Sammanslagning av ämnesportalerna AGORA, KvinnWebb, Rättskällan och SamWebb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanslagning av ämnesportalerna AGORA, KvinnWebb, Rättskällan och SamWebb"

Transkript

1 Sammanslagning av ämnesportalerna AGORA, KvinnWebb, Rättskällan och SamWebb Rapport Ann-Sofi Cullhed, Projektgruppen har bestått av samordnarna för de fyra portalerna: Berith Backlund (KvinnWebb), Ann-Sofi Cullhed (AGORA), Ingrid Kabir (Rättskällan), Gullbritt Åhman (SamWebb), samt Stefan Andersson från Enheten för digital publicering, Uppsala UB. Elisabeth Hammarberg från KvinnWebb har ersatt Berith Backlund under den senares tjänstledighet. Ann-Sofi Cullhed har varit projektledare. Projektgruppen har sammanträtt vid fem tillfällen under perioden, och däremellan haft täta kontakter via e-post och telefon. De områdesansvariga vid ansvarsbiblioteken har också konsulterats under arbetets gång (Marianne Ladenvall, Göteborgs UB, Christine Lindmark, Stockholms UB och Hans Nordesjö, Uppsala UB). En viktig förutsättning för projektets genomförande har varit att befintliga lösningar skulle kunna utnyttjas. Redan innan projektansökan skickades in beslöts att de tekniska lösningarna för AGORA skulle ligga till grund för den nya portalen. Valet bestämdes av att AGORA var den av portalerna som hade den djupaste beskrivningsnivån, och därför enklast skulle kunna hantera de variationer i bibliografiskt format och databasstruktur som fanns i de olika portalerna. Sammanfattningsvis har projektet resulterat i följande: - En blädderstruktur för den nya portalen har tagits fram som inrymmer både en gemensam struktur och tre separata portalutsnitt - En ny layout och nya stilmallar har tagits fram - Sökfunktionen har omarbetats - Ett gemensamt bibliografiskt format har fastställts - Data från de olika portalerna har mappats mot varandra och importerats till en ny databas på en server vid Uppsala universitetsbibliotek. Städning av databasen. - AGORA:s registreringsformulär har omarbetats och anpassats till RASK - En namntävling har utlysts vid de deltagande biblioteken och ämnesredaktörernas bibliotek - Ett gemensamt seminarium har hållits för den nya storredaktionen - Portalens data har anpassats till OAI-PMH (ännu ej helt slutfört) - Projektet har presenterats vid konferensen Mötesplats inför framtiden - Den redaktionella webbplatsen för AGORA har omarbetats med nya texter och nya funktioner - Statistikfunktionen för AGORA har lagts om till den nya portalen - Länkkontrollen för AGORA har omarbetats och anpassats till den nya portalen - Nya e-postkonton för administrationen har tagits fram - Som PR-material har bokmärken framställts, liksom pressmeddelanden inför lanseringen - Ett elektroniskt nyhetsblad innehållande nyheter och nya länkar har framställts - Portalen lanserades offentligt den 1 februari.

2 2 Blädderstruktur och layout Vid utformningen av blädderstrukturen har den stora utmaningen varit att de deltagande portalerna hade olika utgångspunkter och önskemål. AGORA och SamWebb var inte intresserade av separata portalutsnitt, utan ville satsa på en gemensam portal. För Rättskällan var tvärtom det separata portalutsnittet viktigare, och man ville också behålla namnet Rättskällan. Också KvinnWebb såg ett separat portalutsnitt som centralt önskemål, men dessutom ville man att KvinnWebb-resurserna skulle integreras sömlöst med resurserna under besläktade ämnesrubriker i de övriga portalerna. För att överhuvudtaget komma vidare måste projektgruppen alltså hitta en lösning som kunde tillgodose både de gemensamma och de lokala intressena utan att detta gick ut över användarvänligheten. Vi behövde få ett objektivt perspektiv på denna problematik, Eftersom blädderstrukturen är oupplösligt förenad med gränssnittet valde vi att anlita ett utomstående företag för utformning av en pedagogiskt funktionell layout, med särskild hänsyn tagen till de strukturella problemen och nödvändigheten av ett pedagogiskt fungerande gränssnitt. Valet föll på Karolinska institutets webbyrå Vision (numera Mediabyrån). Stefan Andersson och Ann-Sofi Cullhed besökte webbyrån i september 2004 för en grundlig diskussion av uppdraget. Mötet var mycket konstruktivt, och vi bestämde oss för att gå vidare. Av ekonomiska men även praktiska skäl beställdes endast designprototyper av webbyrån, inte färdiga HTML-lösningar. Det förslag som togs fram mottogs mycket positivt av hela projektgruppen, och de omarbetningar som sedan gjordes påverkade inte grundstrukturen. I det gemensamma gränssnittet/startsidan visas och grupperas således alla ämnesrubriker på nivå 1 under de tre huvudavdelningarna Humaniora och samhällsvetenskap, Rättsvetenskap Rättskällan och Genusvetenskap KvinnWebb. Men man kan också välja att länka direkt till ett portalutsnitt, som är designat för att kunna fungera som en lokal startsida, men ändå helt följer en gemensam och konsekvent navigering till övriga delar av den gemensamma portalen. De lokala startsidorna skiljer sig en aning åt. För Humaniora och samhällsvetenskap finns en nyhetsspalt, något som varken Rättskällan eller KvinnWebb ville ha därför ligger den inte på den gemensamma startsidan. Rättskällan använder vänstermarginalen för vissa rubriker som man ville bryta ut ur listan över rättsområden. Designprototyperna som beställdes av webbyrån Vision togs fram i Photoshop och levererades som bilder. Stefan Andersson framställde stilmallar som byggde på bilderna, och HTML-kodade därefter webbplatsen så att den motsvarade designprototyperna. Stilmallarna och HTML-kodningen har validerats mot W3C, och uppfyller alltså gängse kvalitetskriterier för webbsidor. Som en liten knorr togs också en funktion för slumplänk fram. Slumplänken lades i sidfoten. Sökfunktion Ingen av de tidigare portalernas funktion för avancerad sökning (kombinerad fältsökning) fungerade bra. Möjligheten att kombinera många sökbara fält i en och samma sökning resulterade alltför ofta i noll träffar. Vi enades om att ersätta det kombinerade sökfältet med ett fritextsökfält med sökinstruktioner och möjlighet att avgränsa sökningen till Humaniora/Samhällsvetenskap, Rättsvetenskap eller Genusvetenskap (Hela databasen som standardvärde). Denna söktyp kompletterades med en meny för ämnesordssökning, där alla ämnesord som använts i databasen har lagts in. Indexeringen för fritextsökning utvidgades också. Dock är ingen av portalsamordnarna nöjd

3 3 med funktionaliteten för fritextsökning. Ett problem är att två ord som skrivs intill varandra uppfattas som frassökning, inte som en underförstådd AND-sökning som i Google och många andra söktjänster. Vidare måste diakriter skrivas in vid sökning på ord med diakritiska tecken. Indexeringen har också svagheter, vilket medför att vissa kombinationer av termer ur olika sökfält inte fungerar. Under projektet saknades medel för att förbättra sökfunktionen, men det är det högst prioriterade önskemålet för kommande utveckling. Bibliografiskt format Redan tidigare fanns en betydande samstämmighet i det bibliografiska format som portalerna användes. Vi bestämde oss dock för att använda ett så avskalat format som möjligt, för att förenkla arbetet för ämnesredaktörerna. Fält som använts sällan eller felaktigt togs bort. Antal resurstyper/kategorier skars ned. Efter långa diskussioner, och efter kontakter dels med ämnesredaktörerna, dels med arbetsgruppen för LIBRIS ämnesträd, togs fältet för SABklassning bort. I gengäld gjordes fältet för ämnesord obligatoriskt. Det slutgiltiga formatet innehåller dessa fält: - URL - Huvudtitel - Undertitel/Övrig titelinformation - Alternativtitel - Relation (ingår i) - Upphovsansvarig/utgivare person - Upphovsansvarig/utgivare institution - Resurstyp - Ämnesrubrik i blädderstrukturen - Ämnesord (Svenska ämnesord eller Kvinnsam-ämnesord) - Beskrivning - Standardnummer Ny databas Portalernas data harmoniserades så att fält som saknade motsvarighet i det nya formatet eller som skulle visas på annat sätt i den nya databasen mappades mot varandra. Data importerades till den nya gemensamma databasen.därefter stängdes de äldre portalerna för registrering under c:a två månader. I den nya databasen framgår dels posternas ursprungliga och nya delportaltillhörighet liksom redaktörernas primära delportaltillhörighet, så att man därigenom fortfarande kan urskilja delportalerna. Med undantag för ett antal KvinnWebb-poster som kom på drift fungerade sammanslagningen i allt väsentligt mycket bra, säkert till stor del beroende på den grad av samordning som sedan början funnits i de ursprungliga portalerna. Den nya portalen kom att innehålla c:a 4500 poster. Uttag av dubbletter gjordes därefter. Det visade sig att ett par hundra poster var entydiga dubbletter, registrerade parallellt i de olika ursprungsportalerna. Framförallt gällde dubblettförekomsten SamWebb/KvinnWebb och SamWebb/Rättskällan. Städning gjordes, och posterna sammanfördes till den post som hade den fylligaste beskrivningen. Den nya portalen fick adressen Registreringsformulär Registreringsformuläret för AGORA har arbetats om för att fungera i RASK. Ämnesordsmenyerna har krävt särskilt mycket arbete och flera omarbetningar. Slutligen har dock fastställts två separata ämnesordsmenyer i registreringsformuläret en för

4 4 Humaniora/Samhällsvetenskap/Rättsvetenskap (Svenska ämnesord) och en för Genusvetenskap (Kvinnsam-ämnesord). Möjlighet att lägga till nya ämnesord finns i formuläret, och inloggning styr då vilken ämnesordsmeny som uppdateras vid registreringen. Namn C:a 40 namnförslag inkom i den tävling som utlystes hösten 2004 bland ämnesredaktörerna och ämnesredaktörernas bibliotek. Projektgruppen inhämtade synpunkter från kollegor och dessutom från webbyrån, i vars uppdrag också ingick att designa namnet så att det skulle kunna fungera som en logotyp. Förslaget RASK antogs, och eftersom flera personer föreslagit detta namn lottades vinnaren ut bland dessa - Agneta Steffen, Göteborgs UB. Vinsten (en digitalkamera) delades ut på ett seminarium i Göteborg. Seminarium Till seminariet i Göteborg den 24 november 2004 bjöds alla ämnesredaktörer från AGORA, KvinnWebb, Rättskällan och SamWebb in, sammanlagt c:a 75 personer. Bidrag till resekostnader utgick. Som särskild talare hade Mats G. Lindquist från BIBSAM bjudits in för att berätta om nätbiblioteket och den nationella biblioteksportalen. Vid seminariet presenterades RASK för ämnesredaktörerna gränssnitt, struktur och registrering. Pris i namntävlingen delades ut. Eftermiddagen ägnades åt livliga och engagerade gruppdiskussioner, och avslutades med en gemensam samling och sammanfattning. OAI-PMH Portalens data har anpassats till Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting, och kommer därmed att enkelt kunna hämtas till andra söktjänster. Arbetet med detta har försenats, och är ännu inte helt genomfört, men kommer att vara klart under vårterminen Mötesplats inför framtiden Vid bibliotekskonferensen Mötesplats inför framtiden, Borås den oktober 2004 presenterade Ann-Sofi Cullhed portalprojektet. Paper från konferensen finns på adress Gullbritt Åhman deltog också i konferensen. Redaktionell webbplats Som hjälp för sitt arbete har ämnesredaktörerna tillgång till en redaktionell webbplats, innehållande registreringsformulär, hjälptexter, checklista för kvalitetsbedömning, kontaktuppgifter och arkiv. Webbplatsen baseras på motsvarigheten i AGORA, men har omarbetats och förenklats. Bl.a. hämtas alla uppgifter om redaktörerna nu direkt ur databasen, vilket medför att inga namn- och kontaktuppgifter behöver ändras på mer än ett ställe. Redaktörerna kan själva uppdatera sådana uppgifter. Även e-postlänk för kollektivt utskick hämtar uppgifterna direkt ur databasen. Gullbritt Åhman och Berith Backlund har vidare omarbetat och förkortat hjälptexterna. Användarstatistik Statistikprogrammet Awstats har tidigare använts för AGORA, och används också för användningsstatistiken i RASK. Uppgifter finns om antal unika besökare, antal besök, antal besökta sidor, antal träffar, domäner/länder, besökares IP-adresser, besökande webbrobotar/spindlar, operativsystem, webbläsare, refererande sidor och sökmotorer, söknyckelfraser, söknyckelord m.m.

5 5 Fram t.o.m. den 14 april 2005 har RASK haft besök sidor har besökts. Antal unika besökare (snarare: unika IP-nummer) är Av dessa är mer än från entydigt svenska domäner. Länkkontroll Också AGORA:s funktion för länkkontroll har övertagits till RASK, men har justeras i nödvändiga avseenden. Länkkontrollen skickar ut automatiskt skapade e-postmeddelanden till ansvarig redaktör så snart en användare klickar på en trasig eller problematisk länk. Det har funnits problem med länkkontrollen under våren 2005, beroende på inställningar på vissa webbplatser, men felet har åtgärdats och åtgärdas fortlöpande allteftersom nya varianter inkommer. E-postadresser Nya e-postkonton har skapats för RASK. leder till portalsamordnarna. Den gamla gruppadressen går till samordnarna för humaniora resp. samhällsvetenskap. och går förstås till samordnarna för rättsvetenskap resp. genusvetenskap. Marknadsföring och lansering Inför lanseringen den 1 februari tog Informationsavdelningen vid Göteborgs universitetsbibliotek fram dels texter för pressmeddelanden, dels dubbelsidiga bokmärken baserade på portalens layout. Bokmärkena har skickats till alla ämnesredaktörer för vidare distribution inom de egna biblioteken. Dessutom finns underlaget till bokmärkena att hämta från den redaktionella webbplatsen. Pressmeddelandet skickades dagen för lansering ut till riksmedia, BBL, DIK-forum, nordiska bibliotekstidskrifter, lokala media och institutioner, BIBLIST, folkbibliotekarielistan, skolbibliotekarielistan, genuslistan och andra ämneslistor, Fråga biblioteket och Jourhavande bibliotekarie, och dessutom till andra kontakter som samordnarna själva kunde tänkas ha. Vidare skickades upplysning om sammanslagningen och den nya adressen ut till webbplatser som länkat till de föregående portalerna. Nyhetsblad Ett elektroniskt nyhetsblad, RASK-Nytt, erbjuds för prenumeration via e-post. RASK-Nytt kommer ut med 12 nr/år, och innehåller framför allt de länkar som lagts in den senaste månaden, samt ett mindre antal nyhetsblänkare. Förlagan skapas helt och hållet dynamiskt direkt ur databasen, men skickas ut manuellt vid varje månadsskifte. Efter två månader har RASK-Nytt 240 prenumeranter. Sammanfattning och inför framtiden Rent tekniskt har sammanslagningen av ämnesportalerna fungerat bra. Diskussionerna om struktur och format har stundtals varit intensiva, men har också resulterat i en portal som vi alla är i grunden mycket nöjda med. Delvis olösta frågor är förhållandet mellan den gemensamma portalen och ingående delportaler, eftersom det primära engagemanget kan variera. Vilken rätt har t.ex. en ämnesredaktör att dubbelklassa en resurs tvärsöver delportalgränserna? Här finns helt motsatta åsikter inom projektgruppen. Andra frågor rör mer användarvänlighet, och löses förmodligen bäst genom användarundersökningar. Ett enda exempel kan vara vilken sorteringsordning av träfflistor som ska vara defaultvärde alfabetisk sortering i en enda lista eller gruppering av träffarna enligt resurstyp/kategori. I stort sett alla ämnesredaktörer har följt med till den nya portalen.

6 RASK-administrationen har för år 2005 ansökt om medel till utvärdering och till drift/förbättring av portalen. Som tidigare nämnts är förbättring av sökfunktionen ett prioriterat önskemål - avgörande för portalens användbarhet, och troligen en tung faktor då det gäller utfallet av utvärderingen. 6

Utvärdering av ämnesportalen RASK Rapport

Utvärdering av ämnesportalen RASK Rapport STUN Stockholms universitetsbibliotek Ingrid Kabir Avdelningen för juridik 2006-04-28 Utvärdering av ämnesportalen RASK Rapport Postadress: Besöksadress: Tfn: 08 16 28 00 Stockholms universitetsbibliotek

Läs mer

Greda en databas över genusforskare. Berith Backlund. Paper presenterat vid konferensen oktober 2009 i Borås

Greda en databas över genusforskare. Berith Backlund. Paper presenterat vid konferensen oktober 2009 i Borås Greda en databas över genusforskare Berith Backlund Paper presenterat vid konferensen 14-15 oktober 2009 i Borås Greda en databas över genusforskare http://www.ub.gu.se/kvinn/greda I mitt paper kommer

Läs mer

Stefan Andersson SVEP. Övergripande mål - SVEP. Harmonisering av metadatabeskrivningar för elektroniskt publicerade dokument

Stefan Andersson SVEP. Övergripande mål - SVEP. Harmonisering av metadatabeskrivningar för elektroniskt publicerade dokument Stefan Andersson Uppsala universitetsbibliotek, Enheten för digital publicering http://publications.uu.se SVEP Svenska högskolans elektroniska publicering Projektet syftar till att främja en mer samordnad

Läs mer

Rätt väg för juridiken? Verksamhetsberättelse för ansvarsbiblioteket i juridik 2002 Stockholms universitetsbibliotek

Rätt väg för juridiken? Verksamhetsberättelse för ansvarsbiblioteket i juridik 2002 Stockholms universitetsbibliotek 2003-02-12 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Kungliga biblioteket BIBSAM Box 5039 102 41 Stockholm Rätt väg för juridiken? Verksamhetsberättelse för ansvarsbiblioteket i juridik 2002 Stockholms universitetsbibliotek

Läs mer

Instruktion för användning av

Instruktion för användning av Innehåll 1. Nyheter i biblioteket... 2 2. Inmatning av nya referenser... 2 2.1. Innan du börjar... 2 2.2. Inmatning av nya referenser... 4 2.2.1 Import av flera källor... 4 2.2.2 Skapa enskilda referenser...

Läs mer

Använda SYV-spindeln

Använda SYV-spindeln 2015-02-19 Använda SYV-spindeln Instruktioner för att komma igång! 1 av 11 Komma igång! 1. Registrera en användare och logga in För att börja använda SYV-spindeln är det första du måste göra att registrera

Läs mer

Välkommen till Studiekanalen.se

Välkommen till Studiekanalen.se Välkommen till Studiekanalen.se Det här produktbladet beskriver besökarens (elevens) väg till utbildningen, hur de matchas mot rätt skola och utbildning. Det beskriver även hur utbildningsanordnaren kan

Läs mer

Lathund Behörighetshantering

Lathund Behörighetshantering Lathund Behörighetshantering För att kunna ställa in behörigheter krävs det att SiteVision är kopplat till en katalogtjänst. Behörigheter Hantering av behörigheter och rättigheter kan göras för hela webbplatsen,

Läs mer

Lathund Behörighetshantering

Lathund Behörighetshantering Lathund Behörighetshantering För att kunna ställa in behörigheter krävs det att SiteVision är kopplat till en katalogtjänst. Behörigheter Hantering av behörigheter och rättigheter kan göras för hela webbplatsen,

Läs mer

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket AXIELL ARENA Det digitala biblioteket Axiell Arena Med Axiell Arena möter vi framtidens digitala utmaningar Johan Brinck, koordinator för biblioteken i Skåne Nordväst. Idag är webben den moderna människans

Läs mer

Användarhandledning för redaktörer. www.fi.se. Dokumenthistorik. Ändrat datum: datum: 1.0 2004-11-20 Första utgåva Lena Lille

Användarhandledning för redaktörer. www.fi.se. Dokumenthistorik. Ändrat datum: datum: 1.0 2004-11-20 Första utgåva Lena Lille Användarhandledning för redaktörer www.fi.se Dokumenthistorik Version: Skapat datum: Ändrat datum: Kommentar: Utarbetad av 1.0 2004-11-20 Första utgåva Lena Lille Innehållsförteckning 1 Inledning... 4

Läs mer

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23 DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Systemkrav 3 2 Logga in 4 3 Översikt 5 4 Verktygsfält och funktioner 6 4.1 Översikt gränssnitt

Läs mer

Bibliotek och ITs informationssökningswebb

Bibliotek och ITs informationssökningswebb Bibliotek och ITs informationssökningswebb 1. Hur det började I kontakt med högskolans studenter uppmärksammades under 2002 problem med bibliotekets dåvarande informationssökningswebb. Tankar väcktes om

Läs mer

Version

Version 2 Inloggning i Viltdata För att registrera eller administrera uppgifter i viltdata, navigera till webbplatsen www.viltdata.se På startsidan finns allmän information och nyheter samt kontaktuppgifter till

Läs mer

206 Finaluppgifter för produktion av webbsidor

206 Finaluppgifter för produktion av webbsidor 206 Finaluppgifter för produktion av webbsidor ALLMÄNT Finaluppgifterna inom produktion av webbsidor innehåller planering och förverkligande av julkalender för tidningen Keskisuomalainens nättjänst, ett

Läs mer

RACCOON DEVELOPMENT AB

RACCOON DEVELOPMENT AB INNEHÅLL NYHETER 2-4 ARTIKLAR 5-7 BANNERS 8-10 SIDOR 11-15 AVDELNINGAR 16-17 MENY 18-20 TIDNINGEN 21-23 MEDARBETARE 24-26 FÖRSTASIDAN 27-28 Sid 2 NYHETER Hantera nyheter För att lägga till nyheter - klicka

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

So ka artiklar och annan litteratur

So ka artiklar och annan litteratur 1 So ka artiklar och annan litteratur UB:s startsida är en bra startpunkt när du ska söka litteratur vare sig du letar efter böcker eller artiklar. Sökrutan är nästan det första du lägger märke till. Bakom

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3

Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3 Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3 Innehåll 1. Referensbiblioteket i VISS... 2 2. Att söka efter referenser i referensbiblioteket... 2 3. Inmatning av nya referenser... 3

Läs mer

Internets historia Tillämpningar

Internets historia Tillämpningar 1 Internets historia Redan i slutet på 1960-talet utvecklade amerikanska försvaret, det program som ligger till grund för Internet. Syftet var att skapa ett decentraliserat kommunikationssystem som skulle

Läs mer

DP1 och DP2. Stefan Andersson, Eva Müller Enheten för digital publicering, Uppsala universitetsbibliotek. http://publications.uu.

DP1 och DP2. Stefan Andersson, Eva Müller Enheten för digital publicering, Uppsala universitetsbibliotek. http://publications.uu. DP1 och DP2 Stefan Andersson, Eva Müller Enheten för digital publicering, Uppsala universitetsbibliotek http://publications.uu.se/ DP1 och DP2 De olika delprojekten: DP1: Interoperabilitet. Harmonisering

Läs mer

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 4 2 STARTSIDA... 5 2.1 MENYN UPPE TILL HÖGER... 5 2.1.1 Mitt campus... 5 2.1.2 Om BSVC... 5 2.1.3 Kurskatalog... 5 2.1.4 Länkar...

Läs mer

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 1 Användarguide Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 2 Välkommen till Volontärbyrån! Den här guiden beskriver alla funktioner i volontärsamordnaradmin på www.volontarbyran.org. Har du

Läs mer

Att söka information (med betoning på Internet)

Att söka information (med betoning på Internet) Att söka information (med betoning på Internet) - en sökguide för distansstuderande 1. Var finns informationen? 2. Hur söker man? Sökstrategier 3. Olika informationskällor, hjälpmedel vid informationssökning

Läs mer

Kunskapscentrumcentrum för Äldres Säkerhet

Kunskapscentrumcentrum för Äldres Säkerhet Kunskapscentrumcentrum för Äldres Säkerhet Kravspecifikation Webbplatsen ska vara uppbyggd så att den följer riktlinjerna från World Web Consortium (W3W). Webbplatsen ska följa standarder för uppmärkningskod.

Läs mer

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Örjan Hellström, Regionbibliotek Västra Götaland

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Örjan Hellström, Regionbibliotek Västra Götaland MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 8-9 oktober 2003 Örjan Hellström, Regionbibliotek Västra Götaland Sesim - gemensam sökportal för biblioteken i södra Sverige Sesim en del av SIM-projektet SIM står för

Läs mer

Dokumentbeställning via Samsök/SFX

Dokumentbeställning via Samsök/SFX Datum 2006-01-17 Universitetsbiblioteket Ylva Gavel Ylva.Gavel@kib.ki.se KB Bibsam Box 5039 102 41 Stockholm Dokumentbeställning via Samsök/SFX Rapport för projekt med utvecklingsbidrag från BIBSAM Karolinska

Läs mer

Hjälp vid användning av Geodataportalens Sök och utvärderings vy

Hjälp vid användning av Geodataportalens Sök och utvärderings vy 1(14) Hjälp vid användning av Geodataportalens Sök och 2(14) Geodataportalen Denna skärmbild är det första du möts av när du går in i Geodataportalen: : Skärmbilden är indelad i tre olika paneler: Sökpanel

Läs mer

Roller i Liferay och Axiell Arena

Roller i Liferay och Axiell Arena Axiell Arena Roller i Liferay och Axiell Arena Introduktion I Axiell Arena finns det i praktiken två olika behörighetssystem ett för Liferayadministration och ett för administration av funktionaliteten

Läs mer

Internet. En enkel introduktion. Innehåll:

Internet. En enkel introduktion. Innehåll: Internet En enkel introduktion Innehåll: Datorns olika delar Starta datorn Så gör du om du kan webbadressen Så gör du om du inte kan webbadressen Kortfattad repetition Alingsås bibliotek, 2012 2 3 4 6

Läs mer

Välkommen till informationssökning via webben. Tips om sökningar inför uppsatsskrivandet med klickbara länkar.

Välkommen till informationssökning via webben. Tips om sökningar inför uppsatsskrivandet med klickbara länkar. Välkommen till informationssökning via webben. Tips om sökningar inför uppsatsskrivandet med klickbara länkar. 1 Bibliotekets uppdrag i samarbete med utbildningen framgår i kursplanerna. 2 Se innehållet

Läs mer

Nya Mina vårdkontakter. En presentation över det nya gränssnittet för invånare

Nya Mina vårdkontakter. En presentation över det nya gränssnittet för invånare Nya Mina vårdkontakter En presentation över det nya gränssnittet för invånare Nyheter i nya Mina vårdkontakter Responsiv design gör Mina vårdkontakter tillgänglig även i mobiltelefon och surfplatta Stöd

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Nyhetsbrev

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Nyhetsbrev Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund Nyhetsbrev 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Nyhetsbrev 4 Nyhetsbrevsanmälan 4 Skapa nyhetsbrevsanmälan 4-6 Skapa layout för nyhetsbrev 7-10 Skapa nyhetsinnehåll 10 Lägg

Läs mer

KLARA Lathundar för inventerare (inför versionslyft 2013) Version 2.4 (2013 11 27)

KLARA Lathundar för inventerare (inför versionslyft 2013) Version 2.4 (2013 11 27) KLARA Lathundar för inventerare (inför versionslyft 03) Version.4 (03 7) Björn Orheim Nordic, Po Första utgåva 03 Innehållsförteckning Introduktion KLARAs nya gränssnitt 3 KLARAs menyval... 3 Produktregister...

Läs mer

Företagskatalog. för HLR-Rådet på webben. av posit.se. Innehåll

Företagskatalog. för HLR-Rådet på webben. av posit.se. Innehåll Företagskatalog för HLR-Rådet på webben av posit.se Innehåll Företagskatalog på hlr.nu... 2 Registrera företagsuppgifter... 4 Betalning... 7 Problem... 8 Kan inte logga in... 8 Du får ett mail men länken

Läs mer

Webforum. Nya funktioner i version 14.4. Senast uppdaterad: 2014-12-02

Webforum. Nya funktioner i version 14.4. Senast uppdaterad: 2014-12-02 Webforum Nya funktioner i version 14.4 Senast uppdaterad: 2014-12-02 Innehåll Om detta dokument... 3 Översikt... 4 Generellt och administration... 5 Dokument... 5 Seriell gransknings- och godkännandeflöde...

Läs mer

Underlag till kravspecifikation för Vårdförbundets tidningsarkiv

Underlag till kravspecifikation för Vårdförbundets tidningsarkiv Underlag till kravspecifikation för Vårdförbundets tidningsarkiv Jonas Söderström 2000 03 01 Inledning En kravspecifikation kan i princip bli hur detaljerad som helst. Detta underlag består av två delar.

Läs mer

Infobank kvickguide. Kom i gång med Infobank. Logga in till Infobank. Installationsguiden

Infobank kvickguide. Kom i gång med Infobank. Logga in till Infobank. Installationsguiden Infobank kvickguide Kom i gång med Infobank Välkommen till SKL Kommentus webbaserad tjänst Infobank Arbetsrätten. Denna snabbguide ger dig en kort introduktion som användare av Infobank, så att du snabbt

Läs mer

Formulärredigering, inställningar, visningssätt och versioner Innehållsförteckning

Formulärredigering, inställningar, visningssätt och versioner Innehållsförteckning Inställningar och visningssätt i CMS7.5, på sunne.se Sida 1 av 8 Formulärredigering, inställningar, visningssätt och versioner Innehållsförteckning Hjälp finns i den globala menyn... 1 Formulärredigering...

Läs mer

Nyheter i Mikromarc 2.6.1

Nyheter i Mikromarc 2.6.1 Nyheter i Mikromarc 2.6.1 Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, oktober 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Websök... 4 Ämnesord... 4 Flytta lån... 4 Uniform titel... 5 Högertrunkering... 5 Övriga

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Grundläggande funktioner i CMS ifrån Argonova Systems, 2011.

Grundläggande funktioner i CMS ifrån Argonova Systems, 2011. Grundläggande funktioner i CMS ifrån Argonova Systems, 2011. Syfte Detta dokument tar upp grundläggande funktioner i Argonova Systems CMS i syfte att förbereda och stödja användaren, vid sidan av och inför

Läs mer

Administrera projekt på arvsfonden.se

Administrera projekt på arvsfonden.se Manual för projektansvariga på arvsfonden.se 20140611, ver2. Administrera projekt på arvsfonden.se Den här manualen vänder sig till dig som är projektledare eller projektadministratör för ett projekt på

Läs mer

DSpace som system för årsredovisning av forskning. Linda Gustafsson Bibliotek och IT, Malmö högskola. Mötesplats Open Access 12-13 april 2007

DSpace som system för årsredovisning av forskning. Linda Gustafsson Bibliotek och IT, Malmö högskola. Mötesplats Open Access 12-13 april 2007 DSpace som system för årsredovisning av forskning Linda Gustafsson Bibliotek och IT, Malmö högskola Mötesplats Open Access 12-13 april 2007 Malmö högskolas forskningsmiljöer, ett urval Medicin Biomaterial

Läs mer

Sammanträdesrummet, Dag Hammarskjöldbiblioteket. Klostergatan 3, onsdag 13 februari 2013, kl. 15-16

Sammanträdesrummet, Dag Hammarskjöldbiblioteket. Klostergatan 3, onsdag 13 februari 2013, kl. 15-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Dag Hammarskjöldbiblioteket Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-02-13 Plats och tid Sammanträdesrummet, Dag Hammarskjöldbiblioteket. Klostergatan 3, onsdag 13 februari 2013, kl. 15-16

Läs mer

Användarhandledning DORUM

Användarhandledning DORUM Demografiska databasen Sid 1 (19) Användarhandledning DORUM Datum: 2012-09-19 Version: 1.0 Projektledare: Carin Hedlund, Mattias Sandström Innehållsförteckning Åtkomst 3 Ej inloggad 3 Inloggning 7 Dorums

Läs mer

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19)

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Handbok i OEW 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Använd det användarnamn och lösenord som du fått. Fungerar det inte hör av dig till Mari-Anne

Läs mer

Slutrapport för projektet Öppen tillgång till Drugline kliniska frågor och svar om läkemedelsbehandling

Slutrapport för projektet Öppen tillgång till Drugline kliniska frågor och svar om läkemedelsbehandling Slutrapport för projektet Öppen tillgång till Drugline kliniska frågor och svar om läkemedelsbehandling Ett projekt utfört i samarbete mellan avdelningen för klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Redaktörsutbildning EpiServer Lathund

Redaktörsutbildning EpiServer Lathund Redaktörsutbildning EpiServer Lathund Detta dokument är en lathund till redaktörsutbildning för EpiServer, det publiceringsverktyg som används av Hudiksvalls kommun. Postadress: 824 80 Hudiksvall Besöksadress:

Läs mer

Manual HSB Webb brf 2004 03 23

Manual HSB Webb brf 2004 03 23 NYHETER Manual HSB Webb brf 2004 03 23 Nu kan man sätta en hemavdelning på ett arbetsflöde, så att det bara blir synligt från den avdelningen och nedåt i strukturen under en förening. Ett arbetsflöde blir

Läs mer

Hjälp vid användning av Geodataportalens Avancerade sökning

Hjälp vid användning av Geodataportalens Avancerade sökning 1(12) Datum: 2014-05-26 Diarienr: Hjälp vid användning av s Avancerade sökning Organisation Postadress Besöksadress Telefon E-post Internet Lantmäteriet 801 82 Gävle Lantmäterigatan 2 0771-63 63 63 geodatasekretariatet@lm.se

Läs mer

Kunskapscentrum för Äldres Säkerhet

Kunskapscentrum för Äldres Säkerhet Kunskapscentrum för Äldres Säkerhet Kravspecifikation för webbplats Webbplatsen ska vara uppbyggd så att den följer riktlinjerna från World Web Consortium (W3W). Webbplatsen ska följa standarder för uppmärkningskod.

Läs mer

Nya sundbyberg.se. Webbkoncept. v1.0, Sundbyberg där staden är som bäst

Nya sundbyberg.se. Webbkoncept. v1.0, Sundbyberg där staden är som bäst Nya sundbyberg.se Webbkoncept v1.0, 2012-04-04 Innehåll 1. Introduktion 2. Webbstrategi 3. Prioriteringar 4. Innehåll startsida 5. Tonalitet 6. Form 7. Interaktivitet och dialog 8. Sociala medier 9. Sökfunktion

Läs mer

Ecat_Admin Användarhandbok för licensinnehavare

Ecat_Admin Användarhandbok för licensinnehavare Ecat_Admin Användarhandbok för licensinnehavare Senast uppdaterad av hjälpcentralen: April 2015 Innehåll Inledning... 2 Kapitel 1: Grunderna... 3 1.1 Skapa ett Ecat_Admin-konto (logga in första gången)...

Läs mer

Manual Webb-admin för evenemang

Manual Webb-admin för evenemang Manual Webb-admin för evenemang Version: 001 Innehållsförteckning Logga in... 1 Lägg in nytt/redigera evenemang... 3 Prenumerant... 3 Evenemang eller Aktivitet... 3 Huvudtema och Tema... 3 Huvudkategori

Läs mer

Grundutbildning EPiServer CMS6

Grundutbildning EPiServer CMS6 Grundutbildning EPiServer CMS6 Välkommen! Presentation av kursledare och kursdeltagare Kursinnehåll Verktygsfält och funktioner Skapa sida, spara och publicera Redigera sida Länkar till andra sidor och

Läs mer

2013-04-18. Instruktion för användare av www.skolbiblioteksservice.se

2013-04-18. Instruktion för användare av www.skolbiblioteksservice.se Instruktion för användare av www.skolbiblioteksservice.se Innehåll Inledning... 1 Steg 1 Registrering och inloggning... 1 Registrering för personer med användarkonto hos Umeå kommun... 1 Inloggning för

Läs mer

Listägarhandledning för listtjänst vid Uppsala universitet

Listägarhandledning för listtjänst vid Uppsala universitet Listägarhandledning för listtjänst vid Uppsala universitet Listägarskap Privilegierad ägare Vanlig ägare Logga in i listhanteraren Skapa en e-postlista Administrera lista Redigera prenumeranter Redigera

Läs mer

Skriv adressen fronter.com/rektorsprogrammet i din webbläsares adressfönster!

Skriv adressen fronter.com/rektorsprogrammet i din webbläsares adressfönster! Introduktion Fronter Logga in Skriv adressen fronter.com/rektorsprogrammet i din webbläsares adressfönster! När sidan laddats skriver du ditt användarnamn och ditt lösenord i de fönster som är avsedda

Läs mer

Avropsförfrågan från ramavtal

Avropsförfrågan från ramavtal Förfrågningsunderlag 2013-10-17 Upphandlande organisation Jordbruksverket Upphandling Sökfunktion till Jordbruksverkets webbplats Thomas Dalkvist 2.8.11-7705/13 Sista anbudsdag: 2013-11-05 Symbolförklaring:

Läs mer

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket AXIELL ARENA Det digitala biblioteket www.axiell.se Med Axiell Arena möter vi framtidens digitala utmaningar - Johan Brinck, koordinator för biblioteken i Skåne Nordväst. Axiell Arena Axiell Arena Axiell

Läs mer

Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av,

Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av, 2011-05-13/PB Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av, och sökning i, inskannade dokument Projektorganisation Projektarbetet har bedrivits med lokala arbetsgrupper i både Uppsala och i Umeå.

Läs mer

Publiceringsverktyget

Publiceringsverktyget Publiceringsverktyget Uppdaterad 2015-03-18 Presentera företaget på eventwebben Inför mässan är det viktigt att du så tidigt dom möjligt uppdaterar din presentation på eventwebben. Många av dina kunder

Läs mer

Administrera projekt på arvsfonden.se

Administrera projekt på arvsfonden.se Administrera projekt på arvsfonden.se Den här manualen vänder sig till dig som är projektledare eller projektadministratör för ett projekt på www.arvsfonden.se Innan du kan börja arbeta med er projektsida

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK Ansvarsbiblioteket för humaniora 2003-02-24 Hans Nordesjö

UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK Ansvarsbiblioteket för humaniora 2003-02-24 Hans Nordesjö UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK Ansvarsbiblioteket för humaniora 2003-02-24 Hans Nordesjö Verksamhetsberättelse för 2002 Ansvarsbiblioteket för humaniora Verksamheten år 2002 har inriktats på ämnesportalen

Läs mer

Byalag.se Administrationsmanual

Byalag.se Administrationsmanual Byalag.se Administrationsmanual Snabbmeny: Återgå till huvudmenyn - Ladda hem Manual Skriv ut denna sida Inledning Du läser nu ett kompendie på hur man uppdaterar www.byalag.se på ett enkelt och smidigt

Läs mer

Axiell Arena Visa BOOK-IT:s resurser

Axiell Arena Visa BOOK-IT:s resurser Axiell Arena Visa BOOK-IT:s resurser Innehåll 1 Introduktion... 2 2 Lägg xsl-fil i Dokumentbiblioteket... 3 3 Web service-koppling mot BOOK-IT:s resurser... 7 1 Axiell Bibliotek AB 1 Introduktion I Axiell

Läs mer

Webbmejlens gränssnitt

Webbmejlens gränssnitt SoftIT Webbmejl Denna manual ger dig information om hur du använder ditt e-postkonto via webbläsaren. Webbmejlen når du via vår hemsida http://www.softit.se. Välj sedan webbmejl från menyn eller gå via

Läs mer

Skapa blogg i ÅA:s bloggverktyg komplett guide

Skapa blogg i ÅA:s bloggverktyg komplett guide 31.3.2014/ Quiroz-Schauman & Forslund Skapa blogg i ÅA:s bloggverktyg komplett guide Skapa en blogg - i korthet!... 2 1 Logga in och beställa en bogg... 2 2 Panel... 3 3 Panel-menyn... 4 4 Inlägg... 4

Läs mer

Administrera projekt på arvsfonden.se

Administrera projekt på arvsfonden.se Administrera projekt på arvsfonden.se Den här manualen vänder sig till dig som är projektledare eller projektadministratör för ett projekt på www.arvsfonden.se Innan du kan börja arbeta med er projektsida

Läs mer

Hogia Personal version 13.1.138 (2013-01-16)

Hogia Personal version 13.1.138 (2013-01-16) Hogia Personal version 13.1.138 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 12.1.16 till 13.1.138 av Hogia Personal. Hogia Personal version 13.1.138 (2013-01-16) Vi har gjort

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Komma igång med Acrobat Connect

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Komma igång med Acrobat Connect DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Komma igång med Acrobat Connect 1 Introduktion Följande guide beskriver hur du kommer igång med Adobe Acrobat Connect och hur du skapar och administrerar mötesrum. 1.1 Förutsättningar

Läs mer

Snabbguide för E-lomake

Snabbguide för E-lomake Snabbguide för E-lomake 1 Om E-lomake/E-blankett...1 1.1 Inloggning...1 1.2 Symboler...1 1.3 Användargränssnittets flikar...1 1.4 Skapande av en ny blankett...2 2 Skapande av en ny blankett, Fält-funktionen...3

Läs mer

Prenumerera på nyhetsflöden i Mozilla Firefox. Instruktion av webbgruppen vid Bibliotek & läranderesurser, Högskolan i Borås 2008-03-11

Prenumerera på nyhetsflöden i Mozilla Firefox. Instruktion av webbgruppen vid Bibliotek & läranderesurser, Högskolan i Borås 2008-03-11 Prenumerera på nyhetsflöden i Mozilla Firefox Instruktion av webbgruppen vid Bibliotek & läranderesurser, Högskolan i Borås 2008-03-11 Prenumerera på nyhetsflöden i Mozilla Firefox Denna instruktion visar

Läs mer

Kvinnors kamp för rösträtt en digital lärmodul/portal

Kvinnors kamp för rösträtt en digital lärmodul/portal Berith Backlund & Anna Sjödahl Hayman Kvinnors kamp för rösträtt en digital lärmodul/portal Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås 1 I vårt paper/föredrag kommer vi att presentera

Läs mer

Högskolans webbutveckling 1995 2006 Högskolan i Trollhättan/Uddevalla bytte namn till Högskolan Väst 1 januari 2006.

Högskolans webbutveckling 1995 2006 Högskolan i Trollhättan/Uddevalla bytte namn till Högskolan Väst 1 januari 2006. Högskolans webbutveckling 1995 2006 Högskolan i Trollhättan/Uddevalla bytte namn till Högskolan Väst 1 januari 2006. 1990 2003 2006 www.htu.se www.htu.se Högskolans webbutveckling 1995 1995 lanserades

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Dokumentation. Joomla - Administrationsguide 1. Logga in i administrations-gränssnittet 2. Ändra globala inställningar 2.

Dokumentation. Joomla - Administrationsguide 1. Logga in i administrations-gränssnittet 2. Ändra globala inställningar 2. Joomla - Administrationsguide Joomla - Administrationsguide 1 Logga in i administrations-gränssnittet 2 Ändra globala inställningar 2 Ändra titel 3 Artiklar, kategorier och sektioner 4 Skapa sektioner

Läs mer

Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör

Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör Innehåll Snabbstart och användarmanual 4 Personalhandbokens uppbyggnad 5 Redigeringsläget 6 Att redigera i personalhandboken 7 Publicering av de redigerade

Läs mer

Sök artiklar i databaser för Vård- och hälsovetenskap

Sök artiklar i databaser för Vård- och hälsovetenskap Sök artiklar i databaser för Vård- och hälsovetenskap Bibliografiska databaser eller referensdatabaser ger hänvisningar (referenser) till artiklar och/eller rapporter och böcker. Ibland innehåller referensen

Läs mer

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b.

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b. Google E-post I Google Apps for Education (GAFE) ingår motsvarande Googles G-mail som e-postprogram. Eftersom det är skolan som administrerar våra GAFE-konton samt att vi behåller vår gamla domän zonline.se

Läs mer

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Redigeraläge Startsidan Beskrivning av flikarna Öppna hemsidan: http://www2.idrottonline.se/default.aspx?id=196012 Öppna ditt arbetsrum. Klicka

Läs mer

Använda Limesurvey. Efter inloggning kommer du till startsidan för Limesurvey. Nedan visas en bild på de val som kan göras från startsidan.

Använda Limesurvey. Efter inloggning kommer du till startsidan för Limesurvey. Nedan visas en bild på de val som kan göras från startsidan. Skapa konto För att använda Limesurvey måste du ansöka om ett separat datakonto, d.v.s. det är inte samma användaruppgifter som ditt datakonto vid HiG. Ansökan görs genom att kontakta Mats Brenner alt.

Läs mer

Styrelsebloggens bruksanvisning

Styrelsebloggens bruksanvisning Styrelsebloggens bruksanvisning sidan 1 av 11 Styrelsebloggens bruksanvisning 1. Inledning Skattkammarvägens samfällighetsförening i Lindsdal, Kalmar består av 85 friliggande hus fördelat på gatorna: Skattkammarvägen

Läs mer

Nyheter i. Solen Administration 6.7

Nyheter i. Solen Administration 6.7 Nyheter i Solen Administration 6.7 Solen Administration Nyheter och förbättringar Stöd för metadatabas 6.1. o Nu finns det inställningar/nycklar för arbetsyta. o Två arbetsytor registreras samtidigt, wor

Läs mer

Lathund skapa och redigera sidor en projektwebb

Lathund skapa och redigera sidor en projektwebb Lathund skapa och redigera sidor en projektwebb 1. Gå in via redigeringsadressen: https://projektwebbaradmin.lansstyrelsen.se/miljosamverkanskane 2. Skapa sida Navigera till den del av webbplatsen där

Läs mer

Uppdateramera. Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB. 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se

Uppdateramera. Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB. 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se Uppdateramera Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se Välkommen Här har vi samlat tio grundläggande tips som hjälper dig att skapa en effektivare,

Läs mer

version 2.5 CONTENTO SVENSKA AB Introduktion till Kursbyggarverktyg

version 2.5 CONTENTO SVENSKA AB Introduktion till Kursbyggarverktyg version 2.5 CONTENTO SVENSKA AB Introduktion till Kursbyggarverktyg Introduktion till kursbyggarverktyg Contento Svenska AB Hornsgatan 103 117 28 Stocholm Table of Contents KAPITEL 1 Introduktion 2 Begrepp

Läs mer

DiVA KTH:s publikationsdatabas Manual Uppdaterad 2015-02-18

DiVA KTH:s publikationsdatabas Manual Uppdaterad 2015-02-18 DiVA KTH:s publikationsdatabas Manual Uppdaterad 2015-02-18 Innehåll Vad är DiVA?... 2 Registrera publikationer i DiVA... 2 Tänk på att... 2 Manuell registrering i DiVA... 2 Gör så här... 2 Steg 1. Välj

Läs mer

Introduktion. Pacsoft Online 2015-01-30

Introduktion. Pacsoft Online 2015-01-30 Introduktion Pacsoft Online 2015-01-30 2 Innehåll 1 Introduktion till Pacsoft Onlines användargränssnitt... 3 1.1 Grundläggande navigering... 3 1.2 Sökning efter information... 4 1.3 Inmatning av uppgifter...

Läs mer

Använda Internet. med hjälp av Internet Explorer. Nybörjarguide

Använda Internet. med hjälp av Internet Explorer. Nybörjarguide Använda Internet med hjälp av Internet Explorer Nybörjarguide Av Carl Ewnert 1 Innehåll: 1. Introduktion 3 2. Utseendet 4 3. Verktygsfältet 4 4. Börja Surfa. 5 5. Att söka på Internet 5 6. Spara en sida

Läs mer

Innehåll. Förändringar i v6.0

Innehåll. Förändringar i v6.0 Innehåll Innehåll... 2 Allmän information... 3 Systemförändringar... 3 Databasen... 3 Import... 3 DuoSTATION Manager... 3 Ärenden... 3 E-post... 3 Dokumenthantering... 3 Utrustningar... 3 Användare...

Läs mer

Release 14.3 kommer finnas tillgänglig för er måndagen den 29 september 2014.

Release 14.3 kommer finnas tillgänglig för er måndagen den 29 september 2014. RELEASE 14.3 Release 14.3 kommer finnas tillgänglig för er måndagen den 29 september 2014. i andra webbläsare än Internet Explorer I och med denna release har vi migrerat alla de sidor man som kundföretag

Läs mer

Informationssökning och bibliotekets resurser Uddevalla Gymnasieskolas bibliotek

Informationssökning och bibliotekets resurser Uddevalla Gymnasieskolas bibliotek Informationssökning och bibliotekets resurser Uddevalla Gymnasieskolas bibliotek INNEHÅLL: ATT BÖRJA SÖKA:... 2 DATABASER MM:... 2-5 NE BIBLIOTEKSKATALOGEN LIBRA.SE ARTIKELSÖK MEDIEARKIVET/RETRIVER ALEX

Läs mer

www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide Att använda LUVIT Reports

www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide Att använda LUVIT Reports www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide Att använda LUVIT Reports Att använda LUVIT Reports I LUVIT Administration finns menyn LUVIT Reports där ett antal fördefinierade standardrapporter finns tillgängliga.

Läs mer

Hjälptext till ansökan om EORI-nummer

Hjälptext till ansökan om EORI-nummer Hjälptext till ansökan om EORI-nummer 1. Allmän information För att bedriva tullverksamhet i EU behövs i de flesta fall ett EORI-nummer. Du behöver inte ha ett EORI-nummer om du agerar som privatperson

Läs mer

Registrera konferenspublikationer i DiVA

Registrera konferenspublikationer i DiVA Registrera konferenspublikationer i DiVA Senast uppdaterad: 2011-05-27 Vad är en konferenspublikation? Det finns flera typer av konferenspublikationer. Konferensbidrag kan exempelvis vara publicerade:

Läs mer

Instruktion för applikation Var sitter känslan?

Instruktion för applikation Var sitter känslan? Instruktion Var sitter känslan 2016-02-25 1 (17) Instruktion för applikation Var sitter känslan? Instruktion Var sitter känslan 2016-02-25 2 (17) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Allmänt...

Läs mer