utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie"

Transkript

1 DGE Mark och Miljö RAPPORT Förstärkt förstudie Bockara sågverk utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie Oskarshamns kommun, Bockara Uppdragsnr: Dokumentnr: Rapport upprättad av Uppdragsledare Daniel Hellqvist Jens Johannisson Tel: E-post: DGE Mark och Miljö Tel: +46 (0) E-post: Hemsida: Kalmar Norra Långgatan 1 Box 258, Kalmar Tel: +46 (0) Göteborg Fürstenbergsgatan Göteborg Tel: +46 (0) Malmö Citadellsvägen Malmö Tel: +46 (0) DGE Mark och Miljö is a member of DGE Group and Inogen Environmental Alliance

2 Oskarshamns kommun, Bockara Datum: Förstärkt förstudie Bockara sågverk utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie Uppdragsnr: Dokumentnr: Sammanfattning DGE Mark och Miljö AB har på uppdrag av Oskarshamns kommun utfört en förstärkt förstudie i enlighet med Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie vid Bockara sågverk, Oskarshamns kommun. Undersökningen har omfattat provtagning och analys av jord samt grundvatten. Resultaten från jordprovtagningen har jämförts mot Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning. Resultaten som har framkommit har använts för beräkning av teoretiska halter i grundvatten i direkt anslutning till det förorenade området samt 600m söderut vilket motsvarar avståndet till uttagsbrunnarna vid kommunens dricksvattentäkt. Resultaten visar på att en trolig avgränsning är gjord vad gäller föroreningen av dioxin i jord. Dioxin har påvisats i förhöjda halter i grundvattnet i direkt anslutning till det förorenade området. Då relativt höga halter påvisats av dioxin i grundvattnet bedöms risken att en annan källa än påvisad kan återfinnas på området som möjlig. De beräknade halterna i grundvattnet visar på att det finns en teoretisk risk att dioxin kan spridas till dricksvattentäkten varvid utökad provtagning föreslås i råvattnet. Den åtgärdsutredning och riskvärdering som utförts visar på att en åtgärd som riktar sig mot den hot spot som påträffats är att rekommendera. I första hand föreslås urgrävning av förorenade massor och deponering. DGE Mark och Miljö Kalmar Upprättad av Uppdragsledare Daniel Hellqvist Jens Johannisson 1 (43)

3 Oskarshamns kommun, Bockara Datum: Förstärkt förstudie Bockara sågverk utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie Uppdragsnr: Dokumentnr: Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund och syfte Allmänt om undersökningsområdet Lokalisering... 6 Geologi... 7 Topografi... 8 Yt- och grundvatten... 9 Tidigare undersökningar Verksamhetshistorik Miljöteknisk markundersökning Allmänt om undersökningen Provtagningsplan Riktvärden och markanvändning Nuvarande och framtida användning Riktvärden för jord Riktvärden för grundvatten Utförd undersökning Provtagning av jord Installation av grundvattenrör Provtagning av grundvatten Slugtester Resultat Fältobservationer Analyser av jord, klorfenoler och dioxiner Analyser av jord, metaller (43)

4 Oskarshamns kommun, Bockara Datum: Förstärkt förstudie Bockara sågverk utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie Uppdragsnr: Dokumentnr: Analyser av grundvatten Slugtester Fördjupad miljö- och hälsoriskbedömning Allmänt om den fördjupade bedömningens delar Förslag till övergripande åtgärdsmål Konceptuell modell Föroreningskällor Bakgrundshalter Föroreningarnas farlighet Spridnings- och exponeringsvägar Känslighet och skyddsvärde Beräkningsunderlag Föroreningarnas egenskaper Hydrogeologi och spridningsförutsättningar Föroreningssituationen Miljöriskbedömning Hälsoriskbedömning Resultat Slutsatser Åtgärdsutredning Bedömning av åtgärdsbehov Översikt åtgärdmetoder Täckning In situ Urgrävning och behandling on site eller off site Deponering (43)

5 Oskarshamns kommun, Bockara Datum: Förstärkt förstudie Bockara sågverk utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie Uppdragsnr: Dokumentnr: Platsspecifika förutsättningar för åtgärdsmetoder Täckning In situ Urgrävning och behandling on site eller off site Jämförelse av åtgärdsalternativ Riskvärdering Utvärdering Jord Grundvatten Miljöriskbedömning Hälsoriskbedömning Åtgärdsutredning Riskvärdering Slutsatser och rekommendationer Bilagor 1. Situationsplan 2. Analysrapporter 3. Fältprotokoll 4. Slugtester 5. Fotografier 6. Flygbilder 4 (43)

6 Oskarshamns kommun, Bockara Datum: Förstärkt förstudie Bockara sågverk utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie Uppdragsnr: Dokumentnr: Versionsförteckning Nr Datum Kommentar (43)

7 Oskarshamns kommun, Bockara Datum: Förstärkt förstudie Bockara sågverk utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie Uppdragsnr: Dokumentnr: Inledning 1.1 Bakgrund och syfte DGE Mark och Miljö AB har på uppdrag av Oskarshamns kommun utfört en förstärkt förstudie vid Bockara sågverk, Bockara 25:1, Oskarshamns kommun. Syftet med uppdraget är att avgränsa föroreningen och att utreda huruvida det kan finnas eventuella miljö- och hälsorisker till följd av doppningsverksamheten inklusive det närliggande vattenskyddsområdet. Utöver detta ska även möjliga åtgärder utredas och förslag till slutlig åtgärd ges. 2 Allmänt om undersökningsområdet 2.1 Lokalisering Undersökningsområdet omfattar hela området varvid sågverk har bedrivits och innefattar två delar. Området delas i mitten av en väg, där den västra delen delvis varit bebyggd och den östra delen har använts som upplagsplats, se översiktskarta i figur 2.1. Lantmäteriverket Gävle Medgivande I 2010/1697 Figur 2.1 Översiktskarta. Bockara sågverk är markerat med en röd ring. 6 (43)

8 Oskarshamns kommun, Bockara Datum: Förstärkt förstudie Bockara sågverk utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie Uppdragsnr: Dokumentnr: Området består omväxlande av grus-, asfalt och vegetationsytor. Den östra delen består enbart av grusytor. Området ligger relativt central i Bockara samt nära bostäder och skola. Sedan verksamheten lades ner på sågverket har omfattande skadegörelse gjorts på flera byggnader på området. I den norra delen av fastigheten finns en större förrådsbyggnad under tak som används för lagring av bland annat sten och cementplattor. I samband med att utfyllnad gjordes på den östra delen av fastigheten hyvlades även de ytliga lagren av marken av och lades upp som vallar runt fastigheten. Vallarna innehåller delvisorganiskt material som bark och spån men även grus, sand och sten. Inga områden som skyddas som riksintresse eller andra djur- och växtskyddsområden återfinns inom 5 km från området (Länsstyrelsen 2013). 2.2 Geologi Enligt jordartskartan består de naturliga jordlagren i området av isälvssediment (SGU, 2013a). Cirka 250 m nordväst om området finns berg i dagen. Enligt berggrundskartan består berggrunden i området av granit (SGU, 2013a). Vissa delar av sågverksområdet är enligt uppgift utfyllt. Upplagsområdena öster om vägen har fyllt upp på senare år med sand och grus. De södra delarna av det västra området har också fyllts ut, men det är osäkert vid vilken tid samt med vilken typ av massor. 7 (43)

9 Oskarshamns kommun, Bockara Datum: Förstärkt förstudie Bockara sågverk utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie Uppdragsnr: Dokumentnr: Topografi 11,36 12,28 10,66 11,99 12,03 9,84 10,00 10,30 Figur 2.2 Schematisk nivåkarta baserad på laserscanning. Redovisade punkter är avvägda nivåer för mark. Avvägning av några punkter inom sågverksområdet har gjorts i samband med avvägning av grundvattenrören. Området är väldigt plant men med en mindre lutning mot öster. På figur 2.2 ovan ses topografin från flygscanning erhållen från SGU. Notera det högre området väster om sågverksområdet, vallarna på östra och norra ytterkanten av sågverksområdet samt sänkan söder om sågverksområdet. Även betongindustrin öster om sågverket syns tydligt som en sänka. 8 (43)

10 Oskarshamns kommun, Bockara Datum: Förstärkt förstudie Bockara sågverk utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie Uppdragsnr: Dokumentnr: Yt- och grundvatten Enligt brunnskartan återfinns ett flertal energibrunnar inom ett avstånd av m sydväst om sågverksområdet. Cirka 600 m söder om området återfinns brunnar för dricksvattenändamål (SGU, 2013b). Sågverksområdet angränsar direkt i söder till den yttre skyddszonen för Bockara vattenskyddsområde. Cirka 300 m söder om området återfinns den inre skyddszonen för vattenskyddsområdet. Hydrogeologin för grundvattenmagasinet Bockara är förhållandevis väl undersökt. SGU har sammanställt information och underökningar över området (SGU, 2011). Grundvattenmagasinet utgörs i huvudsak av 5-25 m mäktiga grus- och sandlager med god till måttlig hydraulisk konduktivitet. Magasinet som är knappt 2 km brett utgör en delutvidgning av Högsbyåsen. Ytvattnets strömningsriktning är generellt i området för sågverket sydöstlig till östlig. Grundvattentillgången vid sågverket bedöms av SGU inte innehålla några större volymer grundvatten men området är viktigt för grundvattenbildningen då infiltrationsmöjligheterna är gynnsamma. Nederbördsdata för området (station Målilla, 25 km NV om Bockara) har hämtats in från SMHI, se figur 2.3. Den genomsnittliga nederbörden under åren 2008 till 2013 har varit 560 mm/år. Bedömd grundvattenbildning enligt SGU är 225 mm/år. Möjligen är den något högre för lokalen sågverket, då det är en plan öppen yta med god infiltrationsmöjlighet i grus och sand Nederbörd, mm Figur 2.3. Nederbörd i mm vid SMHIs station i Målilla cirka 25 km NV om Bockara. 9 (43)

11 Oskarshamns kommun, Bockara Datum: Förstärkt förstudie Bockara sågverk utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie Uppdragsnr: Dokumentnr: Söder om sågverket finns den kommunala vattentäkten som försörjer Bockara samhälle. Tillåtet uttag är 230 m 3 per dygn medan faktiskt uttag i medeltal är 75 m 3 per dygn. Vattentäkten försörjer cirka 330 personer. 2.5 Tidigare undersökningar En MIFO fas 1 har utförts på området av Länsstyrelsen, senaste reviderad 2012 (Länsstyrelsen 2012). Där klassas fastigheten som riskklass 2, det vill säga hög risk. Inom området har det tidigare utförts en miljöteknisk markundersökning (SWECO 2012). I undersökningens utvärdering av föroreningssituationen anges att dioxin påträffats i mark, i halter som indikerar trolig påverkan från punktkälla och i grundvatten i halter som indikerar stor påverkan från punktkälla. I undersökningen bedömdes mängden förorening som stor. Riskklassningen på fastigheten anges som klass 1, det vill säga mycket hög risk. Utöver den miljötekniska markundersökningen har även en ansvarsutredning utförts av Oskarshamns kommun (Oskarshamn kommun 2012). Den sammanfattande bedömningen av denna utredning är att det inte finns någon efterbehandlingsskyldig för föroreningen på fastigheten Bockara 25: Verksamhetshistorik År 1953 förvärvade AB Berga Snickerifabrik fastigheten Bockara 25:1 där ett sågverk sedan etablerades. Användning av kemikalier på fastigheten påbörjades 1967 och man har hanterat bland annat Servarex och Mitrol. Fastigheten har även använts till upplag av behandlat och sågat virke År 1996 begärdes företaget i konkurs varvid Bockara sågverk AB köpte fastigheten för att fortsätta med sågverksverksamheten. Under tiden Bockara sågverk AB drev verksamheten, har ingen doppning förekommit på fastigheten. I samband med den aktuella undersökningen har vissa kompletteringar utförts av verksamhetshistoriken. Denna har bland annat bestått av studier av äldre flygbilder, se bilaga 6, samt intervjuer. Denna komplettering har medfört att ny information har kommit fram, angående placering av doppningskaren. Sedan tidigare var det känt att doppningskar fanns placerade centralt i området. Genom de nya uppgifterna påvisades att doppningskar även funnits längre västerut på området. Detta har bekräftats genom flygbilder samt har pekats ut i samband med en intervju, se flygbild i figur 2.4. Vid den historiska utredningen har vissa uppgifter framkommit som tyder på att en större deponi av spån och bark skall finnas belägen i skogen norr om området. Undersökning samt vidare historik kring denna har i samråd med beställaren inte innefattats i aktuell undersökning. Dock är det viktigt att denna information finns att ta del av inför en eventuellt kommande huvudstudie då deponier av denna typ kan innehålla höga halter av både dioxin 10 (43)

12 Oskarshamns kommun, Bockara Datum: Förstärkt förstudie Bockara sågverk utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie Uppdragsnr: Dokumentnr: men i vissa fall även vissa bekämpningsmedel som DDT samt Lindan etc. Någon exakt placering av deponin har ej angetts i undersökningen då den ej har besökts. Oskarshamns kommun har erhållit de uppgifter som framkommit vid intervjuerna för detta ändamål i framtiden. Enligt uppgifter från MIFO-inventeringen, framgår att doppning av virke i Servarex pågick mellan åren 1967 till Därefter användes Mitrol som impregneringsvätska. Olika uppgifter finns avseende användandet av Servarex och 1973 anges att ca kg användes (Länsstyrelsen 2012). Figur 2.4 Flygbild från De två placeringar av doppningskaren är markerade med röda ringar. Vid den kompletterande historiska utredningen framkom även uppgifter om att delar av områdets har hyvlats av samt fyllts ut. Med tanke på dessa uppgifter kan det vara så att markytan där det eventuella spillet av kemikalier kan ha uppkommit troligen inte, i varje fall ej på östra sidan av området, återfinns på samma nivå som tidigare. 11 (43)

13 Oskarshamns kommun, Bockara Datum: Förstärkt förstudie Bockara sågverk utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie Uppdragsnr: Dokumentnr: Det kan även vara så, vilket vissa uppgifter antytt, att den tidigare markytan från det östra området har hyvlats av och att massorna nu utgör de vallar som omringar området i östra samt södra delen. 3 Miljöteknisk markundersökning Allmänt om undersökningen Provtagningsplan Undersökningen påbörjades genom ett första platsbesök tillsammans med beställaren. Vid besöket studeras området samt fotograferades inför framtagandet av provtagningsplanen. På grund av att man vid den tidigare undersökningen påträffat berg relativt ytligt på det huvudsakliga sågverksområdet, diskuterades alternativa platser för placering av grundvattenrören. För att möjliggöra en provtagning av grundvatten placerades således tre grundvattenrör i direkt anslutning till området men ej i dess centrum. Provtagning har utförts av ytlig jord genom provgropsgrävning med grävmaskin. Denna provtagning har syftat till att utreda och avgränsa tidigare påvisad förorening av främst dioxin. Området delades upp i fyra delområden, A-D Provtagning har även skett dels vid en misstänkt plats för doppning (L) samt dels vid fyra enskilda punkter vid det tidigare kända doppkaret (K), se situationsplan i figur 3.1 samt bilaga 1. Provtagningen har i möjligaste mån följt den framtagna provtagningsplanen, men vissa förändringar och tillägg har gjorts på grund av ny information samt resultaten från den första provtagningen av grundvatten som utfördes den 30 oktober i aktuell undersökning. Under denna undersökning har vi installerat tre grundvattenrör i södra delen av sågverksområdet med huvudsyfte att ge möjlighet för provuttag för kemisk analys. Grundvattenrören har även mätts in och nivån till grundvattnet har mätts in vid tre tillfällen.. Under en månad har även grundvattennivåernas nivåer i de tre rören loggats med tryckgivare. 12 (43)

14 Oskarshamns kommun, Bockara Datum: Förstärkt förstudie Bockara sågverk utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie Uppdragsnr: Dokumentnr: Lantmäteriverket Gävle Medgivande I 2010/1697 Figur 3.1. Situationsplan över Bockara sågverk med delområden och grundvattenrörens placering Riktvärden och markanvändning Nuvarande och framtida användning Området är helt öppet för allmänheten. Inget staket eller någon skyltning anger några förbud mot tillträde. Verksamheten på platsen är nedlagt. Vissa öppna förråd används dock av den närliggande cementindustrin för förvaring av diverse betongartiklar. Ingen planerad förändring av markanvändningen finns för området Riktvärden för jord I denna undersökning jämförs resultaten av undersökningen med Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (Naturvårdsverket 2009). Naturvårdsverket redovisar en modell för att bedöma om generella riktvärden är tillämpliga för ett område. Riktvärdena är uppdelade på olika typer av markutnyttjande. 13 (43)

15 Oskarshamns kommun, Bockara Datum: Förstärkt förstudie Bockara sågverk utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie Uppdragsnr: Dokumentnr: Känslig Markanvändning (KM) Markkvaliteten begränsar inte val av markanvändning och grundvattnet skyddas. Marken kan till exempel utnyttjas för bostäder, daghem, odling och så vidare. De exponerade grupperna antas vara barn och vuxna som lever inom området under en livstid. De flesta typer av markekosystem skyddas. Ekosystem i närbeläget ytvatten skyddas. Mindre Känslig Markanvändning (MKM) Markkvaliteten begränsar val av markanvändning och grundvattnet skyddas. Marken kan till exempel användas för kontor, industrier eller vägar. Grundvattenuttag kan ske på ett visst avstånd från föroreningen. De exponerade grupperna antas vara personer som vistas på objektet på sin yrkesverksamma tid samt barn och vuxna som vistas på området tillfälligt. Vissa typer av markekosystem skyddas. Ekosystemet i närbeläget ytvatten skyddas. Undersökningsområdet används för närvarande som industrimark, vilket motiverar att resultaten tills vidare jämförs med riktvärden för Mindre Känslig Markanvändning (MKM). Vid förändrad markanvändning bör en förnyad bedömning avseende lämpliga riktvärden göras. Ingen planerad förändring finns dock för närvarande för området Riktvärden för grundvatten Uppmätta halter av bekämpningsmedel i grundvatten jämförs med holländska och nordamerikanska riktvärden samt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (RIVM 2001, USEPA 2003, Livsmedelsverket, 2005). Holländska riktvärden är hälsoriskbaserade och anges för två nivåer. Target values, vilket motsvarar en godtagbar nivå samt intervention values, som anger en halt där en åtgärds bör övervägas om den överskrids. Vanligen jämförs uppmätta halter mot intervention values Utförd undersökning Provtagning av jord Jordprovtagning har utförts genom grävning med grävmaskin. Provtagningen utfördes främst på ytlig jord 0-1 m under markytan (m u my) för att avgränsa tidigare påvisad förorening, i första hand av dioxin, se figur 3.2 för placering av punkter. Generellt visar jordprovtagningen på homogena markförhållanden med bärlager överst, följt av sandigt grus. Inom vissa delområden är det mer bark men generellt har andelen bark varit mindre än förväntat, se även bilaga 5 fotografier. Runt området i framförallt öster och norr går en vall som består av avbanat material från en förstärkning av bärlagret inför nyttjande av området som timmerlager på 1990-talet. 14 (43)

16 Oskarshamns kommun, Bockara Datum: Förstärkt förstudie Bockara sågverk utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie Uppdragsnr: Dokumentnr: Vallen innehåller jämfört med ytorna i övrigt, en högre andel bark. Bark finns även i mer ren form på delar av området, framförallt inom delområde D i sydväst. Figur 3.2. Situationsplan över utförd undersökning med utplacerade provpunkter samt delområden Provtagningsdjupet har varierat beroende på delområde men har i huvudsak varit förutbestämt och följt provtagningsplanen. Se även fältprotokoll, bilaga Installation av grundvattenrör Installation av grundvattenrör utförde genom borrmetoden ODEX. Denna metod bygger på foderrörsborrning med i detta fall tryckluft. Tryckluften blåser upp det material som borras genom foderrören och upp till ytan. 15 (43)

17 Oskarshamns kommun, Bockara Datum: Förstärkt förstudie Bockara sågverk utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie Uppdragsnr: Dokumentnr: Metoden ger tydligt utslag på när berg har nåtts, men för att ytterligare säkerställa detta borrades upp till 0,5m extra vid kontakt med troligt berg för att minimera risken på att ett block har påträffats. Vid installationen fanns god tillgång på vatten. Geologin följde jordartskartan som visade på isälvsmaterial. Den största delen bestod av sand men även vissa lager av finsand samt grusig sand påträffades. Vid installationen användes 50 mm rör av PEH-plast. Den slitsade delen av röret placerades cirka cm ner i berget. En meter filter användes till samtliga rör. Filtersand fylldes på runt filterdelen av röret vilket även mättes in för att tillse att hela filterdelen var täckt med filtersand. Efter detta tätades överdelen av röret med bentonit för att förhindra inträngning av ytvatten. Grundvattenrör GV 3 försågs med dexel, övriga rör läts sticka upp cirka 1 m över markytan. Samtliga rör har försetts med låsbara lock. Direkt efter installationen renspumpades rören för att rensa ur all sand och slam som trycks in i röret vid installationen. I samband med installation av grundvattenrören vid undersökningen noterades ett djup till berg på mellan 6-9 m Provtagning av grundvatten Provtagning av grundvatten utfördes den 30 oktober Vid provtagningen lodades grundvattennivån först med hjälp av ett ljuslod. Provtagningen utfördes sedan genom omsättningspumpning av tre rörvolymer i samtliga rör utom GV 3, där tillrinningen var något dålig. Prov togs sedan ut i för ändamålet avsedda flaskor som förvarades kylda under hela transporten till lab. Proverna skickades samma dag till det ackrediterade laboratoriet ALS. Den 2 december 2013 utfördes en kompletterande provtagning i GV2, med avseende på dioxin. Vid samma tillfälle provtogs även GV3 i syfte att utföra en screeninganalys. Vid provtagning av grundvatten observerades att det var en mycket låg grumlighet i vattnet. Endast en antydan till bottenansamling kunde noteras efter att provet fått vila under 2h efter provtagning Slugtester För att kunna bestämma de geologiska förhållandena på platsen och dess förmåga och transportera vatten har slugtester utförts. Slugtesterna utförs genom att en digital diver som mäter trycket i grundvattenröret 1ggr/sek placeras ut. Rörets grundvattennivå lodas innan mätningen startar samt vid ett par tillfällen under försöket för att säkerställa att röret återgått till sin naturliga nivå. Därefter tillsätts en mängd vatten till röret som gör att grundvattennivån snabbt höjs i röret. Divern loggar hela tiden trycket i röret som senare översätts till nivå. 16 (43)

18 Oskarshamns kommun, Bockara Datum: Förstärkt förstudie Bockara sågverk utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie Uppdragsnr: Dokumentnr: Vid utvärderingen av data erhålls en kurva som visar på det omgivande materialets förmåga att transportera undan vattnet. De intryck som gavs i fält visade på en relativt snabb återhämtning av rör GV 1 samt GV 2 jämfört med GV 3, som krävde betydligt längre tid innan en naturlig grundvattennivå erhållits. Värdena från divrarna har sedan utvärderats genom programmet Aquifertest. Detta program beräknar den omgivande markens hydrauliska konduktivitet, varpå ett mått på markens förmåga att transportera vatten erhålls. Värdet används sedan till den spridningsutredning och riskbedömning som utförts för området. Diverutrustningen programmerades om efter slugtesterna till att mäta 1ggr/h och lämnades sedan kvar i rören för en längre tidsserie om cirka en månad. Dessa resultat visar grundvattnets rörelser och nivåförändringar under en längre tidsserieoch har använts till spridningsutredning samt riskbedömning Resultat Fältobservationer I tabell 3.1 nedan redovisas resultat från nedmätningar av grundvattennivåer. Tabell 3.1. Grundvattennivåer vid tre tillfällen. Inmätningarna utgår från att röröverkanten på GV3 är satt till 10,00. Nivå röröverkant Nedmätninmätninmätning GV-nivå Ned- GV-nivå Ned- GV-nivå GV1 10,86 8,62 2,24 8,77 2,09 8,93 1,93 GV2 11,30 8,75 2,55 8,88 2,42 9,06 2,24 GV3 10,00 6,78 3,22 6,16 3,84 6,14 3,86 Grundvattennivån har sjunkit cirka 31 cm från den första mätningen i GV1 samt GV2. I rör GV3 har nivån stigit markant med cirka 0,6 m. I samma rör har även noterats dålig tillrinning. Detta tillsammans med den uppmätta nivån kan tyda på att röret inte har full kontakt med omgivningen, men även en naturlig höjning av grundvattennivån är möjlig Analyser av jord, klorfenoler och dioxiner Totalt 17 prover på jord har analyserats på det ackrediterade laboratoriet ALS. Nio av proverna har analyserats för dioxiner och klorfenoler, fem prover för metaller samt ett prov för alifater, aromater och PAH. I tabell 3.2 redovisas ett urval av parametrar. Analyserna redovisas i sin helhet genom analysrapporter i bilaga 2. Resultaten av laboratorieanalyser av dioxin och klorfenoler i jord. Jämförs mot naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning. 17 (43)

19 Oskarshamns kommun, Bockara Datum: Förstärkt förstudie Bockara sågverk utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie Uppdragsnr: Dokumentnr: Tabell 3.2. Analyser av dioxin samt klorfenoler i jord. Dioxin anges i ng/kg, klorfenoler i mg/kg TS. Där djup ej anges motsvaras provet av ett samlingsprov från delområdet. Provpunkt (djup) sum WHOlowerbound Analysparametrar sum WHOupperbound klorfenoler, summa MKM As <0,18 B1 (0,6) - - <0,18 B2 (0,8) - - <0,18 Bs C2 (1-1,5) - - <0,18 Cs D3 (0,4-1,4) - - <0,18 Ds 5,6 7,7 - K1 (0,5) - - <0,18 K1 (0-0,1) K2 (0,6) - - <0,18 K2 (0-0,3) K3 (0,8) - - <0,18 K3 (0-0,4) K4 (0,7) - - <0,18 K4 (0-0,3) LS 0 3,3 - Inga halter över laboratoriets rapporteringsgräns för klorfenoler har påvisats i någon av punkterna, medan halter av dioxin har påvisats i samtliga punkter. I K1 0-0,1 påvisas en halt på 170 ng/kg, vilket är den högsta halten. Denna kan jämföras med riktvärdet för MKM på 200 ng/kg Analyser av jord, metaller I tabell 3.3 nedan redovisas analyser av metaller och jämförs med generella riktvärden för mindre känslig markanvändning. 18 (43)

20 Oskarshamns kommun, Bockara Datum: Förstärkt förstudie Bockara sågverk utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie Uppdragsnr: Dokumentnr: Tabell 3.3. Analyser av metaller i jord, mg/kg TS. Där djup ej anges motsvaras provet av ett samlingsprov från delområdet. Analysparametrar MKM , Provpunkt As Ba Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb V Zn As 0,6 67 0,17 8, < Bs 0,8 34 <0.1 3,2 4,6 5,5 <0.2 3, Cs < ,17 3,6 5 9 <0.2 4,5 8, D3 0,4-1,4 0,8 55 <0.1 4,4 9,7 10 <0.2 6,5 6, Ds < ,16 2,8 3,3 6,5 <0.2 3, Samtliga halter av metaller som analyserats återfinns under riktvärden för MKM Analyser av grundvatten Samtliga grundvattenprov har analyserats med avseende på klorfenoler och dioxin på det ackrediterade laboratoriet ALS. Analyserna redovisas i sin helhet genom analysrapporter i bilaga 2. I tabell 3.4 nedan redovisas ett urval av parametrar. Med anledning av att grundvattnet hade mycket låg grumlighet samt att frågeställningen för området fokuserade på potentiell spridning av föroreningar till dricksvattentäkten, valdes att ej dekantera vid första provtagningsomgången. Vid andra provtagningstillfället uttogs ett grundvattenprov i GV2 som dekanterades före analys, för att kunna göra en jämförelse mellan partikelbundet och ej partikelbundet dioxin. Tabell 3.4. Analysresultat dioxin och klorfenoler i grundvatten. Halter av dioxin anges i pg/l och klorfenoler i µg/l TS. Inom parentes anges halten vid det andra provtagningstillfället. Halterna jämförs mot LMV, Livsmedselsverkets riktvärde (observera att detta är för bekämpningsmedel), RIVM (Holland) samt USEPA (USA). Provpunkt sum WHO-PCDD/F- TEQ lowerbound Analysparameter sum WHO-PCDD/F- TEQ upperbound Summa klorfenoler RIVM - 3,1 - LMV - - 0,1 USEPA GV 1 0 3,4 <0,95 GV 2 0,74 (51) 4,4 (53) <0,95 GV 3 0,81 3,9 <0,95 Inga halter av klorfenoler har påvisats över laboratoriets rapporteringsgränser. Rapporteringsgränsen för enskilda klorfenoler är 0,1µg/l, förutom för 2,4- och 2,5-diklorfenol som har en detektionsgräns på 0,2 µg/l. I grundvattenrör GV1 har inga dioxiner påträffats över rapporteringsgränsen. 19 (43)

21 Oskarshamns kommun, Bockara Datum: Förstärkt förstudie Bockara sågverk utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie Uppdragsnr: Dokumentnr: Detta ger en halt på mellan 0 och 3,4 pg/l då detektionsgränserna för de enskilda kongenerna slås samman och man därmed får en relativt hög total rapporteringsgräns. I grundvattenrör GV2 och GV3 har vid första provtagningsomgången endast två kongener påträffats i vattnet, nämligen oktaklordibensodioxin och 1,2,3,4,6,7,8-heptaCDD. I GV2 hittas halter på mellan 0,74 och 4,4 pg TEQ/l och för GV3 ligger uppmätt halt på mellan 0,81 och 3,9 pg TEQ/l. Uppmätta halter i GV 3 kan alltså överskrida det holländska riktvärdet (RIVM) på 3,1 pg TEQ/l. Vid andra provtagningen som utfördes på GV2 ligger halten mellan 51 och 53 pg TEQ/l. För GV2 är halten mycket kraftigt förhöjd vid jämförelse, både mot det holländska (RIVM) och amerikanska riktvärdet (USEPA). Ett prov från GV3 har även analyserats genom screeninganalys. Analysen visar inte på några halter över rapporteringsgräns för något av ämnena PCB, ett urval av bekämpningsmedel, alifater, aromater eller klorerade kolväten. Halter av metaller har påvisats över rapporteringsgränserna. Dessa underskrider dock holländska riktvärden. Låga halter av PAH och bensen har också noterats, även dessa underskrider holländska riktvärden. 3.5 Slugtester Utförda provpumpningar vid en av kommunens uttagsbrunnar visar på en hydraulisk konduktivitet (K) på cirka , medan beräkningar utifrån kornstorleksfördelning på samma plats visade på ett K-värde på De slugtester som DGE utfört inom denna studie visar på en hydraulisk konduktivitet (K-värde) i storleksordningen Resultatet motsvarar K-värdet för mellansand enligt tabell 3.6. En komplett redovisning av resultaten från slugtesterna återfinns i bilaga 4. Tabell 3.5. Hydraulisk konduktivitet. GV 1 2,6x10-4 GV 2 3,7x10-4 GV 3 2,8x10-4 Tabell 3.6. Jämförvärden för hydraulisk konduktivitet hos olika jordarter. Material K (m/s) Fingrus Grovsand Mellansand Grovsilt (finmo) Morän (sandig moig) Lerig morän Lera < (43)

22 Oskarshamns kommun, Bockara Datum: Förstärkt förstudie Bockara sågverk utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie Uppdragsnr: Dokumentnr: I figur 3.1 nedan redovisas den relativa grundvattennivån i de tre installerade grundvattenrören Pressure[cm] GV1 Pressure[cm] GV2 Pressure[cm] GV Date/time Figur 3.1. Relativ grundvattennivå (i mm) i de tre grundvattenrören GV1-GV3 under november (43)

23 Oskarshamns kommun, Bockara Datum: Förstärkt förstudie Bockara sågverk utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie Uppdragsnr: Dokumentnr: Fördjupad miljö- och hälsoriskbedömning 4.1 Allmänt om den fördjupade bedömningens delar I följande kapitel redovisas den fördjupade miljö- och hälsoriskbedömingen som utförts på Bockara sågverk. Kapitlet inleds med en kort genomgång av vilka delar som ingår i bedömningen. Vid undersökningarna som utförts har inga förhöjda halter av klorfenoler påträffats på området. Den fördjupade bedömningen har således till största del fokuserat på den dioxinförorening som påträffats, främst i grundvatten. Bockara sågverk återfinns relativt åtkomligt för människor angränsande till samhället. Vid de olika fältmomenten samt efter kontakt med närboende kan det konstanteras att båda vuxna och barn vistas oregelbundet på området. Området används även som strövområde för till exempel rastning av hundar. Området är öppet utan inhägnad samt har en bilväg som går igenom. Ingen detaljplan med förändrad markanvändning finns för området varvid det i den fördjupade riskbedömingen har antagits att framtida markanvändning skall vara som i dagsläget. Den fördjupade bedömningen avser helt att bedöma de risker som föreligger för människors hälsa med fokus på intag av dricksvatten. För mark anses Naturvårdsverkets generella riktvärden för MKM vara tillämpbara. Det begränsande värdet för dioxin i mark är intag av jord. Inga kriterier som styr riktvärdet anses kunna ändras baserat på aktuella och framtida markanvändningar på området. Ingen uträkning har således utförts av platsspecifika riktvärden med avseende på jord. 4.2 Förslag till övergripande åtgärdsmål De övergripande åtgärdsmålen ska beskriva hur området är tänkt att användas efter en eventuell sanering samt vilka krav som ställs på skydd av hälsa och miljö. Målen skall även behandla allmänna och enskilda intressen. Förslaget till åtgärdsmål kan komma att ändras beroende av vad som framkommer under riskvärderingen. För Bockara sågverk föreslås följande övergripande åtgärdsmål: Det grundvatten som lämnar fastigheten i riktning mot grundvattentäkten i närområdet, skall kunna användas som dricksvatten samt bevattning. Området skall kunna användas för frilutsliv utan risk för människors hälsa. Växter och djur skall kunna etablera sig på området utan att påverkas negativt av föroreningar. 22 (43)

24 Oskarshamns kommun, Bockara Datum: Förstärkt förstudie Bockara sågverk utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie Uppdragsnr: Dokumentnr: Konceptuell modell Föroreningskällor Vid Bockara sågverk har man utfört vissa verksamheter som doppning av virke, upplag samt torkning av detsamma. Dessa verksamheter har gett upphov till spill och föroreningar. Platsen för doppningskaret uppvisar de högsta halterna på området men även ytorna runt doppningskaret påvisar halter av dioxin. Lägre halter återfinns vid upplagsplatsen, dock utspridd över en större yta. Dioxin har påträffats i grundvattnet i direkt anslutning till sågverksområdet. De uppmätta halterna i grundvatten härrör med sannolikt från ovan nämnda föroreningskällor Bakgrundshalter Enligt Naturvårdsverkets rapport Oavsiktligt bildade ämnens hälso- och miljöegenskaper anges att normala bakgrundshalten för dioxin på cirka 10 pg/g i jord återfinnas (Naturvårdsverket 2007). Detta kan möjligen stämma i stadsmiljö men i glesbygden är bakgrundshalten snarare 1 ng/kg (1 pg/g). Detta kan bekräftas av ett större antal prover som DGE analyserat kring sågverk på landsbygden. Den lägre nivån har även bekräftats från Umeå Universitet vid kontakt med dem Föroreningarnas farlighet Dioxin används som ett samlingsnamn för över 200 olika klorerade dioxin- och furanföreningar. Av dessa har 17 st så kallade kongener påvisats vara mycket giftiga. Mellan de olika kongenerna varierar giftigheten relativt mycket. På grund av detta tilldelas varje kongen en så kallad Toxisk Ekvivalens Faktor (TEF). De dioxinhalter som presenteras visas genom toxiska ekvivalenter (TEQ) som summerar halten för alla kongener multiplicerat med respektive kongens TEF. Den giftigaste kongenen TCDD har ett TEF värde på 1, medan den minst giftiga av de 17 har TEF 0,0001. Människan kan påverkas genom hudskador vid höga halter men också genom att dioxin är cancerframkallande. Ytterligare en effekt som påvisats av dioxin är nedsatt immunförsvar Spridnings- och exponeringsvägar I Natutvårdsverkets rapport anges som slutsats angående exponering och hälsoeffekter att ingen marginal finns mellan exponeringsnivå för dioxin i den allmänna befolkningen och uppskattat säkra nivåer. Därför bör alla källor till exponering identifieras och minimeras (Naturvårdsverket 2007). Dioxiner är extremt lipofila och svårnedbrytbara. Nedbrytbarheten varierar beroende av kloreringsgrad. Ju högre kloreringsgrad desto lägre vattenlöslighet och även nedbrytbarhet. 23 (43)

25 Oskarshamns kommun, Bockara Datum: Förstärkt förstudie Bockara sågverk utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie Uppdragsnr: Dokumentnr: Exponering bedöms kunna ske via: Intag av jord Hudupptag Intag av dricksvatten. Exponeringsvägarna intag av jord samt hudupptag bedöms vara aktuella inom området, medan intag av dricksvatten sker utanför området. Dessa exponeringsvägar bedöms vara representativa för både nutid och framtid. Figur 4.1. Konceptuell modell. Marken vid Bockara sågverk är mestadels täckt av icke hårdgjord yta. De högsta halterna på området har påträffats i ytlig jord. Spridning kan ske genom infiltration av ytvatten och vidare med hjälp av grundvattnet. Dioxin binder till kolloidala partiklar och kan således transporteras via grundvattnet från det förorenade området. Det finns därmed en icke försumbar risk att spridning av dioxinförorenat grundvatten kan ske till den närliggande dricksvattentäkten. 24 (43)

26 Oskarshamns kommun, Bockara Datum: Förstärkt förstudie Bockara sågverk utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie Uppdragsnr: Dokumentnr: Efter beräkning av den hydrauliska konduktiviteten på området bedöms genomsläppligheten i marken till mycket stor. Klorfenoler har högre densitet än vatten och sjunker således ner genom akvifären tills de stöter på ett tätt lager, exempelvis berg. Risken finns att denna typ av förorening kan spridas vidare i spricksystem genom berggrunden. Detta har dock ej utretts i föreliggande undersökning. På vissa sågverksområden har det visat sig att spridning av föroreningar genom mänsklig aktivitet varit en potentiell spridningsväg. Stora barkupplag finns vid sågverksområdet, som kan användas i privata trädgårdar Känslighet och skyddsvärde Följande skyddsvärda objekt har identifierats: Dricksvattentäkten Barn och vuxna som besöker platsen för rekreation och promenader. Vuxna som besöker platsen för arbete. Området ligger i direkt anslutning till Bockara samhälle. Djur och växter som återfinns på området. 4.4 Beräkningsunderlag De ekvationer och indata som presenteras nedan har använts för att beräkna hur hög koncentrationen i grundvatten teoretiskt sett ska vara för att den spridning till grundvatten som anges i Naturvårdsverkets generella riktvärdesmodell,ska vara i jämvikt med den beräknade medelkoncentrationen av dioxin i ytlig jord, vilken var 74 ng/kg TS. Beräkningar gjorda utifrån antagandet att källtermen, det vill säga den jord som dioxin sprids ifrån, primärt finns ovan grundvattenytan. Vid beräkningarna har ett antal ekvationer och parametrar använts enligt nedan. Exponering via konsumtion av grundvatten Ekvation 1: Koncentrationen av förorening I grundvattnet (Cgw) θw Cgw = Ct * Kd + * DFgw b ρ 1 Ekvation 2: Utspädningsfaktor (DFgw) DFgw = L *W (K *i * dmix *(2* ymix + W )) /I + (W + ymix)*(l + X) 25 (43)

27 Oskarshamns kommun, Bockara Datum: Förstärkt förstudie Bockara sågverk utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie Uppdragsnr: Dokumentnr: Ekvation 3: dmix inkluderad i Ekvation 2 dmix = *(L + X)^2 + da* 1 exp (L + X) * I K *i * da Ekvation 4: ymix inkluderad i ekvation 2 ymix = *(L + X)^2 Ekvation 5: Daglig exponering efter grundvattenintag (Iiw) Iiw = Cgw *WC * tiw 365 Ekvationerna ser i vissa fall annorlunda ut än i Naturvårdsverkets rapport, vilket beror på att vi beräknar en korresponderande halt i grundvatten utifrån uppmätt halt i jord, medan Naturvårdsverket räknar fram en tolerabel halt i jord (envägskoncentration) utifrån ett givet haltkriterie i grundvattenfasen (Naturvårdsverket 2009). Scenario 1: Beräknad halt i grundvatten i brunn installerad i det förorenade området, dvs med avstånd till brunn satt till 0 m, vilket kan motsvara brunnar med en placering motsvarande t.ex. GV1, GV2 och GV3. Se indata i tabell 4.1. Scenario 2: Beräknad halt i grundvatten i en brunn på 50 m avstånd, vilket motsvarar en potentiell uttagsbrunn i framtiden i närhet till området. Scenario 3: Beräknad halt i grundvatten i en brunn på 600 m avstånd, vilket motsvarar avståndet till uttagbrunnarna för dricksvattentäkten. 26 (43)

28 Oskarshamns kommun, Bockara Datum: Förstärkt förstudie Bockara sågverk utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie Uppdragsnr: Dokumentnr: Tabell 4.1. Indata till beräkningar. Parameter (unit) Symbol Value Factors controlling contaminant concentration in groundwater Partition coefficient soil:water (dm 3 /kg) Kd 300 Soil water content (dm 3 /dm 3 ) θw 0,3 Dry soil bulk density (kg/dm 3 ) ρb 1,5 Hydraulic conductivity (m/s) K 3E-4 a * Hydraulic gradient (m/m) i 0,03 Groundwater recharge (m/y) I 0,3 Distance to groundwater well (m) X 0 (scenario 1) 50 (scenario 2) 600 (scenario 3) Length of contaminated area (m) L 300 a Width of contaminated area (m) W 200 a Aquifer thickness (m) da 1,1 a* Average surface soil concentration (mg/kg) Ct 7,4E-5 a Partition coefficient water:organic carbon (L/kg) Koc 3,3E+6 Fraction organic carbon in the soil (dimension-less) foc 0, Föroreningarnas egenskaper Pentaklorfenol Användandet av pentaklorfenol (PCP) förbjöds i Sverige under utgången av Det största problemet är att ämnet är att det är en så kallad DNAPL (Dense Non Aquos Phase Liquid) med en hög densitet. Detta gör att PCP i fri fas kan sjunka ner genom grundvattnet och t.ex. ansamlas i fickor i berget. Det har förmågan att ta sig igenom mikrosprickor i betong och tränger med tiden även igenom tätare jordar såsom silt. Man ska vara medveten om att doppningsmedel huvudsakliga bestod av vatten och endast några procent av PCP, varför egenskaperna inte alltid är så extrema. PCP är även bärare av dioxin och kan föra med sig dioxin ner till större djup om denna inte binds till organiskt material på vägen ner. 27 (43)

29 Oskarshamns kommun, Bockara Datum: Förstärkt förstudie Bockara sågverk utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie Uppdragsnr: Dokumentnr: Dioxin Dioxin är ett samlingsnamn på ett större antal klorerade kongener. De olika varianterna har oerhört olika giftighet. De olika varianterna kan omräknas, så att jämförvärde gentemot den giftigaste varianten TCDD erhålls. Dioxin är i princip helt olösligt i vatten men kan ändå transporteras med grundvattnet bundet till partiklar, bl.a. kolloider men även större partiklar. Dioxin binds hårt till framförallt organsikt material varför det är vanligt att det förekommer ytligt i markprofilen, där även halten organiskt material är högre. Har PCP infiltrerat ner genom fyllnadsmassor kan dock dioxin även finnas på större djup i t.ex. lager av bark. 4.6 Hydrogeologi och spridningsförutsättningar Det lokala tillrinningsområdet för sågverksområdet bedöms till cirka m 2. Detta är alltså den yta där vatten som faller möjligen kan passera sågverksområdet och därmed teoretiskt dra med sig föroreningar på sin fortsatta färd nedströms. Med en grundvattenbildning på 225 mm och en yta på m 2 motsvara det en mängd vatten på cirka m 3 per år. Med en genomsnittlig halt dioxin i vattnet på 3 pg/l ger detta en spridning av cirka 0,1 mg dioxin per år. 4.7 Föroreningssituationen Som beskrivits tidigare har halter av dioxin påträffats i jord över generella riktvärden för MKM. Dioxin har även påträffats i grundvattnet i direkt anslutning till området i halter över holländska riktvärden. Storleken på det förorenade området bedöms med underlag från aktuell samt tidigare undersökning omfatta 40x40 m, det vill säga ca m². Föroreningen återfinns relativt ytligt i marken, främst mellan 0-0,5 m u my. I tabell 4.2 nedan presenteras uppmätta halter i aktuell samt tidigare undersökning med uträknade medel samt medianhalter. 28 (43)

30 Oskarshamns kommun, Bockara Datum: Förstärkt förstudie Bockara sågverk utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie Uppdragsnr: Dokumentnr: Tabell 4.2. Halter av dioxinmed tidigare undersökningsresultat kursiverade. Samtliga halter anges i ng/kg. Provpunkt Analysparametrar sum WHOlowerbound sum WHOupperbound As Bs Cs Ds 5,6 7,7 K1 0-0, K2 0-0, K3 0-0, K4 0-0, LS 0 3, Min 0 3 Max Medel Median För de båda undersökningarna är det 2 av de 15 proverna som visar på avvikande halter. Medelvärdet har beräknats till 74 ng/kg. I detta fall, där en sådan spridning finns på talen, bedöms medianvärde på 31 ng/kg ge en bättre bild av den verkliga fördelningen. Vid en jämförelse med generella riktvärden underskrider dessa halter MKM. Vid beaktande av humanrisker så är den exponering som kan ske vid direktkontakt med den förorenade jorden genom oralt intag och inandning av damm och ångor av underordnad betydelse relativt den för skydd av grund- och ytvatten. Envägskoncentrationen för skydd av mark är även den betydligt lägre än den för skydd av grundvatten. Då ingen ytvattenrecipient finns på nära håll så är det påverkan på det lokala grundvattnet den risk som kan behöva undersökas närmare. Vid bedömning av spridning till grundvatten är det medelvärden i marken snarare än maximala halter som är relevant, där medelvärdet ligger under 200 ng/kg TS. 29 (43)

31 Oskarshamns kommun, Bockara Datum: Förstärkt förstudie Bockara sågverk utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie Uppdragsnr: Dokumentnr: Miljöriskbedömning Medianhalten av dioxin i jord underskrider den halt som för MKM anges vara begränsande för skydd av markmiljön. Vid en jämförelse mot maxvärdet överskrids detta värde. Området består dock mestadels av grus, sand och sten. Växtligheten är på grund av markens beskaffenhet relativt begränsad på området. Maxhalten av dioxin kan tillskrivas tillståndet Måttligt allvarligt enligt Naturvårdsverkets indelning av tillstånd för förorenad mark, medan medianhalten för området hamnar i klassen mindre allvarligt (Naturvårdsverket 1999). 4.9 Hälsoriskbedömning I den fördjupade riskbedömningen har fokus varit på att utreda vilka risker som eventuellt kan finnas för människors hälsa med avseende på dricksvatten. Som nämnts tidigare i rapporten finns en förorening av dioxin påvisad i grundvattnet. För provpunkt GV 3 påträffas 2 kongener, 1,2,3,4,6,7,8-heptaCDD samt oktaklordibensodioxin i provpunkt GV 2 9 kongener. För det prov som tagits vid den tidigare undersökningen samt även från punkten GV 1 i aktuell undersökning, har inga enskilda halter av kongener rapporterats. Dock anges vid dessa fall alltid ett worst case värde, upperbound TEQ, vilken skall utvärderas. Detta värde anges då analysmetoden ej med säkerhet kan säga att inga dioxiner finns i provet. Eftersom en grundvattentäkt har sin uttagspunkt 600 m nedströms Bockara såg, så behöver riskerna för dioxinpåverkan på grundvattnet och riskerna för de människor som konsumerar detta vatten undersökas närmare. För att utvärdera om det är sannolikt att spridning skett till grundvattentäkten, har två metoder använts: 1) Halterna i grundvatten har jämförts med det haltkriterie för dioxin i grundvatten som Naturvårdsverket anger, vilket är 0.2 pg/l (Naturvårdsverket 2009). Att de halter som uppmätts ligger över haltkriteriet för grundvatten, talar för att det skett ett större läckage till grundvatten än vad som borde vara fallet från ett område med medelhalter i jord under riktvärdet för MKM-. 2) De uppmätta halterna har jämförts med de halter som enligt Naturvårdsverkets spridningsmodell skulle ha varit där, om halten i ytjord stått i jämvikt med grundvattnet. Man bör ha i åtanke att den spridningsmodell som finns i Naturvårdsverkets generella riktvärdesmodell gör mycket grova antaganden och förenklingar. Vidare överskattar den i de flesta fall spridningen snarare än underskattar den, vilket innebär att de halter som beräknas med modellen oftast ger en högre halt i grundvattnet än vad som de facto visas när vattnet provtas och analyseras. För att utreda riskerna med det förorenade grundvattnet har beräkningar för tre olika scenarier utförts. Båda uträkningarnas syften är att klargöra om det finns en risk för barn att dricka vattnet, då detta är den känsligaste gruppen. 30 (43)

32 Oskarshamns kommun, Bockara Datum: Förstärkt förstudie Bockara sågverk utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie Uppdragsnr: Dokumentnr: Uträkningarna skiljer sig åt då den första anger risken 50 m från den förorenade området och den andra anger risken 600 m söder om området, det vill säga vid dricksvattentäkten. Vi har valt att utföra beräkningar för det första scenariot eftersom man i framtiden (100 års perspektiv) ej med säkerhet kan anta att ingen kommer använda dricksvatten i närområdet. Detta bör beaktas vid en fördjupad hälsoriskbedömning Resultat Den beräknade halten i grundvatten enligt sceanrio 1 blir med Naturvårdsverkets förenklade spridningsmodell (ekvationerna ovan) och med indatan enligt tabell 4.1 ovan 0,08 pg/l. Detta kan jämföras med de halter som uppmätts i GV1 (3,4 pg/l), GV2 (4,4 respektive 53 pg/l) samt GV3 (3,9 pg/l). Motsvarande halter på avståndet 50 respektive 600 m blir 0,07 pg/l respektive 0,05 pg/l. Att beräknade halter är påtagligt lägre än uppmätta halter talar för att de förhållandevis höga halter av dioxin som uppmätts i grundvattnet inte är en funktion av dagens halter i den yliga jord som provtagits, utan att det funnits, eller fortfarande finns en annan källterm än den ytjord som nu provtagits Slutsatser Resultaten tyder på att dioxin sprider sig till grundvattnet och att detta kan vara värt att övervaka för att säkerställa hälsoskyddet för de människor som konsumerar dricksvattnet nedströms. För dioxin finns ett TDI-värde (mått på Tolerabelt Dagligt Intag) via oral exponering från EU/SCF på 2,0E-9 mg/kg-dag. Normalviktiga barn, som är mer känsliga än vuxna och konsumerar en genomsnittlig mängd vatten per dag på 1 l, så erhålls detta TDI-värde vid en dioxinhalt i dricksvattnet på 30 pg/l. En konservativ beräkning kan göras utifrån ett barn som väger mindre och dricker mer än genomsnittet. En rimlig lägsta skattning för svenska barn är en vikt på 10 kg och att de dricker 1,6 l/dag (Filipsson et al., 2011). Då erhålls en lägre acceptabel koncentration i dricksvattnet innan TDI-värdet överskrids på 13 pg/l. Denna enkla överslagsräkning ger en indikation på hur allvarliga de uppmätta grundvattenhalterna är. Men här får man givetvis beakta att 1) hela det dagliga intaget kanske inte bör intecknas av bara dricksvattenkonsumtion, och 2) de provpunkter som här analyserats är inte desamma som halterna i den punkt där dricksvattenuttaget sker. Vid Naturvårsverkets generella riktvärden antar man att endast 10 % av TDI för dioxin får komma från det förorenade området. De 10 % ska fördelas på exponering både via grundvatten och jord. Vi väljer att anta att högst 5 % av TDI får ske via intag av grundvatten. Detta ger en högsta tillåtna halt i utgående dricksvatten på 0,65 pg TEQ/liter. Naturvårdsverkets modell har vissa brister vad gäller att förutsäga föroreningstransport på objekt av denna karaktär, främst vad gäller spridning från mark till grundvatten. Detta beror 31 (43)

33 Oskarshamns kommun, Bockara Datum: Förstärkt förstudie Bockara sågverk utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie Uppdragsnr: Dokumentnr: troligen på att de halter som påträffats möjligen ej är den definitiva källan. Detta kan i sin tur bero på flera olika saker, som att källan ej ännu hittats eller att källan har avlägsnats genom den schaktning som utförts på ytlig jord i området. 5 Åtgärdsutredning 5.1 Bedömning av åtgärdsbehov Objektet är beläget på en för framtiden mycket skyddsvärd grundvattenbildning. Intill området angränsar redan idag ett vattenskyddsområde. 600 meter söder om objektet ligger kommunens uttagsbrunnar för vattenverket som förser Bockaras invånare med vatten. En hög halt dioxin har påträffats i grundvattnet i ett prov på objektet. Relativt höga halter dioxin (över MKM) har i tidigare undersökningar påträffats ytligt inom området. Sammantaget medför detta enligt vår bedömning att åtgärdsbehovet är stort. Förutom en insats för att åtgärda dioxinkällan bör man även kontrollera spridningen av dioxin till råvattentäkten samt vattenverkets förmåga att filtrera bort partiklar från grundvattnet. 5.2 Översikt åtgärdmetoder Här presenteras alternativ på åtgärdsmetoder som kan hantera dioxin i jord. Förutom dessa bör även risken för eventuellt dioxin i dricksvattnet hanteras, genom eventuella tekniska åtgärder och kontroll i vattenverket. Möjliga åtgärdslösningar är täckning, behandling in situ, behandling on site eller off site och deponering off site eller on site Täckning Täckning är egentligen en typ av in situ åtgärd. Det är dock ingen behandling, då föroreningen finns kvar medan exponeringsvägarna och spridningsförutsättningarna minskas. De eller det förorenade delområdet täcks med jordmassor som kan kombineras med tät duk eller genomsläpplig geotextil. Vid täckning med jordmassor så hindras människor att komma i kontakt med jorden via direktintag och via hud samtidigt som spridning via damning också hindras. Om täckningen kombineras med tät duk eller täta jordmassor (lera) så hindras även nederbörd att perkolera ner genom den förorenade jorden, detta kan minska spridningen till grundvattnet. Störst effekt ger metoden om den förorenade jorden är belägen ovan grundvattenytan In situ Denna typ av behandling innebär att man åtgärdar föroreningen på plats i jorden utan att schakta eller gräva upp jorden. Metoder av in situ typ är relativt vanliga och etablerat för behandling av jord och grundvatten som förorenats av organiska föroreningar som är lättare att avdunsta eller bryta ned, t.ex. bensin eller olja. 32 (43)

34 Oskarshamns kommun, Bockara Datum: Förstärkt förstudie Bockara sågverk utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie Uppdragsnr: Dokumentnr: Behandling av jord som är förorenad av så persistenta ämnen som dioxiner är dock betydligt ovanligare och någon på svenska marknaden etablerad metod har ej kunnat identifieras, även om försök och forskning pågår. In situ metoder som ligger närmast till hands är termisk avdrivning eller metoder där reaktiva ämnen tillsätts för att bryta ned dioxinerna Urgrävning och behandling on site eller off site De metoder som idag är mest etablerade när det gäller behandling av dioxinförorenad jord är termisk avdrivning (IPTD In Pile Thermal Desorption), mekanokemisk dehalogenering (MCD Mecanochemical Dehalogenation) Termisk avdrivning Genom upphettning av jordmassorna kan dioxiner och vatten försättas i gasfas och därefter genom undertryck samlas in, kondensera och avskiljas. Metoden är etablerad och har använts i bl.a. USA och Vietnam. I Sverige har så vitt känt metoden dock ej använts för behandling av dioxinförorenade massor. Metoden bedöms i Sverige särskilt intressant om stora mängder massor med halter över ng TEQ/kg TS föreligger då detta är gränsen för vad som kan deponeras som farligt avfall. Bild 5.1. Termisk avdrivning av typen IPTD i Vietnam Mekanokemisk dehalogenering MCD Tekniken bygger på att fria radikaler bryter isär dioxinmolekylerna. De fria radikalerna skapas genom att stålkulor i en trumma krossar mineralkorn så att kristallbindningarna slits isär. Metoden är utvecklad på Nya Zeeland och kommersiella projekt har genomförts i bl.a. Nya Zeeland, Hong Kong, USA och Vietnam. Restprodukten blir en finmalen jord. 33 (43)

35 Oskarshamns kommun, Bockara Datum: Förstärkt förstudie Bockara sågverk utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie Uppdragsnr: Dokumentnr: Metoden bedöms i Sverige särskilt intressant om stora mängder massor med halter över ng TEQ/kg TS föreligger då detta är gränsen för vad som kan deponeras som farligt avfall. Bild 5.2. Pilotförsök med MCD av 100 ton jord i Vietnam, Högtemperaturförbränning Genom förbränning i kontrollerad högtemperaturmiljö sker en total nedbrytning av dioxinerna. Metoden används i Sverige framförallt för organiskt material förorenat av dioxiner, t.ex. bark. Metoden är relativt dyr, vilket gör den konkurrenskraftig framförallt när det rör sig om höga halter dioxiner eller när halten organiskt material hindrar deponering. Biologisk behandling Biologisk nedbrytning av dioxiner är möjligt både med bakterier och svampar. Detta har visats genom laboratorieförsök och även genom pilotförsök i större skala. Det är dock inte en metod som är etablerad på marknaden och motsägelsefulla uppgifter råder om hur effektiv det är och för vilka halter det är mest effektivt Deponering Urgrävning och deponering on site Denna lösning används vanligtvis endast då det rör sig om stora mängder massor som ska deponeras. Detta då ansökan för en deponi är relativt komplicerad och kostsam. Platsen måste dessutom vara lämplig för en deponi för att få tillstånd. 34 (43)

Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4)

Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4) Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4) Objekt Gamla Slottsbrons sågverk ID nr F1764-0023 Kommun Grums Upprättad Björn Nilsson 2006-01-23 Senast reviderad Björn Nilsson 2006-03-08 Mark Antal prov 16*

Läs mer

Antal sidor: 5 Helsingborg 2013-09-16

Antal sidor: 5 Helsingborg 2013-09-16 VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning Bostadsbolaget Åbyängskolan Katedern 11 Västerviks Kommun PCB utredning mark inför byggnation Antal sidor: 5 Helsingborg : Bengt Dahlgren

Läs mer

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11 Peab Sverige AB Fabege AB Stockholm 2011-04-11 Datum 2011-04-11 Uppdragsnummer 61151144701 Utgåva/Status Joakim Persson Uppdragsledare Linnea Sörenby Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

Strandstaden i Fagersanna

Strandstaden i Fagersanna Strandstaden i Fagersanna Redovisning av föroreningssituation Ylva Persson Ann Helén Österås 2014-06-12 Innehåll Bakgrund dioxin Genomförda undersökningar Resultat fisk och grödor Resultat sediment och

Läs mer

Gamla Mejeriet i Klippan Miljöteknisk markundersökning

Gamla Mejeriet i Klippan Miljöteknisk markundersökning Golder Associates AB Mårtenstorget 7 223 51 Lund Tel: [+46] 46 400 49 00 Fax: [+46] 46 400 49 01 http://www.golder.se PM Gamla Mejeriet i Klippan Miljöteknisk markundersökning Bryggeriet 5, Klippans kommun

Läs mer

Riskbedömning av klorerade lösningsmedel i berg exempel Kv Renen, Varberg

Riskbedömning av klorerade lösningsmedel i berg exempel Kv Renen, Varberg Riskbedömning av klorerade lösningsmedel i berg exempel Kv Renen, Varberg Fredric Engelke fredric.engelke@structor.se 0706-937440 Klorerade lösningsmedel Omfattande användning som lösningsmedel, kemtvättmedel,

Läs mer

Riskbedömning och NVs riktvärdesmodell

Riskbedömning och NVs riktvärdesmodell Riskbedömning och NVs riktvärdesmodell Maria Carling, SGI maria.carling@swedgeo.se tfn:013-201826 Utbildning Länsstyrelsen Örebro 2011-05-25 1 Innehåll Vad är en risk? Olika typer av riskbedömningar Konceptuell

Läs mer

EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1

EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1 EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1 Vetlanda kommun Redovisning av efterbehandling av fastigheterna Snickaren 3 och Östanå 3:1 Vetlanda 2003-12-01 Diarienummer 2002/TK0260.353 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Kurs i riktvärdesmodellen 2014-04-11

Kurs i riktvärdesmodellen 2014-04-11 Kurs i riktvärdesmodellen 2014-04-11 Föreläsare: Pär-Erik Back, SGI Deltagare: 7 st handläggare från Region Gotland samhällsbyggnadsförvaltning, enhet miljö och hälsa och Länsstyrelsen. Upplägg Kursen

Läs mer

Nedläggning av bilskrot Västerås

Nedläggning av bilskrot Västerås Nedläggning av bilskrot Västerås 19 april 2013 Kristina Aspengren, kristina.storfors.aspengren@vasteras.se 021-39 18 12 Malin Urby, malin.urby@vasteras.se 021-39 27 72 Historia Verksamheten startade 1957

Läs mer

Verksamheten pågick ca 50 år. 1988 förbrukades -500 kilogram PCE -60 liter Na-hypoklorit. PCE lagrades i cistern inomhus

Verksamheten pågick ca 50 år. 1988 förbrukades -500 kilogram PCE -60 liter Na-hypoklorit. PCE lagrades i cistern inomhus Verksamheten pågick ca 50 år 1988 förbrukades -500 kilogram PCE -60 liter Na-hypoklorit PCE lagrades i cistern inomhus Inga golvbrunnar eller invallningar PCE = PERKLORETYLEN=TETRAKLORETYLEN Större oljeläckage

Läs mer

Blankett A Administrativa uppgifter

Blankett A Administrativa uppgifter Blankett A Administrativa uppgifter Sid 1 (20) Objekt Gnarps masugn IDnr F2132-0063 Kommun Nordanstig Upprättad (namn) Åsa Duell Senast reviderad (namn) Jon Böhlmark 2004-09-28 2005-08-10 Inventeringens

Läs mer

Riskbedömning och översiktlig åtgärdsutredning för dioxinföroreningar vid f.d. Kålsäters sågverk, Säffle kommun - del av huvudstudie

Riskbedömning och översiktlig åtgärdsutredning för dioxinföroreningar vid f.d. Kålsäters sågverk, Säffle kommun - del av huvudstudie Kemakta AR 2010-13 Riskbedömning och översiktlig åtgärdsutredning för dioxinföroreningar vid f.d. Kålsäters sågverk, Säffle kommun - del av huvudstudie Karin Jonsson, Gabriella Fanger, Celia Jones och

Läs mer

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 2008-12-12 Reviderad 2009-02-17 Allren AB Miljöteknik Viktor Levin Charlotte

Läs mer

Råd inför undersökning enligt MIFO fas 2 (uppdaterad version)

Råd inför undersökning enligt MIFO fas 2 (uppdaterad version) Sida 1/9 Rev. 2014-03-13 Upprättad 2004-05-06 Tidigare reviderad 2008-06-19, 2011-01-05, 2013-02-13 Råd inför undersökning enligt MIFO fas 2 (uppdaterad version) Naturvårdsverket har utarbetat en Metodik

Läs mer

Sveriges geologiska undersöknings författningssamling

Sveriges geologiska undersöknings författningssamling Sveriges geologiska undersöknings författningssamling ISSN 1653-7300 Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter om kartläggning och analys av grundvatten; beslutade den 8 augusti 2013. SGU-FS 2013:1

Läs mer

RAPPORT 2013-12-10 2 (25) 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund och syfte...3. 2 OMRÅDESBESKRIVNING...4 2.1 Allmänt...4 2.2 Geologi...5 2.3 Hydrogeologi...

RAPPORT 2013-12-10 2 (25) 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund och syfte...3. 2 OMRÅDESBESKRIVNING...4 2.1 Allmänt...4 2.2 Geologi...5 2.3 Hydrogeologi... RAPPORT 2013-12-10 2 (25) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 2 OMRÅDESBESKRIVNING...4 2.1 Allmänt...4 2.2 Geologi...5 2.3 Hydrogeologi...6 3 HISTORIK...7 3.1 Tidigare undersökningar...8

Läs mer

Översiktlig Miljöteknisk undersökning på del av fastigheten Mölnlycke 1:1 (Mölnlycke Fabriker) m.fl., samt Massetjärnen

Översiktlig Miljöteknisk undersökning på del av fastigheten Mölnlycke 1:1 (Mölnlycke Fabriker) m.fl., samt Massetjärnen RAPPORT 1 (35) Handläggare Lars Gidlund Tel +46 10 505 34 14 Mobil +46 70 526 22 27 Fax +46 10 505 30 09 lars.o.gidlund@afconsult.com Datum 2015-05-22 Uppdragsnr 705460 Härryda kommun, Sektorn för Samhällsbyggnad,

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Anna Thyrén UPPRÄTTAD AV. Petra Almqvist. Inventering av förorenad mark av Björnemossen, Hova, Gullspångs kommun

UPPDRAGSLEDARE. Anna Thyrén UPPRÄTTAD AV. Petra Almqvist. Inventering av förorenad mark av Björnemossen, Hova, Gullspångs kommun -14 UPPDRAG MKB detaljplan Hova, Gullspångs kommun UPPDRAGSNUMMER 1321526 UPPDRAGSLEDARE Anna Thyrén UPPRÄTTAD AV Petra Almqvist DATUM GRANSKAD AV Ann Christine Lember Inventering av förorenad mark av

Läs mer

Miljötekniska undersökningar Strategi, metoder, åtgärder

Miljötekniska undersökningar Strategi, metoder, åtgärder Miljötekniska undersökningar Strategi, metoder, åtgärder Fredric Engelke fredric.engelke@structor.se Isabelle Larsson isabelle.larsson@structor.se Innehåll Miljötekniska undersökningar Skillnad på förorening

Läs mer

Vanliga frågor & svar

Vanliga frågor & svar Vanliga frågor & svar Innehåll Ordlista... 2 Om Brevet... 2 Vad ska jag göra med brevet som jag fått?... 2 Motivering saknas till min fastighet, varför?... 2 Vilka har fått utskicket från Länsstyrelsen?...

Läs mer

Workshop kring vägledande domar. Sheraton 22 november 2010

Workshop kring vägledande domar. Sheraton 22 november 2010 Workshop kring vägledande domar från miljööverdomstolen Sheraton 22 november 2010 Avlägsna förorening 1999 Avlägsna hot spot Förorening 1969 RISK Transport- & exponeringsväg 1989 Människor och Miljö Områdesrestriktioner,

Läs mer

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Grap 15004 PM Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Januari 2015 Geosigma AB Grapnummer 15004 Uppdragsnummer Version 1.0

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Uppsala. Miljömedicinsk bedömning av dioxinkontaminerad mark i Saxnäs. Rapport nr 2/2014. Martin Tondel Överläkare

Arbets- och miljömedicin Uppsala. Miljömedicinsk bedömning av dioxinkontaminerad mark i Saxnäs. Rapport nr 2/2014. Martin Tondel Överläkare Arbets- och miljömedicin Uppsala Rapport nr 2/2014 Miljömedicinsk bedömning av dioxinkontaminerad mark i Saxnäs Martin Tondel Överläkare Lena Elfman Toxikolog Innehåll sid Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Syfte

Läs mer

Del 2: Hantering och bedömning av data och osäkerheter

Del 2: Hantering och bedömning av data och osäkerheter Del 2: Hantering och bedömning av data och osäkerheter Praktikfall: Kv. Verkstaden 14 Teori: Representativ halt, referenshalt, stickprov & beskrivande statistik, konfidensintervall & UCLM95 Diskussion:

Läs mer

Helgonagården 7:10, Lund Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning

Helgonagården 7:10, Lund Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Lunds kommun Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Slutversion Malmö 2014-12-08 Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Datum 2014-12-08 Uppdragsnummer 1320010938 Utgåva/Status Slutversion

Läs mer

Gasverkstomten Västerås. Statistisk bearbetning av efterbehandlingsåtgärderna VARFÖR STATISTIK? STANDARDAVVIKELSE MEDELVÄRDE OCH MEDELHALT

Gasverkstomten Västerås. Statistisk bearbetning av efterbehandlingsåtgärderna VARFÖR STATISTIK? STANDARDAVVIKELSE MEDELVÄRDE OCH MEDELHALT Gasverkstomten Västerås VARFÖR STATISTIK? Underlag för riskbedömningar Ett mindre subjektivt beslutsunderlag Med vilken säkerhet är det vi tar bort över åtgärdskrav och det vi lämnar rent? Effektivare

Läs mer

UPPDRAGSNUMMER 1660198000 Riskbedömning, åtgärdsutredning och riskvärdering avseende förorenad mark inför framtagande av ny detaljplan

UPPDRAGSNUMMER 1660198000 Riskbedömning, åtgärdsutredning och riskvärdering avseende förorenad mark inför framtagande av ny detaljplan Sundsvalls ommun V FÖRRÅDET 4 OCH 8, NORRA UPPDRAGSNUMMER 1660198000 Riskbedömning, åtgärdsutredning och riskvärdering avseende förorenad mark inför framtagande av ny detaljplan HÄRNÖSAND/ LINÖPING/ GÖTEBORG

Läs mer

Att tänka på vid inventering enligt MIFO Fas 1 av träimpregneringsanläggningar och sågverk

Att tänka på vid inventering enligt MIFO Fas 1 av träimpregneringsanläggningar och sågverk Datum 2013-09-28 PM Att tänka på vid inventering enligt MIFO Fas 1 av träimpregneringsanläggningar och sågverk Följande PM behandlar några aspekter som Länsstyrelsen i Jönköpings län anser kan komma till

Läs mer

Arbets-och miljömedicinska perspektiv på förorenade områden

Arbets-och miljömedicinska perspektiv på förorenade områden Arbets-och miljömedicinska perspektiv på förorenade områden Lars Barregård, professor, överläkare, Arbets- och miljömedicin Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset Sanera mera? Ett

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Verkmästaren 18, Ystads kommun

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Verkmästaren 18, Ystads kommun MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Verkmästaren 18, Ystads kommun Brösarp 2014-02-18 Beställare: Ystads Industrifastigheter AB Utförd av: Lisa Lindberg Granskad av: Peter Nilsson vavatten.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

VARAMON I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING

VARAMON I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING VARAMON I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING Planskede Beställare: Motala kommun WSP uppdrag 10130414 2010-01-27 WSP Östergötland Linda Blied Ewald Ericsson Geotekniker Geotekniker WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

Markundersökning inom fastigheten Sand 1:26, Salbohed, Sala kommun

Markundersökning inom fastigheten Sand 1:26, Salbohed, Sala kommun Kemakta AR 2010-05 Markundersökning inom fastigheten Sand 1:26, Salbohed, Sala kommun Huvudstudie Michael Pettersson, Lars Olof Höglund, Mark Elert, Håkan Yesilova, Håkan Svensson 22 december 2010 Box

Läs mer

Fördjupad riskbedömning åtgärdsutredning och riskvärdering - förorenad mark, Tappsund 1:48 m fl, Ekerö kommun Underlag för detaljplan

Fördjupad riskbedömning åtgärdsutredning och riskvärdering - förorenad mark, Tappsund 1:48 m fl, Ekerö kommun Underlag för detaljplan Fördjupad riskbedömning åtgärdsutredning och riskvärdering - förorenad mark, Tappsund 1:48 m fl, Ekerö kommun Underlag för detaljplan 2013-01-18 Uppdragsnummer: 10163086 Upprättad av: Karin Tornberg Granskad

Läs mer

Miljöprojekt Gusum Förnyad miljöteknisk undersökning på fd Gusums bruk, område 4-6 SLUTRAPPORT

Miljöprojekt Gusum Förnyad miljöteknisk undersökning på fd Gusums bruk, område 4-6 SLUTRAPPORT Miljöprojekt Gusum Förnyad miljöteknisk undersökning på fd Gusums bruk, område 4-6 SLUTRAPPORT Hifabs uppdragsnummer: 318607 Upprättad: 2011-07-11 Reviderad: Uppdragsnamn Miljöprojekt Gusum Beställare

Läs mer

Grundvatten i Sverige och på Gotland Sveriges geologiska undersökning. Emil Vikberg emil.vikberg@sgu.se

Grundvatten i Sverige och på Gotland Sveriges geologiska undersökning. Emil Vikberg emil.vikberg@sgu.se Grundvatten i Sverige och på Gotland Sveriges geologiska undersökning Emil Vikberg emil.vikberg@sgu.se Mark och grundvatten Vår uppgift är att verka för en giftfri miljö och ett hållbart nyttjande av grundvatten.

Läs mer

Husherren Fastigheter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning samt förenklad riskbedömning

Husherren Fastigheter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning samt förenklad riskbedömning Uppdragsnummer: 6301-005 Antal sidor: 19 Antal bilagor: 5 Husherren Fastigheter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning samt förenklad riskbedömning Örebro 2013-11-14 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ingvar

Läs mer

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Svenskt Vatten Utveckling - Rapport Nr 2010-06 Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Henrik Alm, Agata Banach, Thomas Larm 1 Motiven bakom vattenpolitiken

Läs mer

Avveckla koppargjuteriverksamhet

Avveckla koppargjuteriverksamhet Avveckla koppargjuteriverksamhet Inom Kopparlunden Västerås Jenny Seppas 2014-02-05 Vi avvecklar vårt koppargjuteri Vi tar ansvar för de föroreningar vi orsakat. Vi vill ha en nöjd miljömyndighet och nöjd

Läs mer

Teknisk PM Geoteknik. Detaljplan Hällebäck. Stenungsund 2013-08-26

Teknisk PM Geoteknik. Detaljplan Hällebäck. Stenungsund 2013-08-26 Detaljplan Hällebäck Stenungsund 2 (6) Beställare Samhällsbyggnad Plan 444 82 Stenungsund Daniela Kragulj Berggren, Planeringsarkitekt Konsult EQC Karlstad Lagergrens gata 8, 652 26 Karlstad Telefon: 010-440

Läs mer

PM-UTREDNING AV BERGBRUNN INOM FASTIGHETEN MELLANSJÖ 1:20

PM-UTREDNING AV BERGBRUNN INOM FASTIGHETEN MELLANSJÖ 1:20 PM-UTREDNING AV BERGBRUNN INOM FASTIGHETEN MELLANSJÖ 1:20 SWECO VIAK AB Geologi och grundvatten Anders Berzell Uppdragsnummer 1154521000 SWECO VIAK Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon

Läs mer

Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun.

Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun. Grap 11179 Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun. Teknisk PM, Geoteknik Geosigma AB Göteborg 2011-09-22 Rev 2011-10-14 Lars Nilsson Uppdragsnr 602478

Läs mer

Fibern 1 - Due Diligence, Falkenbergs kommun PM - Kostnadsbedömning med osäkerhetsanalys

Fibern 1 - Due Diligence, Falkenbergs kommun PM - Kostnadsbedömning med osäkerhetsanalys Fibern 1 - Due Diligence, Falkenbergs kommun Beställare: FALKENBERGS KOMMUN Box 293 311 23 Falkenberg Beställarens representant: Catharina Rydberg-Lilja Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB

Läs mer

Vattenskyddsområden - Bor du i ett?

Vattenskyddsområden - Bor du i ett? Bilaga 5 Information till hemsidan Vattenskyddsområden - Bor du i ett? Varför har vi vattenskyddsområden? Rent vatten är vår viktigaste naturtillgång. Vi människor kan välja bort olika livsmedel, men utan

Läs mer

TUDOR. Miljöriskbedömning. Med avseende på Bly Med avseende på TCE Med avseende på olja Med avseende på övriga föroreningar. Omgivningsfaktorer

TUDOR. Miljöriskbedömning. Med avseende på Bly Med avseende på TCE Med avseende på olja Med avseende på övriga föroreningar. Omgivningsfaktorer TUDOR TUDOR 1 TUDOR Miljöriskbedömning Med avseende på Bly Med avseende på TCE Med avseende på olja Med avseende på övriga föroreningar Omgivningsfaktorer 2 Platsspecifika riktvärden Förutsättningarna

Läs mer

Kronogården, Ale Geoteknisk undersökning: PM till underlag för detaljplan

Kronogården, Ale Geoteknisk undersökning: PM till underlag för detaljplan Beställare: ALE KOMMUN 449 80 ALAFORS Beställarens representant: Åsa Lundgren Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Bengt Askmar HannaSofie Pedersen Uppdragsnr: 101

Läs mer

Bilaga 2.4 Analys av flödesmätning

Bilaga 2.4 Analys av flödesmätning Uppdragsnr: 159253 27-9-21 1 (11) Bakgrund Dagvattnet från den före detta impregneringsplatsen i Nässjö har tre recipienter: Höregölen, Runnerydsjön och Nässjöån. Höregölen och Runnerydsjön är förbundna

Läs mer

NCC Boende AB. Norra Sigtuna Stad 2013-11-04. Förstudie Geoteknik. Uppdragsnummer: 7178448. Norra Sigtuna Stad

NCC Boende AB. Norra Sigtuna Stad 2013-11-04. Förstudie Geoteknik. Uppdragsnummer: 7178448. Norra Sigtuna Stad NCC Boende AB Norra Sigtuna Stad Förstudie Geoteknik 2013-11-04 Uppdragsnummer: 7178448 Norra Sigtuna Stad Uppgifter om dokumentet: Beställare, Slutkund Objekt NCC Boende AB Norra Sigtuna Stad Handlingens

Läs mer

Exempel på masshantering i stora och små projekt. Magnus Dalenstam WSP Environmental

Exempel på masshantering i stora och små projekt. Magnus Dalenstam WSP Environmental Exempel på masshantering i stora och små projekt Magnus Dalenstam WSP Environmental Generella frågeställningar Vilka aktörer är inblandade? Vem styr masshanteringen och hur? Massbalans i vilket skede tas

Läs mer

Spridning av flyktiga föroreningar till inomhusmiljön

Spridning av flyktiga föroreningar till inomhusmiljön Spridning av flyktiga föroreningar till inomhusmiljön www.treehugger.com Yvonne Ohlsson yvonne.ohlsson@swedgeo.se Pär-Erik Back par-erik.back@swedgeo.se Flyktiga Föroreningar Lst Sthlm 24 mars 2014 1 Innehåll

Läs mer

Huvudstudie avseende efterbehandling av Scharins industriområde i Ursviken, Skellefteå kommun

Huvudstudie avseende efterbehandling av Scharins industriområde i Ursviken, Skellefteå kommun Kemakta AR 2004-10 Huvudstudie avseende efterbehandling av Scharins industriområde i Ursviken, Skellefteå kommun Inkluderande resultat av kompletterande undersökningar av Kemakta Konsult AB SLUTVERSION

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD

DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD NOVEMBER 2012 KÄLLVIKEN I STRÖMSTAD AB REV A 2012-11-19 DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD INVENTERINGS-PM GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850

Läs mer

FÖRDJUPAD MARKUNDERSÖKNING SCHARINS INDUSTRIOMRÅDE Ursviken 2:1, Ursviken 3:22

FÖRDJUPAD MARKUNDERSÖKNING SCHARINS INDUSTRIOMRÅDE Ursviken 2:1, Ursviken 3:22 FÖRDJUPAD MARKUNDERSÖKNING SCHARINS INDUSTRIOMRÅDE Ursviken 2:1, Ursviken 3:22 Umeå 2002-10-21 Reviderad 2003-02-20 Fördjupad markundersökning Scharins industriområde Uppdragsansvarig: Ulf Wiklund Handläggare:

Läs mer

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare)

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare) 1 (5) Anmälan om avhjälpandeåtgärder med anledning av föroreningsskada enligt 28 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (efterbehandling av ett förorenat område) Länsstyrelsen

Läs mer

Att verka i ett vattenskyddsområde. - det här behöver du veta.

Att verka i ett vattenskyddsområde. - det här behöver du veta. Att verka i ett vattenskyddsområde. - det här behöver du veta. Varför har vi vattenskyddsområden? Rent vatten är vår viktigaste naturtillgång. Vi människor kan avstå det mesta men vi klarar oss inte utan

Läs mer

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplaneunderlag Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplan för verksamhetsområde söder om västra infarten PM Mark och vatten Stockholm 2010-10-05 Beställare: Norrtälje kommun Projektbeteckning:

Läs mer

Förstudierapport. Översiktlig kartering av tjärförorening i Ankarsrum

Förstudierapport. Översiktlig kartering av tjärförorening i Ankarsrum Förstudierapport Översiktlig kartering av tjärförorening i Ankarsrum September 2012 Empirikon Konsult AB Författad av Ulrika Palmér Nilsson, Peter Harms-Ringdahl och Christer Ramström EMPIRIKON Konsult

Läs mer

Datum 2015-02-16. Projekt ID 580450. Riskbedömning och platsspecifika riktvärden för Svarvaren 14, Karlstad kommun.

Datum 2015-02-16. Projekt ID 580450. Riskbedömning och platsspecifika riktvärden för Svarvaren 14, Karlstad kommun. Författare: Björn Oscarsson Gardbring Telefon: +46 10 505 32 25 Mobil: +46 70 995 02 54 Bjorn.o.Gardbring@afconsult.com Datum 2015-02-16 Projekt ID 580450 Beställare Statoil Fuel & Retail Sverige AB Riskbedömning

Läs mer

DEL AV TORREBY 3:154 MUNKEDALS KOMMUN. Teknisk PM, Geoteknik. Slottet, Nybyggnation av bostadshus. Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan

DEL AV TORREBY 3:154 MUNKEDALS KOMMUN. Teknisk PM, Geoteknik. Slottet, Nybyggnation av bostadshus. Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan DEL AV TORREBY 3:154 MUNKEDALS KOMMUN Slottet, Nybyggnation av bostadshus Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan Teknisk PM, Geoteknik Skanska Sverige AB Post 405 18 GÖTEBORG Besök Kilsgatan 4

Läs mer

Möjligheter i arbetet med förorenad mark i planprocessen. Helena Bergenstierna Fastighetskontoret, Malmö stad

Möjligheter i arbetet med förorenad mark i planprocessen. Helena Bergenstierna Fastighetskontoret, Malmö stad Möjligheter i arbetet med förorenad mark i planprocessen Helena Bergenstierna Fastighetskontoret, Malmö stad Vårt hanteringssätt Kan markens lämplighet säkerställas på annat sätt än med villkor enligt

Läs mer

BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB

BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB Malin Engström Uppdragsnummer 2292762 ra01s 2008-06-03 SWECO Lineborgsplan

Läs mer

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN. Lövudden. Version 1. Sundsvall 2013-06-18

PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN. Lövudden. Version 1. Sundsvall 2013-06-18 PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN Lövudden Version 1 Sundsvall 2013-06-18 Lövudden PM Kompletterande riskkartering Lövudden Datum 2013-06-18 Uppdragsnummer 61811253480-03 Utgåva/Status

Läs mer

Kalkstenstäkt i Skövde

Kalkstenstäkt i Skövde Beställare: Cementa AB Kalkstenstäkt i Skövde Förslag till kontrollprogram Bergab Berggeologiska Undersökningar AB Uppdragsansvarig Karl Persson Författare Johan Larsson L:\Uppdrag\ - Grundvattenutredning

Läs mer

Mål nr: M 4903-04 Avfallsanläggningen Fagerliden på fastigheten Edfastmark7:242, Robertsfors

Mål nr: M 4903-04 Avfallsanläggningen Fagerliden på fastigheten Edfastmark7:242, Robertsfors Umeå tingsrätt Miljödomstolen Box 138 902 04 UMeå Vår ref: Umeå 2008-05-07 Mål nr: M 4903-04 Avfallsanläggningen Fagerliden på fastigheten Edfastmark7:242, Robertsfors I egenskap av ombud för Urban Zingmark

Läs mer

Geoteknisk undersökning för detaljplan: PM beträffande geotekniska förhållanden

Geoteknisk undersökning för detaljplan: PM beträffande geotekniska förhållanden , Rönnäng 1:34 och 1:560 Tjörns kommun Geoteknisk undersökning för detaljplan: PM beträffande geotekniska förhållanden 2008-03-03 GF KONSULT AB Väg och Bana Geoteknik Björn Göransson Uppdragsnr: 1010 411

Läs mer

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga Ta hand om dagvattnet - råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på hårda ytor som tak och vägar, eller genomsläpplig mark. Dagvattnet rinner vidare via

Läs mer

RISKINVENTERING OCH RISKANALYS, ROSSÖN VATTENVERK

RISKINVENTERING OCH RISKANALYS, ROSSÖN VATTENVERK Dokumentnamn: Bilaga 2 - Förslag vattenskyddsområde Dokumentet gäller för: VA-försörjning, dricksvatten Strömsund kommun Framtaget av: Ansvarig för dokumentet: Anna Norman, ProVAb VA-chef, Strömsund kommun

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Översiktlig miljöteknisk markundersökning Partille 11:8 och 11: Gamla Kronvägen 35 och 37, Partille kommun Datum: 10-08-26 Upprättad av: Cecilia Mellander Projekt nr: 11004900 Granskad av: Helena Thulé

Läs mer

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun.

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun. Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun. BESLUT Med stöd av 7 kapitlet 21 och 22 miljöbalken beslutar Länsstyrelsen om vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Jungs

Läs mer

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla?

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? När du ska inrätta en avloppsanläggning behöver du ha ett tillstånd. Tillståndet söker du hos Miljöförvaltningen. Även om du inte ska göra

Läs mer

Detaljplan för södra Lisselhed STYVERSBACKEN, del av fastigheten Vångsgärde 2:5, Orsa kommun, Dalarnas län

Detaljplan för södra Lisselhed STYVERSBACKEN, del av fastigheten Vångsgärde 2:5, Orsa kommun, Dalarnas län Orsa kommun Detaljplan för södra Lisselhed STYVERSBACKEN, del av fastigheten Vångsgärde 2:5, Orsa kommun, Dalarnas län Datum 2011-02-07 Uppdragsnummer 61381041185 Anders Nises Björn Dehlbom Handläggare

Läs mer

SCHARINS FABRIKEN, URSVIKEN Riskområdesbedömning samt kompletterande provtagning av betong i f.d. sliperiet och boardfabriken

SCHARINS FABRIKEN, URSVIKEN Riskområdesbedömning samt kompletterande provtagning av betong i f.d. sliperiet och boardfabriken Skellefteå kommun SCHARINS FABRIKEN, URSVIKEN Riskområdesbedömning samt kompletterande provtagning av betong i f.d. sliperiet och Rapport Umeå SWECO VIAK AB Per-Olof Lidén / Ingegerd Ask / Klara Eriksson

Läs mer

Infiltration av dagvatten från hårt trafikerade ytor bör undvikas.

Infiltration av dagvatten från hårt trafikerade ytor bör undvikas. Länsstyrelsen Länsstyrelsens röreskrifter om fastställelse av vattenskyddsområde med skyddsröreskrifter rör grundvattentillgången vid Frösundavik, Solna kommun; 01FS 1993:86 01-06:8 Utkom från trycket

Läs mer

Uppdrag: Medverkande. Revideringar. Tyréns AB. 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan. Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport

Uppdrag: Medverkande. Revideringar. Tyréns AB. 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan. Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport Uppdrag: 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport Status: Slutrapport Datum: 2014-03-13 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Skellefteå kommun Jonas Johansson

Läs mer

Bor ett Gotländskt problem eller en tillgång?

Bor ett Gotländskt problem eller en tillgång? Bor ett Gotländskt problem eller en tillgång? Bor är nödvändigt, det hjälper bla. kroppen att ta upp kalcium som stärker skelettet. Länsstyrelsen upptäckte 2007 halter av bor som låg mycket över det normala.

Läs mer

Övergripande miljökontrollprogram Scharins Industriområde Fas 2

Övergripande miljökontrollprogram Scharins Industriområde Fas 2 Övergripande miljökontrollprogram Scharins Industriområde Fas 2 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 1.1. Revisionshistorik 4 1.2. Organisation 5 1.3. Kontaktuppgifter 5 1.4. Bakgrund f d Scharins industriområde

Läs mer

Regler om vattenskyddsområden

Regler om vattenskyddsområden Sid 1 Regler om vattenskyddsområden Länsstyrelsen eller kommunen kan med stöd av miljöbalken förklara ett område vars vattentillgångar behöver skyddas som vattenskyddsområde. Reglerna för detta finns i

Läs mer

Lathund för tillsyn gällande arbetsfordon

Lathund för tillsyn gällande arbetsfordon April 2011 Lathund för tillsyn gällande arbetsfordon Texten i denna lathund är allmänt hållen och tar upp olika exempel på regleringar och sätt att hantera frågor. Förutsättningarna är olika i varje vattenskyddsområde

Läs mer

Resultat från pilotförsök Masstabilisering. Rapport nr 2011:12 (fd. 2011:9) Oskarshamns kommun 2011-10-31

Resultat från pilotförsök Masstabilisering. Rapport nr 2011:12 (fd. 2011:9) Oskarshamns kommun 2011-10-31 Sanering av Oskarshamns hamnbassäng Resultat från pilotförsök Masstabilisering Rapport nr 2011:12 (fd. 2011:9) 2011-10-31 Författare: Alf Lindmark och Anna Wilhelmsson, COWI AB Sid. 1(26) INNEHÅLL 1 BAKGRUND

Läs mer

Fd Klippans läderfabrik

Fd Klippans läderfabrik Ramböll Sverige AB --- Klippans kommun Fd Klippans läderfabrik Flygfoto 2005 Malmö 2009-10-13 Klippans kommun Fd Klippans Läderfabrik Datum 2009-10-13 Uppdragsnummer Ohla Eriksson Uppdragsledare Anna Fjelkestam

Läs mer

Stallet 8, Odensala PM Geoteknik

Stallet 8, Odensala PM Geoteknik Vårt datum 2014-10-06 Vår referens Carl Hellblom Uppdragsnummer 10015412 Stallet 8, Odensala PM Geoteknik Beställare: Skanska Sverige AB Objekt: Geoteknisk undersökning vid kvarteret Stallet 8 Uppdragsnummer:

Läs mer

Linköpings Kommun. Manstorp, Gällstad 1:78 mfl Linghem. Fördjupad översiktlig geoteknisk undersökning. Geoteknisk PM

Linköpings Kommun. Manstorp, Gällstad 1:78 mfl Linghem. Fördjupad översiktlig geoteknisk undersökning. Geoteknisk PM 1 Linköpings Kommun Manstorp, Gällstad 1:78 mfl Linghem Fördjupad översiktlig geoteknisk undersökning Geoteknisk PM Stadspartner AB Infrateknik/Geoteknik 2007-05-30 D nr 1094-2007-01 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Kompletterande provtagning f.d. Rudboda Skjutbanor, Lidingö

Kompletterande provtagning f.d. Rudboda Skjutbanor, Lidingö RAPPORT 1 (17) Handläggare Alejandra Silva Parra Tel +46 10 505 20 13 Mobil +46 72 704 83 44 Fax +46 10 505 00 10 alejandra.silvaparra@afconsult.com Datum 2014-06-18 Uppdragsnr 590908 Kompletterande provtagning

Läs mer

PROJEKT- OCH KVALITETSPLAN

PROJEKT- OCH KVALITETSPLAN 2013-01-03 Version 3 PROJEKT- OCH KVALITETSPLAN SCHARINSPROJEKTET FAS 3, Härvelträsket Sanering av mark Härvelträskområdet Projektbeskrivning för fas 3 I fas 3 ingår att sanera och återställa Härvelträskområdet

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Berget 7 Varbergs kommun. 2015-02-26 WSP uppdragsnr: 10205669

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Berget 7 Varbergs kommun. 2015-02-26 WSP uppdragsnr: 10205669 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Berget 7 Varbergs kommun 2015-02-26 WSP uppdragsnr: 10205669 Upprättad av: Michelle Strömberg Granskad och godkänd av: Camilla Friberg Uppdragsnr: 10205669 Daterad:

Läs mer

Riktvärden för förorenad mark

Riktvärden för förorenad mark Riktvärden för förorenad mark Modellbeskrivning och vägledning 1 2 3 RAPPORT 5976 september 2009 Riktvärden för förorenad mark Modellbeskrivning och vägledning NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel:

Läs mer

Vatten från Spillepengs avfallsanläggning

Vatten från Spillepengs avfallsanläggning Vatten från Spillepengs avfallsanläggning en beskrivning av systemens uppbyggnad och lakvattnets sammansättning INTERREG IIIA Källsamarbetet Sysav delprojekt: Lakvattenkarakterisering Mars 2007 Projektet

Läs mer

Projekt City Link etapp 2.

Projekt City Link etapp 2. Vegetation & Infrastruktur Örjan Stål AB Projekt City Link etapp 2. Konsekvensutredning gällande grundvattensänkning Bakgrund Vid utbyggnad av Svenska kraftnäts kabeltunnel, City Link etapp 2, beräknas

Läs mer

DCIP (Resistivitet och Inducerad Polarisation) för kartläggning av förorenad mark och avfall

DCIP (Resistivitet och Inducerad Polarisation) för kartläggning av förorenad mark och avfall Renare Marks Vårmöte, Arlanda, 25-26 mars 2015 DCIP (Resistivitet och Inducerad Polarisation) för kartläggning av förorenad mark och avfall Torleif Dahlin 1, Esben Auken 2, Håkan Rosqvist 3 1 Teknisk geologi,

Läs mer

BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora

BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora Miljökontoret Margareta Lindkvist Tfn. 0581-81713 BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora YTTRANDE Sidan 1 av 5 2015-04-09 Ljusnarsbergs Kommun Kommunstyrelsen

Läs mer

RAPPORT PROVAB AB ÄLDREBOENDE HEFFNERSGÅRDEN NYBYGGNAD PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK (PMGEO) Uppdragsnummer: 2454544000 DEL I BYGGHANDLING 2014-08-05

RAPPORT PROVAB AB ÄLDREBOENDE HEFFNERSGÅRDEN NYBYGGNAD PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK (PMGEO) Uppdragsnummer: 2454544000 DEL I BYGGHANDLING 2014-08-05 repo002.docx 2013-06-14 PROVAB AB NYBYGGNAD Uppdragsnummer: 2454544000 PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK (PMGEO) SWECO CIVIL AB ROBERT JONASSON Sweco repo002.docx 2013-06-14 Innehållsförteckning 1 Objekt 2 2

Läs mer

Huvudstudie Kjulaås 2:33

Huvudstudie Kjulaås 2:33 Kemakta AR 2008-31 Dnr: BF-08.016 Huvudstudie Kjulaås 2:33 Lars Olof Höglund Karin Jonsson Håkan Svensson Michael Pettersson 2009-02-19 Box 12655, 112 93 Stockholm Telefon: 08-617 67 00, Telefax: 08-652

Läs mer

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Beställarens representant: Olof Halvarsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Herman Andersson Uppdragsnr:

Läs mer

1(6) ra04s 2010-05-18 Sweco Vatten & Miljö Södra Mariegatan 18E Box 1902, 791 19 Falun Telefon 023-464 00 Telefax 023-464 01 www.sweco.

1(6) ra04s 2010-05-18 Sweco Vatten & Miljö Södra Mariegatan 18E Box 1902, 791 19 Falun Telefon 023-464 00 Telefax 023-464 01 www.sweco. MORAVATTEN AB Del av Örjastäppan industriområde Uppdragsnummer 152080000 Ko Ko Falun 201001 SWECO ENVIRONMENT AB FALUN MILJÖ 1(6) ra0s 20100518 Sweco Vatten & Miljö Södra Mariegatan 18E Box 1902, 791 19

Läs mer

Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser

Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser Det finns 80 000 misstänkt förorenade platser i Sverige! Vad händer om jag köper en förorenad

Läs mer

RAPPORT Tekniskt PM Geoteknik (TPMGeo) Översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan för fastigheten Solhöjden 31, Sundsvalls kommun 10171279

RAPPORT Tekniskt PM Geoteknik (TPMGeo) Översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan för fastigheten Solhöjden 31, Sundsvalls kommun 10171279 RAPPORT Tekniskt PM Geoteknik () för detaljplan för fastigheten Solhöjden 31, Sundsvalls kommun 10171279 Datum: 2012-11-22 Upprättad av: Mikael Persson Granskad av: Joakim Alström Godkänd av: Joakim Alström

Läs mer

Slaggrus klarar höga krav på miljöskydd. Raul Grönholm Sysav Utveckling

Slaggrus klarar höga krav på miljöskydd. Raul Grönholm Sysav Utveckling Slaggrus klarar höga krav på miljöskydd Raul Grönholm Sysav Utveckling Slaggrus Bottenaskan från avfallsförbränning, ofta kallad slagg Efter behandling och kvalitetskontroll benämns slaggen för slaggrus

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning på fastigheten Geijer 4 i Ystad

Miljöteknisk markundersökning på fastigheten Geijer 4 i Ystad RAPPORT Miljöteknisk markundersökning på fastigheten Geijer 4 i Ystad Beställare: Najdovski Invest AB Att: Tome Najdovski Knut Lavards väg 5 271 53 Ystad Datum 214-11-17 Författad av: Granskad av: Lisbet

Läs mer

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman UPPDRAGSNUMMER ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING ARNÖ 1:3 SÖDER FLÄTTNALEDEN BJÖRKÖ, NYKÖPING NYKÖPINGS KOMMUN NYKÖPING Handläggare: Aino Krunegård Ronie Wickman Kvalitetsgranskning: Denis van Moeffaert 1

Läs mer