Medicinska Föreningen Lund Malmö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medicinska Föreningen Lund Malmö"

Transkript

1 Medicinska Föreningen Lund Malmö PROTOKOLL Typ av sammanträde StorMUR 1 Sammanträdesdatum Tid Mötessekreterare Faris Durmo Justerare Jonas Enander, Hillevi Nordengren Närvarande: Hannes Carlsson ordförande i MUR, Line Hjellström Vice ordförande MUR kursombud M7, Belmin Zubanovic OMSIS General, Sebastian Felixsson OMSIS-ansvarig och kursombud L6, Faris Durmo vieriansvarig MUR T2, Leo Ankarloo informationsansvarig MUR T2, Magnus Alkestrand kursombud T6M, Jonas Enander kursombud T11, Eyvind Plasgård kursombud T3, Victor Lind kursombud T3, Elin Hoff kursombud T7H, Andreas Traunsberger kursombud T10M, Andréa Larsson kursombud T10M, Hanna Börjesson kursombud T5L, Tove Freibughaus kursombud T6H, Matilda Gudinge kursombud T6H, Susanne Ehn kursombud T11, Erik Ising kursombud T8M, Hillevi Nordengren kursombud T8L, Tomas Lindgren kursombud T8L, Sara Östenson kursonbud T8L, Hedda Marschall Sima kursombud T4L, Aipi Forsberg kursombud T10M, Rebecka Nöbbelin kursombud T5M, Fabian Uddén kursombud T5M, Ida Sandström kursombud T7 Lund, Johanna Henriksson kursombud T2L, Harun Merdzanic kursombud T2L, Martin Hagavall kursombud T4L, Laura Arifi kursombud T4M, Amanda Wilson kursombud T9L, Anna Bläckberg kursombud T9L, Emma Åkerlund kursombud T6M, Malin Fréden Axelsson ordförande i MF Mötesformalia 1. Ordförande Hannes Carlsson förklarade mötet öppnat. 2. Kort presentationsrunda hölls & närvarolista upprättades enligt ovan. 3. Val av mötessekreterare Faris Durmo vieriansvarig i MUR valdes till mötessekreterare 4. Val av justeringspersoner Till justeringspersoner valdes Jonas Enander samt Hillevi Nordengren. 5. Föregående StorMUR-mötesprotokoll är justerat och tillgängligt på hemsidan. 6. Fastställande av Dagordning Dagordningen fastslogs med tillägg. 7. Meddelanden (Bilaga 1) Kursombudsintyg delas ut i paus. CRS behöver en studentrepresentant för att göra om organisering av studieplatser samt Huset. Diskussion samt förslag på förbättringar/förändringar i kursen Professionell Utveckling kommer att hållas den 23 oktober med kursledare. Jonas Enander samt Hannes Carlsson och eventuella intressenter kommer att delta i detta möte. Intresseanmälan sker via mail till MURs ordförande. Rapporter Enligt Bilaga 2 med kommentarer från StorMUR1

2 8. NBMFU Fitness to Practice-gruppen har blivit tillsatt. 9. Arbetsgruppen för utveckling av läkarprogrammet Hannes Carlsson informerar och håller en kort presentation om förslaget på förändringar för läkarprogrammet. 10. Arbetsgruppen för Fitness to Practice Line Hjellström informerar kort om Fitness to practice; bland annat om vilka som är involverade samt om vad som är tanken med arbetsgruppen. Line informerar vidare om att mycket fortfarande är oklart då detta arbete precis har startats upp och då förfarandet samt målen ej är till fullo formulerade. Line informerade också om att arbetsgruppen för närvarande är begränsad till lokal nivå; Skåne och arbetar således ej på nationell nivå. Deadline för arbetsgruppen är i slutet på december. 11. AMEE s kongress Kort info om denna kongress gavs av deltagare från mötet. Var god se rapport för mer utförlig information. 12. Läkarprogrammets kick-off Presentation om studenträttighetslistan hölls och bland annat möjligheter till omtentamen. Ledning samt programdirektör har blivit meddelade problematiken med att OSCE omtentor ej ges och att schema ej ges i tid till studenter. Frågor om budgetnedskärningar som vidrördes under denna kick-off tas upp under operativa ledningsgruppen. 13. Om förslaget till förändrad utbildningsorganisation Efter en kort presentation av bakgrunden till läkarprogrammets nya organisation hölls en diskussion där alla terminsrepresentanter var närvarande med undantag från T1. Malin Fredén Axelsson, MF-ledamot, var närvarande och deltog i diskussionen. MUR tog upp det faktum att förslaget på en förändring inom bland annat nämnder skickades ut i somras och att studentrepresentativa organ avkrävdes svar innan terminsstart. Detta förfarande ansågs mindre optimalt utav såväl studentorgan som studentrepresentanter närvarande. Det framkom att det finns en oro kring möjligheten att kapital som tillfaller läkarprogrammets budget skall allokeras till andra program till följd av en förändrad utbildningsorganisation. Det lyftes att tjänsterna på Practicum inom en snar framtid kan bli dyrare och att det i dagens läge var oklart hur det kommer att påverka framtida utnyttjande av Practicums lokaler samt tjänster. Då förslaget på en ny programstruktur är en pågående process med februari 2015 satt som datum för ett nytt förslag, bestämdes det på StorMUR 1 att ett extramöte kommer att hållas inom en snar framtid för vidare diskussion. 14. Operativa ledningsgruppen Se Bilaga för vidare info.

3 Diskussioner och beslut (Bilaga 3) 15. Scheman på kliniska terminer (Diskussion) Se bilaga för bakgrund. Förslag från MUR: Att kursrepresentanter skall insamla information om hur det fungerar med schemadelgivning. Information från T7 om att de ej har fått tillgång till schema 10 dagar innan kursstart. Det framkommer från representanter på högre terminer om att problemet ligger på en djupare nivå och att det finns bevis på att scheman inte kommer ut i tid. Det kommer eventuellt krävas en tydlig plan för att komma åt problemet anser vissa representanter. Detta pga. bland annat något som kan tolkas som ovilja att implementera nya system för att kunna ge ut schemat i tid. Andra terminsrepresentanter gav exempel på att vissa studenter har fått besked samma dag på att de skall gå kvällsjour under kliniska terminer. Närvarande vidhåller MUR att det är viktigt att vi samlar in information angående hur det fungerar med schemat. Flera terminsrepresentanter frågade vem som är ansvarig för schemat och varför till synes vi studenter skall lösa detta problem. Flera representanter med erfarenhet av schemaproblematik ställde sig undrande till varför det verkar finnas en ovilja hos programledningen att ta tag i problemet och hur man skall få ansvariga till att sluta hänvisa till att det fungerade bra förra terminen. Det framkom också att dygnsvila och att åtta timmars arbetstid inte respekteras på vissa kliniska placeringar samt terminer. Studenter får enligt representanter ej sitt schema i tid och schemaläggning sker för intensivt med för kort vila emellan samt för långa arbetspass. Representanter uppgav också att kursansvariga refererar till att man inte är anställd och därmed inte är berättigad en normal arbetstid/arbetsvecka. Under mötet framkommer det också att det finns en promemoria för studenters arbetsvecka på läkarprogrammet på Umeås universitet. Hannes Carlsson samt Belmin Zubanovic informerar om att MUR eventuellt kommer ta upp detta på nästa OMSIS-möte med resterande representanter från dem olika medicinska fakulteten i Sverige. Sammanfattningen som schemaansvarig ledning kommer att erhålla kommer att bestå av problem med schema. Kursombud kommer att ombes att skicka in konkreta exempel på hur det fungerar/inte fungerar med schemat. Bland annat 57 h timmars arbetsvecka utan jour har givits som exempel av vissa representanter. Hannes Carlsson informerar om att detta kommer att tas upp på nästa möte för avstämning. Vi behöver konkretisera vad som skall göras åt problemet. Hannes Carlsson föreslår och ber Jonas Enander konkretisera problem samt lösningar samt kommer Hannes Carlsson att bilda en grupp som kommer erhålla ansvar tillsammans med MUR för att se över den rapporterade problematiken med schema. 16. Läkarprogrammets nya organisation (Diskussion) Se bilaga för bakgrund.

4 16.1 Examinationernas kvalitetssäkring Diskussion på OMSIS om externa kvalitetsgranskare. Bakgrund till punkten ges av Hannes Carlsson. Ett förslag är bland annat att examinatorerna skall vara separata från kursledningen samt att någon från ett annat universitet skall granska vårt program. Kliniska terminen menar på att examinationerna under klinisk del inte följer den kliniska utbldningen som vi erhåller. Det ges en fallbeskrivning av en student som erhållit sämre resultat än en annan som har närvarat mindre på klinik. MUR och representanter välkomnar en granskning av den skriftliga examination på bland annat Barnkursen. Diskussion kring fördelar nackdelar med externa examinatorer fördes: Representanter meddelar att det finns brister och att externa examinatorer behövs. Representanter ger exempel på att det förekommer att man sänker gränserna för godkänt på tentor för vad som verkar vara målet att ej underkänna en mycket stor del av kursdeltagarna. Förslag på defragmentering av den stora tentamen ges och att äldrekursare granskar tentor innan dem ges. Sammanfattningsvis MUR och representanter anser att det finns många problem på utbildningen, vi tror att någon form av bättre kvalitetssäkring behövs. Vi ställer också positivt för att separerara examinatorer från kursledning samt utveckla vidare den interna kvalitetssäkringen Kvalitetssäkring av undervinsning och förbättringsarbete Det lyftes fram flera frågor på mötet: Är det tillräckligt med terminsmöten? Vill vi ändra kvalitetssäkringsystemet av våra kliniska placeringar? Vad menar vi med kvalitet? Vad är syftet med undervisningen? Konkretisera vad vi vill mäta? Det lyfts fram att det är problematiskt med att få in åsikter via utvärderingar och att den feedback som ges är bristfällig och för generaliserad. Det framkommer också från flertalet representanter på olika terminer att vissa kursansvariga ej har gehör för kritik. Sammanfattningsvis Feedback till kursansvariga behöver ges för att det skall ske förändringar. Vi behöver generella utvärderingsinstrument på alla terminer. Det föreligger ett behov för ett kvalitetssäkringssystem som kanske inte inkluderar att x antal studenter måste svara på kursutvärdering. Det ges exempel på hur andra lärosäten har utvärderingar exempelvis efter PBL B loggar man in på ett konto där man fyller in vad man tycker på Linköpings läkarprogram. I T4 Malmö fick man också ett liknande system för utvärdering. T9 har också ett liknande system, där det sker kontinuerlig implementering av förändringar under kursen Finns det behov av förändringar av hur utbyten administreras? Brister med utbyten tas upp med exempel på dålig information på hemsidan samt dålig info under

