Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning"

Transkript

1 Utbildningens namn: Fastighetstekniker Ansvarig utbildningsanordnare: YA Fri AB Omfattning, poäng: 300 Yh-poäng Studieort: Karlstad Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: Omgång: 1

2 Faktauppgifter Utbildningens namn Fastighetstekniker Utbildningsområde Teknik och tillverkning Ansvarig utbildningsanordnare YA Fri AB Organisationsnummer Organisationsform Övriga aktiebolag Postadress och besöksadress Postadress Organisation: YA Fri AB Adress: Box 1958 Postnr/ort Falun Besöksadress Organisation: YA Fri AB Adress: Ölandsgatan 6 Postnr/ort Falun Webbadress och telefonnummer Telefon Hemsida Utbildningens omfattning i yrkeshögskolepoäng Utbildningsort Utbildningen omfattar 300 YH-poäng. Karlstad, Karlstad kommun, Värmland län. Sida 1 (16)

3 Utbildningens studieform Bunden Utbildningsplan Utbildningen Uppgifter om eventuella övriga utbildningsanordnare Avgifter {Uppgift saknas} Anordnaren avser att ta ut avgifter från de studerande Vi kommer ej att ta ut obligatoriska avgifter, utan endast avgifter för kompendier och kopiering som kompletterar litteraturen. Dessa kompendier kommer att kunna köpas för ca 100 kronor/styck beroende på vår kostnad. Betalningen kan ske styckevis per kurs eller vid köp av samtliga kompendier för ett rabatterat pris på 500 kr per läsår. De studerande kan även välja att införskaffa informationen på annat sätt till exempel genom att läsa delar av flera böcker. Undervisning på engelska Denna utbildning kommer inte att bedrivas på engelska Examen och examenskrav För att en studerande ska kunna begära ut ett examensbevis måste hon/han ha lägst betyget Godkänt på alla kurser som ingår i utbildningen.för att utbildningen ska kunna leda till en examen måste den omfatta minst 200 yrkeshögskolepoäng. Om utbildningen omfattar minst 400 yrkeshögskolepoäng, varav minst 25 procent utgörs av Lärande i arbete (LIA) och om det dessutom ingår ett självständigt arbete (examensarbete) så kan utbildningen ge en kvalificerad yrkeshögskoleexamen. Examensbeteckning Examenskrav Utbildningen ger yrkeshögskoleexamen För att en studerande ska kunna begära ut ett examensbevis måste hon/han ha lägst betyget Godkänt på alla kurser som ingår i dennes utbildning. Sida 2 (16)

4 Examensbenämning Yrkeshögskoleexamen Fastighetstekniker Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Yrkesroll 1: Fastighetstekniker Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om hur den svenska fastighetsbranschen är organiserad. Vidare skall kunskaper finnas om hur såväl arbetsgivar- som arbetstagarsidan ser på fastighetsbranschen och vilka framtida krav som kommer att ställas på medarbetarna, dvs. att yrket kräver såväl stor teknisk som social kompetens som förståelse att det är ett serviceyrke. Den studerande skall också ha kunskaper om lagstiftning, regelverk och kvalitetssäkrande dokumentation som reglerar arbetsmiljö, säkerhet, kvalitet och miljöfrågor. Kunskap skall också finnas kring att förstå och hantera företagsekonomiska och juridiska frågeställningar vanligt förekommande i branschen. Utbildningens absoluta mål är att de studerande skall ha en gedigen kunskap i fastighetsteknik, dvs. hur en fastighets konstruktion, tekniska utrustning såsom vvs, värme och ventilation, styr- och regler fås att samverka för ett positivt resultat inom energioptimering. Därtill skall kunskap finnas om el-, larm, vitvaror, modern kommunikation, yttre/inre miljö m m. Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att självständigt ansvara för planering, drift, underhåll och skötsel av en fastighets tekniska utrustning för att få de rent driftanknutna tekniska systemen att samverka för ett positivt resultat inom energioptimering. Utbildningen skall också ge färdigheter i att kunna planera och utföra felsökning, tolka dokumentation och utföra underhåll, enklare reparationer och ombyggnader inom olika delar av såväl en fastighets tekniska utrustning som dess yttre och inre miljö. Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att Kursöversikt kunna motsvara morgondagens efterfrågade yrkesroll i fråga om såväl teknisk- som social kompetens. Den studerande skall också ha rustats för att kunna förstå såväl företags- som kundrelaterade problem och självständigt finna lösningar. Kompetens skall också finnas för att kunna analysera vilka förändringar i omvärlden som får direkta konsekvenser på yrkesutövningen, t ex ökade energipriser, ny miljölagstiftningen, ny teknik etc. Obligatoriska kurser Kurs Poäng Bransch- och servicekunskap 10 Ekonomi och fastighetsjuridik 25 Elteknik 25 Fastighetsrelaterad teknik, block II 65 Fastighetsteknik Block I 65 Lärande i Arbete (LIA 1) 25 Lärande i Arbete (LIA 2) 15 Lärande i Arbete (LIA 3) 40 Sida 3 (16)

5 Miljö, Kvalitet och Säkerhet 20 Yttre och inre miljö och utrustning-/maski Summa: 300 Valbara kurser {Det finns inga valbara kurser} Kurser Utbildningen har 10 huvudmoment/delkurs(er). Kursens namn: Bransch- och servicekunskap Kurstyp: Standard Yh-poäng: 10 Beskrivning: Innehåll Ett övergripande syfte med kursen är att ge studenten en introduktion i rollen som fastighetstekniker. Kursen skall ge kunskaper om de krav och förväntningar som ställs utifrån olika verksamhetsområden. och kundkategorier. Studenten skall efter kursen känna till de olika företags- och organisationsformer som finns inom fastighetsbolag och fastighetsförvaltning. Studenten skall också ta del av fastighetsbranschens mål och visioner. Kursen skall även ge de studerande kunskap om; Intressentmodeller, värdegrunder, att hantera problem, konflikter, alkohol / droger, stress, effektiva arbetsteam. Efter genomgången kurs skall de studerande ha Kunskaper om yrkesområdet och kunna redogöra för de större aktörer som finns på marknaden. Färdighet i att kunna hantera konflikter och problem på arbetsplatsen samt kunna använda affärssvenska i kommunikation med intressenter. Kompetens om att arbeta i team med en positiv inverkan på teamets utveckling. Kursens namn: Ekonomi och fastighetsjuridik Kurstyp: Standard Yh-poäng: 25 Beskrivning: Innehåll Den studerande skall efter genomförd och godkänd kurs kunna redogöra för de principer som gäller för hyressättning. Kunna upprätta enkla kostnads- och investeringskalkyler, kunna analysera ekonomiska redovisningar samt inneha kunskaper i principerna för upphandling av varor och tjänster. Efter genomförd och godkänd kurs skall studenterna inneha matematikkunskaper särskilt anpassade för yrkesområdet. Kursens syfte är att ge studenten kunskaper i tillämpliga delar av hyreslagen, rättigheter och skyldigheter utifrån olika ägar-/hyresformer vad gäller bostäder och Sida 4 (16)

6 lokaler. Fast och lös egendom, samt känna till de tillämpliga delar av de övriga lagar, avtal och regler som reglerar fastighetsförvaltning i kommersiell verksamhet. Efter genomgången kurs skall de studerande ha Kunskap om Lagen om offentlig upphandling, LOU, bokföring, budgetering och fastighetsrätt Färdighet i att tillämpa gällande lagstiftning inom området Kompetens att utföra kalkylberäkningar och delta i hyresförhandlingar samt att reflektera kring olika ägar- och hyresformer Kursens namn: Elteknik Kurstyp: Standard Yh-poäng: 25 Beskrivning: Innehåll Efter genomförd och godkänd kurs skall studenterna inneha teoretiska kunskaper för elbehörighet, motsvarande BB1, samt inneha grundläggande kunskaper gällande applikationer inom fastighetsbranschen BB1 Behörigheten ger rätt att utföra installationsarbete på lågspänningsanläggningar och i befintlig gruppledning. Dessutom att koppla loss och ansluta elektrisk lågspänningsutrustning till gruppledning. Efter genomgången kurs skall de studerande Kunskaper om gällande miljökrav och lagstiftning Kompetens att utföra elarbeten enligt behörighet BB1 Färdigheter i att kunna handha och underhålla elektrisk utrustning enligt säkerhetsföreskrifter Kursens namn: Fastighetsrelaterad teknik, block II Kurstyp: Standard Yh-poäng: 65 Beskrivning: Innehåll Fastighetsteknikblocket II innehåller fördjupning inom Vvs, Styr- och regler, Kyla, Värme och ventilation och Energioptimering. Kurserna i block II skall också ge grundläggande kunskaper och färdigheter inom funktion, reparationer/underhåll och injusteringar av Larm, IT/Kommunikation i fastigheter och Vitvaror. Till respektive teknikområde integreras yrkesrelaterad matematik Kunskaper på en fördjupad nivå inom vvs, styr- och reglersystem, värme/ventilation, kylteknik/fjärrkyla och energioptimering. Vidare skall den studerande ha kunskap om funktion hos olika tekniska installationer inom i skalskydd, passersystem, inbrottslarm och brandlarm. Den studerande skall också ha kunskaper inom fiberoptik, kabeltv-teknik, lokala datanät och säkerhetssystem och om funktioner på olika vitvaror. De studerande skall också ges kunskap om de regler och lagar som styr Sida 5 (16)

7 installationer och dess drift. Färdigheter på grundläggande nivå inom underhåll och installation av skalskydd, passersystem, inbrottslarm och brandlarm, fiberoptik, kabeltv-teknik, lokala datanät och säkerhetssystem. Vidare skall den studerande ha färdigheter inom underhåll och enklare reparationer av på marknaden förekommande vitvaror. De studerande skall också ha för yrket erforderliga matematiska färdigheter. Kompetens att arbeta självständigt med fastighetsteknik inom vvs, styr- och regler, värme och ventilation med hjälpmedel som finns inom gällande regelverk och med energioptimering i fokus. Kursens namn: Fastighetsteknik Block I Kurstyp: Standard Yh-poäng: 65 Beskrivning: Innehåll Fastighetsteknikblocket I innehåller grundläggande kurser inom funktion, reparationer/underhåll och injusteringar av Vvs, Styr- och regler, Kyla, Värme och ventilation, Byggfysik och Energioptimering. I blocket ingår också datorstyrning/program vanligt förekommande inom fastighetsteknik. Till respektive teknikområde integreras yrkesrelaterad matematik Efter genomgången kurs skall de studerande ha: Kunskap inom funktion hos olika vvs-utrustningar, styr- och reglerteknik, värme och ventilationsutrustningar med fokus på klimat och energioptimering. Vidare skall den studerande ha kunskap om byggfysik och brandskydd samt gällande lagar och regler kring detta. Den studerande skall också kunna funktionsberäkna drift, dimensionera installationer, beräkna energiåtgång, beräkna u-värden. Färdighet inom underhåll, injustering av -utrustningar, styr- och reglerteknik, värme och ventilationsutrustningar med fokus på klimat och energioptimering. Vidare skall den studerande ha färdigheter i att arbeta med olika fastighetstekniska programvaror för styrning, förvaltning, verksamhetsplanering, förfrågningsunderlag, underhåll. Kompetens att arbeta självständigt med fastighetsteknik inom vvs, styr- och regler, värme och ventilation med hjälpmedel som finns inom gällande regelverk och med energioptimering i fokus. Kursens namn: Lärande i Arbete (LIA 1) Kurstyp: LIA Yh-poäng: 25 Beskrivning: Fastighetsteknik med inriktning mot VVS-teknik, styr- och reglerteknik samt värme, ventilation och energioptimering Innehåll LIA-perioden skall ge de studerande praktiska kunskaper och färdigheter inom Sida 6 (16)

8 funktion, underhåll och injusteringar av - olika vvs-installationer och sanitetsutrustningar - olika värme och ventilationsutrustningar - olika typer av styr- och reglerteknik - ovanstående tekniker i funktionsrelaterade samband för maximal energioptimering Efter genomgången kurs skall de studerande ha: Kunskap om yrkesarbete som fastighetstekniker i praktiken Färdighet i att utföra fastighetstekniska moment inom VVS, värme och ventilation samt styr och regler. Kompetens att analysera frågor rörande energioptimering Kursens namn: Lärande i Arbete (LIA 2) Kurstyp: LIA Yh-poäng: 15 Beskrivning: Innehåll Kursen syftar till att ge kunskaper och färdigheter i underhåll och skötsel av den yttre miljön såsom gemensamhetsutrymmen, grönytor, växter och planteringar Efter genomgången LIA skall de studerande ha: Kunskap om yrkesarbete som fastighetstekniker i praktiken Färdighet i att utföra fastighetstekniska moment inom yttre- och inre miljö Kompetens att upprätta åtgärdsplaner i yttre- och inre miljö Kursens namn: Lärande i Arbete (LIA 3) Kurstyp: LIA Yh-poäng: 40 Beskrivning: Fastighetsteknik med inriktning mot och Styr- och reglerteknik, VVS-teknik, Värme och ventilation och Energioptimering Innehåll LIA-perioden skall ge de studerande praktiska kunskaper och färdigheter inom funktion, underhåll och injusteringar av - olika vvs-installationer och sanitetsutrustningar - olika värme och ventilationsutrustningar - olika typer av styr- och reglerteknik - ovanstående tekniker i funktionsrelaterade samband för maximal energioptimering Efter genomgången kurs skall de studerande ha: Kunskap om självständig yrkesarbete som fastighetstekniker i praktiken Färdighet i att identifiera och åtgärda fastighetsteknisk relaterade moment Kompetens kring att vidta energioptimerade åtgärder i en fastighet Sida 7 (16)

9 Kursens namn: Miljö, Kvalitet och Säkerhet Kurstyp: Standard Yh-poäng: 20 Beskrivning: Innehåll Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken SAM samt lagstiftning kring detta. De vanligaste arbetsmiljöfaktorer, organisationen av SAM i ett företag samt Ansvarsfördelning. Metoder för kartläggningar, riskanalyser, åtgärder, kontroll och årlig uppföljning. Lagstiftning, befogenheter och ansvar gentemot hyresgäster eller allmänhet i yrkesrollen med dokumentation, rutiner och instruktioner Nu gällande CE-märkning och maskindirektiv, CE-märkning av installationer i byggnader samt direktiv Kursen skall också ge de studerande kunskap om bakgrund/historik till ledningssystem, kvalitetsarbete och ISO. Efter genomgången kurs skall de studerande ha Kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete och miljöledningssystem Färdighet i att använda olika system i miljö och kvalitetsutveckling Kompetens att initiera och utveckla miljö och kvalitetssystem Kursens namn: Yttre och inre miljö och utrustning-/maskinkunskap Kurstyp: Standard Yh-poäng: 10 Beskrivning: Innehåll Kursen syftar till att ge kunskaper och färdigheter i underhåll och skötsel av den yttre miljön såsom gemensamhetsutrymmen, grönytor, växter och planteringar samt sommar- och vinterunderhåll av yttre gemensamhetsområden. Kursen deltagare ska även kunna läsa och förstå manualer och handböcker samt inneha kunskaper i handhavande och underhåll av maskiner och verktyg för arbetet. Kursen syftar också till att ge en kännedom och insikt i underhåll och skötsel av en fastighets inre miljön. Kursen ska även ta upp frågor som rör lagstiftning och användandet av kemikalier ur ett såväl miljö- som personalperspektiv. Kursen ska också ge en insikt i handhavande och underhåll av maskiner och verktyg för arbetet. Efter genomgången kurs skall de studerande ha Kunskap om nödvändiga åtgärder och lagstiftning avseende yttre och inre miljö Färdigheter att organisera underhåll av yttre och inre miljö och utrustning Kompetens att använda adekvata hjälpmedel vid underhåll och skötsel Sida 8 (16)

10 Tillgodoräknande Rutiner vid tillgodoräknande Sammanvägning av kunskaper, färdigheter och kompetenser förvärvade genom annan genomgången utbildning eller i yrkesverksamhet, görs per delkurs. Den studerandes kunskaper jämförs med målen för varje enskilt kursavsnitt, utifrån resultat som framkommit genom validering av reell kompetens eller genom inlämnade betyg från annan adekvat utbildning och yrkeserfarenhet. Beslut om tillgodoräknande och validering tas av ledningsgruppen utifrån det underlag utbildningsledaren tillhandahåller. Processen börjar med en inledande fas där den studerande tillsammans med läraren gör en generell kartläggning. Därefter görs en mer yrkesinriktad identifiering och bedömning av den studerandes kunskaper, färdigheter och kompetenser, utifrån utbildningens kursplan och betygskriterier. Nästa steg ser olika ut för olika studerande, beroende på deras förutsättningar och behov. Här blir lärarnas kunskaper om olika inlärningsmetoder/-stilar allt viktigare. Den studerande testas på olika sätt. En bedömning görs för om endast intyg eller även betyg kan utfärdas. Om kunskaperna, färdigheterna och kompetenserna är av sådan beskaffenhet och har sådan omfattning att de i huvudsak motsvarar en viss delkurs görs en betygssättning och den studerande får tillgodoräkna sig detta. Dokumentationen går till så att i samtliga fall där kunskaper, färdigheter eller kompetenser har bedömts utfärdas intyg. Intyget beskriver bekräftad kunskap, färdighet eller kompetens. I de fall där ytterligare annat intyg, betyg eller bevis utfärdas, sker detta med hjälp av behörig företrädare inom respektive bransch. Om det finns valideringsdokument utfärdade av branschorganisation eller yrkesnämnd används dessa. Yrkesakademin ansvarar för att valideringsintyg på rätt nivå, övriga intyg, betyg, bevis eller liknande, samt dokument som tydliggör utbildningsbehov, utfärdas och levereras till den validerade. Undervisning i svenska med yrkesinriktning Vår utbildning har svenska som undervisningsspråk. I det fall det uppstår behov kommer vi att erbjuda undervisning i svenska med yrkesinriktning parallellt med utbildningen. De studerande läser då utbildningen tillsammans med övriga studerande och får hjälp med att förstå texter eller skriva egna texter, av svensklärare som har lång erfarenhet av att utbilda vuxna. Svenskläraren finns på plats för att underlätta inläsning samt erbjuder egna uppgifter som tränar det svenska språket. Genom att läsa svenska parallellt med utbildningen får den studerande lättare förståelse för hur språket används i praktiken och kan hela tiden öva på de yrkesspecifika områden av språket som behövs mest. Sida 9 (16)

11 Tillträde till utbildning Tillträde till utbildning Behörighet till yrkeshögskolan 1 /Upphör att gälla U: / Behörig att antas till utbildningen är den som 1. fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst gymnasiepoäng, 2. fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst gymnasiepoäng, 3. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1 eller 2, 4. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller 5. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 1 /Träder i kraft I: / Behörig att antas till utbildningen är den som 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning, 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1, 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Övergångsbestämmelser Bestämmelserna i 3 kap. 1 i sin nya lydelse ska tillämpas första gången vid antagning till utbildning som börjar efter utgången av maj De äldre bestämmelserna om behörighet ska fortsätta att gälla för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning. Utöver vad som anges i stycket ovan, gäller att den som före den 1 januari 2013 uppfyller kraven på behörighet för tillträde till utbildning enligt 3 kap. 1 även därefter ska anses vara behörig enligt den bestämmelsen. Sida 10 (16)

12 Särskilda förkunskaper Utbildningen ställer inte krav på särskilda förkunskaper Motivering Utbildningen ställer inga särskilda förkunskapskrav eftersom vi vet av erfarenhet att sökande till en fastighetsteknisk utbildning är praktiker med ett intresse för fastighetsrelaterade tekniska frågor. Det har visat sig vid tidigare antagningar i såväl Falun som Uppsala. Fastställande av behörighet Fastställande av behörighet 1. Kontroll av grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier enligt regelverk för detta Urvalsgrunder och urvalsprocess Urvalsgrunder Betyg Gymnasiebetyg ingår i urvalsprocessen och beräknas enligt nedan. Tidigare utbildning Övrig utbildning 12 månader relevant utbildning 2 poäng månader relevant utbildning 4 poäng >25 månader relevant utbildning 6 poäng Yrkeserfarenhet Arbetslivserfarenhet 24 månader relevant arbete 4 poäng månader relevant arbete 8 poäng månader relevant arbete 12 poäng Genomförande och dokumentation av urvalsprocessen Steg 1 Ansökningarna granskas för att fastställa behörighet. Steg 2 Poängsättning och sammanvägning av betyg, övrig utbildning och arbetslivserfarenhet görs enligt följande: A. Gymnasiala betyg G=5 poäng VG=10 poäng MVG=15 poäng Dessa sammanräknas och ger en summa. Sedan divideras denna summa med antal betyg som ligger till grund för beräkning. Maximal poäng = 15. Steg 3 Rangordningslista upprättas utifrån poängsammanställning steg 2 Sida 11 (16)

13 Steg 4 Ledningsgruppen beslutar utifrån poängsammanställning om antagning av studenter och reservlista. Beslutet protokollförs. Steg 5 Meddelande om antagning skickas via E-post eller brev till samtliga enligt följande: Antagen Reserv Ej antagen Steg 6 Slutlig antagning av reserver. Om samma poäng sker lottning. Utbildningens huvudsakliga upplägg och organisation Utbildningens huvudsakliga upplägg och organisation orientering: I utbildningens startskede får de studerande information om utbildningens mål och tillgång till kursplanen i sin helhet. Stor vikt läggs vid att förtydliga målen så varje student kan redogöra för dessa med egna ord. I handledningen för varje delkurs kommer målen med kursen att vara centrala. Arbetsuppgifter, schemaplanering, litteraturhänvisningar och tentamensform kommer att ges vid varje delkurs respektive start. Respektive föreläsare ihop med utbildningsledaren stämmer av att alla mål är uppnådda innan delkursen avslutas. Deltagare och föreläsare har olika roller men de arbetar mot samma mål dvs. att de studerande skall nå målen med utbildningen. De studerandes roll är att visa för läraren att hon/han har den kunskap som ledningsgruppen fastställt i form av mål. Föreläsarens uppgift är att synliggöra och bekräfta denna kunskap. Utifrån befintligt nätverk kommer utbildningsledaren att fördela ansvaret för kurserna och anlita föreläsare efter behov och specialkompetens. Representanter från branschen kommer därmed att anlitas i undervisningen. På detta sätt vill vi förankra och koppla den teoretiska undervisningen till verksamheten på de blivande LIAplatserna och målen med utbildningen. Vårt syfte är att näringslivet skall vara delaktigt under hela utbildningen och att kursdeltagarna reellt skall uppleva denna kontakt i form av deras kontinuerliga medverkan i handledning och undervisning. Studieansvar: Vi avser att bygga på deltagarnas tidigare erfarenhet och kompetens. För att få djup kunskap måste man börja i det man redan vet och sedan söka svar på frågor, ta ansvar, se samband, orsaker och verkan. Säkerheten i yrkesrollen kräver av utövaren en fast värdegrund i form av personligt väl förankrade attityder och värderingar. Yrket ställer stora krav på ansvarstagande mognad och självkännedom. Utbildningen skall ge de studerande kunskap för eventuellt eget entreprenörskap genom att löpande stärka deras självkänsla och kreativitet genom utbildningen. Av detta skäl kommer mycket av undervisningen vara lösningsfokuserad och anpassas till deltagarnas förutsättningar genom att en rad situationer tillskapas med syftet att i gruppsamspel och på individnivå presentera, beskriva, analysera och reflektera över problem inom yrkesområdet. Eleverna förväntas läsa in vissa böcker på egen hand för att sedan kunna föra ett resonemang kring dessa på föreläsnings tid. Vi kommer också att använda oss av instuderingsfrågor/duggor som inlärningsmetod. Anordnaren ansvarar för att ge de studerande förutsättningar till inlärning. De studerande ansvarar för sin egen inlärning. Genom målorienteringen kan de studerande välja olika vägar att nå målen inom vissa ramar. Vid behov kan muntliga examina erbjudas, kompletteringsuppgifter ges och extra mentortid Sida 12 (16)

14 avsättas. Arbetslivsanknutet lärande i samtliga kurser förutom LIA Arbetslivet är mycket delaktigt i utbildningen som lärare, gästföreläsare, mottagare vid studiebesök, tillhandahållare av praktikfastigheter etc. Någon eller några ur ledningsgruppen kommer alltid och presenterar sig och sin verksamhet för de studerande under de första kursveckorna. Där redogör de också för företaget/branschens kompetens- och rekryteringsbehov samt vilka karriärvägar som finns. Arbetslivsanknutet lärande under LIA Med erfarenhet från utbildningarna i Falun och Uppsala kan vi säga att samarbetet med arbetslivet i fråga om att hitta LIA-platser inte är något bekymmer. Vår relation med branschen startar redan vid vår regionala och lokala behovsanalys. Under dessa samtal kommer frågan upp om framtida LIAplatser. En absolut majoritet av företagen är positiva och ser det mer eller mindre som ett gemensamt branschansvar att ställa LIA-platser till förfogande. Ledamöterna i ledningsgruppen ställer sina företag till förfogande. De förmedlar också kontakter till andra i branschen. Förberedelse av de studerande inför LIA-perioden/perioderna Inför respektive LIA-period genomförs ett individuellt samtal med varje studerande. Samtalet syftar till att försöka tillgodose varje persons individuella val, önskemål, målsättning och behov inför LIAperioden. De studerande söker själva LIA-plats. Utbildningsledaren finns med under processen och kan vara behjälplig med kontakter och referenser. Utbildningsledaren hjälper till att hitta LIA-plats om det skulle uppstå problem. Metoder för kunskapskontroll Vissa uppgifter och moment är obligatoriska och är en del av lärprocessen. Den studerande kan komplettera uppgifter, göra moment fram till en vecka efter avslutad kursdel efter direktiv från ansvarig lärare. Examination kan ske genom skriftliga och muntliga prov, genom inlämningsuppgifter, muntliga presentationer, seminarier och/eller en sammanvägning av dessa moment. Provresultat delges via IT-plattform. Kursbetyg sätts av kursansvarig lärare alt. utbildningsledaren och examination genom Ledningsgruppen. Vid första tentamenstillfället erhålls betyget: IG/G/VG Vid frånvaro eller IG-resultat finns möjlighet att delta vid en omtentamen inom ca 5 veckor. Så länge utbildningen finns kvar och beviljas stöd från Myndigheten från yrkeshögskolan kan en studerande vid 2 tillfällen per år januari, augusti ytterligare göra omtenta. Betygskriterier och betygskrav Ledningsgruppen ansvarar för och fastställer utbildningens kursplaner. Individuell examination och kunskapsuppföljning kommer att ske kontinuerligt under eller efter varje delkurs i form av teoretiska prov, praktiska uppgifter och skriftliga rapporter/uppsatser. Allt för att kontinuerligt kontrollera att de studerande når respektive delkurs uppsatta mål. Under studietiden kommer ett antal större praktiska uppgifter att lösas av deltagarna. Uppgifterna skall vara av problemformulerande och problemlösande karaktär. Betyg på delkurser och studieuppgifter sätts av ansvarig lärare och i förekommande fall i samråd med gästföreläsarna i respektive delkurs under övergripande ansvar av utbildningsanordnaren. När de studerande börjar utbildningen får de inloggningsuppgifter till en IT-plattform där utbildningens alla moment finns representerade; kurser, tentor, inlämningsuppgifter, redovisningar mm. Varje avklarat moment godkänns på plattformen, av antingen föreläsaren eller utbildningsledaren, och den studerande kan när som helst gå in och se hur hon/han ligger till och Sida 13 (16)

