DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT NASDAQ OMX STOCKHOLM 2013:8

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2013-12-05 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2013:8"

Transkript

1 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT NASDAQ OMX STOCKHOLM 2013:8 NASDAQ OMX Stockholm AB Medivir AB Aktierna i Medivir AB är upptagna till handel på NASDAQ OMX Stockholm AB ( Börsen ). Medivir har undertecknat en förbindelse om att följa Börsens vid var tid gällande regelverk för emittenter ( Regelverket ). Börsen har yrkat att disciplinnämnden skall ålägga Medivir disciplinpåföljd. Medivir har bestritt yrkandet. Ingen av parterna har begärt muntlig förhandling. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet. Medivir är ett läkemedelsföretag. I ärendet är klarlagt att data kring resultat av en s.k. fas IIstudie avseende en av Medivirs produkter hade läckt ut via ett inlägg på Twitter, publicerat kl 04:51 den 4 mars 2013 svensk tid. Enligt vad som är ostridigt i ärendet hade den aktuella informationen spritts genom att någon tagit ett foto av material som deltagarna vid en forskningskonferens i Atlanta, USA, fått tillgång till vid registreringen till konferensen. Konferensen inleddes den 3 mars Sedan kursen på aktien i Medivir stigit under förmiddagen den 4 mars 2013 beslöt Börsen att stoppa handeln i aktien klockan 12:12:45. Handeln återupptogs klockan 15:30:00 samma dag sedan Medivir offentliggjort ett pressmeddelande med information om det aktuella studieresultatet. Börsen har i huvudsak anfört: Det är Börsens uppfattning att den information som lämnades till deltagarna vid den aktuella konferensen, och som sedermera spreds via Twitter, typiskt sett bör betraktas som kurspåverkande information eftersom den var av sådan karaktär att den rimligen kunde förväntas på-

2 2 verka priset på Medivirs värdepapper. Kursen steg även efter publiceringen av Twitterinlägget och handeln i aktien stoppades när kursen stigit med 4,5 procent från tidpunkten då informationsläckaget konstaterades. Sedan Bolaget offentliggjort ett pressmeddelande innehållande den aktuella informationen och handeln återupptagits, steg kursen med ytterligare cirka 4 procent för att sedan sjunka tillbaka. Börsen har förstått att deltagarna vid den aktuella konferensen hade tillgång till den kurspåverkande informationen redan den 3 mars 2013 vilket i relation till det planerade offentliggörandet på eftermiddagen den 4 mars får anses ha utgjort en påtaglig risk för läckage, även med hänsyn till den sekretessförbindelse som bolaget uppgett att konferensdeltagarna hade åtagit sig att följa. Att det faktiskt skett ett läckage understryker detta. Sammantaget anser Börsen att Bolaget har brutit mot punkterna 3.1.1, och i Regelverket genom att inte på ett korrekt sätt ha offentliggjort information av kurspåverkande natur. Bolaget har även brutit mot 10 kap. 11 Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) eftersom det inte i sina pressmeddelanden angivit när det varit fråga om offentliggörande av information av kurspåverkande natur. Medivir har i huvudsak anfört: Den aktuella informationen gäller produkten simeprevir (TMC435), som syftar till behandling av hepatit C och utvecklas av Medivirs samarbetspartner Janssen (tidigare Tibotec). Janssen ingår i den amerikanska läkemedelskoncernen Johnson & Johnson. Medivir har träffat ett samarbetsavtal med Janssen, enligt vilket Medivir har licensierat ut vissa rättigheter till Janssen och Janssen åtagit sig att finansiera och driva den kliniska utvecklingen i projektet, inklusive den nu aktuella kliniska studien. Janssen är införstått med de informationsförpliktelser som gäller för ett bolag med aktier upptagna på NASDAQ OMX Stockholms huvudmarknad. Janssen respekterar Medivirs behov av att i enlighet med emittentregelverket kommunicera väsentlig information kring sina projekt och att kurspåverkande information inte får lämnas av Janssen utan att informationsgivningen samordnas med Medivir. Samordningen har fungerat klanderfritt under de nio år som samarbetet pågått. I läkemedelsbranschen presenteras forsknings- och utvecklingsresultat i allmänhet vid vetenskapliga konferenser. Förfarandet är etablerat och tillämpas av läkemedelsutvecklingsföretag världen över, inklusive de börsnoterade företagen. Vid den tjugonde CROI-konferensen (Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections) i Atlanta, Georgia, som inleddes den 3 mars 2013, skulle interimsresultat från den nu aktuella COSMOS-studien presenteras. Studien är en kombinationsstudie där simeprevir kombineras med sofosbuvir från Gilead, som är ett från Medivir och Janssen fristående, konkurrerande läkemedelsutvecklingsföretag.

3 3 Den som vill medverka vid CROI måste åta sig att följa CROI:s regler för informationshantering vid konferensen. Varje part åtar sig i samband med registreringen att iaktta sekretess beträffande den information som ska presenteras och diskuteras, till dess att det vid förutbestämda tidpunkter blir fritt att kommunicera informationen externt. Såvitt nu är aktuellt innebar detta att såväl Janssen och Gilead som övriga deltagare vid CROI var förhindrade att externt yppa någon information tidigare än kl svensk tid den 4 mars Medivir hade därför tillsammans med Janssen förberett ett pressmeddelande om interimsresultaten från COSMOS-studien att offentliggöras omkring kl svensk tid den aktuella dagen. Någon gång mitt på förmiddagen samma dag blev Medivir varse att något slags information som avsåg simeprevir-projektet hade kommit ut i förtid. Medivir vidtog omedelbart åtgärder för att identifiera vilken information som hade kommit ut och hur den hade spridits. Åtgärderna innefattade även omedelbara kontakter med Janssen för att ta reda på vad som inträffat. Enligt vad som kunde utrönas hade någon med tillgång till information från CROI röjt viss information i strid med de regler som gällde för envar vid CROI. Det visade sig också att den information som kommit ut inte var något annat eller mera än det huvudsakliga första delresultatet av COSMOS-studien, nämligen en gott utfall. Ungefär samtidigt meddelade Janssen till Medivir att ett tidigarelagt offentliggörande enligt Janssens bedömning, under de ifrågavarande omständigheterna, skulle vara i strid med åtagandena med avseende på informationshanteringen vid CROI. Medivir konkluderade mot denna bakgrund att interimsdata från COSMOS-studien hade kommit ut i förtid, utan vare sig Medivirs eller Janssens förskyllan, och att detta inte var önskvärt. Medivir konkluderade emellertid också att den information som kommit ut visserligen var av betydelse för Medivir och därmed av intresse för marknaden, men att det rörde sig om information om tidiga delresultat som var av förväntad/bekräftande karaktär och av begränsad kommersiell betydelse. Medivir beslöt därför att planenligt slutföra förberedelserna för offentliggörande omkring kl men att inte försöka tidigarelägga informationsgivningen. Läckaget var absolut inte önskvärt i Medivirs perspektiv. Det bidrog till en spretig och osammanhängande spridning av studieresultaten, vilket naturligtvis inte var gynnsamt för Medivir och Janssen utan tvärtom till men för Medivir i marknadshänseende. Det är självklart såväl Medivirs som Janssens utgångspunkt att all information som lämnas om simeprevir-projektet alltid först ska komma från Janssen/Medivir på ett koordinerat sätt. Därmed är emellertid inte sagt att den nu aktuella informationen var ägnad att påverka kursen för Medivirs aktier på ett sådant sätt att det ålegat Medivir att förändra den planerade kommunikationsordningen avseende COSMOS-studien.

