DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT NASDAQ OMX STOCKHOLM 2014:4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2014-04-16 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2014:4"

Transkript

1 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT NASDAQ OMX STOCKHOLM 2014:4 NASDAQ OMX Stockholm AB Danske Bank Handlaren Danske Bank A/S är deltagare i handeln (medlem) vid NASDAQ OMX Stockholm AB ( Börsen ). Banken har förbundit sig att så länge börsmedlemskapet består följa Börsens vid var tid gällande regler, NASDAQ OMX Nordic Member Rules ( NMR ). Handlaren är anställd av Danske Bank och är auktoriserad som handlare för bankens räkning på Börsen. Börsen har begärt att disciplinnämnden med stöd av NMR ska meddela beslut om disciplinpåföljd beträffande Danske Bank och Handlaren. Danske Bank och Handlaren har bestritt yrkandet. I ärendet har den 4 april 2014 förhandling ägt rum, varvid Börsen företrätts av övervakningschefen Joakim Strid samt bolagsjuristerna Adam Göransson och Andreas Blomquist (den sistnämnde per telefon). Danske Bank och Handlaren har företrätts av bankens compliance officer Anna Althoff samt advokaten och professorn Mårten Knuts. Aktuella bestämmelser i NMR Ärendet rör en tillämpning av NMR och Enligt NMR skall order som registreras i handelssystemet vara genuina order ( genuine Orders ). I NMR föreskrivs bl.a. att order inte får syfta till att otillbörligen påverka prisbildningen i handelssystemet och inte får sakna kommersiellt syfte. Parternas ståndpunkter i sammandrag I ärendet har Börsen i sammandrag anfört:

2 2 Handlaren har, genom handel för Danske Banks egen räkning, deltagit i handel i bland annat AstraZenecas aktier ( AZN ) under perioden 22 augusti till 30 augusti Under denna period har Handlaren, för bankens räkning, köpt aktier och sålt aktier, vilket motsvarar en marknadsandel om cirka 4,6 %. Handlaren har under perioden deltagit i av marknadens totalt avslut. Tidsperioden för utredningen har valts mot bakgrund av att handelsmönstret identifierades inom densamma men också för att avgränsa detta ärende. Handlaren handlar med både aktier och derivatinstrument på Börsen. Såvitt Börsen erfar har hans handel i AZN för perioden ärendet avser varit nära förknippad med bankens positioner i derivatinstrument med AZN som underliggande. Det är vanligt förekommande att vid aktiv, professionell handel samtidigt ha flera order registrerade i en orderbok, samt även att både köp- och säljorder förekommer samtidigt. Vad gäller Danske Banks handel har emellertid Börsen uppmärksammat ett handelsmönster som avviker från normalt förekommande handel och som Börsen menar utgör överträdelse av NMR. Bankens handel i AZN tyder på att order registrerats utan någon avsikt att leda till handel utan att dessa i stället varit ägnade att sända signaler till andra marknadsaktörer om ett ökat utbud av, eller efterfrågan för, AZN. De order Börsen menar att banken har registrerat utan avsikt att de skulle omsättas har samtliga avsett poster om aktier aktier är hög volym för en enskild handelsorder avseende AZN. En genomsnittlig order, under kontinuerlig handel registrerad inom 0,5 % från bästa köp- och säljkurs, för AZN avsåg under perioden 450 aktier. Median för orderstorlek var 300 aktier. Danske Bank genom Handlaren stod för 111 köporder av aktuellt slag. Dessa köporder har inte till någon del exekverats. Inte en enda aktie har förvärvats genom dessa order som totalt har omfattat aktier. Inte heller någon del av Handlarens 125 säljorder av samma slag har exekverats. Dessa 125 säljorder har utgjort 90 % av de totalt 139 under perioden förekommande säljorder om minst aktier, passivt registrerade inom 0,5 % från bästa säljkurs. Danske Banks sammanlagt 236 order har varit mycket kortlivade och har i genomsnitt funnits registrerade under 6 sekunder (median 4 sekunder) i orderboken. Vid registrering av 233 av 236 order till vilka refererats ovan hade Danske Bank genom Handlaren samtidigt motstående order registrerade i orderboken. Det fokuseras i det följande på dessa 233 order som registrerats vid 45 tillfällen under perioden 22-30/8. De order som Danske Bank haft registrerade på motsatt sida av orderboken har i stor utsträckning lett till omsättning. De har funnits registrerade längre och de har genomgående avsett mindre volymer än summan av vid var tid registrerade kortlivade order. De har dessutom ute-

3 3 slutande bestått av så kallade isbergsorder, det vill säga order med en del av volymen synlig och en del dold för övriga marknaden. De större, kortlivade orderna har emellertid i sin helhet uteslutande varit fullt synliga för övriga marknadsaktörer. Börsen kan inte göra någon annan tolkning av de iakttagna handelsmönstren än att dessa stora, kortlivade order har registrerats i annat syfte än att de skulle leda till omsättning. Det förefaller i stället som om syftet med dem har varit att ge ett mer gynnsamt utfall för bankens order på vid var tid motstående sida av orderboken. Ett mer gynnsamt utfall skulle uppstå vid: Ett mer fördelaktigt pris vid exekvering. Exekvering av order som annars inte skulle ha lett till omsättning. Exekvering av order vid tidigare tidpunkt än vad som annars skulle ha varit fallet. Som tecken på någon av dessa effekter vid kortvarig registrering av potentiellt vilseledande order kan förväntas: Omsättning på motsatt sida av orderboken, Ökad ordervolym på samma sida orderboken, och/eller Reducerad ordervolym på motsatt sida. Danske Bank och Handlaren, vilka vitsordat de faktiska omständigheter i fråga om orderläggningen som Börsen har åberopat, har i sammandrag anfört: De aktuella orderna är genuina Eftersom begreppet "genuin order" inte är definierat i NMR, måste man först och främst fastställa vad begreppet omfattar. Som disciplinnämnden konstaterat i tidigare beslut, måste man utgå ifrån att en order som inte kan exekveras är en icke genuin order och den saknar då också kommersiellt syfte. Omvänt måste presumtionen för en order som faktiskt kan exekveras vara att ordern därmed är genuin och även har ett kommersiellt syfte. I detta fall är det ostridigt att samtliga order som är föremål för disciplinnämndens prövning hade kunnat leda till avslut. Orderna har även varit kommersiellt motiverade bland annat på grund av att Danske Bank haft en stor derivatportfölj. Med anledning av derivatportföljen har Banken haft ett intresse att uppnå avslut i alla order banken lagt. Trots att det är ostridigt att orderna hade kunnat leda till avslut är det skäl att för tydlighetens skull reflektera över vilka karakteristika orderna i detta fall har, som bindande anbud juridiskt betraktat vanligtvis har: Samtliga av Danske Bank lagda och nu påtalade order har placerats i orderboken och har återspeglat aktiens aktuella marknadspris. Redan härav följer att deras syfte varit att leda till en affär, och att de därmed varit genuina. Ur Danske Banks synvinkel har

4 4 ett bindande anbud att köpa eller sälja aktier getts då ordern placerats i orderboken. Det har sedan berott på faktorer utom bankens kontroll huruvida någon annan marknadsaktör godkänt anbudet eller inte. Anbudet har således varit genuint. Det kan ytterligare tilläggas att banken i egenskap av en stor aktör i AZN haft tillräckliga medel för att utföra samtliga affärer som kunde ha uppstått om alla orderna exekverats. Om ett anbud att köpa hade accepterats hade banken haft tillräcklig likviditet för att genomföra affären och om ett anbud att sälja hade accepterats hade banken haft, eller kunnat införskaffa, tillräcklig mängd aktier för att kunna genomföra affären. Eftersom Börsen förefaller fästa en relativ vikt vid antalet sekunder lagda order varit registrerade i orderboken innan de återkallats, bör här i synnerhet anföras att Danske Banks order varit genuina även i det hänseende att de funnits registrerade i orderboken i tillräcklig många sekunder för att det hade varit fullt möjligt för övriga marknadsaktörer att reagera på Danske Banks order. Trots att en medianordertid på 4 sekunder kan förefalla något kort jämfört med varaktigheten för juridiska anbud i mera traditionell kommersiell kontext, är börshandel i modern tappning ytterst snabb. Det är till exempel inte ovanligt att order registreras och återkallas på bråkdelar av sekunder. Det är därmed uppenbart att bankens order även i detta hänseende funnits registrerade tillräckligt länge för att kunna leda till avslut. Inte heller det faktum att bankens order avregistrerats utan att exekveras är reglervidrigt eller ens ovanligt i modern börshandel. Därför gör inte heller detta bankens order icke genuina. Bankens order har inte syftat till att otillbörligen påverka prisbildningen Börsens påstående om att Danske Bank lagt order i syfte att otillbörligt påverka prisnivån i AZN finner inte stöd i den faktiska orderläggning som i detta ärende är ostridig. Inte heller ser Danske Bank i sin verksamhet något sådant annat syfte än det tillbörliga syftet börshandel omfattar, nämligen att köpa aktier till ett billigt pris och sälja aktierna dyrare, eller omvänt, att sälja aktier till ett dyrt pris och köpa aktierna billigare. I verkligheten har Danske Bank dessutom haft en stor derivatposition med AZN som underliggande instrument. Positionen på derivatportföljen har varit gamma long (y), vilket i högsta grad gjort det kommersiellt motiverat för Danske Bank att vara beredd att avsluta affärer enligt de order som Danske Bank lagt. Vidare har Danske Bank haft ett starkt kommersiellt intresse i att göra affärer enligt hur momentum handlarnas order påverkat prisbilden. Endast genom att köpa AZN eller sälja AZN enligt hur utbudet och efterfrågan i AZN fluktuerat i marknaden, har Danske Bank kunnat förverkliga den derivathandelsstrategi och den hedgingstrategi man valt att eftersträva för sitt delta (,) på den position i gamma (y) man över tid hållit gentemot sina derivatkunder.

5 5 NMR förbjuder inte återtagande av oexekverade order. I verkligheten återtas en signifikant andel av alla order som läggs vid börshandel. Eftersom NMR inte förbjuder återtagande av oexekverade order måste en stark presumtion råda för att Börsen inte bedömt återtagande av order vara skadligt för prisbilden. I synnerhet bör anses att ett återtagande av order, som sker efter att omständigheter som rådde då order lagts förändrats, inte kan anses klandervärt. Det faktum att avslut gjorts till en annan prisnivå än den som rådde då anbudet lades, torde utgöra ett av de mest naturliga skälen för att återkalla den order som inte längre är lika konkurrenskraftig som order som tredje part är beredd att lägga. Ofta återkallas även order om det visar sig att ett latent och intuitivt motutbud inte uppdagas till följd av orderna. Om en stor köporder (till bästa pris) inte lockar fram en stor kontraherande säljorder, utan endast föranleder kontra-intuitiva momentumhandlares reaktioner på ordern (inte kontraktion, utan bättre medorder), går många större handelshus vidare till en annan aktie för att där eftersträva riktiga avslut. Bankens orderläggning har haft kommersiella syften Samtliga order banken lagt har haft till syfte varit att genomföra affärer i AZN-aktien på börsen. I brist på detaljerad definition av affärsmässigt syfte i av NMR får det redan på denna grund anses uteslutet att bankens order saknat ett affärsmässigt syfte i strid med NMR. Därutöver har banken haft ett antal andra affärsmässiga syften med orderläggningen enligt följande: Danske Bank är market maker i derivathandeln beträffande AZN-aktien och syftet med market makingen är att tillföra likviditet till handeln i aktien. Order som är genuina och som kan leda till affärer är ett viktigt led i att tillföra likviditet och valet att agera market maker har ett tydligt affärsmässigt syfte för banken, varför även därav följande ordergivning och handel får anses ha ett affärsmässigt syfte. Danske Bank agerar motpart i derivathandeln med egna och NOMX kunder vilket leder till att banken tidvis har en stor exponering mot AZN-aktien genom derivatpositionerna. Danske Bank bär en affärsmässig risk för sin derivathandel och har en affärsmässig strategi för att hantera den risken (hedging). Således är det i bankens intresse att skydda sig mot fluktuationer i AZN-aktien och detta kan banken göra genom att genomföra affärer, eller genom att lägga order, som om de exekveras, verkställer den balanseringsstrategi banken valt att följa. Även på denna grund får bankens marknadsaktivitet anses vara affärsmässig, trots att Börsens regler inte definierar affärsmässigheten i närmare detalj. Danske Banks intresse gällande aktivitet i AZN, liksom även Börsens intresse gällande aktivitet i AZN, är att handel i AZN-aktien på Börsen ska vara ett konkurrenskraftigt alternativ till handel i samma AZN-aktie i New York och/eller London eller på övriga marknadsplatser

6 6 där det är möjligt att AZN-aktien kan handlas. I bankens intresse ligger således att möjliggöra attraktiv likviditet i AZN-aktien i Stockholm, vilket uppnås genom att kontinuerligt lägga genuina order i AZN-aktien, som trots att det eventuellt inte exekveras, ändå kunde ha lett till affärer. Ytterligare är det ett faktum med tanke på bankens tidvis stora exponering mot AZNaktien genom derivatpositionerna, att banken har ett affärsmässigt syfte i att med order testa även det latenta utbudet och efterfrågan som övriga marknadsaktörer kan ha mot AZN, för att på detta sätt vinnlägga sig om att överraskande och potentiellt skadliga rusningar i aktien inte genomförs av övriga marknadsaktörer, eftersom sådana icke-affärsmässiga transaktioner skulle skada prisbildningen i AZN-aktien i Stockholm. Även detta syfte får anses vara affärsmässigt enligt NMR. Parterna har båda ingående utvecklat sina ståndpunkter i nu aktuella hänseenden. Begäran om information Med hänvisning till att Börsen har lagt vikt vid medianordertiden på 4 sekunder från registrering till återkallelse har Danske Bank och Handlaren begärt information i följande hänseenden: Kortaste tidintervall (angett i millisekunder) som förekommit mellan registerad order och återkallad order i handeln på Börsen under år Det totala antalet registrerade och därefter inom 4 sekunder återkallade order som lagts vid Börsen under år Det totala antalet fall av påtalade brott mot NMR Börsen anhängiggjort vid Disciplinnämnden för order som under 2013 varit registrerade men blivit återkallade inom 4 sekunder För att understryka att order som återkallas utan att exekveras ändå anses vara genuina order, har Danske Bank ytterligare anhållit att Börsen framlägger information om Det totala antalet registrerade order vid Börsen under handelsåret Det totala antalet registrerade order som återkallats utan att exekveras vid Börsen under handelsåret Börsen har avböjt att lämna information i dessa hänseenden med följande motivering: Börsen har inte anmärkt på bankens order enbart mot bakgrund av att de varit registrerade under korta tidsperioder. Börsen har presenterat ett omfattande material där de korta tidsperioder vissa order varit registrerade är en av flera omständigheter som tillsammans leder till slutsatsen att order har registrerats utan avsikt att de skulle leda till omsättning.

7 7 Mot denna bakgrund anser inte Börsen att den relativt resurskrävande insats det skulle innebära att tillmötesgå bankens begäran skulle få någon betydelse för bedömningen i det nu aktuella fallet. Börsen ser därför ingen anledning att tillmötesgå bankens krav i denna del. När det gäller bankens begäran om information beträffande antalet order och återkallande av order pekar Börsen på att bankens förfarande inte klandras enbart mot bakgrund av att order registrerats och dragits bort innan exekvering. Borttagande av order är något som även andra medlemmar ägnar sig åt i stor skala och i många fall har order funnits registrerade väsentligt kortare tidsperioder än vad som varit fallet i de fall detta ärende avser. Vad som gör detta ärende speciellt är att Börsen menar att utredningen visar att Danske Banks 233 order inte har varit avsedda att omsättas de har istället varit del i ett planerat handelsmönster och att de tagits bort efter kort tid är en av de indikationer som lett till denna slutsats. Mot denna bakgrund anser inte Börsen att den relativt resurskrävande insats det skulle innebära att tillmötesgå bankens begäran skulle få någon betydelse för bedömningen i det nu aktuella fallet. Börsen ser därför ingen anledning att tillmötesgå bankens krav i denna del. God sed på aktiemarknaden Till utveckling av sitt påstående att bankens förfarande stått i strid med god sed på värdepappersmarknaden har Börsen hänvisat till 8 lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument. Sedan Danske Bank och Handlaren har bestritt att disciplinnämnden är behörig att pröva om denna straffbestämmelse överträtts har Börsen vid förhandlingen klargjort att Börsen inte begär disciplinnämndens prövning av denna fråga. Disciplinnämndens överväganden I NMR punkt föreskrivs att Orders placed in the Order Book, Automatically Matched Trades and Manual Trades must reflect the current market value of the Instrument in question and constitute genuine Orders and Trades. Vad som skall anses vara en genuin order utvecklas visserligen inte ytterligare i regelverket. Enligt disciplinnämndens mening kan det emellertid inte råda någon tvekan om att en order som inte är avsedd att leda till avslut och således inte är allvarligt menad innebär ett åsidosättande av denna bestämmelse. Denna tolkning är så pass naturlig att innebörden måste anses stå fullt klar för läsaren. Alldeles klart är också att den omständigheten att en order har placerats i orderboken inte utgör en omständighet som i sig medför att en order skall anses vara genuin bestämmelsen tar ju just sikte på sådana order som har placerats i orderboken. Den omständigheten att en order är teoretiskt möjlig att läggas till grund för avslut kan inte heller utan vidare medföra ordern skall anses vara genuin. Det kan ju förhålla sig så att det från praktisk synpunkt i princip är

8 8 uteslutet att den skulle kunna leda till omsättning och att detta stått klart för den som lagt in ordern. Danske Bank har under den aktuella tiden lagt in order som avsett mycket stora aktieposter och som återkallats efter några sekunder. I praktiken måste det ha varit närmast uteslutet att dessa order skulle kunna ledda till avslut, och detta måste Handlaren ha insett. Förfarandet har varit systematiskt och haft stor omfattning, och det måste antas bygga på någon sorts handelsstrategi. Danske Bank har uppgett att det från bankens synpunkt skulle ha varit en fördel om orderna hade accepterats, detta inte minst med hänsyn till bankens derivathandel. Disciplinnämnden saknar anledning att ifrågasätta denna uppgift men har svårt att godta tanken att orderläggningen skulle ha syftat till avslut. I så fall skulle ju orderläggningen ha skett på ett sätt som direkt motverkat detta syfte och strategin lett till ett uppenbart misslyckande. Disciplinnämnden kan inte finna annat än att Danske Bank genom den aktuella orderläggningen överträtt punkt i NMR. När det gäller syftet med orderläggningen har disciplinnämnden nyss avvisat tanken att denna syftat till att leda till omsättning. Att dessa mycket stora order i viss mån, låt vara kortvarigt, påverkat prisbildningen får anses styrkt genom Börsens utredning, och Handlaren måste ha insett att en sådan påverkan skulle uppkomma. Från Danske Banks eller Handlarens sida har inte påvisats något annat skäl till att denna onormala handelsstrategi tillämpats. Enligt disciplinnämndens mening måste det antas att avsikten varit att påverka handeln och därmed prisbildningen. Redan eftersom orderna inte var allvarligt menade var en sådan påverkan otillbörlig, och därtill kommer att Börsen har visat att orderna i stor omfattning var ägnade att leda till gynnsam effekt för banken med avseende på motstående order i AZN som banken lagt in i handelssystemet. Disciplinnämnden finner således att Danske Bank och Handlaren har åsidosatt även punkt i MTR. Vid denna bedömning finns det inte anledning för nämnden att även gå in på frågan om åsidosättande av god sed som en självständig regelöverträdelse. Inte heller behöver nämnden ta upp frågan i vad mån bankens orderläggning saknat kommersiellt syfte i vidare mån än som redan har berörts. Påföljd Även om disciplinnämnden för sin del inte kan finna de aktuella reglerna otydliga beaktar nämnden att den inte tidigare har behandlat något helt likartat fall och att alltså praxis på området saknas. Nämnden utgår också från att varken Danske Bank eller Handlaren föreställt sig

9 9 att det handelsmönster som tillämpats skulle vara förbjudet och beaktar att de inte hade erhållit någon varning. Det bör också noteras att Danske Bank omedelbart efter det att disciplinärendet inletts förklarade att det aktuella handelsmönstret under alla förhållanden skulle upphöra. Påföljden för Danske Bank bör bestämmas till vite i den nedre delen av straffskalan. För Handlaren bör påföljden bestämmas till varning. Beslut Disciplinnämnden ålägger Danske Bank vite med femhundratusen ( ) kr och meddelar Handlaren varning. På disciplinnämndens vägnar Johan Munck I nämndens avgörande har deltagit f.d. justitierådet Johan Munck, direktören Anders Oscarsson, civilekonomen Ragnar Boman, f.d. börschefen Carl Johan Högbom och direktören Jack Junel.

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND BESLUT 2008-12-18 2008:5. SwedSec AB

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND BESLUT 2008-12-18 2008:5. SwedSec AB 1 SWEDSECS DISCIPLINNÄMND BESLUT 2008-12-18 2008:5 SwedSec AB Licenshavaren Licenshavaren, är anställd som mäklare till ett av SwedSecs anslutna institut. Han ansökte hos SwedSec om licens den 23 november

Läs mer

STOCKHOLMSBÖRSENS BESLUT DISCIPLINNÄMND 2004:3. Verkställande direktören vid Stockholmsbörsen AB Telefon AB LM Ericsson

STOCKHOLMSBÖRSENS BESLUT DISCIPLINNÄMND 2004:3. Verkställande direktören vid Stockholmsbörsen AB Telefon AB LM Ericsson STOCKHOLMSBÖRSENS BESLUT 2004-08-25 DISCIPLINNÄMND 2004:3 Verkställande direktören vid Stockholmsbörsen AB Telefon AB LM Ericsson Fråga om överträdelse av noteringsavtalet Telefon AB LM Ericssons aktier

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID OMX BESLUT 2008-11-03 NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM 2008:12. OMX Nordic Exchange Stockholm AB HQ Bankaktiebolag Fredrik Crafoord

DISCIPLINNÄMNDEN VID OMX BESLUT 2008-11-03 NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM 2008:12. OMX Nordic Exchange Stockholm AB HQ Bankaktiebolag Fredrik Crafoord 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID OMX BESLUT 2008-11-03 NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM 2008:12 OMX Nordic Exchange Stockholm AB HQ Bankaktiebolag Fredrik Crafoord HQ Bankaktiebolag (HQB) är medlem vid OMX Nordic Exchange

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2011-05-19 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2011:1 HQ AB

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2011-05-19 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2011:1 HQ AB 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2011-05-19 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2011:1 NASDAQ OMX Stockholm AB HQ AB Fråga om överträdelse av Regelverket Aktierna i HQ AB ( HQ ) har varit upptagna till handel på NASDAQ

Läs mer

Ingen av parterna har begärt muntlig förhandling. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet.

Ingen av parterna har begärt muntlig förhandling. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet. 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2009-04-06 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2009:2 NASDAQ OMX Stockholm AB Kaupthing Bank Sverige AB Magnus Lundquist Kaupthing Bank Sverige AB är deltagare i handeln vid NASDAQ OMX Stockholm

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2012-01-13 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2012:1. Pareto Öhman AB

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2012-01-13 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2012:1. Pareto Öhman AB 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2012-01-13 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2012:1 NASDAQ OMX Stockholm AB Pareto Öhman AB Pareto Öhman AB (tidigare E. Öhman J:or Fondkommission AB), i det följande benämnt Öhman, är

Läs mer

Disciplinnämnden vid NASDAQ OMX Stockholm utdömer vite för AllTele

Disciplinnämnden vid NASDAQ OMX Stockholm utdömer vite för AllTele PRESSMEDDELANDE 14 juni 2011 Disciplinnämnden vid NASDAQ OMX Stockholm utdömer vite för AllTele Stockholm, 14 juni 2011 - Disciplinnämnden vid NASDAQ OMX Stockholm AB ( börsen ) har funnit att bolaget

Läs mer

Stockholmsbörsens disciplinnämnd meddelar varning till J.P. Morgan och Lehman Brothers

Stockholmsbörsens disciplinnämnd meddelar varning till J.P. Morgan och Lehman Brothers Pressmeddelande 2005-03-23 Stockholmsbörsens disciplinnämnd meddelar varning till J.P. Morgan och Lehman Brothers J.P. Morgan Securities Ltd och Lehman Brothers International (Europe) har båda brutit mot

Läs mer

Stockholmsbörsens disciplinnämnd meddelar varning till J.P. Morgan och Lehman Brothers

Stockholmsbörsens disciplinnämnd meddelar varning till J.P. Morgan och Lehman Brothers Pressmeddelande 2005-03-23 Stockholmsbörsens disciplinnämnd meddelar varning till J.P. Morgan och Lehman Brothers J.P. Morgan Securities Ltd och Lehman Brothers International (Europe) har båda brutit mot

Läs mer

Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer viten för två börsbolag samt för ett medlemsföretag

Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer viten för två börsbolag samt för ett medlemsföretag Pressmeddelande 2005-12-05 Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer viten för två börsbolag samt för ett medlemsföretag Fastighets AB Balder (under tidigare firma Enlight AB) och NOTE AB åläggs att betala

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID OMX BESLUT 2008-09-03 NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM 2008:10

DISCIPLINNÄMNDEN VID OMX BESLUT 2008-09-03 NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM 2008:10 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID OMX BESLUT 2008-09-03 NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM 2008:10 OMX Nordic Exchange Stockholm AB Bankaktiebolaget Avanza Petter Nilsson Bankaktiebolaget Avanza är medlem vid OMX Nordic Exchange

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT NASDAQ STOCKHOLM 2016:9. Nasdaq Stockholm. Nordic Mines AB

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT NASDAQ STOCKHOLM 2016:9. Nasdaq Stockholm. Nordic Mines AB DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2016-07-28 NASDAQ STOCKHOLM 2016:9 Nasdaq Stockholm Nordic Mines AB Beslut Disciplinnämnden ålägger Nordic Mines AB (publ) att till Nasdaq Stockholm betala ett vite motsvarande

Läs mer

Disciplinnämnden Beslut 2010:1 vid Nordic Growth Market NGM AB 2010-08-05 Styrelsen för Nordic Growth Market NGM AB

Disciplinnämnden Beslut 2010:1 vid Nordic Growth Market NGM AB 2010-08-05 Styrelsen för Nordic Growth Market NGM AB Disciplinnämnden Beslut 2010:1 vid Nordic Growth Market NGM AB 2010-08-05 Styrelsen för Nordic Growth Market NGM AB Fråga om Servage AB brutit mot reglerna i noteringsavtalet, m.m. DISCIPLINNÄMNDENS AVGÖRANDE

Läs mer

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND BESLUT :01

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND BESLUT :01 1 SWEDSECS DISCIPLINNÄMND BESLUT 2017-01-30 2017:01 SwedSec Licensiering AB Licenshavaren BESLUT Disciplinnämnden meddelar licenshavaren en erinran. SKÄL Bakgrund Licenshavaren var, vid tiden för de aktuella

Läs mer

elande - pressmeddelande - pressmeddela

elande - pressmeddelande - pressmeddela elande - pressmeddelande - pressmeddela 1999-03-10 Fondbörsen inleder disciplinärt förfarande mot Credit Suisse First Boston och Nordiska Fondkommission. Som en följd av samgåendet mellan Stora Kopparberg

Läs mer

Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite till Wedins

Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite till Wedins Pressmeddelande 2006-05-17 Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite till Wedins Wedins Skor & Accessoarer AB har brutit mot noteringsavtalet med Stockholmbörsen genom att inte i tid informera om en

Läs mer

Stockholmsbörsens disciplinnämnd meddelar varning och utdömer vite

Stockholmsbörsens disciplinnämnd meddelar varning och utdömer vite Stockholm 2004-03-19 Pressmeddelande Stockholmsbörsens disciplinnämnd meddelar varning och utdömer vite Tripep AB och Lundin Petroleum AB har brutit mot bolagens noteringsavtal med Stockholmsbörsen genom

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. Ingen påföljd för Traction för brott mot börsens noteringsavtal

PRESSMEDDELANDE. Ingen påföljd för Traction för brott mot börsens noteringsavtal Stockholm 2001-07-05 PRESSMEDDELANDE Ingen påföljd för Traction för brott mot börsens noteringsavtal Stockholmsbörsens disciplinnämnd har beslutat att inte ålägga AB Traction noterat på börsens O-lista

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2010-07-02 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2010:2. NovaCast Technologies AB

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2010-07-02 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2010:2. NovaCast Technologies AB 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2010-07-02 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2010:2 NASDAQ OMX Stockholm AB NovaCast Technologies AB Fråga om överträdelse av Regelverket Aktierna i NovaCast Technologies AB ("NovaCast")

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID OMX BESLUT 2008-03-10 NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM 2008:04. Telefonaktiebolaget L.M Ericsson

DISCIPLINNÄMNDEN VID OMX BESLUT 2008-03-10 NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM 2008:04. Telefonaktiebolaget L.M Ericsson DISCIPLINNÄMNDEN VID OMX BESLUT 2008-03-10 NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM 2008:04 OMX Nordic Exchange Stockholm AB Telefonaktiebolaget L.M Ericsson Fråga om överträdelse av noteringsavtalet Telefonaktiebolaget

Läs mer

Brott mot noteringsavtalet Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite samt meddelar varning

Brott mot noteringsavtalet Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite samt meddelar varning Stockholm 2003-03-04 Pressmeddelande Brott mot noteringsavtalet Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite samt meddelar varning Stockholmsbörsens disciplinnämnd har i dag ålagt Elekta AB att betala

Läs mer

Börsen har begärt att disciplinnämnden skall ålägga Ortivus disciplinpåföljd för åsidosättande

Börsen har begärt att disciplinnämnden skall ålägga Ortivus disciplinpåföljd för åsidosättande 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2014-05-30 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2014:5 NASDAQ OMX Stockholm AB Ortivus AB Aktierna i Ortivus AB är upptagna till handel på NASDAQ OMX Stockholm AB ("Börsen"). Bolaget har

Läs mer

Stockholmsbörsens disciplinnämnd ålägger Pricer att betala vite

Stockholmsbörsens disciplinnämnd ålägger Pricer att betala vite Pressmeddelande 2004-10-29 Stockholmsbörsens disciplinnämnd ålägger Pricer att betala vite Pricer AB har brutit mot noteringsavtalet med Stockholmbörsen genom att inte offentliggöra kurspåverkande information

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-12-12 444 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Johan Å 187 77 Täby MOTPART Håkan H Webshop Trollhättan 461 42 Trollhättan SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2010-12-20 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2010:6. Metro Internationa S.A.

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2010-12-20 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2010:6. Metro Internationa S.A. DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2010-12-20 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2010:6 NASDAQ OMX Stockholm AB Metro Internationa S.A. Fråga om överträdelse av Regelverket Aktierna i Metro International S.A. är upptagna till

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 september 2014 Ö 3417-13 KLAGANDE CS MOTPART RL SAKEN Förordnande av bodelningsförrättare ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Nedre

Läs mer

Brott mot noteringsavtalet Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite samt meddelar varning

Brott mot noteringsavtalet Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite samt meddelar varning Stockholm 2003-03-04 Pressmeddelande Brott mot noteringsavtalet Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite samt meddelar varning Stockholmsbörsens disciplinnämnd har i dag ålagt Elekta AB att betala

Läs mer

Finansinspektionens beslut

Finansinspektionens beslut 2007-08-23 BESLUT Borse Dubai Limited FI Dnr 07-7095 Finansinspektionen c/o Linklaters Advokatbyrå AB Box 7833 103 98 STOCKHOLM Finansinspektionens beslut Finansinspektionen skriver av ärendet om Borse

Läs mer

Brott mot noteringsavtalet - Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer viten

Brott mot noteringsavtalet - Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer viten Pressmeddelande Stockholm 2003-06-16 Brott mot noteringsavtalet - Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer viten Sign On i Stockholm AB och Intellecta AB har brutit mot bolagens noteringsavtal med Stockholmsbörsen

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2007

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2007 Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2007 Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2007 präglades åter av den höga uppköpsaktiviteten i näringslivet men nämnden gjorde också uttalanden i andra ämnen. Knappt

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015: ÄRENDET

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015: ÄRENDET Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:09 2015-05-14 ÄRENDET Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 13 maj 2015 en framställning från NASDAQ OMX Stockholm AB (Börsen). Framställningen rör tolkning av Nasdaq

Läs mer

Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer viten för två börsbolag samt för ett medlemsföretag

Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer viten för två börsbolag samt för ett medlemsföretag Pressmeddelande 2005-12-05 Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer viten för två börsbolag samt för ett medlemsföretag Fastighets AB Balder (under tidigare firma Enlight AB) och NOTE AB åläggs att betala

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 maj 2003 T 1480-00 KLAGANDE Timmia Aktiebolags konkursbo, 556083-6180, c/o konkursförvaltaren, advokaten L.L. Ställföreträdare: L.L.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden; SFS 2016:1307 Utkom från trycket den 28 december 2016 utfärdad den 20 december 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

IG Trader DMA Manual

IG Trader DMA Manual IG Trader DMA Manual IG Trader DMA Manual Innehåll Innehåll 01 En introduktion till DMA-handel i IG Trader IG Trader DMA Fördelar med DMA 02 Komma igång Aktivera DMA i IG Trader Realtidsdata Ditt DMA-orderfönster

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2012-02-10 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2012:2. NASDAQ OMX Stockholm AB

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2012-02-10 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2012:2. NASDAQ OMX Stockholm AB 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2012-02-10 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2012:2 NASDAQ OMX Stockholm AB Active Biotech AB Aktierna i Active Biotech AB är upptagna till handel på NASDAQ OMX Stockholm AB ("Börsen").

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2010-12-09 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2010:4 HQ AB

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2010-12-09 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2010:4 HQ AB 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2010-12-09 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2010:4 NASDAQ OMX Stockholm AB HQ AB Fråga om överträdelse av Regelverket Aktierna i HQ AB ( HQ ) har varit upptagna till handel vid NASDAQ

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 juni 2004 B 970-03 KLAGANDE Riksåklagaren, Box 5553, 114 85 STOCKHOLM MOTPART SK Offentlig försvarare och ombud: advokaten IF SAKEN Olaga

Läs mer

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND BESLUT :07

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND BESLUT :07 1 SWEDSECS DISCIPLINNÄMND BESLUT 2017-03-15 2017:07 SwedSec Licensiering AB Licenshavaren BESLUT Disciplinnämnden meddelar licenshavaren en varning. SKÄL Bakgrund Licenshavaren var, vid tiden för de aktuella

Läs mer

Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer viten för två börsbolag samt för ett medlemsföretag

Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer viten för två börsbolag samt för ett medlemsföretag Pressmeddelande 2005-12-05 Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer viten för två börsbolag samt för ett medlemsföretag Fastighets AB Balder (under tidigare firma Enlight AB) och NOTE AB åläggs att betala

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012: ÄRENDET

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012: ÄRENDET Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012:30 2012-12-06 ÄRENDET Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 3 december 2012 en framställning från Mannheimer Swartling Advokatbyrå på uppdrag av ett bolag. Framställningen

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:29 2014-05-29 ÄRENDET

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:29 2014-05-29 ÄRENDET Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:29 2014-05-29 ÄRENDET Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 27 maj 2014 en framställning från Gernandt & Danielsson Advokatbyrå i egenskap av juridisk rådgivare åt Shelton

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011: ÄRENDET

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011: ÄRENDET Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:20 2011-06-22 ÄRENDET Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 20 juni 2011 en framställning på uppdrag av Budbolaget. Framställningen rör innebörden av Takeover-reglerna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2015:184 Utkom från trycket den 9 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 24 april 2003

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDENS AVGÖRANDE

DISCIPLINNÄMNDENS AVGÖRANDE Disciplinnämnden Beslut 2012:1 vid Nordic Growth Market NGM AB 2012-09-10 Styrelsen för Nordic Growth Market NGM AB Fråga om Panaxia AB brutit mot punkt 4.1.1 (generalklausulen) i NGM-börsens Börsregler

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2017-03-22 B E S L U T FI Dnr 16-14423 Delgivning nr 2 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Särskild

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2007:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2007: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2007:25 2007-07-26 Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 19 juli 2007 en framställning från Linklaters Advokatbyrå AB på uppdrag av ett utländskt bolag. Uttalandet offentliggjordes

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 7 november 2003 Ö 1162-02 KLAGANDE CC Ombud: advokaten CML MOTPART Dödsboet efter BH Dödsbodelägare: AMW Ombud: jur. kand. HW SAKEN Förordnande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument; SFS 2005:377 Utkom från trycket den 13 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND BESLUT :20

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND BESLUT :20 1 SWEDSECS DISCIPLINNÄMND BESLUT 2017-07-17 2017:20 SwedSec Licensiering AB Licenshavaren BESLUT Disciplinnämnden meddelar licenshavaren en varning. SKÄL Bakgrund Licenshavaren var, vid tiden för de aktuella

Läs mer

Stockholmsbörsens disciplinnämnd

Stockholmsbörsens disciplinnämnd Pressmeddelande 2005-02-17 Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer viten Intentia International AB och Karolin Machine Tool AB (KMT) har båda brutit mot noteringsavtalet med Stockholmbörsen. Intentia

Läs mer

Pepins Group AB (publ) HANDELSREGLER FÖR PEPINS MARKET

Pepins Group AB (publ) HANDELSREGLER FÖR PEPINS MARKET Pepins Group AB (publ) HANDELSREGLER FÖR PEPINS MARKET Fastställda i oktober 2016 1. Inledning Pepins Market är en lista för handel i bolag som finansierats via Pepins Group AB s plattform för crowdfunding.

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID Beslut NASDAQ STOCKHOLM Nasdaq Stockholm. Petrotarg AB

DISCIPLINNÄMNDEN VID Beslut NASDAQ STOCKHOLM Nasdaq Stockholm. Petrotarg AB DISCIPLINNÄMNDEN VID Beslut 2017-02-17 NASDAQ STOCKHOLM 2017-01 Nasdaq Stockholm Petrotarg AB Beslut Disciplinnämnden beslutar att avföra Petrotargs aktier från handel på Nasdaq First North. Aktierna ska

Läs mer

RB./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan

RB./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan SVARSSKRIVELSE Sida 1 (9) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2012-05-02 B 4918-11 Rotel 36 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM RB./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan

Läs mer

T./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan

T./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2009-03-31 B 2937-08 Rotel 09 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM T./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT NASDAQ STOCKHOLM 2016:12. Nasdaq Stockholm. Fingerprint Cards AB

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT NASDAQ STOCKHOLM 2016:12. Nasdaq Stockholm. Fingerprint Cards AB DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2016-11-30 NASDAQ STOCKHOLM 2016:12 Nasdaq Stockholm Fingerprint Cards AB Beslut Disciplinnämnden ålägger Fingerprint Cards AB (publ) att till Nasdaq Stockholm betala ett vite

Läs mer

Publicering av fonders innehav på Finansinspektionens hemsida

Publicering av fonders innehav på Finansinspektionens hemsida 2004-09-07 = Verkställande direktören FI Dnr 04-435-313 Enligt sändlista Publicering av fonders innehav på Finansinspektionens hemsida Sammanfattning Finansinspektionen återgår i samband med kvartalsrapporteringen

Läs mer

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag,

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, SFS nr: 2001:883 Revisorslag (2001:883) 3 Revisorsnämnden skall 1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, 2. utöva tillsyn över revisionsverksamhet samt över revisorer

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-06-10 398 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Grundfos A/S 6850 Bjerringsbro Denmark Ombud: Groth & Co KB/Johan S 102 32 Stockholm MOTPART Jacek K Podkarpackie Poland

Läs mer

REMIUM NORDIC AB POLICY -

REMIUM NORDIC AB POLICY - REMIUM NORDIC AB POLICY - FÖR BÄSTA UTFÖRANDE (BEST-X), SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER 1 1. Inledning Detta dokument ("Riktlinjerna") beskriver de tillvägagångssätt som Remium Nordic AB ("Remium")

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2011

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2011 Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2011 Aktiemarknadsnämnden firade år 2011 sitt 25-årsjubileum. Nämnden har sedan starten hösten 1986 utvecklats till en väletablerad institution på den svenska aktiemarknaden

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT NASDAQ STOCKHOLM 2015:4. Nasdaq Stockholm Brighter AB

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT NASDAQ STOCKHOLM 2015:4. Nasdaq Stockholm Brighter AB 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2015-11-24 NASDAQ STOCKHOLM 2015:4 Nasdaq Stockholm Brighter AB Brighter AB (publ) ( Brighter eller Bolaget ) utvecklar och kommersialiserar lösningar för egenvård av diabetes.

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-25 Närvarande: F.d. justitieråden Dag Victor och Per Virdesten samt justitierådet Olle Stenman. Åtgärder för att hantera stora brottmål och inställda

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT NASDAQ STOCKHOLM 2017:10. Nasdaq Stockholm. Morgan Stanley & Co. International Plc

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT NASDAQ STOCKHOLM 2017:10. Nasdaq Stockholm. Morgan Stanley & Co. International Plc 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2017-11-29 NASDAQ STOCKHOLM 2017:10 Nasdaq Stockholm Morgan Stanley & Co. International Plc Beslut Disciplinnämnden meddelar Morgan Stanley & Co. International Plc en varning

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2007:43 2007-12-03

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2007:43 2007-12-03 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2007:43 2007-12-03 Detta uttalande är såvitt avser fråga 1 meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2006:4). Uttalandet offentliggjordes

Läs mer

Pepins Group AB (publ) HANDELSREGLER FÖR. ALTERNATIVA LISTAN Samt för vissa bolag på Interna Listan

Pepins Group AB (publ) HANDELSREGLER FÖR. ALTERNATIVA LISTAN Samt för vissa bolag på Interna Listan Pepins Group AB (publ) HANDELSREGLER FÖR ALTERNATIVA LISTAN Samt för vissa bolag på Interna Listan Fastställda i oktober 2016 1. Inledning Detta dokument beskriver hur handeln på Alternativa Listan (Alternativa)

Läs mer

DOM 2014-01-28 Meddelad i Göteborg

DOM 2014-01-28 Meddelad i Göteborg Avdelning 2 2014-01-28 Meddelad i Göteborg 1 KLAGANDE Carl Larsson SVT Sörmland Box 146 44 630 14 Eskilstuna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Polismyndigheten i Skånes beslut den 25 oktober 2013, dnr A243.677/2013,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 februari 2014 Ö 1936-12 KLAGANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm MOTPART BG SAKEN Disciplinärende ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Sveriges

Läs mer

PROTOKOLL 2014-07-15 Mål nr B 6/14 Aktbilaga 81. Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Lennart Göransson och Anders Stenlund

PROTOKOLL 2014-07-15 Mål nr B 6/14 Aktbilaga 81. Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Lennart Göransson och Anders Stenlund MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr B 6/14 Aktbilaga 81 MARKNADSDOMSTOLEN Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Lennart Göransson och Anders Stenlund PROTOKOLLFÖRARE OCH FÖREDRAGANDE Föredraganden Caroline

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 december 2004 Ö 1918-03 KLAGANDE RGP Dental Inc., 22 Burnside Street, 02809 BRISTOL R1, USA Ombud: advokaten HS MOTPART SunDesign

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2014-10-03 781 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Sällma AB (org.nr 556828-4722) Johannesgränd 1 111 30 Stockholm INNEHAVARE Affärsdoktorn AB (org.nr 556827-2008) Saltsjövägen

Läs mer

Sanktionsavgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Sanktionsavgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2017-05-30 B E S L U T Danske Bank A/S FI Dnr 16-11589 A Delgivning nr 2 Holmens Kanal 2-12 DK-1092 Köpenhamn Danmark Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012:06 2012-02-11 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2012

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2012 Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2012 Under år 2012 gjorde nämnden 31 uttalanden. De allra flesta handlade även detta år om offentliga uppköpserbjudanden eller budplikt. En femtedel av ärendena handlades

Läs mer

BESLUT 2003-09-12. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande

BESLUT 2003-09-12. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande 1 BESLUT 2003-09-12 Ärendenr. 22 Sökande MasterCard International Incorporated 2000 Purchase Street Purchase, New York 10577-2509 Förenta Staterna Ombud: Groth & Co KB, Johan S Motpart Peter V Saken Alternativt

Läs mer

Stockholmsbörsens disciplinnämnd

Stockholmsbörsens disciplinnämnd Pressmeddelande 2005-02-17 Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer viten Intentia International AB och Karolin Machine Tool AB (KMT) har båda brutit mot noteringsavtalet med Stockholmbörsen. Intentia

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012: ÄRENDET

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012: ÄRENDET Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012:26 2012-11-01 ÄRENDET Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 30 oktober 2012 en framställning från Roschier Advokatbyrå på uppdrag av Arctic Paper S.A. Framställningen

Läs mer

Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite för Wise Group (tidigare Sign On)

Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite för Wise Group (tidigare Sign On) Pressmeddelande 2006-05-24 Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite för Wise Group (tidigare Sign On) Wise Group AB, tidigare Sign On i Stockholm AB, har brutit mot noteringsavtalet med Stockholmbörsen

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDENS AVGÖRANDE. Inledning. Disciplinnämnden Beslut 2016:1. vid Nordic Growth. Market NGM AB

DISCIPLINNÄMNDENS AVGÖRANDE. Inledning. Disciplinnämnden Beslut 2016:1. vid Nordic Growth. Market NGM AB Disciplinnämnden Beslut 2016:1 vid Nordic Growth Market NGM AB 2016-02-05 Styrelsen för Nordic Growth Market NGM AB DISCIPLINNÄMNDENS AVGÖRANDE Disciplinnämnden finner att ExeoTech Invest AB (publ), org.

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-12-17. Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-12-17. Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-12-17 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre. Nya administrativa sanktioner på finansmarknadsområdet

Läs mer

Beslut om anmärkning och straffavgift

Beslut om anmärkning och straffavgift 2010-05-24 BESLUT ABG Sundal Collier AB FI Dnr 10-4311 Att. Verkställande direktören Delgivning nr 1 Box 7269 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm 103 89 STOCKHOLM [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER December 2013 1 INLEDNING För att uppnå bästa möjliga resultat när Carnegie Investment Bank AB (Carnegie) utför eller vidarebefordrar

Läs mer

Stockholmsbörsens disciplinnämnd prövar frågor om överträdelser av regler

Stockholmsbörsens disciplinnämnd prövar frågor om överträdelser av regler Stockholm 2003-11-17 Pressmeddelande Stockholmsbörsens disciplinnämnd prövar frågor om överträdelser av regler Stockholmsbörsens disciplinnämnd har vid sitt senaste möte prövat två ärenden rörande överträdelser

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-09-20 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Alkolås vid rattfylleri Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Påstått konkurrensproblem Beställningstrafik i Uddevalla

Påstått konkurrensproblem Beställningstrafik i Uddevalla KKV1025, v1.4, 2013-02-05 BESLUT 2014-03-06 Dnr 509/2013 1 (5) Uddevalla Omnibus AB S Järnvägsgatan 2 451 50 Uddevalla Påstått konkurrensproblem Beställningstrafik i Uddevalla Konkurrensverkets beslut

Läs mer

DOM 2010-02-25 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-02-25 Meddelad i Stockholm f KAMMARRÅTTEN I DOM 2010-02-25 Meddelad i Stockholm Sida 1 (4) /',// c7- KLAGANDE Bo-Göran Bodin SR Ekot Sveriges Radio AB 105 10 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Åklagarmyndighetens beslut den 18 januari

Läs mer

Stockholm den 13 februari 2007 R-2006/1365. Till Finansdepartementet

Stockholm den 13 februari 2007 R-2006/1365. Till Finansdepartementet R-2006/1365 Stockholm den 13 februari 2007 Till Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 15 november 2006 beretts tillfälle att lämna synpunkter på Svenskt Näringslivs promemoria

Läs mer

Beslut om eventuell budplikt i Scania AB (publ)

Beslut om eventuell budplikt i Scania AB (publ) 2008-04-10 BESLUT MAN AG FI Dnr 08-3068 c/o Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB (Anges alltid vid svar) Box 5747 114 87 Stockholm Volkswagen AG c/o Roschier Advokatbyrå AB Box 7358 103 90 Stockholm Finansinspektionen

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2013-12-05 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2013:8

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2013-12-05 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2013:8 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2013-12-05 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2013:8 NASDAQ OMX Stockholm AB Medivir AB Aktierna i Medivir AB är upptagna till handel på NASDAQ OMX Stockholm AB ( Börsen ). Medivir har

Läs mer

Stockholm den 19 oktober 2015

Stockholm den 19 oktober 2015 R-2015/1084 Stockholm den 19 oktober 2015 Till FAR Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till Nordisk standard

Läs mer

Handelsregler för handel med emissionsinsatser i Lantmännen (fastställda 2014-01-31)

Handelsregler för handel med emissionsinsatser i Lantmännen (fastställda 2014-01-31) Handelsregler för handel med emissionsinsatser i Lantmännen (fastställda 2014-01-31) 1. Inledning 1.1. Lantmännen ek för ( Lantmännen ), org. nr. 769605-2856, har emitterat emissionsinsatser till sina

Läs mer

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 4/2011 ESMA, RIKTLINJER FÖR HÖGT AUTOMATISERAD HANDEL

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 4/2011 ESMA, RIKTLINJER FÖR HÖGT AUTOMATISERAD HANDEL SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 4/2011 6 SEPTEMBER 2011 Innehåll RIKTLINJER FÖR HÖGT AUTOMATISERAD HANDEL s.1 BÖRSHANDLADE FONDER s.3 ESMA, RIKTLINJER FÖR HÖGT AUTOMATISERAD HANDEL

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Uppehållstillstånd för tribunalvittnen

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Uppehållstillstånd för tribunalvittnen 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-05-20 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, justitierådet Torgny Håstad och regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson. Uppehållstillstånd för

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:17 2013-11-14 Mål nr C 13/12

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:17 2013-11-14 Mål nr C 13/12 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:17 2013-11-14 Mål nr C 13/12 KÄRANDE Inwido Sverige AB, 556583-4693, Box 153, 574 22 Vetlanda Ombud: advokaten H-G. F. och jur.kand. M. J., Gärde Wesslau Advokatbyrå, Box 684,

Läs mer

Brott mot noteringsavtalet Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite samt meddelar varning

Brott mot noteringsavtalet Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite samt meddelar varning Stockholm 2003-03-04 Pressmeddelande Brott mot noteringsavtalet Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite samt meddelar varning Stockholmsbörsens disciplinnämnd har i dag ålagt Elekta AB att betala

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2013-09-04 BESLUT Bellander et al AB FI Dnr 13-8322 Lill-Jans plan 5 Delgivning nr 2 114 25 Stockholm Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-11-03 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Erkännande och verkställighet av beslut

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser;

Läs mer

Ärendenr. 90 BESLUT 2005-06-29

Ärendenr. 90 BESLUT 2005-06-29 BESLUT 2005-06-29 Ärendenr. 90 Sökande B locket AB, 556634-1417, Pipersväg 165, 170 73 Solna Ombud: Advokaten Per Eric A och Jur kand Therese C Advokatfirman Vinge KB, Box 1703, 111 87 Stockholm Saken

Läs mer