET 24

Läs mer

Trafikförvaltningens kundservicestrategi - för den regionala kollektivtrafiken i Stockholms län

Trafikförvaltningens kundservicestrategi - för den regionala kollektivtrafiken i Stockholms län 1(11) Handläggare Charlotte Rosengren Trafikförvaltningens kundservicestrategi - för den regionala kollektivtrafiken i Stockholms län Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Leveransadress:

Läs mer

Utkast till Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gävleborgs län. Remissversion maj 2012

Utkast till Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gävleborgs län. Remissversion maj 2012 Utkast till Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gävleborgs län Remissversion maj 2012 1. Inledning Ny kollektivtrafiklag Begreppsförklaring Beslut om allmän trafikplikt Trafikförsörjningsprogram Organisation

Läs mer

YTTRANDE. Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2016

YTTRANDE. Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2016 1 (5) YTTRANDE Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2016 Region Skåne är regional kollektivtrafikmyndighet i Skåne med politiskt och ekonomiskt ansvar för den samhällsfinansierade kollektivtrafiken i länet.

Läs mer

Lägesrapport december 2016

Lägesrapport december 2016 Lägesrapport december 2016 Attraktivare kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning 2017-01-30 1 (5) Attraktivare kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning Västra Götalandsregionens

Läs mer

Kundundersökning mars 2014

Kundundersökning mars 2014 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia Transport Sverige Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Handlingar. till sammanträde med kollektivtrafiknämnden

Handlingar. till sammanträde med kollektivtrafiknämnden Handlingar till sammanträde med kollektivtrafiknämnden KOLLEKTIVTRAFIKSEKRETARIATET Sara Boke KALLELSE Sammanträde 2012-04-19 Kl. 09.30-14.30 Plats: Hotell Scandic Crown, Polhemsplatsen, Göteborg Ledamöter

Läs mer

Regionala ägarrådet och Västtrafik

Regionala ägarrådet och Västtrafik Sekretariatet för Regionala ägarrådet 2007-09-28 Minnesanteckningar Samrådsmöte mellan Regionala ägarrådet och Västtrafik Torsdagen den 13 september kl (09.00) 10.00 13.30 i Skövde Närvarande: Regionala

Läs mer

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik November 2013 September 2013 Medborgarpanel 6 Kollektivtrafik 1 Inledning Landstinget Kronoberg har utöver det huvudsakliga uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård även uppdrag inom andra områden, som

Läs mer

Att resa med Västtrafik

Att resa med Västtrafik Att resa med Västtrafik Över tjugo? Då får du ta med tre kompisar under tjugo när du åker med periodkort. Utan att det kostar en spänn.* * Gäller på Västtrafiks fordon. Läs mer på vasttrafik.se Vad kul

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: KR-trafik Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Information om pågående förstudie: Inriktning för köp och validering av biljett

Information om pågående förstudie: Inriktning för köp och validering av biljett 1(6) Strategisk utveckling Handläggare Jens Plambeck 08-686 16 51 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-03-12, info punkt 16 TN 2014-0256 Information om pågående förstudie: Inriktning för köp och validering

Läs mer

Missiv Revidering av regionalt trafikförsörjningsprogram i Västra Götaland

Missiv Revidering av regionalt trafikförsörjningsprogram i Västra Götaland Missiv: Dialogunderlag inför revidering av regionalt trafikförsörjningsprogram 23 juni 2015 Till kollektivtrafikråden i Västra Götaland Missiv Revidering av regionalt trafikförsörjningsprogram i Västra

Läs mer

Studiebesök TÖI måndag 24 oktober. Västsvenska paketet och projektet KomFram Göteborg

Studiebesök TÖI måndag 24 oktober. Västsvenska paketet och projektet KomFram Göteborg Studiebesök TÖI måndag 24 oktober Västsvenska paketet och projektet KomFram Göteborg Punkter Göteborgsområdet Västsvenska paketet lite kort Långsiktiga ambitionen Satsningar inför trängselskatten 2013

Läs mer

Gemensamma krafter för en attraktivare kollektivtrafik

Gemensamma krafter för en attraktivare kollektivtrafik Gemensamma krafter för en attraktivare kollektivtrafik Om Samot Samot är ett Vinn Excellence Center, en form för samverkan mellan näringsliv, offentlig verksamhet och universitet etablerat av Vinnova,

Läs mer

Juni 2013. Kundperspektivet. Information köpa och få biljett visera resa ( kontroll)

Juni 2013. Kundperspektivet. Information köpa och få biljett visera resa ( kontroll) Kundperspektivet Information köpa och få biljett visera resa ( kontroll) Standards Juni 2013 Information i kollektivtrafik....med information tillgänglig från många datakällor Myndighet/företag Fordon/infrastruktur

Läs mer

Kundundersökning mars 2011. Operatör: SJ Trafikslag: Nattåg Sträcka: Göteborg - Luleå

Kundundersökning mars 2011. Operatör: SJ Trafikslag: Nattåg Sträcka: Göteborg - Luleå Kundundersökning mars 2011 Operatör: SJ Trafikslag: Nattåg Sträcka: Göteborg - Luleå Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Sammanfattning

Läs mer

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande samt nedanstående underlag.

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande samt nedanstående underlag. 1(7) Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2016-11-29, punkt 8 Slutredovisning av gemensam Handlingsplan för bättre framkomlighet för innerstadens stombussar 2012-2016 och beslut

Läs mer

Svar på skrivelse av (MP) Gör det enkelt för sällanresenärer och företag

Svar på skrivelse av (MP) Gör det enkelt för sällanresenärer och företag 1(3) Handläggare Ragna Forslund 08-686 1959 Trafiknämnden 2014-02-11, punkt 20 Svar på skrivelse av (MP) Gör det enkelt för sällanresenärer och företag Ärendebeskrivning Miljöpartiet de gröna har i skrivelse

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Svenska Direktflyg Flyg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid

Läs mer

Hur värderar vi samhällsnyttan?

