FÖRSLAG TILL NY STADGA: NUVARANDE STADGA:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSLAG TILL NY STADGA: NUVARANDE STADGA:"

Transkript

1 NUVARANDE STADGA: 1 Namn Föreningens namn är Föreningen för folkbildningsforskning. 2 Uppgift Föreningen som har hela Sverige till arbetsfält har till uppgift att främja och stimulera forskning och studier om folkbildningens historia och nutida och framtida roller, att skapa kontakter mellan intresserade på området, särskilt mellan forskare och folkbildare och mellan universitets- och amatörforskare, att intressera forskningsplanerande och resursfördelande organ för folkbildningen som forskningsområde, FÖRSLAG TILL NY STADGA: 1 Föreningen Föreningens namn är Föreningen för folkbildningsforskning. Föreningen har sitt säte i Stockholm och har hela landet som arbetsfält. 2 Uppgift Föreningen ska bidra till utveckling av folkbildningen genom: att utgöra en mötesplats för verksamma inom forskning och folkbildning, att initiera, stimulera och stödja forskning och andra studier om folkbildning, att bidra till spridning av resultat av forskning och av andra studier om folkbildning, att anordna seminarier och konferenser kring folkbildningsforskning och folkbildningshistoria, att informera om forskningsresultat och litteratur, att bedriva publikationsverksamhet i form av exempelvis medlemsblad och årsböcker, att verka för tillvaratagande av arkivmaterial, böcker och folkbildningshistoriskt intressanta föremål, att bedriva nordiskt och internationellt samarbete. att verka för att ny kunskap kommer till användning inom det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. Stockholm , Föreningen för folkbildningsforskning (org.-nr: ) 1 (7)

2 3 Medlemskap 3 Medlemskap Föreningen står öppen för enskilda personer och för skolor, föreningar, Föreningen står öppen för enskilda och juridiska personer. institutioner och organisationer inom det fria och frivilliga folkbildningarbetet. 4 Organ Föreningens organ är föreningsstämma, styrelse, revisorer och valberedning. 5 Verksamhetsår Verksamhets- och räkenskapsår är tiden mellan 1 januari och 31 december 4 Verksamhetsår Verksamhets- och räkenskapsår är tiden mellan 1 januari och 31 december 6 Stämma Föreningsstämma ska hållas under första halvåret på dag som styrelsen bestämmer. Extrastämma ska hållas om styrelsen finner det lämpligt eller om minst en fjärdedel av medlemmarna skriftligen begär det. 5 Ordinarie stämma Stämman är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie föreningsstämma ska hållas varje år på dag som styrelsen bestämmer, dock före maj månads utgång. Kallelse utsändes senast sex veckor före stämmodagen. Kallelse utsändes sex veckor före stämmodagen. Vid stämman ska sedvanliga mötesärenden behandlas. Vid stämman har varje medlem en röst. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före stämmodagen. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före stämmodagen. Stämmohandlingar, inklusive eventuella propositioner och motioner, ska vara tillgängliga på föreningens hemsida senast tre veckor före stämmodagen. Stockholm , Föreningen för folkbildningsforskning (org.-nr: ) 2 (7)

3 Omröstning sker öppet utom vid val, där sluten omröstning ska äga rum om någon så begär. Beslut fattas, utom ifråga om stadgeändringar med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande biträder. Vid val sker avgörandet genom lottning. Vid stämman har varje medlem som senast två veckor före stämmodagen erlagt fastställd medlemsavgift yttrande-, förslags- och rösträtt. Varje medlem som inte är enskild person får företrädas av en fysisk person. Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet eller i val av revisorer. Protokoll justeras av stämmoordföranden och två justerare. Omröstning sker öppet utom vid val, där sluten omröstning ska äga rum om någon så begär. Beslut fattas, utom ifråga om stadgeändringar, med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening som stämmoordförande biträder utom vid val då avgörandet ska ske genom lottning. Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet eller i val av revisorer. Protokoll justeras av stämmoordföranden och två justerare. Vid stämman ska följande ärenden behandlas: 1. Öppnande 2. Val av mötesfunktionärer a) Ordförande b) Sekreterare c) Två protokollsjusterare tillika rösträknare 3. Beslut om stämmans behöriga utlysning 4. Fastställande av föredragningslista 5. Fastställande av röstlängd 6. Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport för föregående år 7. Revisorernas berättelse 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen Stockholm , Föreningen för folkbildningsforskning (org.-nr: ) 3 (7)

4 9. Styrelsens förslag (propositioner) 10. Medlemmars förslag (motioner) 11. Verksamhetsplan för innevarande år och preliminär verksamhetsplan för nästa år samt budget för innevarande år 12. Medlemsavgifter från och med nästa år 13. Val av styrelse a) Val av ordförande för ett år b) Val av övriga ledamöter för två år c) Eventuella fyllnadsval för ett år 14. Val av revisorer a) Val av två ordinarie revisorer för ett år b) Val av två ersättare för ett år 15. Val av valberedning a) Val av minst tre ledamöter i valberedningen för ett år b) Val av sammankallande i valberedningen 16. Övriga frågor (ej beslutsfrågor) 17. Avslutning Stockholm , Föreningen för folkbildningsforskning (org.-nr: ) 4 (7)

5 6 Extrastämma Extra föreningsstämma ska hållas om styrelsen finner det lämpligt eller om minst en fjärdedel av medlemmarna skriftligen begär det. Vid extrastämma får, utöver ordningsfrågorna, endast de beslutsärenden behandlas som angetts i kallelsen till extrastämman. Kallelse utsändes senast fyra veckor före stämmodagen. Vid extrastämman ska följande ärenden behandlas: 1. Öppnande 2. Val av mötesfunktionärer a) Ordförande b) Sekreterare c) Två protokollsjusterare tillika rösträknare 3. Beslut om extrastämmans behöriga utlysning 4. Fastställande av föredragningslista 5. Fastställande av röstlängd 6. Beslut i den fråga som föranledde extrastämman 7. Avslutning Stockholm , Föreningen för folkbildningsforskning (org.-nr: ) 5 (7)

6 7 Styrelse Föreningens styrelse består av femton ledamöter. Styrelsens ledamöter väljs vid föreningsstämman för två år, varvid hälften väljs varje år. Ordföranden utses av föreningsstämman inom styrelsen. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller på begäran av minst tre ledamöter. 7 Styrelse öreningens styrelse består av ordförande och fjorton övriga ordinarie ledamöter. Ordföranden väljs av stämman för ett år medan övriga ledamöter väljs av stämman för två år, så att hälften väljs varje år. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller på begäran av minst tre ledamöter. Styrelsen åligger: att verka för föreningens ändamål. att verkställa föreningsstämmans beslut, att handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, att till stämman avge årsredovisning, att inför stämman framlägga förslag till verksamhetsplan och årsbudget. 8 Revisorer Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper ska årligen granskas av två på stämman för ett år utsedda revisorer. För revisorerna utses två suppleanter. Det åligger styrelsen: att verka för föreningens uppgift, att verkställa föreningsstämmans beslut, att handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, att till stämman avge årsredovisning, att inför stämman framlägga förslag till verksamhetsplan för innevarande år och till preliminär verksamhetsplan för nästa år samt årsbudget för innevarande år. 8 Revisorer Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper ska årligen granskas av två på stämman för ett år utsedda revisorer. För revisorerna utses två ersättare. 9 Valberedning Valberedningen utgörs av tre personer som på ett år väljs av stämman. För dessa utses tre suppleanter. 9 Valberedning Valberedningen utgörs av minst tre personer som på ett år väljs av stämman. Stockholm , Föreningen för folkbildningsforskning (org.-nr: ) 6 (7)

7 10 Medlemsavgifter Medlemsavgifter för enskilda och juridiska personer fastställs av stämman. Inbetalda medlemsavgifter återbetalas inte. 10 Medlemsavgifter Medlemsavgifter för enskilda och juridiska personer fastställs av stämman. Inbetalda medlemsavgifter återbetalas inte. 11 Stadgeändring Beslut om förändring i stadgarna tas i stämman med minst två tredjedels majoritet. 11 Stadgeändring Beslut om förändring i stadgarna tas av stämman med minst två tredjedels majoritet. 12 Upplösning För att upplösa föreningen krävs beslut med minst två tredjedelar av rösterna vid två på varandra följande stämmor av vilka en är ordinarie. 12 Upplösning För att upplösa föreningen krävs beslut med minst två tredjedelar av rösterna vid två på varandra följande stämmor av vilka en är ordinarie. Om föreningen upplöses tillfaller dess ekonomiska tillgångar och publikationer Folkbildningsförbundet eller dess efterföljare medan arkivmaterialet överlämnas till arkiv enligt styrelsens beslut. Om föreningen upplöses tillfaller dess ekonomiska tillgångar och publikationer Folkbildningsförbundet eller dess efterföljare medan arkivmaterialet överlämnas till arkiv enligt styrelsens beslut. Stockholm , Föreningen för folkbildningsforskning (org.-nr: ) 7 (7)

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården.

1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården. 1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården. 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Hudiksvalls Kommun. 3 Föreningen har

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

STADGAR. För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet

STADGAR. För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet STADGAR För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet 1 Förbundet bildades den 23 augusti 2010 genom sammanslagning av Dalarnas, Värmlands,

Läs mer

GRUPP ATMEN STADGAR ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET. Föreningens arbete utgår från ledorden Personligt engagemang och kunskapsspridning

GRUPP ATMEN STADGAR ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET. Föreningens arbete utgår från ledorden Personligt engagemang och kunskapsspridning Grupp Atmen är en ideell och obunden förening som samlar, sammanställer och sprider kunskap om byggande och byggnadskonst i Sverige. Föreningen verkar för hus och byggande av god kvalitet i ett helhetsperspektiv.

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde...

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde... Innehåll Övergripande stadgar... 4 Kap 1 Allmänt... 4 1 Föreningsnamn... 4 2 Verksamhetsbeskrivning... 4 3 Verksamhetsort... 4 4 Verksamhetsår... 4 5 Firmateckning... 4 6 Beslutsordning... 4 Kap 2 Stadgar...

Läs mer

Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR

Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR Förslag till revison på årsmötet den 2 februari 2014 (märkt med röd text) Kapitel 1 Organisationens namn, säte och ändamål 1.1 Organisationens Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 1. Namn och säte Förbundet Liberal Mångfald (LM) har sitt säte i Stockholm. 2. Ändamål Liberal Mångfald är fristående organisation för mångfald och integration

Läs mer

Sveriges Naturistförbund

Sveriges Naturistförbund Naturism, definition och mål Naturism är en livsstil i harmoni med naturen. Den utmärks av praktiserandet av gemensam nakenhet och har till ändamål att uppmuntra självkänsla, respekt för andra och för

Läs mer

Stadgar. Öresunds Dansförening

Stadgar. Öresunds Dansförening Stadgar Öresunds Dansförening Stadgar version 1.2 2011-02-08 2 (10) Innehållsförteckning Verksamhetsidé för Öresunds Dansförening... 3 Allmänt... 3 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Tillhörighet...

Läs mer

Frivilligcentralen ska vara ett komplement till frivillig-, offentlig- och privat sektor.

Frivilligcentralen ska vara ett komplement till frivillig-, offentlig- och privat sektor. 1 (5) STADGAR FOR FRIVILLIGCENTRALEN ESKILSTUNA antagna vid foreningens arsmote 2010-12-05 1 Foreningens namn Frivilligcentralen Eskilstuna 2 Foreningens sate - Foreningen har sitt sate i Eskilstuna kommun.

Läs mer

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. MALMÖ JU-JUTSUKLUBBS STADGAR IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. Mål och inriktning Idrott

Läs mer

Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden.

Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden. Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden. Inledning: Tillhörighet, H.O.G. Harley Owners Group H.O.G. är en märkesklubb av och för Harley Davidson Motor Company USA. H.O.G. International är den övergripande

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hundar Utan Hem 2 Bakgrund Varje år avlivas fler än 70 000 friska unga hundar på Irland, i onödan. Situationen är densamma

Läs mer

Föreningen 1 Föreningens firma är Sjunde Polisdistriktets Sparkassa Ekonomisk Förening.

Föreningen 1 Föreningens firma är Sjunde Polisdistriktets Sparkassa Ekonomisk Förening. Föreningsstadgar Antagna vid ordinarie årsstämma den 10 juni 1996. Reviderade vid årsstämma 21 februari 2020. Våra stadgar har omarbetats till vissa delar, vilka godkändes av årsmötet. Dessa förändringar

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

I.P.S.C. SVERIGE STADGAR Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 8 januari 1994. Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 19

I.P.S.C. SVERIGE STADGAR Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 8 januari 1994. Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 19 I.P.S.C. SVERIGE STADGAR Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 8 januari 1994. Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 19 februari 2000. 2 och 13 Reviderade och antagna vid ordinarie

Läs mer

Reviderade stadgar 2008

Reviderade stadgar 2008 Reviderade stadgar 2008 Stadgar för Malmö Arbetarekommun reviderade på årsmötet den 1 mars 2008 på Limhans Folkets hus för Malmö Arbetarekommun IDEOLOGISK MÅLSÄTTNING Socialdemokratin vill låta demokratins

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

STADGAR FÖR MAL MSJÖBERGS TOMTÄ GARFÖRENI NG

STADGAR FÖR MAL MSJÖBERGS TOMTÄ GARFÖRENI NG STADGAR FÖR MAL MSJÖBERGS TOMTÄ GARFÖRENI NG 1 FIRMA OCH ÄNDAMÅL Denna förening, vars firma är Malmsjöbergs tomtägarförening, har till ändamål att främja sina medlemmars gemensammaintressen såsomtomtägare

Läs mer

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer