Disciplinnämnden vid NASDAQ OMX Stockholm utdömer vite för AllTele

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Disciplinnämnden vid NASDAQ OMX Stockholm utdömer vite för AllTele"

Transkript

1 PRESSMEDDELANDE 14 juni 2011 Disciplinnämnden vid NASDAQ OMX Stockholm utdömer vite för AllTele Stockholm, 14 juni Disciplinnämnden vid NASDAQ OMX Stockholm AB ( börsen ) har funnit att bolaget AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget ("AllTele") vid tre tillfällen har brutit mot börsens regelverk för emittenter avseende informationsgivning till aktiemarknaden. I ärendet har aktualiserats frågor rörande AllTeles informationsgivning dels beträffande en prognos, dels beträffande en s.k. Change of Control-klausul, dels slutligen i fråga om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Baserat på en samlad bedömning av omständigheterna ålägger Disciplinnämnden AllTele ett vite om fyra årsavgifter, motsvarande kronor. En utförlig beskrivning av ärendet och Disciplinnämndens beslut finns publicerat på: Om Disciplinnämnden NASDAQ OMX Stockholms disciplinnämnd har till uppgift att pröva ärenden om börsmedlemmars och de noterade bolagens överträdelser av de regler som gäller vid börsen. Om börsen misstänker att en medlem eller ett bolag handlat i strid med regelverket anmäls detta till disciplinnämnden. Börsen utreder och driver ärendet och disciplinnämnden bedömer fallet och fattar beslut om eventuella sanktioner. Sanktioner för ett noterat bolag kan vara varning, vite eller avnotering. Vitesbeloppet kan uppgå till mellan 1 och 15 årsavgifter. Medlemmen kan drabbas av varning, vite eller avslutat medlemskap. De viten som nämnden dömer ut går inte till börsens verksamhet utan till en stiftelse som arbetar med forskning på värdepappersmarknaden. Disciplinnämndens ordförande och vice ordförande ska vara jurister med domarerfarenhet. Av övriga ledamöter ska minst två vara väl insatta i förhållandena på värdepappersmarknaden. Ledamöter: F.d. justitierådet Johan Munck (ordf), justitierådet Marianne Lundius (v ordf), professor emirita Madeleine Leijonhufvud, direktören Stefan Erneholm och direktören Anders Oscarsson. Suppleanter: F.d. auktoriserade revisorn Bo Magnusson, advokaten Wilhelm Lüning, direktören Jack Junel, civilekonomen Ragnar Boman och civilekonomen Carl Johan Högbom. Mediakontakt: Martin Hedensiö NASDAQ OMX Corporate Communications

2 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT NASDAQ OMX STOCKHOLM 2011:5 NASDAQ OMX Stockholm AB AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget Aktierna i AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget är sedan juni 2009 upptagna till handel på NASDAQ OMX Stockholm AB ( börsen ). AllTele har undertecknat en förbindelse om att följa Börsens vid var tid gällande regelverk för emittenter ( Regelverket ). Börsen har hemställt att disciplinnämnden med stöd av Regelverket ska meddela beslut om disciplinpåföljd beträffande AllTele. AllTele har huvudsakligen vitsordat de faktiska uppgifter som lämnats från börsens sida men få anses ha bestritt att förutsättningar föreligger för åläggande av disciplinpåföljd. Ingen av parterna har begärt muntlig förhandling. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet. I ärendet har aktualiserats frågor rörande AllTeles informationsgivning dels beträffande en prognos, dels beträffande en s k Change of Control-klausul, dels slutligen i fråga om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Dessa frågor behandlas i det följande under skilda rubriker. Prognos Enligt i Regelverket ska ett bolag så snart som möjligt offentliggöra information om beslut och andra händelser och omständigheter som är av kurspåverkande natur. Vidare ska bolaget enligt så snart som möjligt offentliggöra väsentliga förändringar av tidigare offentliggjord information. Om bolaget har anledning att förvänta sig att dess finansiella resultat eller ställning kommer att avvika väsentligt från en tidigare offentliggjord prognos och en sådan avvikelse är kurspåverkande, ska bolaget offentliggöra information om avvikelsen. Sådan information ska även innehålla en upprepning av den tidigare prognosen, (3.3.1 st. 2 i Regelverket).

3 2 Av handlingarna i förevarande ärende framgår följande. I ett pressmeddelande från den 22 december 2009 lämnade AllTele, med viss revidering av en tidigare prognos, en prognos för räkenskapsåret 2010 som bl a innefattade en förväntad omsättning om MSEK 300 och ett förväntat rörelseresultat om 30 MSEK. I sin bokslutskommuniké av den 19 februari 2010 angav bolaget att denna prognos stod fast. I årsredovisningen för år 2009, som offentliggjordes den 15 april 2010, angavs det att decemberprognosen kvarstår för närvarande oförändrad men kommer att justeras när effekterna av Spinboxförvärvet har analyserats. I den rapport avseende ettårsuppföljning i AllTele som upprättades av PWC den 23 februari 2011 ( Granskningsrapporten ) noterades att bolagets interna månadsrapporter redan i januari 2010 prognostiserade ett rörelseresultat för 2010 om 23,9 MSEK. Det är vidare klarlagt att motsvarande rapporter för mars, maj och juni innehöll prognoser enligt vilka rörelseresultatet högst betydligt understeg det som offentliggjorts genom prognosen i december I delårsrapporten för perioden januari-mars 2010, offentliggjord den 30 april 2010, angavs följande under avsnittet Händelser under perioden : Den prognos för 2010 som lämnades under december 2009 kommer att revideras när effekterna av Spinboxförvärvet och integrationen av verksamheten står klara, vilket beräknas till andra kvartalets rapport Först i delårsrapporten för perioden januari-juni 2010, offentliggjord den 27 augusti 2010, lämnade AllTele en prognosrevidering i vilken det bl a angavs att att styrelsens tidigare prognos, som bl.a. angav en årsomsättning för 2010 på 300 MSEK, är genom gjorda förvärv överspelad. AllTele har medgett att bolaget i april 2010 hade klart för sig att decemberprognosen inte skulle komma att infrias men har bestritt att bolaget dessförinnan hade underlag för en sådan slutsats. Disciplinnämnden finner det klarlagt att bolaget i vart fall i april 2010 kände till att dess resultat skulle komma att väsentligt avvika från decemberprognosen. Denna omständighet måste antas ha varit ägnad att påverka kursen, särskilt som det framgår av börsens utredning att decemberprognosen var kurspåverkande. Bolaget skulle därför åtminstone i april 2010 ha offentliggjort information om förhållandet. Till detta kommer att den prognosrevidering som bolaget offentliggjorde den 27 augusti 2010 inte kan anses ha varit tillfredsställande. Den innehöll inte någon tillräckligt tydlig upprepning av decemberprognosen och det framgick inte heller klart att resultatet förväntades att bli sämre än enligt den prognosen.

4 3 Change of Control-klausul Styrelsen i bolaget beslutade den 17 december 2009 om ett nytt avtal för ersättning till verkställande direktören. Avtalet om ersättning till VD (och även avtal som VD i samband härmed tecknade med bolagets CTO) innefattade en Change of Control-klausul omfattande möjlighet till avgångsvederlag, av för bolaget väsentlig storlek, under fem år vid kontrollägarskifte. Kostnaden skulle, under förutsättning att en uppsägning i enlighet med de införda reglerna skedde, enligt Granskningsapporten uppgå till drygt 20 procent av bolagets marknadsvärde baserat på den genomsnittliga kursen under de tio dagar som föregick beslutet. Införandet av avtalet med denna Change of Control-klausul offentliggjordes inte genom pressmeddelande utan redovisades först i årsredovisningen för AllTele har bestritt att villkoren i den aktuella klausulen var av kurspåverkande natur. Disciplinnämnden noterar emellertid att vederlaget enligt klausulen hade en mycket betydande storlek och kunde ha inverkat på möjligheten att genomföra ett offentligt erbjudande, något som i sin tur måste ha varit ägnat att påverka marknadens värdering av aktierna i AllTele. Enligt nämndens mening borde bolaget därför ha offentliggjort förhållandet snarast möjligt efter den 17 december Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare I ett aktiebolag, vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige, ska styrelsen enligt 8 kap. 51 aktiebolagslagen (2005:551) varje år upprätta förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning. I 52 samma kapitel anges att, om ett förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare ger utrymme för ersättning som inte på förhand är bestämd till ett visst belopp, förslaget ska innehålla uppgift om ersättningens art och under vilka förutsättningar den ska lämnas eller kunna göras gällande. Vidare anges att det i dessa fall till förslaget ska fogas uppgift om vad bolagets åtaganden gentemot de personer som omfattas sammanlagt kan beräknas kosta bolaget vid olika tänkbara utfall. De riktlinjer som beslutades på AllTeles årsstämma 2010 lyder som följer: Bolaget ska sträva efter att erbjuda ledande befattningshavare i bolaget marknadsmässiga ersättningar. Ersättningskommittén ska bereda ärenden om ersättning och presentera förslag till styrelsen för styrelsens beslut. Vid beslutsförslag till ersättning ska arbetsuppgifternas betydelse, kompetens, erfarenhet och prestation vägas in. Ersättningen ska kunna bestå av följande delar: fast årslön, rörlig ersättning, pensionsförmåner, diskretionär bonus och avgångsvederlag. Möjligheten till särskild engångsersättning i samband med en försäljning av Bolaget skall även finnas för den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare. Styrelsen har rätt att frångå dessa riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

5 4 Börsen har gjort gällande att bolagets riktlinjer inte uppfyller aktiebolagens krav på tydlighet och förutsägbarhet, då det t.ex. inte anges några högsta belopp som rörlig ersättning, avgångsvederlag eller särskild engångsersättning kan utgå med. Denna bedömning har vitsordats av bolaget. Disciplinnämnden anmärker att regleringen i 8 kap. 52 aktiebolagslagen (även om lagmotiven i den delen är något otydliga) inte tar sikte på bolagsstämmans beslut utan på det förslag som styrelsen förelägger bolagsstämman. Av vad AllTele uppgett i ärendet framgår emellertid att stämmans beslut helt överensstämde med styrelsens förslag och nämnden uppfattar börsens anmärkning som riktad mot förslaget. Eftersom förslaget till riktlinjer uttryckligen ger utrymme för ersättning som inte på förhand är bestämd till ett visst belopp och saknar uppgifter i de hänseenden som börsen har pekat på finner disciplinnämnden uppenbart att förslaget inte uppfyller kraven i det aktuella lagrummet. Bolaget får således anses ha åsidosatt 8 kap. 52 aktiebolagslagen. Nämnden anmärker att det av avsnitt 5 i Regelverket framgår att även åsidosättande av lag eller annan författning kan läggas till grund för disciplinpåföljd. Påföljd Enligt disciplinnämndens mening är underlåtenheten att i rätt tid informera om prognosavvikelsen den allvarligaste av de överträdelser som bolaget har gjort sig skyldigt till. Även om AllTele i den delen klart åsidosatt Regelverket får det räknas bolaget tillgodo att viss information lämnades under april Vid en samlad bedömning av omständigheterna i ärendet anser nämnden att påföljden bör bestämmas till vite motsvarande fyra årsavgifter. Disciplinnämnden ålägger AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget vite motsvarande fyra årsavgifter. På disciplinnämndens vägnar I nämndens avgörande har deltagit f d justitierådet Johan Munck, justitierådet Marianne Lundius, direktören Stefan Erneholm, advokaten Wilhelm Lüning och direktören Anders Oscarsson.

Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite till Wedins

Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite till Wedins Pressmeddelande 2006-05-17 Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite till Wedins Wedins Skor & Accessoarer AB har brutit mot noteringsavtalet med Stockholmbörsen genom att inte i tid informera om en

Läs mer

Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer viten för två börsbolag samt för ett medlemsföretag

Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer viten för två börsbolag samt för ett medlemsföretag Pressmeddelande 2005-12-05 Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer viten för två börsbolag samt för ett medlemsföretag Fastighets AB Balder (under tidigare firma Enlight AB) och NOTE AB åläggs att betala

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2010-12-09 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2010:4 HQ AB

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2010-12-09 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2010:4 HQ AB 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2010-12-09 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2010:4 NASDAQ OMX Stockholm AB HQ AB Fråga om överträdelse av Regelverket Aktierna i HQ AB ( HQ ) har varit upptagna till handel vid NASDAQ

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2015-02-25 NASDAQ STOCKHOLM 2015:1

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2015-02-25 NASDAQ STOCKHOLM 2015:1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2015-02-25 NASDAQ STOCKHOLM 2015:1 Nasdaq Stockholm Oniva Online Group Europe AB Aktierna i Oniva Online Group Europe AB ("Online Group" eller "Bolaget") är föremål för handel

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2010-07-02 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2010:2. NovaCast Technologies AB

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2010-07-02 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2010:2. NovaCast Technologies AB 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2010-07-02 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2010:2 NASDAQ OMX Stockholm AB NovaCast Technologies AB Fråga om överträdelse av Regelverket Aktierna i NovaCast Technologies AB ("NovaCast")

Läs mer

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND BESLUT 2008-12-18 2008:5. SwedSec AB

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND BESLUT 2008-12-18 2008:5. SwedSec AB 1 SWEDSECS DISCIPLINNÄMND BESLUT 2008-12-18 2008:5 SwedSec AB Licenshavaren Licenshavaren, är anställd som mäklare till ett av SwedSecs anslutna institut. Han ansökte hos SwedSec om licens den 23 november

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2013-12-05 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2013:8

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2013-12-05 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2013:8 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2013-12-05 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2013:8 NASDAQ OMX Stockholm AB Medivir AB Aktierna i Medivir AB är upptagna till handel på NASDAQ OMX Stockholm AB ( Börsen ). Medivir har

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID OMX BESLUT 2008-09-03 NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM 2008:10

DISCIPLINNÄMNDEN VID OMX BESLUT 2008-09-03 NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM 2008:10 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID OMX BESLUT 2008-09-03 NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM 2008:10 OMX Nordic Exchange Stockholm AB Bankaktiebolaget Avanza Petter Nilsson Bankaktiebolaget Avanza är medlem vid OMX Nordic Exchange

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2014:2. NASDAQ OMX Stockholm. Selena Oil & Gas Holding AB

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2014:2. NASDAQ OMX Stockholm. Selena Oil & Gas Holding AB 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2014:2 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2014-03-06 NASDAQ OMX Stockholm Selena Oil & Gas Holding AB Aktierna i Selena Oil & Gas Holding AB (Bolaget) är föremål för handel på NASDAQ OMX

Läs mer

Disciplinnämnden Beslut 2010:1 vid Nordic Growth Market NGM AB 2010-08-05 Styrelsen för Nordic Growth Market NGM AB

Disciplinnämnden Beslut 2010:1 vid Nordic Growth Market NGM AB 2010-08-05 Styrelsen för Nordic Growth Market NGM AB Disciplinnämnden Beslut 2010:1 vid Nordic Growth Market NGM AB 2010-08-05 Styrelsen för Nordic Growth Market NGM AB Fråga om Servage AB brutit mot reglerna i noteringsavtalet, m.m. DISCIPLINNÄMNDENS AVGÖRANDE

Läs mer

Ingen av parterna har begärt muntlig förhandling. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet.

Ingen av parterna har begärt muntlig förhandling. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet. 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2009-04-06 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2009:2 NASDAQ OMX Stockholm AB Kaupthing Bank Sverige AB Magnus Lundquist Kaupthing Bank Sverige AB är deltagare i handeln vid NASDAQ OMX Stockholm

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Gällande från 1 februari 2010 Denna skrift kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt på Kollegiets webbplats, www.bolagsstyrningskollegiet.se Producerad av Hallvarsson

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2014

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2014 Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2014 Den ökade aktiviteten på aktiemarknaden under år 2014 återspeglas tydligt i Aktiemarknadsnämndens verksamhet. Nämnden gjorde mer än ett uttalande i veckan, avgjorde

Läs mer

elande - pressmeddelande - pressmeddela

elande - pressmeddelande - pressmeddela elande - pressmeddelande - pressmeddela 1998-12-03 Prosolvia får betala vite Stockholms Fondbörs Disciplinnämnd har beslutat att ålägga Prosolvia att betala ett vite motsvarande fyra årsavgifter totalt

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID OMX BESLUT 2008-11-03 NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM 2008:12. OMX Nordic Exchange Stockholm AB HQ Bankaktiebolag Fredrik Crafoord

DISCIPLINNÄMNDEN VID OMX BESLUT 2008-11-03 NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM 2008:12. OMX Nordic Exchange Stockholm AB HQ Bankaktiebolag Fredrik Crafoord 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID OMX BESLUT 2008-11-03 NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM 2008:12 OMX Nordic Exchange Stockholm AB HQ Bankaktiebolag Fredrik Crafoord HQ Bankaktiebolag (HQB) är medlem vid OMX Nordic Exchange

Läs mer

Avbrytande av särskild granskning

Avbrytande av särskild granskning Till aktieägarna i Creades AB Stockholm den 19 februari 2013 Bäste aktieägare, Avbrytande av särskild granskning Pan Capital framställde vid den extra bolagsstämman i Creades AB den 26 oktober 2012 ett

Läs mer

D 12. Dnr 2010-1583 2012-06-14 D 12. 1 Inledning. 1.1 Bakgrund

D 12. Dnr 2010-1583 2012-06-14 D 12. 1 Inledning. 1.1 Bakgrund Dnr 2010-1583 2012-06-14 D 12 D 12 1 Inledning 1.1 Bakgrund Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan rörande godkände revisorn A-son och har därför öppnat detta disciplinärende. Anmälan rör A-sons

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2014-04-16 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2014:4

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2014-04-16 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2014:4 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2014-04-16 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2014:4 NASDAQ OMX Stockholm AB Danske Bank Handlaren Danske Bank A/S är deltagare i handeln (medlem) vid NASDAQ OMX Stockholm AB ( Börsen ).

Läs mer

Dnr 2010-778 2011-12-15 D 11

Dnr 2010-778 2011-12-15 D 11 Dnr 2010-778 2011-12-15 D 11 D 11 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan rörande godkände revisorn A-son och en annan revisor. Med anledning av anmälan har RN öppnat dels detta disciplinärende

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 INNEHÅLL FFFS 2007:17 1 kap. Tillämpningsområde 1 2 kap. Ägar- och ledningsprövning 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Regelbunden finansiell information och offentliggörande av aktieinnehav. Katarina Back (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Regelbunden finansiell information och offentliggörande av aktieinnehav. Katarina Back (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Regelbunden finansiell information och offentliggörande av aktieinnehav Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 28 maj 2015 Magdalena Andersson Katarina Back (Finansdepartementet)

Läs mer

Dnr 2011-1544 2013-06-13 D 13

Dnr 2011-1544 2013-06-13 D 13 Dnr 2011-1544 2013-06-13 D 13 D 13 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan avseende auktoriserande revisorn A-sons uppdrag i tre aktiebolag, härefter benämnda T-bolaget, N-bolaget och

Läs mer

Årsstämma i Saab AB RÄTT ATT DELTA SAMT ANMÄLAN

Årsstämma i Saab AB RÄTT ATT DELTA SAMT ANMÄLAN 1 (11) Årsstämma i Saab AB Aktieägarna i Saab Aktiebolag (publ) kallas till årsstämma i Annexet, Stockholm Globe Arenas, Globentorget 2, Stockholm, torsdagen den 19 april 2012 kl 15.00. Insläpp och registrering

Läs mer

hedgestrukturer över tid

hedgestrukturer över tid Incitamentsprogram något om rättsutvecklingen Incitamentsprogram något om rättsutvecklingen samt olika program- och hedgestrukturer över tid Av Klaes Edhall & Emil Boström Inledning Aktiemarknadsnämnden

Läs mer

Bolagsstyrningskoden och Aktiemarknadsnämnden

Bolagsstyrningskoden och Aktiemarknadsnämnden Bolagsstyrningskoden och Aktiemarknadsnämnden Av Björn Kristiansson Bolagsstyrningskoden och Aktiemarknadsnämnden Den här artikeln behandlar Aktiemarknadsnämnden och Svensk kod för bolagsstyrning ( Koden

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2011

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2011 Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2011 Aktiemarknadsnämnden firade år 2011 sitt 25-årsjubileum. Nämnden har sedan starten hösten 1986 utvecklats till en väletablerad institution på den svenska aktiemarknaden

Läs mer

Regelverk för emittenter. NASDAQ OMX Stockholm. 1 juli 2013

Regelverk för emittenter. NASDAQ OMX Stockholm. 1 juli 2013 Regelverk för emittenter NASDAQ OMX Stockholm 1 juli 2013 Inledning Enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska en börs ha tydliga och öppet redovisade regler för notering av finansiella instrument.

Läs mer

Regelverk för emittenter. Nasdaq Stockholm

Regelverk för emittenter. Nasdaq Stockholm Regelverk för emittenter Nasdaq Stockholm 1 januari 2015 Inledning Enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska en börs ha tydliga och öppet redovisade regler för notering av finansiella instrument.

Läs mer

STÄMMANS ÖPPNANDE. Styrelseordföranden Patrik Essehorn hälsade stämmodeltagarna välkomna och öppnade årsstämman. 2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

STÄMMANS ÖPPNANDE. Styrelseordföranden Patrik Essehorn hälsade stämmodeltagarna välkomna och öppnade årsstämman. 2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN Protokoll fört vid årsstamma i Corem Property Group AB (publ), org.nr 556463-9440, den 29 april 2014, kl. 14.00 i MAQS Advokatbyrås lokaler, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm. STÄMMANS ÖPPNANDE Styrelseordföranden

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalanden i emissionsfrågor utanför Leo-området

Aktiemarknadsnämndens uttalanden i emissionsfrågor utanför Leo-området Aktiemarknadsnämndens uttalanden i emissionsfrågor utanför Leo-området Aktiemarknadsnämndens uttalanden i emissionsfrågor utanför Leo-området Av Svante Johansson Inledning Aktiemarknadsnämnden ( AMN )

Läs mer