4 4 Här ska särskilt framhållas att det rörde sig om tidiga, begränsade delresultat från studien. Resultaten ger en försiktig första indikation, men inga säkra slutsatser kan dras. Det är vidare mycket viktigt att notera att studien är en kombinationsstudie med Gileads sofosbuvir. Detta har betydelse av två huvudsakliga skäl. (i) Två tidigare kombinationsstudier där sofosbuvir ingått har redan visat motsvarande positivt utfall som i COSMOS-studien, trots att sofosbuvir i dessa studier kombinerats med mindre kraftfulla substanser än simeprevir. I en av de tidigare studierna har sofosbuvir testats tillsammans med en av Gileads egna substanser och i den andra studien har sofosbuvir kombinerats med en substans utvecklad av Bristol-Myers Squibb. Att kombinationen sofosbuvir/simeprevir skulle indikera ett motsvarande positivt utfall var följaktligen helt förväntat. Interimsresultaten bekräftade således vad som på goda grunder redan antogs vara fallet. Endast om interimsresultaten mot förmodan hade varit negativa vore möjligen en viss kursjustering (nedåt) rationell. (ii) Gilead har bl.a. i analytikerpresentationer och andra uttalanden indikerat att Gilead avser att utveckla sofosbuvir endast tillsammans med internt utvecklade substanser. Om Gilead håller fast vid den linjen är Medivirs potential för att kunna dra kommersiell nytta av resultaten från COSMOS-studien och utveckla simeprevir/sofosbuvir-kombinationen vidare mot marknadsintroduktion väsentligt begränsad. Det sagda bidrar ytterligare till slutsatsen att de positiva COSMOS-interimsresultaten inte var ägnade att ha någon kurspåverkan. Beträffande kursutvecklingen den aktuella dagen kan konstateras att de första avsluten gjordes till priset 86,50 kronor. Vid halvtolvtiden på dagen gjordes avslut på 89,50 kronor och vid tidpunkten för handelsstoppet på 90,50 kronor, motsvarande en ökning om cirka 4,6 procent. Aktien stängde sedermera, efter att kursen stabiliserat sig under eftermiddagen efter handelsstoppets upphörande, på 90,00 kronor. Medivirs aktiekurs inledde år 2013 på omkring 70 kronor, och har sedan dess uppvisat en positiv trend. Sett över tid var varken avsluten eller handelsvolymerna den 4 mars 2013 exceptionella. Att marknaden, såsom även skedde i det nu aktuella fallet, tillfälligt reagerar på information som sprids under udda omständigheter är enligt Medivirs uppfattning inte ägnat att förvåna. Att sekretessbelagda uppgifter läcks och sprids via bl.a. Twitter skapar lätt en dramatik, och ett intresse för informationen, som inte behöver ha någon rationell förankring i informationens sakinnehåll. Enligt Medivirs bedömning var kursrörelserna och de något ökade handelsvolymerna den aktuella dagen primärt betingade av de sistnämnda omständigheterna. Informationen som sådan var inte kurspåverkande så att det ålegat Medivir att på grund av läckaget förändra den planerade kommunikationsordningen avseende COSMOS-studien. Medivir vidgår att det har förekommit pressmeddelanden från Medivir som inte innehållit föreskrivna uppgifter.

5 5 Disciplinnämnden får för egen del anföra följande. Ett läkemedelsbolag som Medivir är skyldigt att bevaka sådan information som på vetenskapliga symposier eller forskarkonferenser lämnas med avseende på bolagets produkter så att bolaget i förekommande fall kan offentliggöra sådan information i den ordning som föreskrivs i Regelverket. Varken den omständigheten att Medivir beträffande den i detta ärende aktuella produkten hade samarbetsavtal med annat företag eller sekretessreglerna för den vetenskapliga konferensen fritar Medivir från dess skyldighet att följa Regelverkets bestämmelser om information. Om det är fråga om kurspåverkande information skall offentliggörande ske snarast möjligt, vilket innebär ett krav på att informera marknaden efter mycket kort tid (punkterna och i Regelverket). Offentliggörande kan visserligen uppskjutas men detta förutsätter enligt 11 kap 7 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden att emittenten kan säkerställa att informationen inte röjs, en förutsättning vilken som regel inte kan anses uppfylld om informationen har spritts på en vetenskaplig konferens. När det inte är fråga om kurspåverkande information är inte kravet på skyndsamt offentliggörande lika starkt. Den information som det i detta fall var fråga om rörde interimsdata från del ett av en fas IIa-studie som bl a gällde en av Medivirs produkter. Dessa interimsdata visade inte några uppseendeväckande resultat och Medivir får anses ha haft fog för att initialt göra bedömningen att det inte var fråga om kurspåverkande information. Som Medivir självt har anfört innebär emellertid lätt det förhållandet att sekretessbelagda uppgifter läcks och sprids via exempelvis Twitter att en dramatik skapas och ett intresse för informationen, som inte behöver ha någon rationell förankring i informationens sakinnehåll. I och med att informationen spreds på sådant sätt får den anses ha blivit av kurspåverkande natur. Av utredningen framgår att Medivir fått kännedom om läckan redan på förmiddagen den 4 mars Sedan informationen väl hade spritts fanns det inte utrymme för bolaget att uppskjuta offentliggörandet. Bolaget borde därför så snart som möjligt ha offentliggjort informationen. Av utredningen framgår att bolaget kommenterade läckan i en artikel i tidningen Life Science Sweden som publicerades klockan 11:37. Det kan inte anses acceptabelt att den offentliggjordes på det sätt som Regelverket föreskriver först omkring kl. 15. Medivir får därför anses ha åsidosatt punkterna 3.1.1, och i Regelverket. Av 10 kap 11 i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser följer att, när information lämnas till medier för offentliggörande enligt 4 kap. 20 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument eller 17 kap. 2 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, det skall framgå att det rör sig om information som

6 6 utgivaren skall offentliggöra enligt dessa lagar. Det skall även framgå vilken utgivare informationen avser, vad för slags information det rör sig om, samt datum och tidpunkt för när informationen lämnades till medierna för offentliggörande. Det står klart att Medivirs pressmeddelanden inte alltid har uppfyllt dessa föreskrifter. På grund av det anförda skall Medivir åläggas disciplinpåföljd Disciplinnämnden ålägger Medivir att till börsen betala ett belopp motsvarande två årsavgifter. På disciplinnämndens vägnar I nämndens avgörande har deltagit f d justitierådet Johan Munck, professor em. Madeleine Leijonhufvud, direktören Stefan Erneholm, direktören Anders Oscarsson och f.d. aukt. revisorn Bo Magnusson.

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2010-12-09 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2010:4 HQ AB

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2010-12-09 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2010:4 HQ AB 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2010-12-09 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2010:4 NASDAQ OMX Stockholm AB HQ AB Fråga om överträdelse av Regelverket Aktierna i HQ AB ( HQ ) har varit upptagna till handel vid NASDAQ

Läs mer

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND BESLUT 2008-12-18 2008:5. SwedSec AB

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND BESLUT 2008-12-18 2008:5. SwedSec AB 1 SWEDSECS DISCIPLINNÄMND BESLUT 2008-12-18 2008:5 SwedSec AB Licenshavaren Licenshavaren, är anställd som mäklare till ett av SwedSecs anslutna institut. Han ansökte hos SwedSec om licens den 23 november

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2010-07-02 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2010:2. NovaCast Technologies AB

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2010-07-02 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2010:2. NovaCast Technologies AB 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2010-07-02 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2010:2 NASDAQ OMX Stockholm AB NovaCast Technologies AB Fråga om överträdelse av Regelverket Aktierna i NovaCast Technologies AB ("NovaCast")

Läs mer

Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer viten för två börsbolag samt för ett medlemsföretag

Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer viten för två börsbolag samt för ett medlemsföretag Pressmeddelande 2005-12-05 Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer viten för två börsbolag samt för ett medlemsföretag Fastighets AB Balder (under tidigare firma Enlight AB) och NOTE AB åläggs att betala

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2014-04-16 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2014:4

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2014-04-16 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2014:4 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2014-04-16 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2014:4 NASDAQ OMX Stockholm AB Danske Bank Handlaren Danske Bank A/S är deltagare i handeln (medlem) vid NASDAQ OMX Stockholm AB ( Börsen ).

Läs mer

elande - pressmeddelande - pressmeddela

elande - pressmeddelande - pressmeddela elande - pressmeddelande - pressmeddela 1998-12-03 Prosolvia får betala vite Stockholms Fondbörs Disciplinnämnd har beslutat att ålägga Prosolvia att betala ett vite motsvarande fyra årsavgifter totalt

Läs mer

Takeover-regler för vissa handelsplattformar

Takeover-regler för vissa handelsplattformar Takeover-regler för vissa handelsplattformar Kollegiet för svensk bolagsstyrning 2015-02-01 Innehåll INLEDNING I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER I.1 Reglernas tillämpningsområde I.2 Aktiemarknadsnämndens rätt att

Läs mer

NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar (2009-10-05)

NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar (2009-10-05) NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar (2009-10-05) Inledning I lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden

Läs mer

Börsregler REGLER FÖR BOLAG VARS AKTIER ÄR UPPTAGNA TILL HANDEL PÅ NGM EQUITY GÄLLANDE FRÅN OCH MED DEN 1 JULI 2014

Börsregler REGLER FÖR BOLAG VARS AKTIER ÄR UPPTAGNA TILL HANDEL PÅ NGM EQUITY GÄLLANDE FRÅN OCH MED DEN 1 JULI 2014 Börsregler REGLER FÖR BOLAG VARS AKTIER ÄR UPPTAGNA TI HANDEL PÅ NGM EQUITY GÄANDE FRÅN OCH MED DEN 1 JULI 2014 Nordic Growth Market REGLER FÖR BOLAG VARS AKTIER ÄR UPPTAGNA TI HANDEL PÅ NGM EQUITY Regler

Läs mer

Disciplinkommitténs rekommendation angående Global Gaming Factory X AB 2009-09-08

Disciplinkommitténs rekommendation angående Global Gaming Factory X AB 2009-09-08 1 Disciplinkommitténs rekommendation angående Global Gaming Factory X AB 2009-09-08 Bakgrund AktieTorgets disciplinkommitté har från AktieTorget erhållit en skriftlig anmälan med begäran om att disciplinkommittén

Läs mer

Detta råd är inte en del av börsens regler utan skall uppfattas som allmän rådgivning grundad på börsens erfarenheter (reviderad 2012).

Detta råd är inte en del av börsens regler utan skall uppfattas som allmän rådgivning grundad på börsens erfarenheter (reviderad 2012). Kontakter med analytiker och media Detta råd är inte en del av börsens regler utan skall uppfattas som allmän rådgivning grundad på börsens erfarenheter (reviderad 2012). 1 Inledning Analytiker och media

Läs mer

hedgestrukturer över tid

hedgestrukturer över tid Incitamentsprogram något om rättsutvecklingen Incitamentsprogram något om rättsutvecklingen samt olika program- och hedgestrukturer över tid Av Klaes Edhall & Emil Boström Inledning Aktiemarknadsnämnden

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i. Hansa Medical AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i. Hansa Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) Information till investerare Med Hansa Medical eller Bolaget avses i detta prospekt, beroende på sammanhang, Hansa Medical AB (publ), ett dotterföretag

Läs mer

Disciplinnämnden Beslut 2010:1 vid Nordic Growth Market NGM AB 2010-08-05 Styrelsen för Nordic Growth Market NGM AB

Disciplinnämnden Beslut 2010:1 vid Nordic Growth Market NGM AB 2010-08-05 Styrelsen för Nordic Growth Market NGM AB Disciplinnämnden Beslut 2010:1 vid Nordic Growth Market NGM AB 2010-08-05 Styrelsen för Nordic Growth Market NGM AB Fråga om Servage AB brutit mot reglerna i noteringsavtalet, m.m. DISCIPLINNÄMNDENS AVGÖRANDE

Läs mer

Regelverk för emittenter. NASDAQ OMX Stockholm. 1 juli 2013

Regelverk för emittenter. NASDAQ OMX Stockholm. 1 juli 2013 Regelverk för emittenter NASDAQ OMX Stockholm 1 juli 2013 Inledning Enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska en börs ha tydliga och öppet redovisade regler för notering av finansiella instrument.

Läs mer

Stöd och service till vissa funktionshindrade

Stöd och service till vissa funktionshindrade S TÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE 2014/15:JO1 Stöd och service till vissa funktionshindrade Fråga om skyldighet att kommunicera uppgifter som i ett ärende hade inhämtats från den dagliga verksamheten

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) från Lexmark International Technology, S.A.

Erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) från Lexmark International Technology, S.A. Erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) från Lexmark International Technology, S.A. 8 augusti 2014 Viktig information Allmänt Den 6 maj 2014 lämnade Lexmark International Technology, S.A. ( Lexmark

Läs mer

Regelverk för emittenter. Nasdaq Stockholm

Regelverk för emittenter. Nasdaq Stockholm Regelverk för emittenter Nasdaq Stockholm 1 januari 2015 Inledning Enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska en börs ha tydliga och öppet redovisade regler för notering av finansiella instrument.

Läs mer

BESLUT 2015:2. Bakgrund. Dnr 2014:8 2015-05-26

BESLUT 2015:2. Bakgrund. Dnr 2014:8 2015-05-26 Dnr 2014:8 2015-05-26 BESLUT 2015:2 Bakgrund InsureSec AB ( InsureSec ) har genomfört en utredning avseende försäkringsförmedlaren X ( Förmedlaren ) och har med anledning därav vänt sig till Försäkringsförmedlingsmarknadens

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2014

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2014 Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2014 Den ökade aktiviteten på aktiemarknaden under år 2014 återspeglas tydligt i Aktiemarknadsnämndens verksamhet. Nämnden gjorde mer än ett uttalande i veckan, avgjorde

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Active Biotech AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Active Biotech AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Active Biotech AB (publ) Nyemission 2014 2 X X X X X VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE Prospektet har upprättats av Active Biotech AB (publ) i enlighet med lagen (1991:980)

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 16/2012 Generalsekreteraren. Vägledning om Advokatverksamhet och insiderinformation

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 16/2012 Generalsekreteraren. Vägledning om Advokatverksamhet och insiderinformation SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 16/2012 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Vägledning om Advokatverksamhet och insiderinformation Under senare tid har frågor som berör

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 INNEHÅLL FFFS 2007:17 1 kap. Tillämpningsområde 1 2 kap. Ägar- och ledningsprövning 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Anmälan av KPMG AB och auktoriserade revisorn Johan Dyrefors

Anmälan av KPMG AB och auktoriserade revisorn Johan Dyrefors r.r 2010-09-10 ln Sp Revisorsnämnden Fl Dnr 10-8409 Box 24014 (Anges alltid vid svar) 104 50 STOCKHOLM Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8

Läs mer

Skatterättsnämnden. Lagrum 24 kap.10 a 10 e inkomstskattelagen (1999:1229) Lag (1995:575) mot skatteflykt. Sökande X AB och Y AB. Motpart Skatteverket

Skatterättsnämnden. Lagrum 24 kap.10 a 10 e inkomstskattelagen (1999:1229) Lag (1995:575) mot skatteflykt. Sökande X AB och Y AB. Motpart Skatteverket Skatterättsnämnden Förhandsbeskedet meddelat: 2009-07-06 (dnr 15-09/D) Förhandsbeskedet överklagat: Ja, av Skatteverket. Ett kommunalägt bolag saknar enligt 24 kap. 10 b första stycket inkomstskattelagen

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens verksamhet en tillbakablick

Aktiemarknadsnämndens verksamhet en tillbakablick Aktiemarknadsnämndens verksamhet en tillbakablick Aktiemarknadsnämndens verksamhet en tillbakablick Av Rolf Skog Aktiemarknadsnämnden har i 25 år verkat för god sed på den svenska aktiemarknaden. Nämndens

Läs mer

Återkallelse av tillstånd att driva finansieringsrörelse

Återkallelse av tillstånd att driva finansieringsrörelse 2006-01-27 BESLUT Styrelsen för FI Dnr 05-7456-309 Custodia Credit AB (publ) Amiralsgatan 17 211 55 MALMÖ Återkallelse av tillstånd att driva finansieringsrörelse Finansinspektionens beslut 1. Med stöd

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 110/08 Mål nr A 207/07

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 110/08 Mål nr A 207/07 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 110/08 Mål nr A 207/07 Sammanfattning En facklig förtroendeman som på visst sätt begärt ledigt för det fackliga uppdraget fick inte denna ledighet beviljad av arbetsgivaren. Innan

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 40/09 Mål nr B 46/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 40/09 Mål nr B 46/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 40/09 Mål nr B 46/08 Sammanfattning Fråga om arbetsgivaren har avskedat arbetstagaren eller om hon frånträtt anställningen och om det förelegat skäl för avskedande. Även fråga om

Läs mer

Den svenska takeover-regleringen ett samspel mellan regelmakaren och Aktiemarknadsnämnden

Den svenska takeover-regleringen ett samspel mellan regelmakaren och Aktiemarknadsnämnden Den svenska takeover-regleringen ett samspel Den svenska takeover-regleringen ett samspel mellan regelmakaren och Aktiemarknadsnämnden Av Göran Nyström & Erik Sjöman Översikt över takeover-reglernas utveckling

Läs mer