5 preklin om utbyten samt var man skall vända sig. Vissa representanter ansåg att det förekom brister i bemötandet vid ansökningar av utbyte, att det föreligger ett behov för bättre uppföljning av deras arbete och att det tar för lång tid att få svar. Det ansågs också problematiskt att kursledning ej accepterar utbyte under vissa omständigheter och att kursledningen uppvisade oflexibelt förfarande exempelvis med tentamensskrivningar. Sammanfattningsvis Vi behöver tydliga riktlinjer från vad kursledningen skall lösa. MUR eftersöker tydlighet kring hur urvalsprocessen utförs. Bättre överlämning av kursledningarna ges som förslag på åtgärd. Problem med tillsättandet av vem som skall åka, bristfällig PR, riktlinjer för överlämning mellan kursledningarna eftersöks. 17. Kursvis överrapportering T1-representanter ej närvarande. Helsingborg har bra introduktionsveckor där man tar upp sjukvårdens organisation. Det kommer att ske en implementation av ett liknande system I Lund. Tekniskt ansvarig på Medfak är bra enligt representanter. Problem med T6 i Malmö framkommer. Representanter med erfarenhet från denna termin är eniga i att det behövs en en rigorös översyn av denna termin, det går ej att vänta till en eventuellt ny programstruktur. Arbetsgrupp har blivit tillsatt med Line Hjellström som ansvarig samt med representanter från T6-T11: Belmin Zubanovic, Jonas Enander, Andreas Trausberger, Sebastian Felixson. Sammanfattningvis skall MUR driva: En översyn av T6 i Malmö. Bättre kommunukation mellan terminer. 18. Summering, extramöten och särskilda åtgärder (Diskussion) Extramöte kommer att hållas angående programmets nya struktur. Kallelse kommer att skickas ut. 19. Val av skyddsombud (vakanta poster) (Beslut) Förklaring ges av Hannes Carlsson till exakt vad ett skyddsombud arbetar med. - Johanna Henriksson samt Eyvind Plasgard kandiderade till skyddsombud och valdes till Lunds skyddsombud. - Andreas Romsberger valdes till skyddsombud i Malmö - Isabelle Sörensson kandidat till skyddsombud Helsingborg 20. Val av vakanta styrelseposter (sekreterare/vieriansvarig) (Beslut) Faris Durmo valdes till sekreterare Vieriansvarig-posten utlystes och Johanna Henriksson valdes. 21. Val av konsultativa medlemmar (Beslut)

6 Konsultativa medlemar valdes in Hedda Marschall Sima, Laura Arifi, Martin Hagavall, Marcus Andersson, Fabian Uddén, Magnus Alkestrand. 22. Nästa möte kommer att hållas i slutet på november-början på december. 23. Övrigt En grupp skall se över CRC; studieplatser samt bibliotek Delegerat beslut till MUR angående om Sara Wallengren kan ta på sig ansvaret att se över lokaler dylikt på CRC. Om hon ej vill/inte kan hittar styrelsen en annan kandidat för detta uppdrag. 24. Utvärdering av mötet Utvärdering av mötet hölls. Ordförande Hannes Carlsson Sekreterare Faris Durmo Justerare Jonas Enander Justerare Hillevi Nordengren

Medicinska Föreningen

Medicinska Föreningen Medicinska Föreningen Typ av sammanträde StorMUR 1 Mötessekreterare Lund Malmö Sammanträdesdatum PROTOKOLL Tid 18.00-21.00 2010-10-07 Justerare Susanna Sjökvist, Stina Manhem Mia Engström Närvarande Kursombud,

Läs mer

Det noterades att Karin Johnsson och Josefin Mogard hade anmält förhinder.

Det noterades att Karin Johnsson och Josefin Mogard hade anmält förhinder. Datum: Torsdagen den 6 maj 2010 Tid: kl. 17:00-19:00 Plats: Medicinska Föreningens kårhus, puben Närvarande: Matilda Liljedahl Anna Höög Matti A. Eladhari Rasmus Jakobsson John Ouda Max Grönholdt Klein

Läs mer

Medicinska Föreningen

Medicinska Föreningen Medicinska Föreningen Typ av sammanträde StorMUR 4 09/10 Mötessekreterare Lund Malmö Anja Nylander Närvarande kursombud Anton Romell T3 Stina Manhem T3 Sofia Sundell T11L Sophie Larsson T10M Karl Lundblad

Läs mer

Protokoll. 2011/02/07 Läkarsektionen Protokoll

Protokoll. 2011/02/07 Läkarsektionen Protokoll Formalia Datum: Måndagen den 7 feb 2011 Tid: kl. 17:00-19:00 Plats: Medicinska Föreningens kårhus, puben Närvarande: Matilda Liljedahl Karin Johnsson Matti Eladhari Sihan Wang Anna Höög Ulrika Liliemark

Läs mer

57. Formalia Till justerare väljs Eva Lundqvist. Föregående protokoll samt dagordning godkänns.

57. Formalia Till justerare väljs Eva Lundqvist. Föregående protokoll samt dagordning godkänns. Protokoll fört vid Medicinska Studierådets möte 2010-12-13 Närvarande: Ann Westermark Maja Linderoth Katja Adolphson Mikaela Syk Per Skärdin Filippa Boijsen Jens Fälldin Filip Sand Carolina Morén Eva Lundqvist

Läs mer

att välja Mette Andersen Ljungdahl och Awad Smew till justeringspersoner.

att välja Mette Andersen Ljungdahl och Awad Smew till justeringspersoner. Datum: den 15 december 2014 Tid: kl. 17.30-19.15 Plats: Medicinska Föreningens kårhus, puben Närvarande: Mette Andersen Ljungdahl Felix Berglund Alvin Brodin Victor Bysell Anna Hall Alexander Hedfjäll

Läs mer

2010/11/04 Läkarsektionen Protokoll

2010/11/04 Läkarsektionen Protokoll Datum: Torsdagen den 4 nov 2010 Tid: kl. 17:00-19:00 Plats: Medicinska Föreningens kårhus, puben Närvarande: Matilda Liljedahl Karin Johnsson (gick kl. 18.00) Matti Eladhari Sihan Wang Pontus Jonsson Beatrice

Läs mer

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik Allmänt... Fel! Bokmärket är inte definierat. Var förberedd... 4 Kallelse... 5 Agenda... 6 Tid... 9 Grundregler... 10 Protokoll, anteckningar mm... 11 Mall

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 oktober 2012 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.25. Närvarande: Daniel Kjellén, Lisa Lindqvist, Peter Peltola, Edwin

Läs mer

Verksamhetsberättelse för MFG 2007-2008

Verksamhetsberättelse för MFG 2007-2008 Verksamhetsberättelse för MFG 2007-2008 Medicinska föreningens i Göteborg verksamhetsberättelse är det dokument som berättar vad de olika organen i MFG gjort under verksamhetsåret. Verksamhetsberättelsen

Läs mer

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Justerare: Simon Lundmark. (Informationsansvarig)

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Justerare: Simon Lundmark. (Informationsansvarig) Protokoll fört vid styrelsemöte #14 som ägde rum 2014-04-22 Närvarande: Roller: Underskrifter Andreas Fredmer (Ordförande) Mötesordförande: Andreas Fredmer Marcus Wiking (Vice ordförande) Sekreterare:

Läs mer

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Justerare: Simon Lundmark (Informationsansvarig)

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Justerare: Simon Lundmark (Informationsansvarig) Protokoll fört vid styrelsemöte #13 som ägde rum 2014-04-07 Närvarande: Roller: Underskrifter Andreas Fredmer (Ordförande) Mötesordförande: Andreas Fredmer Marcus Wiking (Vice ordförande) Sekreterare:

Läs mer

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen KALLELSE FUM 5 14/15 2015-01-28 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Onsdagen den 4:e februari 2015, kl:18.00

Läs mer

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 13.09 Närvarande: William Sundelin, Rebecka Sjölund, Julia Eriksson Ståhl, Joanna Hellström, Emilie

Läs mer

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23 Stockholm 2015-01-23 Styrelsemöte 23 januari 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse

Läs mer

ÅRSMÖTESDAGORDNING. Medicine Studerandes Förbund Skåne torsdagen den 9 februari klockan 17.30

ÅRSMÖTESDAGORDNING. Medicine Studerandes Förbund Skåne torsdagen den 9 februari klockan 17.30 ÅRSMÖTESDAGORDNING Medicine Studerandes Förbund Skåne torsdagen den 9 februari klockan 17.30 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av dagordning 3. Val av mötesordförande 4 Val av sekreterare 5 Val av

Läs mer

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin Öhlin Simon Lundmark Justerare:

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin Öhlin Simon Lundmark Justerare: Protokoll fört vid styrelsemöte #16 som ägde rum 2014-05-19 Närvarande: Roller: Underskrifter Andreas Fredmer (Ordförande) Mötesordförande: Andreas Fredmer Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin

Läs mer

Verksamhetsplan för Läkarsektionen 2015

Verksamhetsplan för Läkarsektionen 2015 för 2015 Sektionsordförande 2014: Theodor Hjortenhammar Vice sektionsordförande 2014: Awad Smew 1. Sammanfattning Sektionens verksamhet 2015 2. Framtidens läkarutbildning på NKS 3. Examinationer 4. Klinisk

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 1(10) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik 2009-06-09. Nicholas Wickström

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 1(10) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik 2009-06-09. Nicholas Wickström HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 1(10) Närvarande ledamöter Madeleine Andersson Ellinor Brynning Magnus Larsson Eva Nestius Bertil Nilsson Tobias Persson Jesper Svensson Olga Torstensson Nicholas

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTET Programnämnden för Biomedicinprogrammet

KAROLINSKA INSTITUTET Programnämnden för Biomedicinprogrammet PROTOKOLL 2004:01 SAMMANTRÄDE 2004-01-21 NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Tomas Cronholm, professor, ordf Ewa Ehrenborg, docent Lars-Arne Haldosén, lektor Dan Grandér, docent Studentrepresentanter

Läs mer

Ett LinTek för framtiden. En utredning genomförd av Niclas Söör och Therése Tholin 1 (37) Ett LinTek för framtiden 2012/2013

Ett LinTek för framtiden. En utredning genomförd av Niclas Söör och Therése Tholin 1 (37) Ett LinTek för framtiden 2012/2013 1 (37) 2 (37) Sammanfattning Detta är en utredning kring LinTeks organisation som en del av LinTeks verksamhetsplan under verksamhetsåret. Utredningen tillkom, bland annat, på grund av de stora förändringar

Läs mer

Dagordning FM2 / 2014

Dagordning FM2 / 2014 DAGORDNING FM2 / 2014 Lund, 5 mars 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 18 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport 1.5. 2.8. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2)

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 18 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport 1.5. 2.8. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2) Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 18 12/13 Måndagen den 22 april 2013 klockan 18.00 Plats: Kröken, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

Styrelsemöte med beslutsrätt, 24 oktober 2014, kl. 17.36-20.27. Plats: Göteborgs Universitet, Sprängkullsgatan 19, 411 23 Göteborg.

Styrelsemöte med beslutsrätt, 24 oktober 2014, kl. 17.36-20.27. Plats: Göteborgs Universitet, Sprängkullsgatan 19, 411 23 Göteborg. 24 Oktober 2014 Protokoll Förbundsstyrelsemöte 141024 Styrelsemöte med beslutsrätt, 24 oktober 2014, kl. 17.36-20.27. Plats: Göteborgs Universitet, Sprängkullsgatan 19, 411 23 Göteborg. Närvarande: Bidragsansvarig

Läs mer

Lärosätenas klagomålsrutiner

Lärosätenas klagomålsrutiner , www.uk-ambetet.se Rapport 2014:1 Lärosätenas klagomålsrutiner en kartläggning Lärosätenas klagomålsrutiner en kartläggning Rapport 2014:1 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014 Författarens namn:

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert Sigvardsson som mötesordförande

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert Sigvardsson som mötesordförande Dagordning Medlemsmöte 11/12-2012 Kalmar/Växjö Sidan 1 av 2 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 1 Mötet öppnas Jakob Allanson 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert

Läs mer

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter:

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter: Protokoll fört vid styrelsemöte #3 som ägde rum 2014 09 22 Närvarande: Roller: Underskrifter: Andreas Fredmer (Ordförande) Marcus Wiking (Vice ordförande) Malin Öhlin (Sekreterare) Simon Lundmark (Informationsansvarig)

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer