2010/11/04 Läkarsektionen Protokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2010/11/04 Läkarsektionen Protokoll"

Transkript

1 Datum: Torsdagen den 4 nov 2010 Tid: kl. 17:00-19:00 Plats: Medicinska Föreningens kårhus, puben Närvarande: Matilda Liljedahl Karin Johnsson (gick kl ) Matti Eladhari Sihan Wang Pontus Jonsson Beatrice Bergström Gustav Malmer Dunia Al-hashimi Klara Torlén Hritul Karim Susanna Renkert Rasmus Eurén Lisa Kogner Formalia F1 Mötets öppnande Ordförande Matilda Liljedahl öppnade mötet. F2 Mötets behöriga utlysande beslutade: att anse dagens möte behörigt utlyst. F3 Val av justeringsperson beslutade: att välja Dunia Al-hashimi till justeringsperson. F4 Anmälda Förhinder Det noterades att Anna Höög hade anmält förhinder. F5 Fastställande av dagordning Punkterna D4 Omsis i Lund okt stryks, övrig fråga gällande fanbärare och lärardagen lades till dagordningen. F6 Föregående protokoll Föregående protokoll lades till handlingarna. 1 / 5

2 Rapporter R1 Rapporter från kollegier och kommittéer Föredragare: Alla mötesdeltagare Matilda rapporterade att hon har skickat in ansökningar till Rosanders fond för två projekt, dels ett som gäller två strategidagar. Tanken med strategidag är att träffas på en heldag på en lördag under våren respektive hösten. Det andra projektet är OMSiS nästa november där Stockholm håller i mötet. Tema 2: Nya kursplaner för DSM har fastslagits, nu väntar implementering. Tema 3: På medicinkursen ska den stora tentan avskaffas med deltentamen istället och MEQ-frågor som en del av frågorna. Duggor kommer att anpassas enligt sjukhusens schema och alla kommer inte att skriva samma dugga. Lärarna är medvetna om att det kommer att innebära mycket jobb och är villiga att arbeta med detta. Tema 7: Ett genomgående problem under T11 är att denna har upplevt som splittrad. Den är ej så klinisk orienterad utan handlar mycket om sjukskrivning och risker i miljön. Arbete pågår för att integrera seminarier. Programnämnden: I höstas var det första gången KI använde sig HP som skiljekriterium för lika betyg i betygskvoten. Därmed var det studenter med HP-resultat ner till 1,4. Diskussion på PN var att det är bra att det är något annat än lottning som avgjorde. Diskussion är om hur bra det är att HP påverkar alla vägarna in på läkarprogrammet. Programrådet: Den längsta diskussionen rörde sig om värdegrund för läkarutbildningen och kommer att tas upp på lärardagen i november. PR-mötena skulle behöva bättre struktur. PR är viktigt som kommunikationsforum mellan temakollegier. Bland annat behöver man definiera begrepp, t.ex. vad innebär bedside? Tema 1: Har inte fått någon kallelse än. R2 Rapport från kickoffen Föredragare: Karin Johnsson För några veckor sedan ägde en kårkickoff rum med representanter från olika delar av kåren, ex. läkarstudenter, sjukgymnaster m.m. Kårens ekonomi diskuterades och ca 50% hade gått med i kåren vid den tidpunkten. KI har även bidragit med stöd till kåren inför kårobligatoriets avskaffande och ekonomin är säkrad 2011 och ut. En stor fråga är fortfarande rekrytering och det är viktigt att säkra medlemmar i åren i framtiden. Amphioxbladet har påbörjats igen som utskick för nya studenter, och förbättra kommunikationen via detta samt hemsidan. Kårhusfixardagen äger rum denna helg, för att rusta upp kårhuset. Dessutom diskuterades även hur kårkickoffen ska läggas upp i framtiden. R3 Rapport från OMSiS Föredragare: OMSiS-deltagare OMSiS är ordförandekonventet för alla Sveriges läkarstudenter. På OMSiS är en regionalisering en stående punkt där det diskuteras hur lärosäten arrangera utplaceringar. Det diskuterades även examensarbete. Sveriges Förenade Studentkårer var på besök, de jobbar mer nationellt för studenter för 2 / 5

3 ökad CSN m.m. och hur samarbete skulle kunna ske, t.ex. remissinstanser att OMSiS skulle kunna vara en remissinstans för frågor som gäller läkarutbildningen. Viktigt är att bestämma vilka som kan åka till OMSiS i Göteborg 3-4 dec, LS brukar skicka 2-3 personer varje gång. R4 Rapport inför nästa års styrelse Föredragare: Matilda Liljedahl Under hösten kommer det att vara ett till läkarsektionsmöte, sedan kommer det att vara årsmöte i februari där det väljs en ny styrelse. Matilda förklarade vad de olika posterna innebär. Är man intresserad av någon post kan man prata med den som innehar posten nu eller med Matilda. Förra året fick man skicka en kort skriftlig motivering vilket ska göras även denna gång. Ett förslag är att ha studentrepresentantkoordinator för att bara ha det som roll. Diskussionsärenden D1 Integrerad deltentamen Föredragande: Matilda Liljedahl m.fl. Tidigare har IDT bestått av kliniskt körkort, en skriftlig tenta (heldag) och en munta där man inför 3 lärare och presentera 1 av 2 ämnen. Det har varit låg körningsfrekvens. Dock innebär muntan en stor stressfaktor. I våras beslutades det att ta bort muntan då det ej gick att kvalitetssäkra. Istället för muntan hölls ett seminarium där man tog upp en fråga från tenta och detta kommer att ske även HT samt VT11. Nu finns det ett nytt förslag på hur IDT ska se ut i framtiden. Förslaget är att lägga tillbaka muntan i denna tid som är 3 veckor. Diskussionen om den ska vara formativ (utvärderar vad studenten är nu och ger råd, tips, hur komma vidare, en feedbacksituation) eller summativ. På PN diskuterades även om muntan ska vara i mitten av instuderingsperioden inför tentan eller mer i anslutning till tenta. Ett förslag är att efter kliniskt körkort och status på patienten så ska man göra en sorts redovisning som kopplas till det mötet med fokus på preklin. LS diskuterade vad det är man ska examineras på, om det är hela preklin eller att resonera vetenskapligt utifrån sina kunskaper. Tyngdpunkten ansåg vara att lägga på att kunna resonera och i så fall examinera detta, vilket blir svårt, särskilt om man lägger munta tidigt då studenterna ej har hunnit plugga in allt inför den skriftliga tentan. D2 Integrerad sluttentamen Föredragande: Matti Eladhari Sluttentamen ska ligga i mitten på termin 11 och ha en kursplan färdig denna månad. Tanken är att de som ska göra den HT12 ska informeras VT11. De som går nya programmet är de som gör IST. Ansvarig är Jan Östergren och har hållit i AT-tentan. Tidigare var tanken att ha en AT-tenta men nu är förslaget en stationsexamination med 3 st stationer. En station ska vara patient med diagnos och behandling, en station medprimärvård, PU och VetU. Den sista stationen ska vara ett webbfall där man förklarar vetenskaplig grund och preklin. Tanken är att man ska ha en längre tid på stationerna jämfört med OSCE där det är kortare tid på stationerna. IST är en tvåveckorskurs på T11. Från T11 ansåg man att IST bör ha med samhällsperspektivet, målen omfattar bland annat kunskaper och färdigheter för läkaryrket. Diskussion ägde rum att man bör kolla dessa även tidigare och fånga upp detta på vägen, och att utveckla studenterna t.ex. mha lärandeportfölj till detta. Praktiskt sett är tanken att man har en IST med 3 3 / 5

4 stationer och integrerad seminarium. Ifall man blir underkänd på en station får man resta den. Om man blir underkänd ska man få handlingsplan och insatser för att få hjälp. Tanken är att få en introduktion samt se vilka områden man behöver förbättra. Det är viktigt att få feedback under instuderingstid och tidigt se vad man behöver tänka på inför AT. Det är även viktigt att se huruvida man juridiskt sett faktiskt kan skilja olämpliga från utbildningen. I så fall skulle man behöva flera säkerhetslinjer. Från början var tanken att skulle ha en basvetenskaplig och klinisk skriftlig tentamen som IDT fast inklusive klin. Detta sker i Linköping och har varit ett stort stressmoment för studenterna där. Mycket av arbetet där har inneburit att ändra tanken på skriftlig tentamen till stationsexaminationer. Att ha mycket repetition är bra. Sammanfattningsvis konstaterades det att det är en lång kvar väg och de som är intresserade är välkomna att delta i utvecklingsarbetet. D3 Förtur till sjukhus Föredragande: Matilda Liljedahl Om man går det nya läkarprogrammet väljer man sjukhus 2 gånger, första gången omfattar det T4-6 och andra gången T8 och framåt. Det har funnits ett förturssystem där man kan söka förtur om man har barn, om man forskar, om man har någon sjukdom som kräver behandling flera gånger på ett sjukhus m.m fastställdes dessa regler av LS i samverkan med studiesociala kommittéen. Oftast är de som söker förtur har barn och får själva välja vilket sjukhus de anser vara närmast. Detta system har vållat debatt då det finns problem med huruvida förturssökare har angett det sjukhus som faktiskt är närmast. Förslagsvis tar man en arbetsgrupp som utarbetar förslag på en ny blankett. Sannolikt blir det svårt att ta fram ett system då det är många som är engagerade när det gäller att få förtur och det finns en hel del som verkligen behöver det. Det kan bli svårt att hitta ett förslag som är bra genomförbart. Diskussion togs upp gällande bytessystemet för sjukhusval att man skulle kunna ha högre rankning för byte på ju lägre lottnummer man har, då det nuvarande läget är att de med högsta lottnummer skulle har högst ranking i bytessystemet också. Det diskuterades även att ta in IT-kompetens för att effektivisera bedömningsprocessen. Gustav Malmer (sammankallande), Hritul Karim och Matilda Liljedahl anmälde intresse till ingå i arbetsgruppen. Beslutsärenden B1 Studentrepresentanter Matilda berättade hur studentrepresentation fungerar gentemot KI och hur det fungerar att vara studentrepresentant. Matilda berättade att det har inkommit en student på T7 som är intresserad av VetU och klinikförberedande tentamen. beslutade: att välja Veronika Högfelt till kollegium för VetU och klinikförberedande tentamen. att välja Hritul Karim till kollegierna för PIL och PV. att välja Lisa Kogner till kollegium för tentamenskomittén, att välja Klara Torlén till Tema 3-kollegiet. 4 / 5

5 Nästa möte N1 Datum, tid och plats för nästa möte Tis 30 nov kl 17 Mötet avslutas Ordförande Matilda Liljedahl avslutade mötet. Vid protokollet: Sihan Wang, sekreterare Justeras Matilda Liljedahl, ordförande Dunia Al-hashimi, justeringsperson 5 / 5

Protokoll. 2011/02/07 Läkarsektionen Protokoll

Protokoll. 2011/02/07 Läkarsektionen Protokoll Formalia Datum: Måndagen den 7 feb 2011 Tid: kl. 17:00-19:00 Plats: Medicinska Föreningens kårhus, puben Närvarande: Matilda Liljedahl Karin Johnsson Matti Eladhari Sihan Wang Anna Höög Ulrika Liliemark

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23 Stockholm 2015-01-23 Styrelsemöte 23 januari 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2010-02-23, kl. 16.00 Plats: Sal 137, EC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

57. Formalia Till justerare väljs Eva Lundqvist. Föregående protokoll samt dagordning godkänns.

57. Formalia Till justerare väljs Eva Lundqvist. Föregående protokoll samt dagordning godkänns. Protokoll fört vid Medicinska Studierådets möte 2010-12-13 Närvarande: Ann Westermark Maja Linderoth Katja Adolphson Mikaela Syk Per Skärdin Filippa Boijsen Jens Fälldin Filip Sand Carolina Morén Eva Lundqvist

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 oktober 2012 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.25. Närvarande: Daniel Kjellén, Lisa Lindqvist, Peter Peltola, Edwin

Läs mer

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH.

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH. Styrelsemöte 2010 den 9:e februari kl:17.15 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Mötets behöriga utlysande 1.3 Val av sekreterare Lina Höglund, sektionssekreterare. 1.4 Närvarande Cecilia Thorsén, Tora Jansson,

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTET Programnämnden för Biomedicinprogrammet

KAROLINSKA INSTITUTET Programnämnden för Biomedicinprogrammet PROTOKOLL 2004:01 SAMMANTRÄDE 2004-01-21 NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Tomas Cronholm, professor, ordf Ewa Ehrenborg, docent Lars-Arne Haldosén, lektor Dan Grandér, docent Studentrepresentanter

Läs mer

Medicinska studierådet

Medicinska studierådet Medicinska studierådet PROTOKOLL Rådsmöte 2015-03-02 Närvarolista Namn Kristina Holm Sara Waheddoost Jessica Anderson Marcus Ersson Clara Atterby Jesper Broqvist Björn Wennlöf Patrik Bengtsson Samuel Henriksson

Läs mer

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen KALLELSE FUM 5 14/15 2015-01-28 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Onsdagen den 4:e februari 2015, kl:18.00

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS Umeå studentkår Nils Larsson Ordförande 070-686 90 10 Föredragningslista Styrelsemöte nr.6 09/10 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Bilaga 1A-D Rapporter...2 Bilaga 2 Meddelanden...7 Bilaga 3A-B Tidsrapporter...9 Bilaga 4A-B Beslutsuppföljning...11 Bilaga 5A-C Anmälan av

Bilaga 1A-D Rapporter...2 Bilaga 2 Meddelanden...7 Bilaga 3A-B Tidsrapporter...9 Bilaga 4A-B Beslutsuppföljning...11 Bilaga 5A-C Anmälan av B il a g o r Bilaga 1A-D Rapporter...2 Bilaga 2 Meddelanden...7 Bilaga 3A-B Tidsrapporter...9 Bilaga 4A-B Beslutsuppföljning...11 Bilaga 5A-C Anmälan av kårstyrelsebeslut...18 Bilaga 6 Anmälan av lösnummerbeslut...23

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-11-05, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist, TM13 Övriga närvarande:

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 13/14 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Science Park Onsdagen den 5:e februari

Läs mer

Proposition angående demokratiuppdraget

Proposition angående demokratiuppdraget Proposition angående demokratiuppdraget STYRELSEN FÖRESLÅR ATT STÄMMAN BESLUTAR - att lägga redovisningen av hur styrelsen arbetat vidare med förslaget till handlingarna, - att godkänna de föreslagna stadgeändringarna,

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Mötesinformation Mötesdatum: 2014-05-07 Kl. 17.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark Lukas Norlund Sivermark Anna Neglén Daniel

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Datum: 2014-03-04. Tid: 17.00. Studenter inom sektionens utbildningsområde

FÖREDRAGNINGSLISTA. Datum: 2014-03-04. Tid: 17.00. Studenter inom sektionens utbildningsområde Vinterstämma FÖREDRAGNINGSLISTA Datum: 2014-03-04 Plats: A117 Tid: 17.00 Mötestyp: Vinterstämma Kallade: Studenter inom sektionens utbildningsområde Dagordning Bilaga Föredragare Formalia 1. Mötets öppnande

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer