att välja Mette Andersen Ljungdahl och Awad Smew till justeringspersoner.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "att välja Mette Andersen Ljungdahl och Awad Smew till justeringspersoner."

Transkript

1 Datum: den 15 december 2014 Tid: kl Plats: Medicinska Föreningens kårhus, puben Närvarande: Mette Andersen Ljungdahl Felix Berglund Alvin Brodin Victor Bysell Anna Hall Alexander Hedfjäll Daniel Helldén Katarina Hellgren Frida Hellström André Hermansson Theodor Hjortenhammar Marius Matusevicius Petra Roxå Anders Santoft Awad Smew Tofan Taeri Kajsa Thilander Babylonia Tibert Sihan Wang Martin Östholm Formalia F1 Mötets öppnande Ordförande Theodor Hjortenhammar öppnade mötet F2 Mötets behöriga utlysande beslutade: att anse dagens möte behörigt utlyst F3 Val av justeringsperson beslutade: att välja Mette Andersen Ljungdahl och Awad Smew till justeringspersoner. F4 Fastställande av dagordning Fastställdes efter tillägg av D3 Foläk. F5 Föregående protokoll Granskades och lades till handlingarna. Rapporter R1 Kompletterande rapporter från kollegier och kommittéer Föredragande: Alla mötesdeltagare Tema 1: Tentorna anses dåliga på KI, och då många lärare skriver tentafrågor blir poängfördelningen udda. Diskussion om att införa MCQ (multiple choice questions). Det pågår för nuvarande ett försök att skapa en nationell frågebank för anatomi. 1 / 6

2 Tema 2: Diskussion om omtentamen, 50 st studenter ska skriva resttenta i patologikursen. Detta kräver många lärarresurser för rättning. Vad tycker LS om antalet omtentor? Är det rimligt med 6 st omtentamen som gräns? Bör följas i fortsättningen. Tema 4: Vill testa flervalsfrågor i framtiden. Diskussion om KLIPP, nytt system för schemaföring på klinikplaceringarna. Vill ha feedback från studenter och handledare angående detta. Hans Hjelmkvist hör av sig om studentfeedback. Verkar vara ett problem på KS där alla journaler inte kan nås. Tohan Taeri mailar Hans. Det finns en arbetsgrupp som har hand om KLIPP. Intresserade kan vara med i gruppen. Tema 6: Det har tagits ett beslut om att gynekologakuten inte kommer att stängas nästa termin. Kommer dock att stängas så småningom. De förslag som finns för framtiden är att antingen införa KUM på Astrid Lindgrens sjukhus eller utplacera studenter till Liljeholmen. Tema 6 arbetar för KUM. Under termin 10 är tentan nu uppdelad i en gynekologdel och en pediatrikdel. Skrivs på samma dag men administrationen är uppdelad med separat rättning. LS tycker att det är okej om tentorna rättas olika snabbt, bra om svaren släpps så snabbt som möjligt. Tema 7: Låg svarsfrekvens på utvärderingar. En lösning skulle kunna vara att göra utvärderingen under i mer ordnade former, t.ex. vid OSCE. Angående tidigare diskussion om HLR har information nu framkommit att ytterligare HLR-träning redan finns på termin 11. Diskussion om primärvårdsplaceringen på termin 11, en fråga har uppstått huruvida studenterna får skriva avancerade sjukskrivningar. SSK: André Hermansson tar med sig frågan om överlämning mellan termin 10-11, och försöker utröna vilka regler som gäller. LIME: Ett möte har hållits om pedagogiken på KI, oklart om vad som görs för att utveckla denna. Marius tar upp frågan på PN-mötet imorgon tisdag 16/12. PV: PV har sedan en tid samarbetat med CEFAM, men i november kom beskedet att CEFAM skall stängas. Det finns nu en farhåga att flera vårdcentraler kommer att tappas bort i samband med förändringen. SLL skall nu ta hand om rekryteringen av nya vårdcentraler. Kommer att följas av PVkollegiet. PR: Diskussion om examinationer. En arbetsgrupp finns för att förbättra examinationerna på KI, särskilt patologitentan är kritiserad. Problem har uppstått sedan patologikursen bantades ned men samma mängd innehåll behölls. Man vill komma runt s.k. frågepooler för att undvika att studenterna enbart pluggar gamla tentor. Ett förslag är att införa en kortsvarstenta för detaljnivå med en uppföljande diskussionstenta. Det vore också bra att ha en bra datasal att ha tenta i; det skulle underlätta för MEQ och för bättre bilder. Bättre samstämmighet mellan sjukhusens tentor efterfrågas också. Man har besökt ett universitet i Holland, där man har återkoppling samma dag som tentan. Många frågor som inte var bra kunde tas bort direkt. Finns t.ex. på SöS termin 5. Ett sådant moment bör enligt LS inte vara obligatoriskt men det är bra om det finns tentagenomgångar. Bra att både kunna ge feedback under tentan (t.ex. en fråga på slutet) samt att ha en senare genomgång/seminarium för ytterligare återkoppling. Ta upp på nästa möte: vilka regler gäller för facit och när ska det ges ut? PN: Kontakt har tagits med Göteborgs universitet angående genusfrågor. Förslag om att ta upp frågan på nästa OMSIS-möte. Därefter kontakt med likabehandlingsnämnden om vad som diskuterades. 2 / 6

