57. Formalia Till justerare väljs Eva Lundqvist. Föregående protokoll samt dagordning godkänns.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "57. Formalia Till justerare väljs Eva Lundqvist. Föregående protokoll samt dagordning godkänns."

Transkript

1 Protokoll fört vid Medicinska Studierådets möte Närvarande: Ann Westermark Maja Linderoth Katja Adolphson Mikaela Syk Per Skärdin Filippa Boijsen Jens Fälldin Filip Sand Carolina Morén Eva Lundqvist Love af Ekenstam Linnea Signér Johanna Rahmqvist Maria Sonmark Lars Malmqvist Antonia Papadopoulou Karolina Nissen Hanna Forsman Jens Jacob Fredriksson Martin Kopp Fredrik Nerelius Victor Mill Karl Samuelsson Marijela Bosnjak Sofia Persson Jenny Aldén Menaf Al-Basri Carl Johan Drott Karin Sjöberg Mattias Perzon Josefin Hidman Diana Dackell Joanna Strömberg Johnson Leo Wennström Lovisa Wilhelmsson Joel Wilger T1, kursrepresentant T1, kursrepresentant T2, kursrepresentant T2, kursrepresentant T3, kassör T3, kursrepresentant T3, kursrepresentant T4, kursrepresentant T4, kursrepresentant T5, styrelsemedlem T5, kursrepresentant T5, sekreterare T6, kursrepresentant T6, kursrepresentant T6, IT-bevakare T7, kursrepresentant T7, kursrepresentant T7, ordförande MF T7, ordförande T8, kursrepresentant T8, kursrepresentant T8, styrelsemedlem T8, studentstudievägledare T9, kursrepresentant T9, blivande kursrepresentant T9, blivande kursrepresentant T9, styrelsemedlem T9 T10, kursrepresentant T10, valberedning T11, kursrepresentant T11, kursrepresentant T11, adjungerad styrelsemedlem T11, ordförande emeritus vice ordförande Kårens studiebevakare 56. Mötets öppnande Ordförande förklarar mötet öppnat. 57. Formalia Till justerare väljs Eva Lundqvist. Föregående protokoll samt dagordning godkänns. 58. Information Medicinska studierådets styrelse: Styrelsen har diskuterat de frågor som MSR arbetar med. Mer kring detta rapporteras under mötet. Programkommittén (PK): Martin Wohlin, föreståndare för Pedagogiska enheten, ska undersöka hur KI arbetar med att utforma ett core curriculum.

2 Tidigare har möjligheten att ta studieuppehåll under Klinisk medicin V, det vill säga mellan termin nio och tio, ifrågasatts. Nu är det klargjort att ett sådant uppehåll är tillåtet. Truls Gårdmark har tilldelats ekonomiska medel för att kunna införa mer IT i utbildningen. Ett nätverk för basgruppshandledare ska utvecklas. Målet är att det på varje institution ska finnas en mentor för handledarna. Vidare har även närvarorapportering och KUA i Västerås diskuterats. Grundutbildningskommittén (GRUNK): Kajsa Bäckström har på mötet presenterat ett förslag om ett gemensamt arbete kring internationalisering på fakulteten. KORINT har diskuterats. Studenterna använder i låg grad sina utskriftskvoter vilket delvis tolkas som att de är överflödiga. Ordförandekonventet för medicine studerande i Sverige (OMSiS): På mötet i Göteborg den tredje till fjärde december har en viktig fråga varit problemen med att tillgodose de ökade behoven av kliniska placeringar åt Sveriges läkarstudenter som uppstår vid utökning av läkarprogrammen och ytterligare ökar då läkarprogrammet i Örebro startar. Förslag har under mötet lagts fram om att författa en artikel rörande problematiken. Förslaget har tagits med till respektive hemort för att diskuteras. Vidare behöver utbildningen i Uppsala se över möjligheten att effektivisera placeringarna. Hos övriga lärosätens läkarprogram finns målbeskrivning för projekt-/examensarbete. Det saknas dock i Uppsala. Denna brist bör ses över. Nästa OMSiS hålls i Örebro och kommer att kombineras med välkomnande av deras nya och första läkarstudenter. Internationella kommittén: Har ej sammanträtt. Medicinska föreningen (MF): Hanna Forsman rapporterar att det vid examensceremonin för T11 den 15:e januari önskas en fanbärare samt hjälp med utdelning av programblad. Vid intresse av detta kontaktas Hanna Forsman. Studentkårens studiebevakare: Joel Wilger har inget särskilt att rapportera gällande läkarprogrammet. Medicine studerandes förbund (MSF): Filippa Boijsen berättar att arbetet med problemen på KUA (klinisk undervisningsavdelning) i Västerås och frågan kring extraplatser fortsätter. En liten förbättring kan ses då studenterna nu får reda på om de tilldelats en plats något tidigare än förut. Studentstudievägledare: Karl Samuelsson närvarar på mötet och presenterar sig.

3 59. Arbetsgrupper rapporterar Arbetsgrupper tillsatta på uppdrag av Programkommittén Undervisning om alternativmedicin: Momentet taktil massage har strukits från undervisningen eftersom det har vetenskapligt bevisad effekt. Från studenternas håll önskas mer information kring hur patienter ska bemötas i frågor rörande användning av alternativmedicin. Mimmie Willebrandt ska tillfrågas om denna undervisning skulle kunna ges på termin tio. Klinisk handledning: Höstterminens KliniKurt stänger den 16:e januari. 798 stycken svar har hittills inkommit och kursrepresentanterna uppmanas att uppmuntra sina kursare att utvärdera. Vid intresse av att gå till klinikerna och redovisa deras resultat i höstterminens KlinikKurt kontaktas vice ordförande. Det framkommer i rådet att det har förekommit svårigheter med att använda funktionen som redovisar vilka placeringar den enskilda studenten har utvärderat. Lars Malmqvist ska kontrollera funktionen som redovisar vilka kurser som utvärderats. Självständigt arbete, NLP: Det finns ännu ingen rapport från fokusgrupperna om hur arbetet med det självständiga arbetet förlöper. I termin tio har alla utom fem påbörjat sitt arbete. Vid eventuella problem uppmanas representanterna för terminen att kontakta vice ordförande. Målbeskrivning och instruktioner om arbetets format finns inte, då man från programmets sida anser att det inte behövs. Storlek och utseende för respektive arbete kommer troligen variera och från studenthåll anses att det är av stor vikt att tydligare riktlinjer utformas. Utökning av nya läkarprogrammet: Få svar har inkommit på Joanna Strömberg Johnsons mail angående problem med överfulla lunchrum och personalrum på avdelningar där kandidater ej tillåts äta. I rådet uppger flera att det på BMC fortfarande råder stora problem med antalet sittplatser vid lunchtid. Kartor över lunchrummens placeringar samt utspridda lunchtider har dock avhjälpt problemet något. Vid nekat tillträde till personalrum på avdelningarna kontaktas Eva Lundqvist. För att kunna tillgodose de ökade behoven av platser för kliniska placeringar framkommer under rådet önskemål om att fler sjukhus än idag ska ta mot kandidater och eventuellt att minimiantal över hur många kandidater som ska tas mot skrivs in i avtalen med sjukhusen. Då läkarprogrammet står i beroendeställning till klinikerna är det dock svårt att ställa för höga krav. Arbete pågår med problemen med för få och små PBL-tavlor i grupprum. Lokaler: Det är fortfarande mycket trångt i uppehållsrummet vid ingång 70. Fler platser, bestick och porslin ska införskaffas. Internationalisering: Thomas Borg är delaktig i arbetet. En budget ska läggas som bland annat bör täcka in kostnader för utrikesresor med mål att ingå bilaterala avtal. MD-PhD: Programmet är planerat att påbörjas till våren, dock oklart om start kommer att ske. Peter Bergsten har i stor utsträckning arbetat ensam med utformningen av programmet utan studentinsyn.

4 Arbetsgrupper tillsatta på uppdrag av MSR Klinisk handledning: Har inget att tillägga till det som tidigare sagts angående klinisk handledning. PU: Internatveckan, under termin tio, riskerar att reduceras då de kurser som består av över 80 stycken studenter inte kommer att rymmas på Älvkarleö och det inte finns någon alternativ lokal i samma prisklass. Veckan har fått mycket god kritik av studenterna och Jan Sjölin menar att den ej kommer dras in så länge den uppskattas av studenterna. Diskussioner har förts att andra kostnader inom ledarskapsutbildningen kan behöva reduceras om internatet ska finnas kvar i sin nuvarande form. Internationalisering: Inget att rapportera. PR/ Webbsida: Webbsidan är under utveckling. Matlådor med MSR:s logga ska beställas. Fler medlemmar i gruppen behövs. Vid intresse av att medverka i gruppen kontaktas kassör. Valbara kurser: Eva Lundqvist presenterar under mötet en skrivelse om valbara kurser. Ett ytterligare förslag är att studenter som tidigare gått kurserna kommer till termin fyra då information om kursutbudet ges för att kunna berätta vad kurserna innehöll. En annan synpunkt som framkommer är att det var synd att möjligheten att läsa kvällskurser togs bort eftersom det breddade kursutbudet. Detta var dock ett förslag från studenterna som grundades i att det var få deltagare på övriga kurser. Rådet godkänner skrivelsen. 60. Kursvärderingarna, IT-bevakning Glädjande nog ses höga svarsfrekvenser för flera kursutvärderingar. Nämnas kan till exempel klinisk medicin V med hela 83% svarsfrekvens. Alla kursrepresentanter bör uppmuntra till att utvärdera, både i KlinikKurt och Kurt. 61. Övergången till nya läkarprogrammet Inget att rapportera. 62. Närvarorapportering Arbetet i frågan kring närvarorapportering fortsätter. MSR har tillsammans med programstudierektor och föreståndare för pedagogiska enheten diskuterat alternativa former för närvarorapportering som t.ex. en målbeskrivning eller checklista över vad som ska uppnås under placeringen. Denna ska sedan diskuteras med handledare och studenten godkännas när samtliga punkter är uppfyllda. 63. KUA Synpunkter på KUA- placeringarna har uppkommit och studenterna upplever att de ej når kriterierna för ortopedi då två veckor av ortopediplaceringen förläggs till KUA. Rådets åsikt är att det vore önskvärt att placeringen på KUA förkortas till en vecka. Olle Nilsson har varit i kontakt med studierektor och KUA-ansvarig i Västerås. Dock är frågan känslig och KUA-

5 ansvariga hävdar att pedagogiken bygger på två veckors placering på avdelningen. I nuläget uppmanas studenterna kursutvärdera och utvecklingen iakttas. 64. Pedagogisk ros Samtliga nomineringar antas: Lisa Frisk, Patrick Micke, Emma Pontén, Jan Thorelius, Ziad Hijazi, Christina Krantz, Madelene Andersson och Maria Lönnemark. 65. Fikaansvarig termin för nästa möte T2 (nuvarande T1) 66. Nästa termins mötesdatum 24/1, 21/2, 21/3, 26/4 och 23/5 67. Kurserna rapporterar T1. Läser Energi och näringsbalans. Vissa problem förekommer i PU. Flera olika scheman finns, det är svårt att hitta information om gruppuppdelning, tid och plats och några studenter är inte tilldelade grupper. Dessutom verkar kommunikationen mellan skolan och vårdcentralerna vara bristfällig, vilket visar sig genom att undervisning av moment sker dubbelt. Ordförande kontaktar kursledning och påtalar vikten av att tydlig information ges i god tid. T2. Läser Homeostas och endokrinreglering och allt fungerar bra. T3. Läser Neurobiologi, homeostas och intervention. Det är svårt att få tillgång till grupprummen på BMC då de ofta är upptagna. Ofta sitter endast en person i ett grupprum. Kårens studentstudiebevakare ska väcka frågan om regel att grupper har företräde framför ensamma personer vid efterfrågan av grupprum. T4. Terminen har nyligen tenterat Attack och Försvar. Läser nu valbara kurser. Tentamen upplevdes omfattande och i vissa delar irrelevant. Särskilda brister påtalas i virologidelen. Kursrepresentanterna uppmanas att uppmuntra kursen att kursutvärdera. Angående valbara kurser fungerar allt bra T5. Läser Klinisk medicin I. Det mesta fungerar bra. Dock upplevs undervisningen i Hjärta/kärl 1 vara mager. Webbföreläsningar ges och följs i vissa fall endast upp med frågestund. Linnea Signér kontaktar kursledning och delger dessa synpunkter. T6. Läser Klinisk medicin II. Kurssekreterare Britt-Inger Eriksson har kontaktat Karlstad angående bristerna i kandidatboendet. Det ska enligt löfte förbättras. Terminens praktiska prov har förkortats. Det är viktigt att det nya provet utvärderas. Duggor i slutet av varje block har sparats. Nu går rykte att dessa resultat kan komma att användas för att förbättra/ försämra poäng på tenta och att duggorna identifieras genom att jämföra med

6 handstilar på tentorna. MSR anser att det generellt sett inte är dåligt att duggor kan ge poäng till tentor men att detta då ska ske mer formellt och meddelas studenterna samt att kursledningen bör klargöra vad som är tanken med duggorna. T7. Läser Klinisk medicin III och det mesta fungerar bra. Skrivelsen Att leda rond har tagits mot väl av infektion som ansvarar för denna del i utbildningen och momentets framtid tycks vara tryggad. T8. Har nyligen haft tentamen i Klinisk medicin IV som gått bra för de flesta. T9. Läser klinisk medicin VI. De som läser barn har haft intensiva veckor. Några föreläsare klagar på att de har färre undervisningstimmar nu jämfört mot på gamla läkarprogrammet och använder samma material trots minskad tid. På gyn-kursen upplevs schematekniska problem. Det är trångt på avdelningarna, kursledningen verkar oengagerad och flytt av obligatoriska moment sker med kort varsel. Dålig återkoppling ges vid moment då patient ska examineras självständigt. Föregående termin ger i stort sett samma kritik. T10. Arbetar nu med självständigt arbete och upplever att de saknar riktlinjer för arbetets struktur, se 59 och självständigt arbete. T11. Läser enligt gamla läkarprogrammets curriculum. Både de som läser barn och de som läser gyn är nöjda med kurser och kursledningar. Detta trots att det stundtals varit mycket trångt på avdelningarna. Nu har de genomfört sin sista dag som kandidater på Akademiska sjukhuset och längtar efter examen. 68. Övriga frågor Inga övriga frågor. 69. Mötets avslutande Ordförande förklarar mötet avslutat. Jens Jacob Fredriksson, ordförande Linnea Signér, sekreterare Eva Lundqvist, justerare

Medicinska studierådet

Medicinska studierådet Medicinska studierådet PROTOKOLL Rådsmöte 2015-03-02 Närvarolista Namn Kristina Holm Sara Waheddoost Jessica Anderson Marcus Ersson Clara Atterby Jesper Broqvist Björn Wennlöf Patrik Bengtsson Samuel Henriksson

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTET Programnämnden för Biomedicinprogrammet

KAROLINSKA INSTITUTET Programnämnden för Biomedicinprogrammet PROTOKOLL 2004:01 SAMMANTRÄDE 2004-01-21 NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Tomas Cronholm, professor, ordf Ewa Ehrenborg, docent Lars-Arne Haldosén, lektor Dan Grandér, docent Studentrepresentanter

Läs mer

Tema utbildning. Ronden

Tema utbildning. Ronden Ronden Nummer 1 2011 Tema utbildning Klinikkurt förändrade handledningen Planer på kua i Uppsala Rundabordssamtal Pedagogiska insatser uppvärderas Storsatsning på at-utbildningen foto: staffan claesson

Läs mer

Alumnverksamhet rapport nationell alumnenkät 2007

Alumnverksamhet rapport nationell alumnenkät 2007 Alumnverksamhet rapport nationell alumnenkät 2007 UniLink-rapport 2009:5 Sammanfattning Under 2007 genomfördes en nationell undersökning om hur lärosätena i Sverige bedriver alumnverksamhet. Syftet var

Läs mer

Protokoll. 2011/02/07 Läkarsektionen Protokoll

Protokoll. 2011/02/07 Läkarsektionen Protokoll Formalia Datum: Måndagen den 7 feb 2011 Tid: kl. 17:00-19:00 Plats: Medicinska Föreningens kårhus, puben Närvarande: Matilda Liljedahl Karin Johnsson Matti Eladhari Sihan Wang Anna Höög Ulrika Liliemark

Läs mer

3 Redaktören har ordet

3 Redaktören har ordet Innehåll 4/2009 ReumaBulletinen ReumaBulletinen är Svensk Reumatologisk Förenings tidskrift och utkommer med fyra nummer per år. Ansvarig utgivare Redaktör Red.medlemmar Produktion Annonser Layout Tryck

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Romers situation i Malmö En rapport om Malmös minoritetspolitik utifrån romernas perspektiv

Romers situation i Malmö En rapport om Malmös minoritetspolitik utifrån romernas perspektiv Romers situation i Malmö En rapport om Malmös minoritetspolitik utifrån romernas perspektiv Malmö Stadskontor Avdelning för Integration och arbetsmarknad Emma Söderman i samarbete med Britta Ström Sammanfattning

Läs mer

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 13/14 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Science Park Onsdagen den 5:e februari

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-12-13, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Sofie Tapper Jansson, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03...

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... 6 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-05-14... 8 PROTOKOLL

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 oktober 2012 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.25. Närvarande: Daniel Kjellén, Lisa Lindqvist, Peter Peltola, Edwin

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

ST-Läkarnas ledarskapsutbildning

ST-Läkarnas ledarskapsutbildning ST-Läkarnas ledarskapsutbildning inom Landstinget i Kalmar län Utvärderingsrapport Anna-Lena Nilsson [2006-11-22] ehälsoinstitutet, Högskolan i Kalmar Bredbandet 1, 392 30 Kalmar www.ehalsoinstitutet.se

Läs mer

SYLF:s AT-ranking 2014

SYLF:s AT-ranking 2014 SYLF:s AT-ranking 2014 September 2014 Förord Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) organiserar underläkare och är den näst största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund. Föreningen har cirka 9700

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas GRUPP den DD månad 2013 kl. tid i Clasonska gården

Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas GRUPP den DD månad 2013 kl. tid i Clasonska gården Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas GRUPP den DD månad 2013 kl. tid i Clasonska gården Närvarande: Ordförande Eric Lennerth Vice ordförande Jesper Röjdeby Sekreterare Johan Camber Skattmästare

Läs mer

Rapport 2009:36 R. Utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet och högskolor

Rapport 2009:36 R. Utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet och högskolor Rapport 2009:36 R Utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

Verksamhetsberättelse 08/09

Verksamhetsberättelse 08/09 08/09 2009-10-28 INNEHÅLL Innehåll... 2 Inledning... 5 Förtroendevalda... 5 Kårfullmäktige... 5 Kårstyrelsen... 7 Arbetsutskottet... 7 Presidiet... 7 Organisation och verksamhetsledning... 8 Presidiearbetet...

Läs mer

Uppföljning av 16 nationella forskarskolor. samverkan, rekrytering, handledning och kurser

Uppföljning av 16 nationella forskarskolor. samverkan, rekrytering, handledning och kurser Uppföljning av 16 nationella forskarskolor samverkan, rekrytering, handledning och kurser Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

SYLF:s AT-ranking 2013

SYLF:s AT-ranking 2013 SYLF:s AT-ranking 2013 September 2013 Förord Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) organiserar underläkare och är den näst största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund. Föreningen har cirka 9700

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 16.12 Uppsala den 15 september 2013 Närvarande: Julia Yates, Linnea Wikström, Marta Lindström,

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer