Kallelse titl ordinarie stämma 2fr14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse titl ordinarie stämma 2fr14"

Transkript

1 sid U14 A kallqdalens Samf eillighetsf örening Box Kistc cdalen"nu Kallelse titl ordinarie stämma 2fr14 Samtliga medlemmar i Akalladalens Samfiillighetsftrening, orgnr , kallas hiirmed till ordinarie stämma 2014 Tid: Onsdagen *26 kt'18"30 - ca 2l 00 Plats: Dagordning: Matsalen i Akalla Grundskola (fd Stenhagsskolan) Obs! Skolan är namera "skofri" vilket gör utt uteskor INTE får anviindas inomleus utan skoskydd. Ta med extra inneskor eller anvrind skoskydd somfinns i skolan. Enligt bifogat förslag Stiimman inleds med information om läget i en del aktuella frågor - Aktuell "Underhållsplan for Akalladalens Samftillighetsforening", bil 4.A - Uppfiiljning av individuell våirmemätning r - Förändringar i områdesövervakning (viiktare och parkering) sid 12 Trivselkommittön bjuder från ca på kaffe/dryck och tilltugg Välkommen till en informativ stiimma! Sievert Balkeståhl Dennis Westin v ordf Lars Moberg ledamot kassör Bilagor Stämmohandlingar Fullmakt för röstning

2 Sid 2/14 Akalladalens Samfällighetsförening Förslag till dagordning vid stämman Stämmans öppnande och behöriga utlysande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av ordförande för stämman 4. Val av sekreterare för stämman 5. Val av 2 justeringsmän, tillika rösträknare 6. Fastställande av röstlängd 7. Styrelsens redovisning av verksamheten Verksamhetsberättelse bil 1 sid 3 - Resultaträkning bil 2,A sid 8 - Balansräkning bil 2,B sid 9 8. Revisionsberättelse bil 3 sid a) Fastställande av Resultat- och Balansräkning b) Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 10. Förslag från styrelsen - Förändring av områdesövervakning (Presenteras före mötet) 11. Motioner från medlemmar - Inga motioner har lämnats 12. Fastställande av budget och utdebitering bil 4 sid 11 - Underhållsplan 2014 bil 4A sid Val av styrelseledamöter bil 5 sid 13-3 ordinarie ledamöter på 2 år 14. Val av revisorer - 2 ordinarie på 1 år - 2 suppleanter på 1 år 15. Val av trivselkommitté - 5 ordinarie varav en sammankallande 16. Val av valberedning - 3 ordinarie på 1 år 17. Övriga frågor - städdagar planeras till 26e april och 18e oktober Stämmoprotokollets tillgänglighet 19. Mötets avslutande

3 Akalladalens Bilaga 1 Sid 3/14 Samfällighetsförening Verksamhetsberättelse för året 2013 Enligt gällande stadgar avger styrelsen för Akalladalens Samfällighetsförening (ASF) verksamhetsberättelse för räkenskapsåret till Bokslutsrapporter bifogas. Ordinarie samfällighetsstämma Ordinarie stämma hölls i Akalla By den 21a mars 2013 med representanter för 64 fastigheter närvarande (43st från kv Torneå, och 20 st + 1 fullmakt från kv Tavastehus). Styrelsemöten Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 11 protokollförda sammanträden och ett flertal informella överläggningar i olika ärenden. Föreningens styrelse och övriga valda funktionärer under Styrelse ordförande Sievert Balkeståhl Torneågatan 40 vice ordf Dennis Westin Tavastehusgatan 13 sekreterare Sture Caesar Tavastehusgatan 47 kassör Björn Lundstedt Tavastehusgatan 6 ledamot Lars Moberg Tavastehusgatan 87 suppleant Mats Lundgren Tavastehusgatan 72 Sara Magnusson Tavastehusgatan 2 - Trivselkommitté Margaretha Andersson Lopez, Tavastehusg 90, sammank Kai Käll-Andersson Tavastehusgatan 49 Birgitta Fredander Tavastehusgatan 146 Ingalill Nilsson Tavastehusgatan 84 Peter Lövenfeldt Tavastehusgatan 3 - Revisorer Ordinarie Jan Hagberg Torneågatan 36 Hans Ekblad Tavastehusgatan 17 Suppleant Birgit Norberg Tavastehusgatan 63 Kenneth Söderlund Tavastehusgatan 15 - Valberedning Bert Andersson Tavastehusgatan 25, sammank Anders Isakson Tavastehusgatan 44 Tommy Karlsson Tavastehusgatan 61 Övriga funktionärer (utses av styrelsen) - Serviceman Sense Larsson Tavastehusgatan 53 - Styrelserepresentanter i AHN (Akalla Husby Nätort) Ledamot i AHN och supportansvarig inom ASF Sven Olofsson Tavastehusgatan 83 Ledamot och sekreterare i AHN Sievert Balkeståhl Torneågatan 40

4 Sid 4/14 Akalla Husby Nätort (AHN) där ASF är en av 6 medlemsföreningar - Koaxialnätet för TV/Internet/IP-telefoni Avtalet med ComHem från 2011 gäller t v och förlängs med ett år i taget. Då ComHem nu satsar helt på tekniken med TiVo så kommer samtliga boende inom kort att få info för att kunna välja om man vill byta till TiVo eller behålla nuvarande lösning. - Bredband / Internet via fibernätet Inom Samfälligheten är ca 135 fastigheter dvs drygt 75% anslutna som aktiva användare av Internettjänsten via fibernätet. Totalt inom AHN är det drygt aktiva användare. Bandbredden har höjts kraftigt till oförändrad kostnad. Nu gäller normalt ca 70 Mbit/s trots att avtalet säger upp till 10 Mbit/s. På AHNs hemsida finns mer information. - Supportansvarig för ASFs del av AHN-nätet Sven Olofsson har under året fortsatt att på ett förtjänstfullt sätt vara samfällighetens ansvarige för AHN-lösningen. Datautbildning för seniorer Behovet av grundläggande IT-utbildning för seniorer har kartlagts bl a av det riksomfattande projektet Digidel. Ca 1,5 miljoner seniorer bedömdes 2012 stå helt utanför användningen av datorer. För att kunna erbjuda grundutbildning för seniorer har AHN i samverkan med PRO och ABF genomfört de första IT-kurserna under hösten För att göra detta möjligt har AHN upphandlat datorer till två lokaler, en i Akalla (Mariehamnsgatan 20) och en i Husby (Narviksgatan 19) och ställt dessa till förfogande utan kostnad. E4 Förbifart Stockholm och nya sträckningen av E18 Ombyggnaden av E18 har pågått hela året och Hjulstadelen togs i drift under hösten Under ombyggnadstiden har stora omläggningar av trafiken gjorts mellan E18 och Akalla- Drumsögatan. Alla delar av projektet beräknas vara klara under Förbifart Stockholm har ännu inte fått igångsättningsbeslut, men omfattande förarbeten pågår bl a längs Akallavägen och Norra Kolonnvägen. Mer info finns på Ny planerad bebyggelse nedanför parhusområdet En bebyggelse nedanför parhusen har fått arbetsnamnet Drumsöparken i den planering som görs av Stadsutveckling i Stockholm AB ( Nu planeras byggstart under 2015, men detta är nog tveksamt. Styrelsen avser att följa den fortsatta hanteringen, främst med hjälp av eldsjälen Mary Anne Löhr, Tavstehusgatan 96, som aktivt bevakar ärendet. Hästa Gård Under våren 2013 gjorde 4H Hästa Gård AB konkurs och det var mycket osäkert om hur framtiden skulle se ut. Eric Scarfone presenterade farhågorna vid förra årets stämma. På initiativ av Eric m fl boende inom ASF bildades Hästa Gårds Vänförening som sedan aktivt jobbat för att påverka alla inblandade beslutsfattare m fl för att Hästa Gård skall bevaras. Under sommaren gjorde konkursförvaltare och kommunen en upphandling av ny entreprenör, Naturskog AB, som sedan övertog driften från 1a oktober och har kontrakt till Samfällighetens hemsida ASFs hemsida (av vår webmaster Dennis Westin) ger löpande aktuell information om området och om föreningens verksamhet. Där finns också skrifterna Bra att

5 Sid 5/14 veta om Akalladalen och Trivselregler för Akalladalen som ger en god överblick över vad man som fastighetsägare behöver känna till. Fortsatt rondering av Securitas Under 2013 har Securitas fortsatt med den utökade rondering som beslutades våren Detta har upplevts medföra en ökad trygghet för de boende och har bidragit till att höja säkerheten i området. Securitas har successivt höjt priset så att vi nu anser att vi måste titta på alternativ. Tillsammans med andra föreningar har en sondering av alternativ gjorts, men någon gemensam upphandling kunde inte göras. Vi har sedan haft genomgångar och diskussioner med föreningen Fastighetsägare i Järva som verkar kunna erbjuda ett intressant alternativ. Information ges före stämman. Bostadsinbrott och försök 2013 Under året har det varit lugnare än föregående år, men vi har ändå haft några inbrottsförsök i området. De boende uppmanas även i fortsättningen att vara extra uppmärksamma på okända personer som vistas inom området. De enligt polisen viktigaste åtgärderna för att förebygga inbrott är - observera okända personer som vistas i området - montera bra brytskydd på dörrar och vissa fönster - lämna lampor tända när ni lämnar huset - informera grannarna när ni reser bort ( grannsamverkan ) Individuell mätning av värme- och varmvattenförbrukningen Vi har fortsatt även under 2013 att ha en del felaktiga avläsningar som hanteras i samverkan med leverantören Minol. Separat redovisning görs innan stämman. Städdagarna Vårstädningen 20e april hölls i soligt väder och lockade deltagare från 154 fastigheter av 176!. Vid höststädningen 19e oktober i bra höstväder anmälde sig deltagare från 140 fastigheter. Vid båda dessa tillfällen genomfördes utmärkta arrangemang av trivselkommittén med förtäring och lotterier. Dennis Westin fortsatte med den uppskattade servicen som gav husägarna möjlighet att få elektriska artiklar och miljöfarligt avfall bortforslade till återvinningsstation. Anm. Om en container avsedd för kvistar och grenar i stället fylls med skrot och annat icke brännbart så kostar det oss minst kr extra per container. Blixtnedslag Även under 2013 drabbades vi av åskväder som gjorde att garagelåsen sattes ur funktion. Om man drar bort försäkringspengarna så har blixtnedslagen kostat ca kr. Råttor under husen Under året har råttor skadat fiberledningar under några hus, vilket kostat oss ca kr att åtgärda och då montera råttsäkra fibrer. Styrelsen har därför rekommenderat att vi fortsättningsvis skall låta bli att mata småfåglar med mat som kan ramla ner och bli attraktiv för råttor. Våra krypgrunder och rördragningar gör att råttor kan förflytta sig mellan alla hus utan att behöva gå upp till marknivån. Extra långtidsparkeringar i gästgaraget Brf Akallahöjdens garage har fått ganska stora skador i betongkonstruktionen och har reparerats under perioden aug jan De av våra medlemmar som hyrt P-platser hos

6 Sid 6/14 Akallahöjden har under tiden fått särskilt tillstånd att parkera i gästgaraget mot en särskild avgift. Bidrag till föreningar Bidrag har efter särskilt beslut i styrelsen betalats enligt följande - Akalla Bys Arrangemangsgrupp kr - Norra Järva Hembygdsförening kr Snöröjning Utfördes av BjörnEntreprenad AB (BEAB) på ett acceptabelt sätt utan större missöden. Styrelsen följer upp och påtalar när det inte fungerar helt OK. Trivselbladet Under året har Trivselkommittén utkommit med 4 nummer av Trivselbladet. I bladet ges aktuell information om olika händelser i föreningen och speciellt från städdagarna. Under 2013 har trivselkommittén på försök övergått till att primärt presentera bladet på hemsidan för de som inte begärt att få en egen papperskopia. Se även hemsidan Information till nyinflyttade och andra Informationsskrift Bra att veta om Akalladalen uppdateras löpande på hemsidan och bör läsas av nyinflyttade och andra intresserade. Den finns tillgänglig på hemsidan Julgranen Den nya flaggstången har under den mörka perioden nov jan lyst upp tillvaron genom den kjol som gör att den liknar en stor upplyst julgran. Flaggstången är 12 m hög och syns därmed betydligt bättre än en vanlig julgran. Många boende har uttryckt sin uppskattning av den prydliga julgranen. Till sommaren kan det bli aktuellt att göra en ståtlig midsommarstång med extra tillbehör till flaggstången. Utrustning i vårt förråd Under året har vårt förråd kompletterats med ett 20-tal uppfällbara bord som vi övertagit från fd Stenhagsskolan (tack Ingalill). Vi har dessutom inköpt en 4-hjulig manuell transportkärra som vid behov kan lånas av boende. Nya trafikspeglar De nötta trafikspeglarna mellan A- och B-garagen ersattes under hösten med nya så att vi bättre kan se oss för vid utfart på Drumsögatan. Gåvor till uppdragstagare Mindre gåvor har i samband med julhelgen utdelats till det 30-tal medlemmar som under året åtagit sig uppdrag och genom ideella insatser för föreningen bidragit till områdets skötsel och trivsel. Föreningens ekonomi Föreningens ekonomi och likviditet är fortsatt god med ett överskott för 2013, vilket framgår av bifogade resultat- och balansräkningar. Verksamhetens överskott föreslås överföras i ny räkning.

7 sidtlt4 Slutord Samtidiet som vi i styrelsen hemstiiller om att ståimman beviljar oss ansvarsfrihet ftir det gangna åre! vill vi framftira vårt varma tack ftir det ftirhoende som visats oss. Vi vill också tackaalla dem, som på olika siitt hjåilpt oss i foreningen i olika iirenden under året och dåirigenom fråimjat våra gemensarnma intressen och bidragit till en god trivsel i omradet. Akall a Sievert Balkeståhl Dennis Westin {* Lars Moberg ordf vice ordf ledamot

8 Sid 8/14 Akalladalens Bilaga 2.A Samfällighetsförening Resultaträkning för räkenskapsåret 2013 Intäkter Utfall Budget Samfällighetsavgifter ,00 kr ,00 kr Indviduell värme o VoA + ränta ,20 kr ,00 kr Garageuthyrning + parkeringsbot ,00 kr ,00 kr Bredband Anslutning 2 400,00 kr - kr Totalt ,20 kr ,00 kr Kostnader Fjärrvärme ,00 kr ,00 kr Vatten och Avlopp ,00 kr ,00 kr El ,00 kr ,00 kr Underhåll löpande ,38 kr ,00 kr Container ,00 kr ,00 kr Arvoden Styrelse, revisorer mfl ,00 kr ,00 kr Väghållning ,00 kr ,00 kr Kabel-Tv ,00 kr ,00 kr Trivselkommitté ,77 kr ,00 kr Försäkring ,00 kr ,00 kr Arbetsgivaravgift ,00 kr ,00 kr Sophantering ,00 kr ,00 kr Underhåll enl plan ,00 kr Uttag från underhållsfond - kr Avsättning till underhållsfond ,00 kr ,00 kr se bil Övriga kostnader ,50 kr ,00 kr Bevakning ,00 kr ,00 kr Bredbandsavgifter till AHN ,79 kr ,00 kr Avskrivning Bredband ,00 kr ,00 kr År 11 av 15 Avskrivning Sophantering ,00 kr ,00 kr År 4 av 10 Avskrivning Värmemätning ,00 kr ,00 kr År 3 av 10 Bredbandsinvestering ränta ,00 kr ,00 kr Sophanteringsinvestering ränta ,00 kr ,00 kr Värmemätningsinvestering ränta ,00 kr ,00 kr Årets överskott ,76 kr - kr Totalt ,20 kr ,00 kr

9 Sid 9/14 Akalladalens Bilaga 2.B Samfällighetsförening Balansräkning Tillgångar Kassa - 680,50 kr Bank ,73 kr Bank ,09 kr Postgiro ,72 kr Anläggning Bredband ,64 kr Anläggning Sophantering ,58 kr Anläggning Värmemätning ,00 kr Upplupen ej betald värme o VoA ,00 kr Upplupen ej betald samfavg ,00 kr Ack avskrivning Bredband ,00 kr Ack avskrivning Sophantering ,00 kr Ack avskrivning Värmemätning ,00 kr Totalt ,26 kr Skulder och Eget Kapital Ej betalt fjärrvärme ,00 kr Ej betald El ,00 kr Ej betalt underhåll ,00 kr Ej betalda Arvoden ,00 kr Ej betald Container 3 582,00 kr Ej betald Arbetsgivaravgift ,00 kr Ej betalt VoA ,00 kr EJ betald Sophantering ,00 kr Ej betald Väghållning ,00 kr Totalt ,00 kr Låneskuld Bredband ,00 kr Låneskuld Sophantering ,00 kr Låneskuld Värmemätning ,00 kr Underhållsfond ,10 kr Balanserat överskott ,40 kr Årets överskott ,76 kr Totalt ,26 kr

10 Sid 10/14 Akalladalens Bilaga 3 Samfällighetsförening Revisionsberättelse för Akalladalens Samfällighetsförening för räkenskapsåret Vi har i den omfattning som god revisionssed bjuder granskat verksamhetsberättelsen, räkenskaperna samt tagit del av protokoll och övriga handlingar som ger upplysning om styrelsens förvaltning av verksamheten. Vi har löpande till fullo kunnat följa och kontrollera verksamheten. Med stöd av ovanstående tillstyrker vi - att resultaträkning och balansräkning fastställs - att överskottet balanseras i ny räkning - att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar Akalla J H H E

11 Sid 11/14 Akalladalens Bilaga 4 Samfällighetsförening Förslag till Budget för tiden till Intäkter SEK Individuell mätning värme o VoA Samfällighetsavgifter + ränta Garageuthyrning Summa Intäkter ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Kostnader SEK Fjärrvärme ,00 kr VoA ,00 kr El ,00 kr Underhåll Löpande ,00 kr Container ,00 kr Arvoden Styrelse, revisorer mfl ,00 kr Väghållning ,00 kr Kabel-TV ,00 kr Sophantering hämtning ,00 kr Avskrivning Sophantering ,00 kr År 5 av 10 Sophantering ränta ,00 kr Trivselkommitté ,00 kr Arbetsgivaravgift ,00 kr Försäkring ,00 kr Bevakning ,00 kr Övriga kostnader ,00 kr Avskrivning Bredband ,00 kr År 12 av 15 Bredbandsinvestering ränta ,00 kr Bredbandsavgifter till AHN ,00 kr Avsättning till Underhållsfond ,00 kr Avskrivning Värmemätning ,00 kr År 4 av 10 Värmemätning ränta ,00 kr Summa Kostnader ,00 kr Utdebitering föreslås bli: Månadsavgift jan-mars Månadsavgift april - dec Hustyp 402 (20 hus) 1 140,00 kr 1 140,00 kr Hustyp 403 (22 hus) 1 140,00 kr 1 140,00 kr Hustyp 404 (36 hus) 1 140,00 kr 1 140,00 kr Hustyp 111 (98 hus) 1 140,00 kr 1 140,00 kr Styrelsen har skyldighet att höja debiteringen om så behövs och rätt att sänka om möjligt. Utöver denna månadsavgift tillkommer den individuella avgiften varje månad för varje fastighets förbrukning av uppvärmning samt varm och kallvatten.

12 Sid 12/14 Akalladalens Bilaga 4.A Samfällighetsförening Underhållsplan 2014 ( och uppföljning Underhållsplan 2013 ) Underhåll enligt plan för 2013 som beslutades på förra årsstämman 1- Upprustning lekplatser Fortsatt översyn gräsmattor, träd och buskar Fortsatt underhåll Garage o belysning Underhåll läckande ventilkopplingar under husen ( påbörjat 2012 ) Ny takplåt 2 fack Övre B garaget Totalt föreslagen kostnad för underhåll enligt plan Kr Av ovanstående har Punkt 1 Ej utfört 0 Punkt 2 Ej utfört 0 Punkt 3 Utfört, bl.a. brunnslock, rörisolering, målning Punkt 4 Läckande ventilkopplingar Utfört Punkt 5 Ny takplåt 2 fack Övre B garaget Reparation av garagelås efter åsknedslag ( netto efter förs peng ) Reparation av Bredbandskabel Råttsäker Totalt utfört och betalt arbete Kr Förslag till Underhåll enligt plan 2014 Upprustning lekplatser Fortsatt översyn gräsmattor, träd och buskar Fortsatt underhåll Garage och belysning Uppsättning P-skyltar enl laglig förordning Uppstart av digitalt ritningsarkiv Akalladalens ritningar Totalt föreslagen kostnad för underhåll enligt plan Kr Underhållsfonden 2013 och 2014 Ingående fond 2013 ( = utgående fond 2012 ) Avsättning till underhållsfond 2013 Utförda och betalda åtgärder 2013 Utgående fond 2013 Ingående fond 2014 Förslag till avsättning till underhållsfond 2014 Förslag till åtgärder enligt plan 2014 Då blir utgående fond Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr

13 Sid 13/14 Akalladalens Bil 5 Samfällighetsförening Valberedningens förslag till val av ledamöter 2014 Styrelse Ordförande Sievert Balkeståhl, Torneågatan 40 omval 2 år Ledamöter Lars Moberg, Tavastehusg 87 omval 2 år Dennis Westin, Tavastehusg 13 (v ordf) 1 år kvar Björn Lundstedt, Tavastehusg 6 (kassör) 1 år kvar Sture Caesar, Tavastehusg 47 (sekr) omval 2 år Suppleanter Mats Lundgren, Tavastehusg 72 1 år kvar Sara Magnusson, Tavastehusg 2 1 år kvar Revisorer Ordinarie Hans Ekblad, Tavastehusg 17 omval 1 år Jan Hagberg, Torneågatan 36 omval 1 år Suppleanter Birgit Norberg, Tavastehusg 63 omval 1 år Kenneth Söderlund, Tavastehusg 15 omval 1 år Trivselkommitté Sammank Kai Kjäll-Andersson, Tavastehusg 49 omval 2 år Ledamöter Birgitta Fredander, Tavastehusg 146 omval 2 år Kerstin Nygren, Tavastehusgatan 85 nyval 2 år N M, Tavastehusgatan xx nyval 2 år A A, Tavastehusgatan xx nyval 2 år Valberedning - väljs på stämman eller utses av styrelsen Valberedningen har bestått av - Bert Andersson, Tommy Carlsson, Anders Isaksson

14 Akalladalens Sid 14/14 Samfällighetsförening Fullmakt för röstning Akalla den: Fullmakt för: Kvarter: Fastighetsnr: att föra min talan och i händelse av val avge min röst under Akalladalen Samfällighetsförenings stämma onsdagen den 26e mars Undertecknas av samtliga delägare Namnteckning: Namnteckning: Namnteckning: Kvarter: Fastighetsnr: Egenhändiga namnteckningar bevittnas: Namn: Adress: Obs! Enligt 49 i lagen om förvaltning av samfälligheter kan medlems rösträtt utövas genom ombud. Ombud får dock ej företräda mer än en medlem utöver sin egen röst.

Kallelse till ordinarie stämma 2012

Kallelse till ordinarie stämma 2012 Sid 1/15 2012-03-01 Kallelse till ordinarie stämma 2012 Samtliga medlemmar i Akalladalens Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie stämma 2012. OBS tid och plats! Tid: Onsdagen 2012-03-21 kl

Läs mer

Kallelse till ordinarie stämma 2015

Kallelse till ordinarie stämma 2015 Sid 1/15 2015-03-03 Kallelse till ordinarie stämma 2015 Samtliga medlemmar i Akalladalens Samfällighetsförening, orgnr 716416-8465, kallas härmed till ordinarie stämma 2015 Tid: Onsdagen 2015-03-25 kl

Läs mer

Stenhagsskolans matsal

Stenhagsskolans matsal Akalladalen 2003-03-10 Kallelse till ordinarie stämma 2003 Samtliga medlemmar i Akalladalen kallas härmed till ordinarie stämma 2003. OBS tid och plats! Tid: Tisdagen den 25e mars 2003 kl 19.00 ca 21.30

Läs mer

Kallelse till ordinarie stämma 2013

Kallelse till ordinarie stämma 2013 Sid 1/14 2013-03-01 Kallelse till ordinarie stämma 2013 Samtliga medlemmar i Akalladalens Samfällighetsförening, orgnr 716416-8465, kallas härmed till ordinarie stämma 2013. OBS tid och plats! Tid: Torsdagen

Läs mer

Kallelse till ordinarie stämma 2004

Kallelse till ordinarie stämma 2004 Akalladalens Samfällighetsförening Box 6055 164 06 Kista www.akalladalen.nu 2004-03-08 Kallelse till ordinarie stämma 2004 Samtliga medlemmar i Akalladalens Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie

Läs mer

Kallelse till ordinarie stämma 2005

Kallelse till ordinarie stämma 2005 Akalladalens Samfällighetsförening Box 6055 164 06 Kista www.akalladalen.nu Kallelse till ordinarie stämma 2005 Samtliga medlemmar i Akalladalens Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie stämma

Läs mer

Presentationer på Stämman 2015 Dennis Westin

Presentationer på Stämman 2015 Dennis Westin Presentationer på Stämman 2015 Dennis Westin Underhållsplan för Akalladalen Ritnings arkiv Individuell värmemätning. Hur går det Individuell värmemätning. Installationen Fortums debitering Samfällighets

Läs mer

Presentationer på Stämman 2014 Dennis Westin

Presentationer på Stämman 2014 Dennis Westin Presentationer på Stämman 2014 Dennis Westin Underhållsplan för Akalladalen Ritnings arkiv Individuell värmemätning. Hur går det Individuell värmemätning. Installationen Fortums sätt att debitera fjärrvärme

Läs mer

HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMA

HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMA HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMA BERGSJÖPLATÅNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Samfällighetslokalen 2015-03-25 kl.1900 OBSERVERA!!! Om ni är två ägare till Er fastighet och endast en ägare kan komma till årsstämman, måste

Läs mer

Presentationer på Stämman 2013 Dennis Westin

Presentationer på Stämman 2013 Dennis Westin Presentationer på Stämman 2013 Dennis Westin Underhållsplan för Akalladalen Individuell värmemätning. Lönar det sig Individuell värmemätning. Installationen Fortums sätt att debitera fjärrvärme Underhållsplanen

Läs mer

Kallelse till ordinarie stämma 2007

Kallelse till ordinarie stämma 2007 2007-03-10 Kallelse till ordinarie stämma 2007 Samtliga medlemmar i Akalladalens Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie stämma 2007. OBS tid och plats! Tid: Tisdagen den 27e mars 2007 kl 18.30

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

Årsstämma 28 november 2013

Årsstämma 28 november 2013 Handlingar för årsstämma 28:e november 2013 sida 1 av 14 Årsstämma 28 november 2013 Observera att varje fastighet har 1 röst. Om ni är 2 som äger huset gemensamt och bara en närvarar på årsstämman, måste

Läs mer

med Ståndskallets Samfällighetsförening Onsdag den 28 mars 2012 kl på Nöbbelövsgården

med Ståndskallets Samfällighetsförening Onsdag den 28 mars 2012 kl på Nöbbelövsgården 2012-03-10 med Ståndskallets Samfällighetsförening Onsdag den 28 mars 2012 kl 19.00 på Nöbbelövsgården Dagordning: 1. Stämman öppnas. 2. Val av ordförande för stämman. 3. Val av två justeringsmän, tillika

Läs mer

Kallelse. Styrelsen önskar alla varmt välkomna till: Parklyckans Samfällighetsförenings 8:e ordinarie årsstämma / Klockan 18.

Kallelse. Styrelsen önskar alla varmt välkomna till: Parklyckans Samfällighetsförenings 8:e ordinarie årsstämma / Klockan 18. Kallelse Styrelsen önskar alla varmt välkomna till: Parklyckans Samfällighetsförenings 8:e ordinarie årsstämma Tid: 213 24/4-212 Klockan 18.3 Plats: BRF Brunnsängens gårdshus Innehåll: Dagordning Resultat

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Samfälligheten Tallbacken 1(12) KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Torsdag den 26 maj 2011, kl 18.30 Plats: Umeå Folkets Hus, Lokal: Grimm FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1 Stämmans öppnande 2 Fastställande

Läs mer

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna ÄPPELBLOMMANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna Stämmans öppnande Peter Bergman öppnade stämman och hälsade alla medlemmar välkomna. 1. Val

Läs mer

NSSF Förvaltningsberättelse 2014

NSSF Förvaltningsberättelse 2014 1 NSSF Förvaltningsberättelse 2014 Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Lars-Erik Gustavsson, ordförande, Anders Broander, vice ordförande, Ove Eriksson, kassör, Mats Clémentz, sekreterare,

Läs mer

NSSF Förvaltningsberättelse 2015

NSSF Förvaltningsberättelse 2015 1 NSSF Förvaltningsberättelse 2015 Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Lars-Erik Gustavsson, ordförande, Anders Broander, vice ordförande, Ove Eriksson, kassör, Mats Clémentz, sekreterare,

Läs mer

Tisdagen den 15 april 2014 kl i gemensamhetslokalen

Tisdagen den 15 april 2014 kl i gemensamhetslokalen Boplatsens Samfällighetsförening Lund Samtliga delägare kallas till ordinarie föreningsstämma för Boplatsens Samfällighetsförening Tisdagen den 15 april 2014 kl 19.00 i gemensamhetslokalen Dagordning 1.

Läs mer

Tisdagen den 9 april 2013 kl i gemensamhetslokalen

Tisdagen den 9 april 2013 kl i gemensamhetslokalen Boplatsens Samfällighetsförening Lund Samtliga delägare kallas till ordinarie föreningsstämma för Boplatsens Samfällighetsförening Tisdagen den 9 april 2013 kl 19.00 i gemensamhetslokalen Dagordning 1.

Läs mer

NSSF Förvaltningsberättelse 2011

NSSF Förvaltningsberättelse 2011 1 NSSF Förvaltningsberättelse 2011 Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Lars-Erik Gustavsson, ordförande, Åke Josefsson, vice ordförande, Ove Eriksson, kassör, Mats Clémentz, sekreterare, Anders

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Marie Hultgren Kassör Hus nr 20 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE SAMFÄLLIGHETSSTÄMMA DAGORDNING. Anläggningssamfälligheten NÖSNÄS STORA Stenungsund Nosnas.stora@live.se www.nosnasstora.

KALLELSE TILL ORDINARIE SAMFÄLLIGHETSSTÄMMA DAGORDNING. Anläggningssamfälligheten NÖSNÄS STORA Stenungsund Nosnas.stora@live.se www.nosnasstora. Anläggningssamfälligheten NÖSNÄS STORA Stenungsund Nosnas.stora@live.se www.nosnasstora.se KALLELSE TILL ORDINARIE SAMFÄLLIGHETSSTÄMMA Tid: Måndagen den 2 april 2012, kl 19.00 Plats: Nösnässkolan Den medlem

Läs mer

NSSF Förvaltningsberättelse 2009

NSSF Förvaltningsberättelse 2009 1 NSSF Förvaltningsberättelse 2009 Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Håkan Westman, ordförande, Mikael Lyckinger, vice ordförande, Ove Eriksson, kassör, Mats Clémentz, sekreterare, Nicklas

Läs mer

KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING. Medlemmarna i Klacknäsets vägförening kallas härmed till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2011.

KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING. Medlemmarna i Klacknäsets vägförening kallas härmed till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2011. KVF Medlemmarna i Klacknäsets vägförening kallas härmed till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2011. Årsstämman äger rum i matsalen i Brunns skola, Ingarö Onsdagen den 28 mars 2012 klockan 19.00

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Murgrönan Samfällighetsförening Sida 1-3 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Välkomna till årsstämma i Murgrönan Samfällighetsförening Tid: Torsdagen den 8 oktober 2015 kl 19.00. Plats: Samfällighetslokalen Blåklockevägen

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma i Tallrisets Samfällighetsförening den 19 mars 2010

Protokoll fört vid årsstämma i Tallrisets Samfällighetsförening den 19 mars 2010 Protokoll fört vid årsstämma i Tallrisets Samfällighetsförening den 19 mars 2010 Närvarande 38 personer. 1. Årsstämman öppnas Årsstämman förklarades öppnad av ordföranden Tina Lindberg. 2. Prövning om

Läs mer

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 23 mars 2010. 1 Mötets öppnande. Ordförande Magnus Bergsten hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 2 Fråga om

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Dagordning Val av ordförande för stämman Val av sekreterare för stämman Val av två justeringsmän Fråga om kallelse till stämman utsänts

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Krokanens samfällighetsförening till Förenings stämma onsdagen den 19 mars klockan 19.00 hos familjen Örtenstrand, Kringelkroken 19. Med kallelsen

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Kallelse till föreningsstämma Ni kallas härmed till föreningsstämman söndagen den 13/4 Kl. 15:00 Plats: Älvsåkersskolans Bamba Föreningen bjuder på fika.

Läs mer

Kvarteret Myggans Samfällighetsförening

Kvarteret Myggans Samfällighetsförening Kallelse Kvarteret Myggans Samfällighet håller ordinarie föreningsstämma Söndagen den 26 februari 2012 kl. 18.00 i Blå lokalen. Välkomna 1. Öppnande. 2. Mötets behöriga utlysande. 3. Förslag till dagordning.

Läs mer

FATET m fl. SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Dagordning, Årsmöte 2014-03-30 Verksamhetsår 2013. 1. Val av ordförande för stämman.

FATET m fl. SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Dagordning, Årsmöte 2014-03-30 Verksamhetsår 2013. 1. Val av ordförande för stämman. FATET m fl. SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Dagordning, Årsmöte 2014-03-30 Verksamhetsår 2013 1. Val av ordförande för stämman. 2. Val av sekreterare för stämman. 3. Godkännande av dagordning. 4. Val av två justeringsmän.

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

Kallelse till årsstämma med Iglatjärns Samfällighetsförening

Kallelse till årsstämma med Iglatjärns Samfällighetsförening 2014-05- 17 Kallelse till årsstämma med Iglatjärns Samfällighetsförening Tid och plats: Tisdag den 3 juni 2014 kl 1900 i församlingshemmet Olofstorp Dagordning, styrelsens förslag och verksamhetsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2006

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2006 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2006 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Ewa Lillskog Kassör Hus nr 18 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr 20

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma Brf Slottsterrassen Kallelse till ordinarie föreningsstämma Styrelsen för Brf Slottsterrassen kallar härmed till föreningsstämma och hoppas att alla medlemmar har möjlighet att delta. Tid: torsdag 10 maj

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2013

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2013 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr 20 Marie Hultgren Kassör Hus nr

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

HSB BRF KÖLHALNINGEN ÅRSREDOVISNING

HSB BRF KÖLHALNINGEN ÅRSREDOVISNING HSB BRF KÖLHALNINGEN ÅRSREDOVISNING 2015 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

PROTOKOLL. Århus samfällighetsförenings ordinarie årsstämma Sida 1 av 7 Kista kyrka (Kryptan),

PROTOKOLL. Århus samfällighetsförenings ordinarie årsstämma Sida 1 av 7 Kista kyrka (Kryptan), Århus samfällighetsförenings ordinarie årsstämma Sida 1 av 7 Kista kyrka (Kryptan), 2016-03-17 Dagordning 1. Stämman öppnas...3 2. Fastställande av dagordning...3 3. Fråga om stämman är behörigen kallad...3

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende.

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: lördagen den 14 juli 2012 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2013 2 Medlemmar i Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma. Tid 2014-05-24 kl 09.30

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2010 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.home.sol.se/malmo/ malmo@home.sol.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2011

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2011 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2011 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Tore Andersen Kassör - - 41 Ulf Linnarsson Sekreterare - - 36

Läs mer

KALLELSE. Medlemmarna i Norra Husbergs Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma.

KALLELSE. Medlemmarna i Norra Husbergs Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma. SAMFÄLLIGHETSFÖRENING KALLELSE Medlemmarna i Norra Husbergs Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma. Tid: Måndag 29 mars 2010 kl. 19.00 Plats: Bergvretenskolans matsal Förslag till dagordning:

Läs mer

PROTOKOLL. Århus samfällighetsförening Sida 1(6)

PROTOKOLL. Århus samfällighetsförening Sida 1(6) Århus samfällighetsförening Sida 1(6) Deltagare: Enligt rösträkning Kopiemottagare: HT 1,2, 3 och samtliga andelsägare Dagordning Sida 1. Stämman öppnas 2. Fastställande av dagordning 3. Fråga om stämman

Läs mer

Seraljens samfällighetsförening 716416-2609

Seraljens samfällighetsförening 716416-2609 Årsredovisning för Seraljens samfällighetsförening 716416-2609 Räkenskapsåret 2011-01-01---2011-12-31 Förvaltningsberättelse verksamhetsåret 2011 Styrelsen för Seraljens samfällighetsförening lämnar härmed

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2014

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2014 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2014 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr 20 Marie Hultgren Kassör Hus nr

Läs mer

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 BRF Blåklinten 4 Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 Tid: tisdag den 6 maj 2014, klockan 18.00 Plats: Församlingsvåningen Gustav Vasa, Västmannagatan 63,

Läs mer

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015.

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Tid: Lördagen den 18 juli kl.15.00. Plats: Nämndehuset, Storön

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie årsstämma den 2010-09-23 Klockan 19:00 Plats: Stenhamraskolans matsal, Stenhamra 1. Val av ordförande för stämman. 2. Val av sekreterare för stämman.

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighets får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2 DAGORDNING Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2010 03 17, kl 18.30 Rödeby kommunalhus 1 Val av ordförande för stämman 2 Val av sekreterare för stämman 3 Val av två justeringsmän

Läs mer

KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 FÖRENINGSHUSET

KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 FÖRENINGSHUSET KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 I FÖRENINGSHUSET Fullmakt och dagordning för årsmöte bifogat för bilagor till dagordning hänvisas till

Läs mer

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING (1983 03 21) (Rev. 1996519) Reviderade 2005 06 19 STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING 1 Ändamål Denna förening vars firma är Lillsjöns Vattenförening Svensboda, nedan kallad föreningen, har till uppgift

Läs mer

Årsstämma 2011-05-16 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2011-05-16 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick Årsstämma 2011-05-16 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Lagerbladet, Snickaregatan 22 Datum: 2011-05-16 Utskriven: 2011-05-17 Närvarande medlemmar: 44

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2014 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.akervadden.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen Åkervädden kallas

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2014

Kallelse till årsmöte 2014 Kvarteret Brevbärarens Samfällighetsförening El- och garagesektionen Kallelse till årsmöte 2014 Medlemmarna i El- & Garagesektionen kallas till årsmöte. Rösträtt har de fastighetsägare som har p-plats

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2012 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.home.sol.se/malmo/ malmo@home.sol.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen

Läs mer

HSB BRF DYNAN ÅRSRedoviSning 2013

HSB BRF DYNAN ÅRSRedoviSning 2013 HSB BRF DYNAN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf 1 Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl. 19.00 Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf Innehållsförteckning SID 2: FÖREDRAGNINGSLISTA / STYRELSE / REVISION / VALBEREDNING

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordförande Stefan Johansson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Ordförande Stefan Johansson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. ! 1 Hökerum - Öndarps Protokoll fört vid föreningsstämma med Hökerum Öndarps, 2016-09-17 Plats: Församlingshemmet Hökerum Närvarande: 41 medlemmar representerande 30 fastigheter 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

PROTOKOLL årsstämma 30 mars 2014

PROTOKOLL årsstämma 30 mars 2014 PROTOKOLL årsstämma 30 mars 2014 Närvarande Se röstlängd. 1. Årsstämman öppnas Ordförande Jan Olov Westerberg förklarade stämman öppnad och gick igenom vissa praktiska frågor. 2. Val av ordförande för

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 16 juli 2011 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51

Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51 Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51 Välkomna till årsmötet som kommer att hållas i folkets hus den 23 februari 2014 kl. 17.00 Diskussioner

Läs mer

Klockan bjuder föreningen på Smörgåstårta och dryck. Årsmötesförhandlingarna börjar kl 19.00

Klockan bjuder föreningen på Smörgåstårta och dryck. Årsmötesförhandlingarna börjar kl 19.00 Kallelse till ORDINARIE ÅRSSTÄMMA för Brf Elkvarn, Gustavsberg Tid: onsdag 22 april 2015, kl. 19.00 Plats: Gustavsgården, Biblioteket Dagordning: 1. Stämmans öppnande 2. Fastställande av röstlängd och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF Gillesgården, Lund Org nr

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF Gillesgården, Lund Org nr ÅRSREDOVISNING 2010 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 Förvaltningsberättelse för 2010 Styrelsen för Brf Gillesgården får härmed avge berättelse om föreningens verksamhet under 2010. Styrelsen har

Läs mer

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet.

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet. Säter Koloniträdgårdsförening Alnö 2013-09-03 Stadgar för Säter Koloniträdgårdförening Antagna vid årsmöte, kl. 10.00, 2014-05-03, 31 Antagna vid extra årsmöte, kl. 13.30, 2014-05-03, 9 1 Föreningens namn

Läs mer

UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Medlemmar i Utbyvägens Garage- och Ledningssamfällighetsföreningar kallas till ordinarie föreningsstämma. TISDAGEN

Läs mer

Protokoll vid ordinarie föreningsstämma 2014 för Envikens samfällighetsförening.

Protokoll vid ordinarie föreningsstämma 2014 för Envikens samfällighetsförening. Orgnr: 716417-1980 Protokoll vid ordinarie föreningsstämma 2014 för Envikens samfällighetsförening. Plats: Länna Bygdegård, Hysingsvik Tid: Lördagen den 29 mars 2014, kl 14.00. Närvarande: 88 deltagare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Mollösunds Samfällighetsförening får härmed avgiva redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2007 05 01-2008 04 30, föreningens 2:a verksamhetsår.

Läs mer

Asociación Hispano-Nórdica de NERJA. Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl Kallelse med dagordning sida 1

Asociación Hispano-Nórdica de NERJA. Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl Kallelse med dagordning sida 1 Asociación Hispano-Nórdica de NERJA Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl 18.00 Innehållsförteckning Kallelse med dagordning sida 1 Föregående årsmötesprotokoll sida 2 3 Verksamhetsberättelse

Läs mer

OUVERTYRENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING KALLELSE. Medlemmarna i Ouvertyrens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma 2013.

OUVERTYRENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING KALLELSE. Medlemmarna i Ouvertyrens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma 2013. OUVERTYRENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (1) KALLELSE Medlemmarna i Ouvertyrens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma 2013. Tid: Söndagen den 24 mars 2013, kl. 12.00 14.00 Plats: Mörtviksskolans

Läs mer

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Fråga om mötets utlysande. 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera

Läs mer

Tid och plats: Onsdagen den 23 maj 2012 i Banslättsskolans matsal i Tullinge

Tid och plats: Onsdagen den 23 maj 2012 i Banslättsskolans matsal i Tullinge 2012-05-23 1 Tid och plats: Onsdagen den 23 maj 2012 i Banslättsskolans matsal i Tullinge Deltagare: Se bilaga 1 : Bengt Karlsson Kevin Kuru Paragrafer: 1 19 Sidor: 1 5. Bilagor: 1 Röstlängd 2 Dagordning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

Kallelse - Till årsmöte/vägstämma för

Kallelse - Till årsmöte/vägstämma för Kallelse - Till årsmöte/vägstämma för Glamsarvsvägens Samfällighetsförening Väg 30122 Tisdagen 12 april 2016 Plats: Lilltorpet, Falun Tid: 18:00 18:30 Inskrivning av röstlängd per fastighet. Under inskrivningen

Läs mer

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 Ordinarie årsmöte 2012 TID: 2012-09-25 (tisdag) kl 19.30 21.00 PLATS: Vallda Församlingshem Dagordning: 1. Öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 2, 2011-06-18 vid Boulebanan 1 Ordföranden Lars Danielsson hälsade de 15 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

Jämförelse nya och gamla stadgar i föreningen Garpens vänner

Jämförelse nya och gamla stadgar i föreningen Garpens vänner Jämförelse nya och gamla stadgar i föreningen Garpens vänner NYA 1 Namn och verksamhetsområde Föreningens namn skall vara Garpens Vänner, förkortat GV. Garpens vänner har till uppgift att förvalta och

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

Tid Torsdag 19/42012, kl 19.00 Plats Bamba, Lerlyckeskolan Årsmöte nr 21

Tid Torsdag 19/42012, kl 19.00 Plats Bamba, Lerlyckeskolan Årsmöte nr 21 Tid Torsdag 19/42012, kl 19.00 Plats Bamba, Lerlyckeskolan Årsmöte nr 21 Årsmötets öppnande Årsmötet förklarades öppnat. Röstlängd/närvaroförteckning 46 hushåll var representerade. Stämmans behöriga utlysande

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

PROTOKOLL GESSIE VILLASTADS SAMFALLIGHETS FORENING ÅRSSTÄMMA

PROTOKOLL GESSIE VILLASTADS SAMFALLIGHETS FORENING ÅRSSTÄMMA PROTOKOLL GESSIE VILLASTADS SAMFALLIGHETS FORENING ÅRSSTÄMMA ONSDAGEN DEN 25 APRIL 2012 Protokoll vid Gessie Villastads Samfällighetsförenings årsstämma Org nr 717905-4346 Plats: Samfällighetsförenings

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013 Strömmadals Vägförening Sid 1 av 7 Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013 Härmed kallas Ni till ordinarie föreningsstämma i Strömmadals Vägförening enligt följande: Dag: Tisdag den 23 april 2013

Läs mer

Extrastämma. Välkommen till : Kyrkmossens Samfällighetsförening

Extrastämma. Välkommen till : Kyrkmossens Samfällighetsförening Välkommen till : Extrastämma Kyrkmossens Samfällighetsförening VÄNLIGEN TA MED PENNA, DÅ DET KAN BLI SLUTEN OMRÖSTNING. ÄR NI TVÅ ELLER FLER DELÄGARE AV FASTIGHETEN OCH ALLA INTE KAN NÄRVARA, GLÖM EJ TA

Läs mer

Dagordning för Årsstämma i Samfällighetsföreningen Farsta-Ekliden

Dagordning för Årsstämma i Samfällighetsföreningen Farsta-Ekliden Dagordning för Årsstämma i Samfällighetsföreningen Farsta-Ekliden Tid och plats: torsdagen den 24 oktober 2013 kl. 19.00 i lokal Rättaren, Farsta Gård. Detta är samtidigt föreningsstämma i Ekonomiska föreningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24

Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24 Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av justeringsmän 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Genomgång av verksamhetsberättelse

Läs mer

Årsstämma 2013-05-14 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2013-05-14 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick Årsstämma 2013-05-14 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Lagerbladet, Snickaregatan 22 Datum: 2013-05-14 Utskriven: 2013-05-15 Närvarande medlemmar: 54

Läs mer

Ribbybergs Samfällighetsförening

Ribbybergs Samfällighetsförening Ribbybergs Samfällighetsförening Protokoll från Föreningsstämma 2016-03-10 Inklusive bilagor Bilaga 1. Förslag till dagordning Bilaga 2a & b. Röstlängd/närvarolista & fullmakter Bilaga 3. Verksamhetsberättelse

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2012

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2012 Anläggningssamfälligheten GRIMSTA A 2012-03-08 KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2012 N ar.? Den 29 mars kl. 19.30 Var? Breddenskolans matsal Dagordning: 1 Mötet öppnas 2 Mötet behörigt utlyst? 3 Fastställande av

Läs mer

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas.

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas. STADGAR Högklints villaägareförening i Västerhejde socken, Gotlands kommun Organisationsnummer [ ] 1 Ändamål Föreningens ändamål är att verka för skyddet av naturen inom det s.k. Högklintsområdet och att

Läs mer

3 Till justerare tillika rösträknare valdes Peter Andersson och Eva Shennan.

3 Till justerare tillika rösträknare valdes Peter Andersson och Eva Shennan. Protokoll fört vid Gnejsens samfällighetsförenings ordinarie föreningsstämma 140409 kl. 19.00 i Carlskyrkan l Till ordförande för stämman valdes Einar Lestander. 2 Till sekreterare valdes Sverker Brodin

Läs mer

Mollösunds samfällighetsförening

Mollösunds samfällighetsförening 1 Mollösunds samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Tid: Lördagen den 14 juli 2012 kl. 15 16.15. Plats: Änggården, Mollösund. Antal närvarande: 14 delägarfastigheter var företrädda

Läs mer