utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie"

Transkript

1 DGE Mark och Miljö RAPPORT Förstärkt förstudie Bockara sågverk utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie Oskarshamns kommun, Bockara Uppdragsnr: Dokumentnr: Rapport upprättad av Uppdragsledare Daniel Hellqvist Jens Johannisson Tel: E-post: DGE Mark och Miljö Tel: +46 (0) E-post: Hemsida: Kalmar Norra Långgatan 1 Box 258, Kalmar Tel: +46 (0) Göteborg Fürstenbergsgatan Göteborg Tel: +46 (0) Malmö Citadellsvägen Malmö Tel: +46 (0) DGE Mark och Miljö is a member of DGE Group and Inogen Environmental Alliance

2 Oskarshamns kommun, Bockara Datum: Förstärkt förstudie Bockara sågverk utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie Uppdragsnr: Dokumentnr: Sammanfattning DGE Mark och Miljö AB har på uppdrag av Oskarshamns kommun utfört en förstärkt förstudie i enlighet med Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie vid Bockara sågverk, Oskarshamns kommun. Undersökningen har omfattat provtagning och analys av jord samt grundvatten. Resultaten från jordprovtagningen har jämförts mot Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning. Resultaten som har framkommit har använts för beräkning av teoretiska halter i grundvatten i direkt anslutning till det förorenade området samt 600m söderut vilket motsvarar avståndet till uttagsbrunnarna vid kommunens dricksvattentäkt. Resultaten visar på att en trolig avgränsning är gjord vad gäller föroreningen av dioxin i jord. Dioxin har påvisats i förhöjda halter i grundvattnet i direkt anslutning till det förorenade området. Då relativt höga halter påvisats av dioxin i grundvattnet bedöms risken att en annan källa än påvisad kan återfinnas på området som möjlig. De beräknade halterna i grundvattnet visar på att det finns en teoretisk risk att dioxin kan spridas till dricksvattentäkten varvid utökad provtagning föreslås i råvattnet. Den åtgärdsutredning och riskvärdering som utförts visar på att en åtgärd som riktar sig mot den hot spot som påträffats är att rekommendera. I första hand föreslås urgrävning av förorenade massor och deponering. DGE Mark och Miljö Kalmar Upprättad av Uppdragsledare Daniel Hellqvist Jens Johannisson 1 (43)

3 Oskarshamns kommun, Bockara Datum: Förstärkt förstudie Bockara sågverk utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie Uppdragsnr: Dokumentnr: Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund och syfte Allmänt om undersökningsområdet Lokalisering... 6 Geologi... 7 Topografi... 8 Yt- och grundvatten... 9 Tidigare undersökningar Verksamhetshistorik Miljöteknisk markundersökning Allmänt om undersökningen Provtagningsplan Riktvärden och markanvändning Nuvarande och framtida användning Riktvärden för jord Riktvärden för grundvatten Utförd undersökning Provtagning av jord Installation av grundvattenrör Provtagning av grundvatten Slugtester Resultat Fältobservationer Analyser av jord, klorfenoler och dioxiner Analyser av jord, metaller (43)

4 Oskarshamns kommun, Bockara Datum: Förstärkt förstudie Bockara sågverk utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie Uppdragsnr: Dokumentnr: Analyser av grundvatten Slugtester Fördjupad miljö- och hälsoriskbedömning Allmänt om den fördjupade bedömningens delar Förslag till övergripande åtgärdsmål Konceptuell modell Föroreningskällor Bakgrundshalter Föroreningarnas farlighet Spridnings- och exponeringsvägar Känslighet och skyddsvärde Beräkningsunderlag Föroreningarnas egenskaper Hydrogeologi och spridningsförutsättningar Föroreningssituationen Miljöriskbedömning Hälsoriskbedömning Resultat Slutsatser Åtgärdsutredning Bedömning av åtgärdsbehov Översikt åtgärdmetoder Täckning In situ Urgrävning och behandling on site eller off site Deponering (43)

5 Oskarshamns kommun, Bockara Datum: Förstärkt förstudie Bockara sågverk utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie Uppdragsnr: Dokumentnr: Platsspecifika förutsättningar för åtgärdsmetoder Täckning In situ Urgrävning och behandling on site eller off site Jämförelse av åtgärdsalternativ Riskvärdering Utvärdering Jord Grundvatten Miljöriskbedömning Hälsoriskbedömning Åtgärdsutredning Riskvärdering Slutsatser och rekommendationer Bilagor 1. Situationsplan 2. Analysrapporter 3. Fältprotokoll 4. Slugtester 5. Fotografier 6. Flygbilder 4 (43)

6 Oskarshamns kommun, Bockara Datum: Förstärkt förstudie Bockara sågverk utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie Uppdragsnr: Dokumentnr: Versionsförteckning Nr Datum Kommentar (43)

7 Oskarshamns kommun, Bockara Datum: Förstärkt förstudie Bockara sågverk utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie Uppdragsnr: Dokumentnr: Inledning 1.1 Bakgrund och syfte DGE Mark och Miljö AB har på uppdrag av Oskarshamns kommun utfört en förstärkt förstudie vid Bockara sågverk, Bockara 25:1, Oskarshamns kommun. Syftet med uppdraget är att avgränsa föroreningen och att utreda huruvida det kan finnas eventuella miljö- och hälsorisker till följd av doppningsverksamheten inklusive det närliggande vattenskyddsområdet. Utöver detta ska även möjliga åtgärder utredas och förslag till slutlig åtgärd ges. 2 Allmänt om undersökningsområdet 2.1 Lokalisering Undersökningsområdet omfattar hela området varvid sågverk har bedrivits och innefattar två delar. Området delas i mitten av en väg, där den västra delen delvis varit bebyggd och den östra delen har använts som upplagsplats, se översiktskarta i figur 2.1. Lantmäteriverket Gävle Medgivande I 2010/1697 Figur 2.1 Översiktskarta. Bockara sågverk är markerat med en röd ring. 6 (43)

8 Oskarshamns kommun, Bockara Datum: Förstärkt förstudie Bockara sågverk utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie Uppdragsnr: Dokumentnr: Området består omväxlande av grus-, asfalt och vegetationsytor. Den östra delen består enbart av grusytor. Området ligger relativt central i Bockara samt nära bostäder och skola. Sedan verksamheten lades ner på sågverket har omfattande skadegörelse gjorts på flera byggnader på området. I den norra delen av fastigheten finns en större förrådsbyggnad under tak som används för lagring av bland annat sten och cementplattor. I samband med att utfyllnad gjordes på den östra delen av fastigheten hyvlades även de ytliga lagren av marken av och lades upp som vallar runt fastigheten. Vallarna innehåller delvisorganiskt material som bark och spån men även grus, sand och sten. Inga områden som skyddas som riksintresse eller andra djur- och växtskyddsområden återfinns inom 5 km från området (Länsstyrelsen 2013). 2.2 Geologi Enligt jordartskartan består de naturliga jordlagren i området av isälvssediment (SGU, 2013a). Cirka 250 m nordväst om området finns berg i dagen. Enligt berggrundskartan består berggrunden i området av granit (SGU, 2013a). Vissa delar av sågverksområdet är enligt uppgift utfyllt. Upplagsområdena öster om vägen har fyllt upp på senare år med sand och grus. De södra delarna av det västra området har också fyllts ut, men det är osäkert vid vilken tid samt med vilken typ av massor. 7 (43)

9 Oskarshamns kommun, Bockara Datum: Förstärkt förstudie Bockara sågverk utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie Uppdragsnr: Dokumentnr: Topografi 11,36 12,28 10,66 11,99 12,03 9,84 10,00 10,30 Figur 2.2 Schematisk nivåkarta baserad på laserscanning. Redovisade punkter är avvägda nivåer för mark. Avvägning av några punkter inom sågverksområdet har gjorts i samband med avvägning av grundvattenrören. Området är väldigt plant men med en mindre lutning mot öster. På figur 2.2 ovan ses topografin från flygscanning erhållen från SGU. Notera det högre området väster om sågverksområdet, vallarna på östra och norra ytterkanten av sågverksområdet samt sänkan söder om sågverksområdet. Även betongindustrin öster om sågverket syns tydligt som en sänka. 8 (43)

10 Oskarshamns kommun, Bockara Datum: Förstärkt förstudie Bockara sågverk utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie Uppdragsnr: Dokumentnr: Yt- och grundvatten Enligt brunnskartan återfinns ett flertal energibrunnar inom ett avstånd av m sydväst om sågverksområdet. Cirka 600 m söder om området återfinns brunnar för dricksvattenändamål (SGU, 2013b). Sågverksområdet angränsar direkt i söder till den yttre skyddszonen för Bockara vattenskyddsområde. Cirka 300 m söder om området återfinns den inre skyddszonen för vattenskyddsområdet. Hydrogeologin för grundvattenmagasinet Bockara är förhållandevis väl undersökt. SGU har sammanställt information och underökningar över området (SGU, 2011). Grundvattenmagasinet utgörs i huvudsak av 5-25 m mäktiga grus- och sandlager med god till måttlig hydraulisk konduktivitet. Magasinet som är knappt 2 km brett utgör en delutvidgning av Högsbyåsen. Ytvattnets strömningsriktning är generellt i området för sågverket sydöstlig till östlig. Grundvattentillgången vid sågverket bedöms av SGU inte innehålla några större volymer grundvatten men området är viktigt för grundvattenbildningen då infiltrationsmöjligheterna är gynnsamma. Nederbördsdata för området (station Målilla, 25 km NV om Bockara) har hämtats in från SMHI, se figur 2.3. Den genomsnittliga nederbörden under åren 2008 till 2013 har varit 560 mm/år. Bedömd grundvattenbildning enligt SGU är 225 mm/år. Möjligen är den något högre för lokalen sågverket, då det är en plan öppen yta med god infiltrationsmöjlighet i grus och sand Nederbörd, mm Figur 2.3. Nederbörd i mm vid SMHIs station i Målilla cirka 25 km NV om Bockara. 9 (43)

11 Oskarshamns kommun, Bockara Datum: Förstärkt förstudie Bockara sågverk utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie Uppdragsnr: Dokumentnr: Söder om sågverket finns den kommunala vattentäkten som försörjer Bockara samhälle. Tillåtet uttag är 230 m 3 per dygn medan faktiskt uttag i medeltal är 75 m 3 per dygn. Vattentäkten försörjer cirka 330 personer. 2.5 Tidigare undersökningar En MIFO fas 1 har utförts på området av Länsstyrelsen, senaste reviderad 2012 (Länsstyrelsen 2012). Där klassas fastigheten som riskklass 2, det vill säga hög risk. Inom området har det tidigare utförts en miljöteknisk markundersökning (SWECO 2012). I undersökningens utvärdering av föroreningssituationen anges att dioxin påträffats i mark, i halter som indikerar trolig påverkan från punktkälla och i grundvatten i halter som indikerar stor påverkan från punktkälla. I undersökningen bedömdes mängden förorening som stor. Riskklassningen på fastigheten anges som klass 1, det vill säga mycket hög risk. Utöver den miljötekniska markundersökningen har även en ansvarsutredning utförts av Oskarshamns kommun (Oskarshamn kommun 2012). Den sammanfattande bedömningen av denna utredning är att det inte finns någon efterbehandlingsskyldig för föroreningen på fastigheten Bockara 25: Verksamhetshistorik År 1953 förvärvade AB Berga Snickerifabrik fastigheten Bockara 25:1 där ett sågverk sedan etablerades. Användning av kemikalier på fastigheten påbörjades 1967 och man har hanterat bland annat Servarex och Mitrol. Fastigheten har även använts till upplag av behandlat och sågat virke År 1996 begärdes företaget i konkurs varvid Bockara sågverk AB köpte fastigheten för att fortsätta med sågverksverksamheten. Under tiden Bockara sågverk AB drev verksamheten, har ingen doppning förekommit på fastigheten. I samband med den aktuella undersökningen har vissa kompletteringar utförts av verksamhetshistoriken. Denna har bland annat bestått av studier av äldre flygbilder, se bilaga 6, samt intervjuer. Denna komplettering har medfört att ny information har kommit fram, angående placering av doppningskaren. Sedan tidigare var det känt att doppningskar fanns placerade centralt i området. Genom de nya uppgifterna påvisades att doppningskar även funnits längre västerut på området. Detta har bekräftats genom flygbilder samt har pekats ut i samband med en intervju, se flygbild i figur 2.4. Vid den historiska utredningen har vissa uppgifter framkommit som tyder på att en större deponi av spån och bark skall finnas belägen i skogen norr om området. Undersökning samt vidare historik kring denna har i samråd med beställaren inte innefattats i aktuell undersökning. Dock är det viktigt att denna information finns att ta del av inför en eventuellt kommande huvudstudie då deponier av denna typ kan innehålla höga halter av både dioxin 10 (43)

12 Oskarshamns kommun, Bockara Datum: Förstärkt förstudie Bockara sågverk utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie Uppdragsnr: Dokumentnr: men i vissa fall även vissa bekämpningsmedel som DDT samt Lindan etc. Någon exakt placering av deponin har ej angetts i undersökningen då den ej har besökts. Oskarshamns kommun har erhållit de uppgifter som framkommit vid intervjuerna för detta ändamål i framtiden. Enligt uppgifter från MIFO-inventeringen, framgår att doppning av virke i Servarex pågick mellan åren 1967 till Därefter användes Mitrol som impregneringsvätska. Olika uppgifter finns avseende användandet av Servarex och 1973 anges att ca kg användes (Länsstyrelsen 2012). Figur 2.4 Flygbild från De två placeringar av doppningskaren är markerade med röda ringar. Vid den kompletterande historiska utredningen framkom även uppgifter om att delar av områdets har hyvlats av samt fyllts ut. Med tanke på dessa uppgifter kan det vara så att markytan där det eventuella spillet av kemikalier kan ha uppkommit troligen inte, i varje fall ej på östra sidan av området, återfinns på samma nivå som tidigare. 11 (43)

13 Oskarshamns kommun, Bockara Datum: Förstärkt förstudie Bockara sågverk utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie Uppdragsnr: Dokumentnr: Det kan även vara så, vilket vissa uppgifter antytt, att den tidigare markytan från det östra området har hyvlats av och att massorna nu utgör de vallar som omringar området i östra samt södra delen. 3 Miljöteknisk markundersökning Allmänt om undersökningen Provtagningsplan Undersökningen påbörjades genom ett första platsbesök tillsammans med beställaren. Vid besöket studeras området samt fotograferades inför framtagandet av provtagningsplanen. På grund av att man vid den tidigare undersökningen påträffat berg relativt ytligt på det huvudsakliga sågverksområdet, diskuterades alternativa platser för placering av grundvattenrören. För att möjliggöra en provtagning av grundvatten placerades således tre grundvattenrör i direkt anslutning till området men ej i dess centrum. Provtagning har utförts av ytlig jord genom provgropsgrävning med grävmaskin. Denna provtagning har syftat till att utreda och avgränsa tidigare påvisad förorening av främst dioxin. Området delades upp i fyra delområden, A-D Provtagning har även skett dels vid en misstänkt plats för doppning (L) samt dels vid fyra enskilda punkter vid det tidigare kända doppkaret (K), se situationsplan i figur 3.1 samt bilaga 1. Provtagningen har i möjligaste mån följt den framtagna provtagningsplanen, men vissa förändringar och tillägg har gjorts på grund av ny information samt resultaten från den första provtagningen av grundvatten som utfördes den 30 oktober i aktuell undersökning. Under denna undersökning har vi installerat tre grundvattenrör i södra delen av sågverksområdet med huvudsyfte att ge möjlighet för provuttag för kemisk analys. Grundvattenrören har även mätts in och nivån till grundvattnet har mätts in vid tre tillfällen.. Under en månad har även grundvattennivåernas nivåer i de tre rören loggats med tryckgivare. 12 (43)

14 Oskarshamns kommun, Bockara Datum: Förstärkt förstudie Bockara sågverk utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie Uppdragsnr: Dokumentnr: Lantmäteriverket Gävle Medgivande I 2010/1697 Figur 3.1. Situationsplan över Bockara sågverk med delområden och grundvattenrörens placering Riktvärden och markanvändning Nuvarande och framtida användning Området är helt öppet för allmänheten. Inget staket eller någon skyltning anger några förbud mot tillträde. Verksamheten på platsen är nedlagt. Vissa öppna förråd används dock av den närliggande cementindustrin för förvaring av diverse betongartiklar. Ingen planerad förändring av markanvändningen finns för området Riktvärden för jord I denna undersökning jämförs resultaten av undersökningen med Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (Naturvårdsverket 2009). Naturvårdsverket redovisar en modell för att bedöma om generella riktvärden är tillämpliga för ett område. Riktvärdena är uppdelade på olika typer av markutnyttjande. 13 (43)

15 Oskarshamns kommun, Bockara Datum: Förstärkt förstudie Bockara sågverk utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie Uppdragsnr: Dokumentnr: Känslig Markanvändning (KM) Markkvaliteten begränsar inte val av markanvändning och grundvattnet skyddas. Marken kan till exempel utnyttjas för bostäder, daghem, odling och så vidare. De exponerade grupperna antas vara barn och vuxna som lever inom området under en livstid. De flesta typer av markekosystem skyddas. Ekosystem i närbeläget ytvatten skyddas. Mindre Känslig Markanvändning (MKM) Markkvaliteten begränsar val av markanvändning och grundvattnet skyddas. Marken kan till exempel användas för kontor, industrier eller vägar. Grundvattenuttag kan ske på ett visst avstånd från föroreningen. De exponerade grupperna antas vara personer som vistas på objektet på sin yrkesverksamma tid samt barn och vuxna som vistas på området tillfälligt. Vissa typer av markekosystem skyddas. Ekosystemet i närbeläget ytvatten skyddas. Undersökningsområdet används för närvarande som industrimark, vilket motiverar att resultaten tills vidare jämförs med riktvärden för Mindre Känslig Markanvändning (MKM). Vid förändrad markanvändning bör en förnyad bedömning avseende lämpliga riktvärden göras. Ingen planerad förändring finns dock för närvarande för området Riktvärden för grundvatten Uppmätta halter av bekämpningsmedel i grundvatten jämförs med holländska och nordamerikanska riktvärden samt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (RIVM 2001, USEPA 2003, Livsmedelsverket, 2005). Holländska riktvärden är hälsoriskbaserade och anges för två nivåer. Target values, vilket motsvarar en godtagbar nivå samt intervention values, som anger en halt där en åtgärds bör övervägas om den överskrids. Vanligen jämförs uppmätta halter mot intervention values Utförd undersökning Provtagning av jord Jordprovtagning har utförts genom grävning med grävmaskin. Provtagningen utfördes främst på ytlig jord 0-1 m under markytan (m u my) för att avgränsa tidigare påvisad förorening, i första hand av dioxin, se figur 3.2 för placering av punkter. Generellt visar jordprovtagningen på homogena markförhållanden med bärlager överst, följt av sandigt grus. Inom vissa delområden är det mer bark men generellt har andelen bark varit mindre än förväntat, se även bilaga 5 fotografier. Runt området i framförallt öster och norr går en vall som består av avbanat material från en förstärkning av bärlagret inför nyttjande av området som timmerlager på 1990-talet. 14 (43)

16 Oskarshamns kommun, Bockara Datum: Förstärkt förstudie Bockara sågverk utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie Uppdragsnr: Dokumentnr: Vallen innehåller jämfört med ytorna i övrigt, en högre andel bark. Bark finns även i mer ren form på delar av området, framförallt inom delområde D i sydväst. Figur 3.2. Situationsplan över utförd undersökning med utplacerade provpunkter samt delområden Provtagningsdjupet har varierat beroende på delområde men har i huvudsak varit förutbestämt och följt provtagningsplanen. Se även fältprotokoll, bilaga Installation av grundvattenrör Installation av grundvattenrör utförde genom borrmetoden ODEX. Denna metod bygger på foderrörsborrning med i detta fall tryckluft. Tryckluften blåser upp det material som borras genom foderrören och upp till ytan. 15 (43)

17 Oskarshamns kommun, Bockara Datum: Förstärkt förstudie Bockara sågverk utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie Uppdragsnr: Dokumentnr: Metoden ger tydligt utslag på när berg har nåtts, men för att ytterligare säkerställa detta borrades upp till 0,5m extra vid kontakt med troligt berg för att minimera risken på att ett block har påträffats. Vid installationen fanns god tillgång på vatten. Geologin följde jordartskartan som visade på isälvsmaterial. Den största delen bestod av sand men även vissa lager av finsand samt grusig sand påträffades. Vid installationen användes 50 mm rör av PEH-plast. Den slitsade delen av röret placerades cirka cm ner i berget. En meter filter användes till samtliga rör. Filtersand fylldes på runt filterdelen av röret vilket även mättes in för att tillse att hela filterdelen var täckt med filtersand. Efter detta tätades överdelen av röret med bentonit för att förhindra inträngning av ytvatten. Grundvattenrör GV 3 försågs med dexel, övriga rör läts sticka upp cirka 1 m över markytan. Samtliga rör har försetts med låsbara lock. Direkt efter installationen renspumpades rören för att rensa ur all sand och slam som trycks in i röret vid installationen. I samband med installation av grundvattenrören vid undersökningen noterades ett djup till berg på mellan 6-9 m Provtagning av grundvatten Provtagning av grundvatten utfördes den 30 oktober Vid provtagningen lodades grundvattennivån först med hjälp av ett ljuslod. Provtagningen utfördes sedan genom omsättningspumpning av tre rörvolymer i samtliga rör utom GV 3, där tillrinningen var något dålig. Prov togs sedan ut i för ändamålet avsedda flaskor som förvarades kylda under hela transporten till lab. Proverna skickades samma dag till det ackrediterade laboratoriet ALS. Den 2 december 2013 utfördes en kompletterande provtagning i GV2, med avseende på dioxin. Vid samma tillfälle provtogs även GV3 i syfte att utföra en screeninganalys. Vid provtagning av grundvatten observerades att det var en mycket låg grumlighet i vattnet. Endast en antydan till bottenansamling kunde noteras efter att provet fått vila under 2h efter provtagning Slugtester För att kunna bestämma de geologiska förhållandena på platsen och dess förmåga och transportera vatten har slugtester utförts. Slugtesterna utförs genom att en digital diver som mäter trycket i grundvattenröret 1ggr/sek placeras ut. Rörets grundvattennivå lodas innan mätningen startar samt vid ett par tillfällen under försöket för att säkerställa att röret återgått till sin naturliga nivå. Därefter tillsätts en mängd vatten till röret som gör att grundvattennivån snabbt höjs i röret. Divern loggar hela tiden trycket i röret som senare översätts till nivå. 16 (43)

18 Oskarshamns kommun, Bockara Datum: Förstärkt förstudie Bockara sågverk utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie Uppdragsnr: Dokumentnr: Vid utvärderingen av data erhålls en kurva som visar på det omgivande materialets förmåga att transportera undan vattnet. De intryck som gavs i fält visade på en relativt snabb återhämtning av rör GV 1 samt GV 2 jämfört med GV 3, som krävde betydligt längre tid innan en naturlig grundvattennivå erhållits. Värdena från divrarna har sedan utvärderats genom programmet Aquifertest. Detta program beräknar den omgivande markens hydrauliska konduktivitet, varpå ett mått på markens förmåga att transportera vatten erhålls. Värdet används sedan till den spridningsutredning och riskbedömning som utförts för området. Diverutrustningen programmerades om efter slugtesterna till att mäta 1ggr/h och lämnades sedan kvar i rören för en längre tidsserie om cirka en månad. Dessa resultat visar grundvattnets rörelser och nivåförändringar under en längre tidsserieoch har använts till spridningsutredning samt riskbedömning Resultat Fältobservationer I tabell 3.1 nedan redovisas resultat från nedmätningar av grundvattennivåer. Tabell 3.1. Grundvattennivåer vid tre tillfällen. Inmätningarna utgår från att röröverkanten på GV3 är satt till 10,00. Nivå röröverkant Nedmätninmätninmätning GV-nivå Ned- GV-nivå Ned- GV-nivå GV1 10,86 8,62 2,24 8,77 2,09 8,93 1,93 GV2 11,30 8,75 2,55 8,88 2,42 9,06 2,24 GV3 10,00 6,78 3,22 6,16 3,84 6,14 3,86 Grundvattennivån har sjunkit cirka 31 cm från den första mätningen i GV1 samt GV2. I rör GV3 har nivån stigit markant med cirka 0,6 m. I samma rör har även noterats dålig tillrinning. Detta tillsammans med den uppmätta nivån kan tyda på att röret inte har full kontakt med omgivningen, men även en naturlig höjning av grundvattennivån är möjlig Analyser av jord, klorfenoler och dioxiner Totalt 17 prover på jord har analyserats på det ackrediterade laboratoriet ALS. Nio av proverna har analyserats för dioxiner och klorfenoler, fem prover för metaller samt ett prov för alifater, aromater och PAH. I tabell 3.2 redovisas ett urval av parametrar. Analyserna redovisas i sin helhet genom analysrapporter i bilaga 2. Resultaten av laboratorieanalyser av dioxin och klorfenoler i jord. Jämförs mot naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning. 17 (43)

19 Oskarshamns kommun, Bockara Datum: Förstärkt förstudie Bockara sågverk utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie Uppdragsnr: Dokumentnr: Tabell 3.2. Analyser av dioxin samt klorfenoler i jord. Dioxin anges i ng/kg, klorfenoler i mg/kg TS. Där djup ej anges motsvaras provet av ett samlingsprov från delområdet. Provpunkt (djup) sum WHOlowerbound Analysparametrar sum WHOupperbound klorfenoler, summa MKM As <0,18 B1 (0,6) - - <0,18 B2 (0,8) - - <0,18 Bs C2 (1-1,5) - - <0,18 Cs D3 (0,4-1,4) - - <0,18 Ds 5,6 7,7 - K1 (0,5) - - <0,18 K1 (0-0,1) K2 (0,6) - - <0,18 K2 (0-0,3) K3 (0,8) - - <0,18 K3 (0-0,4) K4 (0,7) - - <0,18 K4 (0-0,3) LS 0 3,3 - Inga halter över laboratoriets rapporteringsgräns för klorfenoler har påvisats i någon av punkterna, medan halter av dioxin har påvisats i samtliga punkter. I K1 0-0,1 påvisas en halt på 170 ng/kg, vilket är den högsta halten. Denna kan jämföras med riktvärdet för MKM på 200 ng/kg Analyser av jord, metaller I tabell 3.3 nedan redovisas analyser av metaller och jämförs med generella riktvärden för mindre känslig markanvändning. 18 (43)

20 Oskarshamns kommun, Bockara Datum: Förstärkt förstudie Bockara sågverk utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie Uppdragsnr: Dokumentnr: Tabell 3.3. Analyser av metaller i jord, mg/kg TS. Där djup ej anges motsvaras provet av ett samlingsprov från delområdet. Analysparametrar MKM , Provpunkt As Ba Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb V Zn As 0,6 67 0,17 8, < Bs 0,8 34 <0.1 3,2 4,6 5,5 <0.2 3, Cs < ,17 3,6 5 9 <0.2 4,5 8, D3 0,4-1,4 0,8 55 <0.1 4,4 9,7 10 <0.2 6,5 6, Ds < ,16 2,8 3,3 6,5 <0.2 3, Samtliga halter av metaller som analyserats återfinns under riktvärden för MKM Analyser av grundvatten Samtliga grundvattenprov har analyserats med avseende på klorfenoler och dioxin på det ackrediterade laboratoriet ALS. Analyserna redovisas i sin helhet genom analysrapporter i bilaga 2. I tabell 3.4 nedan redovisas ett urval av parametrar. Med anledning av att grundvattnet hade mycket låg grumlighet samt att frågeställningen för området fokuserade på potentiell spridning av föroreningar till dricksvattentäkten, valdes att ej dekantera vid första provtagningsomgången. Vid andra provtagningstillfället uttogs ett grundvattenprov i GV2 som dekanterades före analys, för att kunna göra en jämförelse mellan partikelbundet och ej partikelbundet dioxin. Tabell 3.4. Analysresultat dioxin och klorfenoler i grundvatten. Halter av dioxin anges i pg/l och klorfenoler i µg/l TS. Inom parentes anges halten vid det andra provtagningstillfället. Halterna jämförs mot LMV, Livsmedselsverkets riktvärde (observera att detta är för bekämpningsmedel), RIVM (Holland) samt USEPA (USA). Provpunkt sum WHO-PCDD/F- TEQ lowerbound Analysparameter sum WHO-PCDD/F- TEQ upperbound Summa klorfenoler RIVM - 3,1 - LMV - - 0,1 USEPA GV 1 0 3,4 <0,95 GV 2 0,74 (51) 4,4 (53) <0,95 GV 3 0,81 3,9 <0,95 Inga halter av klorfenoler har påvisats över laboratoriets rapporteringsgränser. Rapporteringsgränsen för enskilda klorfenoler är 0,1µg/l, förutom för 2,4- och 2,5-diklorfenol som har en detektionsgräns på 0,2 µg/l. I grundvattenrör GV1 har inga dioxiner påträffats över rapporteringsgränsen. 19 (43)

21 Oskarshamns kommun, Bockara Datum: Förstärkt förstudie Bockara sågverk utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie Uppdragsnr: Dokumentnr: Detta ger en halt på mellan 0 och 3,4 pg/l då detektionsgränserna för de enskilda kongenerna slås samman och man därmed får en relativt hög total rapporteringsgräns. I grundvattenrör GV2 och GV3 har vid första provtagningsomgången endast två kongener påträffats i vattnet, nämligen oktaklordibensodioxin och 1,2,3,4,6,7,8-heptaCDD. I GV2 hittas halter på mellan 0,74 och 4,4 pg TEQ/l och för GV3 ligger uppmätt halt på mellan 0,81 och 3,9 pg TEQ/l. Uppmätta halter i GV 3 kan alltså överskrida det holländska riktvärdet (RIVM) på 3,1 pg TEQ/l. Vid andra provtagningen som utfördes på GV2 ligger halten mellan 51 och 53 pg TEQ/l. För GV2 är halten mycket kraftigt förhöjd vid jämförelse, både mot det holländska (RIVM) och amerikanska riktvärdet (USEPA). Ett prov från GV3 har även analyserats genom screeninganalys. Analysen visar inte på några halter över rapporteringsgräns för något av ämnena PCB, ett urval av bekämpningsmedel, alifater, aromater eller klorerade kolväten. Halter av metaller har påvisats över rapporteringsgränserna. Dessa underskrider dock holländska riktvärden. Låga halter av PAH och bensen har också noterats, även dessa underskrider holländska riktvärden. 3.5 Slugtester Utförda provpumpningar vid en av kommunens uttagsbrunnar visar på en hydraulisk konduktivitet (K) på cirka , medan beräkningar utifrån kornstorleksfördelning på samma plats visade på ett K-värde på De slugtester som DGE utfört inom denna studie visar på en hydraulisk konduktivitet (K-värde) i storleksordningen Resultatet motsvarar K-värdet för mellansand enligt tabell 3.6. En komplett redovisning av resultaten från slugtesterna återfinns i bilaga 4. Tabell 3.5. Hydraulisk konduktivitet. GV 1 2,6x10-4 GV 2 3,7x10-4 GV 3 2,8x10-4 Tabell 3.6. Jämförvärden för hydraulisk konduktivitet hos olika jordarter. Material K (m/s) Fingrus Grovsand Mellansand Grovsilt (finmo) Morän (sandig moig) Lerig morän Lera < (43)

22 Oskarshamns kommun, Bockara Datum: Förstärkt förstudie Bockara sågverk utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie Uppdragsnr: Dokumentnr: I figur 3.1 nedan redovisas den relativa grundvattennivån i de tre installerade grundvattenrören Pressure[cm] GV1 Pressure[cm] GV2 Pressure[cm] GV Date/time Figur 3.1. Relativ grundvattennivå (i mm) i de tre grundvattenrören GV1-GV3 under november (43)

23 Oskarshamns kommun, Bockara Datum: Förstärkt förstudie Bockara sågverk utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie Uppdragsnr: Dokumentnr: Fördjupad miljö- och hälsoriskbedömning 4.1 Allmänt om den fördjupade bedömningens delar I följande kapitel redovisas den fördjupade miljö- och hälsoriskbedömingen som utförts på Bockara sågverk. Kapitlet inleds med en kort genomgång av vilka delar som ingår i bedömningen. Vid undersökningarna som utförts har inga förhöjda halter av klorfenoler påträffats på området. Den fördjupade bedömningen har således till största del fokuserat på den dioxinförorening som påträffats, främst i grundvatten. Bockara sågverk återfinns relativt åtkomligt för människor angränsande till samhället. Vid de olika fältmomenten samt efter kontakt med närboende kan det konstanteras att båda vuxna och barn vistas oregelbundet på området. Området används även som strövområde för till exempel rastning av hundar. Området är öppet utan inhägnad samt har en bilväg som går igenom. Ingen detaljplan med förändrad markanvändning finns för området varvid det i den fördjupade riskbedömingen har antagits att framtida markanvändning skall vara som i dagsläget. Den fördjupade bedömningen avser helt att bedöma de risker som föreligger för människors hälsa med fokus på intag av dricksvatten. För mark anses Naturvårdsverkets generella riktvärden för MKM vara tillämpbara. Det begränsande värdet för dioxin i mark är intag av jord. Inga kriterier som styr riktvärdet anses kunna ändras baserat på aktuella och framtida markanvändningar på området. Ingen uträkning har således utförts av platsspecifika riktvärden med avseende på jord. 4.2 Förslag till övergripande åtgärdsmål De övergripande åtgärdsmålen ska beskriva hur området är tänkt att användas efter en eventuell sanering samt vilka krav som ställs på skydd av hälsa och miljö. Målen skall även behandla allmänna och enskilda intressen. Förslaget till åtgärdsmål kan komma att ändras beroende av vad som framkommer under riskvärderingen. För Bockara sågverk föreslås följande övergripande åtgärdsmål: Det grundvatten som lämnar fastigheten i riktning mot grundvattentäkten i närområdet, skall kunna användas som dricksvatten samt bevattning. Området skall kunna användas för frilutsliv utan risk för människors hälsa. Växter och djur skall kunna etablera sig på området utan att påverkas negativt av föroreningar. 22 (43)

24 Oskarshamns kommun, Bockara Datum: Förstärkt förstudie Bockara sågverk utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie Uppdragsnr: Dokumentnr: Konceptuell modell Föroreningskällor Vid Bockara sågverk har man utfört vissa verksamheter som doppning av virke, upplag samt torkning av detsamma. Dessa verksamheter har gett upphov till spill och föroreningar. Platsen för doppningskaret uppvisar de högsta halterna på området men även ytorna runt doppningskaret påvisar halter av dioxin. Lägre halter återfinns vid upplagsplatsen, dock utspridd över en större yta. Dioxin har påträffats i grundvattnet i direkt anslutning till sågverksområdet. De uppmätta halterna i grundvatten härrör med sannolikt från ovan nämnda föroreningskällor Bakgrundshalter Enligt Naturvårdsverkets rapport Oavsiktligt bildade ämnens hälso- och miljöegenskaper anges att normala bakgrundshalten för dioxin på cirka 10 pg/g i jord återfinnas (Naturvårdsverket 2007). Detta kan möjligen stämma i stadsmiljö men i glesbygden är bakgrundshalten snarare 1 ng/kg (1 pg/g). Detta kan bekräftas av ett större antal prover som DGE analyserat kring sågverk på landsbygden. Den lägre nivån har även bekräftats från Umeå Universitet vid kontakt med dem Föroreningarnas farlighet Dioxin används som ett samlingsnamn för över 200 olika klorerade dioxin- och furanföreningar. Av dessa har 17 st så kallade kongener påvisats vara mycket giftiga. Mellan de olika kongenerna varierar giftigheten relativt mycket. På grund av detta tilldelas varje kongen en så kallad Toxisk Ekvivalens Faktor (TEF). De dioxinhalter som presenteras visas genom toxiska ekvivalenter (TEQ) som summerar halten för alla kongener multiplicerat med respektive kongens TEF. Den giftigaste kongenen TCDD har ett TEF värde på 1, medan den minst giftiga av de 17 har TEF 0,0001. Människan kan påverkas genom hudskador vid höga halter men också genom att dioxin är cancerframkallande. Ytterligare en effekt som påvisats av dioxin är nedsatt immunförsvar Spridnings- och exponeringsvägar I Natutvårdsverkets rapport anges som slutsats angående exponering och hälsoeffekter att ingen marginal finns mellan exponeringsnivå för dioxin i den allmänna befolkningen och uppskattat säkra nivåer. Därför bör alla källor till exponering identifieras och minimeras (Naturvårdsverket 2007). Dioxiner är extremt lipofila och svårnedbrytbara. Nedbrytbarheten varierar beroende av kloreringsgrad. Ju högre kloreringsgrad desto lägre vattenlöslighet och även nedbrytbarhet. 23 (43)

25 Oskarshamns kommun, Bockara Datum: Förstärkt förstudie Bockara sågverk utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie Uppdragsnr: Dokumentnr: Exponering bedöms kunna ske via: Intag av jord Hudupptag Intag av dricksvatten. Exponeringsvägarna intag av jord samt hudupptag bedöms vara aktuella inom området, medan intag av dricksvatten sker utanför området. Dessa exponeringsvägar bedöms vara representativa för både nutid och framtid. Figur 4.1. Konceptuell modell. Marken vid Bockara sågverk är mestadels täckt av icke hårdgjord yta. De högsta halterna på området har påträffats i ytlig jord. Spridning kan ske genom infiltration av ytvatten och vidare med hjälp av grundvattnet. Dioxin binder till kolloidala partiklar och kan således transporteras via grundvattnet från det förorenade området. Det finns därmed en icke försumbar risk att spridning av dioxinförorenat grundvatten kan ske till den närliggande dricksvattentäkten. 24 (43)

26 Oskarshamns kommun, Bockara Datum: Förstärkt förstudie Bockara sågverk utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie Uppdragsnr: Dokumentnr: Efter beräkning av den hydrauliska konduktiviteten på området bedöms genomsläppligheten i marken till mycket stor. Klorfenoler har högre densitet än vatten och sjunker således ner genom akvifären tills de stöter på ett tätt lager, exempelvis berg. Risken finns att denna typ av förorening kan spridas vidare i spricksystem genom berggrunden. Detta har dock ej utretts i föreliggande undersökning. På vissa sågverksområden har det visat sig att spridning av föroreningar genom mänsklig aktivitet varit en potentiell spridningsväg. Stora barkupplag finns vid sågverksområdet, som kan användas i privata trädgårdar Känslighet och skyddsvärde Följande skyddsvärda objekt har identifierats: Dricksvattentäkten Barn och vuxna som besöker platsen för rekreation och promenader. Vuxna som besöker platsen för arbete. Området ligger i direkt anslutning till Bockara samhälle. Djur och växter som återfinns på området. 4.4 Beräkningsunderlag De ekvationer och indata som presenteras nedan har använts för att beräkna hur hög koncentrationen i grundvatten teoretiskt sett ska vara för att den spridning till grundvatten som anges i Naturvårdsverkets generella riktvärdesmodell,ska vara i jämvikt med den beräknade medelkoncentrationen av dioxin i ytlig jord, vilken var 74 ng/kg TS. Beräkningar gjorda utifrån antagandet att källtermen, det vill säga den jord som dioxin sprids ifrån, primärt finns ovan grundvattenytan. Vid beräkningarna har ett antal ekvationer och parametrar använts enligt nedan. Exponering via konsumtion av grundvatten Ekvation 1: Koncentrationen av förorening I grundvattnet (Cgw) θw Cgw = Ct * Kd + * DFgw b ρ 1 Ekvation 2: Utspädningsfaktor (DFgw) DFgw = L *W (K *i * dmix *(2* ymix + W )) /I + (W + ymix)*(l + X) 25 (43)

27 Oskarshamns kommun, Bockara Datum: Förstärkt förstudie Bockara sågverk utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie Uppdragsnr: Dokumentnr: Ekvation 3: dmix inkluderad i Ekvation 2 dmix = *(L + X)^2 + da* 1 exp (L + X) * I K *i * da Ekvation 4: ymix inkluderad i ekvation 2 ymix = *(L + X)^2 Ekvation 5: Daglig exponering efter grundvattenintag (Iiw) Iiw = Cgw *WC * tiw 365 Ekvationerna ser i vissa fall annorlunda ut än i Naturvårdsverkets rapport, vilket beror på att vi beräknar en korresponderande halt i grundvatten utifrån uppmätt halt i jord, medan Naturvårdsverket räknar fram en tolerabel halt i jord (envägskoncentration) utifrån ett givet haltkriterie i grundvattenfasen (Naturvårdsverket 2009). Scenario 1: Beräknad halt i grundvatten i brunn installerad i det förorenade området, dvs med avstånd till brunn satt till 0 m, vilket kan motsvara brunnar med en placering motsvarande t.ex. GV1, GV2 och GV3. Se indata i tabell 4.1. Scenario 2: Beräknad halt i grundvatten i en brunn på 50 m avstånd, vilket motsvarar en potentiell uttagsbrunn i framtiden i närhet till området. Scenario 3: Beräknad halt i grundvatten i en brunn på 600 m avstånd, vilket motsvarar avståndet till uttagbrunnarna för dricksvattentäkten. 26 (43)

28 Oskarshamns kommun, Bockara Datum: Förstärkt förstudie Bockara sågverk utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie Uppdragsnr: Dokumentnr: Tabell 4.1. Indata till beräkningar. Parameter (unit) Symbol Value Factors controlling contaminant concentration in groundwater Partition coefficient soil:water (dm 3 /kg) Kd 300 Soil water content (dm 3 /dm 3 ) θw 0,3 Dry soil bulk density (kg/dm 3 ) ρb 1,5 Hydraulic conductivity (m/s) K 3E-4 a * Hydraulic gradient (m/m) i 0,03 Groundwater recharge (m/y) I 0,3 Distance to groundwater well (m) X 0 (scenario 1) 50 (scenario 2) 600 (scenario 3) Length of contaminated area (m) L 300 a Width of contaminated area (m) W 200 a Aquifer thickness (m) da 1,1 a* Average surface soil concentration (mg/kg) Ct 7,4E-5 a Partition coefficient water:organic carbon (L/kg) Koc 3,3E+6 Fraction organic carbon in the soil (dimension-less) foc 0, Föroreningarnas egenskaper Pentaklorfenol Användandet av pentaklorfenol (PCP) förbjöds i Sverige under utgången av Det största problemet är att ämnet är att det är en så kallad DNAPL (Dense Non Aquos Phase Liquid) med en hög densitet. Detta gör att PCP i fri fas kan sjunka ner genom grundvattnet och t.ex. ansamlas i fickor i berget. Det har förmågan att ta sig igenom mikrosprickor i betong och tränger med tiden även igenom tätare jordar såsom silt. Man ska vara medveten om att doppningsmedel huvudsakliga bestod av vatten och endast några procent av PCP, varför egenskaperna inte alltid är så extrema. PCP är även bärare av dioxin och kan föra med sig dioxin ner till större djup om denna inte binds till organiskt material på vägen ner. 27 (43)

29 Oskarshamns kommun, Bockara Datum: Förstärkt förstudie Bockara sågverk utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie Uppdragsnr: Dokumentnr: Dioxin Dioxin är ett samlingsnamn på ett större antal klorerade kongener. De olika varianterna har oerhört olika giftighet. De olika varianterna kan omräknas, så att jämförvärde gentemot den giftigaste varianten TCDD erhålls. Dioxin är i princip helt olösligt i vatten men kan ändå transporteras med grundvattnet bundet till partiklar, bl.a. kolloider men även större partiklar. Dioxin binds hårt till framförallt organsikt material varför det är vanligt att det förekommer ytligt i markprofilen, där även halten organiskt material är högre. Har PCP infiltrerat ner genom fyllnadsmassor kan dock dioxin även finnas på större djup i t.ex. lager av bark. 4.6 Hydrogeologi och spridningsförutsättningar Det lokala tillrinningsområdet för sågverksområdet bedöms till cirka m 2. Detta är alltså den yta där vatten som faller möjligen kan passera sågverksområdet och därmed teoretiskt dra med sig föroreningar på sin fortsatta färd nedströms. Med en grundvattenbildning på 225 mm och en yta på m 2 motsvara det en mängd vatten på cirka m 3 per år. Med en genomsnittlig halt dioxin i vattnet på 3 pg/l ger detta en spridning av cirka 0,1 mg dioxin per år. 4.7 Föroreningssituationen Som beskrivits tidigare har halter av dioxin påträffats i jord över generella riktvärden för MKM. Dioxin har även påträffats i grundvattnet i direkt anslutning till området i halter över holländska riktvärden. Storleken på det förorenade området bedöms med underlag från aktuell samt tidigare undersökning omfatta 40x40 m, det vill säga ca m². Föroreningen återfinns relativt ytligt i marken, främst mellan 0-0,5 m u my. I tabell 4.2 nedan presenteras uppmätta halter i aktuell samt tidigare undersökning med uträknade medel samt medianhalter. 28 (43)

30 Oskarshamns kommun, Bockara Datum: Förstärkt förstudie Bockara sågverk utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie Uppdragsnr: Dokumentnr: Tabell 4.2. Halter av dioxinmed tidigare undersökningsresultat kursiverade. Samtliga halter anges i ng/kg. Provpunkt Analysparametrar sum WHOlowerbound sum WHOupperbound As Bs Cs Ds 5,6 7,7 K1 0-0, K2 0-0, K3 0-0, K4 0-0, LS 0 3, Min 0 3 Max Medel Median För de båda undersökningarna är det 2 av de 15 proverna som visar på avvikande halter. Medelvärdet har beräknats till 74 ng/kg. I detta fall, där en sådan spridning finns på talen, bedöms medianvärde på 31 ng/kg ge en bättre bild av den verkliga fördelningen. Vid en jämförelse med generella riktvärden underskrider dessa halter MKM. Vid beaktande av humanrisker så är den exponering som kan ske vid direktkontakt med den förorenade jorden genom oralt intag och inandning av damm och ångor av underordnad betydelse relativt den för skydd av grund- och ytvatten. Envägskoncentrationen för skydd av mark är även den betydligt lägre än den för skydd av grundvatten. Då ingen ytvattenrecipient finns på nära håll så är det påverkan på det lokala grundvattnet den risk som kan behöva undersökas närmare. Vid bedömning av spridning till grundvatten är det medelvärden i marken snarare än maximala halter som är relevant, där medelvärdet ligger under 200 ng/kg TS. 29 (43)

31 Oskarshamns kommun, Bockara Datum: Förstärkt förstudie Bockara sågverk utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie Uppdragsnr: Dokumentnr: Miljöriskbedömning Medianhalten av dioxin i jord underskrider den halt som för MKM anges vara begränsande för skydd av markmiljön. Vid en jämförelse mot maxvärdet överskrids detta värde. Området består dock mestadels av grus, sand och sten. Växtligheten är på grund av markens beskaffenhet relativt begränsad på området. Maxhalten av dioxin kan tillskrivas tillståndet Måttligt allvarligt enligt Naturvårdsverkets indelning av tillstånd för förorenad mark, medan medianhalten för området hamnar i klassen mindre allvarligt (Naturvårdsverket 1999). 4.9 Hälsoriskbedömning I den fördjupade riskbedömningen har fokus varit på att utreda vilka risker som eventuellt kan finnas för människors hälsa med avseende på dricksvatten. Som nämnts tidigare i rapporten finns en förorening av dioxin påvisad i grundvattnet. För provpunkt GV 3 påträffas 2 kongener, 1,2,3,4,6,7,8-heptaCDD samt oktaklordibensodioxin i provpunkt GV 2 9 kongener. För det prov som tagits vid den tidigare undersökningen samt även från punkten GV 1 i aktuell undersökning, har inga enskilda halter av kongener rapporterats. Dock anges vid dessa fall alltid ett worst case värde, upperbound TEQ, vilken skall utvärderas. Detta värde anges då analysmetoden ej med säkerhet kan säga att inga dioxiner finns i provet. Eftersom en grundvattentäkt har sin uttagspunkt 600 m nedströms Bockara såg, så behöver riskerna för dioxinpåverkan på grundvattnet och riskerna för de människor som konsumerar detta vatten undersökas närmare. För att utvärdera om det är sannolikt att spridning skett till grundvattentäkten, har två metoder använts: 1) Halterna i grundvatten har jämförts med det haltkriterie för dioxin i grundvatten som Naturvårdsverket anger, vilket är 0.2 pg/l (Naturvårdsverket 2009). Att de halter som uppmätts ligger över haltkriteriet för grundvatten, talar för att det skett ett större läckage till grundvatten än vad som borde vara fallet från ett område med medelhalter i jord under riktvärdet för MKM-. 2) De uppmätta halterna har jämförts med de halter som enligt Naturvårdsverkets spridningsmodell skulle ha varit där, om halten i ytjord stått i jämvikt med grundvattnet. Man bör ha i åtanke att den spridningsmodell som finns i Naturvårdsverkets generella riktvärdesmodell gör mycket grova antaganden och förenklingar. Vidare överskattar den i de flesta fall spridningen snarare än underskattar den, vilket innebär att de halter som beräknas med modellen oftast ger en högre halt i grundvattnet än vad som de facto visas när vattnet provtas och analyseras. För att utreda riskerna med det förorenade grundvattnet har beräkningar för tre olika scenarier utförts. Båda uträkningarnas syften är att klargöra om det finns en risk för barn att dricka vattnet, då detta är den känsligaste gruppen. 30 (43)

32 Oskarshamns kommun, Bockara Datum: Förstärkt förstudie Bockara sågverk utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie Uppdragsnr: Dokumentnr: Uträkningarna skiljer sig åt då den första anger risken 50 m från den förorenade området och den andra anger risken 600 m söder om området, det vill säga vid dricksvattentäkten. Vi har valt att utföra beräkningar för det första scenariot eftersom man i framtiden (100 års perspektiv) ej med säkerhet kan anta att ingen kommer använda dricksvatten i närområdet. Detta bör beaktas vid en fördjupad hälsoriskbedömning Resultat Den beräknade halten i grundvatten enligt sceanrio 1 blir med Naturvårdsverkets förenklade spridningsmodell (ekvationerna ovan) och med indatan enligt tabell 4.1 ovan 0,08 pg/l. Detta kan jämföras med de halter som uppmätts i GV1 (3,4 pg/l), GV2 (4,4 respektive 53 pg/l) samt GV3 (3,9 pg/l). Motsvarande halter på avståndet 50 respektive 600 m blir 0,07 pg/l respektive 0,05 pg/l. Att beräknade halter är påtagligt lägre än uppmätta halter talar för att de förhållandevis höga halter av dioxin som uppmätts i grundvattnet inte är en funktion av dagens halter i den yliga jord som provtagits, utan att det funnits, eller fortfarande finns en annan källterm än den ytjord som nu provtagits Slutsatser Resultaten tyder på att dioxin sprider sig till grundvattnet och att detta kan vara värt att övervaka för att säkerställa hälsoskyddet för de människor som konsumerar dricksvattnet nedströms. För dioxin finns ett TDI-värde (mått på Tolerabelt Dagligt Intag) via oral exponering från EU/SCF på 2,0E-9 mg/kg-dag. Normalviktiga barn, som är mer känsliga än vuxna och konsumerar en genomsnittlig mängd vatten per dag på 1 l, så erhålls detta TDI-värde vid en dioxinhalt i dricksvattnet på 30 pg/l. En konservativ beräkning kan göras utifrån ett barn som väger mindre och dricker mer än genomsnittet. En rimlig lägsta skattning för svenska barn är en vikt på 10 kg och att de dricker 1,6 l/dag (Filipsson et al., 2011). Då erhålls en lägre acceptabel koncentration i dricksvattnet innan TDI-värdet överskrids på 13 pg/l. Denna enkla överslagsräkning ger en indikation på hur allvarliga de uppmätta grundvattenhalterna är. Men här får man givetvis beakta att 1) hela det dagliga intaget kanske inte bör intecknas av bara dricksvattenkonsumtion, och 2) de provpunkter som här analyserats är inte desamma som halterna i den punkt där dricksvattenuttaget sker. Vid Naturvårsverkets generella riktvärden antar man att endast 10 % av TDI för dioxin får komma från det förorenade området. De 10 % ska fördelas på exponering både via grundvatten och jord. Vi väljer att anta att högst 5 % av TDI får ske via intag av grundvatten. Detta ger en högsta tillåtna halt i utgående dricksvatten på 0,65 pg TEQ/liter. Naturvårdsverkets modell har vissa brister vad gäller att förutsäga föroreningstransport på objekt av denna karaktär, främst vad gäller spridning från mark till grundvatten. Detta beror 31 (43)

33 Oskarshamns kommun, Bockara Datum: Förstärkt förstudie Bockara sågverk utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie Uppdragsnr: Dokumentnr: troligen på att de halter som påträffats möjligen ej är den definitiva källan. Detta kan i sin tur bero på flera olika saker, som att källan ej ännu hittats eller att källan har avlägsnats genom den schaktning som utförts på ytlig jord i området. 5 Åtgärdsutredning 5.1 Bedömning av åtgärdsbehov Objektet är beläget på en för framtiden mycket skyddsvärd grundvattenbildning. Intill området angränsar redan idag ett vattenskyddsområde. 600 meter söder om objektet ligger kommunens uttagsbrunnar för vattenverket som förser Bockaras invånare med vatten. En hög halt dioxin har påträffats i grundvattnet i ett prov på objektet. Relativt höga halter dioxin (över MKM) har i tidigare undersökningar påträffats ytligt inom området. Sammantaget medför detta enligt vår bedömning att åtgärdsbehovet är stort. Förutom en insats för att åtgärda dioxinkällan bör man även kontrollera spridningen av dioxin till råvattentäkten samt vattenverkets förmåga att filtrera bort partiklar från grundvattnet. 5.2 Översikt åtgärdmetoder Här presenteras alternativ på åtgärdsmetoder som kan hantera dioxin i jord. Förutom dessa bör även risken för eventuellt dioxin i dricksvattnet hanteras, genom eventuella tekniska åtgärder och kontroll i vattenverket. Möjliga åtgärdslösningar är täckning, behandling in situ, behandling on site eller off site och deponering off site eller on site Täckning Täckning är egentligen en typ av in situ åtgärd. Det är dock ingen behandling, då föroreningen finns kvar medan exponeringsvägarna och spridningsförutsättningarna minskas. De eller det förorenade delområdet täcks med jordmassor som kan kombineras med tät duk eller genomsläpplig geotextil. Vid täckning med jordmassor så hindras människor att komma i kontakt med jorden via direktintag och via hud samtidigt som spridning via damning också hindras. Om täckningen kombineras med tät duk eller täta jordmassor (lera) så hindras även nederbörd att perkolera ner genom den förorenade jorden, detta kan minska spridningen till grundvattnet. Störst effekt ger metoden om den förorenade jorden är belägen ovan grundvattenytan In situ Denna typ av behandling innebär att man åtgärdar föroreningen på plats i jorden utan att schakta eller gräva upp jorden. Metoder av in situ typ är relativt vanliga och etablerat för behandling av jord och grundvatten som förorenats av organiska föroreningar som är lättare att avdunsta eller bryta ned, t.ex. bensin eller olja. 32 (43)

34 Oskarshamns kommun, Bockara Datum: Förstärkt förstudie Bockara sågverk utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie Uppdragsnr: Dokumentnr: Behandling av jord som är förorenad av så persistenta ämnen som dioxiner är dock betydligt ovanligare och någon på svenska marknaden etablerad metod har ej kunnat identifieras, även om försök och forskning pågår. In situ metoder som ligger närmast till hands är termisk avdrivning eller metoder där reaktiva ämnen tillsätts för att bryta ned dioxinerna Urgrävning och behandling on site eller off site De metoder som idag är mest etablerade när det gäller behandling av dioxinförorenad jord är termisk avdrivning (IPTD In Pile Thermal Desorption), mekanokemisk dehalogenering (MCD Mecanochemical Dehalogenation) Termisk avdrivning Genom upphettning av jordmassorna kan dioxiner och vatten försättas i gasfas och därefter genom undertryck samlas in, kondensera och avskiljas. Metoden är etablerad och har använts i bl.a. USA och Vietnam. I Sverige har så vitt känt metoden dock ej använts för behandling av dioxinförorenade massor. Metoden bedöms i Sverige särskilt intressant om stora mängder massor med halter över ng TEQ/kg TS föreligger då detta är gränsen för vad som kan deponeras som farligt avfall. Bild 5.1. Termisk avdrivning av typen IPTD i Vietnam Mekanokemisk dehalogenering MCD Tekniken bygger på att fria radikaler bryter isär dioxinmolekylerna. De fria radikalerna skapas genom att stålkulor i en trumma krossar mineralkorn så att kristallbindningarna slits isär. Metoden är utvecklad på Nya Zeeland och kommersiella projekt har genomförts i bl.a. Nya Zeeland, Hong Kong, USA och Vietnam. Restprodukten blir en finmalen jord. 33 (43)

35 Oskarshamns kommun, Bockara Datum: Förstärkt förstudie Bockara sågverk utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie Uppdragsnr: Dokumentnr: Metoden bedöms i Sverige särskilt intressant om stora mängder massor med halter över ng TEQ/kg TS föreligger då detta är gränsen för vad som kan deponeras som farligt avfall. Bild 5.2. Pilotförsök med MCD av 100 ton jord i Vietnam, Högtemperaturförbränning Genom förbränning i kontrollerad högtemperaturmiljö sker en total nedbrytning av dioxinerna. Metoden används i Sverige framförallt för organiskt material förorenat av dioxiner, t.ex. bark. Metoden är relativt dyr, vilket gör den konkurrenskraftig framförallt när det rör sig om höga halter dioxiner eller när halten organiskt material hindrar deponering. Biologisk behandling Biologisk nedbrytning av dioxiner är möjligt både med bakterier och svampar. Detta har visats genom laboratorieförsök och även genom pilotförsök i större skala. Det är dock inte en metod som är etablerad på marknaden och motsägelsefulla uppgifter råder om hur effektiv det är och för vilka halter det är mest effektivt Deponering Urgrävning och deponering on site Denna lösning används vanligtvis endast då det rör sig om stora mängder massor som ska deponeras. Detta då ansökan för en deponi är relativt komplicerad och kostsam. Platsen måste dessutom vara lämplig för en deponi för att få tillstånd. 34 (43)

SBN 2013-05-13 1 2014-05-08. Handlingar till samhällsbyggnadsnämnden

SBN 2013-05-13 1 2014-05-08. Handlingar till samhällsbyggnadsnämnden SBN 2013-05-13 1 2014-05-08 Handlingar till samhällsbyggnadsnämnden SBN 2013-05-13 2 2014-05-08 SBN 2013-05-13 3 2014-05-08 Tjänsteställe/handläggare Samhällsbyggnadskontoret Miljö- och byggavdelningen

Läs mer

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11 Peab Sverige AB Fabege AB Stockholm 2011-04-11 Datum 2011-04-11 Uppdragsnummer 61151144701 Utgåva/Status Joakim Persson Uppdragsledare Linnea Sörenby Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4)

Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4) Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4) Objekt Gamla Slottsbrons sågverk ID nr F1764-0023 Kommun Grums Upprättad Björn Nilsson 2006-01-23 Senast reviderad Björn Nilsson 2006-03-08 Mark Antal prov 16*

Läs mer

Antal sidor: 5 Helsingborg 2013-09-16

Antal sidor: 5 Helsingborg 2013-09-16 VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning Bostadsbolaget Åbyängskolan Katedern 11 Västerviks Kommun PCB utredning mark inför byggnation Antal sidor: 5 Helsingborg : Bengt Dahlgren

Läs mer

Informationsmöte 25 september Huvudstudie Bysjön. Miljöteknisk markutredning för bostads- och grönområde vid Bysjön, Borlänge kommun

Informationsmöte 25 september Huvudstudie Bysjön. Miljöteknisk markutredning för bostads- och grönområde vid Bysjön, Borlänge kommun Informationsmöte 25 september 2014 Huvudstudie Bysjön Miljöteknisk markutredning för bostads- och grönområde vid Bysjön, Borlänge kommun Lina Westerlund 2014-09-25 Innehåll Kort historik Varför ännu en

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun Uppdrag Miljöteknisk byggnads- och markundersökning Beställare Kronetorp Park AB Från Nicklas Lindgren, Ramböll Sverige AB Till Mats Widerdal,

Läs mer

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-02-04 Upprättad av: Danielle Wiberg och Jerry Forsberg Granskad av: Jerry Forsberg Uppdragsnr: 10208095 Daterad: 2015-02-04

Läs mer

Kompletterande grundvattenprovtagning Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28

Kompletterande grundvattenprovtagning Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28 Kompletterande grundvattenprovtagning Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28 Grontmij AB Karlstad Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress,

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad UPPDRAG Plinten 1 Kompletterande MU UPPDRAGSNUMMER 1331623000 UPPDRAGSLEDARE Annika Niklasson UPPRÄTTAD AV Annika Niklasson DATUM Härtill hör Bilaga 1 Bilaga 2 Fältrapport (15 sid) Analysresultat jord

Läs mer

Välkomna till informationsmöte om Torsö f.d. sågverk, Sundet!

Välkomna till informationsmöte om Torsö f.d. sågverk, Sundet! Välkomna till informationsmöte om Torsö f.d. sågverk, Sundet! 19 februari 2015 SGU, Länsstyrelsen Västra Götaland, Mariestads kommun, WSP Sverige AB Program Välkomna! Vilka är vi? Varför ett möte och vad

Läs mer

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm.

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Sida 1 (11) Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Uppdragsledare och författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskare: Mats Dorell Structor Nyköping AB Sida 2 (11)

Läs mer

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VIGGBYHOLM 15:1, TÄBY KOMMUN Stockholm 2016-01-26 Uppdragsansvarig: Beställare: TOMMY KRŰGER Thomas Hollaus Aros Bostad AB HIFAB AB Box 3291 Sveavägen

Läs mer

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02 Staffanstorps kommun Malmö 2011-12-02 Datum 2011-12-02 Uppdragsnummer 61671148440 Anna Fjelkestam Sofia Bergström (Miljö) Anna Fjelkestam Anders Dahlberg (Geo) Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll

Läs mer

Uppdaterad provtagning av grundvatten i Emnabo 2012

Uppdaterad provtagning av grundvatten i Emnabo 2012 Uppdaterad provtagning av grundvatten i Emnabo 2012 Torsås kommun Upprättad av: Jens Johannisson Tel: 0703-11 55 32 E-post: jens.johannisson@dge.se DGE Mark och Miljö Kalmar Göteborg Malmö Säte i Kalmar

Läs mer

Strandstaden i Fagersanna

Strandstaden i Fagersanna Strandstaden i Fagersanna Redovisning av föroreningssituation Ylva Persson Ann Helén Österås 2014-06-12 Innehåll Bakgrund dioxin Genomförda undersökningar Resultat fisk och grödor Resultat sediment och

Läs mer

Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta

Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta Sediment-, vatten och jordprovtagning Datum: 2012-06-28 Rev. Datum: Uppdragsnummer: M&P 5867 01069 Upprättad av: Johan Ericsson Sign. JE Granskad av: Peter

Läs mer

Bilaga 6.1. Metodbeskrivning för beräkning av riktvärden

Bilaga 6.1. Metodbeskrivning för beräkning av riktvärden Uppdragsnr: 0083240, Bilaga. (5) Bilaga.. Metodbeskrivning för beräkning av riktvärden Generella riktvärden. Hälsobaserade riktvärden De hälsobaserade generella riktvärdena beräknas genom en sammanvägning

Läs mer

Riskbedömning och åtgärdsmetoder av dioxinförorenad jord. Ett kunskaps- och erfarenhetsprojekt mellan Vietnam och Sverige

Riskbedömning och åtgärdsmetoder av dioxinförorenad jord. Ett kunskaps- och erfarenhetsprojekt mellan Vietnam och Sverige Riskbedömning och åtgärdsmetoder av dioxinförorenad jord. Ett kunskaps- och erfarenhetsprojekt mellan Vietnam och Sverige Jens Johannisson I Vietnam 6 månader under 2012 Initierade och drev ett projekt

Läs mer

Fältundersökning för att avgränsa föroreningen genomfördes den 30 april 2013. Provgropar grävdes i totalt 19 punkter med grävmaskin (Fig. 2).

Fältundersökning för att avgränsa föroreningen genomfördes den 30 april 2013. Provgropar grävdes i totalt 19 punkter med grävmaskin (Fig. 2). Motala kommun, Motala Datum: Bakgrund I området Hällalund/Olivehult i Borensberg, Motala kommun, håller Stadsbyggnadsenheten på att ta fram ett planförslag för nytt bostadsområde. Vid de geotekniska borrningar

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer

G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING. Tingstorget, Botkyrka kommun

G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING. Tingstorget, Botkyrka kommun G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING Tingstorget, Botkyrka kommun 2015-04-29 Upprättad av: Sanna Uimonen Granskad av: Inger Johansson Godkänd av: Maria Lindberg G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING, TINGSTORGET, BOTKYRKA

Läs mer

Övervakningsprogram av föroreningsspridning till Göta älv från f.d. Surte Glasbruk NCC TEKNIK

Övervakningsprogram av föroreningsspridning till Göta älv från f.d. Surte Glasbruk NCC TEKNIK NCC TEKNIK Övervakningsprogram av föroreningsspridning till Göta älv från f.d. Surte Glasbruk Uppföljande kontroll av f.d. Surte glasbruk (Västra området) övervakningsprogram\surte_övervakningsprogram_20100428.doc

Läs mer

PM Miljö SKANSKA NYA HEM AB. Ekerö Strand. Stockholm 2011-06-20

PM Miljö SKANSKA NYA HEM AB. Ekerö Strand. Stockholm 2011-06-20 SKANSKA NYA HEM AB Stockholm 2011-06-20 Datum 2011-06-20 Uppdragsnummer 61151145372 Utgåva/Status Utredning Joakim Persson Uppdragsledare Jeanette Winter Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

Rapport Upprättad av: Anna Nilsson

Rapport Upprättad av: Anna Nilsson Rapport 2016-03-24 Upprättad av: Anna Nilsson KUND Firma Pia Brunsberg Pia Brunsberg Torstävavägen 9 373 02 Ramdala KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Besök: Högabergsgatan 3 Tel: +46 10

Läs mer

Förstudie av förorenade områden vid f.d. sågverk, Fagersanna

Förstudie av förorenade områden vid f.d. sågverk, Fagersanna Kemakta AR 2013-06 Förstudie av förorenade områden vid f.d. sågverk, Fagersanna C Jones, H Yesilova april 2013 Box 12655, 112 93 Stockholm Telefon: 08-617 67 00, Telefax: 08-652 16 07, Internet: www.kemakta.se

Läs mer

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, TIPP INOM FASTIGHETEN KUNGSÄNGEN-TIBBLE 1:331

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, TIPP INOM FASTIGHETEN KUNGSÄNGEN-TIBBLE 1:331 RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, TIPP INOM FASTIGHETEN KUNGSÄNGEN-TIBBLE 1:331 RAPPORT 21 DECEMBER 2012 Uppdrag: 244 238, Brunna Översiktlig markundersökning Titel på rapport: Status: Miljöteknisk

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning, fastigheten Maskinisten 1, Ystad kommun

Miljöteknisk markundersökning, fastigheten Maskinisten 1, Ystad kommun RAPPORT Miljöteknisk markundersökning, fastigheten Maskinisten 1, Ystad kommun Sydslipers AB 2012-07-04 Uppdragsnr: 410805 Dokumentnr: 353012 Vår kontakt: Johan Kleman Tel: 0706-171 091 E-post: johan.kleman@dge.se

Läs mer

Frågeformulär angående inventering av eventuellt Sida 1 av 10 förorenade områden

Frågeformulär angående inventering av eventuellt Sida 1 av 10 förorenade områden Kommunhuset 234 81 LOMMA 040-641 10 00 Frågeformulär angående inventering av eventuellt Sida 1 av 10 Uppdaterad: november 2014 Utrymmet för svaren är inte begränsat. Rutan utökas ju mer du skriver. Hoppa

Läs mer

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-03-03 Upprättad av Granskad av: Matti Envall, Trafikverket Godkänd av ver 1.0 Uppdragsnr:

Läs mer

Geo och miljö för 7 delområden Härnösands kommun

Geo och miljö för 7 delområden Härnösands kommun HÄRNÖSANDS KOMMUN Geo och miljö för 7 delområden Härnösands kommun FÖRHANDSKOPIA Sundsvall 2012-12-21 8. Lövudden 8.1 Allmän områdesbeskrivning, tidigare bebyggelse Det undersökta området är beläget längs

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning. Lidingö Stad, Stadsledningskontoret. Mosstorpstippen. Stockholm

PM Miljöteknisk undersökning. Lidingö Stad, Stadsledningskontoret. Mosstorpstippen. Stockholm Lidingö Stad, Stadsledningskontoret Stockholm Datum 2011-04-15 Uppdragsnummer 61151144478 Utgåva/Status Jeanette Winter Uppdragsledare/Handläggare Ola Lindstrand Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009,

Läs mer

Översiktlig redovisning av föroreningarnas utbredning

Översiktlig redovisning av föroreningarnas utbredning 2009-12-14 BILAGA 13 Översiktlig redovisning av föroreningarnas utbredning Scharins industriområde (Fas 2) Christer Svensson Översiktlig redovisning av föroreningarnas utbredning 1 Inledning I dokumentet

Läs mer

KvRenen i Varberg. Bakgrund och lägesrapport från huvudstudie

KvRenen i Varberg. Bakgrund och lägesrapport från huvudstudie KvRenen i Varberg Bakgrund och lägesrapport från huvudstudie Innehåll 1. Historik källan till föroreningen 2. Tidigare utredningar 3. Klorerade lösningsmedel i mark 4. Lägesrapport huvudstudie Structor

Läs mer

Hjortsberga f.d. Sågverk

Hjortsberga f.d. Sågverk Södra Skogsägarna Hjortsberga f.d. Sågverk Fördjupad riskbedömning och åtgärdsutredning ENVIPRO MILJÖTEKNIK Hifab AB Linköping 2007-05-10 Reviderad 2007-11-02 Fördjupad riskbedömning och åtgärdsutredning

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Upprättat: Mikael Pyyny, Hifab AB Granskat: Åsa Sand, Hifab AB Datum: 2006-08-21 Uppdragsnummer: 310 893 Envipro

Läs mer

PM Bedömning av föroreningssituationen för programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun

PM Bedömning av föroreningssituationen för programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Affärsområde Vårt datum Vår beteckning Miljö och Vatten 2014-03-11 603361 Handläggare Ert datum Er beteckning Kristoffer Gokall-Norman PM Bedömning av föroreningssituationen för programområdet Fredrikstrandsvägen,

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Sida 1 (12) Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskad av: Mats Dorell, Structor Nyköping AB Sida 2 (12) Sammanfattning Structor Nyköping

Läs mer

SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Rapport. 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Rapport. 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning Rapport 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning KUND

Läs mer

Förstudierapport. Miljötekniska undersökningar av f d Bräkne-Hoby byggservice. Länsstyrelsen i Blekinge län, Karlskrona

Förstudierapport. Miljötekniska undersökningar av f d Bräkne-Hoby byggservice. Länsstyrelsen i Blekinge län, Karlskrona Förstudierapport Miljötekniska undersökningar av f d Bräkne-Hoby byggservice Länsstyrelsen i Blekinge län, Karlskrona Uppdragsnr: 208004 Dokumentnr: 12016208 Datum: 2008-06-27 Upprättad av: Lars Blomgren,

Läs mer

EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1

EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1 EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1 Vetlanda kommun Redovisning av efterbehandling av fastigheterna Snickaren 3 och Östanå 3:1 Vetlanda 2003-12-01 Diarienummer 2002/TK0260.353 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Huvudstudie Vinterviken

Huvudstudie Vinterviken Huvudstudie Vinterviken SAMMANFATTNING MARS 2014 www.stockholm.se Huvudstudie Vinterviken sammanfattning mars 2014 Bakgrund Vinterviken är ett välbesökt grönområde med en lång industrihistoria. I området

Läs mer

PROVTAGNINGSPLAN INFÖR MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM DEL AV FASTIGHETEN RITAREN

PROVTAGNINGSPLAN INFÖR MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM DEL AV FASTIGHETEN RITAREN BLUE WALL CONSTRUCTION AB UPPDRAGSNUMMER 300006 PROVTAGNINGSPLAN INFÖR MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM DEL AV FASTIGHETEN VERSION.0 205-02-03 SWECO ENVIRONMENT AB JÖNKÖPING VATTEN OCH MILJÖ ANDREAS

Läs mer

Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009. 1 Sammanfattning. 2 Bakgrund. 3 Syfte. 4 Utförda provtagningar

Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009. 1 Sammanfattning. 2 Bakgrund. 3 Syfte. 4 Utförda provtagningar Uppdragsnr: 10106430 1 (4) PM Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009 1 Sammanfattning Halmstads kommun planerar för en ny deponi på Kistinge söder om Halmstad. I samband med detta har

Läs mer

SANERING AV OSKARSHAMNS HAMNBASSÄNG

SANERING AV OSKARSHAMNS HAMNBASSÄNG Sanering av hamnbassängen i Oskarshamn SANERING AV OSKARSHAMNS HAMNBASSÄNG Beräkning av frigörelse av metaller och dioxiner i inre hamnen vid fartygsrörelser Rapport nr Oskarshamns hamn 2010:7 Oskarshamns

Läs mer

Riskbedömning av dokumenterad restförorening på OKQ8:s f.d. bensinstation 33116, fastighet Syltlöken 1, Mölndals kommun.

Riskbedömning av dokumenterad restförorening på OKQ8:s f.d. bensinstation 33116, fastighet Syltlöken 1, Mölndals kommun. 2016-02-09 Riskbedömning av dokumenterad restförorening på OKQ8:s f.d. bensinstation 33116, fastighet Syltlöken 1, Mölndals kommun. Inledning (tidigare Sandström Miljö och Säkerhetskonsult AB) genomförde

Läs mer

Gamla Mejeriet i Klippan Miljöteknisk markundersökning

Gamla Mejeriet i Klippan Miljöteknisk markundersökning Golder Associates AB Mårtenstorget 7 223 51 Lund Tel: [+46] 46 400 49 00 Fax: [+46] 46 400 49 01 http://www.golder.se PM Gamla Mejeriet i Klippan Miljöteknisk markundersökning Bryggeriet 5, Klippans kommun

Läs mer

DEL AV DJURÄNGEN 2:4, KALMAR

DEL AV DJURÄNGEN 2:4, KALMAR PM - GEOTEKNIK OCH MILJÖGEOTEKNIK DEL AV DJURÄNGEN 2:4, KALMAR 2015-08-25 Uppdrag: 262869 Del av Djurängen 2:4, Kalmar (Söder om Slöjdaregatan) Titel på rapport: PM - Geoteknik och Miljögeoteknik Status:

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning med fördjupad utvärdering Skomakarudden, Bovallstrand 2010-02-24

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning med fördjupad utvärdering Skomakarudden, Bovallstrand 2010-02-24 RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning med fördjupad utvärdering Skomakarudden, Bovallstrand 2010-02-24 Upprättad av: Anna Vickman Granskad av: Ellen Samuelsson Uppdragsnr: 1013 2527 Daterad:

Läs mer

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN PM 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson KUND Bysnickaren FV AB KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Tel: +46 10 7225000 WSP

Läs mer

Riskbedömning av klorerade lösningsmedel i berg exempel Kv Renen, Varberg

Riskbedömning av klorerade lösningsmedel i berg exempel Kv Renen, Varberg Riskbedömning av klorerade lösningsmedel i berg exempel Kv Renen, Varberg Fredric Engelke fredric.engelke@structor.se 0706-937440 Klorerade lösningsmedel Omfattande användning som lösningsmedel, kemtvättmedel,

Läs mer

Klargörande gällande potentiellt förorenade markområden inom detaljplan 4 på f.d. F18 i Tullinge.

Klargörande gällande potentiellt förorenade markområden inom detaljplan 4 på f.d. F18 i Tullinge. Sida 1 av 5 Samhällsbyggnadsförvaltningen Botkyrka kommun Att: David Arvidsson Munkhättevägen 45 147 85 Tumba PM Klargörande gällande potentiellt förorenade markområden inom detaljplan 4 på f.d. F18 i

Läs mer

Miljömedicinsk bedömning av kontaminerad mark i Fagersanna, Sjötorp och Sundet

Miljömedicinsk bedömning av kontaminerad mark i Fagersanna, Sjötorp och Sundet Miljömedicinsk bedömning av kontaminerad mark i Fagersanna, Sjötorp och Sundet Pernilla Almerud 1:e Yrkes- och miljöhygieniker Helena Sandén Överläkare Göteborg den 20 mars 2013 Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Läs mer

Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna Hejaren 2 och Hejaren 3 i Sundbybergs kommun.

Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna Hejaren 2 och Hejaren 3 i Sundbybergs kommun. PM UPPDRAG Markundersökning Hejaren UPPDRAGSNUMMER 1155638 UPPDRAGSLEDARE Leo Mille UPPRÄTTAD AV Leo Mille DATUM 2010-11-25 Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna

Läs mer

TEKNISK PM GEOTEKNIK OCH MILJÖTEKNIK Utredning inför detaljplan

TEKNISK PM GEOTEKNIK OCH MILJÖTEKNIK Utredning inför detaljplan VARBERGS KOMMUN FALKENBÄCK 25 TEKNISK PM GEOTEKNIK OCH MILJÖTEKNIK Utredning inför detaljplan 2015-01-16 ÅF-Infrastructure AB Grafiska vägen 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505 00 00. Fax

Läs mer

REPORT. PM Miljöteknik. Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248. Ändrad detaljplan 2014-11-19. ÅF-Infrastructure AB

REPORT. PM Miljöteknik. Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248. Ändrad detaljplan 2014-11-19. ÅF-Infrastructure AB Author Elisabet Pennman Phone +46 10 505 31 63 Mobile +46725332561 E-mail elisabet.pennman@afconsult.com Date 2014-11-19 Project ID 701157 Client Varbergs kommun Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108

Läs mer

Porgasmätning och analys av grundvatten med avseende på klorerade alifatiska kolväten

Porgasmätning och analys av grundvatten med avseende på klorerade alifatiska kolväten 2013-06-14 Uppdrag Porgasmätning och analys av grundvatten med avseende på klorerade alifatiska kolväten Uppdragsledare Anna Sorelius Datum 2014-12-15 Uppdragsnummer 1210188100 Upprättad av Anna Sorelius

Läs mer

Uttagsrapport Eget scenario: Bostäder 0-1 m Naturvårdsverket, version 1.00 Generellt scenario: KM

Uttagsrapport Eget scenario: Bostäder 0-1 m Naturvårdsverket, version 1.00 Generellt scenario: KM 2015-05-31, kl. 20:18 Uttagsrapport Eget scenario: Bostäder 0-1 m Naturvårdsverket, version 1.00 Bostäder och blandad bebyggelse 0-1 m under markytan Beräknade riktvärden Ämne Riktvärde Styrande för riktvärde

Läs mer

YTTRE FJÄRDEN GÄVLE HAMN

YTTRE FJÄRDEN GÄVLE HAMN YTTRE FJÄRDEN GÄVLE HAMN Översiktlig miljöteknisk sedimentundersökning längs planerad farledsyta WSP Sverige AB Gävle 2010-11-05 Uppdragsnummer: 10124632-05 Handläggare: Lisa Bergquist Granskning: Annika

Läs mer

Kurs i riktvärdesmodellen 2014-04-11

Kurs i riktvärdesmodellen 2014-04-11 Kurs i riktvärdesmodellen 2014-04-11 Föreläsare: Pär-Erik Back, SGI Deltagare: 7 st handläggare från Region Gotland samhällsbyggnadsförvaltning, enhet miljö och hälsa och Länsstyrelsen. Upplägg Kursen

Läs mer

Miljöteknisk provtagning av grund och ytvatten samt jord vid brandövningsområde i Vallentuna

Miljöteknisk provtagning av grund och ytvatten samt jord vid brandövningsområde i Vallentuna 2013-05-24, s 1 (5) Miljöteknisk provtagning av grund och ytvatten samt jord vid brandövningsområde i Vallentuna 1 Bakgrund och syfte Structor Miljöbyrån har på uppdrag av utfört miljöteknisk utredning

Läs mer

Blankett A Administrativa uppgifter

Blankett A Administrativa uppgifter Blankett A Administrativa uppgifter Sid 1 (16) Objekt Zelanders spåntipp IDnr F1463-2013 Kommun Upprättad (namn) Fredrik Sandberg Senast reviderad (namn) Martin Fransson 2004-01-20 2007-05-21 Inventeringens

Läs mer

2014-10-06. Insamling av underlagsdata Övervakning och kontroll. Orienterande studie (Fas 1) sammanställning av kunskaper och platsbesök

2014-10-06. Insamling av underlagsdata Övervakning och kontroll. Orienterande studie (Fas 1) sammanställning av kunskaper och platsbesök Insamling av underlagsdata Övervakning och kontroll Mötesnamn etc 1 Orienterande studie (Fas 1) sammanställning av kunskaper och platsbesök Uppgiftsinsamling Besök på platsen Mötesnamn etc 2 Uppgiftsinsamling

Läs mer

ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING. Undersökningsområde. Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK.

ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING. Undersökningsområde. Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK. ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING Undersökningsområde Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK AB Norra regionen Uppdragsnummer 1644249000 ra02s 2000-03-30 SWECO VIAK Ringvägen 2,

Läs mer

Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet

Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet Yttrande över WSP Environmental rapport Gåshaga brygga, Lidingö stad. Fördjupad miljö- och hälsoriskbedömning inklusive kompletterande miljöteknisk markundersökning

Läs mer

Kriterier för återvinning av avfall i anläggningsarbeten Vårmöte Nätverket Renare Mark den 1 april 2008

Kriterier för återvinning av avfall i anläggningsarbeten Vårmöte Nätverket Renare Mark den 1 april 2008 Kriterier för återvinning av avfall i anläggningsarbeten Vårmöte Nätverket Renare Mark den 1 april 2008 Ann-Marie Fällman Miljörättsavdelningen, Naturvårdsverket 2008-04-01 Naturvårdsverket Swedish Environmental

Läs mer

Markmiljötekniskt PM. Bilaga 5-1, flik 17. Mariestads kommun Sjöstaden

Markmiljötekniskt PM. Bilaga 5-1, flik 17. Mariestads kommun Sjöstaden Bilaga 5-1, flik 17 Mariestads kommun Sjöstaden Markmiljötekniskt PM Ingår i ansökan om tillstånd till vattenverksamhet enligt Miljöbalken kap 11 för åtgärder i vatten med anledning av Sjöstadens utbyggnad.

Läs mer

Riskbedömning och NVs riktvärdesmodell

Riskbedömning och NVs riktvärdesmodell Riskbedömning och NVs riktvärdesmodell Maria Carling, SGI maria.carling@swedgeo.se tfn:013-201826 Utbildning Länsstyrelsen Örebro 2011-05-25 1 Innehåll Vad är en risk? Olika typer av riskbedömningar Konceptuell

Läs mer

Verksamheten pågick ca 50 år. 1988 förbrukades -500 kilogram PCE -60 liter Na-hypoklorit. PCE lagrades i cistern inomhus

Verksamheten pågick ca 50 år. 1988 förbrukades -500 kilogram PCE -60 liter Na-hypoklorit. PCE lagrades i cistern inomhus Verksamheten pågick ca 50 år 1988 förbrukades -500 kilogram PCE -60 liter Na-hypoklorit PCE lagrades i cistern inomhus Inga golvbrunnar eller invallningar PCE = PERKLORETYLEN=TETRAKLORETYLEN Större oljeläckage

Läs mer

Rapport Mellingeholm, Norrtälje

Rapport Mellingeholm, Norrtälje Mellingeholm Rapport Mellingeholm, Norrtälje Resultat och bedömning från miljötekniska markundersökningar Grontmij AB Västerås Vår referens Västerås Mark & Miljö, Anna Berg Rapport Namnteckning Granskad

Läs mer

Nedläggning av bilskrot Västerås

Nedläggning av bilskrot Västerås Nedläggning av bilskrot Västerås 19 april 2013 Kristina Aspengren, kristina.storfors.aspengren@vasteras.se 021-39 18 12 Malin Urby, malin.urby@vasteras.se 021-39 27 72 Historia Verksamheten startade 1957

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman PM UPPDRAG Storådammen UPPDRAGSNUMMER 2417551000 UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson UPPRÄTTAD AV Peter Östman DATUM 2012-01-27 Översiktlig markundersökning Storådammen, Tierps kommun Provtagningen genomfördes

Läs mer

Blankett A Administrativa uppgifter

Blankett A Administrativa uppgifter Blankett A Administrativa uppgifter Sid 1 (20) Objekt Gnarps masugn IDnr F2132-0063 Kommun Nordanstig Upprättad (namn) Åsa Duell Senast reviderad (namn) Jon Böhlmark 2004-09-28 2005-08-10 Inventeringens

Läs mer

PM GEOTEKNIK TÅSTORP 7:7 M.FL FALKÖPINGS KOMMUN JÖNKÖPING GEOTEKNIK SWECO CIVIL ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN

PM GEOTEKNIK TÅSTORP 7:7 M.FL FALKÖPINGS KOMMUN JÖNKÖPING GEOTEKNIK SWECO CIVIL ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN FALKÖPINGS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 2204112000 ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN 2014-04-25 JÖNKÖPING GEOTEKNIK UPRÄTTAD AV: GRANSKAD AV: SWECO CIVIL JOSEFINE LINDBERG BJÖRN PETTERSSON

Läs mer

Helgenäs och Edsåsens vattenskyddsområde. Information om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter Helen Eklund, Sweco

Helgenäs och Edsåsens vattenskyddsområde. Information om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter Helen Eklund, Sweco Helgenäs och Edsåsens vattenskyddsområde Information om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter 2014-04-02 Helen Eklund, Sweco 1 Dagordning o Vattentäkten och befintligt vattenskyddsområde o Varför vattenskyddsområde?

Läs mer

Förrådet 4, Sundsvalls kommun. Provtagningsplan. Sundsvall 2013-05-06. Mark- och exploateringsavdelningen. Astrid Göthe. Dnr SBN 2013-00107

Förrådet 4, Sundsvalls kommun. Provtagningsplan. Sundsvall 2013-05-06. Mark- och exploateringsavdelningen. Astrid Göthe. Dnr SBN 2013-00107 Förrådet 4, Sundsvalls kommun Sundsvall 2013-05-06 Mark- och exploateringsavdelningen Astrid Göthe Dnr SBN 2013-00107 Dnr SBN-2013-00107 Sida 2 (5) 1 Bakgrund och syfte Mitthem AB har begärt detaljplaneändring

Läs mer

RAPPORT. Majavallen, Lindsdal Uppdragsnummer 2292867000 KALMAR KOMMUN. Översiktlig geoteknisk undersökning. Sweco Infrastructure AB.

RAPPORT. Majavallen, Lindsdal Uppdragsnummer 2292867000 KALMAR KOMMUN. Översiktlig geoteknisk undersökning. Sweco Infrastructure AB. KALMAR KOMMUN Majavallen, Lindsdal Uppdragsnummer 2292867000 Översiktlig geoteknisk undersökning Växjö 2011-09-19 Sweco Infrastructure AB Växjö Markbyggnad Anders Petersson Tommy Ivarsson 1 (5) Sweco Sweco

Läs mer

Blankett A Administrativa uppgifter

Blankett A Administrativa uppgifter Blankett A Administrativa uppgifter Sid 1 (19) Objekt Upprättad (namn) (datum) IDnr Kommun Senast reviderad (namn) (datum) Inventeringens namn Dossiernummer Preliminär riskklass enligt BKL Inventeringsfas

Läs mer

BEDÖMNING AV VATTENKVALITET - ENSKILDA BRUNNAR

BEDÖMNING AV VATTENKVALITET - ENSKILDA BRUNNAR RAPPORT BEDÖMNING AV VATTENKVALITET - ENSKILDA BRUNNAR KONCEPT Uppdrag: 241179, Utredning om lakvattenläckage till grundvattnet från Flishult deponi Titel på rapport: Bedömning av vattenkvalitet - enskilda

Läs mer

Gasverkstomten Västerås. Statistisk bearbetning av efterbehandlingsåtgärderna VARFÖR STATISTIK? STANDARDAVVIKELSE MEDELVÄRDE OCH MEDELHALT

Gasverkstomten Västerås. Statistisk bearbetning av efterbehandlingsåtgärderna VARFÖR STATISTIK? STANDARDAVVIKELSE MEDELVÄRDE OCH MEDELHALT Gasverkstomten Västerås VARFÖR STATISTIK? Underlag för riskbedömningar Ett mindre subjektivt beslutsunderlag Med vilken säkerhet är det vi tar bort över åtgärdskrav och det vi lämnar rent? Effektivare

Läs mer

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 2008-12-12 Reviderad 2009-02-17 Allren AB Miljöteknik Viktor Levin Charlotte

Läs mer

Sveriges geologiska undersöknings författningssamling

Sveriges geologiska undersöknings författningssamling Sveriges geologiska undersöknings författningssamling ISSN 1653-7300 Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter om kartläggning och analys av grundvatten; beslutade den 8 augusti 2013. SGU-FS 2013:1

Läs mer

Vanliga frågor & svar

Vanliga frågor & svar Vanliga frågor & svar Innehåll Ordlista... 2 Om Brevet... 2 Vad ska jag göra med brevet som jag fått?... 2 Motivering saknas till min fastighet, varför?... 2 Vilka har fått utskicket från Länsstyrelsen?...

Läs mer

STRÄNGNÄS KOMMUN, SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET GRIPSHOLM 1:9 & DEL AV GRIPSHOLM SLOTT 1:1 STRÄNGNÄS

STRÄNGNÄS KOMMUN, SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET GRIPSHOLM 1:9 & DEL AV GRIPSHOLM SLOTT 1:1 STRÄNGNÄS STRÄNGNÄS KOMMUN, SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET GRIPSHOLM 1:9 & DEL AV GRIPSHOLM SLOTT 1:1 STRÄNGNÄS PM ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING - HUVUDSTUDIE Västerås 2008-11-05, reviderad 2008-07-11 WSP

Läs mer

Delrapport 5 Vansjö snickeri, Hedåker

Delrapport 5 Vansjö snickeri, Hedåker Länsstyrelsen i Västmanlands län Hedåker, Sala kommun Förstudie - 5 impregneringsanläggningar Delrapport 5 Vansjö snickeri, Hedåker Reviderad 2012-09-18 2012-09-18 Datum: 2012-09-18 Uppdragsledare: Maria

Läs mer

MIFO fas 2, Ånge Bangård

MIFO fas 2, Ånge Bangård Ånge kommun MIFO fas 2, Ånge Bangård Östersund 2011-12-09 MIFO fas 2, Ånge Bangård Datum 2011-12-09 Uppdragsnummer 61811146630 Utgåva/Status Version 1 Kristina Tajani Patrik von Heijne Christian Maurice

Läs mer

JAKOBSBERG 1:1 M.FL., KALMAR DETALJPLAN. Översiktlig geoteknisk utredning 2009-09-29. Upprättad av: Daniel Elm Granskad av: Torbjörn Johansson

JAKOBSBERG 1:1 M.FL., KALMAR DETALJPLAN. Översiktlig geoteknisk utredning 2009-09-29. Upprättad av: Daniel Elm Granskad av: Torbjörn Johansson JAKOBSBERG 1:1 M.FL., KALMAR DETALJPLAN Översiktlig geoteknisk utredning 2009-09-29 Upprättad av: Daniel Elm Granskad av: Torbjörn Johansson BESTÄLLARE Kalmar kommun, kommunledningskontoret KONSULT WSP

Läs mer

Råd inför undersökning enligt MIFO Fas 2/Översiktlig undersökning

Råd inför undersökning enligt MIFO Fas 2/Översiktlig undersökning Råd inför undersökning enligt MIFO Fas 2/Översiktlig undersökning Om undersökningen inte är ett led i tillsynsprojektet där verksamhetsutövare själva ska göra en MIFO-inventering, behöver ingen riskklassning

Läs mer

Råd inför undersökning enligt MIFO fas 2 (uppdaterad version)

Råd inför undersökning enligt MIFO fas 2 (uppdaterad version) Sida 1/9 Rev. 2014-03-13 Upprättad 2004-05-06 Tidigare reviderad 2008-06-19, 2011-01-05, 2013-02-13 Råd inför undersökning enligt MIFO fas 2 (uppdaterad version) Naturvårdsverket har utarbetat en Metodik

Läs mer

Miljömedicinsk bedömning av pentaklorfenoler i kontaminerad mark i Fagersanna, Sjötorp och Sundet

Miljömedicinsk bedömning av pentaklorfenoler i kontaminerad mark i Fagersanna, Sjötorp och Sundet Miljömedicinsk bedömning av pentaklorfenoler i kontaminerad mark i Fagersanna, Sjötorp och Sundet Pernilla Almerud 1:e Yrkes- och miljöhygieniker Helena Sandén Överläkare Göteborg den 30 maj 2013 Sahlgrenska

Läs mer

Översiktliga markundersökningar vid Högsätra, Lidingö; MIFO fas 2

Översiktliga markundersökningar vid Högsätra, Lidingö; MIFO fas 2 UTKAST Author Hanna Dillner Phone +46 10 505 00 00 Mobile +4676 110 09 39 E-mail hanna.dillner@afconsult.com Date 2015-04-29 Project ID 704642 Lidingö Stad Översiktliga markundersökningar vid Högsätra,

Läs mer

Väg 226, GC-väg Tumba-Tullinge Botkyrka

Väg 226, GC-väg Tumba-Tullinge Botkyrka Väg 226, GC-väg Tumba-Tullinge Botkyrka PM miljöteknisk markundersökning www.bjerking.se Sida 1 (5) PM Miljöteknisk markundersökning Uppdragsnamn Väg 226, GC-väg Tumba-Tullinge Botkyrka VAP VA-projekt

Läs mer

F D BOHUS VARV, HUVUDSTUDIE

F D BOHUS VARV, HUVUDSTUDIE F D BOHUS VARV, HUVUDSTUDIE Del 2 Åtgärdsutredning 232 137 161 2065 783 125 2061 104 2021615 507 1028 1655 223 233 960 4212 456 1309 3582 5448 6555 826 3932 6075 6473 3775 2013 15258 9150 6160 17479 10120

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Anna Thyrén UPPRÄTTAD AV. Petra Almqvist. Inventering av förorenad mark av Björnemossen, Hova, Gullspångs kommun

UPPDRAGSLEDARE. Anna Thyrén UPPRÄTTAD AV. Petra Almqvist. Inventering av förorenad mark av Björnemossen, Hova, Gullspångs kommun -14 UPPDRAG MKB detaljplan Hova, Gullspångs kommun UPPDRAGSNUMMER 1321526 UPPDRAGSLEDARE Anna Thyrén UPPRÄTTAD AV Petra Almqvist DATUM GRANSKAD AV Ann Christine Lember Inventering av förorenad mark av

Läs mer

I5 KASERNOMRÅDE, MARKMILJÖBEDÖMNING

I5 KASERNOMRÅDE, MARKMILJÖBEDÖMNING Fältjägaren Fastigheter AB I5 KASERNOMRÅDE, MARKMILJÖBEDÖMNING 2007-03-05 SWECO VIAK AB Norra regionen Bild från www.ostersund.se ra01s 2005-11-11 Uppdragsnummer 1644211000 SWECO VIAK Ringvägen 2, 831

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUN ROSENLUND PLANOMRÅDE SAMT CIRKULATIONSPLATS ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2012-06-29

HAMMARÖ KOMMUN ROSENLUND PLANOMRÅDE SAMT CIRKULATIONSPLATS ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2012-06-29 HAMMARÖ KOMMUN ROSENLUND PLANOMRÅDE SAMT CIRKULATIONSPLATS ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM GEOTEKNIK Örebro WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 019/17 89 50 2 HAMMARÖ

Läs mer

Bilaga 1. Utdrag ur provtagningsplaner för Kålsäter

Bilaga 1. Utdrag ur provtagningsplaner för Kålsäter Bilaga 1 Utdrag ur provtagningsplaner för Kålsäter Bilaga 1 Bilaga 1 - Utdrag ur provtagningsplaner för Kålsäter I detta dokument har tabeller och kartor från upprättade provtagningsplaner för Kemaktas

Läs mer

Den aktuella fastigheten ligger i centrala Motala, se Bilaga 1.

Den aktuella fastigheten ligger i centrala Motala, se Bilaga 1. Golder Associates AB SE-411 04 Göteborg Address: Lilla Bommen 6 Telephone: [+46] 31 700 82 30 Fax: [+46] 31 700 82 31 http://www.golder.se LÄNSSTYRELSEN I ÖSTERGÖTLAND Miljövårdsenheten MIFO Objekt: 3.

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-07-31 Upprättad av Granskad av: Hanna Hällstrand Uppdragsnr: 1015 4949 Daterad: 2015-07-31 Reviderad: Handläggare Detaljplan

Läs mer

HUVUDSTUDIE. Hyttsjö sågverk. Framställd för: Länsstyrelsen Östergötland Miljöskyddsenheten 581 86 Linköping

HUVUDSTUDIE. Hyttsjö sågverk. Framställd för: Länsstyrelsen Östergötland Miljöskyddsenheten 581 86 Linköping RAPPORT HUVUDSTUDIE Hyttsjö sågverk Framställd för: Länsstyrelsen Östergötland Miljöskyddsenheten 581 86 Linköping Uppdragsnummer: 9512130285 Distributionslista: Länsstyrelsen Östergötland [6 ex] Finspångs

Läs mer