Det noterades att Karin Johnsson och Josefin Mogard hade anmält förhinder.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det noterades att Karin Johnsson och Josefin Mogard hade anmält förhinder."

Transkript

1 Datum: Torsdagen den 6 maj 2010 Tid: kl. 17:00-19:00 Plats: Medicinska Föreningens kårhus, puben Närvarande: Matilda Liljedahl Anna Höög Matti A. Eladhari Rasmus Jakobsson John Ouda Max Grönholdt Klein (gick kl ) Rasmus Eurén Formalia F1 Mötets öppnande Ordförande Matilda Liljedahl öppnade mötet. F2 Mötets behöriga utlysande att anse dagens möte behörigt utlyst. F3 Val av mötets sekreterare att välja Sihan Wang till mötessekreterare. F4 Val av justeringsperson att välja Anna Höög till justeringsperson. F5 Anmälda Förhinder Det noterades att Karin Johnsson och Josefin Mogard hade anmält förhinder. F6 Adjungeringar att ingen skulle adjungeras. F7 Fastställande av dagordning Att beslutsärendena tas direkt efter formalia. F8 Föregående protokoll Justering under F3 där Sihan Wang har valts till ordinarie sekreterare, protokollet granskades och lades till handlingarna. 1 / 6

2 Valärenden B1 Nya studentrepresentanter Rasmus Eurén anmälde intresse att vara med i ett kollegium till utöver Tema 2. att välja Rasmus Eurén till representant för PV-kollegiet. B2 Suppleant till Programrådet För närvarande sitter endast Karin Johnsson, Matti Eladhari är intresserad av att sitta som suppleant. Inför nästa möte skulle en ordinarie till Programrådet behövas. att välja Matti Eladhari till suppleant för Programrådet. B3 Inriktning för nytt reglemente För närvarande har LS ett reglementet år 2007 och där står det att styrelsen beslutar om det mesta, vilket inte stämmer så väl överens med arbetssättet inom LS idag. Styrelsens förslag är att arbeta med reglementet är att anpassa reglementet till ett arbetssätt ser ut mer som det ser ut idag. Tanken är att LS ska utforma ett reglemente som fungerar efter kårobligatoriets avskaffande och att det ska fungera då. Styrelsen beslutade: att sektionen ger styrelsen i uppdrag att revidera reglementet med inriktningen att styrelsen bereder frågor och utarbetar förslag till beslut som sektionen sedan fattar beslut om. B4 Kårobligatoriets avskaffande Rapporter Kårobligatoriet avskaffas den 1 juli, från kårens sida har det ej fattats något beslut om hur sektionerna ska fungera framöver. Rasmus Jakobsson berättade att SGS kommer att gå ihop med MF, och att detta kan bringa fler eventuella medlemmar. Det diskuterades även om utformning för reglementen och hur det fungerar med eventuellt kontroversiella frågor. Styrelsen beslutade: att sektionen även i fortsättningen kallar alla läkarstudenter till sektionsmöten och att alla läkarstudenter har rösträtt på sektionsmötena. För att vara invald som representant från sektionen i något kollegie eller liknande eller sitta i sektionens styrelse krävs kårmedlemskap. R1 Rapporter från kollegier och kommittéer och PN (Bilaga 2) Föredragare: Alla mötesdeltagare Bilaga 2 redovisar skriftlig rapportering. Tema 2: Förslag är att man reducerar antalet tentor så att det blir en tenta vid slutet av termin 4, en innan Medicinsk Diagnostik och en efter Medicinsk Diagnostik. Det finns även förslag att arbeta mer 2 / 6

3 integrerat med exempelvis inflammationsseminarium. Diskussion ägde rum om huruvida det är integrerat, eller fragmenterade kurser. Det finns starka krafter i kollegiet som önskar att ha uppdelat som separata patologi-, farmakologi- och mikrobiologikurs. Dock finns det även krafter som önskar ha kurserna integrerat. Det poängterades att det är viktigt att ha personer som är engagerade och drivande för att arbeta integrerat. önskar att ta upp denna fråga på första mötet i höst. Tema 4: Max Grönholdt Klein rapporterade att hade skett någon miskommunikation så att hans kurs ej har kunnat provskriva tentan och att kursen är besviken på detta. Han framhöll att det var viktigt att man utformar en bra skrivningslogik med OSCE, att ett sjukhus gör tentamen medan muntan görs separat på varje sjukhus. Det har även varit problem med poängsummering och omtentamen. Max berättar att den nyaste tentan har redan gått till tryckning. Tema 7: Det har ej funnits någon representant på tema 7 under länge, och studenterna har upplevt kursen som splittrat. Dessutom finns det även diskussion att schemalägga en viss grupp av studenter (1/4 av kursen) på lördag och frågan är hur studenterna förhåller sig till detta. Max som arbetar som handledare för P&L berättar att det skulle ge mycket att hålla den på lördagen. Flera LS-ledamöter påpekade att alla inte kan på lördagar, t.ex. p.g.a. familj, jobb etc. Det diskuterades även om det går att hålla på lördagen så skulle man kunna ha en ledig dag som kompensation och fika samt att de som ej kan gå veta det i god tid och kunna byta grupp om dessa har starka skäl. Programnämnd: Matilda berättar att en skrivelse på förslag att SVK under tema 4 tas bort har skickats till Programrådet. PN önskar en totalöversyn av SVK. Stadieindelning har tagits bort, en förfrågan är om SVK:s stadieindelning försvinner. I PN så togs beslutet att stadieindelning tas bort och att Gunnar Nilsson ska utreda konsekvenserna av detta. LINK: Sihan rapporterade att hon och Hans Boysen har undersökt potentiella partneruniversitet för utbyten, Mahidol i Thailand och Shandong i Kina, inför nästa LINK-möte. Suppleanterna ansåg att samarbete med Kina vore önskvärt, att det är positivt att universitet har visat intresse för KI och ser positivt på detta samtidigt som möjligheten för KI att utöka sitt utbyte med Kina. Gällande Mahidol i Thailand kom Hans som också är med i SVK-kollegiet med en idé att förlägga SVK-kursen Tropiska infektionssjukdomar (som fanns tidigare men har lagts ner) i Mahidol som har en särskilt fakultet för tropisk medicin. Sihan önskar i egenskap av LINK-representant höra hur LS ser på detta. Matilda berättade att om det skulle vara en KI-kurs så måste det finnas en instutition på KI som håller i detta och är examinator och då är det inget problem att del av den kursen förläggs till Thailand. R2 Rapport från Omsis 23-24/4 Föredragare: Alla mötesdeltagare Det noterades att Örebro har fått tillstånd att starta en läkarutbildning, vilket inte påverkar KI men andra lärosäten. Det diskuterades även om kårobligatoriets avskaffande och generellt kommer det att fortlöpa som nu. MSF:s ordförande var närvarande och pratade om examensarbete med Omsis samt utredning för hur läkarprogrammet ska se ut i framtiden, AT-block etc. Det diskuterades även om ALFavtalet där kliniker ersätts med pengar för att ta emot studenter. Detta avtal löper ut snart och förslag är att ha ett nytt avtal. Det har hunnit gå ut en hel del pengar till klinikerna som studenterna ej har så mycket koll över. Diskussionsärenden D1 Integrerade sluttentamen -arbetsgrupp Föredragande: Matti Eladhari Arbetsgruppen träffades och diskuterades om detta. Det man diskuterade var att det skulle vara viktigt att man ska se tentan ej som ett så stort stressmoment, jfr. preklintentan. En annan punkt var att man 3 / 6

4 ska examineras på det som är relevant på kliniken, samt att få feedback på det man gör. Arbetsgruppen ansåg att man skulle ha lärarledd undervisning, ej bara inläsningsperiod. Gällande själva examinationen ansåg gruppen att det skulle kunna vara i modell med en station med patientfall där man fick både resonera från sina kunskaper men även göra praktiskt. Gruppen ansåg att det skulle vara för kort tid för att ha en klintenta, och att detta inte är eftersträvansvärt. Det är viktigt att ha bedömningskriterier, och at det är olika bedömare om det förekommer olika moment. Anna har kontaktat och efterfrågat vad PN anser, och verkar PN vara på liknande spår. Tentamenskomittéen är ansvarig för den integrerade sluttentamen. Matti ska kontakta studentrepresentanter från tentamenskomittéen. Det vore bra att rekrytera någon från tentamenskomittéen i arbetsgruppen. D2 Obligatoriskt upprop Föredragande: Rasmus Jakobsson Rasmus har tittat på Kurswebben gällande detta ärende samt kontaktat sjukhusen angående detta per mejl. Utskick har gjorts till 20 st, varav 10 har svarat och ej alla terminer har svarat. Det finns ett krav från alla kurser att det ska vara obligatoriskt närvaro på de första 45 minuter på alla kurser. Då kursropet anses vara obligatoriskt ska alla vara där. Gällande termin 1 och 2 ser kursledarna lättare på dispens, medan termin 3 blir tuffare och håller i sig högre upp gällande svaren. Ett par kursledare ser ganska hådare på dispenser. Sammanfattningsvis vore det bra om läkarprogrammet har en samordning för dispenser, vilket skulle ge en enhetssyn bland lärare och elever. Frågan om uppropet ska vara obligatoriskt eller inte bör lyftas upp till PN eller Styrelsen för utbildning. En sådan registrering av sin kursplats, vilket omfattas i uppropet, skulle kunna ordnas på ett annat sätt. Information till studenterna skulle kunna göras obligatoriskt då den är så viktig. Sannolikt blir det svårt att förändra obligatoriskt upprop denna väg. Anna berättade att på Omsis har det diskuterats och alla läkarprogram har olika krav när det gäller uppropet. Det som LS skulle behöva slå ett slag för att vi har en lång utbildning med hög studietempo och att det finns möjlighet att ta ledigt och kunna kompensera för det. Exempel är termin 5 om den går på våren från preklintentan veckan innan och att man bara har en helg att återhämta sig. Det förfrågades om det finns möjlighet att schemalägga mer fri tid efter stora tentor som sådana. Då både lärarsidan och studentsidan verkar ha grundade åsikter skulle LS kunna arbeta med dispensregler. BESLUT: LS beslutade att bordlägga ärendet. D3 Handledarpris Föredragande: Matilda Liljedahl Tidigare har LS haft ett handledarpris och har hört med MSF-Stockholms ordförande, då MSF också har ett handledarpris på lokal nivå och samarbete gällande detta. MSF:s ordförande är positiv till detta och ska höra med styrelsen. Det noterades även att den som erhåller ett handledarpris får tävla med handledare från andra lärosäten i MSF-nationellt. LS anser att ett samarbete skulle höja statusen på priset. Dessutom skulle man kunna ha andra titlar, t.ex. bästa föreläsare på KI eller dylikt för att profilera detta. D4 Kickoff för Föredragande: Matilda Liljedahl Inom styrelsen har det diskuterats om kickoff för LS, och Matilda har bokat Solvik under den sep. Matilda undrar om det finns någon intresserad att hålla i detta, och organisera och planera detta. Eventuellt skulle man kunna ha en dag med inte bara gamla utan även nya som är nyfikna. Gällande inbjudningar föreslås alla som är involverad i LS:s arbete samt alla nya som skulle gå. Man skulle kunna hitta intresserade på puben, upptaktsmingel och på kollona. Det diskuterades även om budget: Solvik hyrs gratis, resa står man själv (går att åka via buss), samt någon slags (halv) självpris på mat. Matilda berättade att hon och styrelsen skulle kunna diskutera programmet. Rasmus berättade att han kan ta ett praktiskt ansvar, Anna säger att hon kan bidra med praktisk planering. Matti anmäler att han kan vara infoansvarig för detta. Detta kommer även diskuteras på nästa styrelsemöte. 4 / 6

5 Övriga frågor Omtentor på lov frågan kom upp i tema 2, möjlighet att lägga omtentor på lov. När det är en kurs på 4 olika sjukhus brukar det alltid vara någon som missar något, om man kan lägga omtentor på en lördag eller någon dag under påsk. Det verkar vara en bra idé spontant. Det nämndes att det finns även omtentor innan kursstart på lov. Det noterades även att omtentor bör läggas vid starten eller slutet av ett lov i så fall. LS är inte direkt emot att ha lördagar men anser att det bör läggas till bättre dagar om det går. Det är även viktigt att studenterna får information tidigt och i god tid så att det ej sker dubbelbokningar som krockar. PIL Rasmus Eurén berättade att många i hans klass har informerat att det är samma prov som går om år efter år, och att det finns dokument på internet cirkulerar runt med frågor på PIL-provet (begåvningstestet). Problemet kan vara att det har varit igång så pass länge så att vem som helst kan klara sig som har tillgång till informationen. Rasmus undrar om man känner till problemet fullt ut och om det går att komma åt det. John Ouda berättade att i PN har frågan tagits upp, och en ny PIL-ansvarig har kommit in som inte kände till detta. John och Max har haft en del mejlkontakt gällande detta om att detta ligger ute. Max har tagit uppe detta i PIL-kollegiet. Vad skulle vara jättebra om det går att få tag på detta dokument och vidarebefordra det till John och Max, vilket skulle underlätta fortsatt arbete i frågan. Detta är ett problem som bör åtgärdas. Detta är ett problem som gör att PIL tappar förtroende. Rosanders fond finns på KI detta är ett par som skänkte pengar till KI varav en del som ska gå till läkarprogrammet, saker som det kan gå till är bland annat studenter och studentrepresentation som ett led i kvalitetsarbetet vid läkarprogrammet. Sista ansökningsdag till fonden är 1 maj och 1 november varje år. Tanken är att avkastningen ska användas till fondens syften. Matilda tittade på ansökningsformuläret för lärare och kontaktade då handläggaren och undrade om studenter kan söka medel ur fonden. Matilda ansåg att det finns tillgångar här som LS inte använder och detta bör utredas vidare. Mötespunkt till hösten och i så fall satsa på 1 nov för sökning. Matilda ska kontakta handläggaren och vara mer på. Alla utbildningar och universitet ska utvärderas i Sverige. Tidigare har utlandsstudenter kunna söka till Sverige fritt, men numera kommer det utredas hur mycket det kostar för studenter från tredje land (utanför EU och ESS). Detta gäller ej för utbytesavtal och internationellt finns det ett stipendiesystem och att KI kanske startar upp egna stipendier. Det utreds även KI:s attraktivitet för internationella studenter. LS på kårpresentationspuben utöka LS:s aktivitet på kårpresentationspuben. Förslag diskuteras på nästa styrelsemöte. Nästa möte N1 Datum, tid och plats för nästa möte Tors 9 sep, 17:00-19:00, MF:s kårhus. Kickoff sep Mötet avslutas Ordförande Matilda Liljedahl avslutade mötet. 5 / 6

6 Vid protokollet: Sihan Wang, sekreterare Justeras Matilda Liljedahl, ordförande Anna Höög, justeringsperson 6 / 6

2010/11/04 Läkarsektionen Protokoll

2010/11/04 Läkarsektionen Protokoll Datum: Torsdagen den 4 nov 2010 Tid: kl. 17:00-19:00 Plats: Medicinska Föreningens kårhus, puben Närvarande: Matilda Liljedahl Karin Johnsson (gick kl. 18.00) Matti Eladhari Sihan Wang Pontus Jonsson Beatrice

Läs mer

Protokoll. 2011/02/07 Läkarsektionen Protokoll

Protokoll. 2011/02/07 Läkarsektionen Protokoll Formalia Datum: Måndagen den 7 feb 2011 Tid: kl. 17:00-19:00 Plats: Medicinska Föreningens kårhus, puben Närvarande: Matilda Liljedahl Karin Johnsson Matti Eladhari Sihan Wang Anna Höög Ulrika Liliemark

Läs mer

att välja Mette Andersen Ljungdahl och Awad Smew till justeringspersoner.

att välja Mette Andersen Ljungdahl och Awad Smew till justeringspersoner. Datum: den 15 december 2014 Tid: kl. 17.30-19.15 Plats: Medicinska Föreningens kårhus, puben Närvarande: Mette Andersen Ljungdahl Felix Berglund Alvin Brodin Victor Bysell Anna Hall Alexander Hedfjäll

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTET Programnämnden för Biomedicinprogrammet

KAROLINSKA INSTITUTET Programnämnden för Biomedicinprogrammet PROTOKOLL 2004:01 SAMMANTRÄDE 2004-01-21 NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Tomas Cronholm, professor, ordf Ewa Ehrenborg, docent Lars-Arne Haldosén, lektor Dan Grandér, docent Studentrepresentanter

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-04-12 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-04-12, 17:26 19:38 Plats Närvarande 1635, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande förklarade mötet

Läs mer

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH.

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH. Styrelsemöte 2010 den 9:e februari kl:17.15 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Mötets behöriga utlysande 1.3 Val av sekreterare Lina Höglund, sektionssekreterare. 1.4 Närvarande Cecilia Thorsén, Tora Jansson,

Läs mer

Medicinska studierådet

Medicinska studierådet Medicinska studierådet PROTOKOLL Rådsmöte 2015-03-02 Närvarolista Namn Kristina Holm Sara Waheddoost Jessica Anderson Marcus Ersson Clara Atterby Jesper Broqvist Björn Wennlöf Patrik Bengtsson Samuel Henriksson

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23 Stockholm 2015-01-23 Styrelsemöte 23 januari 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

57. Formalia Till justerare väljs Eva Lundqvist. Föregående protokoll samt dagordning godkänns.

57. Formalia Till justerare väljs Eva Lundqvist. Föregående protokoll samt dagordning godkänns. Protokoll fört vid Medicinska Studierådets möte 2010-12-13 Närvarande: Ann Westermark Maja Linderoth Katja Adolphson Mikaela Syk Per Skärdin Filippa Boijsen Jens Fälldin Filip Sand Carolina Morén Eva Lundqvist

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens femte Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 måndagen den 13:e maj hemma hos Inspector Jan-Olle Malm. Dagordning

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Protokoll från MSF Stockholms styrelsemöte 2008-04-02 Villagatan 5, mötesrum G

Protokoll från MSF Stockholms styrelsemöte 2008-04-02 Villagatan 5, mötesrum G Protokoll från MSF Stockholms styrelsemöte 2008-04-02 Villagatan 5, mötesrum G 1. Mötets öppnande Mötet öppnades kl. 18:03. 2. Närvarolista och adjungeringar CT (ordf.), LL (vice ordf.), TG (webmaster),

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2010-02-23, kl. 16.00 Plats: Sal 137, EC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-12-03 1(33) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-12-03, 17:33 21:09 Plats 1537, KTH Närvarande Ordförande, Fanbärare Petter Djupfeldt, D-09 Vice ordförande,

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 mars 2014 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades, klockan 18.17 Närvarande: Julia Yates, Sofia Wirell, Linnea Wikström, Marta Lindström,

Läs mer

Protokoll styrelsemöte den 20/3 kl 16.30, Konferansen.

Protokoll styrelsemöte den 20/3 kl 16.30, Konferansen. Protokoll styrelsemöte den 20/3 kl 16.30, Konferansen. Närvarande: Elina Thorsson, Sofie Henriksson, Therese de Haan, Oskar Maxon, Kina Lundberg, Anna Bergh, Elin Holmroos 100 Mötet öppnas 101 Sofie valdes

Läs mer

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4 Kallelse Sektionsmöte 4 2014-05-04 14/15 Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4 Plats: Omega Tid: Del 1 Torsdagen den 7 Maj 12:10 Del 2 Torsdagen den 7 Maj 17:10 Preliminär föredragningslista 1. Preliminärer

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik Allmänt... Fel! Bokmärket är inte definierat. Var förberedd... 4 Kallelse... 5 Agenda... 6 Tid... 9 Grundregler... 10 Protokoll, anteckningar mm... 11 Mall

Läs mer

Verksamhetsplan för Läkarsektionen 2015

Verksamhetsplan för Läkarsektionen 2015 för 2015 Sektionsordförande 2014: Theodor Hjortenhammar Vice sektionsordförande 2014: Awad Smew 1. Sammanfattning Sektionens verksamhet 2015 2. Framtidens läkarutbildning på NKS 3. Examinationer 4. Klinisk

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 16.12 Uppsala den 15 september 2013 Närvarande: Julia Yates, Linnea Wikström, Marta Lindström,

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2008-05-23--25 1(45) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2008-05-23--25 Föregående möte: 2008-04-27

Läs mer

ACA Sverige Servicekonferens 16 maj 2015 Iggesund kl 12:30-17:00 Protokoll

ACA Sverige Servicekonferens 16 maj 2015 Iggesund kl 12:30-17:00 Protokoll ACA Sverige Servicekonferens 16 maj 2015 Iggesund kl 12:30-17:00 Protokoll Förkortningar som används i protokollet: SK - Servicekonferensen GSR - Gruppservicerepresentant SG - Servicegruppen ACA Adult

Läs mer