3 PU har haft ekonomiska problem och har enligt uppgift gått back flera miljoner. Detta kommer att påverka PU och deras undervisningsmoment negativt. De är rädda för att tappa mentorer, då det redan nu är svårt att rekrytera dessa. Kan studenterna acceptera att ha allmänläkare som mentor? Detta skulle ge fler mentorer men vissa studenter går då miste om sjukhusanknytning. LS anser att momentet skiljer sig väldigt mycket åt mellan olika mentorsgrupper, men att det generellt är ett positivt moment för att följa utvecklingen hos studenterna. Det bästa vore att ta in engagerade personer med bra kvalité, vare sig de är allmänläkare eller ej. Också bra att strukturera mötena på ett bättre sätt och tydligt klargöra vad som är målet med dem och vad som skall ingå under undervisningsdagen. Ett alternativ för att spara resurser skulle kunna vara att införa mentorsmöten först under de kliniska terminerna, då de ändå har mest betydelse för studenterna. R2 Rapport från styrelsemöte Föredragande: Styrelseledamöter T2-info har hållits med framgång. Beslut om att köpa in en rollup för framtida infomöten. Anders har fått uppdraget. R3 Rapport från Utbildningsrådet Föredragande: Theodor Hjortenhammar Styrelsen för Utbildning ser över en ny organisation för programnämnder. Många ska läggas ner, men läkarprogrammet ska troligtvis vara kvar. Bevakas. Styrelsen för Forskning ger pengar till forskningsanknytning och pedagoger. Bevakas. KI vill ta betalt för sina utbildningsplatser för studenter från utlandet. MF sa nej till detta. Informationsärenden I1 LINK Föredragande: Awad Smew Hade möte för två veckor sedan. Många synpunkter har kommit in till LS angående meritsystemet, och man har beslutat att se över detta. Under våren, med deadline i mars, skall en någorlunda uppdaterad meritlista läggas fram. Har man väl haft en post har man samma merit utbildningen ut, även om meriten för posten ändras under utbildningen. En projektgrupp ska finnas där alla kan ge synpunkter. I övrigt arbetas det fortsatt med att rekrytera nya partneruniversitet, särskilt med fler engelskspråkiga utbyten. I2 Reglemente Föredragande: Theodor Hjortenhammar Ett nytt reglemente för MF har nyligen antagits. Inga större ändringar har gjorts. Theodor bifogar reglementet i nästa utskick. I3 instudy Föredragande: Åsa Callenfors 3 / 6

4 InStudy är en digital tjänst som erbjuder kurslitteratur för studenter. Det är idag ofta krångligt och dyrt att få tag i kurslitteratur. Man ska i den slutgiltiga versionen få tillgång till såväl böcker som kompendium och studiehäften. Abonneras per månad. Man ska även kunna jobba direkt i dokumenten och det ska vara möjligt att skapa studiegrupper och dela anteckningar. Än så länge finns ett samarbete med Liber. Till våren görs en betalansering, som riktas till olika lärosäten och utbildningar. Ett erbjudande kommer att gå ut till läkarstudenterna med en rabatterad kostnad. Exempelpris 99 kr per månad vilket motsvarar ca 50 % av marknadsvärdet. Idén är att också få feedback i form av två enkäter från studenterna under denna betalansering. Bokpaket är utformade utifrån vilken termin man läser, och man får behålla paketen från tidigare terminer. Åsa önskar ett mailutskick till läkarstudenterna om detta erbjudande. Diskussionsärenden D1 Verksamhetsberättelse 2014 Föredragande: Styrelsen Verksamhetsberättelsen för 2014 läses upp. Arbetsområden under det gångna året innefattar NKS, omläggning av VetU, gynekologakuten på KS, nyrekrytering av studentrepresentanter, utvärdering av UKÄ och dokument för stödbehovsstudenter. LS har även varit representerade på infopubar samt hållit T1- och T2-info. Möteskallelser har skickats ut och information har delgivits på sociala medier. Precis som tidigare år har studenter representerat LS på temakollegiemöten. Man har även arbetat på en bättre anknytning mellan kursråd och kollegier. Under året har 9 sektionsmöten hållits samt 10 styrelsemöten. LS har även deltagit vid 4 OMSIS-möten, NatGU, UR, FUM samt på AMEE i Milano. D2 Inför möte med Programdirektor Föredragande: Styrelsen Riitta Möller skall deltaga vid nästa LS-möte 20 januari. LS önskar gärna diskutera NKS, men det är oklart om en diskussion skulle tillföra något. Vore i vilket fall som helst bra om LS och PN kunde arbeta tillsammans i denna fråga. Förslag om att diskutera pedagogiken på KI. Studenter får gärna skicka mail till LS om ytterligare punkter till mötet. D3 FoLäk Föredragande: Awad Smew En forskningskurs för läkarstudenter som drivs av Johanna Nilsson tillsammans med Helén Asp. Det har kommit in feedback från studenter på del 1 av kursen. Mycket kritik har framkommit och studenterna vet ej vart de ska vända sig någonstans. Det är mycket oklart vem som bestämmer, om kursen är knuten till någon instans på KI eller om den är fristående. Kritiken inkluderar otydliga instruktioner och oklar information, obligatoriska moment som krockar med annat, samt kritik på själva undervisningen. Vore bra med bättre infrastruktur. Johanna Nilsson ska deltaga vid PN-mötet imorgon och berätta om kursen. 4 / 6

5 Beslutsärenden B1 Studentrepresentanter beslutade: att välja Tofan Taeri och Daniel Helldén till VetU. att välja Frida Hellström till Tentamenskommittéen. att välja Frida Hellström och Babylonia Tibert till suppleanter i LINK. B2 Val av valberedning beslutade: att välja Sihan Wang och Petra Roxå till valberedningen. Övriga ärenden Ö1 Ny styrelse i MF Ordförande Theodor Hjortenhammar sitter med i MFs styrelse nästa år. Ö2 Ansvarig för studentrepresentanter Vice ordföranden i s styrelse bör i fortsättningen ansvara för de valda studentrepresentanterna. Nästa möte N1 Tisdagen den 20 januari 2015 i Medicinska Föreningens kårhus Mötet avslutas Ordförande Theodor Hjortenhammar avslutade mötet. Vid protokollet: Kajsa Thilander, sekreterare Justeras 5 / 6

6 Theodor Hjortenhammar, ordförande Mette Andersen Ljungdahl, justeringsperson Awad Smew, justeringsperson 6 / 6

Protokoll. 2011/02/07 Läkarsektionen Protokoll

Protokoll. 2011/02/07 Läkarsektionen Protokoll Formalia Datum: Måndagen den 7 feb 2011 Tid: kl. 17:00-19:00 Plats: Medicinska Föreningens kårhus, puben Närvarande: Matilda Liljedahl Karin Johnsson Matti Eladhari Sihan Wang Anna Höög Ulrika Liliemark

Läs mer

2010/11/04 Läkarsektionen Protokoll

2010/11/04 Läkarsektionen Protokoll Datum: Torsdagen den 4 nov 2010 Tid: kl. 17:00-19:00 Plats: Medicinska Föreningens kårhus, puben Närvarande: Matilda Liljedahl Karin Johnsson (gick kl. 18.00) Matti Eladhari Sihan Wang Pontus Jonsson Beatrice

Läs mer

Verksamhetsplan för Läkarsektionen 2015

Verksamhetsplan för Läkarsektionen 2015 för 2015 Sektionsordförande 2014: Theodor Hjortenhammar Vice sektionsordförande 2014: Awad Smew 1. Sammanfattning Sektionens verksamhet 2015 2. Framtidens läkarutbildning på NKS 3. Examinationer 4. Klinisk

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-04-12 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-04-12, 17:26 19:38 Plats Närvarande 1635, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande förklarade mötet

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-11-05, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist, TM13 Övriga närvarande:

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTET Programnämnden för Biomedicinprogrammet

KAROLINSKA INSTITUTET Programnämnden för Biomedicinprogrammet PROTOKOLL 2004:01 SAMMANTRÄDE 2004-01-21 NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Tomas Cronholm, professor, ordf Ewa Ehrenborg, docent Lars-Arne Haldosén, lektor Dan Grandér, docent Studentrepresentanter

Läs mer

Medicinska studierådet

Medicinska studierådet Medicinska studierådet PROTOKOLL Rådsmöte 2015-03-02 Närvarolista Namn Kristina Holm Sara Waheddoost Jessica Anderson Marcus Ersson Clara Atterby Jesper Broqvist Björn Wennlöf Patrik Bengtsson Samuel Henriksson

Läs mer

57. Formalia Till justerare väljs Eva Lundqvist. Föregående protokoll samt dagordning godkänns.

57. Formalia Till justerare väljs Eva Lundqvist. Föregående protokoll samt dagordning godkänns. Protokoll fört vid Medicinska Studierådets möte 2010-12-13 Närvarande: Ann Westermark Maja Linderoth Katja Adolphson Mikaela Syk Per Skärdin Filippa Boijsen Jens Fälldin Filip Sand Carolina Morén Eva Lundqvist

Läs mer

Ekonomihögskolan Utbildningsråd

Ekonomihögskolan Utbildningsråd Minnesanteckningar UR2:2015 Mötesdatum: 2015-05-06 Ekonomihögskolan Utbildningsråd Ledamöter: Petter Boye ordförande Anna Alexandersson Linnéa Olsson Setayesh Sattari Amanda Tamme Studeranderepresentant

Läs mer

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH.

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH. Styrelsemöte 2010 den 9:e februari kl:17.15 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Mötets behöriga utlysande 1.3 Val av sekreterare Lina Höglund, sektionssekreterare. 1.4 Närvarande Cecilia Thorsén, Tora Jansson,

Läs mer

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin Öhlin Simon Lundmark Justerare:

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin Öhlin Simon Lundmark Justerare: Protokoll fört vid styrelsemöte #16 som ägde rum 2014-05-19 Närvarande: Roller: Underskrifter Andreas Fredmer (Ordförande) Mötesordförande: Andreas Fredmer Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-12-03 1(33) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-12-03, 17:33 21:09 Plats 1537, KTH Närvarande Ordförande, Fanbärare Petter Djupfeldt, D-09 Vice ordförande,

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-12-13, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Sofie Tapper Jansson, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22 Styrelsemöte 22 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:21 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet behörigt utlyst

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-01-24, kl. 18.30 Plats: IKDC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 oktober 2012 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.25. Närvarande: Daniel Kjellén, Lisa Lindqvist, Peter Peltola, Edwin

Läs mer

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2010-05-11 1(10) Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-05-11, 17:42 21:03 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Egil Antonsen

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2010-02-23, kl. 16.00 Plats: Sal 137, EC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23 Stockholm 2015-01-23 Styrelsemöte 23 januari 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS Umeå studentkår Nils Larsson Ordförande 070-686 90 10 Föredragningslista Styrelsemöte nr.6 09/10 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

MSF, Protokoll FS9 2014-03-22

MSF, Protokoll FS9 2014-03-22 MSF, Protokoll FS9 2014-03-22 Närvarande: Maria Valeur, vice ordförande Filip Löfgren, Umeå Norna Werner, Stockholm Tora Borén, Örebro Rayma Avecedo, Utland Teodor Svedung Wettervik, Göteborg Alexander

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-10-11, kl. 18.00 Plats: Yuquan Campus, Hangzhou, Kina Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist,

Läs mer

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 13.09 Närvarande: William Sundelin, Rebecka Sjölund, Julia Eriksson Ståhl, Joanna Hellström, Emilie

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb

Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Datum: 2013-03-14 Tid: 19:00-21:11 Plats: Hangaren Närvarande: Mattias Strand Ordförande Andreas Hansson Janne West Gabriella Hedin Jimmy Klinteskog

Läs mer

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 3

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 3 Kallelse Sektionsmöte 3 2014-02-23 Styrelsen 14/15 Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 3 Plats: Omega Tid: Del 1 Torsdagen den 26 Februari klockan 12:10 Del 2 Torsdagen den 26 Februari klockan 17:10 Slutgiltlig

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 mars 2014 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades, klockan 18.17 Närvarande: Julia Yates, Sofia Wirell, Linnea Wikström, Marta Lindström,

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer