Föreningen för folkbildningsforskning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreningen för folkbildningsforskning"

Transkript

1 Föreningen för folkbildningsforskning VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2002 Föreningsstämma Föreningsstämman 2002 hölls den 17 april på Riksarkivet, Stockholm. Föreningens ordförande Jan Byström hälsade deltagarna välkomna. I hälsningsanförandet anknöt han till att styrelsen redovisade arbetet för föreningens tionde verksamhetsår. Tioåringen har skaffat sig läsvanor genom årsbok och medlemsskrift, fritidsintressena har odlats hos Folkbildningsrådet, Mimer och Stockholms arbetareinstitutsförening, släkt och vänner har tillkommit genom folkbildarminnen och unga folkbildare, samlarintresset tillgodoses genom arkiv och dokumentation, intresset för hur andra gör odlas genom interkulturell dialog och nya rörelser, nyfikenheten tar sig uttryck i intresset för forskningsinformation och den s.k. tredje uppgiften. För den nya styrelsen gäller det att se till att utvecklingen fortsätter för tioåringen. Därefter förklarades årsstämman öppnad. Förhandlingarna leddes av Allan Sundqvist, Järna. Före förhandlingarna visades Riksarkivets lokaler tillsammans med information om RA:s historia och arkivets funktion i dag. Ett tack framfördes till Lars G. Andersson för arrangemangen på Riksarkivet. Röstlängden upptog 20 medlemmar, samtliga enskilda. Styrelse och funktionärer Styrelse Vid stämman invaldes Thomas Tydén som suppleant efter Mats Rolén som avböjt omval. Styrelsen har bestått av följande ledamöter med angivna mandattider: Ordinarie ledamöter Jan Byström, Ekerö, 2 år, ordförande, Lars G. Andersson, Älvsjö, 2 år Anders Ekman, Uppsala, 2 år Inga-Maj Elfström, Tungelsta, 2 år Gunnar Sundgren, Skarpnäck, 2 år Ken Bjerregaard, Stockholm, 1 år Maj-Britt Imnander, Trosa, 1 år Tore Johansson, Lidingö, 1 år Jan-Erik Perneman, Ljungskile, 1 år Suppleanter Jan-Sture Karlsson, Stockholm, 2 år Karin Löfdahl, Stocksund, 2 år Bengt Olin, Åkersberga, 2 år Thomas Tydén, Falun, 2 år Inger Landström, Linköping, 1 år Ulla Ståhlberg, Hägersten, 1 år Alvar Svensson, Tungelsta, 1 år Britt Lindmark, Täby, 1 år Karin Örjes, Borlänge, 1 år Styrelsen utsåg till vice ordförande Gunnar Sundgren och till sekreterare och kassör Anders Ekman. Dessa har tillsammans med ordföranden och Tore Johansson utgjort styrelsens arbetsutskott. Styrelsen har under året haft fem sammanträden. Arbetsutskottet har haft sammanträden mellan styrelsemötena. Revisorer Revisorer för 2002 har varit: Ordinarie: Eric R. Persson, Enköping, och Allan Sundqvist, Järna. Suppleanter: Svante Pedersson, Gagnef, och Göran Lind, Katrineholm.

2 Valberedning Till valberedning omvaldes Kent Jakobsson, Huddinge, sammankallande, Börje Eriksson, Hölö, och Tore Persson, Hägersten. Verksamhet Seminarier Sigtunaseminariet Det Sigtunaseminarium som flyttats från år 2001 genomfördes november på temat Folkbildning och nya rörelser. Seminariet, som arrangerades i samverkan med Folkbildningsrådet, samlade 31 deltagare. Medverkande föreläsare var professor Andrew Jamison, Aalborg, utvecklingsledare Lars Johansson, Sveriges Rollspels- och Konfliktspelsförbund, FD Hans Abrahamsson, Göteborg, Mats Ehn och Lars Igeland, Färnebo folkhögskola, doktorand Henrik Nordvall, Linköping, FD Ann-Marie Laginder, Linköping, och professor Gunnar Sundgren, Lärarhögskolan i Stockholm. Planeringsgruppen bestod av Alvar Svensson, Lars Arvidson, Henrik Nordvall och Åke Göransson (FBR). Seminariet finansierades med medel från Oscar och Maria Ekmans donationsfond. Studiecirkeln 100 år Med anledning av att studiecirkeln år 2002 fyllde hundra år genomfördes under hösten tre seminarier på Tollare folkhögskola under rubriken Länge leve bildningsrevolutionen!. Seminarieserien var ett samarbete mellan Tollare folkhögskola, IOGT-NTO, NBV, Mimer, Föreningen för folkbildningsforskning och Stockholms arbetareinstitutsförening. I arbetsgruppen representerades föreningen av Anders Ekman. Seminarierna samlade ett femtiotal deltagare vardera. Det första seminariet handlade om bildningsrevolutionen och hur den gick till. Medverkade gjorde Lars Arvidson, Linköping, Lars Furuland, Uppsala, och Stewe Claesson, Kungälv. Det andra seminariet såg på folkbildningen som en rörelse i tiden med medverkan av Ann-Marie Laginder, Linköping, Karl-Petter Thorwaldsson, Stockholm, och Gösta Vestlund, Nacka. Det tredje seminariet var inriktat på nya grupper, nya arenor och nya former. Här medverkade Håkan Thörn, Göteborg, Henrik Nordvall, Linköping, och Göran Greider, Falun. Projekt Folkbildarminnen Projektet Folkbildarminnen, som bedrivits i samarbete med Mimer, avslutas under Den verksamhet som genomförts sammanfattas i en inspirationsskrift, som ges ut under Ett idéseminarium under 2003 tillsammans med Mimer inriktas på hur verksamheten skall kunna föras vidare i forskning och i samspel med folkbildningens aktörer. Förberedelser har påbörjats för att tillsätta ett veteranutskott med uppgift att för styrelsens räkning följa vad som händer inom området. Styrelsen har utsett Tore Johansson att leda veteranutskottet. Projektet Folkbildarminnen har erhållit ekonomiskt stöd från Stockholms arbetareinstitutsförening. Arkiv och dokumentation Styrelsens arbetsgrupp med uppdrag att föreslå insatser som föreningen kan göra för att främja och stimulera folkbildningsorganisationernas arkivbildning lämnade under året sina förslag. Synbara resultat är den information om arkivfrågor, som lagts ut på föreningens hemsida och ett par artiklar om arkivfrågor och fritidsforskning i årets Årsbok om folkbildning. Även valet att förlägga årsstämman till Riksarkivet var ett sätt att uppmärksamma dessa frå gor. 2 (4)

3 Unga folkbildare Arbetet med att finna förutsättningar för att arrangera ytterligare seminarier för unga folkbildare har under året varit vilande. Universitetens tredje uppgift Styrelsen har under året inlett arbetet med att finna formerna för en kartläggning av studieförbundens och folkhögskolornas kontakter med universitet och högskolor och hur detta skulle kunna bli ett forskningsprojekt. Psykologisk-pedagogiska biblioteket, PPB Styrelsen har skrivit till överbibliotekarien för Stockholms universitets bibliotek angående arbetet inom PPB med databasen Svensk Folkbildningsbibliografi, SFbB. Arbetet med att lägga in uppgifter i databasen har under 2002 legat nere. Av det svar styrelsen erhållit framgår att något arbete inte heller kommer att ske under 2003 på grund av resursbrist inom PPB. Frågan kommer att diskuteras vidare med Stockholms arbetareinstitutsförening. Regionala kontaktpersoner Styrelsen har inlett arbetet med att bland medlemmarna försöka finna personer som är intresserade av att svara för en närmare kontakt mellan styrelsen och lokala grupper samt att ta initiativ till lokala eller regionala verksamheter. I arbetet ingår också ett arbetet med att pröva möjligheterna att utveckla svensk-danskt utbyte. Publikationer Folkbildning som interkulturell dialog Rapporten från seminariet Folkbildning som interkulturell dialog, som föreningen arrangerade på Nordens folkliga akademi i oktober 2001 med stöd av Stockholms arbetareinstitutsförening, sändes till medlemmarna i april. Den innehöll inledarnas anföranden och de strategier för framtiden som kom fram i grupparbetena. Som inledare medverkade Folke Albinson, rådgivare inom svensk och internationell vuxenutbildning, Leonel Cerruto, interkulturell folkbildare från Bolivia, Tove Lindén, doktorand vid Södertörns högskola, Raúl Reyes, utbildningssociolog, Jim Walch, lektor vid Lärarhögskolan i Stockholm, samt Kerstin E. Wallin, FD. Rapporten sammanställdes av Agneta Olausson. Rapporten finns tillgänglig som pdf-fil på föreningens hemsida. Seminariet har under året följts upp med en diskussion om hur området skulle kunna utvecklas och vilka uppgifter som i såfall hör till föreningens område. Medlemsskrift Medlemsskriften Forskning om folkbildning utkom med ett nummer i juni, det tjugonde från starten, med temat folkbildning på distans och interkommunikativ teknik. Numret innehöll ett avsnitt från Petros Gougoulakis doktorsavhandling Livslångt lärande på svenska!, tre artiklar om IKTprojekt inom folkbildningen, recensioner av böcker om folkbildning och flexibelt lärande, folkbibliotek samt om folkbildning och genus. Numret hade dessutom sex kortare presentationer av aktuella böcker och rapporter. Redaktionskommittén har utgjorts av Björn Höjer, redaktör, Anders Ekman och Gunnar Sundgren. Utgivningen har finansierats genom medlemsavgifter. 3 (4)

4 Carl Cederblad Forskare, författare och föreläsare Rapporten från de folkbildningshistoriska dagar om Carl Cederblad, som föreningen arrangerade tillsammans med Nämnden för Carl Cederblads fond vid Uppsala universitet hösten 1999, distribuerades till föreningens medlemmar i november. I rapporten återfinns de medverkande föreläsarnas anföranden som speglade olika sidor hos den mångsidige Cederblad. Lars Arvidson, Linköping, talade om folkbildaren, Björn Olsson, Umeå, om föreläsaren, Lars Furuland, Uppsala, om kulturoch litteratursociologen, Karin Nordberg, Umeå, om debattören och kulturskribenten, Ulla Poppius, Trångsund, om människan och rektorn för Liberala studieförbundet. Ann-Marie Laginder, Linköping, lämnade en översikt över forskningsläget på folkbildningsområdet. Rapporten bekostades av Cederblad-nämnden. Skriften finns tillgänglig som pdf-fil på föreningens hemsida. Årsbok Den nionde utgåvan av Årsbok om folkbildning utkom i december 2002 och omfattade 204 sidor. De nio artiklarna omfattade intervjuer med de ansvarig för föreläsningsverksamheten i ABF-huset i Stockholm, artiklar om Oscar Olssons första folkbildningsperiod, Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek, studieförbundens verksamhet under de senaste 25 åren, professionalism och folkbildande identitet i dagens folkbibliotek, om att fritidsforska, om den mångsidiga folkbildningen, en jämförelse mellan demokratisynen i svensk och dansk folkhögskola, samt en intervju med skolpolitikern och folkbildaren Åke Isling, Dessutom fanns årskrönika och svensk kulturstatistik. Årsbokskommitté har varit Anders Ekman, sammankallande, Lars G Andersson, Karin Löfdahl, och Alvar Svensson. Till tryckningen har bidrag erhållits från Stockholms Arbetareinstitutsförening. Hemsida Föreningens hemsida är ansluten till Folkbildningsnätet och innehåller allmän information om föreningen som stadgar, styrelse, verksamhetsplan, verksamhetsberättelse, årsbok och medlemsskrift samt hur man kan blir medlem. Som pdf-filer finns flera seminarierapporter och några avsnitt ur de senaste årsböckerna tillgängliga. Vidare finns ett sakregister över innehållet i samtliga medlemsskrifter. Länkar finns till ett antal närliggande institutioner och organisationer. Adressen till hemsidan är På Folkbildningsnätet har föreningen en egen konferens som ger möjlighet att presentera aktuella frågor och att föra diskussioner medlemmarna emellan och med styrelsen. Ansvarig för hemsidan är Alvar Svensson. Medlemmar Den 31 december 2002 hade föreningen 301 medlemmar mot 307 föregående år. Av dessa var 188 enskilda medlemmar (197) och 113 organisationer/folkhögskolor (110). Ekonomi Föreningens ekonomi baseras på medlemsavgifter och fondmedel. För Sigtunaseminariet erhölls medel från Oscar och Maria Ekmans donationsfond och till tryckningen av årsboken från Stockholms arbetareinstitutsförening. Kostnader för styrelsens och arbetsutskottets sammanträden och för medlemsskriften har täckts av medlemsavgifterna. Föreningen köper bokföringstjänster av Folkbildningsförbundet och har avtal med Folkbildningsrådet om kontorsservice och förrådsutrymmen. 4 (4)

5 Slutord Föreningen för folkbildningsforskning har genomfört sitt elfte verksamhetsår. Av verksamhetsberättelsen framgår att föreningens verksamhet spänner över ett flertal områden och omfattar många aktiviteter. Vid bedömningen av vad som utförts under året kan det finnas anledning att framhålla att styrelsens arbete helt vilar på ideell grund. Styrelsen vill framföra ett varmt tack till de fonder och organisationer som välvilligt ställt resurser till föreningens förfogande. Styrelsen tackar också föreningens medlemmar för det stöd och intresse som visats för vår strävan att uppmärksamma och utveckla folkbildningsforskningen. Stockholm i mars 2003 Jan Byström Lars G. Andersson Ken Bjerregaard Anders Ekman Inga-Maj Elfström Maj-Britt Imnander Tore Johansson Jan-Erik Perneman Gunnar Sundgren 5 (4)

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Styrelsen har funnit att verksamhetsberättelserna framöver bör omfatta samma tid som den ekonomiska redovisningen, alltså det gångna kalenderåret. Denna verksamhetsberättelse

Läs mer

Vallentuna Folkrörelsearkiv foto: Eva Wetterborg

Vallentuna Folkrörelsearkiv foto: Eva Wetterborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Vallentuna Folkrörelsearkiv foto: Eva Wetterborg Förord Föreningsarkiven i Stockholms Län, FSL, bildades 1994 utifrån ett samarbete mellan Länsbildningsförbundet och Folkrörelsernas

Läs mer

SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD

SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD, SEK består av cirka 1 000 enskilda medlemmar, representanter för 13 kristna samfund och organisationer samt 12 lokala

Läs mer

årsmöte 2014 i FSKF Du kallas och välkomnas varmt till årsmöte i FSKF den 13 mars 2013.

årsmöte 2014 i FSKF Du kallas och välkomnas varmt till årsmöte i FSKF den 13 mars 2013. fskf Föreningen storstockholms kultur- och fritidschefer 2014-02-20 Kallelse till årsmöte 2014 i FSKF Du kallas och välkomnas varmt till årsmöte i FSKF den 13 mars 2013. Datum: 13 mars Tid: 16:00 Plats:

Läs mer

Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm.

Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm. Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 1(6) Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm. Närvarande Huvudman: Högskolan

Läs mer

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet.

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Välkomna till Årsmötet i Borlänge 23 maj! Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Styrelsen har ett förslag till verksamhetsplan tyck till om den och

Läs mer

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet.

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Välkomna till FSUMs Årsmöte i Strömstad 7 maj 2015! Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Styrelsen har ett förslag till verksamhetsplan tyck till om

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. DISTRIKTSSTYRELSEN Ordinarie: Lisbeth Staaf-Igelström Karlstad-Handels Ordförande Lillemor Johansson Hammarö

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2012

Verksamhetsberättelse för 2012 1 Verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsen för ProLiv Väst Prostatacancerförening lämnar följande verksamhetsberättelse för 2012 års verksamhet. Föreningens styrelse m.m. Följande personer har ingått i

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm 1/29 2/29 KT:s 111:e ordinarie årskongress Plats: Stockholmsmässan,

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

OMEP-nytt. tidskrift för svenska OMEP nr 1 - april 2013. Grattis OMEP - en pigg 65 åring! INNEHÅLL. 1 www.omep.org.se. - Grattis OMEP!

OMEP-nytt. tidskrift för svenska OMEP nr 1 - april 2013. Grattis OMEP - en pigg 65 åring! INNEHÅLL. 1 www.omep.org.se. - Grattis OMEP! OMEP-nytt tidskrift för svenska OMEP nr 1 - april 2013 Grattis OMEP - en pigg 65 åring! INNEHÅLL - Grattis OMEP! - Rapport från konferensen Hållbar utveckling - i teori och global praktik - Världsprojektet

Läs mer

Tid: Fredagen den 11 februari 2010 kl 10.00-15.30 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Runda Bordet konferensrum

Tid: Fredagen den 11 februari 2010 kl 10.00-15.30 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Runda Bordet konferensrum 2011-02-11 1(6) Styrelsemöte 2011/1 med funktionärer. Tid: Fredagen den 11 februari 2010 kl 10.00-15.30 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Runda Bordet konferensrum STYRELSEN:

Läs mer

Ekonomitjänst Fd ekonomichef på Ordfront, Fredrika Morén, har skött Riksskådebanans ekonomi genom enskild firma.

Ekonomitjänst Fd ekonomichef på Ordfront, Fredrika Morén, har skött Riksskådebanans ekonomi genom enskild firma. Förslag till Riksskådebanans verksamhetsberättelse 2012 Riksskådebanans medlemmar Riksskådebanans medlemmar 2012 har varit de regionala Skådebanorna i Sverige: Skådebanan Norrbotten Skådebanan Dalarna

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2013 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Under våren 2013 genomförde

Läs mer

Protokoll fört vid Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers fjärde föreningsstämma den 17-18 oktober 2009 i Borlänge Folkets Hus.

Protokoll fört vid Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers fjärde föreningsstämma den 17-18 oktober 2009 i Borlänge Folkets Hus. Protokoll fört vid Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers fjärde föreningsstämma den 17-18 oktober 2009 i Borlänge Folkets Hus. Lördagen den 17 oktober 2009 1 Föreningsstämmans öppnande Riksorganisationens

Läs mer

Nationella referensgruppen 18 november 2010

Nationella referensgruppen 18 november 2010 Nationella referensgruppen 18 november 2010 Närvarande, referensgruppen: Lars Björnshauge, Margaretha Eriksson, Jette Guldborg Petersen, Kjell Jonsson, Gunnar Lager, Gunilla Lilie Bauer, Kerstin Norén,

Läs mer

Kungliga Biblioteket foto: Nils-Bertil Nilsson

Kungliga Biblioteket foto: Nils-Bertil Nilsson VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Kungliga Biblioteket foto: Nils-Bertil Nilsson Förord Föreningsarkiven i Stockholms Län, FSL, bildades 1994 utifrån ett samarbete mellan Länsbildningsförbundet och Folkrörelsernas

Läs mer

Årsrapport 2014. Fysioterapeuterna - Sektionen för fysioterapeuter inom mental hälsa

Årsrapport 2014. Fysioterapeuterna - Sektionen för fysioterapeuter inom mental hälsa Årsrapport 2014 Fysioterapeuterna - Sektionen för fysioterapeuter inom mental hälsa Ordföranden har ordet Året 2014 var året då vi i styrelsen lade ut spåret för vårt framtida arbete. Vi fortsatte utifrån

Läs mer

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ORDFÖRANDE HAR ORDET. 3 STYRELSE 4 ARRANGEMANG 5 Jubileumshelg januari 2010 5 Temakvällar för medlemmar 6 Nyhetsbrev 7 Studiecirkel "Sex- och samlevnad

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsredovisning Revisionsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse Årsredovisning Revisionsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Revisionsberättelse 2012 Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation Styrelsen för MIP Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation får härmed avge sin berättelse

Läs mer

CVF år 2000 regional samverkan

CVF år 2000 regional samverkan VERKSAMHETSRAPPORT Skriftserie C Nr 8 april 2001 CVF år 2000 regional samverkan Framtidsplaner Konferensrapport Välfärdsdagen Verksamhet Redaktörer: Göran Sidebäck och Mats Vuorinen Centrum för Välfärdsforskning

Läs mer

Östergötlands Arkivförbund

Östergötlands Arkivförbund Östergötlands Arkivförbund Verksamhetsberättelse 2013 1 Östergötlands Arkivförbund Verksamhetsberättelse 2013 Vattengränden 14 602 22 Norrköping 011-12 28 90 info@ostergotlandsarkivforbund.se www.ostergotlandsarkivforbund.se

Läs mer

Föreningen Diplomerade Teknikmäklare DTM Verksamhetsberättelse 2012

Föreningen Diplomerade Teknikmäklare DTM Verksamhetsberättelse 2012 1 (5) Föreningen Diplomerade Teknikmäklare DTM Verksamhetsberättelse 2012 Årsmötet 2012 hölls vid YKI Ytkemiska Institutet den 21 mars i Stockholm med deltagande av 8 Teknikmäklare. Efter de formella Årsmötesförhandlingarna

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2010 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2010 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2010 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2010 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Tre år går fort när man har

Läs mer

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Aktiespararna har under en följd av år fått en försämrad ekonomi dels genom att medlemsantalet minskat och dels genom att förbruka

Läs mer

Årsredovisning 2013. Organisationsnummer 802000-5461

Årsredovisning 2013. Organisationsnummer 802000-5461 Årsredovisning 2013 Organisationsnummer 802000-5461 Innehåll Ordföranden har ordet... 5 Tillbakablick... 7 Inledning... 10 Verksamheten... 11 Bibliotek... 11 Publiceringsverksamhet...12 Marknadsföring...14

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2009 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2009 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2009 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2009 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Teatercentrum har blivit vuxet,

Läs mer