15 vad som är kvar av utbildningen. Entreprenörskap i utbildningen Vi kommer att arbeta aktivt för att de studerande har ett entreprenöriellt perspektiv under sin utbildning och i sitt kommande yrkesliv. Detta tänkande skall löpa som en röd tråd genom hela utbildningen. De studerande kommer fortlöpande att uppmuntras och stimuleras till att förhålla sig till sin utbildning, och sitt framtida yrke, med nyfikenhet, kreativitet, positiv syn på arbete, självständighet, envishet, hängivenhet, optimism och visionärt tänkande. De studerande kommer att ges möjlighet att genom såväl teoretiska som praktiska studier kunna pröva en idés kommersiella möjligheter eller olika förändringsprocesser i att nå framgång. Det är stor skillnad på att göra saker rätt och att göra rätt saker, det vill säga att avgöra vad man skall satsa på. Lärarledd verksamhet som utbildningen omfattar tim / vecka 20 Handledarledd verksamhet som utbildningen omfattar Kvalitetsarbete tim / vecka 40 Kvalitetssäkring av utbildningen Utvärdering/bedömningsfasen YA:s kvalitetsmål är att utbildningen bedrivs genom god pedagogik, med högt studerandeinflytande, rätt resurser, rätt organisation, jämställt, med långsiktighet, med tydlig dokumentation, tydlig ledning och mycket insyn. Kvalitetsarbetet är en del av det vardagliga arbetet i skolan och följs ständigt upp av utbildningsledaren och ledningsgruppen. Efter varje delkurs görs en anonym utvärdering bland de studerande. Den innehåller bland annat frågor om måluppfyllelse för att det ska bli tydligt om de studerande är på väg mot utbildningens övergripande mål, eller om någonting måste justeras. Utbildningsledaren sammanställer utvärderingen till ett protokoll och gör ett förslag till åtgärdsplan. Utvärdering i grupp sker i form av studerandegruppsamlingar tillsammans med utbildningsledaren. Dessa protokollförs och vid synpunkter föreslås åtgärder. Uppföljning sker vid nästkommande studerandegruppsamling. Efter varje LIA görs intervjuer eller enkätundersökning med företagens handledare, där vi undersöker hur relevant den skolförlagda delen varit i förhållande till arbetslivets behov och önskningar. Vi frågar även efter övriga synpunkter och förslag på förbättringar av utbildningens utformning. De studerande får i sina rapporter också bedöma LIA-perioden. Utvärdering av utbildningen som helhet gör de studerande vid utbildningens slut, enligt det format som YH-myndigheten använder vid sin tillsynsenkät. Frågorna kan komma att justeras om ledningsgruppen har önskemål om ytterligare frågor. Utbildningsledaren sammanställer utvärderingen och dokumenterar vad som är viktigast för de studerande i utbildningssituationen. Hinder och svårigheter identifieras och ett förslag till åtgärdsplan upprättas. Sida 14 (16)

16 Uppföljning av de studerandes anställningar görs 6 månader efter utbildningens slut och dokumenteras både i pappersformat och på utbildningsanordnarens server. Detta återkopplas till även myndigheten. Översyn/revideringsfasen Ledningsgruppens arbete är mycket viktigt för att säkerställa att utbildningen motsvarar arbetslivets krav. Deras roll är bland annat att kvalitetssäkra att innehållet i kursen är relevant för den yrkesroll som arbetslivet efterfrågar. Som en del i kvalitetsarbetet är översyn av kursplanen en återkommande fråga på dagordningen för ledningsgruppsmötet. För varje utbildningsmål finns en ansvarsplan för vem som undervisar och hur kunskapsmålet nås. För varje kursintag följs denna ansvarsplan för att alla delmål skall säkerställas. De studerande ska förstå att deras synpunkter är avgörande för förbättringsarbetet. sättningen är att så långt det är möjligt genomföra eventuella förbättringsåtgärder omgående. Underlaget från genomförda utvärderingar används bland annat genom återkoppling med åtgärdsplaner vid återkommande studerandegruppsråd. Utvärderingsresultat och åtgärdsplaner samt ledningsgruppsprotokoll finns även tillgängligt för de studerande och för föreläsare på vår webbaserade plattform. Återkoppling görs också till LIA-handledare och de studerande om de arbetsförlagda delarna och kvalitet på LIA-platserna. Allt underlag används även för att utreda kvaliteten på det kompetensutvecklingsarbete som ständigt sker i personalgruppen. Vid problem eller kvalitetsbrister upprättas en avvikelserapport med åtgärdsplan. Vid större avvikelser behandlas ärendet i utbildningens ledningsgrupp. YrkesAkademin har i sin kvalitetshandbok dokumenterade rutiner för avvikelserapporter och åtgärdsplaner. Eventuella åtgärder beslutas av ledningsgruppen. Utbildningsledaren ansvarar för att beslut verkställs. Utbildningsorganisation och ansvarsfördelning Ledningsgruppen har det övergripande ansvaret för utbildningen och tillser att vi som anordnare följer lagen, förordningen, utbildningsplanen, kursplanen, ledningsgruppsbeslut och kvalitetshandboken. Utvärderingsresultat förs vidare till ledningsguppen för beslut om åtgärdsplan. Ledningsgruppen ansvarar även för antagning, examination och tillgodoräknande. En utbildningsledare/rektor har det dagliga operativa ansvaret och kommer att arbeta med den dagliga kontakten med de studerande, vara administratör kring schemaläggning, lärarebemanning, inbokning av föreläsare samt dokumentation mm. Pedagoger (plus utbildningsledaren) arbetar kontinuerligt i verksamheten och ingår i lärarteamet. Lärarna ansvarar för kurserna, kontakten med LIA-partners, förbereder placeringar, gör överenskommelser om LIA-projekt, följer upp, utvärderar och efterarbetar. Utöver detta undervisar även externa föreläsare som är experter inom sitt område. I god tid innan utbildningsstart erhåller den studerande en övergripande studiehandledning med schema och utbildningsinnehåll. En genomgång sker vid kursstart av följande: utbildningsplan kursplan rutiner för betygssättning och återkoppling, kursutvärdering samt regler för omtentamen metod och tidsplanering för LIA ledningsgruppens sammansättning, roll och funktion i utbildningen Varje kurs inleds med en genomgång av kursens studiehandledning som innehåller syfte, mål, upplägg, uppgifter och betygskriterier. Via vår webbaserade plattform, ett viktigt verktyg i administrationen runt utbildningen, kan de studerande titta på schema, uppgifter, närvaro samt kommunicera med varandra och lärare. De studerande utbildas i användning av detta verktyg. Undervisningsmaterial finns tillgängligt via webbaserade plattform så att de studerande kan hämta Sida 15 (16)

17 hem materialet oavsett tid och plats. Även det egna studieresultatet finns tillgängligt där. Det sker en kontinuerlig kommunikation via utskick, information på vår webbaserade plattform och genom regelbundna studerandegruppsamlingar. De studerande kan kontakta utbildningsledaren och lärarna via mail, vår webbaserade plattform eller telefon. Övergripande administration sköts av Huvudkontoret i Falun. Yrkesakademin bokförs i bokföringsprogrammet Jeeves. Bevakning sker kontinuerligt av rekvisitionstillfällen och rekvisition sker omedelbart, för att säkerställa en god likviditet. Varje utbildning har eget kostnadsställe. Studerandeinflytande De studerandes inflytande sker till stor utsträckning genom vår webbaserade plattform där utvärderingar både fylls i och redovisas anonymt. Även protokoll från ledningsgruppen och från studerandegruppsamlingar finns på vår webbaserade plattform för att garantera samtliga studerande insyn i utbildningen. Denna plattform kan nås från alla datorer med en Internetuppkoppling. De studerandes inflytande sker reellt och systematiskt på flera plan. Inflytande på den egna utbildningssituationen sker via kontinuerliga och individuella samtal med personalen. Den studerande kan även boka in samtal med ansvarig lärare under de olika delkurserna. Inflytande på kunskapsinhämtningsmetod och redovisningsupplägg sker kontinuerligt med respektive lärare. Anonyma utvärderingar sker efter varje delkurs och efter utbildningens slut. Konkret inflytande på upplägg och genomförande sker genom de studerandegruppsamlingar som hålls vid varje kursträff. Här sammanfattas, diskuteras och värderas vad som hänt sedan sist. Mindre omfattande förändringar/korrigeringar av uppläggningen beslutas löpande på studerandegruppsamlingarna. Kvalitetsfrågor tas upp och diskuteras. Återkoppling från utvärderingar sker och finns sedan tillgängliga i pärm i teorisalen och/eller på IT-plattform. Studerandegruppsamlingarna protokollförs. Studeranderepresentanterna i ledningsgruppen tar med sig frågor från studerandegrupperna, där dessa framförs till ledningsgruppen för vidare diskussion och eventuellt fattande av beslut utifrån de studerandes önskemål. En stående punkt på dagordningen är rapport från studerandegrupperna. Tid för förberedelse till och återkoppling av ledningsgruppsmöten ges på studerandegruppsamlingarna. Studeranderepresentanterna i ledningsgruppen leder tillsammans med utbildningsledaren studerandegruppsamlingarna. De studerande talar om sin uppfattning från ledningsgruppsmötet och utbildningsledare talar om sin syn. Detta för att tydliggöra de studerandes inflytande på utbildningen. Sida 16 (16)

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Tandsköterska Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng: 300 Studieort: Växjö Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: VVS-Projektör Ansvarig utbildningsanordnare: Roslagen Education AB Omfattning, poäng: 300 Studieort: Hallstavik Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer: MYH 2014/2121 Ansökningsnummer:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Lönespecialist Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 280 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Musik- och eventarrangör Ansvarig utbildningsanordnare: Campus Nyköping Omfattning, poäng: 450 Studieort: Nyköping Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201317800

Läs mer

Utbi ld n i ngsplan för yrkeshögs koleutbild ning

Utbi ld n i ngsplan för yrkeshögs koleutbild ning MM Myndigheten för yrl«eshögslcolan Utbi ld n i ngsplan för yrkeshögs koleutbild ning Utbildningens namn: Di plomerad I nnovationsutveckla re Ansvarig utbildningsanordnare: Centrum för lnnovation och Entreprenörskap

Läs mer

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Detta dokument innehåller de frågor som omfattar ansökan om stöd endast i form av tillsyn, inom förordning om stöd

Läs mer

Årsrapport - Redovisning

Årsrapport - Redovisning 1 Årsrapport - Utbildningsanordnare: SweJa Kunskapscenter AB SweJa Kunskapscenter AB grundades 1994 och har tre delägare (Joakim Bergquist, Monica Andersson och Gunilla Eriksson). SweJa har allt sedan

Läs mer

Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar

Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar Utbildningens namn: Trä-form och design Ansvarig utbildningsanordnare: Föreningen Nyckelviksskolan 40 veckor Studieort: Lidingö Studieform: Bunden Studietakt:

Läs mer

Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar

Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar Utbildningens namn: Bild och grafisk form Ansvarig utbildningsanordnare: Föreningen Nyckelviksskolan 40 veckor Studieort: Lidingö Studieform: Bunden Studietakt:

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningsnamn: Logistik - och verksamhetsutvecklare Omfattning: 400 YH-poäng Ansvarig utbildningsanordnare: Falköpings kommun Utbildningsnummer: 201040140 Grunduppgifter Utbildningens namn Logistik -

Läs mer

Operativ redovisningsekonom

Operativ redovisningsekonom Distans /deltid 53 veckor 200 YH-poäng Operativ redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Operativ redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens

Läs mer

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens mål och innehåll.....4

Läs mer

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (30) Datum: 2011-06-13 Återrapportering av

Läs mer

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning Myndighetens syn på tillträde till utbildning 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-05-2 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på tillträde

Läs mer

Lönekonsult. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 300 YH-poäng

Lönekonsult. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 300 YH-poäng Lönekonsult en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 300 YH-poäng Yh-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning ska svara

Läs mer

Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt. Lennart Svensson 2014

Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt. Lennart Svensson 2014 Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt Lennart Svensson 2014 Innehåll Förord... 2 1. Syfte och bakgrund... 3 2. Olika typer av samverkan... 6 3. Om att leda samverkan i nätverk och partnerskap...

Läs mer

2. Ansvarig utbildningsanordnare och andra utbildningsanordnare. Insurance Training and Consulting in Stockholm BICON AB

2. Ansvarig utbildningsanordnare och andra utbildningsanordnare. Insurance Training and Consulting in Stockholm BICON AB 1 Utbildningsplan Denna utbildningsplan godkändes av KY-myndigheten 2003-05-09. Utbildningen följer i princip denna plan, men förbättringar införs kontinuerligt. 1. Utbildningens namn/inriktning och omfattning

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

RAPPORT. Analys av förutsättningar för yrkeshögskolutbildning i Järfälla. Järfälla kommun. Sweco Eurofutures AB. Terese Strenger. Stockholm 2011-06-30

RAPPORT. Analys av förutsättningar för yrkeshögskolutbildning i Järfälla. Järfälla kommun. Sweco Eurofutures AB. Terese Strenger. Stockholm 2011-06-30 Järfälla kommun Analys av förutsättningar för yrkeshögskolutbildning i Järfälla Stockholm 2011-06-30 Sweco Eurofutures AB Terese Strenger 1 (24) Sweco Vasagatan 36 Box 415, 101 28 Stockholm Telefon 08-613

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Göteborgs kommun 404 82 Göteborg 009-09-17 1 (21) Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Skolinspektionens bedömning och krav på åtgärder Vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

74 och ANBUDSFORMULÄR. Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbucl Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2009-07-31.

74 och ANBUDSFORMULÄR. Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbucl Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2009-07-31. Bulaga. 1 ANBUDSFORMULÄR Datum: 2009-08-17 Dnr: 09-134713 Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbucl Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2009-07-31. ANBUDSFORMULÄR Göteborgsregionens

Läs mer

Y k r e k s e högsko shögsk lan olan m t i t i Sk tt i S å k n å e www.eslov.se/ky

Y k r e k s e högsko shögsk lan olan m t i t i Sk tt i S å k n å e www.eslov.se/ky Yrkeshögskolan mitt i Skåne KY i Eslöv 2009 www.eslov.se/ky Innehåll Välkommen till Yrkeshögskolan mitt i Skåne...3 Uppdragsutbildning...3 Eslöv mitt i Skåne...4 Vad är Kvalificerad Yrkesutbildning?...4

Läs mer

Utbildning som leder till arbete

Utbildning som leder till arbete Hösten 2011 / Våren 2012 Utbildning som leder till arbete 1 Välkommen till JENSEN yrkeshögskola JENSEN yrkeshögskola är en del av JENSEN education, ett av Sveriges största privata utbildningsföretag. Vårt

Läs mer

Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland

Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland 3 (16) Datum: 2011-12-14 2825 Rapport Bedömning av förberedelser och start av European Training Program Business & Service

Läs mer

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng Kvalificerad IT-Projektledare en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng YH-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. I kommun Malmö stad Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan. Vid Skolinspektionens

Läs mer

Myndighetens syn på. Lärande i arbete

Myndighetens syn på. Lärande i arbete Myndighetens syn på Lärande i arbete 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-07-6 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på lärande i arbete

Läs mer

Unga tryggar branschens framtid

Unga tryggar branschens framtid Unga tryggar branschens framtid Goda råd till företagen Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) arbetar ständigt med frågor kring utbildning för att trygga fastighetsbranschens framtid. FU:s kansli

Läs mer