Hur värderar vi samhällsnyttan? Hur värderar vi samhällsnyttan? på landsbygden - Hur värderar vi samhällsnyttan? Konferensversion 2014-05-01 Tryggve Sigurdson Expert effektanalyser ÅF Infraplan tryggve.sigurdson@afconsult.com 1 Vårt

Läs mer

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm 2010-08-05 BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm T: 08-737 44 11 www.socialdemokraterna.se/stockholm

Läs mer

Claes Jägevall, ordf Rolf Eriksson Kjell Sjölund Peter Lindroth Catrin Hulmarker Marie Lindberg Andersson, ers

Claes Jägevall, ordf Rolf Eriksson Kjell Sjölund Peter Lindroth Catrin Hulmarker Marie Lindberg Andersson, ers SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-19 1 Plats och tid Tibro kommun, sammanträdesrum Bonaren kl 14:00-15:15 Beslutande Claes Jägevall, ordf Rolf Eriksson Kjell Sjölund Peter Lindroth Catrin Hulmarker Marie Lindberg

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Avies Flyg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Next Jet Flyg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Koncept för elcykelpooler för VGR

Koncept för elcykelpooler för VGR Koncept för elcykelpooler för VGR Projektbeskrivning Pilotprojektet CykelDelaren syftar till att etablera en cykelpool med elcyklar för allmänheten i de deltagande kommunerna i Västra Götaland. Regionen

Läs mer

Vi älskar kollektivtrafiken!

Vi älskar kollektivtrafiken! Vi älskar kollektivtrafiken! Varför en skattefinansierad kollektivtrafik? En förutsättning för en ökad tillväxt och utveckling i Västra Götaland är att människor kan bo bra och lätt ta sig till och från

Läs mer

REGION VÄRMLAND. Planerings- och uppföljningsprocess

REGION VÄRMLAND. Planerings- och uppföljningsprocess REGION VÄRMLAND Planerings- och uppföljningsprocess Regionalt trafikförsörjningsprogram 2014-2018 PU RTFP Antagen av Kollektivtrafiknämnden 2013-10-31 Enheten för kollektivtrafik Datum 2013-10-31 Ärendenummer

Läs mer

Taxeförändring UL/SL-biljetter den 1 april 2014

Taxeförändring UL/SL-biljetter den 1 april 2014 1(3) Handläggare Ragna Forslund 08-686 1959 Trafiknämnden 2014-02-11, punkt 13 Taxeförändring UL/SL-biljetter den 1 april 2014 Ärendebeskrivning Förslag till beslut angående förändring av taxan för UL/SL-biljetter.

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia Transport Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Next Jet Flyg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Hallandstrafiken AB. Innehållsförteckning

Hallandstrafiken AB. Innehållsförteckning Månadsrapport December 2016 Det övergripande styrdokumentet i Halland är den regionala utvecklingsstrategin (RUS) med visionen Halland- bästa livsplatsen. Tillväxtstrategin bygger på RUS:en och har målet

Läs mer

Miljö- och klimatstrategi - upphandlingskrav Kollektivtrafiken i Västra Götaland

Miljö- och klimatstrategi - upphandlingskrav Kollektivtrafiken i Västra Götaland Miljö- och klimatstrategi - upphandlingskrav Kollektivtrafiken i Västra Götaland Miljö- och klimatstrategi Hög ambitionsnivå för kollektivtrafiken som aktör i övergången till ett långsiktigt hållbart transportsystem.

Läs mer

Yttrande över motion 2009:16 om att alla ska älska AB Storstockholms Lokaltrafik

Yttrande över motion 2009:16 om att alla ska älska AB Storstockholms Lokaltrafik 1(5) 2009-12-03 Vår referens Ann-Sofie Chudi 08 686 39 57 Styrelsen Dokumenttyp Yttrande över motion 2009:16 om att alla ska älska AB Storstockholms Lokaltrafik Bakgrund I motion från Lars Dahlberg (s),

Läs mer

Trafikförsörjningsprogram som ger fördubbling

Trafikförsörjningsprogram som ger fördubbling Trafikförsörjningsprogram som ger fördubbling 24% 48% Trafikförsörjningsprogrammet kan vara nyckeln! Ny lag 1 jan 2012: Regional kollektivtrafikmyndighet ska..regelbundet i ett trafikförsörjningsprogram

Läs mer

Västsvenska paketet och kollektivtrafiken

Västsvenska paketet och kollektivtrafiken Västsvenska paketet och kollektivtrafiken Enkel, bekväm och pålitlig. Västsvenska paketet lägger grunden för en attraktiv, hållbar och växande region. Om du har rest i Göteborgstrakten på sistone kanske

Läs mer

Ägarrådet Skaraborg 2011-02-14. Minnesanteckningar. Måndagen den 14 februari 2011 i Sessionssalen, Stadshuset, Skövde. kl. 09.00-11.20.

Ägarrådet Skaraborg 2011-02-14. Minnesanteckningar. Måndagen den 14 februari 2011 i Sessionssalen, Stadshuset, Skövde. kl. 09.00-11.20. 2011-02-14 Minnesanteckningar Ägarrådet Skaraborg Måndagen den 14 februari 2011 i Sessionssalen, Stadshuset, Skövde. kl. 09.00-11.20. Närvarande: Ulf Eriksson, Falköping, sammankallande/ordförande Bengt

Läs mer